STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ EAM (I)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ EAM (I)"

Transkrypt

1 STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ EAM (I) dr Jacek, M. Kowalski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Absrak Jes o pierwsza część, drugiego z cyklu arykułów, kórych celem jes przybliżenie Czyelnikowi różnych aspeków pomiaru efekywności inwesycji w jednoski uczesnicwa funduszy inwesycyjnych owarych (FIO), w zależności od sposobu pojmowania i pomiaru ryzyka ex pos, w powiązaniu z hisorycznymi sopami zwrou, w ujęciu zwykłym lub benchmarkowym. Omawia się u saysyczne miary efekywności funduszy zbudowane na alernaywnym podejściu do pomiaru ryzyka, wobec znanych ułomności wariancji (odchylenia sandardowego), jak eż innego spojrzenia na oczekiwaną użyeczność inwesora. Dalej, będziemy nazywali je alernaywnymi, a grupę ych miar będziemy oznaczali przez EAM, od ang. Efficiency Alernaive Measures. Wprowadzenie Od dawna, prakyczna użyeczność modelu CAPM, wywodzonego z nowoczesnej eorii porfelowej (modern porfolio heory) sformułowanej przez Markowiz a 1, jes poddawana w wąpliwość. Na sukcesora - chyba zby pochopnie - coraz częściej wskazuje się na arbirażowy model wyceny (APM 2 ) zaproponowany przez Rossa 3, kóry jes modelem wieloczynnikowym, w odróżnieniu od jednoczynnikowego CAPM. Jako wiodący, podnosi się u argumen, że CAPM nie sprawdza się jednakowo na wszyskich rynkach kapiałowych i we wszyskich jego segmenach. Można o zilusrować przykładem japońskiego rynku małych spółek 4, gdzie w pewnym okresie czasu, współczynniki β posiadające znacznie niższy poziom, niż w segmencie dużych spółek, powinny generować odpowiednio niższe oczekiwane sopy zwrou, a w rzeczywisości spółki e zapewniły inwesorom znacząco wyższe dodakowe sopy zwrou z inwesycji, ze względu na ocenę parameru α w CAPM. Jednakże, do rozwoju alernaywnych miar efekywności inwesycji, przyczynił się w pewnym sensie sam Markowiz, kóry wskazał na konieczność konynuacji badań nad oceną dosaeczności zachowania relacji średnia/wariancja, jako kryerium efekywności inwesowania. Jes o podejście sensowne, gdyż przyjęcie założenia, że miarą dochodu jes 1 Markowiz, Harry M., Porfolio Selecion, Journal of Finance, March 1952, pp Ang. Arbirage Pricing Model. 3 Ross S., The arbirage heory of capial asse pricing, Journal of Economic Theory, Vol.13, Issue 3, Elon E. J., Gruber M. J., Nowoczesna eoria porfelowa i analiza papierów warościowych, WIG-Press, Warszawa, 1998, s.462.

2 2 średnia arymeyczna sóp zwrou, a miarą ryzyka jes odchylenie sandardowe sóp zwrou, jes uzasadnione ylko w syuacji, gdy rozkład sóp zwrou jes normalny albo funkcja użyeczności inwesora jes kwadraowa. Przykładowo, przy wysępowaniu skośności rozkładu sóp zwrou, odchylenie sandardowe nie jes w sanie właściwie warościować dobrej (upside) i złej (downside) zmienności (volailiy), w mniejszym lub większym sopniu zniekszałcając obraz ryzyka, gdyż zawsze będzie u wysępowało zjawisko penalizacji funduszu za osiąganie wyjąkowo wysokich, hisorycznych sóp zwrou. Bardzo obrazowo ilusruje o Lo 5, kóry przyrównuje odchylenie sandardowe do choleserolu i odpowiednio dobrą i złą zmienność, do dobrego i złego choleserolu, konkludując, że poza wszyskim, dobry choleserol zawsze prowadzi do zdrowszego serca. Innymi słowy, zagadnienia określania zwrou i ryzyka rzeba rakować bardziej ogólnie, zn., jako miarę zwrou sosować dowolny esymaor położenia, a jako miarę ryzyka dowolny paramer skali 6. W oku poniższych rozważań posaram się pokazać konsrukcję i zasosowanie innych, niż klasyczne miary efekywności FIO 7, kóre mogą być sensowną alernaywą w warunkach naruszenia założeń klasycznego modelu CAPM. 1. Sosunek KR Weźmy pod uwagę, znaną już z poprzednich rozważań 8, miarę Sharpe a 9 : A( SR = = SD( ) [ ) A( ] 2 (1) gdzie: A( i SD( odpowiednio, średnia arymeyczna i odchylenie sandardowe zmiennej ER o warościach obserwacji ), dających miesięczne nadwyżki sóp zwrou (monhly excess reurn rae), dla zmiennej czasowej (=1,2,,T). Z formalnego punku widzenia SR jes odwronością klasycznego współczynnika zmienności, kóry informuje u o zwrocie osiągnięym w okresie o długości T, w przeliczeniu 5 Lo T., RELATED ARTICLE: Volailiy: Is i good or bad?, w: Collins, Daniel P., Lo T., Measuring risk agains reurns, Fuures, April 2003, p Jajuga K., Meody saysyczne w finansach, SaSof Polska, Warszawa, 2003, s Kowalski Jacek M., Saysyczny pomiar efekywności funduszy inwesycyjnych owarych za pomocą ECM,, Kaowice, Grudzień 2008; Śląska Biblioeka Cyfrowa, hp://www.sbc.org.pl/dlibra. 8 Tamże. 9 Sharpe William F., Muual Fund Performance, Journal of Business, January 1966, pp

3 3 na jednoskę poniesionego w ym czasie ryzyka. Spośród dwóch możliwych inwesycji, przykładowo ylko w jednoski funduszu A lub B, wybierzemy zawszę ę, kóra daje większą warość SR (niekoniecznie przy wyższej średniej sopie zwrou), jeżeli ylko inwesycja da się lewarować (leverage) pożyczką, kórą oprocenowano na poziomie nie wyższym niż sopa wolna od ryzyka. Można zauważyć, że rekomendacja opisana formułą (1) jes odwronie proporcjonalna do warości odchylenia sandardowego. Przy dużej zmienności sóp procenowych zmienna ER przesaje być homogeniczna względem swojej średniej i zwro A( saje się nieisony względem ryzyka SD(, co daje SR 0. Tym samym, nierudno wyobrazić sobie syuację, gdy fundusze A i B dające inwesorowi założony zwro w okresie o długości -T, mają niską i rozmyą rekomendację w świele warości SR. W związku z ym, nie odchodząc od ogólnej koncepcji Sharpe a, waro zasanowić się nad sposobem pomiaru relacji (zwro/ ryzyko) w syuacji, gdy procenowe nadwyżki sopy zwrou cechuje zmienność o wyraźnym charakerze oscylacyjnym 10. W ym celu przyjmujemy, że w szeregu chronologicznym zmiennej ER, punkem zwronym (urning poin) będziemy nazywać składową ), kóra spełnia jedną z czerech podwójnych nierówności: a. ) > 1) i ) > +1), b. k) = k+1) = = ) > k 1) i k) = k+1) = = ) > +1), c. ) < 1) i ) < +1), d. k) = k+1) = = ) < k 1) i k) = k+1) = = ) < +1). Jeżeli ) spełnia warunek a lub b mówimy, że punk zwrony jes szczyem, naomias przy ) spełniającym warunek c lub d punk zwrony jes dołem. Nierówności b oraz d opisują odpowiednio syuacje, w kórej kilka wyrazów bezpośrednio sąsiadujących, ma idenyczną warość i worzy płaski szczy lub płaski dół. Wówczas uważamy, że wszyskie one worzą jeden punk zwrony, zlokalizowany w środku ychże warości. Zakładamy, że w szeregu zmiennej ER wykryo punky zwrone w liczbie p. Nas ineresują jednak e składowe szeregu w liczbie k, kóre nie są punkami zwronymi w sensie wyżej podanego określenia. Pozwala o zdefiniować szereg chronologiczny nowej zmiennej Y w posaci {Y = y( ); = 1,2,,k}. Na bazie zmiennych Y oraz ER definiujemy sosunek 10 Kowalski J.M., Decyzje inwesorów indywidualnych opare na rankingach funduszy inwesycyjnych, w: Sacharska-Targosz J. oraz Szosak J. (red.), Finansowanie rozwoju regionalnego, WSB w Poznaniu, Poznań, 2007, s

4 4 A( Y) (1/ k) ' y( ') KR = = P( ) A( (2) gdzie: A(Y) - średnia arymeyczna zmiennej Y, naomias P( - odchylenie przecięne zmiennej ER. Licznik formuły (2) eksponuje średni poziom zwrou dla podokresów, w kórych szereg zmiennej ER nie wykazywał oscylacji, naomias mianownik koryguje ogólną zmienność in minus poprzez eliminację wpływu sóp zwrou o warościach znacznie odbiegających od średniej (ouliers ów) 11. Okazuje się, że gdy p 0, o wówczas KR SR, przy czym (KR/SR) = 1, gdy ) = cons, czyli gdy zmienna ER jes idealnie homogeniczna względem średniej 12. Skądinąd wiadomo, że w szeregach zmiennych silnie niehomogenicznych względem średniej, lepszą charakerysyką położenia jes mediana. W akim przypadku wzór (2) powinno się modyfikować uwzględniając w mianowniku minimalne odchylenie przecięne, co daje sosunek A( Y ) (1/ k) ' y( ') KR* = = P( * (1/ T) ) ME( (3) gdzie: A(Y) - średnia arymeyczną zmiennej Y, naomias P*( - odchylenie przecięne zmiennej ER liczone od mediany ME(. Wówczas sosunek KR* przybiera warość większą od KR, a ym samym silniej eksponuje średni poziom zwrou wypracowany przez zmiany monooniczne, wyodrębnione z ruchów oscylacyjnych zmiennej ER. 2. Sosunek Sorino (Sorino raio) Jak wcześniej wspomniano, wykorzysanie innych - bardziej wiarygodnych od wariancji (odchylenia sandardowego) - saysycznych miar ryzyka ex pos, zasugerował sam Markowiz. Jako przykład, wskazał na przydaność semiwariancji w analizie porfelowej, ze względu na możliwość wyłącznego odwoływania się do ujemnych nadwyżek sóp zwrou, 11 Yule, G.U., Kendall, M.G.: An Inroducion o he Theory of Saisics. Charles Griffin & Co. Ld, London, Spełniona jes wedy równość KR = SR = ( 1/ 0 ) =.

5 5 kóre generują sray inwesora 13. Koreka odchylenia sandardowego, uwzględniająca powyższe uwagi, prowadzi do pojęcia semi-odchylenia sandardowego, kóre jes u miarą ryzyka spadku (downside risk), daną wzorem 14 : 2 SD SEM ( ER ) = ( 1/T) Min{ ),0} (4) gdzie: ) ujemne nadwyżki sóp zwrou ponad sopę zwrou wolną od ryzyka. Relacja zwro/ryzyko, gdzie ryzyko mierzy się odchyleniem (4), daje osaecznie sosunek Sorino o posaci 15 : SR A( = = SDSEM ( ) Min{ ),0} 2 (5) gdzie: A( - średnia arymeyczna zmiennej ER. Sosunek SR jes wykorzysywany do opisu ex pos, w jakim sopniu zwro z inwesycji kompensuje inwesorowi ryzyko ponoszenia sra. Spośród dwóch inwesycji wybieramy ę, o wyższej warości (5), gdyż daje ona nadzieję na większy zwro, w przeliczeniu na jednoskę ryzyka spadku. Jednakże, ze względu na własności (4) sosunek (5) winien być sosowany do pomiaru efekywności, gdy mamy do czynienia z inwesycją o wyraźnej skośności sóp zwrou, zn., gdy możliwość poniesienia znacznych sra przez inwesora jes bardzo mało prawdopodobna. W przeciwnym wypadku, zwłaszcza przy dużej zmienności, lepsze w sensie wskazań predykywnych, mogą okazać wskazania sosunku SR Sharpe a 16. Oczywiście, ma o znaczenie podsawowe, dla wyników rankingów funduszy inwesycyjnych. 3. Sosunek poencjału wzrosowego (Upside poenial raio) W eorii porfelowej sworzonej przez Markowiz a przyjmuje się, że racjonalnie działający inwesor poszukuje najwyższej sopy zwrou z inwesycji przy założonym poziomie ryzyka. 13 Markowiz, Harry M., Foundaions of Porfolio Theory, Journal of Finance, June 1991, pp Sorino F. A., Van der Meer R., Downside Risk, Journal of Porfolio Managemen, Summer 1991, pp Sorino F. A., Price L., Performance Measuremen in a Downside Risk Framework, Journal of Invesing, 3(3) 1994, pp Gusafson, Keih F., Lumer, Sco J., Measuring risk is a risky business, Pension Managemen, April 1996, pp.26-30, ilusrują o przykładem zachowania japońskiego rynku akcji w laach (s.27).

6 6 Jednakże wyniki wielu badań empirycznych, orzymane w osanich laach przez liczących się przedsawicieli nuru finansów behawioralnych 17, że wysarczy wymienić nazwiska: Tversky 18, De Groo 19, poddały w wąpliwość o założenie. Wydaje się, że jes o jeden z głównych powodów, dla kórych eoria Markowiz a jes powoli, lecz sysemaycznie wypierana przez posmodernisyczną, konkurencyjną eorią porfela behawioralnego (behavioral porfolio heory) 20. Obserwowane od niedawna, ogromne huśawki nasrojów na rynkach kapiałowych, wywołane skukami amerykańskiego kryzysu subprime oraz falami spekulacji na rynkach surowcowych, spowodowały pogłębiający się proces umorzeń jednosek funduszy inwesycyjnych i doprowadziły do skrócenia horyzonu inwesycyjnego najbardziej nawe cierpliwych inwesorów. Dzisiaj, racjonalnie działający indywidualny inwesor szuka zadowalającej go sopy zwrou, przy dobrze udokumenowanym poziomie zabezpieczenia przed spadkami warościami inwesycji, co po części łumaczy rosnącą popularność produków srukuryzowanych. Zgodna z powyższym okiem rozumowania jes jedna z popularniejszych koncepcji funkcji użyeczności inwesora, kóra zakłada 21, że racjonalne działanie powinno opisywać awersję do ryzyka, poprzez benchmark odzwierciedlający minimalny akcepowalny zwroe (MAR 22 ). Tym samym definiuje się zmienną EMAR(excess minimal accepable reurn), o warościach emar(), opisującą nadwyżki sóp zwrou ponad MAR. Jeżeli dodakowo przyjąć, że ryzyko zosanie określone średnim poziomem odchyleń ujemnych od MAR (downside risk) 23, o relacja zwro-ryzyko prowadzi do kryerium efekywności, zwanego sosunkiem poencjału wzrosowego, kórego isoę można wyrazić wzorem 24 : 17 Podsumowane w: Sorino F. A., van der Meer R., Plainga A., Forsey H., The Upside Poenial Raio: Wha Are We Trying o Measure?, Senior Consulan, November Tversky A., The Psychology of Decision Making, ICFA Coninuing Educaion, No.7, De Groo J. S., Behavioral Aspecs of Decision Models in Asse Managemen, Labyrin Publicaion, The Neherlands, Do porfela dobiera się akywa o różnym poziomie ryzyka, bez uwzględniania wskazań rachunku korelacji, kóre związane są krókoerminowymi i długoerminowymi celami finansowymi inwesora. Więcej informacji na en ema można znaleźć w: Cieślak A., Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmaów funkcjonujących w nowoczesnej eorii finansów, Maeriały i Sudia, Zeszy 165, NBP, Październik 2003, s Fishburn, P. C., Mean-Risk Analysis Wih Risk Associaed Wih Below Targe Reurns, The American Economic Review, March Ang. Minimal Accepable Reurn. 23 Arykuł: Sorino F. A., Hopelain D., The Pension Fund: Invesmen or Capial Budgeing Decision?, Financial Execuive, Augus, 1980, dał począek próbom różnych aplikacji ej miary do zarządzania porfelem. 24 Sorino F. A., Van der Meer R., Plainga A., Forsey H., The Upside Poenial Raio: Wha Are We...p.2.

7 7 UPR = UP DSR = emar( ) Min{ emar( ),0} 2 (6) gdzie: UP (Upside poenial) średni poziom dodanich warości zmiennej EMAR, DSR (Downside risk) semi-odchylenie ujemne zmiennej EMAR. Innymi słowy (6) odzwierciedla preferencje inwesora poszukującego funduszu o dużym poencjale wzrosu, przy znaczącym poziomie bezpieczeńswa, zn. małej warości ryzyka spadku. Wykres 1. Różnica między ocenami oczekiwanego zwrou (µ) i poencjału wzrosowego (UP). Źródło: Sorino F. A., Van der Meer R., Plainga A., Forsey H., The Upside Poenial Raio: Wha Are We Trying o Measure?, Senior Consulan, November Diagram z powyższego wykresu 1 przedsawia koncepcję pomiaru efekywności inwesycji, eksponując różnicę między oceną oczekiwanego zwrou (µ) i oceną poencjału wzrosowego (UP) inwesycji. Waro zwrócić uwagę, że ryzyko wysępuje u obok nagrody (nadwyżki

8 8 ponad MAR), jako składowa sanu psychiki inwesora, określanej mianem niepewności 25. Jednakże, w prakyce wyznaczanie DSR w (6) przebiega inaczej i jes dużo bardziej skomplikowane, niż mógłby o sugerować wspomniany zapis Pogląd o konieczności rozparywania ryzyka w konekście niepewności, sformułowany po raz pierwszy przez w: Knigh F. H., Risk, Uncerainy and Profi, Houghon & Mifflin, Boson, 1921, podziela większość liczących się badaczy rynku kapiałowego, że wysarczy wspomnieć: Jajuga K., Jajuga T., Inwesycje. Insrumeny finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa., PWN, Warszawa, 1998, s.99 oraz Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa, 1998, s Sorino F. A., Forsey H., On The Use and Misuse of Downside Risk, Journal of Porfolio Managemen, Winer 1996.

9 9 Lieraura cyowana 1. Cieślak A., Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmaów funkcjonujących w nowoczesnej eorii finansów, Maeriały i Sudia, Zeszy 165, NBP, Październik 2003, s Collins, Daniel P., Lo T., Measuring risk agains reurns, Fuures, April 2003, pp De Groo J. S., Behavioral Aspecs of Decision Models in Asse Managemen, Labyrin Publicaion, The Neherlands, Elon E. J., Gruber M. J., Nowoczesna eoria porfelowa i analiza papierów warościowych, WIG-Press, Warszawa, Fishburn, P. C., Mean-Risk Analysis Wih Risk Associaed Wih Below Targe Reurns, The American Economic Review, March Gusafson, Keih F., Lumer, Sco J., Measuring risk is a risky business, Pension Managemen, April 1996, pp Jajuga K., Jajuga T., Inwesycje. Insrumeny finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa., PWN, Warszawa, Jajuga K., Meody saysyczne w finansach, SaSof Polska, Warszawa, Knigh F. H., Risk, Uncerainy and Profi, Houghon & Mifflin, Boson, Kowalski J.M., Decyzje inwesorów indywidualnych opare na rankingach funduszy inwesycyjnych, w: Sacharska-Targosz J. oraz Szosak J. (red.), Finansowanie rozwoju regionalnego, WSB w Poznaniu, Poznań, 2007, s Kowalski Jacek M., Saysyczny pomiar efekywności funduszy inwesycyjnych owarych za pomocą ECM, Kaowice, Grudzień 2008; Śląska Biblioeka Cyfrowa, hp://www.sbc.org.pl/dlibra 12. Lo T, RELATED ARTICLE: Volailiy: Is i good or bad?, w: Collins, Daniel P., Lo T., Measuring risk agains reurns, Fuures, April 2003, p Markowiz, Harry M., Foundaions of Porfolio Theory, Journal of Finance, June 1991, pp Markowiz, Harry M., Porfolio Selecion, Journal of Finance, March 1952, pp Ross S., The arbirage heory of capial asse pricing, Journal of Economic Theory, Vol.13, Issue 3, Sharpe William F., Muual Fund Performance, Journal of Business, January 1966, pp Sorino F. A., Van der Meer R., Plainga A., Forsey H., The Upside Poenial Raio: Wha Are We Trying o Measure?, Senior Consulan, November Sorino F. A., Forsey H., On The Use and Misuse of Downside Risk, Journal of Porfolio Managemen, Winer Sorino F. A., Hopelain D., The Pension Fund: Invesmen or Capial Budgeing Decision?, Financial Execuive, Augus, Sorino F. A., Van der Meer R., Downside Risk, Journal of Porfolio Managemen, Summer 1991, pp Sorino F., Price L., Performance Measuremen in a Downside Risk Framework, Journal of Invesing, 3(3) 1994, pp.59-65

10 Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa, Tversky A., The Psychology of Decision Making, ICFA Coninuing Educaion, No.7, Yule, G.U., Kendall, M.G.: An Inroducion o he Theory of Saisics. Charles Griffin & Co. Ld, London, Auor jes Kierownikiem Zakładu Saysyki i Ekonomerii w Kaedrze Meod Ilościowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Kaowice, grudzień 2008

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ ECM

STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ ECM STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ ECM dr Jacek, M. Kowalski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jakowalski@op.pl Abstrakt Jest to pierwszy z cyklu artykułów, których

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU Arykuł opublikowany w: Rynki kapiałowe a koniunkura gospodarcza, red. A. Szablewski, R. Wójcikowski, Wydawnicwo Poliechniki Łódzkiej, Łódź 009, s. 95-07 Doroa Wiśniewska Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ Agaa Kliber * Pior Płuciennik ** Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzysaniem insrumenów SWAP na POLONIĘ Wsęp Problemem polskiej bankowości jes duża nadpłynność. Banki niechęnie

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 MAŁGORZATA BOŁTUĆ Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY RYNKIEM SWAPÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 1. Wsęp Organizacje, mogą działać jako opodakowane przedsiębiorswa działające na zasadach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DOLNOSTRONNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BETA W ANALIZIE RYZYKA SYSTEMATYCZNEGO NA GPW W WARSZAWIE W WARUNKACH ZMIENNEJ KONIUNKTURY GIEŁDOWEJ

WYKORZYSTANIE DOLNOSTRONNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BETA W ANALIZIE RYZYKA SYSTEMATYCZNEGO NA GPW W WARSZAWIE W WARUNKACH ZMIENNEJ KONIUNKTURY GIEŁDOWEJ ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XLI NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 397 TORUŃ 2010 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Metod Ilościowych Anna Rutkowska-Ziarko WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Zasosowanie modeli klasy ARCH do opisu własnoci szeregu sóp zwrou indeksu WIG Wsp Sporód rónych rodzajów ryzyka

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

ArtykuŁy. Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych

ArtykuŁy. Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXVI) 2 ArtykuŁy Krzysztof Kontek * Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych Wstęp W niniejszym artykule poruszono kilka kwestii dotyczących inwestycji

Bardziej szczegółowo