EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz"

Transkrypt

1 EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz

2 METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa jako cel sraegiczny (długoerminowy), - maksymalizacja zysku jako cel bieżący (krókoerminowy). Realizacja ych celów wymaga podjęcia przedsięwzięć inwesycyjnych zapewniających rozwój przedsiębiorswa. Od rafności podjęych inwesycji zależy perspekywiczna konkurencyjność przedsiębiorswa, jego udział w rynku czy możliwość generowania dochodów. Podejmowane decyzje muszą opierać się na obiekywnych kryeriach wyboru. Powszechnie uważa się, że akim kryerium jes nadwyżka efeków nad nakładami. Jes ono jednak niewysarczające. Należy uwzględnić akże: - aspeky pozaekonomiczne, - ryzyko!! nieuzyskania planowanych efeków lub przekroczenia wydaków, - czas w jakim uzyska się planowane efeky, - inflację, - ip.

3 Meody oceny projeków inwesycji rzeczowych można umownie podzielić na: 1. Prose - opare na relacji pomiędzy nakładami i efekami, a czasem. 2. Złożone - opare na sopie procenowej (dyskonowej), uwzględniające zmianę warości pieniądza w czasie, ryzyko oraz inflację. 3. Wielokryerialne - opare na sysemie oceny kryeriów mającym odbicie w prioryeach przedsiębiorswa, nie opare na warości inwesycji. PROSTE METODY OCENY INWESTYCJI RZECZOWYCH STOPA ZWROTU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH Jes o relacja dochodów (liczonych w skali roku) do całkowiych nakładów inwesycyjnych (skumulowanych od momenu rozpoczęcia przedsięwzięcia inwesycyjnego do okresu, dla kórego wyznaczana jes a relacja)

4 Dochód może być określany za pomocą różnych kaegorii: - zysk bruo (zysk przed opodakowaniem), - zysk neo (zysk po opodakowaniu i obowiązkowych odpisach), - zysk neo + odseki od kredyu, - zysk neo + amoryzacja, - zysk neo + amoryzacja + odseki od kredyu - oszczędności eksploaacyjne (ermomodernizacja). Sopa zwrou informuje jaką część nakładu sanowi roczny dochód. Dzięki emu wskaźnikowi można dokonać oceny możliwości finansowych przedsiębiorswa do podołania wybranej inwesycji.

5 Sopę zwrou można wykorzysać we wsępnej ocenie konkurencyjnych projeków lub w syuacji braku dokładnych danych charakeryzujących dane przedsięwzięcie inwesycyjne.

6 PRZECIĘTNA STOPA ZWROTU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH - ARR (ACCOUNTING RATE OF RETURN, AVERAGE RATE OF RETURN) Jes o relacja przecięnego rocznego zysku z danej inwesycji pomniejszonego o warość inwesycji do nakładów inwesycyjnych. i - okres eksploaacji inwesycji w laach (0...n) Ni i - suma zysków wygenerowanych z inwesycji w poszczególnych okresach eksploaacyjnych [zł] I - nakład inwesycyjny [zł] Przecięna sopa zwrou informuje jaką część nakładu zosanie pokrya średniorocznym zyskiem. Ujemna warość ARR oznacza, jaką część nakładu pokryją zyski z jednego roku eksploaacji inwesycji, a dodania jaka część rocznego zysku z inwesycji zosanie przeznaczona na inwesycję.

7 Zaley - Prosa i zrozumiała, - Ława do obliczenia, - Porzebne informacje zwykle dosępne. Wady - Nie uwzględnia zmiennej warości pieniądza w czasie, - Przyjmuje zysk jako miernik korzyści neo przedsięwzięcia inwesycyjnego, - Wymaga subiekywnego wyznaczenia warości granicznej sopy zwrou, - Nie można jej sosować do przedsięwzięć charakeryzujących się różnym poziomem ryzyka. Jako, ze meoda ARR jes podobna do wyliczeń np. sopy zwrou z inwesycji czy sopy zwrou na kapiale, jes ona częso akcepowana w firmach zachodnich. Z drugiej srony jes ona częso kryykowana w podręcznikach, ze względu na zasadnicze błędy meodologiczne.

8 OKRES ZWROTU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH Jes o odwroność prosej sopy zwrou. W uproszczeniu powyższy wzór można przedsawić nasępująco: SPBT N u O ru [laa] gdzie: N u - planowane koszy robó związanych ze zmniejszeniem sra ciepła przez przenikanie dla całkowiej powierzchni wybranej przegrody, zł, O ru - roczna oszczędność koszów energii wynikająca z zasosowania usprawnienia ermomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z n wykorzysanych źródeł energii, zł/rok.

9 Roczną oszczędność koszów energii można usalić nasępująco * ) : O ru ( Qou 1 O Q O ) 12( q O q O ) 12( Ab Ab ) [ zl] 0z 1u 1z 0u 0m 1u 1m 0 gdzie: Q 0u, Q 1u - roczne zaporzebowanie na ciepło na pokrycie sra przez przenikanie przed i po wykonaniu usprawnienia ermomodernizacyjnego, GJ/rok, q 0u, q 1u - zaporzebowanie na moc cieplną na pokrycie sra przez przenikanie przed i po wykonaniu usprawnienia ermomodernizacyjnego, MW, O 0z, O 1z - opłaa zmienna związana z dysrybucją i przesyłem jednoski energii wykorzysywanej do ogrzewania przed i po wykonaniu usprawnienia ermomodernizacyjnego, zł/gj, O 0m, O 1m - sała opłaa miesięczna związana z dysrybucją i przesyłem energii wykorzysywanej do ogrzewania przed i po wykonaniu usprawnienia ermomodernizacyjnego, zł/(mw*m-c), Ab 0, Ab 1 - miesięczna opłaa abonamenowa przed i po wykonaniu usprawnienia ermomodernizacyjnego, zł/m-c. * ) wg. Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form audyu energeycznego oraz części audyu remonowego, wzorów kar audyów, a akże algorymu oceny opłacalności przedsięwzięcia Termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43, poz. 346 z 2009 r.)

10 WADY METOD PROSTYCH - ignorowanie zmiennej warości pieniądza w czasie, - dowolny sposób dobierania warości granicznej, - ignorowanie przepływów pieniężnych po okresie granicznym, - niemożność porównywania projeków o różnych klasach ryzyka. ZALETY METOD PROSTYCH - pozwala wsępnie ocenić przedsięwzięcie inwesycyjne, - pozwala wybrać najmniej ryzykowny projek w modelu decyzyjnym (mniejsze ryzyko związane jes z przedsięwzięciami o krószym okresie zwrou), - prosa inerpreacja i sposób obliczania.

11 ZŁOŻONE METODY OCENY INWESTYCJI RZECZOWYCH Złożone meody oceny inwesycji rzeczowych uwzględniają czynnik czasu, ponieważ warość pieniądza zmienia się w miarę upływu czasu. Wszyskie podsawowe wielkości finansowe doyczące projeku inwesycyjnego są realizowane w określonym czasie i mają charaker srumieni pieniężnych. W celu zapewnienia porównywalności wielkości ekonomicznych wysępujących w różnych okresach czasu przyjmuje się określony momen, jako bazowy (może być o momen rozpoczęcia lub zakończenia inwesycji - charakerysyczny dla przebiegu inwesycji) i wszyskie wielkości ekonomiczne wysępujące w rachunku przelicza się na jeden en sam momen czasu. W ym celu sosuje się echnikę zwaną dyskonowaniem, kóra umożliwia porównanie wielkości ekonomicznych pojawiających się w różnych momenach czasu.

12 Technika dyskonowania sosuje dwa narzędzia: 1. współczynnik oprocenowujący - w przypadku gdy momen bazowy znajduje się w przyszłości gdzie: r - sopa dyskonowa - liczba okresów 2. współczynnik dyskonujący - w przypadku gdy chcemy odnieść przyszłe warości do chwili obecnej. gdzie: r - sopa dyskonowa - liczba okresów d max = 1 dla =0 i r=0 d -» ablice dyskonowe w li. przedmiou

13 Sopa dyskona (meody przyjęcia wielkości): Sopa dyskonowa obejmuje rzy składniki: 1. spodziewaną sopę inflacji 2. premię za przedsięwzięcia o minimalnym ryzyku (np. inwesycja w obligacje rządowe ok. 1%) 3. premię za ryzyko przedsięwzięcia. Wielkość sopy dyskonowej przyjmowana jes różnie w zależności od specyfiki analizowanego przedsięwzięcia a w szczególności od sposobu finansowania inwesycji. W przypadku gdy projek inwesycyjny finansowany jes za pomocą funduszu obcego sopę dyskonową przyjmuje się równą sopie procenowej płaconej od uzyskanego kredyu bądź równą rynkowej sopie oprocenowania kredyów długookresowych lub średniookresowych (zależnie od wymaganego przez przedsięwzięcie sposobu kredyowania). Tak przyjęa sopa dyskonowa oznacza kosz pozyskania kapiału na dane przedsięwzięcie inwesycyjne.

14 W syuacji finansowania inwesycji ze środków własnych sopa dyskonowa usalana jes przez inwesora. Przy uwzględnieniu jej powinien on brać pod uwagę nasępujące paramery : - doychczasową renowność kapiału własnego, - renowność kapiału lokowanego w papierach warościowych, oprocenowanie loka, pożyczek, - ryzyko gospodarcze związane z daną inwesycją. Poziom wymaganej rynkowej sopy procenowej określa nasępująca formuła: p = p + IP + NRP w kórej: p - wymagana nominalna sopa procenowa, p - realna sopa procenowa wolna od ryzyka inwesycyjnego (w prakyce przyjmuje się oprocenowanie pańswowych papierów dłużnych), w syuacji gdzie spodziewana była zerowa inflacja, IP - premia inflacyjna, przyjmowana na poziomie średniej spodziewanej sopy inflacji w okresie eksploaacji inwesycji, NRP - premia za ryzyko niewypłacalności - uwzględniająca możliwość wysąpienia niepowodzenia inwesycji.

15 Sopę dyskona można określić jako miarę uraconych korzyści, wielkość korzyści, kóre mógłby odnieść inwesor lokując środki w alernaywny sposób. Aby obliczyć realną warość sopy dyskona należy pomniejszyć rynkową sopę procenową o sopę inflacji wg równania: r r p i i 1 ii, w kórym: r r realna sopa dyskona, p - wymagana nominalna sopa procenowa, i i sopa inflacji. W en sposób obliczona realna sopa dyskona będzie odzwierciedlała, w sposób rzeelny, syuację gospodarczą. Pozwoli ona na sprowadzenie oszczędności eksploaacyjnych, z kolejnych la rwania inwesycji, do cen roku bazowego.

16 W syuacji gdy obliczamy sopę dyskona oraz współczynnik dyskonujący dla inwesycji związanych z użykowaniem energii (ermomodernizacyjnych), aby zwiększyć wagę koszów energii w obliczeniach efekywności, przyjmuje się wzros ego koszu ponad inflację s o 2 do 3%. Wedy do obliczeń przyjmujemy współczynnik dyskona wyrażony wzorem: a (1 (1 s) r)

17 Założenia do obliczeń: Podczas obliczania warości przepływów pieniężnych neo należy mieć na uwadze nasępujące zasady: - nakłady kapiałowe na realizację przedsięwzięcia rakuje się jako wydaki w momencie ich rzeczywisego poniesienia w części finansowanej przez inwesora ze środków własnych, naomias wydaki finansowe ze środków obcych sanowią wydaek dopiero w momencie zwrou ych środków, ponoszone koszy finansowe w posaci odseek rakowane są również jako wydaek w momencie ich zapłay, - do wydaków nie zalicza się nakładów poniesionych przed podjęciem decyzji o realizacji przedsięwzięcia, sanowią one zw. nakłady uopione, - wydakami są również nakłady, ponoszone w rakcie eksploaacji, związane z naprawą lub innymi modernizacjami.

18 WARTOŚĆ ZAKTUALIZOWANA NETTO PRZEDSIĘWZIĘCIA - NPV (NET PRESENT VALUE) Jes określana jako warość orzymana przez zdyskonowanie, oddzielnie dla każdego roku, różnicy między wpływami i wydakami pieniężnymi przez cały okres eksploaacji inwesycji przy określonym, sałym poziomie sopy dyskonowej. Współczynnik NPV pozwala porównywać inwesycje, nawe e kórych eksploaacja odbywać się będzie w różnych okresach czasu. Warość inwesycji odniesiona jes do chwili obecnej (lub chwili rozpoczęcia inwesycji) i wyraża się wzorem: Informacje jakie daje NPV: - NPV<0. inwesycja jes nieopłacalna, - NPV=0. inwesycja znajduje się na granicy opłacalności, - NPV>0. inwesycja jes opłacalna, ym bardziej im większa warość współczynnika.

19 NPV n 1 O r N 1 i 0 1 i n [ zł] NPV n 1 O r 1 i N [ zł] Podsawową wadą omówionych współczynników jes przyjęcie sałej sopy dyskonowej w analizowanym okresie czasu (czasie eksploaacji inwesycji). Założenie o jes słuszne ylko w przypadku gdy inwesycja jes finansowania kredyem o sałym oprocenowaniu, lub gdy można przyjąć, że kosz kapiału własnego jes niezmienny.

20

21 a 1 (1 i) SO r = zł - bez dyskonowania SO r = zł - zdyskonowane bez dyskonowania zdyskonowane SPBT = 14,3 la NPV = zł

22 WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU. IRR (INTERNAL RATE OF RETURN) Warość IRR określa sopa procenowa dla kórej NPV=0. Oznacza o, że IRR wskazuje przy jakiej sopie procenowej zakualizowane (zdyskonowane) wydaki zrównają się ze zakualizowanymi wpływami. Inaczej jes o sopa renowności dla danego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie jes opłacalne gdy IRR jes równy lub większy od sopy granicznej, czyli najniższej sopie renowności możliwej do zaakcepowania przez inwesora (zazwyczaj jes o sopa oprocenowania kredyów długookresowych lub sopa procenowa płacona przez ewenualnego pożyczkobiorcę). Im większa jes różnica między IRR, a sopą graniczną lub koszem kapiału, ym większa opłacalność i margines bezpieczeńswa danego projeku. IRR obrazuje rzeczywisą sopę zysku analizowanego przedsięwzięcia.

23 Procedura obliczania IRR: 1. określić warość przepływów neo dla wszyskich la realizacji i funkcjonowania danego przedsięwzięcia, 2. znaleźć meodą kolejnych przybliżeń akie dwa poziomy sopy dyskonowej D, dla kórych: d1 - NPV jes bliskie zera ale dodanie. oznaczane jako pnpv d2. NPV jes bliskie zera ale ujemne. oznaczane jako nnpv UWAGA: między d1 i d2 powinna być różnica nie przekraczająca jednego punku procenowego! Większa różnica spowoduje niedokładność obliczeń. WADY IRR Przy nieypowych projekach obliczone IRR może przyjmować więcej niż jedną warość. Zdarza się o w przypadkach, gdy w badanym przedsięwzięciu wysępują ujemne przepływy pieniężne nie ylko w laach począkowych, ale i końcowych. Jeśli IRR przyjmuje dwie warości a i b (gdzie b>a), o przedsięwzięcie jes opłacalne jeśli obliczona sopa procenowa jes większa od a i mniejsza od b, j. a<d<b. Zdarza się akże, że w niekórych przypadkach w ogóle nie można obliczyć IRR

24 Dokładność obliczeń IRR pnpv (1) IRR (1) pnpv (2) nnpv (1) NPV(IRR)=0 IRR (2) nnpv (2)

25 ] /,[ ) ( ) ( zł zł O a R a N a CS n r n n Kosz zaoszczędzonej energii CS (Cos of Saving) Kosz zaoszczędzonej jednoski energii CSE (Cos of Energy Saving) ] /,[ ) ( ) ( GJ zł E a R a N a CSE n n n

26 ZŁOŻONE METODY OCENY INWESTYCJI RZECZOWYCH WADY METOD DYSKONTOWYCH - przyjęcie sałej sopy dyskonowej w analizowanym okresie czasu (czasie eksploaacji inwesycji). Założenie o jes słuszne ylko w przypadku gdy inwesycja jes finansowania kredyem o sałym oprocenowaniu, lub gdy można przyjąć, że kosz kapiału własnego jes niezmienny. - założenie, że dodanie przepływy pieniężne są reinwesowane według ej samej niezmiennej sopy procenowej. Wadę ę można w dużym sopniu wyeliminować, przyjmując odpowiednio urealnioną, zmodyfikowaną sopę procenową. -mierniki e nie pozwalają oszacować marginesy ryzyka. Wadę ę można neuralizować poprzez dodakowe obliczenia j. próg renowności czy es wrażliwości projeku. - skomplikowana inerpreacja i sposób obliczania. ZALETY METOD DYSKONTOWYCH - w obliczeniach uwzględniają zmienną warość pieniądza w czasie realizacji i użykowania projeku. - uwzględniają w obliczeniach cały okres realizacji i eksploaacji.

27 lp. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA METOD OCENY INWESTYCJI Zesawienie wybranych danych analizowanych budynków Kubaura [m 3 ] Wskaźnik zaporzebowania na ciepło E [kwh/m 3 a] Rok budowy [rok] , Szczeciński , Szczeciński , Cegła żerańska , Tradycyjny , Wk , Tradycyjny , Tradycyjny , Tradycyjny , Tradycyjny , Cegła żerańska , Cegła żerańska , Cegła żerańska Sysem Budowlany

28 Qs, [GJ] Zaporzebowanie na ciepło przedmioowych budynków przed i po ermomodernizacji przed ermomodernizacją po ermomodernizacji

29 Moc cieplna, [kw] 700 Zaporzebowanie na moc cieplną analizowanych budynków przed i po ermomodernizacji przed ermomodernizacją po ermomodernizacji

30 zdysk. oszczędności i nakład inwesycyjny, [zł] CS, [zł/zł] Zdyskonowane oszczędności i nakłady inwesycyjne oraz CS zł 1, zł zł zł zł zł zł 0 zł zdyskonowane oszczędności (15 la) nakład inwesycyjny CS 0,10

31 NPV, [zł] Wskaźniki NPV dla poszczególnych budynków zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł

32 0,350 0,300 0,250 Qs/kub. ogrzew., [GJ] CSE, [zł/gj] Redukcja zaporzebowania na ciepło do ogrzewania budynków i kosz uzyskania oszczędności jednoski energii CSE 40,00 35,00 30,00 25,00 0,200 20,00 0,150 15,00 0,100 10,00 0,050 5,00 0, ,00 DQs/kub. Ogrzew. CSE

33 Można zauważyć, że: kompleksowa ermomodernizacja przedsawionych budynków pozwala na znaczną redukcję zużywanej energii cieplnej wynoszącą od 16 % do 63% Uzyskiwane efeky energeyczne zależą przede wszyskim od sanu wyjściowego. Im jes on gorszy, ym większe są możliwe do osiągnięcia oszczędności, w celu umożliwienia inwesorowi podjęcia jak najrafniejszej decyzji, co do zakresu inwesycji, wszelkie działania ermomodernizacyjne powinny być poprzedzone rzeelną analizą akualnego sanu echnicznego obieku. Jej rezulaem jes opracowanie opymalnego w danym przypadku warianu prac ermomodernizacyjnych, redukcja zaporzebowania na ciepło budynków oraz związana z ym redukcja mocy źródła ciepła ma również duże znaczenie ekologiczne a korzyści z ego wynikające mogłyby być uwzględniane w algorymach liczenia opłacalności ermomodernizacji budynków i źródeł ciepła; jes o szczególnie isone dla erenów położonych w rejonach uprzemysłowionych ale przede wszyskim w pobliżu obszarów chronionych (np. obszary i ooczenia parków narodowych i krajobrazowych) O efekywności ekonomicznej prac ermorenowacyjnych decyduje m.in.: san echniczny obieku (np. przy złym sanie pokrycia sropodachu prace ermorenowacyjne wykonuje się przy okazji remonu pokrycia, co znacznie obniża koszy ), izolacyjność ermiczna przegród zewnęrznych, (im wyższy współczynnik U ym bardziej opłacalne jes ich docieplenie), sposób rozliczania się za dosarczoną energię, (przy rozliczaniu się za m 2 opłaa przez i po ermorenowacji jes aka sama). koszy jednoskowe sysemów dociepleń.

34 Meody oceny efekywności inwesycji lp. Kubaura [m 3 ] Wskaźnik zaporzebowania na ciepło E [kwh/m 3 a] Rok budowy [rok] Sysem Budowlany , Szczeciński , Szczeciński , Szczeciński , Cegła żerańska , Tradycyjny , Wk , Tradycyjny , Tradycyjny , Tradycyjny , Tradycyjny , Cegła żerańska , Cegła żerańska , Cegła żerańska , Cegła żerańska

35 NPV, [zł] IRR, [%] Meody oceny efekywności inwesycji NPV i IRR zł 50,0% 45,0% zł 40,0% zł 35,0% 30,0% zł 25,0% 20,0% zł 15,0% zł 10,0% 5,0% 0 zł ,0% NPV IRR

36 zdysk. oszczędności i nakład inwesycyjny, [zł] CS, [zł/zł] Meody oceny efekywności inwesycji (CS) zł 1, zł zł zł zł zł zł 0 zł zdyskonowane oszczędności (15 la) nakład inwesycyjny CS 0,10

37 Efekywność docieplenia ścian Grubość docieplenia [cm] Nośniki ciepła drewno węgiel olej opałowy gaz płynny prąd elekryczny SPBT 8 9,58 5,21 1,83 1,77 1, ,57 5,21 1,83 1,77 1, ,51 5,18 1,82 1,76 1, ,47 5,70 2,00 1,94 1, ,80 5,88 2,06 2,00 1,32 NPV (4,4%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48

38 Efekywność docieplenia dachu Grubość docieplenia [cm] drewno węgiel Nośniki ciepła olej opałowy gaz płynny prąd elekryczny SPBT 10 76,35 41,54 14,57 14,11 9, ,91 40,77 14,30 13,85 9, ,03 37,57 13,17 12,76 8, ,08 37,06 12,99 12,58 8,31 NPV (4,4%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07

39 Efekywność ermomodernizacji budynku jednorodzinnego DANE O OBIEKCIE : echnologia... radycyjna rok budowy kubaura ogrzewanej części m 3 powierzchnia użykowa ogrzew m 2 liczba kondygnacji... 2 liczba mieszkań... 1 liczba mieszkańców... 4 Współczynniki przenikania ciepła U : ściany...1,22-1,27 W/(m 2 *K) sropodach... 2,23 W/(m 2 *K) srop piwnicy... 0,89 W/(m 2 *K) okna... 3,25 W/(m 2 *K) drzwi...2,5 W/(m 2 *K) E = 336,8 kwh/(m 2 *a) isniejący O1 O2 O D1 Koszy ekpl. NPV EFEKTY EKONOMICZNE : Kosz inwes. = zł E = 163,3 kwh /(m 2 *a) Oszczędność mocy = 47,6%, Oszczędność energii = 57,5%, Oszczędność koszów = 57,5%. SPBT = 3,75 la CS = 0,32 zł/zł NPV = zł IRR = 29,0%

40 Efekywność ermomodernizacji budynku wielorodzinnego DANE O OBIEKCIE : echnologia... radycyjna rok budowy kubaura ogrzewanej części m 3 powierzchnia użykowa ogrzew m 2 liczba kondygnacji... 5 liczba mieszkań liczba mieszkańców Współczynniki przenikania ciepła U : ściany...1,19-2,88 W/(m 2 *K) sropodach... 0,95 W/(m 2 *K) srop piwnicy... 0,89 W/(m 2 *K) okna...5,1;3,0 W/(m 2 *K) drzwi...2,5 W/(m 2 *K) E = 204,3 kwh/(m 2 *a) isniejący O1 O2 O D1 D2 Koszy ekpl. NPV EFEKTY EKONOMICZNE : Kosz inwes. = zł E = 158,3 kwh/(m 2 *a) Oszczędność mocy = 21,6%, Oszczędność energii = 40,9%, Oszczędność koszów = 40,9%. SPBT = 3,57 la CS = 0,31 zł/zł NPV = zł IRR = 29,8%

41 Efekywność ermomodernizacji budynku wielorodzinnego DANE O OBIEKCIE : echnologia... OWT-67N rok budowy kubaura ogrzewanej części m 3 powierzchnia użykowa ogrzew m 2 liczba kondygnacji... 5 liczba mieszkań liczba mieszkańców Współczynniki przenikania ciepła U : ściany...0,72-0,88 W/(m 2 *K) sropodach... 0,64 W/(m 2 *K) srop piwnicy... 1,11 W/(m 2 *K) okna... 3,00 W/(m 2 *K) drzwi...2,5 W/(m 2 *K) E = 197,7 kwh/(m 2 *a) isniejący O1 O2 O D1 D2 Koszy ekpl. NPV EFEKTY EKONOMICZNE : Kosz inwes. = zł E = 181,6 kwh /(m 2 *a) Oszczędność mocy = 7,3%, Oszczędność energii = 30,1%, Oszczędność koszów = 30,2,%. SPBT = 3,0 la CS = 0,26 zł/zł NPV = zł IRR = 35,9%

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 1. Wsęp Organizacje, mogą działać jako opodakowane przedsiębiorswa działające na zasadach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ Agaa Kliber * Pior Płuciennik ** Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzysaniem insrumenów SWAP na POLONIĘ Wsęp Problemem polskiej bankowości jes duża nadpłynność. Banki niechęnie

Bardziej szczegółowo

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU Arykuł opublikowany w: Rynki kapiałowe a koniunkura gospodarcza, red. A. Szablewski, R. Wójcikowski, Wydawnicwo Poliechniki Łódzkiej, Łódź 009, s. 95-07 Doroa Wiśniewska Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 137 Dorota WIĘCEK, Gabriela KALINOWSKA Akademia Techniczno- Humanistyczna Bielsko- Biała E- mail: gkalinowska@ath.bielsko.pl, dwiecek@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH TYPU LAND

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH TYPU LAND Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej: Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Rozwoju Regionalnego, Słupsk 06 listopada 2009 r., Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 582, Ekonomiczne problemy usług

Bardziej szczegółowo

Inwestycje informatyczne na tle inwestycji przedsiębiorstwa

Inwestycje informatyczne na tle inwestycji przedsiębiorstwa PRZEDMIIO : EFEKYWNOŚĆ SYSEMÓW IINFORMAYCZNYCH PLAN WYKŁADU pt.: ZNACZENIE INWESYCJI W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSW. PODSAWOWE POJĘCIA DOYCZĄCE INWESYCJI 2.2 ROLA INWESYCJI W SRAEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSWA

Bardziej szczegółowo

Ekonomika górnictwa naftowego

Ekonomika górnictwa naftowego Ekonomika górnictwa naftowego Zarządzanie jednostkami gospodarczymi górnictwa naftowego odbywa się w trudniejszych warunkach niż w przedsiębiorstwach innych branż. Trudności te wynikają z kilku przyczyn:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Wstęp

Bardziej szczegółowo