Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI"

Transkrypt

1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i spsbu ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów i egzaminów w szkłach publicznych. 2. Pdstawy prgramwej kształcenia gólneg z infrmatyki II etap edukacyjny. 3. Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki jest zgdny z Wewnątrzszklnym Systemem Oceniania w Szkle Pdstawwej w Siekierczynie I. Ocenianie ma na celu: - Pinfrmwanie ucznia pzimie jeg siągnięć edukacyjnych i pstępach w tym zakresie. - Pmc uczniwi w samdzielnym planwaniu własneg rzwju. - Mtywwanie ucznia d dalszej pracy. - Dstarczenie rdzicm (prawnym piekunm) i nauczycielm infrmacji pstępach, trudnściach i specjalnych uzdlnieniach ucznia. - Umżliwienie nauczycielm dsknalenia rganizacji i metd pracy dydaktycznwychwawczej. II. Zasady ceniania 1. Uczeń ceniany jest zgdnie z przyjętymi zasadami w myśl sprawiedliwści, z uwzględnieniem wkładu pracy i mżliwści ucznia. 2. Ocenie pdlegają: a. praca na lekcji - ćwiczenia praktyczne, wyknywane pdczas zajęć i analizwane pd kątem siągania celów peracyjnych lekcji, - dpwiedzi ustne, - jakść pracy i aktywnść na lekcji, - współpraca w grupie; b. sprawdziany wiadmści i umiejętnści p każdym zrealizwanym dziale, zapwiedziane tydzień wcześniej, z pdanym zakresem; c. prace dmwe - bieżące - utrwalające lub przygtwujące d pracwania nwej lekcji, - długterminwe - stanwiące pracę nad prjektem tematycznym, 1

2 d. prace niebwiązkwe - będące samdzielną uczniwską prpzycją pszerzenia wiadmści i umiejętnści np. prwadzenie stałeg działu w gazetce szklnej; e. siągnięcia w knkursach szklnych i innych. 3. Uczeń ma bwiązek zaliczenia sprawdzianu i ćwiczeń praktycznych w przypadku swjej niebecnści w ciągu dwóch tygdni, w terminie uzgdninym z nauczycielem. 4. Uczeń ma praw d jednkrtnej pprawy ceny ze sprawdzianu i ćwiczenia w terminie ustalnym z nauczycielem. 5. Uczeń ma praw d dwukrtneg nieprzygtwania d lekcji w ciągu semestru. Oznacza t brak pracy dmwej, nieznajmść zagadnień z statniej lekcji, brak ptrzebnych pmcy (pdręcznik, płyta). 6. P wykrzystaniu kreślneg limitu uczeń trzymuje za każde nieprzygtwanie cenę niedstateczną. 7. Aktywnść na lekcji nagradzana jest "plusami". Za trzy zgrmadzne plusy uczeń trzymuje cenę niedstateczną. Przez aktywnść na lekcji rzumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie pprawnych dpwiedzi, rzwiązywanie zadań ddatkwych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach. Brak pracy skutkuje minusem, trzy minusy znaczają cenę niedstateczną. 8. Uczniwie zstają pinfrmwani zasadach ceniania i wymaganiach na pszczególne stpnie pdczas pierwszych zajęć lekcyjnych w nwym rku szklnym. Rdzice uczniów zstają zapznani z PSO w czasie zebrania infrmacyjneg, knsultacji z nauczycielem. 9. PSO umieszczny jest na strnie internetwej szkły. 10. Za nieprzestrzeganie regulaminu pracwni kmputerwej w tym narażenie innych uczestników zajęć na niebezpieczeństw lub umyślne uszkdzenie sprzętu szklneg uczeń pdlega karze zgdnie z WSO - cena zachwania III. Obszary aktywnści ucznia w zakresie wiedzy, umiejętnści i pstaw, będące przedmitem ceny 1. Psługiwanie się w pisie pjęć, śrdków, narzędzi i metd infrmatyki prawidłwą terminlgią infrmatyczną. 2. Przygtwanie stanwiska kmputerweg d pracy według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Organizacja pracy. 4. Praca z prgramem - stswanie dpwiednich metd, spsbów wyknania i siąganie przewidzianych rezultatów. 5. Rzwiązywanie prblemów - dbór właściweg narzędzia raz dstswanie śrdwiska prgramu d rzwiązywaneg zadania. 6. Stswanie wiedzy przedmitwej w sytuacjach praktycznych. 7. Aktywnść na lekcjach i zajęciach pzalekcyjnych, np. udział w knkursach przedmitwych, w pracach redakcji gazetki szklnej itp. 8. Współpraca w grupie. 9. Wkład pracy ucznia. IV. Narzędzia sprawdzania siągnięć uczniów 1. Sprawdziany pisemne. 2. Ćwiczenia praktyczne. 2

3 3. Odpwiedzi ustne ceniane według kryteriów: rzeczwści, dynamicznści, aktywnści myślwej. 4. Ewentualne prace dmwe. 5. Planwa bserwacja pstaw ucznia w takich sytuacjach, jak: przygtwanie stanwiska pracy, aktywnść i zaangażwanie na lekcji, współpraca w grupie, temp pracy, przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy. 6. Inne frmy aktywnści (np. udział w knkursach, wyknywanie zadań nadbwiązkwych). V. Zasady ustalania ceny bieżącej 1. Obszary, w których uczeń ceniany jest według tabeli wymagań edukacyjnych w zakresie wiadmści i umiejętnści z infrmatyki: sprawdziany raz ćwiczenia praktyczne ceniane są według ustalnych każdrazw zasad pdanych przez nauczyciela przed sprawdzianem siągnięć ucznia, dpwiedzi ustne raz prace dmwe, za które stawia się stpnie w zależnści d bszernści i pzimu prezentwanych wiadmści i umiejętnści. 2. Obszar, w którym uczeń ceniany jest według tabeli wymagań edukacyjnych w zakresie pstaw w stsunku d przedmitu infrmatyka: przygtwanie stanwiska pracy, aktywnść i zaangażwanie na lekcji, współpraca w grupie, temp pracy, przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy, udział w knkursach i uzyskiwane w nich siągnięcia. VI. Zasady ustalania ceny semestralnej Ocena semestralna i rczna uwzględnia wszystkie bszary aktywnści ucznia i jest wypadkwą wszystkich cen. VII. Dstswanie wymagań Przy ustalaniu ceny nauczyciel bierze pd uwagę: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z bwiązków, lekcyjnych (z uwzględnieniem zaleceń PPP) aktywnść pdczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach i zadaniach ddatkwych, zwraca uwagę, szczególnie w pierwszym rku nauczania infrmatyki, na utrudnine warunki uczenia się i utrwalania wiadmści w dmu uczniów, którzy nie psiadają własneg kmputera. VIII. Ewaluacja PSO Frmy ewaluacji rzmwy z uczniami infrmacja zwrtna d rdzica badanie zgdnści z prawem światwym. Opracwanie Janina Hładyk 3

4 Kryteria ceniania z przedmitu zajęcia kmputerwe w klasie 4 Szkły Pdstawwej (1 gdzina przedmitu tygdniw) Dział: Budwa i bsługa kmputera. Wymagania: Na klejną - wyższą cenę knieczna jest również znajmść materiału i psiadanie umiejętnści wymaganych na cenę niższą. Niedstateczny: uczeń nie zna pdstawwych zasad bezpiecznej pracy z kmputerem, nie ptrafi nazwać pdstawwych elementów składwych stanwiska kmputerweg. uczeń nie ptrafi prawidłw włączyć i wyłączyć kmputera. Dpuszczający: uczeń umie wymienić elementy składwe stanwiska kmputerweg, zna gólne zasady bezpiecznej pracy z kmputerem. uczeń ptrafi prawidł włączyć kmputer i prawidłw zakńczyć pracę w systemie peracyjnym Windws. Dstateczny: uczeń zna przeznaczenie klawiszy klawiatury, ze szczególnym uwzględnieniem klawiszy Shift, Caps Lck, Enter, Alt, Backspace, Delete, itp. uczeń ptrafi wprwadzać prsty tekst krzystając z prgramu Ntatnik i wie jak uzyskać plskie znaki diakrytyczne. Dbry: 4

5 uczeń zna przeznaczenie pdstawwych urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka), ptrafi wymienić pdstawwe części składwe jednstki centralnej i zna przeznaczenie niektórych z nich. Uczniwi znane są pjęcia, dysk stały, dyski elastyczne, CD-ROM. uczeń ptrafi wskazać na skaner, drukarkę raz pprawnie psługiwać się terminlgią związaną z nazewnictwem części kmputerwych Bardz dbry: uczeń zna wszystkie części składwe jednstki centralnej, przeznaczenie pamięci RAM, ROM, ptrafi bjaśnić znaczenie jednstek infrmacji: bit, bajt, kilbajt, itp. uczeń ptrafi rzróżnić wskazane części składwe jednstki centralnej. Celujący: wykracza wiadmściami pza mawiany na lekcji materiał w zakresie związanym ze sprzętem kmputerwym. Dział: Pdstawy bsługi systemu Windws. Wymagania: Na klejną - wyższą cenę knieczna jest również znajmść materiału i psiadanie umiejętnści wymaganych na cenę niższą. Niedstateczny: uczeń nie zna terminlgii związanej z elementami kna systemu Windws, nie zna pjęć plik, flder, nie ptrafi wskazać pulpitu i paska zadań. uczeń nie ptrafi wyknać pdstawwych manipulacji związanych z knem Windws. Dpuszczający: 5

6 uczeń zna nazewnictw pdstawwych elementów składwych kna Windws i pulpitu (pasek zadań, pulpit, ikna). uczeń ptrafi uruchmić wskazany prgram pprzez wybór myszką z menu Start i klejnych pdgrup prgramów raz dknać pdstawwych czynnści związanych z pracą z knem (maksymalizacja, minimalizacja, zmiana rzmiaru kna, zamknięcie kna. Dstateczny: uczeń zna pjęcia pliku i katalgu raz ptrafi pdać przeznaczenie tychże elementów. uczeń ptrafi rzróżnić w systemie peracyjnym ikny reprezentujące pliki i fldery, ptrafi manipulwać knem Windws przy użyciu myszy. Dbry: uczeń zna pjęcie "rzszerzenie nazwy pliku" i umie wymienić rzszerzenia nazw charakterystyczne dla prgramów i plików systemwych (exe, cm, sys), wie jak wyszukać plik zadanej nazwie. ptrafi wskazać w wybranych flderach pliki prgramów i danych, ptrafi wyszukać zadany plik psługując się pleceniem Start\Znajdź... Bardz dbry: uczeń zna charakterystyczne rzszerzenia nazw plików związanych pdstawwymi typami danych: dkumenty tekstwe, grafika, dźwięk, strny internetwe. Wie d czeg służą wielznaczniki (*?) raz ptrafi wymienić znaki których nie mżna używać przy twrzeniu nazw plików i flderów. uczeń ptrafi wyszukiwać pliki i fldery psługując się wielznacznikami, zamknąć, przesunąć i zmienić rzmiar kna przy pmcy klawiatury. Celujący: uczeń wykracza wiadmściami pza treści prezentwane na lekcji. 6

7 uczeń ptrafi realizwać wyszukiwanie danych pprzez zaawanswane pcje wyszukiwania. Dział: Edytr grafiki Paint. Wymagania: Na klejną - wyższą cenę knieczna jest również znajmść materiału i psiadanie umiejętnści wymaganych na cenę niższą. Niedstateczny: nie ptrafi pwiedzieć d czeg służy edytr grafiki, nie zna nazwy żadneg edytra grafiki. nie ptrafi uruchmić prgramu Paint lub nie ptrafi naryswać żadneg z elementów graficznych dstępnych pprzez pasek narzędzi prgramu. Dpuszczający: uczeń zna przeznaczenie paska narzędzi uczeń ptrafi przy pmcy nauczyciela uruchmić prgram Paint raz naryswać kilka figur gemetrycznych. Dstateczny: uczeń zna przeznaczenie wszystkich narzędzi zgrupwanych na pasku narzędzi - ptrafi nazwać narzędzia. uczeń samdzielnie psługuje się paskiem narzędzi prgramu Paint i rysuje wszystkie dstępne elementy. Uczeń ptrafi przy pmcy nauczyciela zapisać wyknany rysunek we wskazanym miejscu na dysku raz g wydrukwać. Dbry: 7

8 uczeń wie, że istnieją spsby pwielania fragmentu rysunku raz zna pjęcia: pasek narzędzi tekstwych, ple klru, klr pierwszplanwy, klr tła. uczeń psługuje się funkcjami związanymi z przenszeniem, wycinaniem i kpiwaniem fragmentu rysunku przy użyciu myszy raz ptrafi zmieniać i dstswywać klry pprzez paletę klrów raz umieszczać na rysunku tekst. Ptrafi samdzielnie zapisać i dczytać plik ze wskazaneg miejsca dysku raz g wydrukwać. Bardz dbry: uczeń zna pjęcie "schwka" raz przeznaczenie pleceń z menu Obraz w pasku menu prgramu Paint. Zna skróty klawiaturwe związane z wycinaniem, kpiwaniem i wklejaniem fragmentów rysunku. uczeń ptrafi psługiwać się skrótami klawiaturwymi związanymi z kpiwaniem, wycinaniem i wklejaniem fragmentów rysunku przez schwek. Samdzielnie wyknuje czynnści przerzucania/bracania, pchylania i dwracania klrów fragmentu rysunku. Celujący: uczeń zna prawie wszystkie plecenia paska menu prgramu Paint uczeń ptrafi wykrzystać plecenia prgramu służące d zapisu wybraneg fragmentu rysunku na dysk, wklejenia brazu z dysku d swjeg rysunku. Dział: Pdstawy bsługi systemu Windws (Zarządzanie zbirami dyskwymi) Wymagania: Na klejną - wyższą cenę knieczna jest również znajmść materiału i psiadanie umiejętnści wymaganych na cenę niższą. Niedstateczny: uczeń nie zna przeznaczenia plików i flderów i nie ptrafi ich zdefiniwać własnymi słwami 8

9 uczeń nie ptrafi w najprstszy spsób utwrzyć pusteg flderu i pliku. Dpuszczający: uczeń zna definicję pliku i flderu i ptrafi własnymi słwami pisać ich przeznaczenie. uczeń ptrafi przy pmcy nauczyciela utwrzyć puste pliki i fldery we wskazanym miejscu struktury katalgwej. Dstateczny: uczeń wie, że istnieje kilka różnych spsbów na utwrzenie plików i flderów. Zna pjęcie katalgu główneg dysku i jeg znaczenie. uczeń samdzielnie twrzy prstą strukturę katalgwą, w której umieszcza puste pliki. Ptrafi utwrzyć flder krzystając z menu pdręczneg wywływaneg myszą i pprzez pasek menu. Dbry: uczeń zna pjęcie drzewiasta struktura katalgów. uczeń ptrafi wyknywać przy pmcy myszy takie peracje na plikach i katalgach jak: kpiwanie, przenszenie, zmiana nazwy, usuwanie. Bardz dbry: uczeń zna metdy kpiwania i przenszenia danych za pśrednictwem schwka systemweg raz metdy usuwania i zmiany nazwy plików i flderów za pśrednictwem klawiatury. uczeń ptrafi wyknywać peracje związane z plikami i flderami za pśrednictwem myszy i klawiatury i ptrafi bezbłędnie utwrzyć przedstawiną strukturę katalgwą. 9

10 Celujący: psiada wiedzę wykraczającą pza materiał prezentwany na zajęciach w swbdny spsób realizuje peracje związane z zarządzaniem zbirami dyskwymi. 10

11 Kryteria ceniania z przedmitu Infrmatyka w klasie 5 Szkły Pdstawwej (1 gdzina przedmitu tygdniw) Dział: Edytr tekstów (w parciu pakiet Micrsft Wrks 4.0) Wymagania: Na klejną - wyższą cenę knieczna jest również znajmść materiału i psiadanie umiejętnści wymaganych na cenę niższą. Niedstateczny: uczeń nie wie d czeg mżna wykrzystać edytr tekstów raz nie zna nazwy żadneg edytra tekstów. uczeń nie ptrafi uruchmić edytra tekstów. Dpuszczający: uczeń wie, jak należy wprwadzać znaki diakrytyczne, raz w których miejscach między wyrazami umieszczać znaki interpunkcyjne, a także w jaki spsób należy zmienić frmat czcinki (kształt, pgrubienie, pchylenie, pdkreślenie). uczeń ptrafi wprwadzić prsty tekst, prawidłw umieszczając znaki interpunkcyjne i znaki kńca akapitu, raz zmienić frmat czcinki. Dstateczny: uczeń zna spsby frmatwania akapitu i wie d czeg mże służyć linijka. Zna pjęcia: ClipArt, taczanie tekstem. uczeń ptrafi zmienić wygląd akapitu przez zmianę spsbu wyrównania (d lewej, 11

12 Dbry: d prawej, d śrdka, d lewej i prawej). Ptrafi zmienić wcięcia akapitu w stsunku d marginesów raz dstępy między wierszami akapitu. Umiejętnie wstawia d dkumentu gtwe rysunki z galerii ClipArt raz ptrafi dczytać i zapisać dkument na dysku. uczeń zna pjęcia indeks górny i indeks dlny dnszące się d pinweg płżenia czcinki w wierszu. Wie mżliwści bramwania i wycieniwania akapitu. Zna pjęcia: WrdArt, tabela. uczeń ptrafi wprwadzać tekst zawierający napisy umieszczne w dlnym i górnym indeksie. Umie zdbić akapit pprzez ddanie bramwania i cieniwania. Ptrafi wstawić d dkumentu zdbny napis krzystając z mdułu WrdArt raz utwrzyć tabelę krzystając z kreatra tabel. Wykrzystuje narzędzia d sprawdzania piswni. Bardz dbry: uczeń wie d czeg służą tabulatry raz zna ich typy. Ptrafi wytłumaczyć jakie krki należy pdjąć w celu wstawienia d dkumentu biektu Micrsft Equatins. uczeń ptrafi użyć tabulatrów d twrzenia tekstu klumnweg lub spisu treści, a także wie jak zmienić typ tabulatra i jeg płżenie na linijce. Umie utwrzyć wzór matematyczny przy wykrzystaniu mdułu Micrsft Equatins. Ptrafi zastswać własne bramwanie i cieniwanie w stsunku d tabeli. Celujący: uczeń zna pjęcia: tabulatr dmyślny, nagłówek i stpka strny. Zna funkcje edytra tekstów nie prezentwane na zajęciach. uczeń ptrafi zmienić płżenie tabulatrów dmyślnych, wprwadzić tekst i kdy d nagłówka i stpki strny. Ptrafi wykrzystywać takie funkcje prgramu jak: Znajdź/Zamień, Zakładka, Szybki tekst, Znak specjalny, Szybkie frmatwanie itp. Dział: Internet i WWW. Wymagania: Na klejną - wyższą cenę knieczna jest również znajmść materiału i psiadanie 12

13 umiejętnści wymaganych na cenę niższą. Niedstateczny: uczeń nie wie czym jest sieć kmputerwa Internet, nie zna nazwy żadnej przeglądarki internetwej. uczeń nie ptrafi uruchmić przeglądarki internetwej i wprwadzić adresu strny. Dpuszczający: uczeń wie czym jest sieć kmputerwa Internet i zna nazwę przynajmniej jednej ppularnej przeglądarki internetwej. uczeń ptrafi uruchmić przeglądarkę internetwą i wprwadzić pdany adres strny. Dstateczny: uczeń zna pjęcie dsyłacz (link), rzumie zasadę działania płączeń między różnymi dkumentami WWW. Wie d czeg służy wyszukiwarka, zna nazwę przynajmniej jedneg serwisu wyszukująceg raz wie d czeg służy pczta elektrniczna. uczeń ptrafi psługiwać się dsyłaczami hipertekstwymi, wprwadzać prste zapytania d wyszukiwarki raz przeglądać rezultaty wyszukiwania. Jest świadmy niebezpieczeństw i zagrżeń związanych z różnymi aspektami krzystania z sieci. Dbry: uczeń umie wyjaśnić pjęcie "prtkół wymiany infrmacji" wie c znacza skrót http., zna spsby twrzenia zapytań z wykrzystaniem peratrów "+" i "-". Wie w jaki spsób twrzne są adresy knt pcztwych . Rzumie gólne zasady dtyczące chrny danych i praw autrskich ich właścicieli. uczeń ptrafi przeszukiwać zasby WWW wprwadzając d wyszukiwarki zapytania w frmie wyrażeń złżnych. Ptrafi samdzielnie wysłać list elektrniczny. 13

14 Bardz dbry: uczeń wie d czeg służy "katalg strn internetwych", gdzie szukać katalgów raz jak z nich krzystać. Zna peratry lgiczne wyszukiwania. Zna pjęcia HTML, URL. uczeń ptrafi wyszukiwać infrmacje psługując się złżnymi zapytaniami, ptrafi swbdnie pruszać się p dwlnym katalgu strn internetwych. Celujący: psiada wiadmści wykraczające pza materiał mawiany na lekcji, zna m.in. pjęcia: adres IP, ftp, itp. ptrafi pbierać pliki z zasbów WWW. 14

15 Regulamin szklnej pracwni kmputerwej. Z pracwni kmputerwej mgą krzystać wszyscy uczniwie i pracwnicy szkły w czasie zajęć - tylk pd nadzrem Nauczyciela prwadząceg zajęcia; p lekcjach za zgdą Dyrektra ZSP lub Opiekuna Pracwni. Pracwnią administruje Opiekun Pracwni i za zgdą Dyrektra Zespłu Szkół kntrluje uprawnienia pszczególnych użytkwników lub grup użytkwników; instaluje i deinstaluje legalne prgramwanie; zapewnia właściwą rganizację stanwisk w pracwni; umżliwia chrnę wytwrów intelektualnych pszczególnych użytkwników; współdecyduje kierunku rzwju pracwni kmputerwej. W pracwni należy: zachwać spkój i rzwagę; dbać ład i prządek w pracwni raz na stanwiskach pracy; użytkwać sprzęt zgdnie z wymgami bezpieczeństwa, jeg przeznaczeniem i warunkami. Użytkwnikwi nie wln: samwlnie włączać i wyłączać zestawu kmputerweg (stacji rbczej); zmieniać ustawień: Panelu Sterwania, Drukarek, Plików i Flderów, przensić lub usuwać pliki i fldery systemwe; instalwać nielegalne prgramwanie; wkładać d kieszeni napędu dyskietki nie sprawdznej prgramem antywiruswym; nielegalnie rzpwszechniać prgramy kmputerwe i pliki z danymi. Użytkwnik ma praw: krzystać z pprawnie funkcjnującej stacji rbczej; zgłaszać wszelkie uwagi dtyczące zauważnych usterek; czekiwać rzetelnej pmcy d Nauczyciela prwadząceg zajęcia; chrnić swje wytwry intelektualne i pliki z danymi. 15

16 W pracwni kmputerwej są zachwane następujące warunki BHP: dpwiednie biurk ze stswnie dużym blatem pzwalającym zachwać właściwą dległść mnitra d czu (35 70cm), krzesł dpwiedniej wyskści raz kącie nachylenia parcia; prawidłwe świetlenie, dające niezbyt duże różnice jasnści ekranu mnitra i pmieszczenia raz eliminujące dbicia; dpwiedni mikrklimat: temperatura C, wilgtnść pwietrza 50-60%, lekki ruch pwietrza, pmieszczenie częst wietrzne; dpwiedni pzim dźwięków (hałasu) nie przekraczający wartści wg kryterium uciążliwści (chrna pdstawwa 60dB/A/, chrna siągalna 45dB/A/); wystrój pmieszczenia tczenia mnitrów zapewnia barwy chrnne dla wzrku, tj. pastelwe, zielne lub seledynwe klry ścian, blatów, bić, itp.; uczeń krzysta z przerw regulaminwych (5 min. p 1 gdz. lekcyjnej pracy w przypadku dużeg bciążenia wzrku i trudnych zadań raz 10 min. p 2 gdz. lekcyjnych pracy w przypadku umiarkwaneg bciążenia pracą i średnieg bciążenia zadaniami); mnitry nie migające zmniejsznym prmieniwaniu, skierwane tyłem d ściany, aby nie narażać innych sób na szkdliwe prmieniwanie; pdczas zajęć wyknywane są ćwiczenia relaksujące wzrk. Uwagi kńcwe: W pracwni kmputerwej przebywać mżna tylk w becnści nauczyciela prwadząceg zajęcia. Zachwanie wszystkich sób przebywających w sali musi być takie, aby nie zakłócał zajęć i nie stanwił zagrżenia dla innych użytkwników. Pdczas pracy z kmputerem wyknuj plecenia nauczyciela. Nie przesuwaj kmputera, gdy jest włączny d sieci. Nie wyjmuj dysków, gdy świeci się lampka sygnalizująca pracę. Przed zamknięciem systemu peracyjneg wyjmij dyski z napędów. Klawiaturę i zestaw kmputerwy chrń przed zabrudzeniami. Dyskietki i CD-ROM-y przechwuj w dpwiednim pakwaniu. Dbaj, aby pracwnia pdczas pracy była stale wietrzna. O wszelkich usterkach w pracy sprzętu kmputerweg zgłaszaj natychmiast nauczycielwi. Uczeń, który umyślnie uszkdzi sprzęt kmputerwy będzie pciągnięty d dpwiedzialnści materialnej! Pamiętaj, że urządzenia, w które wypsażna jest pracwnia działają pd napięciem elektrycznym. 16

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks Jak działają baterie, czyli krótk reakcjach redks Aleksandra Lewandwska Zimwe Warsztaty Naukwe Klubu Astrnmiczneg Almukantarat Łódź Luty 2009 Pdstawwe pjęcia Terminem utleniania kreślan pczątkw prces przyłączania

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo