Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia"

Transkrypt

1 Wiedza uczniów sprawdzana i ceniana jest pprzez: Sprawdziany praktyczne na stanwisku kmputerwym, na zakńczenie każdeg działu Sprawdziany zapwiadane są z tygdniwym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem przeprwadzne jest pdsumwanie w frmie ustalnej przez nauczyciela. Obecnść na sprawdzianach jest bwiązkwa ( nie dtyczy chrby i przypadków lswych). Uczeń niebecny pisze sprawdzian w innym terminie (na lekcji) ustalnym przez nauczyciela. Ocenę niedstateczną uzyskaną ze sprawdzianu mżna pprawić p uzgdnieniu terminu z nauczycielem (dtyczy tylk uczniów, którzy pisali sprawdzian w pierwszym terminie). Kartkówki Mgą być przeprwadzne bez zapwiedzi, trwają d 15 minut i bejmują zakres tematyki z dwóch statnich lekcji Praca na lekcji ćwiczenia wyknywane na stanwisku ucznia Samdzielnść pdczas pracy, wyknywanie pleceń, starannść wyknania prac, efektywnść wykrzystania czasu pracy, aktywnść na zajęciach, stswanie się d przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy raz regulaminu pracwni kmputerwej Uczeń niebecny na lekcji ma bwiązek uzupełnić wszystkie braki na klejne zajęcia. Udział w knkursach i limpiadach przedmitwych daje ddatkwą cenę celującą. Ocena kńcwa jest średnią cen cząstkwych. Średnia cena <1,6 nd (1) 1,6 2,5 dp (2) 2,6 3,5 dst (3) 3,6 4,5 db (4) 4,6 5,5 bdb (5) >5,5 cel (6) Za aktywnść na lekcji lub właściwą dpwiedź uczeń mże trzymać cenę. Ocenia się również wkład pracy i wysiłek ucznia Praw d pdwyższenia ceny rcznej z infrmatyki jeden stpień w stsunku d ceny przewidywanej przysługuje uczniwi, który spełni każdy z wymieninych niżej warunków: nie ma niebecnści nieusprawiedliwinej na zajęciach z infrmatyki w ciągu rku szklneg, uzyskał ceny ze wszystkich prac pisemnych średnia cen nie jest niższa niż: niedstatecznej na dpuszczającą 1,4 dpuszczającej na dstateczną 2,4 dstatecznej na dbrą 3,4 dbrej na bardz dbrą 4,4 P spełnieniu tych warunków uczeń przystępuje d pisemneg egzaminu sprawdzająceg wiadmści i umiejętnści kreślne w wymaganiach edukacyjnych uzyskania ceny która ubiega sie uczeń. Egzamin ten zawierać będzie zadania z zakresu wiadmści i umiejętnści zdbywanych przez ucznia w pierwszymi drugim półrczu, (z uwzględnieniem tych wymagań, które dtyczą kreślnej ceny). Zadania egzaminacyjne będą punktwane. Jeśli uczeń uzyska pwyżej 75% punktów mżliwych d uzyskania trzymuje na kniec rku szklneg cenę jeden stpień wyższą d przewidywanej. W przeciwnym wypadku cena przewidywana staje sie ceną rczną.

2 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE 1. Dzielimy się infrmacją Wskazać przykładwe źródła infrmacji Odnaleźć infrmacje, twrząc prste zapytania Pprawnie krzystać z dstępnych prgramów Pdać przykłady strn edukacyjnych z różnych dziedzin Wymienić pdstawwe usługi internetwe Przedstawić nrmy zachwań, jakie są czekiwane d użytkwników Internetu Omówić pjęcie praw autrskich Wyjaśnić pjęcia: infrmacja, technlgia infrmacyjna, spłeczeństw infrmacyjne Omówić krzyści i zagrżeń wynikające z pwszechneg dstępu d infrmacji Sprawnie przeglądać zasby swjeg kmputera, Wyszukać infrmacje w Internecie, knstruując złżne zapytania Zastswać typwe narzędzia TI Przedstawić krzyści z przestrzegania nrm raz krzystania z pczty elektrnicznej Nawiązać kntakt pprzez kmunikatr Wskazać w sieci infrmacje na temat praw autrskich Wyjaśnić, czym zajmuje się infrmatyka, i wskazać jej związki z technlgią infrmacyjną, Zawęzić bszar wyszukiwania przez mdyfikację i rzbudwę zapytania Wskazać dane wyjściwe i czekiwane wyniki w zadanej sytuacji prblemwej Omówić zasady bezpieczeństwa pdczas krzystania z usług dstępnych w sieci Przedstawić charakterystykę różnych typów licencji Selekcjnwać infrmacje i klasyfikwać ich źródła, Sprawnie krzystać z rżnych źródeł w spsób wybirczy, dyskutwać na temat zalet i wad rżnych źródeł infrmacji krzystać z różnych narzędzi wyszukiwania infrmacji Prwadzić dyskusję na temat rżnych mżliwści przekazywania infrmacji na dległść, Psługiwać się dkumentami sieciwymi w serwisie Ggle Inicjuje knferencję wide, Wyszukać w Internecie przykłady prgramów rzpwszechnianych na zasadach rżnych licencji Wskazać kierunki rzwju spłeczeństwa infrmacyjneg i nwe technlgie IT Fachw cenić znaczenie wartści rżnych źródeł infrmacji Stsuje zasady szyfrwania przekazu infrmacji Scharakteryzwać zasady zachwania bezpieczeństwa i chrny danych raz infrmacji w kmputerze i w sieci 2. Bezpiecznie używamy sprawneg kmputera Wskazać charakterystyczne elementy we wnętrzu rzeczywisteg kmputera Wymienić pdstawwe funkcje systemu peracyjneg Wymienić jednstki infrmacji Stswać zasady pstępwania minimalizujące ryzyk zarażenia wirusami kmputerwymi wskazuje funkcje Omówić pdstawwe jednstki pamięci i przypisać je d pszczególnych typów nśników, Przedstawić różnice pmiędzy pamięciami RAM i ROM, Sprawnie prusza się wśród zasbów kmputera Scharakteryzwać pdstawwe funkcje systemu peracyjneg Samdzielnie twrzyć strukturę katalgów Wymienić główne załżenia funkcjnwania współczesneg kmputera

3 Przedstawić i wyjaśnić pdstawwe jednstki używane d pisu parametrów pszczególnych urządzeń wchdzących w skład zestawu kmputerweg Omówić funkcjnwanie systemu plików Odszukać w systemie i Internecie prgramy bsługujące pliki kreślneg rdzaju Opisać pdstawwe standardy: USB, Bluetth, FireWire, VGA, DVI, WiFi, Ethernet, TCP/IP, FAT, NTFS, HFS, CD, DVD, Bluray, Wyjaśnić pjęcie partycji dysku twardeg Omówić funkcjnwanie systemu uprawnień d plików i katalgów Wymienić pliki pmiędzy rżnymi urządzeniami, Omówic i zastswac prfilaktykę chrny przed wirusami Wskazać zmiany, jakie nastąpiły w ciągu statnich lat w zakresie mżliwści pszczególnych pdzespłów zestawu kmputerweg Scharakteryzwać ppularne systemy peracyjne Wyjaśnić pjęcie maszyny wirtualnej Opisać zasady instalacji i knserwacji systemu peracyjneg i prgramwania twarzysząceg 3. Edytujemy teksty Wskazać przykłady prgramów d edycji tekstu, Stswać pznane metdy frmatwania: regulwać interlinię, zmieniać szerkść wcięć i szerkść marginesów, Krzystać z mechanizmw sprawdzania pprawnści rtgraficznej Zapisać dkument na dysku, Drukwać dkument na drukarce Stswać tabulację w prstych sytuacjach, Wstawiać tabelę przy użyciu kreatra i wyknywać na niej pdstawwe peracje Łączyć grafikę z tekstem, Wstawiać biekty dstępne w galerii Właściwie rzmieścić tekst na strnie Rzpznać ppularne frmaty plików tekstwych Zapisać dkument p zmianach d pliku w kilku wybranych frmatach Wstawić teksty pzyskane z innych źródeł Drukwać dkument d pliku PDF Pprawnie stswać system tabulacji, nadając tekstm układ tabelaryczny Edytwać listy numerwane i punktwane Pracwać z nagłwkiem i stpką dkumentu wielstrnicweg Zmieniać rientację strny i rzmiar papieru Dzielić tekst na klumny Użyć znaków specjalnych: spacji nierzdzielającej, myślnika, łącznika, miękkieg pdziału wiersza Ptrafi autmatyzwać wyknywane czynnści Krzystać z pmcy systemwej w sytuacjach prblemwych Wstawiać d tekstu tabelę pbraną z inneg prgramu lub Internetu Definiwać style znaków i akapitu Edytwać listy z wielstpniwym numerwaniem Edytwać wielstrnicwy dkument z pdziałem na sekcje Omówić mechanizm twrzenia autmatyczneg spisu treści Wstawiać dsyłacze prwadzące d innych dkumentów Samdzielnie zaprjektwać szablny charakterystycznych dkumentów Stswać twardy pdział strny i wiersza Wstawiać i edytwać(wstawiać nwe wiersze, klumny, scalać dzielić kmórki itp.) tabele w rżnych edytrach tekstu, wskazuje Omówić pjęcie sekcji i wymienić elementy frmatwania, które są atrybutami sekcji

4 Sprawnie pracwać z dwlnie długim dkumentem, Samdzielnie twrzyć autmatyczny spis treści, tabel, rysunków Ddać d systemu nwą drukarkę, Samdzielnie dszukać i zastswać niewymienine pcje menu prgramu Sprawnie psługiwać się stylami i imprtwać je z inneg dkumentu Przygtwać krespndencję seryjną Psługiwać się prgramem OCR 4. Przetwarzamy serie danych Przedstawić pdstawwe zastswania arkusza kalkulacyjneg Omówić typy danych akceptwanych przez arkusz Frmatwać dane rżneg typu Kpiwać i wklejać zawartść kmórek Stswać frmuły z uwzględnieniem klejnści działań Znaleźć maksimum i minimum serii danych Twrzyć prsty wykres Dbierać dpwiedni frmat danych Stswać rżne spsby adreswania Stswać pdstawwe funkcje wbudwane: suma, maksimum, minimum, średnia, ptęga, pierwiastek Skrzystać z funkcji warunkwej nierzerwalną Przedstawić krelację między wykresem i danymi, na pdstawie których wykres zstał utwrzny Dstswać wygląd wykresu d własnych ptrzeb Opracwać tabelę brazującą wyniki trzymywane pdczas rzeczywisteg dświadczenia Ddać nagłówek i stpkę d dkumentu arkusza Autmatycznie wypełniać kmórki frmułami i seriami danych Skrzystać z funkcji lswej Srtwać i filtrwać serie danych, Omówić sytuacje, w których celwe jest ukrywanie lub blkwanie kmórek Pprawnie dbierać typ wykresu d charakteru danych Samdzielnie generwać wykres na pdstawie np. danych statystycznych pbranych z Internetu Precyzyjnie ustalić bszar wydruku Płączyś wykres utwrzny w arkuszu z dkumentem tekstwym Przewidzieć jak zmienią się adresy zawarte w frmule pdczas wypełniania w pinie i pzimie Stswać frmatwanie warunkwe Zaprjektwać złżne frmuły z zastswaniem nawiasów i zagnieżdżnych funkcji Srtwać serie danych według kilku kryteriów Omówić cechy charakterystyczne dla rżnych typów wykresów, wskazując sytuacje, w których zalecane jest ich zastswanie Zaprjektwać estetyczny frmularz Omówić pdbieństwa i różnice przykładwych prgramów typu arkusz kalkulacyjny, ich funkcje i spsób pracy Twrzyć efektwne wykresy rżneg typu, wykrzystuje własne frmaty danych d wyświetlenia wyników w kmórkach 5. Bazujemy na infrmacji Pdać przykłady baz danych ze swjeg tczenia Wskazać pdstawwe biekty: rekrd, tabelę, frmularz

5 Wyknać pdstawwe peracje: wprwadzanie danych, mdyfikwanie, usuwanie Przeglądać dane zapisane w bazie Ddać nwe rekrdy Wyszukać infrmacje w relacyjnej bazie danych na pdstawie gtwych zapytań partych na jednej tabeli Wprwadzić i mdyfikwać dane, krzystając z gtwych frmularzy Przeglądać gtwe raprty Wskazać przykłady prgramów d bsługi baz danych Wyjaśnić pjęcia: rekrd, typ pla Załżyć prstą bazę danych Zdefiniwać ptrzebne klumny i ich typ Wskazać przykłady wypełniania frmularza np. na strnie internetwej, Srtwać rekrdy według wskazaneg klucza Wyszukać infrmacje w relacyjnej bazie danych, twrząc prste zapytania na pdstawie jednej lub dwóch tabel Drukwać prste zestawienia Wskazać w przykładach baz, c w nich jest rekrdem, tabelą, frmularzem itd. Dstrzegać funkcjnalnść baz danych w pstaci elektrnicznej Pdzielić dane w bazie na kilka tabel Wskazać ple mgące pełnić rlę klucza główneg, Przy pmcy nauczyciela definiwać relacje łączące dwie tabele Twrzyć własne zapytania Samdzielnie prjektwać frmularz, dbając jeg estetykę Ustalać klejnść przechdzenia między plami Wyjaśnić, na czym plega przetwarzanie danych zawartych w bazie Samdzielnie pracwać frmularze Definiwać relacje łączące dwie tabele Samdzielnie kreślać klucze główne Omawiać spsby imprtu danych Przedstawić zasady budwania zapytań, wskazać na ich zasadniczą rlę w przetwarzaniu infrmacji Omówić zasady twrzenia frmularzy, precyzyjnie pisać pla wykrzystane w frmularzu Sprawnie twrzyć zestawienia w pstaci raprtów Samdzielnie zaprjektwać relacyjną bazę danych w zadanej sytuacji prblemwej Omówić działanie czytnika kdów paskwych Prjektwać frmularze zawierające przyciski sterujące raz elementy zdbne 6. Przetwarzamy multimedia Sprawnie psługiwać się wybranym prgramwaniem d prezentacji Krzystać z gtwych szablnów ferwanych przez t prgramwanie i zna zasady krzystania z nich, Otwrzyć prezentację w innym prgramie Wymienić zasady twrzenia prezentacji Wskazać prgramy służące d nagrywania danych na nśnikach ptycznych Rzpznać charakterystyczne rzszerzenia plików zawierających prezentacje Opracwać knspekt prezentacji na zadany temat Generwać prezentacją na pdstawie knspektu krzystać z rżnych slajdów wzrcwych w ramach jednej prezentacji Imprtwać materiał filmwy d prgramu Zaprezentwać działanie prgramów d nagrywania Krzystać z dysków zewnętrznych i brazów dysków Omówić uniwersalne zasady funkcjnwania narzędzi d twrzenia prezentacji

6 Stswać zasady pprawnej knstrukcji prezentacji Zapisać wyniki swjej pracy d pliku wskazanym rzszerzeniu Nagrywać przygtwany przez siebie film na płycie CD lub DVD w rżnych frmatach Na pdstawie knspektu samdzielnie twrzyć efektwną prezentację Eksprtwać prezentację d rżnych pstaci wynikwych Prwadzić wystąpienie wspmagane prezentacją Przygtwać prezentację d umieszczenia na strnie internetwej Analizwać funkcjnalnść wybranych narzędzi d twrzenia prezentacji Prównywać zastswane w prezentacji rzwiązania Prezentwać budwę i działanie urządzeń typu dysk przenśny i pamięć flash 7. Prezentujemy się w sieci Przedstawić pdstawwe fakty z histrii Internetu Przeglądać i analizwać kd źródłwy strn przestrzegać nrm prawnych i mralnych związanych z udstępnianiem infrmacji w internecie Samdzielnie twrzyć kd strny w wybranym edytrze Wykrzystać style zdefiniwane w edytwanej strnie Umieszczać multimedia na edytwanej strnie internetwej Dbać estetykę twrznej strny Wykrzystywać gtwe szablny d budwy własnej strny Edytwać kd HTML strny Skpiwać i dstswać tekst źródłwy innej strny internetwej z zachwaniem praw autrskich Wyszukać szablny strn w Internecie, Publikwać swją strnę na zewnętrznym serwerze Wstawiać gtwe skrypty d kdu strny Zastswać pdstawwe znaczniki HTML i parametryzuje je wstawiać i edytwać tabele na swjej strnie Dstswać gtwe szablny d własnych wymagań, mawia Ddawać licznik dwiedzin swjej strny i ankietę Dstswać działanie skryptu d własnych ptrzeb Omówić język XML Pruszać tematykę pzycjnwania strn Przedstawiać spsób działania wbudwaneg w system serwera strn WWW Umieszczać zrbiną przez siebie prezentację na własnej strnie internetwej

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4-6. Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h 1 P U B L I C Z N A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 2 1 W R A D O M I U P r p z y c j a s t a n d a r d ó w w y ma g a ń e d u k a c y j n y c h w s t s u n k u d p r z e d m i t u z a j ę c i a k

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: informatyka Poziom: podstawowy I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania W trakcie zajęć z informatyki uczeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela.

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Micrsft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Autrzy: Bill Jelen, Tracy Syrstad Zaszczędzny czas przeznacz, na c tylk zechcesz! Jak zarejestrwać makr? Jak działa mechanizm bezpieczeństwa dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH (KLASY IV VI) SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE Ocena pracy ucnia Ocena pracy ucnia na ajęciach kmputerwych bejmuje: umiejętnść wybru

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo