Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);"

Transkrypt

1 Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem; pisanie, redagwanie kreślnych frm wypwiedzi (w dmu i w klasie); psługiwanie się pznanymi zasadami rtgraficznymi (dyktanda); znajmść treści literackich, wyknanie kreślnych prjektów, realizacja zadań w grupie). Sprawdziany, kartkówki, dyktanda. Testy gramatyczne są przeprwadzane p każdym dziale i zapwiadane z tygdniwym wyprzedzeniem. Z każdej lektury bwiązkwej uczniwie piszą zapwiedzianą kartkówkę sprawdzającą znajmść tekstu raz wypracwanie (zadanie klaswe) Kartkówki sprawdzające wiedzę z statnich trzech lekcji nie muszą być zapwiedziane. Ocenę niedstateczną z kartkówki, testu gramatyczneg, dyktanda mżna pprawić (tylk raz) w nieprzekraczalnym terminie jedneg tygdnia d jej trzymania. Zadania dmwe. Każdy uczeń ma bwiązek bieżąceg wyknywania zadań dmwych. Uczniwie trzymują również zadanie dmwe, na któreg wyknanie mają dłuższy czas najczęściej jest t wypracwanie. Braku takieg zadania nie mżna usprawiedliwić Uzupełnienie zaległści.

2 Uczeń ma bwiązek uzupełnić zaległści (ntatki w zeszycie, ćwiczenia) pwstałe pdczas niebecnści. Jeżeli jest t niebecnść spwdwana chrbą ma na uzupełnienie tydzień. Jeżeli natmiast uczeń był niebecny w szkle jeden dzień, kilka gdzin (zawdy sprtwe, knkursy, wizyta u lekarza, sprawy rdzinne) ntatka musi być uzupełnina w tym samym dniu, tak aby uczeń w dniu następnym nie miał w zeszycie ani w ćwiczeniach braków. Musi również uzupełnić zadane w dniu niebecnści zadanie dmwe. Prwadzenie zeszytu. Zeszyt ucznia musi być prwadzny systematycznie i starannie (nie mgą się w nim pjawić ntatki niezwiązane z przedmitem). Zeszyty są sprawdzane kilka razy w ciągu każdeg półrcza (systematycznść, prwadzenia ntatek, drabianie zadań dmwych). Infrmwanie uczniów siągnięciach, pstępach w nauce. Uczniwie na pczątku każdeg kresu trzymują dzienniczek (kartkę z wyszczególninymi umiejętnściami), wklejają g d dzienniczka ucznia. Nauczyciel wpisuje ceny i je pdpisuje. Sprawdza, czy rdzice także na bieżąc dknują pdpisów. Omówine i pprawine prace pisemne przez uczniów w klasie pzstają w klasie w ddzielnych imiennych teczkach. Uczniwie i rdzice p wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem mają praw wglądu d teczek i ddatkwych uzasadnień d pszczególnych cen. OCENA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA Oceny śródrczna i rczna nie są średnią arytmetyczną cen bieżących. Przy wystawianiu ceny śródrcznej bądź rcznej brane są pd uwagę nie tylk ceny bieżące, ale także zaangażwanie na lekcjach, systematycznść pracy. W przypadku przewidywanej ceny niedstatecznej na półrcze lub kniec rku szklneg rdzice ucznia są niej infrmwani z miesięcznym wyprzedzeniem. Rczną cenę celującą mże uzyskać uczeń, który brał udział w knkursach przedmitwych, zaś ze sprawdzianów, kartkówek, testów gramatycznych, dyktand trzymał ceny celujące lub bardz dbre.

3 Wymagania edukacyjne z języka plskieg dla klasy IV szkły pdstawwej NIEDOSTATECZNY Ocenę niedstateczną trzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na cenę dpuszczającą. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń panwał umiejętnści z zakresu: czytania, słuchania, pisania, mówienia i nauki języku: kreśla tematykę pznanych utwrów, wyszukuje kreślne infrmacje w tekście, wskazuje nadawcę i dbircę wypwiedzi, a także zwrty właściwe nadawcy i adresatwi wypwiedzi, nazywa elementy kartki pcztwej; adresuje kartkę pcztwą i zapisuje krótkie pzdrwienia, krzystając z wzru; wskazuje nadawcę i adresata listu; zna zasady pisania sprawzdania, wskazuje dialg w tekście, wypwiada się na dany temat, frmułuje wypwiedź w parciu własne dświadczenia, zna tytuły raz bhaterów pznanych utwrów, wskazuje bhatera, który jest narratrem pwiadania; - pdaje infrmacje czasie i miejscu akcji, kreśla, kim jest pdmit liryczny, uzasadnia piswnię wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h z pmcą nauczyciela, czyta ze zrzumieniem raz z pdziałem na rle,

4 wskazuje w tekście czaswniki; dróżnia czaswnik d innych części mwy z pmcą nauczyciela; kreśla liczbę, rdzaj i czas czaswnika; rzpznaje sbwą frmę czaswnika raz bezklicznik; z pmcą nauczyciela pdejmuje próby twrzenia sbwych frm d bezklicznika i bezkliczników; twrzy frmy czasu przeszłeg, teraźniejszeg i przyszłeg, zna i stara się stswać zasady piswni nie z czaswnikami, rzeczwnikami, przymitnikami, przysłówkami, wskazuje rzeczwnik w tekście; uzupełnia tekst rzeczwnikami z pmcą nauczyciela zna rdzaje rzeczwnika, nazwy i pytania przypadków; dmienia rzeczwnik przez przypadki i rdzaje, wskazuje przymitnik w tekście; wie, że przymitnik nazywa cechy rzeczwnika; uzupełnia zdania pdanymi przymitnikami, zna pytania, na które dpwiada przysłówek, wskazuje przyimki w tekście; stpniuje przysłówki utwrzne d przymitników, wie, c t jest spójnik i wskazuje g w tekście, pprawnie buduje zdania, wie, c t jest równważnik zdania; rzpznaje zdania znajmujące, rzkazujące, pytające i wykrzyknikwe, wskazuje grupę pmitu i grupę rzeczenia, zna zasady interpunkcji w zdaniu pjedynczym i zdaniu złżnym; wyróżnia zdanie pjedyncze i zdanie złżne, zna alfabet; rzumie, c t jest głska i litera, wie, że i zmiękcza spółgłski; dróżnia głski twarde d miękkich, ustne d nswych, dźwięczne d bezdźwięcznych wskazuje epitet, żywienie, usbienie w wierszu. DOSTATECZNY

5 Uczeń panwał umiejętnści z zakresu: czytania, słuchania, pisania, mówienia i nauki języku: znajduje kreślne infrmacje w tekście, wskazuje pdmit liryczny; pisuje pdstawwe wyróżniki utwru petyckieg (liczba zwrtek, liczba wersów w zwrtce, rymy); wie, czym są epitet, wyraz dźwięknaśladwczy, usbienie i wskazuje ich przykłady w wierszu; wskazuje narratra; wymienia bhaterów pwiadania i kreśla cechy ich charakteru; cenia pstępwanie bhaterów; przedstawia gólnie przebieg zdarzeń w utwrze; prządkuje wydarzenia w klejnści chrnlgicznej, kreśla czas i miejsce akcji w utwrze; wyciąga wniski z sytuacji przedstawinej w utwrze, zna zwrty grzecznściwe w sytuacjach ficjalnych i nieficjalnych, układa pytania d wywiadu z knkretną sbą z pmcą nauczyciela; zapisuje dialg; pisze dalszy ciąg pwiadania; pisuje wygląd, redaguje głszenie, zaprszenie, plan wydarzeń, życzenia, ntatkę, list, kartkę pcztwą; zapisuje zwrty d adresata wielką literą; pprawnie adresuje kartkę pcztwą; pdaje cechy baśni, stara się czytać głśn i wyraźnie z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych, pdaje przykłady wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, samdzielnie uzasadnia piswnię wyrazów z ó u, rz, ż, ch, h, wskazuje raz twrzy zdrbnienia d pdanych słów, rzumie, d czeg służy słwnik wyrazów bliskznacznych, samdzielnie dróżnia czaswnik d innych części mwy; twrzy pprawne frmy czaswnika; samdzielnie twrzy sbwe frmy d bezklicznika i pdaje bezkliczniki pdanych frm sbwych

6 stsuje zasady piswni nie z czaswnikami, rzeczwnikami, przymitnikami, przysłówkami z pmcą nauczyciela, kreśla rdzaj pdanych rzeczwników; pdejmuje próbę kreślenia przypadka wskazaneg w tekście rzeczwnika, stsuje frmę przymitnika zgdną z frmą kreślaneg rzeczwnika; pdejmuje próbę dmiany przymitnika przez przypadki, liczby i rdzaje; d pdanych przymitników twrzy stpień niższy i wyższy, pdaje przykłady przysłówków; uzupełnia zdania właściwymi przyimkami i spójnikami, recytuje wiersz z pamięci z uwzględnieniem jeg nastrju, prządkuje wyrazy w klejnści alfabetycznej przekształca zdanie w równważnik zdania; dróżnia kreślenia pdmitu d kreśleń rzeczenia; wskazuje rzeczenie w zdaniu złżnym, wskazuje w wyrazach głski ustne, nswe, dźwięczne, bezdźwięczne, miękkie i twarde DOBRY Uczeń panwał umiejętnści z zakresu: czytania, słuchania, pisania, mówienia i nauki języku: zna i stsuje zwrty grzecznściwe w sytuacjach ficjalnych i nieficjalnych, uzasadnia swje zdanie, wskazuje elementy świata przedstawineg; przedstawia przebieg wydarzeń w utwrze, akcentując zakńczenie; rzumie pjęcia: dialg, narratr; charakteryzuje raz cenia pstawę bhaterów; pisuje świat przedstawiny w utwrze; przedstawia sytuację pisaną w wierszu; kreśla przeżycia pdmitu liryczneg z pmcą nauczyciela; rzpznaje i pisuje pdstawwe wyróżniki utwru petyckieg (liczba zwrtek, liczba wersów w zwrtce, rymy); samdzielnie wskazuje epitety, usbienia, żywienia, wyrazy dźwięknaśladwcze zapisuje dialg z fragmentami narracji z niewielką pmcą nauczyciela; samdzielnie układa pytania d wywiadu z knkretną sbą;

7 samdzielnie i pprawnie redaguje kartkę pcztwą, list, pis, ntatkę, głszenie, zaprszenie, pwiadanie na zadany temat; pisuje braz, a także pstać, wymienia cechy baśni raz pwiadania, czyta swją rlę głśn, wyraźnie z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych, z dpwiednią artykulacją i intnacją, rzumie pjęcia: przysłwie i mrał, cytat, twórca, media, kmiks, wskazuje wypwiedzi w języku ptcznym i języku literackim, twrzy wyrazy pkrewne d pdanych, krzysta ze słwnika wyrazów bliskznacznych, dba pprawnść rtgraficzną; stsuje w praktyce zasady piswni wyrazów z ó u, rz, ż, ch, h, zna pjęcie czaswnik ; uzupełnia tekst pprawnymi frmami czaswników; wyjaśnia, czym infrmują frmy czasu przeszłeg, teraźniejszeg, przyszłeg, samdzielnie stsuje zasady piswni nie z czaswnikami, rzeczwnikami, przymitnikami, przysłówkami, rzróżnia rzeczwniki nazywające sby, zwierzęta, rśliny, przedmity; zna zasady piswni rzeczwników własnych; kreśla przypadek i liczbę pdanych rzeczwników, zna i ptrafi wyjaśnić pjęcie: przymitnik ; dmienia przymitnik przez przypadki, liczby i rdzaje; frmy stpnia wyższeg i najwyższeg przymitników pprawnie łączy z rzeczwnikami; stpniuje przymitniki w spsób prsty i piswy, wskazuje przysłówki w tekście, łączy przyimki z rzeczwnikami, twrząc wyrażenia przyimkwe, wie, c t jest spójnik i jaką funkcję pełni w zdaniu,

8 rzróżnia zdanie i równważnik zdania; zna pdział zdań ze względu na cel wypwiedzi; uzupełnia zdania nierzwinięte kreśleniami dpwiadającymi na dane pytanie; przestrzega zasad interpunkcji w zdaniu pjedynczym i zdaniu złżnym, dszukuje pdane wyrazy w słwniku, pprawnie kreśla liczbę głsek i liter w wyrazie; wie, jaka jest różnica pmiędzy głska a literą; pprawnie dzieli wyrazy na głski i na litery; wyjaśnia, czym różnią się spółgłski miękkie d twardych; wskazuje w tekście wyrazy z głskami ustnymi i głswymi; wie, jak pwstają głski dźwięczne i bezdźwięczne; dzieli wyrazy na sylaby; zna zasady akcentwania w języku plskim. BARDZO DOBRY Uczeń panwał umiejętnści z zakresu: czytania, słuchania, pisania, mówienia i nauki języku: pprawnie stsuje zwrty grzecznściwe w rzmwie ficjalnej i nieficjalnej; ptrafi wyrazić prśbę, gratulacje, pdziękwanie, przeprsiny w rzmaity spsób, przedstawia sytuację pisaną w wierszu; samdzielnie kreśla przeżycia pdmitu liryczneg raz nastrój wiersza; samdzielnie rzpznaje i pisuje pdstawwe wyróżniki utwru petyckieg (liczba zwrtek, liczba wersów w zwrtce, rymy); wyjaśnia, czym jest epitet; pdaje przykłady wyrazów dźwięknaśladwczych; wyjaśnia, czym jest usbienie; twrzy żywienie, cenia pstępwanie bhaterów, pdając przykłady z tekstu; charakteryzuje świat przedstawiny w utwrze; kreśla rdzaj narracji; frmułuje wniski na pdstawie sytuacji przedstawinej w utwrze i uzasadnia je; rzumie przesłanie utwru; przedstawia przebieg zdarzeń w utwrze; kreśla uczucia i pisuje zachwania; wskazuje w tekście wydarzenia realistyczne i fantastyczne, zapisuje dialg z fragmentami narracji; zna i stsuje zasady pisania pwiadania; pprawnie zapisuje wszystkie elementy kartki pcztwej;

9 pprawnie redaguje pis, ntatkę, głszenie, zaprszenie, list, życzenia z uwzględnieniem zwrtów grzecznściwych, dpwiada na pytania dtyczące wywiadu; ptrafi przeprwadzić prsty wywiad; wyjaśnia czym rżni się plan szczegółwy d planu ramweg raz redaguje szczegółwy plan utwru; stsuje w pisie akapity raz bgate słwnictw, zna imina i nazwiska twórców baśni raz tytuły ich utwrów; czyta swją rlę głśn i wyraźnie, z dpwiednią intnacją i artykulacją, uzasadnia swje zdanie i wybry; pwiada tę samą histrię z punktu widzenia różnych bhaterów, znajduje synnimy w słwniku wyrazów bliskznacznych; zna zasady piswni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, i wymienia wyjątki, dróżnia czaswniki nazywające czynnści d nazywających stany; kreśla sbę i liczbę czaswników w tekście; samdzielnie wskazuje w tekście sbwe frmy czaswników i bezkliczniki; twrzy pprawne frmy d bezklicznika i pdaje bezkliczniki pdanych frm sbwych; używa prawidłwych frm czaswnika typu: umieć, rzumieć w czasie teraźniejszym; pprawnie kreśla sbę i liczbę czaswników w czasie przyszłym, teraźniejszym i przeszłym, pprawnie zapisuje daty cyframi arabskimi i rzymskimi, pprawnie i samdzielnie stsuje zasady piswni nie z czaswnikami, rzeczwnikami, przymitnikami, przysłówkami, wie, że niektóre rzeczwniki dmieniają się tylk w liczbie pjedynczej lub tylk w liczbie mngiej; zna zasady piswni rzeczwników własnych i zapisuje je pprawnie; twrzy dpwiednie frmy rzeczwników, samdzielnie uzupełnia zdania właściwymi przymitnikami; wskazuje w tekście przymitniki w stpniu wyższym i najwyższym raz kreśla ich frmy gramatyczne,

10 uzupełnia zdania właściwymi przysłówkami; twrzy przysłówki d przymitników, wie, przed jakimi spójnikami stawiamy przecinek, swbdnie przekształca zdanie w równważnik i równważnik w zdanie; pprawnie układa zdania w zależnści d celu wypwiedzi; twrzy zdanie pjedyncze nierzwinięte i rzwinięte; pprawnie przekształca zdania pjedyncze nierzwinięte w rzwinięte i pjedyncze w złżne; frmułuje pytania, na które dpwiadają wyrazy kreślające; dpaswuje zdanie d wykresu; przestrzega zasad interpunkcji w zdaniu pjedynczym i złżnym, prządkuje wyrazy, uwzględniając klejne litery alfabetu, wie, jaka jest różnica pmiędzy głską a literą; pprawnie kreśla liczbę głsek i liczbę liter w wyrazie; stsuje w praktyce zasady piswni wyrazów z i ; pdaje przykłady wyrazów zawierających spółgłski twarde i miękkie; pdaje przykłady wyrazów zawierających głski nswe; wskazuje wyrazy, w których głskę dźwięczną wymawiamy jak bezdźwięczną; uzasadnia piswnię głsek dźwięcznych, pdając inne frmy daneg wyrazu z pmcą słwnika, pprawnie dzieli wyrazy na sylaby, wskazuje w tekście wyrazy akcentwane na drugiej sylabie d kńca. CELUJĄCY Uczeń panwał umiejętnści z zakresu: czytania, słuchania, pisania, mówienia i nauki języku: bierze udział w knkursach na szczeblu gminnym, rejnwym, wjewódzkim, układa i pprawnie zapisuje dialg na wybrany temat w sytuacji ficjalnej i nieficjalnej; redaguje wypwiedź w języku ptcznym; twrzy tekst petycki zawierający prównania; bezbłędnie redaguje głszenie, zaprszenie, życzenia, kartkę pcztwą, list, pwiadanie, dróżnia twórczy i dtwórczy plan wydarzeń,

11 rzumie, czym są pzajęzykwe śrdki kmunikacji i pprawnie się nimi psługuje, rzumie przesłanie utwru, psługuje się bgatym słwnictwem, pwiada tę samą histrię z punktu widzenia różnych bhaterów, bezbłędnie zapisuje wyrazy z ó, u, rz, ż, ch, h, frmułuje puczenie płynące z przysłwia i uzasadnia jeg słusznść; stsuje znane pwiedzenia w dpwiednim kntekście, pdejmuje własne próby twórcze, bezbłędnie rzpznaje, twrzy i kreśla frmy sbwe czaswnika, wskazuje rzeczwniki, które dmieniają się tylk w liczbie pjedynczej lub tylk w liczbie mngiej; zna zasady piswni rzeczwników własnych i zapisuje je bezbłędnie; samdzielnie i bezbłędnie twrzy dpwiednie frmy rzeczwników i uzupełnia nimi zdania, bezbłędnie wskazuje w tekście przymitniki w stpniu wyższym i najwyższym raz kreśla ich frmy gramatyczne, stpniuje przysłówki utwrzne d przymitników, bezbłędnie uzupełnia różne zwrty dpwiednimi przyimkami, bezbłędnie i samdzielnie rzwija zdania nierzwinięte, dpisując kreślenia pdmitu i rzeczenia, rysuje wykresy zdań i zaznacza na nich grupę pdmitu i grupę rzeczenia, bezbłędnie stawia przecinki w zdaniu pjedynczym i w zdaniu złżnym.

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

Polskie Archiwum Psychologji

Polskie Archiwum Psychologji Tm III Warszawa, październik grudzień 1930 Ns 4 Plskie Archiwum Psychlgji kwartalnik załżny przez prf. dr. J. JOTEYKO, pświęny zagadnienim psychlgji teretycznej i sswanej, wydawany przez Związek Plsk.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii PG 8 w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z biologii PG 8 w Białymstoku. Przedmitwy system ceniania z bilgii PG 8 w iałymstku. System ceniania jest zgdny z rzprządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i spsbu ceniania i klasyfikwania uczniów w szkłach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo