Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary"

Transkrypt

1 Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu w owary Applicaion of echnical analysis mehods o direc and indirec invesmen in commodiies Synopsis. Inwesowanie w owary może się odbywać na dwa sposoby. Inwesowanie pośrednie polega m.in. na zakupie akcji spółek działających na rynkach owarowych, zaś bezpośrednie na fizycznym zakupie owaru na rynku goówkowym. W inwesowaniu bezpośrednim najmniej kłopoliwe jes inwesowanie na rynkach meali szlachenych. Inwesorzy giełdowi w swoich decyzjach inwesycyjnych posiłkują się narzędziami analizy echnicznej, kórych zasady sosowania są analogiczne w przypadku inwesowania w meale szlachene jak i w akcje spółek. Celem pracy jes zaem wykorzysanie wybranych wskaźników analizy echnicznej do oceny inwesycji bezpośrednich i pośrednich w owary. Analiza opara jes na cenach spo, pochodzących z okresu od marca 29 do końca lipca 211 roku. Na ich podsawie są wyznaczone podsawowe wskaźniki i oscylaory, kóre będą pomocne w wyborze odpowiednich sraegii. Słowa kluczowe: meale szlachene, subindeksy sekorowe, ceny spo, wskaźniki analizy echnicznej. Absrac. Invesing in commodiies can be done wofold. I can be done indirecly, via buying sock of a commodiy-based company or i can be done direcly via purchasing a commodiy in he spo marke. Direc invesing is usually he leas problemaic in he meals marke. Invesors suppor heir decisions using various ools of echnical analysis. They are applied in a similar manner wheher for sock or meals marke. The aim of his paper is o evaluae he direc and indirec invesmens by using a seleced se of echnical analysis indicaors. The analysis covers he period from March 29 o July 211 and is based on spo prices. The basic indicaors and oscillaors are derived in order o deermine he adequae (opimal) sraegy. Keywords: precious meals, secor indices, spo prices, echnical analysis indicaors. Wsęp Każdy kryzys finansowy, w czasie kórego nasępują duże spadki na rynku akcji, powoduje, że inwesorzy kierują się w sronę alernaywnych, bardziej bezpiecznych sposobów inwesowania. Również sysemayczny wzros cen owarów na świaowych rynkach w osanich laach wpływa na zaineresowanie inwesorów ą grupą akywów. Inwesowanie w owary cieszy się dużą popularnością nie ylko wśród inwesorów długoerminowych, ale również wśród spekulanów. Naukowcy wskazują akże na korzyści związane z inwesycjami na rynkach owarowych, wśród kórych największe znaczenie ma efek dywersyfikacji porfela inwesycyjnego. Jes o możliwe dzięki ujemnej korelacji między rynkiem owarowym i rynkami insrumenów finansowych [Górska i Krawiec 1 Dr, 67

2 29; Górska i Krawiec 21; Preś 25; Tarczyński i Łuniewska 26]. Co więcej, inwesycje w owary w ciągu osanich kilkudziesięciu la generowały wyższe sopy zwrou niż e uzyskane z radycyjnych walorów finansowych. Towary są bowiem posrzegane jako klasa akywów o charakerze anycyklicznym i na przesrzeni osanich 5 la empo wzrosu cen owarów przewyższało empo wzrosu inflacji [Tomaszewski 29]. Isnieje wiele sposobów inwesowania w owary. Jednym z nich są formy bezpośrednie, kóre polegają na fizycznym zakupie owaru na rynku goówkowym lub zajęciu pozycji w konrakcie forward z fizyczną dosawą owaru. Kolejnym sposobem zaś są formy pośrednie, kóre polegają m.in. na zakupie akcji spółek działających na rynkach owarowych czy zajęciu pozycji w owarowych konrakach fuures lub opcjach rozliczanych goówkowo. Rynek finansowy oferuje szereg możliwości inwesowania pośredniego w owary. Na Giełdzie Papierów Warościowych w Warszawie, oprócz akcji spółek działających na rynkach owarowych, dosępne są subindeksy sekorowe powiązane z owarami. Są o m.in. WIG-spożywczy, WIG-paliwa, WIG-surowce, WIG-energia oraz WIG-chemia. Podczas inwesycji bezpośrednich najmniej kłopoliwe jes inwesowanie na rynkach meali szlachenych, ponieważ surowce e nie wymagają szczególnych warunków przechowywania, w przeciwieńswie do produków rolnych czy surowców energeycznych. Podsawowe meale szlachene, w kóre można inwesować o oo, srebro, playna i pallad. Spośród wymienionych meali największą popularnością cieszy się oo, kóre uważane jes za najbezpieczniejszą lokaę oszczędności. Wielu badaczy koncenruje się ylko na rynku oa [Mayo 1997; Balarie 27; Geman 27; Schofield 27; Borowski 28]. Złoo jes radycyjnie rakowane jako zabezpieczenie przed inflacją. 2 Inwesorzy częso wykorzysują do wspomagania swoich decyzji inwesycyjnych meody analizy echnicznej. Zasady ich sosowania są analogiczne na rynku meali szlachenych jak i w przypadku inwesowania na rynkach akcji. Sąd celem niniejszej pracy jes wykorzysanie wskaźników analizy echnicznej do oceny (oraz porównania) inwesycji na rynkach meali szlachenych oraz akcji spółek związanych z owarami. Maeriał empiryczny oraz meody badawcze Maeriał empiryczny sanowią ceny spo walorów z okresu od marca 29 roku do końca lipca 211 roku. Jes o okres nasępujący bezpośrednio po największym osanim załamaniu na świaowych rynkach, po kórym w kszałowaniu się cen walorów można zauważyć wyraźną endencję wzrosową (por. rys. 1). Analizowane walory o m.in. meale szlachene: oo, srebro, playna i pallad oraz porfele branżowych subindeksów: WIGspożywczy, WIG-paliwa, WIG-chemia, a akże, dodakowo, indeks WIG 2. Pozosałe subindeksy sekorowe powiązane z rynkiem owarowym powsały sosunkowo niedawno 3, dlaego do analizy wybrane zosały pojedyncze spółki mające największy udział w poszczególnych porfelach sekorowych 4. Spółkami ymi są: KGHM (największy udział w WIG-surowców, a akże w WIG 2), Kernel (WIG-spożywczy), PKN Orlen (WIG- 2 Oprócz inwesorów indywidualnych oo kupują eż banki cenralne, dywersyfikując w en sposób rezerwy zdominowane przez dolary i euro. 3 Pierwsze noowania WIG-energia odbyły się r., naomias WIG-surowce r. 4 Największy udział w WIG-energia posiada PGE a nasępnie TAURONPE. Obie spółki zadebiuowały na WGPW później niż na począku analizowanego w pracy okresu. 68

3 paliwa) oraz SYNTHOS (WIG-chemia). Ceny dzienne meali szlachenych pochodzące z rynku londyńskiego (podawane przez serwis wyrażone w USD za uncję kruszcu zosały przeliczone na oówki po oficjalnym kursie NBP. Na rysunku 1 przedsawiono kszałowanie się cen oraz sóp zwrou badanych walorów w analizowanym okresie KERNEL KGHM PKN Orlen 15 7 SYNTHOS WIG WIG Chemia Kurs zamkniecia Zmiana

4 4 WIG Paliwa 12 6 WIG Spożywczy Złoo 8, 14 Srebro 15, , 4, , 5, 3 2, 8, 25, 2-2, 6-5, , -6, -8, 4 2 Kurs Zmiana (prawa oś) , -15, -2, 6 Playna 8, 3 Pallad 1, 5 6, 4, 25 5, 4 2, 2, 3, , -4, -6, -8, -5, 1-1, 5-15, Rys. 1. Ceny oraz sopy zwrou z walorów w okresie Fig 1. Prices and raes of reurns on asses in period Źródło: opracowanie własne. W analizowanym okresie wszyskie badane walory charakeryzowały się dodanimi oczekiwanymi sopami zwrou (zob. abela 1). Najwyższą jej warość osiągnęła spółka SYNTHOS (,46) oraz KGHM (,35). W przypadku meali playna i oo osiągnęła warość najniższą równą odpowiednio,5 i,6. Najwyższą warością odchylenia sandardowego sopy zwrou charakeryzowały się akcje spółki Kernel (2,73). W przypadku akże ej spółki, w analizowanym okresie, zanoowano najwyższą sopę zwrou równą 2,98. Najniższe odchylenie sandardowe zaobserwowano dla playny (1,37) i WIG-spożywczego (1,49) oraz oa (1,49). Uczesnicy rynków finansowych, oprócz analizy podsawowych charakerysyk walorów, do podejmowania decyzji inwesycyjnych wykorzysują narzędzia i meody 7

5 analizy echnicznej. Analiza echniczna opara jes na założeniu, że wszelkie zjawiska giełdowe wyprzedzają w czasie zjawiska ekonomiczne, a kierunek zmian cen można przewidzieć analizując wykresy cen ych walorów. Analiza a skupia się na skukach, a nie na przyczynach. Zaem, analiyk giełdowy analizując formacje, linie, rendy, ruchy cen, obroy, buduje prognozy, kórych celem jes określenie przysych prawdopodobnych rendów noowań walorów [Tarczyński 1997; Wasendorf i McCaffery 1997; Murphy 1999]. Sudiuje akualne i przese noowania walorów. Analiyk odrzuca dane saysyczne, preferując analizę rendu rynku. Zakłada, że cena rynkowa walorów odzwierciedla nie ylko zróżnicowane opinie analiyków giełdowych, ale akże, zupełnie czasem nieracjonalne, nasroje inwesorów. Tabela 1. Podsawowe charakerysyki analizowanych walorów Table 1. Basic characerisics of specified asses Towar/ Indeks/Spółka Oczekiwana dzienna sopa zwrou, Minimalna sopa zwrou, Maksymalna sopa zwrou, Odchylenie sandardowe sopy zwrou, Złoo,6-6,97 6,24 1,49 Srebro,16-15,92 1,79 2,38 Playna,5-7,2 5,49 1,37 Pallad,22-12,14 7,4 2,8 WIG Spożywczy,19-4,82 7,31 1,49 WIG Paliwa,13-6,75 1,35 1,79 WIG Chemia,27-5,72 8,92 1,61 WIG 2,12-6,21 6,95 1,54 Kernel,27-8,24 2,98 2,73 PKN Orlen,15-8,24 13,73 2,28 KGHM,35-8,76 12,84 2,59 SYNTHOS,46-7,75 15,87 2,57 Źródło: obliczenia własne. Najczęściej wykorzysywanymi narzędziami analizy echnicznej są wskaźniki, kóre, ak jak wykresy, można worzyć dla danych o różnym horyzoncie czasowym. Wskaźniki są maemaycznymi formułami, do obliczenia warości kórych wykorzysywane są dane doyczące zmian cen walorów giełdowych i wolumenu obrou 5. Wynikiem zasosowania akiego algorymu jes prognoza rendu, a akże punków zwronych na rynku [Achelis 1998]. Wskaźniki przedsawiane są na wykresach razem lub osobno z wykresami cen. Odpowiednie położenie na wykresie względem siebie ściśle określonych linii, a akże ich przecięcie generuje sygnał kupna lub sprzedaży, kóry powinien być odzwierciedlony w decyzjach inwesycyjnych. Im szybciej dadzą się odczyać sygnały zmian na rynku, ym większą warość dla inwesora ma wskaźnik 6. 5 Wolumen obrou o łączna liczba papierów warościowych, kóre zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru warościowego lub rynku. 6 Sygnał kupna wysępuje wówczas, gdy np. wykres średniej kroczącej przyjmuje formę horyzonalną lub rosnącą i kurs przebija go od dołu, cena waloru spada i równocześnie średnia krocząca rośnie, cena waloru spada gwałownie poniżej średniej. Sygnał sprzedaży wysępuje zaś w przypadku, gdy: kurs waloru przebija od góry 71

6 Wskaźniki sanowią liczną grupę narzędzi. Można je podzielić m.in. na wskaźniki rendu i oscylaory. Pierwsza grupa o narzędzia służące głównie idenyfikacji rendu. W lieraurze częso można spokać określenie ej grupy jako wskaźniki podążające za rendem. Wynika o z ego, że wskaźniki e są zazwyczaj opóźnione w sosunku do rendu, zn. zmieniają kierunek po jego zmianie. Sprawdzają się one lepiej dla rendów długoi średnioerminowych niż horyzonalnych. Na płaskim rynku dają częso nieprawidłowe sygnały odnośnie punków zwronych. Dla rendów długo- i średnioerminowych wskaźniki e mogą powierdzać rend, ale akże swierdzać dywergencję, kóra jes sygnałem osrzegawczym dla inwesorów. Do ej grupy wskaźników można zaliczyć: średnie ruchome (prosa średnia krocząca, średnia ważona, średnia wykładnicza), MACD (moving average convergence/divergence). Wskaźniki, kóre z większą skuecznością wyłapują punky zwrone o oscylaory. Reagują one jednocześnie lub nawe wyprzedzają zmiany cen. Ich zadaniem jes badanie szybkości ych zmian oraz generowanie sygnałów informujących o krókoerminowych zmianach rendu. Dlaego dobrze sprawdzają się w rendach horyzonalnych, a akże rynkach o dużej zmienności cen. Do ej grupy narzędzi inwesycyjnych można zaliczyć m.in.: wskaźnik impeu (momenum) oraz CCI (Commodiy Channel Index). Wykorzysane w pracy, wyżej wymienione wskaźniki i oscylaory, określone są nasępującymi wzorami [Achelis 1998; Czekaj i in. 21; Murphy 1999; Tarczyński 1997]. Prosa średnia ruchoma (krocząca) (MA, moving average) 7 MA 1 = P i n i= n + 1, gdzie: n jes o liczba elemenów szeregu czasowego, na podsawie kórego liczona jes średnia, o okres, dla kórego liczona jes średnia ( n), P i o cena waloru w chwili i. Ważona średnia ruchoma (WMA, weighed moving average) gdzie: P i jes ceną waloru w chwili i, WMA = i i= n+ 1 w P, i średnią, kóra przybiera posać horyzonalną lub opadającą, cena akcji zwyżkuje i średnia opada, kurs zbliża się od dołu do średniej opadającej i nie przebija jej, kurs waloru gwałownie zwyżkuje powyżej średniej. 7 Isonym elemenem przeprowadzonych analiz jes odpowiedni dobór czasu, dla kórego liczona jes średnia. Średnia zby króka może powodować generowanie dużej liczby sygnałów kupna-sprzedaży, z kórych większość może być fałszywych. Zwiększona liczba sygnałów kupna-sprzedaży jes skukiem ego, że średnia krókoerminowa jes bardziej czuła na zmiany cen i fałszywe sygnały wynikają częso z wahań przypadkowych, a nie ze zmian rendu. Dłuższa średnia wysyła rzadsze, ale za o wiarygodniejsze sygnały. Sposobem na wyeliminowanie mylnych sygnałów jes m.in. meoda opara na dwóch średnich ruchomych: o krószym i dłuższym okresie, a akże nałożenia na średnią filra. W pierwszym przypadku sygnał kupna lub sprzedaży w ym sysemie pojawia się, gdy obie średnie się przeną. Naomias nałożony filr jes swego rodzaju rezerwą, przekroczenie kórej dopiero powoduje wygenerowanie sygnału do wykonania ransakcji. Można wyróżnić dwa rodzaje filrów: czasowy i procenowy. Pierwszy z nich określa liczbę jednosek czasu, kóre musimy przeczekać, aby po wygenerowaniu sygnału przez średnią móc dokonać ransakcji, o ile syuacja na wykresie się nie zmieniła. Drugi z nich określa pewne ramy procenowe, będące swego rodzaju obwiednią, kórej przekroczenie będzie rzeczywisym sygnałem kupna lub sprzedaży. 72

7 w i jes wagą przypisaną zgodnie z formułą 2i w i = n( n + 1). Wykładnicza średnia ruchoma (EMA, exponenial moving average) EMA ( ) = P EMA 1 α + EMA 1, gdzie: < α <1 jes o zw. paramer wygładzania. Sandardowo przyjmuje się, że α = 2 /( n + 1), gdzie n jes liczbą obserwacji. MACD (moving average convergence/divergence) MACD = EMA EMA, 1 2 gdzie: EMA 1 jes wykładniczą średnią ruchomą z okresu 1 dni, EMA 2 jes wykładniczą średnią ruchomą z okresu 2 dni. Wskaźnik impeu (momenum) M k = P P, k gdzie: P jes ceną waloru w chwili, P -k jes ceną waloru sprzed k chwil (na przykład dni). CCI (Commodiy Channel Index) PT MA CCI =,, 15 MD gdzie: PMin + PMax + PZamk PT = jes kursem ypowym liczonym jako średnia arymeyczna 3 z cen: zamknięcia, minimalnej i maksymalnej na danej sesji, 1 MD = PTi MA i jes odchyleniem kursu ypowego, n i = n + 1 MA jes średnią prosą kroczącą n-okresową. Więcej informacji o wskaźnikach analizy echnicznej i oscylaorach można znaleźć np. w pracy Achelis [1998] i Czekaja i in. [21]. Wyniki badań Do badań prezenowanych w niniejszej pracy zosały przyjęe sandardowe (zn. najczęściej sosowane) paramery [Czekaj i in. 21; Murphy 1999; Tarczyński 1997; Wikowska i in. 28]. 73

8 Tabela 2. Sopy zwrou uzyskane w wyniku sosowania określonych sraegii inwesycyjnych oparych na wskaźnikach i oscylaorach, Table 2. Raes of reurn obained by he use of invesmen sraegies based on analysed indicaors and oscillaors, Towar, indeks, spółka MA MA z MA z filrem filrem procenowym czasowym 2 MA WMA EMA MACD Momenum CCI Kup i rzymaj Złoo -16,57 5,81 2,77 14,11-22,44-17,49 11,7 5,3 23,97 3,81 Srebro 46,4 85,49 36,37 83,78 16,1 38,94 32,17 72,19 84,25 129,41 Playna -16,15 17,23-1,1-4,98-18, -16,82-7,36 4,31 39,5 28,46 Pallad 9,73 45,63 26,4 83,37 23,26 19,82 68,45 55,91 1,45 223,14 WIG Spożywczy 99,28 129,38 135,24 28,12 11,12 122,75 112,18 55,91 19,53 25,84 WIG Paliwa 35,8 23,49 11,1 16,47 22,57 12,79 17,32 26,5 26,88 16,23 WIG Chemia 164,81 166,2 87,45 71,18 164,19 3,54 12,55 85,27 91,77 381,3 WIG 2 3,27 9,47 8,1-7,27 6,82,5 5,27 12,21 54,37 98,64 Kornel 67,73 75,29 137,8 182,48 74,72 13,79 14,68 82,6 174,82 321,26 PKN Orlen 9, 31,49 21,73 27,1-1,12 8,2 4,81 2,28 94,89 127,9 KGHM 62,37 58,8 116,51 43,6 17,81 146,35 29,69 37,71 188,49 459, SYNTHOS 29,26 236,69 14,59 94,48 367,45 434,8 169,87 3,11 34, ,5 Źródło: obliczenia własne. Oo one: wskaźniki opare na średnich: prosa średnia ruchoma (MA): 1 dni, prosa średnia ruchoma: 1 dni z filrem 2,5 oraz z filrem 3 dni, dwie średnie ruchome (2 MA): 5 i 2 dni, ważona średnia ruchoma (WMA): 1 dni, wykładnicza średnia ruchoma (EMA): 1 dni, MACD: 12, 26, 9, oscylaory: impe (momenum): 1 dni; CCI: 5 dni. Symulowano wyniki gry giełdowej wygenerowane przy zasosowaniu różnych sraegii wykorzysujących wymienione powyżej wskaźniki i oscylaory. Syneyczna miarą wyniku była sopa zwrou ze wszyskich ransakcji przeprowadzanych w okresie do , dokonanych według ych sraegii. 74

9 Wyniki ukazujące sopy zwrou uzyskane według przeprowadzonych symulacji dla powyższych wskaźników przedsawiono w abeli 2. W abeli ej, dla porównania, zawaro akże sopy zwrou uzyskane w wyniku zasosowania sraegii pasywnej kup i rzymaj. Na podsawie prezenowanych wyników można zauważyć, że w badanym okresie największy zysk osiągnęli inwesorzy długoerminowi, kórzy zasosowali właśnie sraegię pasywną kup i rzymaj. Najwyższą sopę zwrou uzyskali oni inwesując w akcje spółki SYNTHOS. Zysk wyniósł w ym przypadku aż 1269,5. Naomias najniższą sopę zwrou uzyskali w ym okresie inwesorzy inwesujący w playnę. Zysk wyniósł zaledwie 28,46. Można zaem przypuszczać, że pośrednie czy eż bezpośrednie inwesowanie w owary służy bardziej inwesorom długoerminowym niż krókoerminowym (spekulanom). Biorąc pod uwagę ylko wyniki uzyskane na podsawie wskaźników analizy echnicznej widać, że (przy ak dobranych paramerach) dla rozparywanych walorów nie można wybrać jednej sraegii, kórej zasosowanie dałoby wyższe sopy zwrou od pozosałych. W przypadku jednak aż pięciu na dwanaście rozważanych walorów: oa, playny, palladu, akcji PKN Orlen oraz KGHM zasosowanie oscylaora CCI pozwoliło uzyskać najwyższe zyski. Wyniosły one odpowiednio: 23,97, 39,5, 1,45, 94,89 i 188,49. Dla subindeksu WIG-chemia oraz akcji spółki SYNTHOS najbardziej skueczną sraegią okazała się wykładnicza średnia ruchoma (EMA) przynosząc odpowiednio zyski na poziomie 3,54 i 434,8. Zwykła średnia ruchoma (MA) najwyższy zysk wygenerowała dla WIG-paliwa wynoszący 35,8, naomias z nałożonym filrem czasowym dla WIG-spożywczego równy 135,24, zaś z filrem procenowym dla srebra równy 85,49. Złożenie dwóch średnich ruchomych o różnych horyzonach czasowych wygenerowało najwyższa sopę zwrou w przypadku akcji spółki Kernel (182,48). Ważona średnia ruchoma (WMA), MACD oraz Momenum nie okazały się najlepszym wyborem dla żadnego rozważanego waloru. Ponado WMA dla pięciu walorów wygenerowała najniższe sopy zwrou w porównaniu z pozosałymi. Podsumowanie Na świaowych rynkach inwesorzy mają do wyboru kilka form inwesowania w owary. Począwszy od zakupu owaru na rynku goówkowym bezpośrednio od producena lub od pośrednika, poprzez zakup akcji firm związanych z sekorem owarowym, aż do przyjęcia pozycji w konrakach erminowych i opcjach. Szczególną popularnością cieszą się na świecie od kilku la konraky erminowe i opcje, dla kórych insrumenem bazowym są indeksy owarowe. Niesey w Polsce nie sworzono własnego indeksu owarowego, kóry mógłby sać się insrumenem bazowym dla insrumenów pochodnych. Ogranicza o w sposób znaczny poencjał inwesycyjny. Arakcyjne zaem może okazać się inwesowanie w inne insrumeny powiązane z rynkiem owarowym, a mianowicie w akcje spółek sekora owarowego i meale szlachene. Podsawowym narzędziem większości inwesorów na giełdzie, rynku waluowym, a akże na innych rynkach, jak np. rynki owarowe, jes obok analizy fundamenalnej, analiza echniczna, kóra służy do przewidywania przysych rendów ruchów cen akywów noowanych na giełdach. Inwesowanie wykorzysujące sraegie analizy echnicznej opare na wskaźnikach wymaga dużej znajomości ich budowy, co może pozyywnie wpłynąć na wyniki 75

10 inwesycyjne graczy giełdowych. Także dużej uwagi powinien wymagać odpowiedni dobór paramerów dla wskaźników, co akże wpływa na rezulay inwesycyjne. Nie jes eż wskazane podejmowanie decyzji na podsawie ylko jednego wskaźnika [Tarczyński 1997]. Jak pokazują wyniki, w przypadku poszczególnych walorów najwyższe zyski uzyskano w rezulacie zasosowania odmiennych wskaźników analizy echnicznej. Bibliografia Achelis S.B. [1998]: Analiza echniczna od A do Z. Oficyna Wydawnicza LT&P, Warszawa. Balarie E. [27]: Commodiies for Every Porfolio. John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey. Borowski K. [28]: Rynek oa i mone. [W:] Inwesycje alernaywne. I. Pruchnickia-Grabias (red.). CeDeWu, Warszawa, ss Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. [21]: Efekywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa. Geman H. [27]: Commodiies and commodiy derivaives. John Wiley&Sons, New Jersey. Górska A., Krawiec M. [29]: Inwesowanie w owary jako forma dywersyfikacji porfela. Zeszyy Naukowe SGGW seria Problemy Rolnicwa Świaowego. 7 (XXII), ss Górska A., Krawiec M. [21]: Inwesowanie w owary jako forma dywersyfikacji porfela w warunkach odmiennej koniunkury giełdowej. [W:] Rynek Kapiałowy. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 28. Zeszyy Naukowe Uniwersyeu Szczecińskiego nr 612, ss Mayo H. B. [1997]: Wsęp do inwesowania. K. E. Liber, Warszawa. Murphy J. J. [1999]: Analiza echniczna rynków finansowych. WIG Press, Warszawa. Schofield N. C. [27]: Commodiy derivaives. John Wiley&Sons, Chicheser, Wes Sussex. Preś J. [25]: Wykorzysanie finansowych insrumenów pochodnych oparych na indeksach HDD/CDD do dywersyfikacji porfela inwesycyjnego. [W:] Inwesycje finansowe i ubezpieczenia endencje świaowe a polski rynek. Prace naukowe AE we Wrocławiu 188,. 2, ss Tarczyński W. [1997]: Rynki kapiałowe. T. 1. Agencja Wydawnicza Place, Warszawa. Tarczyński W., Łuniewska M. [26]: Ograniczanie ryzyka inwesycji na rynku kapiałowym dywersyfikacja ryzyka pionowa i pozioma. [W:] Modelowanie preferencji a ryzyko. T. Trzaskalik (red.). Wydawnicwo Akademii Ekonomicznej w Kaowicach, Kaowice. Tomaszewki J. [29]: Inwesycje na rynkach owarowych jako insrumen dywersyfikacji porfela inwesycyjnego. [W:] Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji. A. Szpli (red.). Wydawnicwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce. Wasendorf R.R., McCaffery T.A. [1997]: Giełdy owarowe od A do Z. K. E. Liber, Warszawa. Wikowska D., Mauszewska A., Kompa K. [28]: Wprowadzenie do ekonomerii dynamicznej i finansowej. Wydawnicwo SGGW, Warszawa. 76

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli Świa Kolejne cenrum IC sr. 6 n Kalendarz ProfiAuo sr. 7 mooryzacji Twój doradca w warszacie NR INDEKSU 382981 ISSN 1731-5468 www.swiamooryzacji.com.pl 11/2014 lisopad Technologie n Wyposażenie n Części

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Zasosowanie modeli klasy ARCH do opisu własnoci szeregu sóp zwrou indeksu WIG Wsp Sporód rónych rodzajów ryzyka

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO B A D A I A O P E R A C Y J E I D E C Y Z J E 3 4 2004 omasz BRZĘCZEK* PROCEDURA WYBORU PORFELA AKCJI ZAPEWIAJĄCA KOROLĘ RYZYKA IESYSEMAYCZEGO Pzedsawiono poceduę wybou pofela akci zapewniaącą konolę yzyka

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych Politechnika Gdaoska Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych Skrypt Podejmowanie Decyzji Kapitałowych praca zbiorowa Automatyka i Robotyka 2005 grupy ISD-1 i ISD-2

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI A ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCJI NA RYNKU AKCJI GPW W WARSZAWIE

STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI A ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCJI NA RYNKU AKCJI GPW W WARSZAWIE OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (69) 2014 Jacek MARCINKIEWICZ, Jarosław KILON 1 STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI A ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCJI NA RYNKU AKCJI GPW W WARSZAWIE Streszczenie Głównym celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Niniejszy Zeszyt Naukowy nr 11 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z trzech części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje,

Bardziej szczegółowo

Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1

Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1 Dorota Witkowska Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1 Wstęp Fundusze inwestycyjne to instytucje

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo