Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI"

Transkrypt

1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i spsbu ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów i egzaminów w szkłach publicznych. 2. Pdstawy prgramwej kształcenia gólneg z infrmatyki II etap edukacyjny. 3. Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki jest zgdny z Wewnątrzszklnym Systemem Oceniania w Szkle Pdstawwej w Siekierczynie I. Ocenianie ma na celu: - Pinfrmwanie ucznia pzimie jeg siągnięć edukacyjnych i pstępach w tym zakresie. - Pmc uczniwi w samdzielnym planwaniu własneg rzwju. - Mtywwanie ucznia d dalszej pracy. - Dstarczenie rdzicm (prawnym piekunm) i nauczycielm infrmacji pstępach, trudnściach i specjalnych uzdlnieniach ucznia. - Umżliwienie nauczycielm dsknalenia rganizacji i metd pracy dydaktycznwychwawczej. II. Zasady ceniania 1. Uczeń ceniany jest zgdnie z przyjętymi zasadami w myśl sprawiedliwści, z uwzględnieniem wkładu pracy i mżliwści ucznia. 2. Ocenie pdlegają: a. praca na lekcji - ćwiczenia praktyczne, wyknywane pdczas zajęć i analizwane pd kątem siągania celów peracyjnych lekcji, - dpwiedzi ustne, - jakść pracy i aktywnść na lekcji, - współpraca w grupie; b. sprawdziany wiadmści i umiejętnści p każdym zrealizwanym dziale, zapwiedziane tydzień wcześniej, z pdanym zakresem; c. prace dmwe - bieżące - utrwalające lub przygtwujące d pracwania nwej lekcji, - długterminwe - stanwiące pracę nad prjektem tematycznym, 1

2 d. prace niebwiązkwe - będące samdzielną uczniwską prpzycją pszerzenia wiadmści i umiejętnści np. prwadzenie stałeg działu w gazetce szklnej; e. siągnięcia w knkursach szklnych i innych. 3. Uczeń ma bwiązek zaliczenia sprawdzianu i ćwiczeń praktycznych w przypadku swjej niebecnści w ciągu dwóch tygdni, w terminie uzgdninym z nauczycielem. 4. Uczeń ma praw d jednkrtnej pprawy ceny ze sprawdzianu i ćwiczenia w terminie ustalnym z nauczycielem. 5. Uczeń ma praw d dwukrtneg nieprzygtwania d lekcji w ciągu semestru. Oznacza t brak pracy dmwej, nieznajmść zagadnień z statniej lekcji, brak ptrzebnych pmcy (pdręcznik, płyta). 6. P wykrzystaniu kreślneg limitu uczeń trzymuje za każde nieprzygtwanie cenę niedstateczną. 7. Aktywnść na lekcji nagradzana jest "plusami". Za trzy zgrmadzne plusy uczeń trzymuje cenę niedstateczną. Przez aktywnść na lekcji rzumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie pprawnych dpwiedzi, rzwiązywanie zadań ddatkwych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach. Brak pracy skutkuje minusem, trzy minusy znaczają cenę niedstateczną. 8. Uczniwie zstają pinfrmwani zasadach ceniania i wymaganiach na pszczególne stpnie pdczas pierwszych zajęć lekcyjnych w nwym rku szklnym. Rdzice uczniów zstają zapznani z PSO w czasie zebrania infrmacyjneg, knsultacji z nauczycielem. 9. PSO umieszczny jest na strnie internetwej szkły. 10. Za nieprzestrzeganie regulaminu pracwni kmputerwej w tym narażenie innych uczestników zajęć na niebezpieczeństw lub umyślne uszkdzenie sprzętu szklneg uczeń pdlega karze zgdnie z WSO - cena zachwania III. Obszary aktywnści ucznia w zakresie wiedzy, umiejętnści i pstaw, będące przedmitem ceny 1. Psługiwanie się w pisie pjęć, śrdków, narzędzi i metd infrmatyki prawidłwą terminlgią infrmatyczną. 2. Przygtwanie stanwiska kmputerweg d pracy według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Organizacja pracy. 4. Praca z prgramem - stswanie dpwiednich metd, spsbów wyknania i siąganie przewidzianych rezultatów. 5. Rzwiązywanie prblemów - dbór właściweg narzędzia raz dstswanie śrdwiska prgramu d rzwiązywaneg zadania. 6. Stswanie wiedzy przedmitwej w sytuacjach praktycznych. 7. Aktywnść na lekcjach i zajęciach pzalekcyjnych, np. udział w knkursach przedmitwych, w pracach redakcji gazetki szklnej itp. 8. Współpraca w grupie. 9. Wkład pracy ucznia. IV. Narzędzia sprawdzania siągnięć uczniów 1. Sprawdziany pisemne. 2. Ćwiczenia praktyczne. 2

3 3. Odpwiedzi ustne ceniane według kryteriów: rzeczwści, dynamicznści, aktywnści myślwej. 4. Ewentualne prace dmwe. 5. Planwa bserwacja pstaw ucznia w takich sytuacjach, jak: przygtwanie stanwiska pracy, aktywnść i zaangażwanie na lekcji, współpraca w grupie, temp pracy, przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy. 6. Inne frmy aktywnści (np. udział w knkursach, wyknywanie zadań nadbwiązkwych). V. Zasady ustalania ceny bieżącej 1. Obszary, w których uczeń ceniany jest według tabeli wymagań edukacyjnych w zakresie wiadmści i umiejętnści z infrmatyki: sprawdziany raz ćwiczenia praktyczne ceniane są według ustalnych każdrazw zasad pdanych przez nauczyciela przed sprawdzianem siągnięć ucznia, dpwiedzi ustne raz prace dmwe, za które stawia się stpnie w zależnści d bszernści i pzimu prezentwanych wiadmści i umiejętnści. 2. Obszar, w którym uczeń ceniany jest według tabeli wymagań edukacyjnych w zakresie pstaw w stsunku d przedmitu infrmatyka: przygtwanie stanwiska pracy, aktywnść i zaangażwanie na lekcji, współpraca w grupie, temp pracy, przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy, udział w knkursach i uzyskiwane w nich siągnięcia. VI. Zasady ustalania ceny semestralnej Ocena semestralna i rczna uwzględnia wszystkie bszary aktywnści ucznia i jest wypadkwą wszystkich cen. VII. Dstswanie wymagań Przy ustalaniu ceny nauczyciel bierze pd uwagę: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z bwiązków, lekcyjnych (z uwzględnieniem zaleceń PPP) aktywnść pdczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach i zadaniach ddatkwych, zwraca uwagę, szczególnie w pierwszym rku nauczania infrmatyki, na utrudnine warunki uczenia się i utrwalania wiadmści w dmu uczniów, którzy nie psiadają własneg kmputera. VIII. Ewaluacja PSO Frmy ewaluacji rzmwy z uczniami infrmacja zwrtna d rdzica badanie zgdnści z prawem światwym. Opracwanie Janina Hładyk 3

4 Kryteria ceniania z przedmitu zajęcia kmputerwe w klasie 4 Szkły Pdstawwej (1 gdzina przedmitu tygdniw) Dział: Budwa i bsługa kmputera. Wymagania: Na klejną - wyższą cenę knieczna jest również znajmść materiału i psiadanie umiejętnści wymaganych na cenę niższą. Niedstateczny: uczeń nie zna pdstawwych zasad bezpiecznej pracy z kmputerem, nie ptrafi nazwać pdstawwych elementów składwych stanwiska kmputerweg. uczeń nie ptrafi prawidłw włączyć i wyłączyć kmputera. Dpuszczający: uczeń umie wymienić elementy składwe stanwiska kmputerweg, zna gólne zasady bezpiecznej pracy z kmputerem. uczeń ptrafi prawidł włączyć kmputer i prawidłw zakńczyć pracę w systemie peracyjnym Windws. Dstateczny: uczeń zna przeznaczenie klawiszy klawiatury, ze szczególnym uwzględnieniem klawiszy Shift, Caps Lck, Enter, Alt, Backspace, Delete, itp. uczeń ptrafi wprwadzać prsty tekst krzystając z prgramu Ntatnik i wie jak uzyskać plskie znaki diakrytyczne. Dbry: 4

5 uczeń zna przeznaczenie pdstawwych urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka), ptrafi wymienić pdstawwe części składwe jednstki centralnej i zna przeznaczenie niektórych z nich. Uczniwi znane są pjęcia, dysk stały, dyski elastyczne, CD-ROM. uczeń ptrafi wskazać na skaner, drukarkę raz pprawnie psługiwać się terminlgią związaną z nazewnictwem części kmputerwych Bardz dbry: uczeń zna wszystkie części składwe jednstki centralnej, przeznaczenie pamięci RAM, ROM, ptrafi bjaśnić znaczenie jednstek infrmacji: bit, bajt, kilbajt, itp. uczeń ptrafi rzróżnić wskazane części składwe jednstki centralnej. Celujący: wykracza wiadmściami pza mawiany na lekcji materiał w zakresie związanym ze sprzętem kmputerwym. Dział: Pdstawy bsługi systemu Windws. Wymagania: Na klejną - wyższą cenę knieczna jest również znajmść materiału i psiadanie umiejętnści wymaganych na cenę niższą. Niedstateczny: uczeń nie zna terminlgii związanej z elementami kna systemu Windws, nie zna pjęć plik, flder, nie ptrafi wskazać pulpitu i paska zadań. uczeń nie ptrafi wyknać pdstawwych manipulacji związanych z knem Windws. Dpuszczający: 5

6 uczeń zna nazewnictw pdstawwych elementów składwych kna Windws i pulpitu (pasek zadań, pulpit, ikna). uczeń ptrafi uruchmić wskazany prgram pprzez wybór myszką z menu Start i klejnych pdgrup prgramów raz dknać pdstawwych czynnści związanych z pracą z knem (maksymalizacja, minimalizacja, zmiana rzmiaru kna, zamknięcie kna. Dstateczny: uczeń zna pjęcia pliku i katalgu raz ptrafi pdać przeznaczenie tychże elementów. uczeń ptrafi rzróżnić w systemie peracyjnym ikny reprezentujące pliki i fldery, ptrafi manipulwać knem Windws przy użyciu myszy. Dbry: uczeń zna pjęcie "rzszerzenie nazwy pliku" i umie wymienić rzszerzenia nazw charakterystyczne dla prgramów i plików systemwych (exe, cm, sys), wie jak wyszukać plik zadanej nazwie. ptrafi wskazać w wybranych flderach pliki prgramów i danych, ptrafi wyszukać zadany plik psługując się pleceniem Start\Znajdź... Bardz dbry: uczeń zna charakterystyczne rzszerzenia nazw plików związanych pdstawwymi typami danych: dkumenty tekstwe, grafika, dźwięk, strny internetwe. Wie d czeg służą wielznaczniki (*?) raz ptrafi wymienić znaki których nie mżna używać przy twrzeniu nazw plików i flderów. uczeń ptrafi wyszukiwać pliki i fldery psługując się wielznacznikami, zamknąć, przesunąć i zmienić rzmiar kna przy pmcy klawiatury. Celujący: uczeń wykracza wiadmściami pza treści prezentwane na lekcji. 6

7 uczeń ptrafi realizwać wyszukiwanie danych pprzez zaawanswane pcje wyszukiwania. Dział: Edytr grafiki Paint. Wymagania: Na klejną - wyższą cenę knieczna jest również znajmść materiału i psiadanie umiejętnści wymaganych na cenę niższą. Niedstateczny: nie ptrafi pwiedzieć d czeg służy edytr grafiki, nie zna nazwy żadneg edytra grafiki. nie ptrafi uruchmić prgramu Paint lub nie ptrafi naryswać żadneg z elementów graficznych dstępnych pprzez pasek narzędzi prgramu. Dpuszczający: uczeń zna przeznaczenie paska narzędzi uczeń ptrafi przy pmcy nauczyciela uruchmić prgram Paint raz naryswać kilka figur gemetrycznych. Dstateczny: uczeń zna przeznaczenie wszystkich narzędzi zgrupwanych na pasku narzędzi - ptrafi nazwać narzędzia. uczeń samdzielnie psługuje się paskiem narzędzi prgramu Paint i rysuje wszystkie dstępne elementy. Uczeń ptrafi przy pmcy nauczyciela zapisać wyknany rysunek we wskazanym miejscu na dysku raz g wydrukwać. Dbry: 7

8 uczeń wie, że istnieją spsby pwielania fragmentu rysunku raz zna pjęcia: pasek narzędzi tekstwych, ple klru, klr pierwszplanwy, klr tła. uczeń psługuje się funkcjami związanymi z przenszeniem, wycinaniem i kpiwaniem fragmentu rysunku przy użyciu myszy raz ptrafi zmieniać i dstswywać klry pprzez paletę klrów raz umieszczać na rysunku tekst. Ptrafi samdzielnie zapisać i dczytać plik ze wskazaneg miejsca dysku raz g wydrukwać. Bardz dbry: uczeń zna pjęcie "schwka" raz przeznaczenie pleceń z menu Obraz w pasku menu prgramu Paint. Zna skróty klawiaturwe związane z wycinaniem, kpiwaniem i wklejaniem fragmentów rysunku. uczeń ptrafi psługiwać się skrótami klawiaturwymi związanymi z kpiwaniem, wycinaniem i wklejaniem fragmentów rysunku przez schwek. Samdzielnie wyknuje czynnści przerzucania/bracania, pchylania i dwracania klrów fragmentu rysunku. Celujący: uczeń zna prawie wszystkie plecenia paska menu prgramu Paint uczeń ptrafi wykrzystać plecenia prgramu służące d zapisu wybraneg fragmentu rysunku na dysk, wklejenia brazu z dysku d swjeg rysunku. Dział: Pdstawy bsługi systemu Windws (Zarządzanie zbirami dyskwymi) Wymagania: Na klejną - wyższą cenę knieczna jest również znajmść materiału i psiadanie umiejętnści wymaganych na cenę niższą. Niedstateczny: uczeń nie zna przeznaczenia plików i flderów i nie ptrafi ich zdefiniwać własnymi słwami 8

9 uczeń nie ptrafi w najprstszy spsób utwrzyć pusteg flderu i pliku. Dpuszczający: uczeń zna definicję pliku i flderu i ptrafi własnymi słwami pisać ich przeznaczenie. uczeń ptrafi przy pmcy nauczyciela utwrzyć puste pliki i fldery we wskazanym miejscu struktury katalgwej. Dstateczny: uczeń wie, że istnieje kilka różnych spsbów na utwrzenie plików i flderów. Zna pjęcie katalgu główneg dysku i jeg znaczenie. uczeń samdzielnie twrzy prstą strukturę katalgwą, w której umieszcza puste pliki. Ptrafi utwrzyć flder krzystając z menu pdręczneg wywływaneg myszą i pprzez pasek menu. Dbry: uczeń zna pjęcie drzewiasta struktura katalgów. uczeń ptrafi wyknywać przy pmcy myszy takie peracje na plikach i katalgach jak: kpiwanie, przenszenie, zmiana nazwy, usuwanie. Bardz dbry: uczeń zna metdy kpiwania i przenszenia danych za pśrednictwem schwka systemweg raz metdy usuwania i zmiany nazwy plików i flderów za pśrednictwem klawiatury. uczeń ptrafi wyknywać peracje związane z plikami i flderami za pśrednictwem myszy i klawiatury i ptrafi bezbłędnie utwrzyć przedstawiną strukturę katalgwą. 9

10 Celujący: psiada wiedzę wykraczającą pza materiał prezentwany na zajęciach w swbdny spsób realizuje peracje związane z zarządzaniem zbirami dyskwymi. 10

11 Kryteria ceniania z przedmitu Infrmatyka w klasie 5 Szkły Pdstawwej (1 gdzina przedmitu tygdniw) Dział: Edytr tekstów (w parciu pakiet Micrsft Wrks 4.0) Wymagania: Na klejną - wyższą cenę knieczna jest również znajmść materiału i psiadanie umiejętnści wymaganych na cenę niższą. Niedstateczny: uczeń nie wie d czeg mżna wykrzystać edytr tekstów raz nie zna nazwy żadneg edytra tekstów. uczeń nie ptrafi uruchmić edytra tekstów. Dpuszczający: uczeń wie, jak należy wprwadzać znaki diakrytyczne, raz w których miejscach między wyrazami umieszczać znaki interpunkcyjne, a także w jaki spsób należy zmienić frmat czcinki (kształt, pgrubienie, pchylenie, pdkreślenie). uczeń ptrafi wprwadzić prsty tekst, prawidłw umieszczając znaki interpunkcyjne i znaki kńca akapitu, raz zmienić frmat czcinki. Dstateczny: uczeń zna spsby frmatwania akapitu i wie d czeg mże służyć linijka. Zna pjęcia: ClipArt, taczanie tekstem. uczeń ptrafi zmienić wygląd akapitu przez zmianę spsbu wyrównania (d lewej, 11

12 Dbry: d prawej, d śrdka, d lewej i prawej). Ptrafi zmienić wcięcia akapitu w stsunku d marginesów raz dstępy między wierszami akapitu. Umiejętnie wstawia d dkumentu gtwe rysunki z galerii ClipArt raz ptrafi dczytać i zapisać dkument na dysku. uczeń zna pjęcia indeks górny i indeks dlny dnszące się d pinweg płżenia czcinki w wierszu. Wie mżliwści bramwania i wycieniwania akapitu. Zna pjęcia: WrdArt, tabela. uczeń ptrafi wprwadzać tekst zawierający napisy umieszczne w dlnym i górnym indeksie. Umie zdbić akapit pprzez ddanie bramwania i cieniwania. Ptrafi wstawić d dkumentu zdbny napis krzystając z mdułu WrdArt raz utwrzyć tabelę krzystając z kreatra tabel. Wykrzystuje narzędzia d sprawdzania piswni. Bardz dbry: uczeń wie d czeg służą tabulatry raz zna ich typy. Ptrafi wytłumaczyć jakie krki należy pdjąć w celu wstawienia d dkumentu biektu Micrsft Equatins. uczeń ptrafi użyć tabulatrów d twrzenia tekstu klumnweg lub spisu treści, a także wie jak zmienić typ tabulatra i jeg płżenie na linijce. Umie utwrzyć wzór matematyczny przy wykrzystaniu mdułu Micrsft Equatins. Ptrafi zastswać własne bramwanie i cieniwanie w stsunku d tabeli. Celujący: uczeń zna pjęcia: tabulatr dmyślny, nagłówek i stpka strny. Zna funkcje edytra tekstów nie prezentwane na zajęciach. uczeń ptrafi zmienić płżenie tabulatrów dmyślnych, wprwadzić tekst i kdy d nagłówka i stpki strny. Ptrafi wykrzystywać takie funkcje prgramu jak: Znajdź/Zamień, Zakładka, Szybki tekst, Znak specjalny, Szybkie frmatwanie itp. Dział: Internet i WWW. Wymagania: Na klejną - wyższą cenę knieczna jest również znajmść materiału i psiadanie 12

13 umiejętnści wymaganych na cenę niższą. Niedstateczny: uczeń nie wie czym jest sieć kmputerwa Internet, nie zna nazwy żadnej przeglądarki internetwej. uczeń nie ptrafi uruchmić przeglądarki internetwej i wprwadzić adresu strny. Dpuszczający: uczeń wie czym jest sieć kmputerwa Internet i zna nazwę przynajmniej jednej ppularnej przeglądarki internetwej. uczeń ptrafi uruchmić przeglądarkę internetwą i wprwadzić pdany adres strny. Dstateczny: uczeń zna pjęcie dsyłacz (link), rzumie zasadę działania płączeń między różnymi dkumentami WWW. Wie d czeg służy wyszukiwarka, zna nazwę przynajmniej jedneg serwisu wyszukująceg raz wie d czeg służy pczta elektrniczna. uczeń ptrafi psługiwać się dsyłaczami hipertekstwymi, wprwadzać prste zapytania d wyszukiwarki raz przeglądać rezultaty wyszukiwania. Jest świadmy niebezpieczeństw i zagrżeń związanych z różnymi aspektami krzystania z sieci. Dbry: uczeń umie wyjaśnić pjęcie "prtkół wymiany infrmacji" wie c znacza skrót http., zna spsby twrzenia zapytań z wykrzystaniem peratrów "+" i "-". Wie w jaki spsób twrzne są adresy knt pcztwych . Rzumie gólne zasady dtyczące chrny danych i praw autrskich ich właścicieli. uczeń ptrafi przeszukiwać zasby WWW wprwadzając d wyszukiwarki zapytania w frmie wyrażeń złżnych. Ptrafi samdzielnie wysłać list elektrniczny. 13

14 Bardz dbry: uczeń wie d czeg służy "katalg strn internetwych", gdzie szukać katalgów raz jak z nich krzystać. Zna peratry lgiczne wyszukiwania. Zna pjęcia HTML, URL. uczeń ptrafi wyszukiwać infrmacje psługując się złżnymi zapytaniami, ptrafi swbdnie pruszać się p dwlnym katalgu strn internetwych. Celujący: psiada wiadmści wykraczające pza materiał mawiany na lekcji, zna m.in. pjęcia: adres IP, ftp, itp. ptrafi pbierać pliki z zasbów WWW. 14

15 Regulamin szklnej pracwni kmputerwej. Z pracwni kmputerwej mgą krzystać wszyscy uczniwie i pracwnicy szkły w czasie zajęć - tylk pd nadzrem Nauczyciela prwadząceg zajęcia; p lekcjach za zgdą Dyrektra ZSP lub Opiekuna Pracwni. Pracwnią administruje Opiekun Pracwni i za zgdą Dyrektra Zespłu Szkół kntrluje uprawnienia pszczególnych użytkwników lub grup użytkwników; instaluje i deinstaluje legalne prgramwanie; zapewnia właściwą rganizację stanwisk w pracwni; umżliwia chrnę wytwrów intelektualnych pszczególnych użytkwników; współdecyduje kierunku rzwju pracwni kmputerwej. W pracwni należy: zachwać spkój i rzwagę; dbać ład i prządek w pracwni raz na stanwiskach pracy; użytkwać sprzęt zgdnie z wymgami bezpieczeństwa, jeg przeznaczeniem i warunkami. Użytkwnikwi nie wln: samwlnie włączać i wyłączać zestawu kmputerweg (stacji rbczej); zmieniać ustawień: Panelu Sterwania, Drukarek, Plików i Flderów, przensić lub usuwać pliki i fldery systemwe; instalwać nielegalne prgramwanie; wkładać d kieszeni napędu dyskietki nie sprawdznej prgramem antywiruswym; nielegalnie rzpwszechniać prgramy kmputerwe i pliki z danymi. Użytkwnik ma praw: krzystać z pprawnie funkcjnującej stacji rbczej; zgłaszać wszelkie uwagi dtyczące zauważnych usterek; czekiwać rzetelnej pmcy d Nauczyciela prwadząceg zajęcia; chrnić swje wytwry intelektualne i pliki z danymi. 15

16 W pracwni kmputerwej są zachwane następujące warunki BHP: dpwiednie biurk ze stswnie dużym blatem pzwalającym zachwać właściwą dległść mnitra d czu (35 70cm), krzesł dpwiedniej wyskści raz kącie nachylenia parcia; prawidłwe świetlenie, dające niezbyt duże różnice jasnści ekranu mnitra i pmieszczenia raz eliminujące dbicia; dpwiedni mikrklimat: temperatura C, wilgtnść pwietrza 50-60%, lekki ruch pwietrza, pmieszczenie częst wietrzne; dpwiedni pzim dźwięków (hałasu) nie przekraczający wartści wg kryterium uciążliwści (chrna pdstawwa 60dB/A/, chrna siągalna 45dB/A/); wystrój pmieszczenia tczenia mnitrów zapewnia barwy chrnne dla wzrku, tj. pastelwe, zielne lub seledynwe klry ścian, blatów, bić, itp.; uczeń krzysta z przerw regulaminwych (5 min. p 1 gdz. lekcyjnej pracy w przypadku dużeg bciążenia wzrku i trudnych zadań raz 10 min. p 2 gdz. lekcyjnych pracy w przypadku umiarkwaneg bciążenia pracą i średnieg bciążenia zadaniami); mnitry nie migające zmniejsznym prmieniwaniu, skierwane tyłem d ściany, aby nie narażać innych sób na szkdliwe prmieniwanie; pdczas zajęć wyknywane są ćwiczenia relaksujące wzrk. Uwagi kńcwe: W pracwni kmputerwej przebywać mżna tylk w becnści nauczyciela prwadząceg zajęcia. Zachwanie wszystkich sób przebywających w sali musi być takie, aby nie zakłócał zajęć i nie stanwił zagrżenia dla innych użytkwników. Pdczas pracy z kmputerem wyknuj plecenia nauczyciela. Nie przesuwaj kmputera, gdy jest włączny d sieci. Nie wyjmuj dysków, gdy świeci się lampka sygnalizująca pracę. Przed zamknięciem systemu peracyjneg wyjmij dyski z napędów. Klawiaturę i zestaw kmputerwy chrń przed zabrudzeniami. Dyskietki i CD-ROM-y przechwuj w dpwiednim pakwaniu. Dbaj, aby pracwnia pdczas pracy była stale wietrzna. O wszelkich usterkach w pracy sprzętu kmputerweg zgłaszaj natychmiast nauczycielwi. Uczeń, który umyślnie uszkdzi sprzęt kmputerwy będzie pciągnięty d dpwiedzialnści materialnej! Pamiętaj, że urządzenia, w które wypsażna jest pracwnia działają pd napięciem elektrycznym. 16

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Wymagania na pszczególne ceny w klasie 4 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi. uruchomić wskazany. narzędzi. poprzez wybór myszką z menu Start i kolejnych podgrup programów

Uczeń potrafi. uruchomić wskazany. narzędzi. poprzez wybór myszką z menu Start i kolejnych podgrup programów dobry dopuszczający Kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie IV (1 godzina przedmiotu tygodniowo) Podstawy obsługi systemu Windows Budowa i obsługa komputera. Podstawy obsługi systemu

Bardziej szczegółowo

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h 1 P U B L I C Z N A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 2 1 W R A D O M I U P r p z y c j a s t a n d a r d ó w w y ma g a ń e d u k a c y j n y c h w s t s u n k u d p r z e d m i t u z a j ę c i a k

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 2 im. Mikłaja Kpernika w Turku 2013/2014 Nwelizacja: wrzesień 2013r. 1 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 2iA Dział Knfiguracja systemów peracyjnych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: Zdefiniwać ustawienia systemie Windws

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 6 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4-6. Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych Przedmitwy System Oceniania z zajęć kmputerwych Pdstawa prgramwa Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg raz kształcenia gólneg

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie Przedmitwy system ceniania z infrmatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wjciecha Siemina w Kruszewie Mgr Magdalena Górska Przedmitwy system ceniania z infrmatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wjciecha Siemina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia Wiedza uczniów sprawdzana i ceniana jest pprzez: Sprawdziany praktyczne na stanwisku kmputerwym, na zakńczenie każdeg działu Sprawdziany zapwiadane są z tygdniwym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem przeprwadzne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1iA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1iA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1iA techniki kmputerwej Pdstawy Dział Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: rzróżnić systemy liczbwe

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne pracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny System Oceniania I. KONTRAKT Z UCZNIAMI Każdy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Scenariusz jednostki lekcyjnej.

Scenariusz jednostki lekcyjnej. Scenariusz jednstki lekcyjnej. 1. Klasa: V szkły pdstawwej 2. Zagadnienie: Ryswanie i malwanie 3. Temat lekcji: Twrzymy karykaturę znanej sby. 4. Czas trwania lekcji: 2*45minut 5. C uczeń pwinien już wiedzieć?

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 Spis treści 1. Od autra 1.

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Opracwała M. Budzińska L.p. 1 1 2 Temat lekcji Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. Zasady bezpieczeństwa i pracy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH (rk szklny 2015/2016) Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99.

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99. Wymagania ustalne zstały na pdstawie prgramu DKW-4014-292/99. (PO WCIŚNIĘCIU KLAWISZA CTRL I WYBRANEGO PUNKTU ZE SPISU TREŚCI PRZECHODZIMY AUTOMATYCZNIE DO WYBRANEGO TEKSTU). I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1 II.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Relacje w bazach danych 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadmści: Uczeń ptrafi: kreślić cel pdziału bazy danych na tabele; zdefiniwać pjęcie nrmalizacji, redundancji, związku (encji),

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 4 Szkoły Podstawowej

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 4 Szkoły Podstawowej Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 4 Szkoły Podstawowej Dział: Edytor grafiki (Paint). Wiadomości - uczeń nie wie do czego można wykorzystać edytor grafiki oraz nie zna nazwy żadnego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA Z MATEMATYKI (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA Z MATEMATYKI (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA Z MATEMATYKI (Szkła Pdstawwa, Gimnazjum) Opracwanie: Justyna Pater Małgrzata Rgula Justyna Kwalczyk-Knap OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA A WYMAGANIA NA OCENĘ. Obszar aktywnści.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III 1. Określenie przedmitu ceny. Wiadmści-przepisy wybranych zabaw i gier rekreacyjnych raz mini gier zespłwych, znajmść przeznaczenia pdstawweg sprzętu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 1.Rzprządzenie MEN w sprawie ceniania. 2.Statut Szkły. 3.Pstawa prgramwa dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec Wymagania edukacyjne raz kryterium ceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA Klasa I 1. Zdbycie następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy2ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy2ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracwnia Lkalnych sieci kmputerwych dla klasy2ia Dział Mntaż kablwania strukturalneg Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR DKW-4014-56/99 niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne klasa V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne klasa V Wymagania na pszczególne ceny szklne klasa V I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 2iA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 2iA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 2iA Dział Pdstawy UTK Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: rzróżnić pjęcia związane z bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp. Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Śrda Wlkp. tel./fax (061) 285 32 07 e-mail: pppsrda@wp.pl www.republika.pl/pradniasrda Prpzycje dstswania wymagań d indywidualnych ptrzeb ucznia.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik d Statutu Gimnazjum SO Twja Szkła Opracwane na pdstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy systemie światy z dn. 7 września 1991 (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy Marta Ktecka Klasa PdP gtuje Prgram nauczania Przyspsbienia d pracy zajęcia kuchenne w Szkle Przyspsabiającej d Pracy dla uczniów z niepełnsprawnścią intelektualną w stpniu umiarkwanym Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 1. Infrmwanie ucznia pzimie jeg siągnięć edukacyjnych i pstępach w tym zakresie. 2. Pmc uczniwi w samdzielnym planwaniu swjeg rzwju

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 1

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 1 Wprwadzenie d Internetu zajęcia 1 XHTML cechy Dkument HTML/XHTML jest zwykłym plikiem tekstwym, w którym znajdują się plecenia XHTML i mżna g utwrzyć przy pmcy zwykłeg edytra tekstów np. ntatnika, wprwadzając

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo