Przedmiotowy system oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie"

Transkrypt

1 Przedmitwy system ceniania z infrmatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wjciecha Siemina w Kruszewie Mgr Magdalena Górska

2 Przedmitwy system ceniania z infrmatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wjciecha Siemina w Kruszewie 1. Rk szklny 2014/ Pdstawa prawna pracwania PSO: Przedmitwy system cenia z infrmatyki pracwany zstał w parciu : - Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i spsbu ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów i egzaminów w szkłach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, pz. 562 z późn. zmianami) - Pdstawę prgramwą z infrmatyki dla szkół gimnazjalnych - Nazwa prgramu nauczania: Prgram nauczania przedmitu Infrmatyka wyd. Opern autr: Marek Kłdziej - Pdręczniki: Marek Kłdziej. Infrmatyka 1. Pdręcznik. OPERON. Marek Kłdziej. Infrmatyka 2. Pdręcznik. OPERON. I. Cele gólne ceniania: - rzpznawanie przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w stsunku d wymagań prgramwych, - infrmwanie ucznia pzimie jeg siągnięć edukacyjnych i pstępach w tym zakresie, - mtywwanie ucznia d dalszej pracy, - pmc uczniwi w samdzielnym kształceniu, - infrmwanie rdziców (piekunów prawnych) pstępach, trudnściach lub specjalnych uzdlnieniach dziecka, - dstarczenie nauczycielwi infrmacji zwrtnej na temat efektywnści jeg nauczania, prawidłwści dbru metd i technik pracy z uczniem. II. Metdy i narzędzia raz szczegółwe zasady sprawdzania i ceniania siągnięć uczniów: II.1 Zasady bwiązujące w cenianiu: a) Każdy uczeń jest ceniany zgdnie z zasadami sprawiedliwści. b) Prace klaswe, sprawdziany i dpwiedzi ustne są bwiązkwe. c) Prace klaswe są zapwiadane, z c najmniej tygdniwym wyprzedzeniem i pprzedzne są pwtórzeniem, pdany jest zakres sprawdzanych umiejętnści i wiadmści. d) Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapwiadane i nie mgą być pprawiane. e) Uczeń niebecny na pracy klaswej musi ją napisać w terminie uzgdninym z nauczycielem, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. f) Pracę klaswą napisaną na ceną niedstateczną lub dpuszczającą uczeń mże pprawić w ciągu miesiąca d dnia pdania infrmacji cenach. Pprawa pracy klaswej dbywa się w wyznacznym przez nauczyciela terminie p lekcjach (knsultacje). Uczeń pprawia pracę tylk jeden raz i brana jest pd uwagę cena z pracy pprawinej. g) P dłużej niebecnści w szkle (pwyżej 1 tygdnia) uczeń ma praw nie być ceniany przez 5 dni. h) Uczeń ma praw zgłsić nieprzygtwanie d lekcji: 1 raz w semestrze przy jednej lekcji w tygdniu, 2 razy w semestrze przy 2 lekcjach w tygdniu. Przez nieprzygtwanie rzumie się:

3 brak zeszytu, brak pracy dmwej, niegtwść d dpwiedzi, brak pmcy ptrzebnych d lekcji. i) P wykrzystaniu limitu kreślneg w punkcie (h) uczeń trzymuje za każde nieprzygtwanie cenę niedstateczną. j) Uczeń, który trzymał cenę niedstateczną na kniec I semestru, musi zaliczyć ten semestr w terminie uzgdninym z nauczycielem w przeciwnym razie trzymuje cenę niedstateczną na kniec rku szklneg. k) Aktywnść na lekcji nagradzana jest (+). Za 5 (+) uczeń trzymuje cenę bardz dbrą. Przez aktywnść na lekcji rzumie się: częste zgłaszanie się na lekcji, udzielanie pprawnych dpwiedzi, aktywną pracę w grupach. l) Przy cenianiu, nauczyciel uwzględnia mżliwści intelektualne ucznia. II.2 Elementy wchdzące w zakres ceny: Przedmitem kntrli, ceny i diagnzy siągnięć edukacyjnych ucznia są: a) wiadmści uczeń wie i rzumie; b) umiejętnści uczeń ptrafi; c) pstawy zaangażwanie w prcesie nauczania zaintereswania, uczenie się, aktywnść; systematycznść. II.3 Praca ucznia na zajęciach z infrmatyki: W czasie zajęć z infrmatyki uczeń: przestrzega regulaminu pracwni, przestrzega zasad bhp bwiązujących ucznia na zajęciach, dba sprzęt kmputerwy, bezpśredni p wejściu d sali infrmuje nauczyciela zauważnych uszkdzeniach, czy występujących prblemach, włącza kmputer tylk na plecenie nauczyciela, włącza tylk te prgramy, które nakazuje nauczyciel, wyłącza prgramy i kmputer na plecenie nauczyciela, p zakńczeniu zajęć prządkuje swje stanwisk pracy i pzstawia je w nienagannym prządku, nie zmienia stanwiska kmputerweg wyznaczneg mu na pczątku semestru (pza sytuacjami wyjątkwymi, ale wtedy za zgdą nauczyciela), aktywnie uczestniczy w lekcjach, wyknując wszystkie ćwiczenia wspólnie z całą grupą, pdczas pracy w zespłach wyknuje zadania wspólnie z całą grupą, sprządza ntatki wymagane przez nauczyciela infrmatyki, pracuje samdzielnie, wtedy kiedy wymaga teg nauczyciel, nie niszczy i nie zmienia prac zapisanych na dysku kmputera, a będących autrstwa innych uczniów, nie wykrzystuje d własnych celów prac innych uczniów. W czasie prac kntrlnych pracuje samdzielnie nie krzysta z pmcy innych i sam nie przeszkadza innym. Uczeń nie mże przeszkadzać nauczycielwi w trakcie prwadzenia zajęć z infrmatyki, w tym m. in.: nie zakłóca pracy innych sób, nie prwadzi nieptrzebnych rzmów, nie spżywa w czasie zajęć psiłków, nie pije napjów itp,

4 nie dchdzi d sweg stanwiska kmputerweg bez pzwlenia nauczyciela raz nie puszcza samwlnie sali lekcyjnej. II.4 Narzędzia kntrli: - pisemne prace kntrlne lub testy przeprwadzne p zakńczeniu każdeg działu lub kilku działów, zapwiadane z c najmniej tygdniwym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela w ciągu 2 tygdni, - kartkówki bejmujące nie więcej niż trzy jednstki lekcyjne. Nie muszą być pprzedzne wcześniejszą zapwiedzią, - dpwiedzi ustne dtyczące materiału z trzech statnich lekcji, - aktywnść ucznia zaangażwanie ucznia, wiedza merytryczna, sprawnść perwania językiem infrmatycznym, skutecznść kmunikacji raz umiejętnść frmułwania dłuższych wypwiedzi, ćwiczenia ddatkwe, krzystanie z różnych źródeł infrmacji; - prace dmwe - wiedza merytryczna, sprawnść perwania językiem infrmatycznym - frmy pracy twórczej na lekcji prace grupwe teretyczne lub dświadczalne, prezentacje nwych rzwiązań prblemów stawianych przez nauczyciela lub innych uczniów ceniane każdrazw przez nauczyciela; - frmy pracy twórczej w dmu prace ddatkwe, schematy, plansze, referaty przygtwywane w dmu i wygłaszane na lekcji lub sprawdzane przez nauczyciela; - udział w knkursach i limpiadach przedmitwych; - pstawy ucznia w prcesie edukacyjnym. II.4 Oceny bieżące ustala się wg następującej skali (zgdnie ze Statutem Gimnazjum): 6, 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 2-, 1+, 1. II.5 Sumę punktów uzyskanych pdczas pisania prac kntrlnych, pisemnych przelicza się na ceny wg następującej skali (zgdnie ze Statutem Gimnazjum): % punktów cena skrót ndst dp dst db bdb cel II.6 Spsby infrmwania uczniów: - na pierwszej gdzinie lekcyjnej nauczyciel zapznaje uczniów z PSO, - wymagania na pszczególne ceny udstępnine są przez nauczyciela wszystkim ucznim/rdzicm/piekunm na ich prśbę, - ceny są jawne (dla daneg ucznia i jeg rdziców/piekunów prawnych), parte pracwane kryteria, - sprawdziany przechwywane są w szkle d kńca daneg rku szklneg.

5 II.7 Spsby infrmwania rdziców (prawnych piekunów): - wychwawca na pierwszym zebraniu infrmuje rdziców WSO, - cenach cząstkwych i klasyfikacyjnych infrmuje się rdziców na zebraniach lub w czasie indywidualnych sptkań, - rdzice mają wgląd d dziennika elektrniczneg, gdzie mgą sprawdzić bieżące ceny sweg dziecka, - infrmacja grżącej cenie niedstatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana rdzicm zgdnie z prcedurą zawartą w Statucie Gimnazjum. - przedmitwy system ceniania jest dstępny na strnie internetwej gimnazjum. II.8 Zasady wystawiania ceny śródrcznej i rcznej: - cenianie semestralne i rczne pwinn być dknane na pdstawie przynajmniej 3 cen (przy 1 gdz. zajęć tygdniw), 4 cen (przy 2 gdz. zajęć tygdniw) cząstkwych zgdnie z WSO, - cena semestralna i rczna nie jest średnią arytmetyczną cen cząstkwych, - cena semestralna i rczna jest średnią ważną; wagi pszczególnych frm ceniania ucznia: Praca na lekcji 1 Aktywnść 1 Zeszyt 1 Pmc dydaktyczna 1 Kartkówka 2 Praca dmwa 2 Referat 2 Sprawdzian 2-3 tematy 3 Odpwiedz 3 Test dział 5 Knkurs 5 Wartści średniej ważnej na pszczególne ceny: celująca > 5,75 bardz dbra > 4,75; dbra > 3,75; dstateczna > 2,75; dpuszczająca > 1,75 niedstateczna < 1,75. - ceny uczniów uczestniczących w knkursach i limpiadach infrmatycznych, którzy przejdą pzytywnie etap 1, mają cenę stpień wyższą niż wynika t z ich średniej ważnej. II.9 Spsby krygwania niepwdzeń szklnych i pdnszenia siągnięć uczniów: - uczeń mże systematycznie, na bieżąc pprawić cenę zgdnie z WSO (praca klaswa w ciągu 2 tygdni), - w wyjątkwych przypadkach pprawianie mże dbywać się za zgdą nauczyciela bezpśredni przed wystawieniem ceny semestralnej lub rcznej, - w wyjątkwych przypadkach lswych uczeń mże być zwlniny ze sprawdzianu, kartkówki lub dpwiedzi ustnej, - uczniwie mgą uzupełniać braki z przedmitu w ramach knsultacji z nauczycielem, - bwiązkiem każdeg ucznia jest prwadzenie zeszytu przedmitweg

6 II.10 Wymagania szczegółwe na pszczególne ceny: Otrzymuje uczeń, który: Ocenę niedstateczną nie radzi sbie zupełnie z pracą z kmputerem, nie rzumie prblemów, które przed nim pstawin, nie ptrafi rzwiązać prblemu, nawet z pmcą nauczyciela nie ptrafi w minimalnym stpniu radzić sbie z prblemem, nie ma minimalnej wiedzy dtyczącej wymaganych umiejętnści, lekceważy przedmit i nie wykazuje chęci współpracy. Ocenę dpuszczającą Otrzymuje uczeń, który: średni radzi sbie z pracą z kmputerem, nie rzumie d kńca prblemów, które przed nim pstawin, nie ptrafi rzwiązywać pstawineg przed nim prblemu, jednak z pmcą nauczyciela ptrafi w minimalnym stpniu radzić sbie z zadaniem, ma minimalną wiedzę dtyczącą wymaganych umiejętnści, wykazuje chęci d pracy. Ocenę dstateczną Otrzymuje uczeń, który: ma widczne braki w wiedzy i umiejętnściach, ale nadrabia je chęcią wyknania zadania, rzumie prblemy, które przed nim pstawin, stara się pracwać samdzielnie i zgdnie z pleceniami, wykrzystuje przy tym w spsób pprawny pdstawwe funkcje prgramu, w pracy częst ppełnia błędy, Ocenę dbrą nie przywiązuje wagi d wyglądu estetyczneg swjej pracy. Otrzymuje uczeń, który: wykazuje średnią wiedzę prgramie i jeg funkcjach, samdzielnie wyknuje zadania, realizując zadanie, rbi tylk nieliczne błędy, wyknuje prace estetycznie, Ocenę bardz dbrą Ocenę celującą d rzwiązania prblemu stsuje rzwiązania szablnwe. Otrzymuje uczeń, który: wykazuje i ptrafi wykrzystać wiedzę funkcjach prgramu, biegle wykrzystuje urządzenia peryferyjne, właściwie i samdzielnie dbiera materiały ptrzebne d realizacji zadań, d rzwiązania prblemu ptrafi zastswać różne metdy, wyknuje estetyczne i przemyślane prace, nie ppełniając żadnych błędów. Otrzymuje uczeń, który: stsuje i wykrzystuje zaawanswane funkcje prgramu niemawiane na zajęciach, dyspnuje wiedzą wykraczającą pza wymagania prgramwe, prpnuje i wyknuje wyjątkw przemyślane, funkcjnalne i estetyczne prjekty, uczestniczy w knkursach szklnych raz pzaszklnych i zajmuje w nich punktwane miejsca,

7 w I semestrze wyknał c najmniej dwie prace ddatkwe na wyskim pzimie, a w ciągu rku wyknał c najmniej trzy prace ddatkwe na wyskim pzimie, z własnej inicjatywy pmaga innym. II. 11. Dstswanie Przedmitweg Systemu Oceniania z gegrafii d mżliwści uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi 1. Uczniwie psiadający pinię pradni psychlgiczn-pedaggicznej specyficznych trudnściach w uczeniu się raz uczniwie psiadający rzeczenie ptrzebie nauczania indywidualneg są ceniani z uwzględnieniem zaleceń pradni. 2. Nauczyciel dstswuje wymagania edukacyjne d indywidualnych ptrzeb psychfizycznych i edukacyjnych ucznia psiadająceg pinie pradni psychlgiczn- pedaggicznej specyficznych trudnściach w uczeniu się. 3. W stsunku wszystkich uczniów psiadających dysfunkcję zastswane zstaną zasady wzmacniania pczucia własnej wartści, bezpieczeństwa, mtywwania d pracy i dceniania małych sukcesów. 4. W stsunku d uczniów ze specyficznymi prblemami, nauczyciel stsuje stpniwanie trudnści, uwzględniając indywidualne predyspzycje ucznia 5. Pdczas sprawdzania wiadmści : - wydłuża czas wyknania zadania - wyznacza zadania adekwatne d pzimu ucznia - stsuje frmę testu - pdaje więcej infrmacji zwrtnych (wzry, przeliczniki) 6. Nauczyciel rganizuje zajęcia umżliwiające wyrównywanie braków 7. Isttne treści w nauczaniu, nauczyciel pdaje w frmie druku Rdzaje dysfunkcji: Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pism. 1. Dstswanie wymagań będzie dtyczył frmy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania merytryczne, c d ceny pracy pisemnej pwinny być gólne, takie same, jak dla innych uczniów, natmiast sprawdzenie pracy mże być nieknwencjnalne. Np., jeśli nauczyciel nie mże przeczytać pracy ucznia, mże g pprsić, aby uczynił t sam lub przepytać ustnie z teg zakresu materiału. 2. Mże też skłaniać ucznia d pisania drukwanymi literami lub na kmputerze. Nie ceniamy czytelnści rysunków, estetyki wyknanych knstrukcji gemetrycznych, a jedynie ich pprawnść. 3. W większym stpniu cenia się na pdstawie wypwiedzi ustnych, w pracach pisemnych cenia się przede wszystkim ich treść (strnę merytryczną). Dysleksja, czyli trudnści w czytaniu przekładające się niekiedy także na prblemy ze zrzumieniem treści. 1.Wydłuża się czas na wyknanie zadania, pracy pisemnej. 2.Dcenia się przede wszystkim wysiłek włżny w wyknanie różnych zadań. Wlne temp pracy 1.Dla uczniów mających rzeczenie bniżeniu pzimu wymagań lub indywidualizacji nauczyciel mże bniżyć skalę prcentwą przynajmniej 10 %. 2. W przypadku znaczneg bniżenia tempa pracy lub bniżenia wymagań uczeń z pinią ceniany jest indywidualnie, niezależnie d pisaneg systemu i w spsób zbliżny d ceniania uczniów z rzeczeniem.

8 Uczeń słabwidzący i niedsłyszący, zaburzenia funkcji wzrkw-przestrzennych (trudnści z czytaniem i ryswaniem map, trudnści z rientacją w czasie i przestrzeni kierunki na mapie, bliczanie stref czaswych, płżenia gegraficzneg, kąta padania prmieni Słnecznych) 1. Należy dstrzegać wysiłek ucznia, a nie tylk efekt kńcwy jeg działań. 2. Uczeń pwinien zajmwać zawsze miejsce blisk nauczyciela i tablicy. 3. Materiał graficzny i tekstwy należy pwiększać adekwatnie d wady wzrku ucznia. 4. Odczytywać głśn tekst znajdujący się na tablicy. 5. Opisywać słwnie klejne, wyknywane czynnści. 6. Wydłużyć czas wyknywania ćwiczeń. 7. Sprawdzanie wiedzy ucznia przeprwadza się głwnie na pdstawie dpwiedzi ustnych. ADHD (prblemy z kncentracją i pdzielnścią uwagi, pbudliwść, aktywnść ruchwa) 1.W pracy z uczniem z ADHD nauczyciel pwinien zwrócić uwagę na rganizację śrdwiska zewnętrzneg (prządek, graniczenie bdźców), 2. Stswanie wzmcnień (pchwała, nagrda), 3. Ograniczenie stswania drastycznych śrdków wychwawczych (izlacja, walki słwne ), 4. Skuteczne kmunikwanie (krótkie instrukcje, pwtarzanie), 5. Dbać knsekwencję w pstępwaniu raz systematycznść bwiązków 6. Zadbać pzytywny kntakt emcjnalny z uczniem 7. W uzasadninych przypadkach bniżyć skalę prcentwą 10% 8. Ustalenie bwiązująceg systemu nrm i zasad. 9. Dstrzegać wysiłek ucznia, a nie efekt kńcwy jeg pracy. Upśledzenie umysłwe w stpniu lekkim: 1. Umżliwić uczenie się w indywidualnym tempie, wyznaczanie i siąganie indywidualnych celów zgdnych z mżliwściami ucznia. 2. Ograniczyć instrukcje słwne na rzecz wprwadzania słwn - pkazwych. 3. Stswanie wielu pwtórzeń udzielanych instrukcji i stałe utrwalanie zapamiętanych treści. 4. Stale nadzrwać i skupiać uwagę na uczniu. 5. Stsanie metd aktywizujących. 6. Stswać częste pchwały, zachęty, nagrdy, mtywwać d pracy. 7. Wdrażać ucznia d samdzielnści. 8. różnicwać frmy kntrlwania pstępów w nauce (knkursy, gry dydaktyczne, krzyżówki) 9. Ocena ucznia pwinna pkazać uczniwi jeg braki, ale także mżliwści ich uzupełnienia. 10. Ocena ucznia pwinna dtyczyć knkretnych umiejętnści i wiadmści. 11. Ocena ucznia przede wszystkim uwzględnia wkład jeg pracy włżny w ich zdbycie Zaburzenia funkcji słwn - językwych (trudnści w zapamiętywaniu nazw gegraficznych, terminlgii, zła rientacja w czasie) 1. Nie wymagać, by uczeń czytał głśn ale wskazywać fragmenty tekstu d pracwania w dmu. 2. Dawać więcej czasu na czytanie tekstów, pleceń i w miarę ptrzeby pmagać w ich dczytywaniu. 3. W miarę mżliwści, sprawdziany i kartkówki przygtwywać w frmie testów. 4. Częściej sprawdzać zeszyt przedmitwy i zeszyt ćwiczeń. 5. Ustalić spsób pprawy błędów.

9 II. 12 Wymagania szczegółwe: Dział I O higienie pracy, kmputerze, sieciach kmputerwych i Internecie Temat lekcji Higiena pracy z kmputerem raz pdstawwe elementy kmputera Twje biurk Pdstawwe wiadmści sieci kmputerwej Sieć kmputerwa Internet. Internetwe pszukiwanie Zakres materiału (treści) Regulamin szklnej pracwni kmputerwej. Zasady bezpieczneg użytkwania kmputera. Pdstawwe pjęcia związane z kmputerem: c t jest dysk, rdzaje dysków, katalg i plik, systemy peracyjne. Spsby nazywania flderów i plików. Budwa kmputera. Elementy zestawu kmputerweg. Zasady prawidłweg przeprwadzania i pdłączania kabli. Typy pamięci kmputerwej. Jednstki pamięci kmputerwej. Pdstawwe usługi sieciwe. Budwa sieci kmputerwych. Typy sieci kmputerwych. Wykrzystywanie dstępnej w pracwni sieci kmputerwej. Zasady pruszania się p sieciach kmputerwych. Znaczenie niegraniczneg dstępu d infrmacji. Elementy adresu internetweg. Zasady i spsby wyszukiwania infrmacji na strnach WWW. Osiągnięcia uczniów Pdstawwe Pnadpdstawwe Zna regulamin pracwni kmputerwej. Zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera. Opisuje prawidłw zrganizwane stanwisk pracy. Rzumie kniecznść przerw w pracy i stsuje je. Sprawnie bsługuje kmputer, dbając bezpieczeństw swje i chrnę sprzętu. Wyjaśnia pjęcia: flder, plik. Określa zastswanie i celwść prządkwania zapisu na dysku, Określa pdstawwe elementy budwy kmputera. Dknuje właściwych pdłączeń. Zna i nazywa elementy zestawu kmputerweg. Wyjaśnia znaczenie pszczególnych elementów zestawu. Ptrafi wymienić jednstki pamięci kmputerwej. Wymienia typy pamięci zewnętrznej i wewnętrznej. Opisuje i wyjaśnia zasady budwy Zna warunki pdłączenia kmputera d Internetu. sieci kmputerwej. Określa typy sieci kmputerwych. Wchdzi d sieci i krzysta z jej zasbów (prgramwanie, dstęp d urządzeń peryferyjnych). Zna warunki umżliwiające pdłączenie się d internetwej sieci. wybierać te najwartściwsze. Ptrafi z wyszukanych infrmacji Rzumie znaczenie glbalneg dstępu d infrmacji. Wyszczególnia elementy adresu internetweg. Wie, c t jest internetwa wyszukiwarka. Ptrafi wykrzystać wyszukiwarkę d dnalezienia infrmacji.

10 Dział II O zarządzaniu zasbami kmputera i pracy w systemie peracyjnym Windws XP Temat lekcji Interfejs systemu Windws raz spsby uruchamiania prgramów Zakres materiału (treści) Pjęcie systemu peracyjneg. Elementy pulpitu i kna systemu. Spsby uruchamiania prgramów. Osiągnięcia uczniów Pdstawwe Pnadpdstawwe Wie, c t jest system peracyjny. Ptrafi nazwać i wykrzystać elementy pulpitu i kna. Ptrafi uruchmić prgram. Zasady celwści i twrzenia Ptrafi stwrzyć Skrót d prgra- skrótów. mu, flderu czy pliku na pulpicie i Skróty d prgramów i skróty kla- Odszukiwanie danych na dysku. w Menu Start. wiszwe wykrzystywane w Windws XP raz dnajdwanie zgubinych plików Ptrafi, wykrzystując właściwe narzędzie, dnaleźć wybrany plik lub flder. Grmadzenie, krzystanie i mdy- Operacje na flderach i plikach. Umie wykrzystać i zastswać Prjektuje i wyknuje struktury fikwanie danych Archiwizacja danych w kmpute- plecenia Kpiuj, Wklej, Wytnij. flderów ptrzebne d grmadze- rach. Prusza się sprawnie p strukturze nia danych. Metdy zapisywania i twierania flderów. Zna pjęcie archiwizacji i ptrafi danych. Zapisuje wyniki prac na dysku. właściwie, archiwizwać dane na Mdyfikuje już zapisane dane. dysku. Frmatwanie i sprawdzanie stanu Frmatwanie dysku. Umie frmatwać dyski na różne Wie, w jakim celu dknuje się dysku twardeg. Ddawanie i usu- Sprawdzanie stanu dysku. spsby. defragmentacji dysku i ptrafi t wanie prgramów. System Pm- Czyszczenie dysku. Zna zasady frmatwania. zrbić. cy. Defragmentacja dysku. Wie, w jakim celu sprawdza się Rzumie znaczenie kpii zapas- Kpia bezpieczeństwa danych. stan dysku i ptrafi t zrbić. wej i ptrafi ją stwrzyć. Wie, w jakim celu czyszcza się dysk i ptrafi t zrbić. Instalwanie i usuwanie prgramów. Ptrafi dknać instalacji i dein- Krzystanie z Systemu Pmcy. stalacji dwlneg prgramu. Wie, jak krzystać z Systemu Pmcy i jak wykrzystać jeg treści d wzbgacania wiedzy i umiejętnści.

11 Dział III O chrnie zasbów kmputera Temat lekcji Typy i skutki działania wirusów raz prgramy antywiruswe Zapry sieciwe Zakres materiału (treści) Prblemy związane z chrną danych. Skutki działania wirusów. Typy wirusów i ich pdział. Znaczenie i działanie prgramów antywiruswych. Znaczenie i zasady działania zapór sieciwych. Typy zapór sieciwych. Osiągnięcia uczniów Pdstawwe Pnadpdstawwe Określa prblemy związane z Instaluje na swim kmputerze chrną przechwywanych danych. Uruchamia wybrany prgram anty- wybrany prgram antywiruswy. Zna skutki działania wirusów. wiruswy. Ptrafi kreślić typy wirusów Odnajduje w sieci internetwej kmputerwych. darmwe prgramy antywiruswe. Wyszczególnia spsby zabezpieczania sieci kmputerwej. Zna pdstawwe typy zapór sieciwych. Dział IV O metdach redagwania dkumentów tekstwych za pmcą edytra tekstu Temat lekcji Frmatwanie dkumentu i przemieszczanie się p dkumencie Operacje z tekstem Zakres materiału (treści) Pdstawwe zasady pracy edycji tekstu. Frmatwanie tekstu za pmcą dstępnych narzędzi. Pruszanie się p dkumencie. Zaznaczanie fragmentu tekstu. Kpiwanie tekstu. Wklejania fragmentów tekstu. Osiągnięcia uczniów Pdstawwe Pnadpdstawwe Dknuje mdyfikacji dkumentu, Ptrafi dwzrwać zadany mu wykrzystując narzędzia d frmatwania, dkument. a w szczególnści: Dba estetyczną i atrakcyjną fr- zmienia rzmiar, klr, krój mę dkumentu. czcinki, dknuje jej rzszerzenia Ptrafi napisać prste głszenie. i zwężenia, pgrubienia, p- Prjektuje dkumenty na ptrzeby chylenia, pdkreślenia. szkły, na przykład dyplmy, zaprszenia, Umie pruszać się p dkumencie szklną gazetkę. za pmcy myszy lub klawiatury. Ptrafi wydrukwać gtwy dkument. Dzieli tekst na akapity i ptrafi je zdefiniwać. Zna spsby zaznaczania tekstu lub jeg fragmentów. Dknuje kpiwania, usuwania i przenszenia wybranych fragmentów tekstu. Narzędzia językwe raz lista numerwana i wypunktwana Narzędzia językwe. Lista numerwana i punktwana. Ptrafi wykrzystać we właściwym mmencie narzędzia językwe przenszenie wyrazów d klejneg wiersza, sprawdzanie piswni, wymiana słów na jednznaczne. Wie, jak dstswać wygląd list numerwanych i punktwanych

12 Uatrakcyjnianie wyglądu dkumentu Tabele w dkumencie Pdział strny na klumny Wprwadzanie inicjału. Wprwadzanie brazu d tekstu. Wstawianie tabel d dkumentu tekstweg. Frmatwanie tabel. d ptrzeb wynikających z treści dkumentu. Ptrafi dknać pdziału tekstu na klumny. Wie, jak i kiedy wprwadzać inicjał. Ptrafi wstawić d tekstu biekt graficzny. Umie tczyć tekstem wybrany biekt graficzny. Mdyfikuje parametry wstawinej d tekstu grafiki. Ptrafi za pmcą narzędzi prgramu wprwadzić d tekstu tabele. Wie, jak frmatwać tabelę wprwadzną d dkumentu, a w szczególnści jak zmienić jej bramwanie, klr kmórek, wygląd czcinki, scalać i dzielić kmórki, ddawać i usuwać klumny i wiersze, wyrównywać tekst w kmórce. Wykresy w dkumencie Obramwanie i cieniwanie raz chrna dstępu d dkumentu Nagłówek i stpka w różnych dkumentach. Przypisy Wstawianie wykresów d dkumentu tekstweg. Frmatwanie wykresów. Obramwanie strny. Ochrna dstępu d przechwywaneg dkumentu. Wstawianie nagłówka i stpki raz przypisów d dkumentu tekstweg. Dkument wielstrnicwy. Ptrafi wstawić d dkumentu wykres. Umie zmieniać dane prezentwane za pmcą wykresu. Wie, jak frmatwać wykres, a w szczególnści jak zmienić typ wykresu, wprwadzić tytuł, frmatwać serie danych. Rzpznaje typ wykresu, jaki należy użyć d prezentacji kreślnych danych. Ptrafi wprwadzać i sterwać funkcją. Obramwanie strny. Wie, jak zabezpieczyć dkument za pmcą hasła. Ptrafi wstawić d dkumentu prsty nagłówek i stpkę. Ptrafi wprwadzić przypisy dlne i kńcwe. Rzróżnia dkumenty wielstrnicwe.

13 Dział V O metdach dknywania bliczeń za pmcą arkusza kalkulacyjneg Temat lekcji Pznajemy pdstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym Zakres materiału (treści) Zasady pracy w arkuszu kalkulacyjnym. Frmatwanie arkusza za pmcą dstępnych narzędzi. Spsby pruszania się p dkumencie. Spsób wprwadzania prstych frmuł matematycznych. Spsób i cel wprwadzania kmentarza d kmórki. Osiągnięcia uczniów Pdstawwe Pnadpdstawwe Ptrafi pdać przykłady wykrzystywania Prjektuje układ i wygląd arkusza. arkusza kalkulacyjneg. Dba estetyczną i atrakcyjną fr- Zna spsób znaczenia klumn i mę dkumentu. wierszy. Prjektuje arkusze na ptrzeby Zna pjęcie: adres kmórki. klasy czy szkły, na przykład arkusz Przedstawia dane we właściwych bliczający frekwencję, frmatach. przedstawiający wyniki rywalizacji Dknuje mdyfikacji dkumentu, pdczas Dnia Sprtu, prezentu- wykrzystując narzędzie d frmatwania, jący wyniki egzaminów gimnazjal- a w szczególnści: nych w pszczególnych klasach. zmienia rzmiar, klr, krój Ptrafi wydrukwać gtwy arkusz. czcinki, wprwadza pgrubienie, pchylenie, zmienia szerkść klumn, Wie, jak sknstruwać i zasts- wyskść wiersza, wstawia wać prste funkcje ddawania, ddatkwe klumny i wiersze, dejmwania, mnżenia i dzielenia. wyrównuje tekst w kmórkach, wprwadza bramwanie i wypełnia Ptrafi wprwadzić kmentarz d klrem kmórki. kmórki. Umie pruszać się p dkumencie Zna pjęcie Autsumwania. przy pmcy myszki lub klawiatury. Rzumie i ptrafi zastswać pcje przeciągania frmuły. Graficzne przedstawianie infrmacji Skmplikwane bliczenia Wstawianie wykresów d arkusza. Spsby frmatwania wykresów. Zastswanie wybranych funkcji matematycznych, statystycznych i lgicznych. Ptrafi na pdstawie zaprjektwanej tabeli wstawić d arkusza wykres. Umie zmieniać dane prezentwane za pmcą wykresu. Wie, jak frmatwać wykres, a w szczególnści jak zmienić typ wykresu, wprwadzić tytuł, frmatwać serie danych. Rzpznaje typ wykresu, jaki należy użyć d prezentacji kreślnych danych. Ptrafi pisać wprwadzny wykres. Ptrafi zastswać wybrane funkcje matematyczne, na przykład pierwiastek, sinus, ptęga. Ptrafi zastswać i rzumie wybrane funkcje statystyczne, na przykład LICZ.JEŻELI. Ptrafi zastswać i rzumie wy-

14 Ułatwienia w pracy. Prządek w arkuszu Cel i spsób wprwadzania frmatwania warunkweg. Spsób i celwść wprwadzania pcji Pkrętł. Uczy się spsbów i celwści srtwania danych. brane funkcje lgiczne, na przykład funkcja JEŻELI. Zna pjęcie adreswania bezwzględneg i mieszaneg, rzumie i wie, kiedy należy je stswać. Ptrafi wykrzystać pcje frmatwania warunkweg, wie, kiedy t zrbić. Wie, jak wprwadzić i wykrzystać pcję Pkrętł. Ptrafi psrtwać dane zgdnie z pstawinymi warunkami. Dział VI O spsbach magazynwania i selekcjnwania infrmacji Temat lekcji C t są bazy danych i d czeg służą Krk p krku zaczynamy budwę bazy danych Jak mżemy wykrzystać bazy danych jak dtrzeć d knkretnych infrmacji Zakres materiału (treści) Zasady pracy przy twrzeniu baz danych. Pjęcie bazy danych. Elementy bazy danych (tabela, rekrd, ple). Pszczególne krki przy budwie, bazy danych. Typy baz danych. Zarządzanie bazą danych. Osiągnięcia uczniów Pdstawwe Pnadpdstawwe Przedstawia przykłady baz danych Rzumie ptrzebę archiwizwania sptykanych w cdziennym życiu. infrmacji. Rzumie pjęcie bazy danych. Zna i twrzy elementy bazy danych (tabela, rekrd, ple). Ptrafi zdefiniwać typy baz danych. Krzysta z gtwych baz danych w celu uzyskania infrmacji. Mdyfikuje strukturę bazy. Ptrafi srtwać infrmacje. Wie, jak wyszukać w bazie danych knkretną infrmację. Ptrafi twrzyć raprty. Mini bazy danych twrzne za p- Zasady twrzenia baz za pmcą Ptrafi zbudwać, mdyfikwać i Rzpznaje mżliwści twrzenia mcą arkusza kalkulacyjneg arkusza kalkulacyjneg. wykrzystać prstą bazę danych baz danych w różnych prgra- Zastswanie dstępnych pcji w (MS Excel plecenie Dane > mach. celu wyszukiwania knkretnych Frmularz). infrmacji. Umie dszukiwać knkretne infrmacje z arkusza (MS Excel plecenie Dane > Filtr > Autfiltr).

15 Internetwe bazy danych przy- Kiedy, jak i czeg mżna szukać Ptrafi dnaleźć i wykrzystać in- Umie, ptrafi i rzumie mżliw- kłady i spsby wyszukiwania i w Internecie. frmacje w internetwych bazach ści i celwść wyszukiwania infr- wykrzystania infrmacji danych. macji w internetwych bazach danych. Dział VII O ciekawych spsbach uczenia się, sprawdzania wiedzy raz mdelwaniu i symulacji kmputerwej Temat lekcji Nwe mżliwści pznawania wiedzy Prgramy edukacyjne Testy interakcyjne Zakres materiału (treści) Nwe (inne d tradycyjnych) spsby pzyskiwania infrmacji. Dstępne multimedialne prgramy edukacyjne. Krzyści wynikające z psługiwania się multimedialnymi źródłami infrmacji. Nwe spsby sprawdzania wiedzy (testy interakcyjne). Osiągnięcia uczniów Pdstawwe Pnadpdstawwe Ptrafi wskazać przykłady, w których infrmacje przekazywane są prsty test interakcyjny (na pdsta- Wie, jak wyknać i zastswać za pmcą multimedialnych źródeł infrmacji. tyczącej wykrzystania prgramu wie wcześniej zdbytej wiedzy d- Ptrafi we właściwy spsób krzystać z prgramów edukacyj- MS Excel). nych. Ptrafi zdbywać infrmacje na zadany temat z dstępnych dysków CD. Mdelwanie i symulacja kmpu- Definicje pjęć: mdel, mdel- Zna pjęcie mdelu, mdelwania Uczy się, w jakich prgramach terwa wanie i symulacja. i symulacji. mżna przeprwadzić prstą sy- Zasady prsteg mdelwania. Umie wskazać przykłady wyk- mulację kmputerwą. rzystywania symulacji w rzma- Rzumie i uzasadnia krzyści z itych dziedzinach życia. zastswania mdelwania. Ptrafi pdać przykład symulacji kmputerwej. Przeprwadza prste symulacje. Rzumie i uzasadnia krzyści z zastswania symulacji. Umie wskazać przykłady wykrzystywania mdelwania w rzmaitych dziedzinach życia. Ptrafi pdać przykład mdelwania kmputerweg. Umie rzwiązać prsty przykład na wykrzystanie mdelwania. Dział VII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentwaniu infrmacji (prgram PwerPint raz język HTML twrzenie strn WWW)

16 Temat lekcji C każdy wiedzieć pwinien, zanim zacznie twrzyć prezentacje Twrzenie prezentacji. Część 1 Twrzenie prezentacji. Część 2 Twrzenie prezentacji. Część 3 Twrzenie prezentacji. Część 4 C każdy wiedzieć pwinien, zanim zacznie twrzyć własną strnę WWW Zakres materiału (treści) Definicja pjęcia prezentacji. Spsby prezentwania infrmacji. Pdstawwe pjęcia dtyczące prezentacji. Zalety przedstawiania infrmacji za pmcą prezentacji. Zasady twrzenia prezentacji. Wybór brazu prezentacji. Wstawianie d prezentacji tekstu i brazu raz zmiana tła slajdu. Frmatwanie tekstu i brazu. Zastswania animacji d elementów brazu prezentacji. Wprwadzanie wykresu i jeg frmatwanie. Ddawanie, usuwanie i zmiana miejsca slajdu w prezentacji. Autmatyczne przejścia slajdów w prezentacji. Prgramwanie pkazu w dpwiednim dstępie czaswym. Prezentacja z zastswaniem hiperłącza. Ddawanie plików audi i wide d prezentacji. Krzyści z przedstawiania infrmacji na strnach WWW. Pdstawwe pjęcia związane ze strukturą Osiągnięcia uczniów pdstawwe pnadpdstawwe Określa pjęcia dtyczące Prjektuje i wyknuje prezentacji. prezentację multimedialną Zna zasady twrzenia na zadany temat. prezentacji i ptrafi je Ptrafi przedstawić zastswać. prezentację na frum Ptrafi dknać wybru publicznym. brazu prezentacji. Umie zapisać swją pracę jak plik typu Prezentacja raz Pkaz prgramu. Umie wstawić d brazu prezentacji tekst i braz raz zmienić tł slajdu. Ptrafi frmatwać wstawiny d brazu prezentacji tekst i braz. Ptrafi zanimwać pszczególne elementy slajdu. Wie, jak wprwadzić wykres d brazu prezentacji i jak g frmatwać. Ptrafi ddać, usunąć lub zmienić slajd. Umie zastswać autmatyczne przejścia slajdów w prezentacji. Ptrafi zaprgramwać pkaz w dpwiednim dstępie czaswym. Ptrafi wyknać prezentację z wykrzystaniem hiperłącza między pszczególnymi jej brazami. Ptrafi ddać pliki audi raz wide. Język HTML twrzenie strn WWW. Określa krzyści z przedstawiania infrmacji za pmcą strn WWW. Ptrafi wstawić na strnę plik dźwiękwy (bgsund src...). Ptrafi wstawić na strnę plik wide (embed src...).

17 Kmendy języka HTML. Część 1 Kmendy języka HTML. Część 2 Kmendy języka HTML. Część 3 twrzneg dkumentu. Knstrukcja nagłówka dkumentu, głównej jeg części. Kmendy zmieniające tł dkumentu. Kmendy frmatujące wstawiny tekst. Kmendy zmieniające marginesy. Kmendy zmieniające płżenie biektu na strnie. Kmendy budujące dsyłacze. Kmendy zmieniające klr dsyłaczy. Kmendy animujące biekty. Kmendy wstawiające linie. Kmendy twrzące listy numerwane. Kmendy twrzące listy wypunktwane. Wprwadzanie pliku dźwiękweg. Wprwadzanie pliku wide. Kmendy wstawiające braz. Kmendy wstawiające tabele. Określa pjęcia związane ze strukturą twrzneg dkumentu (elementy, tagi i znaczniki). Ptrafi knstruwać nagłówek dkumentu (sekcja; Head, Title raz Meta). Określa zasady twrzenia głównej części dkumentu (sekcja Bdy). Ptrafi zmienić tł dkumentu (bgclr, backgrund). Ptrafi wstawić i frmatwać tekst (fnt size, clr, face, b, i, u...). Ptrafi zmienić marginesy strny (left right tp bttmmargin). Ptrafi zmienić płżenie biektu na strnie (p align center left right). Ptrafi zbudwać dsyłacze (a href...). Umie zmienić klr dsyłaczy (a link, v link). Umie animwać biekty (marquee...). Ptrafi wstawić i frmatwać linie (hr size clr...). Ptrafi wstawić i frmatwać listy numerwane (l, li). Ptrafi wstawić i frmatwać listy wypunktwane (ul, li). Ptrafi wstawić i frmatwać braz (img src). Ptrafi wstawić i frmatwać tabele (table, tr, td...). Prjektuje strnę WWW na wskazany temat.

18 Kmendy języka HTML. Zasady i knstruwanie Umie zastswać Wie, jak knstruwać Część 4 dkumentów złżnych. hiperłącza bez budwy dkumenty złżne ramki strn w tzw. układzie (frameset, frame src...). Kmendy języka HTML. Kmendy twrzące ramki. Ptrafi wstawić d strny Wie, jak stwrzyć Część 5 pływające ramki. WWW pdstawwe pływające ramki (i Kmendy twrzące elementy wchdzące w frame...). frmularze. skład frmularza. Wie, jak budwać frmularze (frm, input, select name...). Dział IX O twrzeniu i bróbce brazu za pmcą edytra grafiki Temat lekcji Malwanie i ryswanie za pmcą kmputera Prgram CrelDraw narzędzie d ryswania i nie tylk C mżna stwrzyć za pmcą narzędzi prgramu i jak przekształcać biekty Zakres materiału (treści) Różnice pmiędzy malwaniem i ryswaniem przy użyciu kmputera. Definiwanie różnic między grafiką rastrwą a wektrwą. Interfejs prgramu. Wykrzystywanie pdstawwych mżliwści prgramu. Działanie pdstawwych narzędzi ferwanych w przybrniku. Pdstawwe przekształcenia biektów. Osiągnięcia uczniów pdstawwe pnadpdstawwe Zna i rzumie różnice między malwaniem i ryswaniem przy użyciu kmputera. Określa znaczenie pjęć: grafika rastrwa, grafika wektrwa. Objaśnia interfejs uruchmineg prgramu graficzneg. Omawia pdstawwe mżliwści prgramu. Umie wykrzystać narzędzia prgramu d siągnięcia zaplanwaneg efektu (zaznacza, przesuwa, wydłuża, spłaszcza, braca, pchyla biekt, zmienia klejnść warstw, wykrzystuje narzędzia kształtu). Ptrafi wymazywać i wycinać fragmenty brazu. Ptrafi ryswać linie prste, krzywe i łamane. Dbiera klr i grubść linii i wyknuje dpwiednie krekty. Wykrzystuje dstępne Przekształca biekty, nadając im wrażenie przestrzennści i trójwymiarwści.

19 narzędzia d ryswania figur płaskich. Ptrafi wybrać i zastswać dpwiednie narzędzie d wypełnienia klrem Wprwadzanie i Mżliwści przetwarzania i biektów zamkniętych. Ptrafi zastswać Umie planwać pracę. przekształcanie tekstu bróbki tekstu. wewnętrzny edytr tekstu Wyknuje prace według d wstawiania napisów. zadaneg wzru. Zna różnice pmiędzy Prjektuje i realizuje tekstem akapitwym a własne rzwiązania. graficznym. Ptrafi dwieść znaczenia i Umie przekształcać i celwści stswania mdyfikwać tekst prgramów graficznych. Efekty specjalne Jak zmienić rysunek w malunek i klejne Mżliwści zastswania efektów specjalnych bróbki brazu. Spsby przetwarzania grafiki wektrwej na graficzny. Ptrafi wybrać i zastswać narzędzia d efektów specjalnych (sczewkę, perspektywę). Ptrafi wybrać i zastswać efekty specjalne d map Ptrafi wydrukwać gtwy prjekt. Przekształca biekty, nadając im wrażenie przestrzennści i trójwymiarwści. czynnści bitmapwą. bitwych (trójwymiarwści, rzmywanie, pciągnięcia Eksprtwanie i Spsby imprtwania i zdbne). Ptrafi imprtwać brazy imprtwanie plików eksprtwania brazów d wybraneg edytra twrznych w prgramie. grafiki. Umie mdyfikwać i przetwarzać zaimprtwane brazy. Ptrafi wyeksprtwać braz z edytra grafiki i zapisać g w pliku Prgram GIMP narzędzie Interfejs prgramu. wybranym rzszerzeniu. Objaśnia interfejs Umie planwać pracę. d ryswania i nie tylk Pdstawwe mżliwści uruchmineg prgramu Wyknuje prace według prgramu. graficzneg. zadaneg wzru. Omawia pdstawwe Prjektuje i realizuje Narzędzia przybrnika. Skalwanie rysunków Działanie pdstawwych narzędzi ferwanych w przybrniku. Spsby skalwania rysunków. mżliwści prgramu. Umie wykrzystać narzędzia prgramu w celu siągnięcia zaplanwaneg efektu. Wie, jak skalwać braz. własne rzwiązania. Ptrafi dwieść znaczenia i celwści stswania prgramów graficznych. Ptrafi zapisać braz z

20 Kadrwanie raz zmiana Kadrwanie i zmienianie Wie, jak kadrwać braz i edytra grafiki d pliku rzmiaru brazów. wymiarów brazu. zmieniać jeg wymiary. wybranym rzszerzeniu. Obrazy czarn-białe i Zamiana brazów czarn- Ptrafi przekształcać braz Ptrafi wydrukwać jednbarwne białych na jednbarwne. czarn-biały w gtwy prjekt. Efekt cienia i inne efekty Wprwadzanie efektu jednbarwny. Umie wprwadzić d specjalne cienia. brazu efekt cienia. Stswanie filtrów i Ptrafi wykrzystać funkcję skryptów. skryptów i filtrów d Efektwne napisy Mżliwści przetwarzania i przetwarzania brazu. Wie, w jaki spsób bróbki tekstu. przetwarzać i brabiać Mżliwści zastswania tekst. efektów specjalnych Ptrafi zastswać dla bróbki brazu. daneg brazu mdyfikacje za pmcą efektów Wykrzystujemy tylk t, Wycinanie biektów z specjalnych. Umie wycinać ptrzebne c ptrzebne brazu. Wyknywanie fragmenty z brazu. Ptrafi przycisków na strnę stwrzyć przyciski na internetwą. Wyknywanie strnę internetwą. animwanych GIF-ów. Dział X O mżliwściach glbalnej Sieci, pznawaniu nwych prgramów, chrnie praw autrskich raz krzyściach i zagrżeniach wynikających z krzystania z Internetu Temat lekcji W internetwej sieci Elektrniczna pczta. Część 1 Elektrniczna pczta. Część 2 Zakres materiału (treści) Znaczenie niegraniczneg dstępu d infrmacji. Zasady funkcjnwania pczty elektrnicznej. Elementy adresu pczty e- mail. Zasady i frmy knstruwania wiadmści pcztwych. Wysłanie wraz z wiadmścią ddatkwych dkumentów. Cel twrzenia książki adreswej. Osiągnięcia uczniów pdstawwe pnadpdstawwe Zna warunki umżliwiające pdłączenie się d internetwej sieci. Rzumie znaczenie glbalneg dstępu d infrmacji. Ptrafi wysłać dpwiedni sfrmułwaną wiadmść pcztwą. Umie d przesyłanej wiadmści dłączyć załącznik. Ptrafi wykrzystać książkę adreswą w celu

21 Kntakty w sieci C jest dzwlne chrna praw autrskich, piractw kmputerwe Zagrżenia i krzyści wynikające z dstępnści d infrmacji Pdstawwe zasady bwiązujące w Sieci Zasady udziału w grupie dyskusyjnej. Zasady używania prgramów d tzw. kntaktów na żyw. Krzystanie z map internetwych. Warunki krzystania z dstępneg w Sieci prgramwania. Zasady stswania i funkcjnwania praw autrskich. Pjęcie licencji. Prdukty i usługi dstępne w Internecie, które są chrnine prawem autrskim. Zasady etyki pracy w Sieci. Krzyści wynikające z używania kmputera i dstępnści d infrmacji. Zagrżenia wynikające z używania kmputera i krzystania z wlneg dstępu d infrmacji (uzależnienie, zagrżenia fizyczne, mralne, psychiczne, spłeczne). Kdeks internauty. usprawnienia przesyłania pczty skierwanej d wielu adresatów. Ptrafi nawiązać kntakt i uczestniczyć w grupie dyskusyjnej. Ptrafi krzystać z internetwych pgadanek (IRC, Czat). Umie wykrzystać mapy internetwe. Rzróżnia pjęcia związane z dstępnymi w sieci prgramami. Wie, c t są prawa autrskie. Zna pjęcie licencji. Wie, jakie prdukty i usługi dstępne w Sieci bjęte są chrną prawa autrskieg. Zna i stsuje zasady etykiety bwiązujące w Internecie. Ptrafi wskazać krzyści wynikające z używania kmputera i dstępnści d infrmacji. Rzumie i wyszczególnia zagrżenia jakie niesie za sbą używanie kmputera i krzystanie z wlneg dstępu d infrmacji (uzależnienie, zagrżenia fizyczne, mralne, psychiczne, spłeczne). Wyszczególnia i zna zasady jakie bwiązują każdeg użytkwnika Sieci. Dział XI O pdstawwych pjęciach stswanych w infrmatyce, algrytmach raz technlgii infrmatycznej i przyszłści Temat lekcji Zakres materiału (treści) Osiągnięcia uczniów pdstawwe pnadpdstawwe

22 Technlgia infrmacyjna a Różnice pmiędzy Ptrafi zdefiniwać pjęcie infrmatyka infrmatyką a technlgią infrmatyki. infrmacyjną. Umie kreślić znaczenie Pjęcia infrmatyczne pjęcia technlgii (system dwójkwy, bit, infrmacyjnej. bajt, prgram). Zna pdstawwe pjęcia infrmatyczne (system dwójkwy, bit, bajt, Algrytmy. Część 1 Pjęcie algrytmu. prgram). Zna pjęcie algrytmu. Ptrafi rzwiązywać Przykłady prstych Ptrafi pdać przykłady prblemy za pmcą algrytmów. algrytmów z życia algrytmu iteracyjneg. Algrytmy. Część 2 Spsby przedstawiania algrytmów (pis słwny, lista krków, schemat blkwy). cdzienneg. Umie przedstawić przykład prsteg algrytmu w pstaci pisu słwneg. Umie przedstawić przykład prsteg algrytmu w pstaci listy krków. Umie przedstawić przykład Ptrafi przedstawić algrytm w wybranym języku prgramwania. Ptrafi wykrzystać algrytmy w rzwiązywaniu zadań z matematyki. prsteg algrytmu w pstaci schematu Algrytmy. Część 3 Pjęcie algrytmu blkweg. Umie skrzystać z rekurencyjneg. algrytmu rekurencyjneg w rzwiązywaniu Algrytmy. Część 4 Interfejs prgramu Scratch. prblemu. Ptrafi mówić interfejs Zastswanie narzędzi i prgramu Scratch. Ptrafi mżliwści prgramu. zastswać i wykrzystać Wykrzystanie prgramu narzędzia prgramu. d realizacji własnych Dziś i jutr technlgii prjektów. Wizja rzwju, zastswań Przedstawia swje wizje infrmacyjnej i mżliwści technlgii rzwju technlgii infrmacyjnej. infrmacyjnej w Rla i miejsce technlgii przyszłści. infrmacyjnej w edukacji. Ptrafi wskazać Szkła przyszłści (wpływ pdstawwe zastswania rzwju nauki i techniki). kmputera w szkle. Dstrzega krzyści wynikające z zastswania techniki kmputerwej w życiu cdziennym. Rzumie wpływ rzwju

23 technlgii infrmacyjnej na pracę i cdzienne życie człwieka. Opracwała: Magdalena Górska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 2 im. Mikłaja Kpernika w Turku 2013/2014 Nwelizacja: wrzesień 2013r. 1 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia Wiedza uczniów sprawdzana i ceniana jest pprzez: Sprawdziany praktyczne na stanwisku kmputerwym, na zakńczenie każdeg działu Sprawdziany zapwiadane są z tygdniwym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem przeprwadzne

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Wymagania na pszczególne ceny w klasie 4 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 2iA Dział Knfiguracja systemów peracyjnych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: Zdefiniwać ustawienia systemie Windws

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 6 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Relacje w bazach danych 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadmści: Uczeń ptrafi: kreślić cel pdziału bazy danych na tabele; zdefiniwać pjęcie nrmalizacji, redundancji, związku (encji),

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1iA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1iA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1iA techniki kmputerwej Pdstawy Dział Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: rzróżnić systemy liczbwe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Opracwała M. Budzińska L.p. 1 1 2 Temat lekcji Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. Zasady bezpieczeństwa i pracy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h 1 P U B L I C Z N A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 2 1 W R A D O M I U P r p z y c j a s t a n d a r d ó w w y ma g a ń e d u k a c y j n y c h w s t s u n k u d p r z e d m i t u z a j ę c i a k

Bardziej szczegółowo

Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW)

Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Określa pojęcia dotyczące prezentacji. Projektuje i wykonuje prezentację multimedialną

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4-6. Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych Przedmitwy System Oceniania z zajęć kmputerwych Pdstawa prgramwa Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg raz kształcenia gólneg

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 1.Rzprządzenie MEN w sprawie ceniania. 2.Statut Szkły. 3.Pstawa prgramwa dla

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 Spis treści 1. Od autra 1.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz jednostki lekcyjnej.

Scenariusz jednostki lekcyjnej. Scenariusz jednstki lekcyjnej. 1. Klasa: V szkły pdstawwej 2. Zagadnienie: Ryswanie i malwanie 3. Temat lekcji: Twrzymy karykaturę znanej sby. 4. Czas trwania lekcji: 2*45minut 5. C uczeń pwinien już wiedzieć?

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp. Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Śrda Wlkp. tel./fax (061) 285 32 07 e-mail: pppsrda@wp.pl www.republika.pl/pradniasrda Prpzycje dstswania wymagań d indywidualnych ptrzeb ucznia.

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 2

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 2 Wprwadzenie d Internetu zajęcia 2 Zakres tematyczny zajęć Tabele Tabele prezentacja danych. Tabele mają szerkie zastswanie na strnach WWW i umżliwiają zaawanswane frmatwanie elementów na strnie. Definicja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH (rk szklny 2015/2016) Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99.

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99. Wymagania ustalne zstały na pdstawie prgramu DKW-4014-292/99. (PO WCIŚNIĘCIU KLAWISZA CTRL I WYBRANEGO PUNKTU ZE SPISU TREŚCI PRZECHODZIMY AUTOMATYCZNIE DO WYBRANEGO TEKSTU). I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1 II.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III GIMNAZJUM 1 I. ZASADY OCENIANIA 1. CO OCENIAMY sprawnść rachunkwą sprawnść manualną i wybraźnię gemetryczną znajmść pjęć matematycznych i umiejętnść

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ I MAGISTERSKIEJ)

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ I MAGISTERSKIEJ) STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ I MAGISTERSKIEJ) W pracy licencjackiej i inżynierskiej student pwinien wykazać się znajmścią literatury badaneg bszaru i umiejętnścią zastswania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik d Statutu Gimnazjum SO Twja Szkła Opracwane na pdstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy systemie światy z dn. 7 września 1991 (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun Prgram nauczania techniki z wychwaniem kmunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autr: Leszek Bakun CELE PROGRAMU Celem nauczania techniki w gimnazjum jest: - przygtwanie d życia w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM W Szkle Pdstawwej im. Stefana Kardynała Wyszyńskieg w Kswie Lackim bwiązuje Wewnątrzszklny System Oceniania siągnięć uczniwskich.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasach I III gimnazjum. nauczyciel: Kocoń Danuta

Kryteria oceniania z matematyki w klasach I III gimnazjum. nauczyciel: Kocoń Danuta Kryteria ceniania z matematyki w klasach I III gimnazjum nauczyciel: Kcń Danuta KLASA I 1. CO OCENIAMY sprawnść rachunkwą sprawnść manualną i wybraźnię gemetryczną znajmść pjęć matematycznych i umiejętnść

Bardziej szczegółowo

Coraz lepiej czytam i piszę program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania

Coraz lepiej czytam i piszę program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania Prjekt Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów klas I-III szkół pdstawwych Craz lepiej czytam i piszę prgram zajęć dla dzieci z trudnściami w nauce czytania i pisania rk szklny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne pracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny System Oceniania I. KONTRAKT Z UCZNIAMI Każdy

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III 1. Określenie przedmitu ceny. Wiadmści-przepisy wybranych zabaw i gier rekreacyjnych raz mini gier zespłwych, znajmść przeznaczenia pdstawweg sprzętu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA Z MATEMATYKI (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA Z MATEMATYKI (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA Z MATEMATYKI (Szkła Pdstawwa, Gimnazjum) Opracwanie: Justyna Pater Małgrzata Rgula Justyna Kwalczyk-Knap OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA A WYMAGANIA NA OCENĘ. Obszar aktywnści.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 2iA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 2iA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 2iA Dział Pdstawy UTK Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: rzróżnić pjęcia związane z bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Dział O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Lp. 1. 1 Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę Djrzałść szklna dziecka rzpczynająceg naukę Djrzałść szklna t siągnięcie przez dzieck takieg stpnia rzwju umysłweg, emcjnalneg, spłeczneg i fizyczneg, jaki umżliwia mu udział w życiu szklnym i panwanie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy Marta Ktecka Klasa PdP gtuje Prgram nauczania Przyspsbienia d pracy zajęcia kuchenne w Szkle Przyspsabiającej d Pracy dla uczniów z niepełnsprawnścią intelektualną w stpniu umiarkwanym Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo