PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014"

Transkrypt

1 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 2 im. Mikłaja Kpernika w Turku 2013/2014 Nwelizacja: wrzesień 2013r. 1

2 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Przedmitwy system ceniania zstał sknstruwany w parciu następujące dkumenty: 1. Rzprządzenie MENiS z dnia z dnia 07 września 2004 r. w sprawie warunków i spsbu ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów i egzaminów w szkłach publicznych (Dz.U. Nr 99, pz. 2046). 2. Statut 3. Szklny System Oceniania w 4. Pdstawę prgramwą z infrmatyki dla gimnazjum 5. Standardy wymagań egzaminacyjnych Pdstawa prgramwa z infrmatyki jest realizwana w parciu Prgram nauczania infrmatyki dla gimnazjum Wydawnictwa Szklne PWN (DKW /99) Zajęcia edukacyjne infrmatyki dbywają się w klasie trzeciej w wymiarze jednstki dwugdzinnej. W ddziałach, w których liczba uczniów przekracza 25 wprwadzny jest pdział na grupy. I. CELE OCENIANIA 1. Pinfrmwanie ucznia pzimie jeg siągnięć edukacyjnych i pstępach w tym zakresie. 2. Pmc uczniwi w samdzielnym planwaniu własneg rzwju. 3. Mtywwanie ucznia d dalszej pracy. 4. Dstarczenie rdzicm (prawnym piekunm) i nauczycielm infrmacji pstępach, trudnściach i specjalnych uzdlnieniach ucznia. 5. Umżliwienie nauczycielm dsknalenia rganizacji i metd pracy dydaktyczn-wychwawczej. 2

3 II. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki 1. Przy ustalaniu ceny z infrmatyki nauczyciel bierze pd uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z bwiązków lekcyjnych, aktywnść pdczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach i zadaniach ddatkwych. 2. Nauczyciel zwraca uwagę na utrudnine warunki uczenia się i utrwalania wiadmści w dmu przez uczniów, którzy nie psiadają własneg kmputera. 3. W stsunku d ucznia, u któreg stwierdzn specyficzne trudnści w uczeniu się lub deficyty rzwjwe ptwierdzne pisemną pinią pradni psychlgiczn pedaggicznej lub innej upważninej pradni specjalistycznej, nauczyciel bniża wymagania edukacyjne z przedmitu. 4. Dyrektr szkły zwalnia ucznia z zajęć z infrmatyki na pdstawie pinii granicznych mżliwściach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, raz na czas kreślny w tej pinii. III. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z infrmatyki uczeń jest ceniany w następujących bszarach : 1. Aktywnść w czasie zajęć gtwść d wyknywania ćwiczeń i zadań zalecnych d wyknania w trakcie zajęć przez nauczyciela, pdejmwanie merytrycznej dyskusji itp., 2. Stpień panwania wiadmści i umiejętnści wynikających z pdstawy prgramwej nauczania infrmatyki raz wymagań prgramwych, 3. Samdzielna praca prjektwa - abstrakcyjnść myślenia, spsób ujęcia zagadnienia 4. Stswanie przez ucznia terminlgii infrmatycznej terminów, pjęć i metd w ramach przewidzianych przez prgram nauczania, 5. Przygtwanie d zajęć przybrów lub materiałów wymaganych przez nauczyciela 6. Udział w knkursach i turniejach infrmatycznych rganizwanych przez szkłę lub inne pdmity, 7. Samdzielne prace ucznia prace dmwe pisemne, referaty, prezentacje, prgramy 8. Prjekt grupwy - umiejętnść pracy w zesple 9. Gtwść d pmcy innym, spsób kmunikwania się w grupie 10. Wkład pracy ucznia 3

4 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki 11. Umiejętnść stswania wiedzy przedmitwej w sytuacjach praktycznych; łączenie umiejętnści praktycznych z wiedzą teretyczną 12. Wykrzystywanie przez uczniów umiejętnści infrmatycznych z zachwaniem bwiązujących przepisów 13. Stswanie wiadmści i umiejętnści, których uczeń nabył w trakcie, samdzielnej działalnści infrmatycznej pza szkłą (w przypadku, gdy uczeń ubiega się celującą cenę rczną), IV. PRZEDMIOT KONTROLI, OCENY I DIAGNOZY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA Z INFORMATYKI wiadmści uczeń wie i rzumie, umiejętnści, uczeń ptrafi, psługiwanie się językiem infrmatycznym, aktywnść zaangażwanie w prces nauczania- uczenia się, kreatywnść (twórcze myślenie), pstawa (pracwitść, systematycznść, umiejętnść pracy w grupie). V. PODSTAWA USTALENIA OCENY Oceny siągnięć uczniów dknuje się na pdstawie: wyników bieżących sprawdzianów teretycznych i praktycznych, dpwiedzi ucznia w rzmwie z nauczycielem, bserwacji działań ucznia w trakcie zajęć (temp i spsób wyknywania ćwiczeń), tempa jeg pracy analizy przedstawinych d ceny samdzielnie wyknanych prac praca dmwa, referat, prezentacja, prjekt indywidualny, prgram kmputerwy, dkument itp., przestrzegania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy. 4

5 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki VI. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocenę celującą (6) trzymuje uczeń który: psiada wiedzę wykraczającą pza zakres materiału prgramweg, umie samdzielnie zdbywać wiedzę z różnych mediów, wykazuje inicjatywę rzwiązywania knkretnych prblemów w czasie lekcji i pracy pzalekcyjnej, wyknuje z własnej inicjatywy ddatkwe prace, bierze udział w knkursach, wyknuje prace na rzecz szkły i pracwni infrmatycznej Ocenę bardz dbrą (5) trzymuje uczeń który: bardz dbrze panwał umiejętnści i wiedzę z zakresu materiału prgramweg, biegle i pprawnie psługuje się terminlgią infrmatyczną, biegle i bezpiecznie bsługuje kmputer, samdzielnie rzwiązuje prblemy wynikające w trakcie wyknywania zadań prgramwych, biegle pracuje w kilku aplikacjach jedncześnie. Ocenę dbrą (4) trzymuje uczeń który: dbrze panwał umiejętnści i wiedzę z zakresu materiału prgramweg, psługuje się terminlgią infrmatyczną, pprawnie i bezpiecznie bsługuje kmputer, z pmcą nauczyciela rzwiązuje prblemy wynikające w trakcie wyknywania zadań prgramwych, pracuje w kilku aplikacjach jedncześnie. Ocenę dstateczną (3) trzymuje uczeń który: w spsób zadawalający panwał umiejętnści i wiedzę z zakresu materiału prgramweg, zna terminlgią infrmatyczną, ale ma trudnści z jej zastswaniem, pprawnie i bezpiecznie bsługuje kmputer, 5

6 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki nie ptrafi rzwiązać prblemów wynikających w trakcie wyknywania zadań prgramwych, nawet z pmcą nauczyciela, pprawnie pracuje tylk w jednej aplikacji jedncześnie. Ocenę dpuszczającą (2) trzymuje uczeń który: częściw panwał umiejętnści i wiedzę z zakresu materiału prgramweg, częściw zna terminlgią infrmatyczną, ale nie ptrafi jej zastswać, bezpiecznie bsługuje kmputer, zadaną pracę wyknuje z pmcą nauczyciela, ma prblemy przy pracy w najprstszych aplikacjach, pprawnie ruchania kmputer i zamyka system, pprawnie uruchamia i zamyka prste aplikacje, Ocenę niedstateczną (1) trzymuje uczeń który: nie panwał umiejętnści i wiedzę z zakresu materiału prgramweg, nie psługuje się terminlgią infrmatyczną, nie stsuje bezpiecznej bsługi kmputera, nie ptrafi pprawnie uruchmić kmputera i zamykać system, VII. NARZĘDZIA I WARUNKI POMIARU OSIĄGNIĘĆ 1. Pmiar siągnięć uczniów dbywa się za pmcą następujących narzędzi: sprawdziany, samdzielnie wyknywanych ćwiczeń w trakcie lekcji, dpwiedzi ustne, prace długterminwe, prace dmwe. Osiągnięcia ucznia pdsumwywane są ceną w dzienniku lekcyjnym. 2. Częsttliwść pmiaru siągnięć: Sprawdzian nauczycielski praktyczny trwa d 40 min. Jest zapwiadany na tydzień wcześniej c najmniej 2-3 w semestrze, zwykle p każdym dziale. 6

7 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Kartkówki (10 20 min) w semestrze. Samdzielnie wyknywanych ćwiczeń w trakcie lekcji, Prace długterminwe zależnie d ptrzeb. Prace dmwe (ustne lub pisemne) w zależnści d ptrzeb. Liczba cen cząstkwych przy 90% frekwencji ucznia na lekcjach infrmatyki nie mże być mniejsza niż Obserwacja ucznia uwzględniająca: przygtwanie d lekcji, wypwiedzi i praca na lekcji, praca w zesple wykrzystywanie umiejętnści infrmatycznych z zachwaniem bwiązujących przepisów i w gdziwych celach, Pdsumwywana w frmie ustnej ceny piswej na bieżąc, natmiast pd kniec każdeg semestru ceną w dzienniku aktywnść (A) 4. Inne frmy aktywnści: praca nad prjektem, pisanie i prezentacja referatów, twrzenie prjektu twrzenie prezentacji, wyknywanie pmcy dydaktycznych, udział w knkursach, inne niebwiązkwe prace dmwe, świadczące zaangażwaniu i wiedzy ucznia. VIII. OCENA BIEŻĄCA I JEJ KRYTERIA 1. Samdzielna praca na lekcji z wykrzystaniem kmputera (ceniana na bieżąc): wyknanie zadań, ćwiczeń, pleceń w frmie ustnej wyknanie zadań, ćwiczeń, pleceń w frmie praktycznej z wykrzystaniem kmputera wyknanie ćwiczenia pdczas zajęć w frmie kntrli siągnięcia celów peracyjnych lekcji. 7

8 jakść pracy i aktywnść na lekcji. Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki 3. Prace pisemne a) kartkówka - d 20 min; - bez zapwiedzi, - z 2-3 jednstek dwugdzinnych, - uczeń nie ma mżliwści pprawy ceny z kartkówki, - składa się z kilku krótkich pytań, - pytania są punktwane, - piszą ją uczniwie becni, którzy nie zgłsili nieprzygtwanie d lekcji, - nauczyciel ddaje sprawdzną kartkówkę w ciągu tygdnia, - za kartkówki nie przewiduje się ceny celującej. - uczeń ma praw wglądu d pracy i zapznania się z błędami, ewentualne wyjaśnienie ich przez nauczyciela, - kartkówka nie jest ddawana ucznim d dmu, rdzice mają mżliwść wglądu d pracy ucznia na półwywiadówkach, cmiesięcznych Dniach Otwartej Szkły (DOS), Kryteria ceny wypwiedzi pisemnej kartkówki: zrzumienie tematu, stpień wyczerpania materiału, spsób prezentacji jak umiejętnść psługiwania się terminlgią infrmatyczną pprawna plszczyzna rtgrafia, styl, język zwięzły, precyzyjny, knstrukcja pracy i jej szata graficzna b) praktyczny sprawdzian (nauczycielski) -praca z kmputerem - d 40 min - bwiązkwy, - ze ściśle kreślneg zakresu materiału, - mże bejmwać jeden dział lub mniejszą partię materiału, - zapwiedziany z c najmniej tygdniwym wyprzedzeniem, - zawiera kilka pleceń zadań d wyknania z wykrzystaniem kmputera - uczeń wyknuje zadania krzystając z kmputera i dpwiednieg prgramwania; 8

9 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki - frma zadań nie dbiega d ćwiczeń, które uczniwie wyknują na zajęciach. - nauczyciel sprawdza, kmentuje i cenienia jakść wyknanych zadań na lekcji w becnści ucznia w ciągu dwóch tygdni (praca ucznia-sprawdzian mże być skpiwany na dyskietkę) - jeśli uczeń puścił sprawdzian w pierwszym terminie, nauczyciel dntwuje fakt w dzienniku lekcyjnym pprzez wpis N (niebecny) w miejscu ceny ze sprawdzianu, - uczeń, który puścił sprawdzian, wyknuje g w terminie uzgdninym z nauczycielem jednak nie dłuższym niż jeden tydzień d mmentu pwrtu d szkły, bwiązuje g ten sam zakres materiału c w pierwszym terminie, - dla ucznia pisząceg w drugim terminie cena ze sprawdzianu jest stateczną, przy czym, przy jej ustalaniu bwiązują wyższe 5% prgi prcentwe, frma i pytania mgą być zmienine, - uczeń ma praw pprawić stpień niedstateczny i dpuszczający ze sprawdzianu w terminie jedneg tygdnia p dknaniu ceny sprawdzianu - cena z pprawy sprawdzianu wpisywana jest jak klejna cena cząstkwa, bk ceny pprawianej, jest stateczna, - uczeń, który nie pisał w pierwszym terminie i nie wykrzystał mżliwści gwarantwanej przez PSO nie ma wpisanej żadnej ceny bk (N) w sprawdzianach,(s) - uczeń ma praw d wyjaśnienie ich przez nauczyciela, - sprawdzian nie jest ddawany ucznim d dmu, rdzice mają mżliwść wglądu d pracy na półwywiadówkach i cmiesięcznych Dniach Otwartej Szkły. Sprawdziany są ceniane zgdnie z wymaganą liczbą punktów na daną cenę. Zawierają ne 60%-75% zadań z pzimu pdstawweg i 40%-25% zadań z pzimu pnadpdstawweg. 9

10 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Kryteria ceny sprawdzianu praktyczneg -praca z kmputerem zrzumienie tematu, spsób prezentacji - umiejętnść psługiwania się terminlgią infrmatyczną samdzielna praca prjektwa - abstrakcyjnść myślenia, spsób ujęcia zagadnienia umiejętnść stswania wiedzy przedmitwej w sytuacjach praktycznych rzwiązywanie prblemów za pmcą kmputera, Punkty uzyskane z kartkówek i sprawdzianów przeliczane są na stpnie wg następującej skali: bez pdziału na pzimy 100 % + zadanie ddatkwe celujący 100 %- 90 % bardz dbry 89 %- 75 % dbry 74 %- 50 % dstateczny 49 %- 25 % dpuszczający 24 %- 0 % niedstateczny w przypadku pdziału na pzimy 90% P + 90% PP-r + > 90% PP-d + zad. ddatkwe - celujący > 80% P + > 80% PP-r + > 80% PP-d - bardz dbry > 80% P + > 80% PP-r - dbry % P - dstateczny 70-79% P - dpuszczający < 70% P - niedstateczny * pzim pdstawwy - (P); pzim pnadpdstawwy rzszerzający - (PP-r); pzim pnadpdstawwy dpełniający - (PP-d) 10

11 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki c) test siągnięć (standaryzwany) - d 40 min: zapwiedziany lecz nie pprzedzny pwtórzeniem, ze ściśle kreślnej partii materiału (mże służyć badaniu efektów nauczania jednej umiejętnści) jest bwiązkwy, piszą (wyknują- praktyczny) g sby becne (sby niebecne zaliczają test zgdnie z prcedurą dla sprawdzianów), uczeń nie ma mżliwści pprawienia ceny z testu, d) test całrczny - przeprwadzany tylk w celu mierzenia jakści pracy szkły (piszą becni) e) test z wypsażeniem trwa d 40 min, dbywa się w frmie praktycznej pracy z kmputerem zadania mają charakter użyteczny uczeń ma mżliwść krzystania ze wszelkich ptrzebnych (dstępnych) prgramów, pdręczników i ntatek Kryteria ceny testu z wypsażeniem spsób prezentacji - umiejętnść psługiwania się terminlgią infrmatyczną samdzielna praca prjektwa - abstrakcyjnść myślenia, spsób ujęcia zagadnienia rzwiązywanie prblemów z pmcą kmputera, rzwiązywanie prblemów z innych dziedzin. f) sprawdzian wiadmści i umiejętnści dla uczniów wniskujących ustalenie wyższej niż przewidywana rcznej ceny z przedmitu: trwa d 40 d 60 min, składa się z dwóch części dbywa się w frmie pisemnej i praktycznej pracy z kmputerem plega na sprawdzeniu panwania przez ucznia wiadmści i pjęć raz umiejętnści pracy z kmputerem bejmuje wymagania na wniskwaną przez ucznia lub jeg rdziców (prawnych piekunów) rczną cenę z infrmatyki w gimnazjum 11

12 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Krzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek, dpwiedzi ustnych i innych frm sprawdzania wiedzy z niedzwlnych przez nauczyciela pmcy stanwi pdstawę d wystawienia ceny niedstatecznej. 4. Praca dmwa: a) bwiązkwa: - w frmie pisemnej lub ustnej, - mżna 1 (2) razy w ciągu semestru zgłsić brak pracy dmwej (w ramach (1) 2 mżliwści zgłszenia nieprzygtwania), - w razie niezgłszenia braku pracy dmwej uczeń trzymuje stpień niedstateczny, - jeżeli uczeń wykna pracę dmwą nieprecyzyjnie lub z błędami, nie trzymuje stpnia ndst lecz wskazanie nauczyciela gdzie i jaki błąd ppełnił, - jest więc zbwiązany wyknać ją pwtórnie (tym razem bez względu jak ją wykna, mże trzymać stpień), - każda bwiązkwa praca dmwa musi być drbina lub uzupełnina, - z bwiązkwej pracy pisemnej nie przewiduje się cen celujących b) nadbwiązkwa: - mże być w każdej frmie, - uczeń nie trzymuje ceny niedstatecznej lub dpuszczającej, c) długterminwa przy ustaleniu ceny brane są pd uwagę: spsób zaplanwania, samdzielnść, wartść merytryczna, umiejętnść prezentacji wyników, ryginalnść i pmysłwść, estetyka wyknania, kmpletnść, mżliwści ucznia. d) praca prjektwa przygtwana w pstaci elektrnicznej 5. Praca w zesple dwusbwym cenie pdlegają: Efektywnść (efekt kńcwy), Stpień zaangażwania, Precyzyjnść, Umiejętnść kmunikwania się i współpracy w zesple Indywidualny wkład pracy każdeg z uczniów 12

13 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Odpwiedź na pytania kntrlne nauczyciela alb pwtórzenie pewnej czynnści Oceny mgą być zróżnicwane gdy jeden z uczniów psiada wyższe umiejętnści lub wiedzę 6. Aktywnść na lekcji systematycznść, samdzielnść zaangażwanie, kreatywnść 1. W czasie każdej lekcji uczeń mże trzymać +, który przelicza się na ceny (3 + = bdb, 2 + = db), plusy nie muszą być zamieniane na stpień szklny. 2. Jeżeli uczeń nie przestrzega regulaminu pracwni kmputerwej mże trzymać cenę niedstateczną za jeg nieznajmść zapis w rubryce aktywnść (A) 7. Aktywnść pzalekcyjna raz udział w knkursach: a) zajęciach pzalekcyjnych: aktywny udział w zajęciach pzalekcyjnych, knkursach szklnych będzie nagradzany cenami (w zależnści d wkładu pracy mgą być t różne stpnie, nie niższe jednak niż dbry), b) stswanie infrmatycznych kmpetencji na innych przedmitach (w zależnści d wkładu pracy mgą być t różne stpnie, nie niższe jednak niż dbry), c) knkursy szklne parte na umiejętnściach pracy z kmputerem (prezentacje, prjekty) - wyniki najwyższe (1 lub 3 pierwsze miejsca) cena celująca, - wyniki na pzimie wyższym niż przeciętny cena bardz dbra, d) knkursy pzaszklne (zewnętrzne): - awans d następneg etapu celujący, - udział w eliminacjach wjewódzkich celujący, - zdbycie tytułu laureata cena rczna celujący. 13

14 IX. NIEPRZYGOTOWANIA - KREDYT Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki 1. Uczeń w semestrze mże 2 razy zgłsić na pczątku lekcji, że nie jest przygtwany, bez pdania przyczyny i knsekwencji trzymania ceny niedstatecznej:. 2. Za brak przygtwania d lekcji uważać należy: brak bwiązkwej pracy dmwej, brak gtwści d kntrli ustnej, bądź pisemnej /kartkówki/, brak zeszytu przedmitweg. Fakt pwtarzająceg się braku zeszytu przedmitweg (bez pisemnej pracy dmwej), nauczyciel dntwuje w zeszycie uwag. Uwaga traktwana jest jak zaniedbywanie bwiązków, lekceważący stsunek d przedmitu i winna mieć dzwierciedlenie w cenie z zachwania ucznia. 3. Uczeń, który zataił przed nauczycielem fakt nieprzygtwania się d lekcji trzymuje stpień niedstateczny. 4. Uczeń nie mże zgłsić nieprzygtwania się d lekcji pwtórzeniwej lub d sprawdzianu, z wyjątkiem tych sób, które przyszły na lekcje bezpśredni p długtrwałej usprawiedliwinej niebecnści (min. 3 tygdnie). Te sby zaliczają sprawdzian zgdnie z prcedurą pprawiania sprawdzianu w drugim terminie. X. INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH I POSTĘPACH UCZNIA 1. O pstępach uczniwie infrmwani są na bieżąc (ceny są jawne i uzasadnine), a rdziców infrmuje się pdczas zebrań rdzicielskich z wychwawcą klasy (rdzice trzymują wykazy cen cząstkwych). 2. Nauczyciel prwadzący zajęcia edukacyjne infrmację przewidywanej niedstatecznej i (lub) pzytywnej rcznej cenie klasyfikacyjnej przekazuje w następujący spsób: uczniwi w pstaci: a) ustnej, pdczas lekcji, 14

15 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki b) wpisu d dziennika lekcyjneg (przewidywana cena wpisana długpisem w statniej rubryce przed ceną klasyfikacyjną z przedmitu, data i czytelny pdpis nauczyciela), c) wpisu d dziennika elektrniczneg/dzienniczka ucznia rdzicm (prawnym piekunm) ucznia w frmie: a) wpisu d dziennika elektrniczneg/dzienniczka ucznia, b) wpisu d dziennika lekcyjneg (przewidywana cena wpisana długpisem w statniej rubryce przed ceną klasyfikacyjną z przedmitu, data i czytelny pdpis nauczyciela) - d wglądu w szkle, c) ustnej, na sptkaniu w czasie Dnia Otwartej Szkły. W przypadku braku dzienniczka lub niebecnści ucznia lub (niepsiadająceg dstępu d dziennika elektrniczneg) w dniu infrmwania przewidywanej niedstatecznej i (lub) innej rcznej cenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, źródł infrmacji dla rdziców stanwi wychwawca, (dziennik lekcyjny raz, w przypadku przewidywanej ceny niedstatecznej, pisemna infrmacja adreswana d rdziców Pnadt rdzice mają mżliwść uzyskania infrmacji ustnej bezpśredni d nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w czasie Dnia Otwartej Szkły. 3. Nauczyciel zajęć edukacyjnych jest zbwiązany przekazać wychwawcy infrmację niemżnści pinfrmwania ucznia przewidywanej niedstatecznej rcznej cenie z przedmitu w pstaci wpisu ntatki d dziennika lekcyjneg. 4. Prace pisemne uczniów są udstępniane d wglądu: uczniwi w czasie lekcji p sprawdzeniu i mówieniu; rdzicm (prawnym piekunm) zgdnie z rcznym kalendarzem sptkań z rdzicami (DOS i wywiadówki) 5. Na 21 dni przed śródrcznym klasyfikacyjnym psiedzeniem rady pedaggicznej pszczególni nauczyciele infrmują ucznia i jeg rdziców (prawnych piekunów) przewidywanych dla nieg niedstatecznych cenach klasyfikacyjnych pprzez wpis d dziennika lekcyjneg, dziennika elektrniczneg/dzienniczka ucznia) raz w czasie Dnia Otwartej Szkły. 6. Na 21 dni przed rcznym klasyfikacyjnym psiedzeniem rady pedaggicznej pszczególni nauczyciele są bwiązani pinfrmwać ucznia i jeg rdziców 15

16 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki (prawnych piekunów) przewidywanych dla nieg niedstatecznych cenach klasyfikacyjnych. XI. SPOSÓB USTALANIA KLASYFIKACYJNEJ OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 1. Uczeń mże być niesklasyfikwany, jeżeli brak jest pdstaw d ustalenia ceny klasyfikacyjnej z pwdu niebecnści ucznia na zajęciach, wynszących 50 % czasu przeznaczneg na te zajęcia. 2. semestralna (rczna) nie jest średnią arytmetyczną z cen cząstkwych. 3. Przy ustalaniu ceny śródrcznej i rcznej nauczyciel bierze pd uwagę stpnie ucznia z pszczególnych bszarów działalnści według następującej klejnści: sprawdziany praktyczne kartkówki, aktywnść na zajęciach (samdzielnść wyknywanych ćwiczeń w trakcie lekcji) prace dmwe (ustne i pisemne) raz prace długterminwe (np. prjekt, referat), aktywnść pzalekcyjna, inne 4. Laureaci knkursu przedmitweg zasięgu wjewódzkim raz laureaci i finaliści limpiad przedmitwych trzymują z infrmatyki celującą rczną cenę klasyfikacyjną. 5. celującą cenę rczną uczeń mże uzyskać jeżeli: trzymał ze wszystkich sprawdzianów praktycznych ceny bdb lub db zaliczał sprawdziany w pierwszy terminie (wyjątek długtrwała chrba i zwlnienie lekarskie) uzyskał minimum trzy ceny ddatkwe w jednym semestrze za udział w knkursach zewnętrznych 16

17 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki XII. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z INFORMATYKI 1. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rcznej ceny klasyfikacyjnej z infrmatyki twiera się w dniu przekazania infrmacji przewidywanej cenie rcznej. 2. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rcznej ceny klasyfikacyjnej z infrmatyki jest złżenie przez ucznia lub rdziców (prawnych piekunów) pisemneg wnisku d nauczyciela prwadząceg zajęcia w terminie 2 dni d trzymania infrmacji przewidywanej dla nieg cenie. 3. Wniskdawca, którym mwa w pkt 2. kreśla rczną cenę, jaką uczeń się ubiega. 4. Nauczyciel w terminie 2 dni d wpłynięcia wnisku pisemnie kreśla zakres materiału raz knieczne wymagania d uzyskania rcznej ceny wskazanej przez ucznia we wnisku. 5. Uczeń i jeg rdzice (prawni piekunwie) zbwiązani są pdpisać trzymaną d nauczyciela infrmację. Jej kpię przechwuje się w dkumentacji d ukńczenia lub puszczenia przez ucznia szkły. 6. Uczeń pwinien spełnić wymagania na rczną cenę wskazaną we wnisku w terminie d 6 dni d trzymania d nauczyciela zakresu materiału i niezbędnych wymagań (datę ustala z nauczycielem). 7. Nauczyciel przeprwadza sprawdzian wiadmści i umiejętnści w frmie pisemnej i praktycznej bejmujący wymagania na wniskwaną rczną cenę z infrmatyki w gimnazjum. 8. Sprawdzian plega na cenie stpnia panwania przez ucznia wiadmści i pjęć raz umiejętnści pracy z kmputerem, całrczny (d 60 min) dla ucznia, który w wyniku klasyfikacji śródrcznej trzymał cenę niższą d tej, którą się ubiega we wnisku, z drugieg semestru (d 40 min) dla ucznia, który w wyniku klasyfikacji śródrcznej trzymał cenę równą przewidywanej rcznej cenie z przedmitu. 9. Praw d ubiegania się cenę wyższą niż przewidywana nie przysługuje uczniwi, który nie spełnia któregklwiek z pniższych wymagań: 17

18 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki nie wykrzystał mżliwści gwarantwanej przez PSO pprawienia ceny niedstatecznej lub dpuszczającej trzymanej ze sprawdzianu, nie pisał wszystkich zaplanwanych przez nauczyciela sprawdzianów, uzyskał w ciągu rku szklneg przynajmniej z dwóch sprawdzianów ceny 2 stpnie niższe d ceny, którą się ubiega, uzyskał w wyniku klasyfikacji śródrcznej cenę 2 stpnie niższą d rcznej ceny, którą się ubiega, wykazuje niższą niż 90% frekwencję na przedmicie, nie uzyskał wymaganej liczby cen w semestrze (c najmniej 4), przy frekwencji na przedmicie minimum 90%, nie wyknuje samdzielnie ćwiczeń w trakcie lekcji niesystematycznie prwadzi zeszyt przedmitwy, nie psiada zeszytu przedmitweg. łamie lub nie przestrzega regulaminu szklnej pracwni kmputerwej - samwlnie bez zgdy nauczyciela krzysta z Internetu (zgłszny wnisek d wychwawcy bniżenie ceny zachwania) 10. Uczeń uzyskuje wyższą niż przewidywana rczną cenę klasyfikacyjną z przedmitu, którą się ubiegał we wnisku, jeśli napisze sprawdzian (test) w terminie uzgdninym z nauczycielem i wykaże się dpwiednimi wiadmściami i umiejętnściami, trzymując minimum 85 prcent gólnej liczby punktów mżliwych d uzyskania. 11. Niezależnie d mówineg trybu i warunków uzyskiwania wyższych niż przewidywane rcznych cen klasyfikacyjnych uczeń mże uzyskać wyższą rczną cenę klasyfikacyjną, jeśli spełnił kryteria na daną cenę d terminu klasyfikacji rcznej. 12. W szczególnych przypadkach zaniedbywania przez ucznia bwiązków nauczyciel mże ustalić rczną cenę klasyfikacyjną z infrmatyki niższą d przewidywanej. 13. Za zaniedbywania przez ucznia bwiązków rzumieć należy przede wszystkim: uchylanie się d kntrli wiadmści i umiejętnści, nieuzasadnina niebecnść na lekcjach, spóźnienia na lekcje. 18

19 XIII. EWALUACJA SYSTEMU Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Ewaluacja systemu ceniania przewidywana jest p upływie każdeg rku szklneg. Frmy ewaluacji: rzetelna weryfikacja wymagań na pzim pdstawwy i pnadpdstawwy słwne knsultacje z innymi nauczycielami infrmatyki ankiety skierwane d uczniów. Wszystkie sprawy sprne a nieprzewidziane w Przedmitwym Systemie Oceniania z Infrmatyki rzstrzygane będą zgdnie z Szklnym Systemem Oceniania raz rzprządzeniami MENiS. 19

20 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Wymagania edukacyjne w zakresie wiadmści i umiejętnści Kmputer w życiu człwieka Wymagania dpuszczająca dstateczna Umiejętnści Dknuje prób rganizacji własneg stanwiska pracy z zachwaniem pdstawwych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Krzysta ze wskazanych zbirów infrmacji, kazuje szacunek dla cudzej własnści twórczej. Obsługuje urządzenia parte na technice kmputerwej, np. kalkulatr, dtwarzacz CD lub inne urządzenia na zajęciach Dstswuje śrdwisk pracy d wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy z kmputerem. Charakteryzuje pdstawwe zastswania pznanych na zajęciach urządzeń partych na technice kmputerwej Osiągnięcia uczniów Wiadmści Wymienia zasady prawidłwej rganizacji pracy z kmputerem dtyczące: czasu pracy, pzycji ciała pdczas pracy. Objaśnia zasady krzystania z prgramów i zbirów dkumentów w szklnej pracwni kmputerwej. Wymienia zastswania kmputera w najbliższym śrdwisku. Wyjaśnia pjęcie urządzenia parteg na technice kmputerwej Objaśnia klejnść uruchmiania elementów zestawu kmputerweg. Omawia prawa użytkwnika pdczas krzystania z prgramów. Wymienia pznane dziedziny zastswania kmputera w najbliższym tczeniu. dbra bardz dba Charakteryzuje knsekwencje prawne piractwa kmputerweg Przewiduje skutki nieprawidłweg zrganizwania kmputerweg stanwiska pracy Obsługuje urządzenia parte na technice kmputerwej Wyjaśnia pjęcia: piractw kmputerwe, licencja, praw autrskie. Wskazuje na zastswanie techniki kmputerwej w urządzeniach innych niż mawiany na lekcjach Prezentuje inne d pznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastswan kmputer 1

21 celująca Wykraczające pza prgram. Przewiduje wpływ mnitra na sampczucie użytkwnika. Uzasadnia kniecznść stswania prgramów antywiruswych raz przeprwadza prfilaktykę antywiruswą. Analizuje zalety i zagrżenia, jakie niesie kmputeryzacja życia. Ocenia wpływ urządzeń partych na technice kmputerwej na jakść życia człwieka Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Wykraczające pza prgram. Omawia przyczyny chrób związanych z bsługą kmputera. Wskazuje, na pdstawie literatury, kierunki rzwju kmputera Prezentuje rys histryczny rzwju urządzeń partych na technice kmputerwej. Praca z kmputerem Wymagania dpuszczająca Umiejętnści Określa miejsce stacji dyskietek i napędu CD-ROM w jednstce centralnej. Prawidłw rzpczyna i kńczy prace z systemem. Wykrzystuje mysz d uruchmiania prgramów. Określa pdstawwe elementy Pulpitu. Uruchamia prgramy, krzystając z ikny skrótu na Pulpicie. Zapisuje pliki według wskazówek nauczyciela. Otwiera plik według wskazówek nauczyciela. Otwiera kn flderu. Zakłada flder. Prusza się p strukturze flderu. Klasyfikuje pdstawwe urządzenia wejścia i wyjścia w zestawie Osiągnięcia uczniów Wiadmści Rzróżnia pdstawwe elementy zestawu kmputerweg. Wskazuje przyciski sterujące. Pdaje przykłady aplikacji pznanych na lekcji. Rzróżnia fldery twarte i zamknięte. Objaśnia zasady przechwywania dyskietek. Omawia spsby uruchmiania pznanych aplikacji. 2

22 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki dstateczna dbra kmputerwym (mysz, klawiatura, drukarka, mnitr) i kreśla ich zastswanie Obsługuje kn prgramu z wykrzystaniem pznanych elementów. Obsługuje kna dialgwe i menu Uruchamia prgramy, krzystając z przycisku START. Obsługuje klawiaturę Zapisuje pliki na dysku we wskazanym flderze. Wyszukuje zapisane pliki ze wskazanych flderów. Twrzy nwe fldery i struktury flderów (jeden z pznanych spsbów) Kpiuje i usuwa pliki i fldery Opróżnia ksz i dzyskuje z nieg skaswane pliki i fldery. Określa zastswanie skanera, mikrfnu, głśnika, mdemu w zestawie kmputerwym Charakteryzuje elementy rzmieszczne z przdu jednstki centralnej. Prównuje rdzaje pamięci zewnętrznych kmputera, jakie wykrzystuje w pracy z kmputerem (dyskietka, dysk twardy, CD- ROM) Zmienia płżenie i rzmiar kna wg ptrzeb. Uruchamia prgramy za pmcą aplikacji Mój kmputer. Przełącza się między uruchminymi aplikacjami. Twrzy skrót d prgramu na Pulpicie i zmienia jeg nazwę. Dknuje pprawek w pracy i zapisuje Wyjaśnia pjęcia: prcesr, pamięć kmputera, płyta główna, prgramwanie, kn, Pulpit, ikny, przycisk, kn prgramu, pasek zadań, aplikacja, dkument, kursr tekstwy, flder twarty, Ksz. Wymienia rdzaje pamięci zewnętrznych kmputera, jakie wykrzystuje w pracy z kmputerem (dyskietka, dysk twardy, CD-ROM). Wyjaśnia pjęcia: prgram, śrdwisk pracy, system peracyjny, kwiknięcie, przeciąganie myszą, pasek menu, kn dialgwe, kn kmunikatu, flder, drzew flderów, wielzadaniwść, rzszerzenie. Omawia rlę Schwka pdczas peracji kpiwania. 3

23 Bardz dbra celująca zmiany na dysku. Twrzy strukturę flderów według ptrzeb. Zmienia nazwę flderu. Wybiera ptymalną metdę d kpiwania i usuwania flderów i plików. Łączy elementy zestawu kmputerweg Analizuje różnicę miedzy pamięcią peracyjną a pamięcią zewnętrzną kmputera Prawidłw reaguje na pjawiające się kmunikaty w prgramie Wyszukuje pliki wyknywalne Przewiduje na pdstawie pznanych rzszerzeń plików (TXT, BMP, DOC), raz z jaką n jest skjarzny aplikacją Twrzy nwy flder pdczas zapisywania pliku Twrzy nwą wersję pliku na dysku za pmcą plecenia ZAPISZ JAKO ze zmiana lkalizacji lub nazwy pliku Kpiuje i usuwa grupę plików ptymalną metdą Wykraczające pza prgram: Analizują zastswanie pamięci RAM i ROM Wykrzystuje kienk dyskietki d zabezpieczenia jej przed przypadkwym zapisem Zmienia wygląd pulpitu Wykrzystuje narzędzia systemwe Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Prezentuje histrię kmputera Omawia zadania systemu peracyjneg Omawia pjęcia: Internet, wielzadaniwść systemu, wielużytkwść Wykraczające pza prgram: Omawia zastswanie karty graficznej i dźwiękwej Wyjaśnia pjęcie dyskietki systemwej, defragmentacji dysku, pmiarów zasbów Wskazuje zadania DODAJ/USUŃ PROGRAMY Objaśnia, dlaczeg nie należy mdyfikwać flderu WINDOWS 4

24 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Praktyczne zastswanie kmputera Arkusz kalkulacyjny Wymagania Osiągnięcia uczniów Umiejętnści Wiadmści Samdzielnie uruchamia prgram Zna zastswanie arkusza kalkulacyjneg Ptrafi wpisywać dane d kmórek dpuszczając Rzróżnia dane liczbwe i tekstwe a Ptrafi wpisać frmułę w ple frmuły Zna pjecie frmuły i ple adresu Wstawia tabele, frmatuje ją Ptrafi frmatwać tekst i tabele dstateczna Frmatuje tekst Definiuje prste frmuły matematyczne Krzysta ze skrótów na paskach narzędzi dbra Definiuje frmuły matematyczne Samdzielnie wyknuje bliczenia bardz dbra Wstawia wykres Zna zastswanie serii danych Krzysta z serii danych celująca Wykraczające pza prgram: Wykraczające pza prgram: Rzwiązuje zadania dużym stpniu Ptrafi dstswać typ wykresu d przedstawinych danych liczbwych złżnści Pprawnie dczytuje wykresy 5

25 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Edytr tekstu Wymagania dpuszczająca dstateczna dbra bardz dbra celująca Umiejętnści Zna rdzaje edytrów tekstu Uruchamia edytr tekstu pznany na lekcji Pisze prsty tekst z uwzględnieniem dużych i małych liter raz plskich znaków Wyszukuje usterki w gtwym tekście i wprwadza pprawki Frmatuje prsty tekst Zapisze pracę we wskazanym miejscu Pisze tekst zgdnie z zasadami redagwania tekstu Psługuje się pleceniami: COFNIJ, d zmiany wyknania peracji Dknuje zmian w tekście, zapisuje zmiany Zaznacza dwlny fragment tekstu Wyknuje peracje na wybranym akapicie Dzieli tekst na akapity Frmatuje akapit, dkument Redaguje i frmatuje teks według wskazaneg wzru Redaguje i frmatuje tekst z wykrzystaniem różnych narzędzi (tabele, klumny, tabulatry) Frmatuje tekst wyszukany w Internecie Umieszcza w tekście grafikę - cliparty Wykraczające pza prgram: Dstswuje paski narzędzi d własnych ptrzeb Wyszukuje tekst i grafikę w Internecie Frmatuje cały dkument w parciu przygtwane materiały Redaguje dkumenty klicznściwe (zaprszenia, pdziękwania, dyplmy) z wykrzystaniem ddatkwych narzędzi Osiągnięcia uczniów Wiadmści Nazywa wskazany edytr tekstu Wskaże elementy budwy kna prgramu Wskazuje klawisze funkcyjne, nazywa kursr tekstwy, kursr myszy Wyjaśnia pjęcia wiersz, dkument akapit, stpka, Omawia zadania edytra tekstu Ptrafi zmienić rientację strny, Rzróżnia pjęcia: redagwanie i frmatwanie tekstu Zna różne rdzaje narzędzi edytra tekstu, ptrafi je dpwiedni zastswać Wykraczające pza prgram: Wskazuje pdbieństwa i różnice w różnych edytrach tekstu Łączy elementy edytra tekstu z innymi dkumentami, plikami 6

26 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Bazy danych Wymagania dpuszczająca dstateczna dbra Umiejętnści Ptrafi uruchmić bazę danych Ptrafi wskazać rekrd, ple nazwę pla Ptrafi wskazać i mówić różne rdzaje danych Wyszukuje i selekcjnuje dane Osiągnięcia uczniów Wiadmści Zna zastswanie baz danych Wyjaśnia pjęcia: rekrd, nazwa pla, ple Zna tytułu pól które mżna wpisywać Wie jak wyselekcjnwać i wyszukać dane Wprwadza dane Ddaje usuwa rekrdy bardz dbra Wyknuje krespndencje seryjną celująca Wykraczające pza prgram. Knstruuje własna bazę danych Ptrafi wprwadzać dane d baz danych Ptrafi przygtwać krespndencję seryjną Wykraczające pza prgram. Wie jaki infrmacje są niezbędne d sknstruwania bazy danych Twrzenie prezentacji multimedialnych Wymagania dpuszczająca dstateczna dbra Umiejętnści Uruchamia prgramy twrzenia prezentacji multimedialnej Ptrafi ddawać klejne slajdy Ptrafi dstswać rdzaj slajdu d prezentwanej treści Ptrafi sadzić grafikę Wybiera i wykrzystuje dstępne narzędzia w prgramie Ustawia animację na strnie Osiągnięcia uczniów Wiadmści Zna pjęcia prezentacja multimedialna, slajd Zna różne układy slajdów Wie jak wykrzystać animację w tekście i grafice 7

27 bardz dbra celująca Uruchamia autmatyczne przejście slajdu Stsuje hiperłącza Wykraczające pza prgram. Stsuje raki i dpwiednie hiperłącza na slajdzie Osadza dźwięk, film Twrzy wzrcwe edukacyjne prezentacje multimedialne z wykrzystaniem dźwięku, filmu, autdtwarzania Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Prawidłw dbiera animacje i czas przejścia slajdu d prezentwanej treści Nazywa hiperłącza Wykraczające pza prgram. Zna pjęcie pliku dźwiękweg, filmu, autdtwarzania Łączy grafikę w ddatkwą animację 8

28 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Kmputer jak źródł wiedzy i rzrywki Wymagania dpuszczająca dstateczna dbra bardz dbra celująca Osiągnięcia uczniów Umiejętnści Obsługuje prgramy multimedialne pznane na lekcji według wskazówek nauczyciela. Przegląda twartą strnę WWW. Określa źródł infrmacji: prgram edukacyjny, encyklpedia, słwnik, strna WWW Obsługuje prgramy multimedialne bez zmiany pcji. Łączy się z Internetem według wskazówek nauczyciela. Odpwiada na zadane pytani, krzystając ze zdbytych infrmacji Wybiera i wykrzystuje dstępne pcje w prgramach multimedialnych. Otwiera w przeglądarce strnę WWW pdanym adresie. Krzysta z dsyłaczy Wykrzystuje prgramy multimedialne i dstępne strny internetwe d znalezienia knkretnej infrmacji. Twrzy prste frmy wypwiedzi na zadany temat z wykrzystaniem zgrmadznych infrmacji. Ocenia wykrzystanie kmputera jak źródł infrmacji Odtwarza muzykę z płyt kmpaktwych z wykrzystaniem funkcji dtwarzacza CD. Wykrzystuje pdstawwe funkcje przeglądarki d przeglądania strn WWW. Otwiera i bsługuję przeglądarkę internetwą Wykrzystuje prgramy multimedialne i strny WWW d uzupełniania swich wiadmści i rzwijania umiejętnści z różnych dziedzin. Wykrzystuje zgrmadzne infrmacje d pracwania w edytrze tekstu pisemnej wypwiedzi na zadany temat. Przewiduje skutki zagrżeń związanych z grami kmputerwymi. Wykraczające pza prgram. Krzysta z różnych przeglądarek i wyszukiwarek internetwych. Wykrzystuje wyszukane infrmacje ze zbirów multimedialnych i sieci Internetu d twrzenia własnych prezentacji. Twrzy własną strnę WWW Wiadmści Wymienia elementy zestawu kmputerweg ptrzebneg d prezentacji multimedialnych. Wyjaśnia pjęcia: hasł, Internet. Omawia rdzaje prgramów i gier. Omawia gólne zasady pracy z encyklpedią i słwnikiem multimedialnym Wskazuje charakterystyczne elementy strny WWW Omawia zalety płynące z wykrzystania infrmacji ze źródeł multimedialnych i Internetu. Wykraczające pza prgram. Wymienia rdzaje przeglądarek i wyszukiwarek internetwych. Wskazuje gry dużych walrach intelektualnych i kształcących. Omawia zastswanie napędu DVD 9

29 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Mdelwanie i symulacja Wymagania dpuszczająca dstateczna dbra bardz dbra celująca Umiejętnści Ptrafi pdąć przykłady wykrzystania symulacji kmputerwej Ptrafi zaprjektwać symulacje w parciu instrukcje Wykrzystuje instrukcje warunkwą d zapisania prcedur Zapisuje w arkuszu mdel przedsięwzięcia Wczytuje mdel symulacji różnych rzwiązań Wykraczające pza prgram. Samdzielnie wczytuje mdel symulacji różnych rzwiązań Osiągnięcia uczniów Wiadmści Zna pjęcia symulacji kmputerwej Zna zastswanie symulacji w życiu cdziennym Wie jak dczytać instrukcje symulacji Wie, jak zastswać instrukcje warunkwa d pisania zakńczenia pwtórzenia Umie zastswać instrukcje warunkwą d pisania zakńczenia pwtórzenia Wykraczające pza prgram. Samdzielnie sts instrukcje warunkwą d pisania zakńczenia pwtórzenia 10

30 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Algrytmy Wymagania dpuszczająca dstateczna dbra bardz dbra celująca Umiejętnści Pdaje przykłady prstych algrytmów z życia Wymienia klejne prcedury Knstruuje prste algrytmy Buduje schemat blkwy Rzwiązuje prste prblemy liczbwe Wykraczające pza prgram. Samdzielnie buduje algrytmy, testy Osiągnięcia uczniów Wiadmści Zna zastswanie algrytmów w życiu cdziennym Zna pjecie prcedury Zna zasady budwy algrytmów Zna rdzaje algrytmów (algrytm sekwencyjny, algrytm blkwy) Wie jak psługiwać się schematem blkwym Zna rdzaje symbli schematu blkweg Wie, d czeg służy prgram Eli. Wykraczające pza prgram. Wykrzystuje techniki algrytmiczne d rzwiązywania zadań, algrytmów liniwych 11

31 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki Cele edukacyjne: Rzwijanie zaintereswań technikami infrmatycznymi. Kształtwanie umiejętnści wykrzystywania pznanych wiadmści i umiejętnści infrmatycznych w życiu cdziennym i przyszłej pracy zawdwej. Wyrbienie nawyków stswania prgramów multimedialnych raz Internetu d pgłębiania wiedzy z różnych dziedzin nauki i rzwju sbisteg ucznia. Umiejętne współdziałanie w zesple. Integrwanie wiedzy infrmatycznej z innymi przedmitami. WYMAGANIA PROGRAMOWE 1. Pzim pdstawwy (P) bejmuje wymagania: knieczne - wiadmści i umiejętnści umżliwiające uzyskanie ceny dpuszczającej; pdstawwe - wiadmści i umiejętnści, które wraz z wiadmściami i umiejętnściami kniecznymi umżliwiają uzyskanie ceny dstatecznej. 2. Pzim pnadpdstawwy (PP) bejmuje wymagania: rzszerzające - wiadmści i umiejętnści, które wraz z wiadmściami i umiejętnściami kniecznymi i pdstawwymi umżliwiają uzyskanie ceny dbrej; dpełniające - wiadmści i umiejętnści, które wraz z wiadmściami i umiejętnściami kniecznymi, pdstawwymi i rzszerzającymi umżliwiają uzyskanie ceny bardz dbrej i celującej. Osiągnięcia uczniów są wyznaczane przez kryteria ułatwiające biektywną cenę ich wiadmści i umiejętnści. 1

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH (rk szklny 2015/2016) Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Wymagania na pszczególne ceny w klasie 4 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 6 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 2iA Dział Knfiguracja systemów peracyjnych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: Zdefiniwać ustawienia systemie Windws

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1iA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1iA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1iA techniki kmputerwej Pdstawy Dział Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: rzróżnić systemy liczbwe

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg

Bardziej szczegółowo

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h 1 P U B L I C Z N A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 2 1 W R A D O M I U P r p z y c j a s t a n d a r d ó w w y ma g a ń e d u k a c y j n y c h w s t s u n k u d p r z e d m i t u z a j ę c i a k

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 1.Rzprządzenie MEN w sprawie ceniania. 2.Statut Szkły. 3.Pstawa prgramwa dla

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych Przedmitwy System Oceniania z zajęć kmputerwych Pdstawa prgramwa Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg raz kształcenia gólneg

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4-6. Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach

Bardziej szczegółowo

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne pracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny System Oceniania I. KONTRAKT Z UCZNIAMI Każdy

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie Przedmitwy system ceniania z infrmatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wjciecha Siemina w Kruszewie Mgr Magdalena Górska Przedmitwy system ceniania z infrmatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wjciecha Siemina

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA Z MATEMATYKI (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA Z MATEMATYKI (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA Z MATEMATYKI (Szkła Pdstawwa, Gimnazjum) Opracwanie: Justyna Pater Małgrzata Rgula Justyna Kwalczyk-Knap OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA A WYMAGANIA NA OCENĘ. Obszar aktywnści.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM W Szkle Pdstawwej im. Stefana Kardynała Wyszyńskieg w Kswie Lackim bwiązuje Wewnątrzszklny System Oceniania siągnięć uczniwskich.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 Spis treści 1. Od autra 1.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia Wiedza uczniów sprawdzana i ceniana jest pprzez: Sprawdziany praktyczne na stanwisku kmputerwym, na zakńczenie każdeg działu Sprawdziany zapwiadane są z tygdniwym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem przeprwadzne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik d Statutu Gimnazjum SO Twja Szkła Opracwane na pdstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy systemie światy z dn. 7 września 1991 (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99.

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99. Wymagania ustalne zstały na pdstawie prgramu DKW-4014-292/99. (PO WCIŚNIĘCIU KLAWISZA CTRL I WYBRANEGO PUNKTU ZE SPISU TREŚCI PRZECHODZIMY AUTOMATYCZNIE DO WYBRANEGO TEKSTU). I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1 II.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU

Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU & 1. 1. Rk szklny jest pdzielny na dwa kresy. 2. Ocenianie wewnątrzszklne siągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III GIMNAZJUM 1 I. ZASADY OCENIANIA 1. CO OCENIAMY sprawnść rachunkwą sprawnść manualną i wybraźnię gemetryczną znajmść pjęć matematycznych i umiejętnść

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasach I III gimnazjum. nauczyciel: Kocoń Danuta

Kryteria oceniania z matematyki w klasach I III gimnazjum. nauczyciel: Kocoń Danuta Kryteria ceniania z matematyki w klasach I III gimnazjum nauczyciel: Kcń Danuta KLASA I 1. CO OCENIAMY sprawnść rachunkwą sprawnść manualną i wybraźnię gemetryczną znajmść pjęć matematycznych i umiejętnść

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec Wymagania edukacyjne raz kryterium ceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA Klasa I 1. Zdbycie następujących

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 40

POSTANOWIENIA OGÓLNE 40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 40 1. Ocenianie wewnątrzszklne siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczycieli pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w stsunku d wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy2ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy2ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracwnia Lkalnych sieci kmputerwych dla klasy2ia Dział Mntaż kablwania strukturalneg Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp. Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Śrda Wlkp. tel./fax (061) 285 32 07 e-mail: pppsrda@wp.pl www.republika.pl/pradniasrda Prpzycje dstswania wymagań d indywidualnych ptrzeb ucznia.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Gimnazjum nr 4 Sportowe im. Tadeusza Ślusarskiego i Szkoła Podstawowa nr 10

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Gimnazjum nr 4 Sportowe im. Tadeusza Ślusarskiego i Szkoła Podstawowa nr 10 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum nr 4 Sprtwe im. Tadeusza Ślusarskieg i Szkła Pdstawwa nr 10 w Zesple Szkół Ogólnkształcących i Sprtwych w Zielnej Górze WSO pracwan z uwzględnieniem przepisów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU Oceny szklne mgą dług ważyć na pczuciu własnej wartści i własnych mżliwści człwieka 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTEPNE 1 Wewnątrzszklny System Oceniania Publicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 2iA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 2iA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 2iA Dział Pdstawy UTK Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: rzróżnić pjęcia związane z bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzyskania Karty Motorowerowej w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

Regulamin uzyskania Karty Motorowerowej w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach Regulamin uzyskania Karty Mtrwerwej w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Plkwicach 1. Zgdnie z ustawą praw ruchu drgwym (Dz. U. z 1997 r. NR 98, pz 602 z późn. zm) - Art. 97 i art. 109 nakłada na dyrektrów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III 1. Określenie przedmitu ceny. Wiadmści-przepisy wybranych zabaw i gier rekreacyjnych raz mini gier zespłwych, znajmść przeznaczenia pdstawweg sprzętu

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - knspekt lekcji biblitecznej dla klasy v szkły pdstawwej Marzenna Przybyszewska, Bibliteka Pedaggiczna w Truniu 1 Czas trwania lekcji: 90 minut CEL: pznanie źródeł infrmacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88. Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 1. Infrmwanie ucznia pzimie jeg siągnięć edukacyjnych i pstępach w tym zakresie. 2. Pmc uczniwi w samdzielnym planwaniu swjeg rzwju

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo