Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU & Rk szklny jest pdzielny na dwa kresy. 2. Ocenianie wewnątrzszklne siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w stsunku d wymagań edukacyjnych wynikających z prgramów nauczania raz frmułwaniu ceny. 3. Ocenianie wewnątrzszklne ma na celu: a) pinfrmwanie ucznia pzimie jeg siągnięć edukacyjnych i pstępach w tym zakresie, b) pmc uczniwi w samdzielnym planwaniu swjeg rzwju, c) mtywwanie ucznia d dalszej pracy, dstarczenie rdzicm (piekunm) i nauczycielm infrmacji pstępach, trudnściach i specjalnych uzdlnieniach ucznia, d) umżliwienie nauczycielwi dsknalenia rganizacji i metd pracy dydaktyczn - wychwawczej. 4. Ocenianie wewnątrzszklne bejmuje: a) Frmułwanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych d uzyskania pszczególnych śródrcznych i rcznych cen klasyfikacyjnych z bwiązkwych i ddatkwych zajęć edukacyjnych, a) Ustalanie kryteriów ceniania zachwania, b) Ocenianie bieżące i ustalanie śródrcznych cen klasyfikacyjnych z bwiązkwych i ddatkwych zajęć edukacyjnych raz śródrcznej ceny klasyfikacyjnej zachwania, według skali i w frmach przyjętych w danej szkle, c) Przeprwadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, d) Ustalanie rcznych (semestralnych) cen klasyfikacyjnych z bwiązkwych i ddatkwych zajęć edukacyjnych raz rcznej ceny klasyfikacyjnej zachwania, e) Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rcznych (semestralnych) cen klasyfikacyjnych z bwiązkwych i ddatkwych zajęć edukacyjnych raz rcznej ceny klasyfikacyjnej zachwania,

2 f) Ustalanie warunków i spsbu przekazywania rdzicm (prawnym piekunm) infrmacji pstępach i trudnściach ucznia w nauce. 5. Ocenianie pełni funkcję: a) diagnstyczną b) klasyfikacyjną 6. Przedmitem ceny jest: a) zakres panwanych wiadmści b) umiejętnść w stswaniu wiedzy i umiejętnści 7. Oceny dzielą się na: a) bieżące b) klasyfikacyjne śródrczne c) klasyfikacyjne kńcwrczne 8. Na prśbę ucznia lub jeg rdziców (piekunów) nauczyciel ustalający cenę pwinien ją uzasadnić. 9. Przy ustalaniu ceny z wychwania fizyczneg, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególnści brać pd uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z bwiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Przy ustalaniu ceny z wychwania fizyczneg należy uwzględnić także systematycznść udziału w zajęciach raz aktywnść ucznia w działaniach pdejmwanych przez szkłę na rzecz kultury fizycznej. 10. Nauczyciel jest zbwiązany, na pdstawie rzeczenia ptrzebie kształcenia specjalneg, rzeczenia ptrzebie indywidualneg nauczania, pinii pradni psychlgiczn-pedaggicznej lub innej pradni specjalistycznej raz pinii lekarskiej, dstswać wymagania edukacyjne d indywidualnych ptrzeb rzwjwych, edukacyjnych i mżliwści psychfizycznych ucznia, u któreg stwierdzn trudnści w uczeniu się, w tym specyficzne trudnści, uniemżliwiające sprstanie tym wymaganim. 11. Dyrektr szkły zwalnia ucznia z wyknywania kreślnych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychwania fizyczneg na pdstawie wydanej pinii przez lekarza granicznych mżliwściach wyknywania przez ucznia tych ćwiczeń na czas kreślny w tej pinii. 12. Dyrektr szkły zwalnia ucznia z zajęć wychwania fizyczneg, zajęć kmputerwych na pdstawie pinii granicznych mżliwściach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas kreślny w tej pinii.

3 13. Jeżeli kres zwlnienia ucznia z zajęć wychwania fizyczneg, zajęć kmputerwych uniemżliwia ustalenie ceny śródcznej lub rcznej (semestralnej) ceny klasyfikacyjnej, w dkumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zwlniny, zwlnina. 14. Dyrektr szkły na wnisek rdziców (prawnych piekunów) raz na pdstawie pinii pradni psychlgiczn-pedaggicznej, w tym pradni specjalistycznej, zwalnia d kńca daneg etapu edukacyjneg ucznia z wadą słuchu, z głębką dysleksją rzwjwą, z afazją, z niepełn sprawnściami sprzężnymi lub z autyzmem, w tym z zespłem Aspergera, z nauki drugieg języka. 15. W przypadku ucznia psiadająceg rzeczenie ptrzebie kształcenia specjalneg alb indywidualneg nauczania, zwlnienie z nauki drugieg języka bceg mże nastąpić na pdstawie teg rzeczenia. 16. W przypadku zwlnienia ucznia z nauki drugieg języka bceg w dkumentacji przebiegu nauczania zamiast ceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwlniny, zwlnina. 17. Nauczyciele na pczątku każdeg rku szklneg infrmują ustnie uczniów raz rdziców wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizwaneg przez siebie prgramu nauczania; warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rcznej (semestralnej) ceny klasyfikacyjnej z bwiązkwych i ddatkwych zajęć edukacyjnych raz spsbach sprawdzania siągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach cen: a) Uczniwie są infrmwani na pierwszej lekcji rganizacyjnej przez nauczyciela przedmitu, b) Rdzice infrmwani są przez wychwawcę na pierwszym zebraniu, c) Rdzice mgą uzyskać infrmację bezpśredni u nauczyciela przedmitu, d) Wymagania edukacyjne dla pszczególnych przedmitów i klas są dstępne w biblitece szklnej. 18. Wychwawca klasy na pczątku każdeg rku szklneg infrmuje ustnie uczniów raz rdziców zasadach ceniania zachwania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rcznej ceny klasyfikacyjnej zachwania raz skutkach ustalenia uczniwi nagannej rcznej ceny klasyfikacyjnej. 19. Laureaci knkursów przedmitwych zasięgu wjewódzkim i pnadwjewódzkim w szkle pdstawwej i gimnazjum raz laureaci i finaliści limpiad przedmitwych w gimnazjach i szkłach pnadgimnazjalnych trzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą rczną (semestralną) cenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata knkursu przedmitweg zasięgu wjewódzkim i pnadwjewódzkim bądź laureata lub finalisty limpiady przedmitwej uzyskał p ustaleniu alb uzyskaniu rcznej (semestralnej) ceny

4 klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, trzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą kńcwą cenę klasyfikacyjną. 20. Ocena z zachwania pwinna uwzględniać w szczególnści: 1) Funkcjnwanie ucznia w śrdwisku szklnym 2) Respektwanie zasad współżycia spłeczneg i nrm etycznych 21. Ocena z zachwania nie mże mieć wpływu na: a) Oceny z zajęć edukacyjnych b) Prmcję d klasy prgramw wyższej lub ukńczenie szkły 22. Przy ustalaniu ceny klasyfikacyjnej zachwania ucznia, u któreg stwierdzn zaburzenia lub dchylenia rzwjwe, należy uwzględnić wpływ stwierdznych zaburzeń lub dchyleń na jeg zachwanie na pdstawie rzeczenia ptrzebie kształcenia specjalneg alb indywidualneg nauczania lub pinii pradni psychlgiczn-pedaggicznej, w tym pradni specjalistycznej. 23. Rada Pedaggiczna mże pdjąć uchwałę nieprmwaniu d klasy prgramw wyższej lub nieukńczeniu szkły przez ucznia, któremu w danej szkle c najmniej dwa razy z rzędu ustaln naganną rczną cenę klasyfikacyjną zachwania p raz drugi z rzędu ustaln naganną rczną cenę klasyfikacyjną zachwania. 24. Ocena zachwania ustalna przez wychwawcę jest stateczna z zastrzeżeniem przepisów dtyczących sprawdzianu wiadmści. & 2. KLASYFIKOWANIE 1. Wciągu rku szklneg przeprwadza się klasyfikwanie uczniów w dwóch terminach: a) Śródrczne za I kres w miesiącu styczniu, b) Kńcwrczne w statnim tygdniu przed zakńczeniem zajęć edukacyjnych 2. Klasyfikwanie kńcwrczne w klasach I III plega na pdsumwaniu siągnięć edukacyjnych ucznia w danym rku szklnym i ustaleniu jednej ceny klasyfikacyjnej raz ceny z zachwania. 2a. Rczna piswa cena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia pzim panwania przez ucznia wiadmści i umiejętnści z zakresu wymagań kreślnych w pdstawie prgramwej kształcenia gólneg dla I etapu edukacyjneg raz wskazuje ptrzeby rzwjwe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudnści w nauce lub rzwijaniem uzdlnień.

5 3. Klasyfikwanie kńcwrczne pcząwszy d klasy czwartej, plega na pdsumwaniu siągnięć edukacyjnych ucznia w danym rku szklnym z zajęć edukacyjnych kreślnych w szklnym planie nauczania i ustaleniu cen klasyfikacyjnych raz ceny z zachwania, według skali kreślnej w Statucie Szkły. 4. Oceny klasyfikacyjne z bwiązkwych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prwadzący pszczególne bwiązkwe zajęcia edukacyjne, cenę zachwania wychwawca klasy p zasięgnięciu pinii nauczycieli, uczniów danej klasy raz cenianeg ucznia. Nauczyciele i wychwawcy przedstawiają ceny na klasyfikacyjnym psiedzeniu rady pedaggicznej, która następnie zatwierdza łącznie wyniki klasyfikacji uczniów. 5. Ustalna cena klasyfikacyjna rczna (semestralna) mże być zmienina w wyniku sprawdzianu wiadmści. 6. Oceny klasyfikacyjne z ddatkwych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prwadzący pszczególne ddatkwe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna kńcwrczna (semestralna) z ddatkwych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na prmcję d klasy prgramw wyższej (na semestr prgramw wyższy) ani na ukńczenie szkły. 7. Ocena klasyfikacyjna i cena zachwania wystawina zgdnie z ustalnym WSO, nie mgą być uchylne lub zmienine decyzją administracyjną. 8. Ustalna przez nauczyciela niedstateczna cena klasyfikacyjna kńcwrczna mże być zmienina w wyniku egzaminu pprawkweg lub sprawdzianu wiadmści. Zasady przeprwadzania egzaminu pprawkweg raz sprawdzianu są ustalne w Statucie Szkły. 9. Oceny klasyfikacyjne śródrczne i kńcwrczne nie mgą być ustalne jak średnia arytmetyczna cen cząstkwych. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na cenę klasyfikacyjną z zachwania. 10. Oceny bieżące i ceny klasyfikacyjne śródrczne i kńcwrczne raz cena z zachwania dla uczniów z niepełnsprawnścią intelektualną w stpniu umiarkwanym lub znacznym są cenami piswymi. 11. Uczeń jest klasyfikwany, jeżeli zstał ceniny ze wszystkich przedmitów i zajęć bwiązkwych, wyjątkiem tych, z których zstał zwlniny. 12. Uczeń mże nie być klasyfikwany z jedneg, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest pdstaw d ustalenia ceny klasyfikacyjnej z pwdu niebecnści ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej płwę czasu przeznaczneg na te zajęcia w szklnym planie nauczania. 13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrcznej stwierdzn, że pzim siągnięć edukacyjnych

6 ucznia uniemżliwia lub utrudnia kntynuwanie nauki w klasie prgramw wyższej, zakłada się stwarzanie uczniwi szansy uzupełnienia braków pprzez: a) Udział daneg ucznia w zajęciach wyrównawczych b) Pmcy nauczyciela ucząceg daneg przedmitu c) Pmcy kleżeńskiej rganizwanej przez wychwawcę klasy & 3 EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 1. Uczeń nie klasyfikwany z pwdu usprawiedliwinej niebecnści mże zdawać egzamin klasyfikacyjny. 2. Na prśbę ucznia nieklasyfikwaneg z pwdu niebecnści nieusprawiedliwinej lub na prśbę rdziców (prawnych piekunów) rada pedaggiczna mże wyrazić zgdę na egzamin klasyfikacyjny. 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: a. realizujący na pdstawie drębnych przepisów indywidualny prgram lub tk nauki b. spełniający bwiązek szklny pza szkłą ( nie bejmuje bwiązkwych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychwanie fizyczne raz ddatkwych zajęć edukacyjnych). Temu uczniwi nie ustala się ceny z zachwania. 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprwadza się w frmie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, infrmatyki i wychwania fizyczneg ma przede wszystkim frmę zadań praktycznych. 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprwadza się w następującym trybie: a) nie później niż w dniu pprzedzającym dzień zakńczenie rcznych zajęć dydaktycznwychwawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjneg uzgadnia się z uczniem i jeg rdzicami (prawnymi piekunami). b) egzamin dla uczniów wymieninych ust 1, 2 i 3a przeprwadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w becnści wskazaneg przez dyrektra szkły, nauczyciela takich samych lub pkrewnych zajęć edukacyjnych. c) egzamin dla uczniów wymieninych w ust. 3b przeprwadza kmisja pwłana przez dyrektra szkły, który zezwlił na spełnianie bwiązku szklneg pza szkłą w skład kmisji wchdzą: dyrektr szkły alb nauczyciel zajmujący w tej szkle inne stanwisk kierwnicze- jak przewdniczący, nauczyciele zajęć edukacyjnych kreślnych w szklnym

7 planie nauczania dla dpwiedniej klasy, nauczyciel przedmitu, z któreg uczeń nie był klasyfikwany, w becnści dyrektra szkły i nauczyciela pkrewneg przedmitu. d) jeżeli uczeń nie przystąpił d egzaminu w wyznacznym terminie, t mże przystąpić d nieg w ddatkwym terminie kreślnym przez dyrektra szkły. e) egzamin składa się z części pisemnej i ustnej 6. Z przeprwadzneg egzaminu sprządza się prtkół zawierający: a) skład kmisji b) termin egzaminu c) pytania egzaminacyjne a) wynik części pisemnej i ustnej raz cenę D prtkłu załącza się pisemne dpwiedzi i zwięzłą infrmację ustnych dpwiedziach ucznia. Prtkół stanwi załącznik d arkusza cen ucznia. 7. W przypadku nieklasyfikwania ucznia z bwiązkwych lub ddatkwych zajęć edukacyjnych, w dkumentacji przebiegu nauczania zamiast ceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikwany, alb nieklasyfikwana. & 4 PROMOWANIE 1. Uczeń klasy I - III trzymuje prmcję d klasy prgramw wyższej. 2. W wyjątkwych przypadkach rada pedaggiczna mże pstanwić pwtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkły pdstawwej na wnisek wychwawcy klasy raz p zasięgnięciu pinii rdziców (prawnych piekunów) ucznia. 3. Na wnisek rdziców i p uzyskaniu zgdy wychwawcy klasy lub na wnisek wychwawcy klasy i p uzyskaniu zgdy rdziców, rada pedaggiczna mże pstanwić prmwaniu ucznia klasy I i II szkły pdstawwej d klasy prgramw wyższej również w ciągu rku szklneg. 4. Ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w stpniu umiarkwanym lub znacznym prmuje się d klasy prgramw wyższej, uwzględniając indywidualneg prgramu edukacyjneg pracwaneg dla nieg na pdstawie drębnych przepisów, i zachwania ucznia w danym rku szklnym raz ustaleniu rcznych cen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rcznej ceny klasyfikacyjnej zachwania. 5. Pcząwszy d klasy czwartej uczeń trzymuje prmcję d klasy prgramw wyższej (na semestr prgramw wyższy), jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, kreślnych

8 w szklnym planie nauczania uzyskał rczne (semestralne) ceny klasyfikacyjne wyższe d stpnia niedstateczneg z wyjątkiem następujących sytuacji: a) rada pedaggiczna mże pdjąć uchwałę nieprmwaniu ucznia, któremu w danej szkle c najmniej dwa razy z rzędu ustaln naganną rczną cenę z zachwania, b) uwzględniając mżliwści edukacyjne ucznia rada pedaggiczna mże jeden raz w ciągu daneg etapu edukacyjneg prmwać d klasy prgramw wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu pprawkweg z jednych zajęć edukacyjnych, pd warunkiem że te zajęcia edukacyjne są, zgdnie ze szklnym planem nauczania realizwane w klasie prgramw wyższej. 6. Uczeń, który zstał zakwalifikwany d kształcenia specjalneg i ma, c najmniej rczne późnienie w realizacji prgramu nauczania, a który uzyskuje ze wszystkich zajęć bwiązkwych ceny uznane za pzytywne zgdnie z wewnątrzszklnym systemem ceniania raz rkuje panwanie w jednym rku szklnym prgramów nauczania dwóch klas, mże być prmwany uchwałą rady pedaggicznej d klasy prgramw wyższej również w ciągu rku szklneg. 6. Uczeń kńczy szkłę pdstawwą, jeżeli na zakńczenie klasy prgramw najwyższej uzyskał ceny klasyfikacyjne wyższe d ceny niedstatecznej raz przystąpił d sprawdzianu zewnętrzneg. Jeżeli uczeń nie przystąpił d sprawdzianu zewnętrzneg, będzie pwtarzał statnią klasę. 7. P ukńczeniu szkły pdstawwej uczeń trzymuje świadectw ukńczenia szkły. 8. Pcząwszy d klasy IV uczeń, który w wyniku w klasyfikacji kńcwrcznej uzyskał z bwiązkwych zajęć edukacyjnych średnią cen c najmniej 4,75 raz c najmniej bardz dbrą cenę zachwania, trzymuje świadectw szklne prmcyjne stwierdzające uzyskanie prmcji d klasy prgramw wyższej lub świadectw ukńczenia szkły z wyróżnieniem. 8a Uczniwi, który uczęszczał na ddatkwe zajęcia edukacyjne lub religię alb etykę, d średniej cen wlicza się także rczne ceny uzyskane z tych zajęć. 9. Szczegółwe zasady wydawania świadectw kreślają przepisy resrtwe. & 5 EGZAMIN POPRAWKOWY

9 1. Pcząwszy d klasy czwartej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rcznej /semestralnej/ uzyskał cenę niedstateczną z jednych alb dwóch bwiązkwych zajęć edukacyjnych, mże zdawać egzamin pprawkwy. 2. Egzamin pprawkwy składa się z części pisemnej raz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, infrmatyki, techniki raz wychwania fizyczneg, z których egzamin ma przede wszystkim frmę zadań praktycznych. 3. Termin egzaminu pprawkweg wyznacza dyrektr szkły d dnia zakńczenia rcznych zajęć dydaktyczn- wychwawczych. Egzamin pprawkwy przeprwadza się w statnim tygdniu ferii letnich. 4. Egzamin pprawkwy przeprwadza kmisja pwłana przez dyrektra szkły. W skład kmisji wchdzą: a. dyrektr szkły alb nauczyciel zajmujący stanwisk kierwnicze jak przewdniczący b. nauczyciel prwadzący dane zajęcia edukacyjne jak egzaminujący c. nauczyciel prwadzący takie same lub pkrewne zajęcia edukacyjne jak człnek kmisji. 5. Nauczyciel, którym mwa w pkt. 4b mże być zwlniny z udziału w pracach kmisji na własną prśbę lub w innych, szczególnie uzasadninych przypadkach. W takim przypadku dyrektr szkły pwłuje jak sbę egzaminującą inneg nauczyciela prwadząceg takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że pwłanie nauczyciela zatrudnineg w innej szkle następuje w przumieniu z dyrektrem tej szkły. 6. Z przeprwadzneg egzaminu pprawkweg sprządza się prtkół zawierający; skład kmisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu raz cenę ustalną przez kmisję. D prtkłu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą infrmację ustnych dpwiedziach ucznia. Prtkół stanwi załącznik d arkusza cen ucznia. 7. Uczeń, który z przyczyn lswych nie przystąpił d egzaminu pprawkweg w wyznacznymi terminie, mże przystąpić d nieg w ddatkwym terminie, wyznacznym przez dyrektra szkły nie później niż d kńca września. 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu pprawkweg, nie trzymuje prmcji i pwtarza klasę. 9. Uwzględniając mżliwści edukacyjne ucznia rada pedaggiczna mże jeden raz w ciągu daneg etapu edukacyjneg prmwać d klasy prgramw wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu pprawkweg z jednych zajęć edukacyjnych, pd warunkiem że te zajęcia edukacyjne są, zgdnie ze szklnym planem nauczania realizwane w klasie prgramw wyższej.

10 & 6 SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W klasie szóstej szkły pdstawwej dla młdzieży kręgwa kmisja egzaminacyjna przeprwadza sprawdzian pzimu panwania umiejętnści, kreślnych w standardach wymagań. 2. Sprawdzian ma charakter pwszechny i bwiązkwy. 3. Uczniwie z niepełnsprawnścią intelektualną w stpniu umiarkwanym lub znacznym nie przystępują d sprawdzianu. 4. Uczniwie z zaburzeniami i dchyleniami rzwjwymi lub ze specyficznymi trudnściami w uczeniu się mają praw przystąpić d sprawdzianu w warunkach i frmie dstswanych d indywidualnych ptrzeb psychficznych ucznia na pdstawie pinii publicznej pradni specjalistycznej, alb niepublicznej pradni psychlgicznpedaggicznej z kreślnymi uprawnieniami. Opinia pwinna być wydana przez pradnię nie później niż d kńca września rku szklneg, w którym dbywa się sprawdzian, jednak nie wcześniej niż p ukńczeniu klasy III szkły pdstawwej. Opinię tę rdzice przedstawiają dyrektrwi szkły w terminie d dnia 15 października rku szklneg, w którym jest przeprwadzany sprawdzian. Rdzic, nie później niż d 20 XI daneg rku szklneg trzymuje pisemną infrmację wskazanych przez radę pedaggiczną dstswaniach warunków lub frm sprawdzianu. 5. Uczniwie chrzy lub niepełnsprawni czasw, na pdstawie zaświadczenia stanie zdrwia, wydaneg przez lekarza, mgą przystąpić d sprawdzianu w warunkach i frmie dpwiadających ze względu na ich stan zdrwia. 6. W przypadku uczniów psiadających rzeczenie ptrzebie kształcenia specjalneg alb indywidualneg nauczania dstswanie warunków i frmy przeprwadzania sprawdzianu d indywidualnych ptrzeb ucznia mże nastąpić na pdstawie teg rzeczenia. 7. Sprawdzian przeprwadza się w kwietniu w terminie ustalnym przez dyrektra Centralnej Kmisji Egzaminacyjnej. 8. Sprawdzian jest przeprwadzny w jednym dniu i trwa: a) część pierwsza 80 minut b) część druga45 minut

11 9. Dla uczniów wymieninych w pkt 4 i 5 czas trwania sprawdzianu mże być dpwiedni przedłużny D sali, w której przeprwadzany jest sprawdzian, nie mżna wnsić żadnych urządzeń telekmunikacyjnych ani krzystać z nich w tej sali. 11. Uczeń, który z przyczyn lswych bądź zdrwtnych nie przystąpił d sprawdzianu w ustalnym terminie alb przerwał sprawdzian, przystępuje d sprawdzianu w ddatkwym terminie ustalnym przez dyrektra Kmisji Centralnej, nie później niż d dnia 20 sierpnia daneg rku, w miejscu wskazanym przez dyrektra kmisji kręgwej. 12. W szczególnych przypadkach lswych lub zdrwtnych, uniemżliwiających przystąpienie d sprawdzianu w terminie d dnia 20 sierpnia daneg rku, dyrektr kmisji kręgwej, na udkumentwany wnisek dyrektra szkły, mże zwlnić ucznia z bwiązku przystąpienia d sprawdzianu. Na świadectwie ukńczenia szkły zamiast wyniku sprawdzianu wpisuje się zwlniny. 13. W przypadku stwierdzenia niesamdzielnści rzwiązywania zadań przez ucznia lub wniesienia lub krzystania przez ucznia w Sali egzaminacyjnej z urządzenia telekmunikacyjneg lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłwy przebieg sprawdzianu w spsób utrudniający pracę pzstałym ucznim, przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg przerywa sprawdzian teg ucznia i unieważnia g. Infrmacje przerwaniu sprawdzianu zamieszcza się w prtkle. 14. W przypadku stwierdzenia pdczas sprawdzania pracy niesamdzielneg rzwiązywania zadań przez ucznia, dyrektr kmisji kręgwej, w przumieniu z dyrektrem Kmisji Centralnej, unieważnia sprawdzian teg ucznia. 15. W przypadkach, których mwa w pkt 13 i 14, uczeń przystępuje pnwnie d sprawdzianu w terminie ustalnym przez dyrektra Kmisji Centralnej, nie później niż d dnia 20 sierpnia daneg rku, w miejscu wskazanym przez dyrektra kmisji kręgwej. 16. Jeżeli w trakcie pnwneg sprawdzianu: a) stwierdzn niesamdzielne rzwiązywanie zadań przez ucznia, b) krzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekmunikacyjneg, c) uczeń zakłóca prawidłwy przebieg sprawdzianu w spsób utrudniający pracę pzstałym ucznim, Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg przerywa sprawdzian i unieważnia g. 17. W przypadku stwierdzenia pdczas sprawdzania pracy niesamdzielneg rzwiązywania zadań przez ucznia, który pnwnie przystąpił d sprawdzianu dyrektr kmisji kręgwej, w przumieniu z dyrektrem Kmisji Centralnej, unieważnia sprawdzian teg ucznia.

12 18. W przypadkach których mwa w pkt. 16 i 17 w zaświadczeniu szczegółwych wynikach sprawdzianu dla ucznia w miejscach przeznacznych na wpisywanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu, wpisuje się Uczeń, który nie przystąpił d sprawdzianu w terminie d dnia 20 sierpnia daneg rku, pwtarza statnią klasę szkły pdstawwej raz przystępuje d sprawdzianu w następnym rku. 20. Uczeń trzymuje zaświadczenie z wynikami sprawdzianu. 21. Prace uczniów sprawdzają egzaminatrzy wpisani d ewidencji egzaminatrów, pwłani przez dyrektra kmisji kręgwej. 22. Wynik sprawdzianu ustalny przez kmisję kręgwą jest stateczny. 23. Wyniku sprawdzianu nie dntwuje się na świadectwie ukńczenia szkły. Wynik nie wpływa na ukńczenie szkły. & 7 SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI 1. Uczeń lub jeg rdzice mgą zgłsić zastrzeżenia d dyrektra szkły, jeżeli uznają, że rczna (semestralna) cena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub rczna cena klasyfikacyjna zachwania zstała ustalna niezgdnie z przepisami prawa dtyczącymi trybu ustalania tej ceny. Zastrzeżenia mgą być zgłszne w terminie d 7 dni p zakńczeniu zajęć dydaktyczn wychwawczych. 2. W przypadku stwierdzenia, że rczna (semestralna) cena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub rczna cena klasyfikacyjna zachwania zstała ustalna niezgdnie z przepisami prawa dtyczącymi trybu ustalania tej ceny, dyrektr szkły pwłuje kmisję, która: a) W przypadku rcznej (semestralnej) ceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprwadza się sprawdzian wiadmści i umiejętnści ucznia, w frmie pisemnej i ustnej, raz ustala rczną (semestralną) cenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; b) W przypadku rcznej ceny klasyfikacyjnej zachwania ustala rczną cenę klasyfikacyjną zachwania w drdze głswania zwykłą większścią głsów; w przypadku równej liczby głsów decyduje głs przewdnicząceg kmisji

13 3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jeg rdzicami, 4. W skład kmisji wchdzą: a) w przypadku rcznej (semestralnej) ceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: - dyrektr szkły alb nauczyciel zajmujący w tej szkle inne stanwisk kierwnicze jak przewdniczący kmisji, - nauczyciel prwadzący dane zajęcia edukacyjne, - dwóch nauczycieli z danej szkły lub innej szkły teg sameg typu prwadzących takie same zajęcia edukacyjne, b) w przypadku rcznej ceny klasyfikacyjnej zachwania: - dyrektr szkły alb nauczyciel zajmujący w tej szkle inne stanwisk kierwnicze jak przewdniczący kmisji, - wychwawca klasy, - wskazany przez dyrektra szkły nauczyciel prwadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, - pedagg jeżeli jest zatrudniny w szkle - psychlg jeżeli jest zatrudniny w szkle - przedstawiciel samrządu uczniwskieg, - przedstawiciel rady rdziców 5. Nauczyciel, którym mwa w ust.4 pkt. 1 drugi myślnik, mże być zwlniny z udziału w pracy kmisji na własną prśbę lub innych, szczególnie uzasadninych przypadkach. W takim przypadku dyrektr szkły pwłuje inneg nauczyciela prwadząceg takie same zajęcia edukacyjne, z tym że pwłanie nauczyciela zatrudnineg w innej szkle następuje w przumieniu z dyrektrem tej szkły. 6. Ustalna przez kmisję rczna (semestralna) cena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych raz rczna cena klasyfikacyjna zachwania nie mże być niższa d ustalnej wcześniej ceny. Ocena ustalna przez kmisję jest stateczna, z wyjątkiem niedstatecznej rcznej (semestralnej) ceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która mże być zmienina w wyniku egzaminu pprawkweg, z zastrzeżeniem działu VI pkt Z prac kmisji sprządza się prtkół zawierający w szczególnści: a) w przypadku rcznej (semestralnej) ceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: - skład kmisji, - termin sprawdzianu, - zadania sprawdzające, - wynik sprawdzianu raz ustalną cenę,

14 b) w przypadku rcznej ceny klasyfikacyjnej zachwania: - skład kmisji, - termin psiedzenia kmisji, - wynik głswania, - ustalną cenę zachwania wraz z uzasadnieniem. Prtkół stanwi załącznik d arkusza cen. D prtkłu dłącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą infrmację ustnych dpwiedziach ucznia. 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwinych nie przystąpił d sprawdzianu w wyznacznym terminie, mże [przystąpić d nieg w ddatkwym terminie, ustalnym przez dyrektra szkły. 9. Przepisy pkt 1 8 stsuje się dpwiedni w przypadku rcznej (semestralnej) ceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu pprawkweg, z tym że termin zgłszenia zastrzeżeń wynsi 5 dni d dnia przeprwadzenia egzaminu pprawkweg. W tym przypadku cena ustalna przez kmisję jest stateczna. & 8 ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH 1. Oceny są jawne zarówn dla ucznia, jak i jeg rdziców (piekunów). 2. Uczeń jest infrmwany cenie w mmencie jej wystawienia. 3. Sprawdzne i cenine pisemne prace kntrlne uczeń i jeg rdzice (prawni piekunwie) mgą trzymać d wglądu na zasadach kreślnych przez nauczyciela. 4. Rdzice infrmwani są pstępach i siągnięciach uczniów na sptkaniach minimum 3 razy w rku szklnym. 5. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym psiedzeniem rady pedaggicznej pszczególni nauczyciele są zbwiązani d ustneg pinfrmwania uczniów grżących cenach niedstatecznych i dntwaniu teg w dzienniku. Wychwawca klasy w tym samym terminie pisemnie infrmuje rdziców i dntwuje t w dzienniku. 6. Na tydzień przed klasyfikacyjnym psiedzeniem rady pedaggicznej nauczyciele pszczególnych przedmitów i wychwawcy klas są zbwiązani d pinfrmwania ucznia przewidywanych dla nieg stpniach i cenach z zachwania.

15 7. Na prśbę ucznia lub rdzica nauczyciel dknuje wpisu ceny w dzienniczku ucznia. 8. Indywidualne rzmwy rdzica z nauczycielem w czasie pracy szkły są mżliwe pd warunkiem, że nie zakłóca t rganizacji pracy nauczyciela i zapewnia bezpieczeństwa uczniów. W razie zajścia w/w klicznści nauczyciel ma praw dmówienia rzmwy z rdzicem. & 9 CZĘŚĆ I KLASY I III 1. U prgu szkły każdy uczeń zstaje zdiagnzwany za pmcą, Karty wstępnej bserwacji dziecka (załącznik nr 1) bejmującej: a) kmpetencje umysłwe b) sprawnść manualną c) rzwój emcjnalny 2. Ocenianie bieżące plega na bserwacji ucznia i jeg rzwju. Pstępy ucznia w nauce są dkumentwane w dzienniku lekcyjnym. I. Bieżąca cena piswa pracy ucznia. & 10 KRYTERIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 1. Ocena śródrczna w nauczaniu zintegrwanym jest ceną piswą pisane są siągnięcia ucznia i jeg zachwanie na pdstawie cen cząstkwych i wnikliwej bserwacji dknywanej systematycznie przez nauczyciela. 2. Nauczyciel, na pdstawie półrcznej bserwacji rzwju dziecka, przekazuje rdzicm indywidualne infrmacje siągnięciach dziecka, jeg prblemach dydaktycznych i wychwawczych, a także ukazuje jeg rzwój w kreślnym przydziale czaswym. 3. P uzyskaniu ceny piswej dziecka rdzic ptwierdza pdpisem, że taką cenę trzymał d nauczyciela swim dziecku. 4. Ocena śródrczna piswa przekazywana jest na zebraniach rdzicm, w miesiącu styczniu lub lutym. 5. Ocena kńcwrczna w kl. I-III jest pisemną ceną piswą dtyczy siągnięć dydaktycznych i zachwania ucznia. Jest dknywana na pdstawie cen cząstkwych i całrcznej bserwacji pracy i rzwju ucznia. Jest t cena pdsumwująca siągnięcia ucznia. 6. Nauczyciel bserwuje cdzienną pracę dziecka, cenia jeg umiejętnści, stsując stpnie wspmagające wg następującej skali: 6, 5, 4, 3, 2, 1. ( 98%-100%) stpień celujący ( cel-6 ) ( 91%-97%) stpień bardz dbry ( bdb-5) ( 71%- 90%) stpień dbry ( db-4 ) ( 51%- 70%) stpień dstateczny ( dst-3 )

16 (31%-50%) stpień dpuszczający ( dp-2 ) (0%-30%) niedstateczny (ndst-1) 7. Raz w tygdniu rdzic mże kntaktwać się z nauczycielem i na bieżąc, ustnie dknuje charakterystyki pracy dziecka. II. Kryteria ceniania bieżąceg zajęć dydaktycznych są następujące: Stpień celujący (6) trzymuje uczeń, który psiada wiedzę i umiejętnści wykraczające pza prgram nauczania przedmitu w danej klasie, samdzielnie i twórcz rzwija własne uzdlnienia raz biegle psługuje się zdbytymi wiadmściami w rzwiązywaniu prblemów teretycznych lub praktycznych z prgramu nauczania danej klasy, prpnuje rzwiązania nietypwe, rzwiązuje także zadania wykraczające pza prgram nauczania tej klasy. Prpnuje śmiałe, dważne i twórcze rzwiązania prblemów i zadań. Stpień bardz dbry (5) trzymuje uczeń, który psiada pełny zakres wiedzy i umiejętnści kreślny prgramem nauczania przedmitu w danej klasie, samdzielnie, sprawnie psługuje się zdbytymi wiadmściami, rzwiązuje samdzielnie prblemy teretyczne i praktyczne ujęte prgramem nauczania, ptrafi zastswać psiadaną wiedzę d rzwiązywania zadań i prblemów w nwych sytuacjach. Stpień dbry (4) trzymuje uczeń, który nie panwał w pełni wiadmści kreślnych prgramem nauczania w danej klasie, pprawnie stsuje wiadmści, rzwiązuje samdzielnie zadania typwe teretycznie lub praktycznie. Krzysta z wiedzy w typwych sytuacjach, ptrafi pprawiać wskazane błędy. Stpień dstateczny (3) trzymuje uczeń, który ma braki w panwaniu pdstawwych wiadmści i umiejętnści zawartych w prgramie danej klasy. Zadania niewielkim stpniu trudnści wyknuje pd kntrlą i kierunkiem nauczyciela. Stpień dpuszczający (2) trzymuje uczeń, który ma braki w panwaniu pdstawwych wiadmści i umiejętnści zawartych w prgramie danej klasy. Zadania niewielkim stpniu trudnści wyknuje pd kntrlą i kierunkiem nauczyciela. Stpień niedstateczny (1) trzymuje uczeń, który nie panwał wiadmści i umiejętnści zawartych w prgramie danej klasy, nie jest w stanie rzwiązać zadania niewielkim stpniu trudnści nawet przy pmcy nauczyciela. Nie wykazuje chęci d współpracy i nauki. Uczęszcza na zajęcia wyrównawcze, przebadany psychlgicznie. III. Stswana skala cen wspmagających z zachwania i jej kryteria 1. Nauczyciel cenia zachwanie ucznia na bieżąc i stsuje następujące znaki: wz, bdb, db ppr, ndp, ng wynikające z przyjętej w szkle skali cen: wzrwe bardz dbre dbre pprawne niedpwiednie naganne 2. Ocenę z zachwania śródrczną i kńcwrczną ustala się według kryteriów przyjętych d bwiązującej skali cen i jest t cena piswa.

17 3. Śródrczna i rczna cena klasyfikacyjna zachwania ucznia dknywana jest pprzez jeg działanie w trzech bszarach: Aktywnść spłeczna, Kultura sbista, Stsunek d bwiązków szklnych. IV. Wymagania d pszczególnych bszarów dtyczących zachwania 1) Aktywnść spłeczna: -udział w apelach, knkursach grupwych, -praca na rzecz szkły: -udział w knkursach i festiwalach pza szkłą, -dbałść estetyczny wygląd krytarza i innych pmieszczeń praca na rzecz klasy: -dyżury, -pszanwanie sprzętu, -grmadzenie materiałów na gazetkę, -dbałść estetykę. -pmc kleżeńska -dbałść hnr i tradycję szkły 2) Kultura sbista: -szacunek dla persnelu szkły: -używanie zwrtów grzecznściwych, -wyknywanie pleceń, -pszanwanie pracy. -szacunek dla rówieśników: -używanie zwrtów grzecznściwych, -pszanwanie pracy i przybrów szklnych, -estetyka wyglądu. -kultura spżywania psiłków -dbałść bezpieczeństw i zdrwie własne raz swich klegów. 3) Stsunek d bwiązków szklnych: -systematyczne uczęszczanie na zajęcia -aktywny udział na zajęciach -przygtwanie d zajęć -systematyczne krzystanie z bibliteki -przeciwstawianie się przejawm przemcy, agresji i wulgarnści. V. Kryteria na pszczególne ceny z zachwania WZOROWE 1. Wyski pzim kultury sbistej w mwie i zachwaniu 2. Szacunek w zachwaniu jeżyku d wszystkich sób spłecznści szklnej (nauczyciele, pracwnicy, kleżanki, kledzy) raz innych ludzi, a szczególnie niepełnsprawnych i starszych 3. Wzrwy stsunek d bwiązków szklnych 4. Wszystkie niebecnści usprawiedliwine w terminie 5. Wyski stpień zaangażwania w życie szkły i klasy

18 6. Przestrzeganie wszystkich przepisów i zasad bwiązujących w szkle 7. Przeciwstawianie się przejawm przemcy, agresji i wulgarnści BARDZO DOBRE Uczeń pwinien spełniać kryteria na zachwanie dbre raz 5 wymieninych kryteriów na wzrwe. DOBRE 1. Przestrzeganie przepisów i zasad bwiązujących w szkle 2. Okazywanie szacunku wszystkim człnkm zbirwści szklnej 3. Zachwanie kultury słwa 4. Pzytywny stsunek d nauki 5. Dni niebecnści usprawiedliwine 6. Spradyczne spóźnienia ( usprawiedliwine ) 7. Uczestniczenie w życiu klasy i szkły 8. Jest prawdmówny POPRAWNE 1. Pprawny stsunek d bwiązków szklnych 2. Spradyczne niewłaściwe zachwanie się na terenie szkły i pza nią 3. Niewielkie uchybienia w kulturze sbistej 4. Spradyczne nieprzestrzeganie pleceń nauczyciela 5. Nieusprawiedliwine dni niebecnści NIEODPOWIEDNIE 1. Niedpwiedni stsunek d bwiązków szklnych 2. Niewłaściwe zachwanie się na terenie szkły i pza nią 3. Uchybienia w kulturze sbistej 4. Częste nieprzestrzeganie pleceń nauczyciela raz spóźnianie się 5. Nieusprawiedliwine dni niebecnści NAGANNE 1. Niski pzim kultury sbistej ( wulgaryzm, argancja, agresja ) - używanie wulgarneg słwnictwa - argancki stsunek d nauczycieli lub pracwników szkły - dknywanie aktów agresji czynnej lub słwnej 2.Umyślne niszczenie mienia szklneg lub rzeczy sbistych 3.Wagary lub duże ilści dni bez usprawiedliwienia 4.Kradzieże lub wyłudzanie pieniędzy 5.Naganny stsunek d bwiązków szklnych 6.Wchdzenie w knflikt z rówieśnikami VI. Wewnątrzszklny system ceniania w ddziale przedszklnym 1.Ocenianie pstępu rzwju dzieci sześciletnich ( zerówka) dknywane jest na pdstawie : a) Obserwacji aktywnści pznawczej ( np. spstrzeganie, pamięć, kncentracja, prównywanie, kjarzenie itp.); b) Obserwacji aktywnści językwej ( sprawnść aparatu mwy, słuchu fnematyczneg, zasbu słwn-pjęciweg itp.),

19 c) Obserwacji aktywnści ruchwej ( mtryki dużej i małej, krdynacji, płynnści itp.); d) Obserwacji kntaktów spłecznych i wyrażania emcji: e) Analizy wytwrów pracy dziecka. 2.Wyniki bserwacji rzwju sześcilatka dntwywane są w kartach bserwacji dziecka. 3.Nauczyciel bserwuje cdzienna pacę dziecka, cenia jeg umiejętnści stsując stpnie ( znaczki) wspmagające w następujący spsób: wspaniale dbrze 4. Oceny z zachwania musisz ppracwać Nauczyciel bserwuje i cenia zachwanie dzieci stsując następujące znaki: wzrwe

20 naganne Znaki te nauczyciel umieszcza na tabeli zachwań. Na kniec tygdnia sby, które trzymały więcej znaków pzytywnych niż negatywnych, trzymują nagrdę- klrwankę.. & 11 CZĘŚĆ II - KLASY IV - VI 1. Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych ucznia: A. Prace pisemne a) Prace klaswe: - bejmują najczęściej materiał z zakresu działu - termin pracy jest znany ucznim, c najmniej tydzień wcześniej - praca jest pprzedzna pwtórzeniem, ( c najmniej gdzinnym) - czas trwania: 45 lub 90 minut - wyniki prac uczeń trzymuje najpóźniej w ciągu 14 dni - pprawy ceny niezadwalającej ucznia mże n dknać w ciągu dwóch tygdni d trzymania wyniku pracy, w uzgdnieniu terminu pprawy z nauczycielem; - statecznie uczeń trzymuje cenę z pprawy pracy;

21 - daną pracę uczeń ma praw pprawić tylk raz; - sba niebecna pdczas pracy klaswej z przyczyn lswych jest zbwiązana d napisania tej pracy, mając mżliwść pprawy ceny niedstatecznej. Przeliczanie ilści punktów prac klaswych na cenę: 0 % - 30% niedstateczny 31% - 50% dpuszczający 51% - 70% dstateczny 71% - 90% dbry 91% - 97% bardz dbry 98% - 100% celujący b) Sprawdziany: - bejmują materiał niec szerszy niż kartkówki, ale mniejszy niż prace klaswe - są zapwiadane na lekcji wcześniejszej - trwają mniej niż 45 minut - wyniki sprawdzianu uczeń trzymuje w ciągu 7 dni - pprawy ceny ze sprawdzianu mżna dknać na zasadach i terminie kreślnych przez nauczyciela c) Kartkówki: - bejmują materiał, z c najwyżej trzech statnich lekcji bądź materiał z jedneg blku tematyczneg i są niezapwiedziane - wyniki kartkówek uczeń trzymuje w ciągu 7 dni - ceny z kartkówki nie mżna pprawić d) Prace dmwe: - praca dmwa musi być dstswana d mżliwści uczniów zarówn pd względem treści jak i czaschłnnści - dstępuje się d zadawania prac dmwych na czas weekendów 2. W jednym dniu uczeń mże pisać tylk jedną pracę klaswą. 3. W ciągu tygdnia mgą być, c najwyżej dwie prace klaswe. 4. Najpóźniej na dwa tygdnie przed klasyfikacją należy zakńczyć przeprwadzanie prac klaswych. 5. Uczniwi niebecnemu na zajęciach z pwdu chrby stwarza się mżliwść pisania prac klaswych i sprawdzianów w późniejszym terminie 6. Na kniec semestru nie przewiduje się sprawdzianów zaliczających. 7. Nauczyciel każdeg przedmitu jest zbwiązany d przechwywania pisemnych prac

22 uczniów przez kres 1 rku. B. Odpwiedzi ustne: - Uczeń mże być w kresie raz nieprzygtwany d lekcji z wyjątkiem zapwiedzianych prac kntrlnych, jednak musi t zgłsić nauczycielwi przed zajęciami. Nauczyciel dntwuje ten fakt w dzienniku nie ma t jednak wpływu na cenę kńcwą. - Zgłszenie przez ucznia nieprzygtwana p wywłaniu d dpwiedzi, pciąga za sbą wpisanie ceny niedstatecznej. C. Prace ddatkwe: - krótkterminwe (z lekcji na lekcję) raz długterminwe (na realizację tych zadań uczeń ma tydzień lub więcej czasu) D. Knkursy przedmitwe, recytatrskie i inne - udział w nich jest premiwany według zasad kreślnych w przedmitwych systemach ceniania E. Ćwiczenia praktyczne F. Ćwiczenia psychmtryczne i panwanie umiejętnści ruchwych 8. Ustala się następującą skalę cen śródkreswych bwiązującą w klasach IV - VI szkły pdstawwej: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bieżące ceny ucznia mżna ntwać stsując znaki plus + i minus - a) Nauczyciel kreśla kryteria ceny z daneg przedmitu, na których parte są wymagania stawiane ucznim. Kryteria cen z pszczególnych przedmitów nauczania stanwią załącznik d regulaminu ceniania. b) Klasyfikacji śródrcznej i kńcwrcznej dknuje się p zakńczeniu semestru (styczeń, czerwiec). Plega na na kreswym pdsumwaniu siągnięć uczniów z zajęć edukacyjnych kreślnych w szklnym planie nauczania i ustaleniu cen klasyfikacyjnych według następującej skali cen: Ocena słwna Ocena cyfrwa Skrót celujący 6 cel bardz dbry 5 bdb dbry 4 bd dstateczny 3 dst dpuszczający 2 dp niedstateczny 1 ndst

23 Oceny śródrczne i rczne wpisuje się d dkumentacji szklnej w pełnym brzmieniu (bez skrótów) c) Ustala się następujący tryb dwływania się uczniów d cen: - Na tydzień przed radą klasyfikacyjną śródrczną i kńcwrczną nauczyciel infrmuje ucznia, rdziców (piekunów) przewidzianych cenach klasyfikacyjnych. O przewidywanej cenie niedstatecznej na kniec rku szklneg uczeń i rdzice (piekunwie) pwinni zstać pinfrmwani na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. d) Ocena zachwania pwinna uwzględniać w szczególnści: - funkcjnwanie ucznia w śrdwisku szklnym, - respektwanie zasad współżycia spłeczneg i gólnie przyjętych nrm etycznych. e) Ocenę z zachwania, pcząwszy d klasy czwartej klasy, ustala się według następującej skali: Ocena słwna Skrót wzrwe wz bardz dbre bdb dbre db pprawne ppr niedpwiednie ndp naganne ng & 12 KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA 1. Zasada ceniania różnrdnych frm aktywnści: celem jest grmadzenie infrmacji uczniu i rzetelneg wniskwania, ntwania zachwaniu i funkcjnwaniu ucznia w szkle umieszcza się w zeszycie infrmacji uczniu (wpisu mgą dknywać wszyscy nauczyciele szkły) 2. Zachwanie wzrwe trzymuje uczeń, który : jest zawsze przygtwany d zajęć i w stsunku d swich mżliwści siąga maksymalnie wyskie wyniki,

24 rzwija swje zaintereswania pracując w kłach przedmitwych i uczestnicząc w knkursach przedmitwych, uznaje i ptrafi uzewnętrznić wartści religijne i mralne, jest zawsze taktwny, prezentuje wyską kulturę bycia, słwa i dyskusji, pracuje nad kształtwaniem własnej sbwści, zawsze szanuje mienie spłeczne i pracę innych, gdnie i kulturalnie zachwuje się w szkle i pza nią, wzrw dba piękn mwy jczystej, zawsze wywiązuje się z zadań dbrwlnie przyjętych i pwierznych, bierze czynny udział w urczystściach szklnych, klaswych raz w pracach na rzecz szkły lub śrdwiska, szczególnie dba zdrwie swje i innych raz swój wygląd, zawsze jest ubrany w strój galwy pdczas urczystści szklnych, w 100% usprawiedliwia niebecnści na lekcjach, jest punktualny, zawsze przestrzega regulaminu szklneg dtycząceg pwinnści i bwiązków ucznia ( np. zmiana buwia, kulturalne zachwanie pdczas mszy św. i nabżeństw, psiadanie dzienniczka, strój galwy itp. ) szanuje tradycję szklną i dba dbre jej imię. Zachwanie bardz dbre trzymuje uczeń, który : uznaje i zachwuje wartści mralne i religijne, reprezentuje wyską kulturę sbistą, pracuje nad własną sbwścią, przestrzega nrm współżycia spłeczneg, wykazuje starannść w przygtwaniu się d zajęć, przejawia życzliwść wbec rówieśników, kazuje szacunek nauczycielm i pracwnikm szkły, dba mienie szkły, kulturalnie zachwuje się w szkle i pza nią, dba piękn mwy jczystej, dbrze wywiązuje się z pwierznych zadań, czynnie bierze udział w urczystściach klaswych i szklnych,

25 przestrzega punkty regulaminu szklneg dtyczące pwinnści i bwiązków ucznia, wszystkie niebecnści na zajęciach lekcyjnych ma usprawiedliwine, nie spóźnia się. Zachwanie dbre trzymuje uczeń, który : przygtwuje się d zajęć i siąga wyniki w nauce zgdne z mżliwściami intelektualnymi i śrdwiskwymi, stara się zachwać kulturę słwa i być taktwny raz życzliwie uspsbiny, kieruje się wartściami religijnymi i mralnymi, pracuje nad wzbgaceniem swjej wiedzy i umiejętnści, szanuje mienie spłeczne i pracę innych, wyknuje pwierzne zadania, ale nie przejawia własnej inicjatywy, bierze udział w urczystściach szklnych i klaswych, ale nie wyróżnia się w pracach na rzecz szkły i klasy, wyróżnia się kulturą sbistą, dbałścią zdrwie własne i innych, w zasadzie przestrzega pstanwień regulaminu szklneg ( dpuszcza się 6 spóźnień w semestrze ), wszystkie niebecnści ma usprawiedliwine. Zachwanie pprawne trzymuje uczeń, który : czasami nie przygtwuje się d zajęć i w stsunku d swich mżliwści siąga przeciętne wyniki, spradycznie: - wzbudza zastrzeżenia c d pstawy religijnej i mralnej, - nie uczestniczy w urczystściach szklnych i klaswych, - zachwuje się nietaktwnie raz nie szanuje mienia publiczneg, wyknuje pwierzne bwiązki bez zaangażwania i z późnieniem, kilkakrtnie ma zwracaną uwagę dt. niezgdneg z regulaminem strju, wyglądu, buwia szklneg, ma d 30 gdz. nieusprawiedliwinych w semestrze, dść częst spóźnia się ( ma nie więcej niż 12 spóźnień w semestrze ). Zachwanie niedpwiednie trzymuje uczeń, który :

26 nie przygtwuje się d zajęć i w stsunku d swich mżliwści siąga niskie wyniki, ma lekceważący stsunek d wartści religijnych i mralnych, częst jest nietaktwny i agresywny, nie szanuje mienia spłeczneg i pracy innych, nie przyjmuje uwag wychwawców i nauczycieli, nie wywiązuje się z pwierznych zadań, nie bierze udziału w urczystściach szklnych i klaswych, ntrycznie łamie punkty regulaminu szklneg dtyczące pwinnści i bwiązków ucznia ( nagminny brak strju galweg i zmiany buwia itp. ), ma gdziny nieusprawiedliwine ( pnad 30 ), częst spóźnia się ( pnad 12 w semestrze ). lekceważy zajęcia szklne i nie przygtwuje się d nich, ntrycznie przeszkadza w prwadzeniu lekcji, jest wulgarny i agresywny w stsunku d rówieśników i nauczycieli, wywiera demralizujący wpływ na rówieśników, jest niezdyscyplinwany i niekleżeński, ma lekceważący stsunek d wartści religijnych i mralnych ( kłamie, szukuje ), ntrycznie łamie regulamin szklny ( nagminny brak strju galweg i zmiany buwia ) i zasady współżycia spłeczneg, nie reaguje na uwagi nauczycieli i nie wykazuje chęci pprawy, świadmie szkdzi swjemu zdrwiu pprzez używanie śrdków uzależniających, naraża zdrwie i bezpieczeństw innych, niszczy mienie szklne, kradnie, ntrycznie wagaruje i spóźnia się na lekcje. Wykaz zachwań negatywnych wpływających na cenę pprawną i niedpwiednią pwtarzające się przeszkadzanie w lekcji niewłaściwy stsunek d nauczycieli innych pracwników szkły raz kleżanek i klegów (argancja, lekceważenie) niewywiązywanie się z bwiązków (lekceważenie dyżurów, niebecnści na imprezach bwiązkwych

27 zapminanie zmianie buwia dewastacja sprzętów szklnych niszczenie rzeczy należących d innych kłamstw zaśmiecanie tczenia, bałaganiarstw agresja fizyczna i przemc wbec innych wulgarne słwnictw zaczepki słwne, ubliżanie ntryczne spóźnianie się na lekcje puszczanie zajęć bez usprawiedliwiania lekceważący stsunek d nauki samwlne puszczanie terenu szkły pdczas przerw i kienek nieusprawiedliwianie w terminie niebecnści dpuszczanie się przestępstw typu: fałszwanie pdpisów, dpisywanie cen, wyłudzanie pieniędzy akty wandalizmu pza szkłą zakłócanie prządku w czasie biwaków, wycieczek, i imprez szklnych przebywanie p gdzinie 22 w miejscach publicznych bez pieki drsłych przejawianie w miejscach publicznych (autbus, sklep, kin, teatr,, ulica) zachwań niegdnych ucznia szkły pdstawwej brażanie, szykanwanie klegów, kleżanek; umieszczanie w Internecie brażających lub śmieszających innych zdjęć, tekstów, uwag. Ocenę naganną trzymuje uczeń w przypadku wyjątkw drastycznych wykrczeń. Należą d nich: 1. elementarne naruszenie nrm prawnych 2. kradzież 3. uczestnictw w chuligańskich wybrykach 4. wchdzi w knflikt z prawem 5. nakłania innych d krzystania z używek 6. z premedytacją niszczy mienie szklne 7. nieprzewidziane sytuacje skrajnie negatywne 8. umieszczanie w Internecie zdjęć, tekstów, uwag naruszających dbre imię szkły i jej pracwników.

28 3. Ocena zachwania ustalna przez wychwawcę jest stateczna. 4. Oceną,, wyjściwą " jest cena dbra. W zależnści d stsunku ucznia d swich pwinnści mże n zstać ceniny wyżej lub niżej. 5. O przewidywanej cenie niedpwiedniej i nagannej uczeń ( na gdz. wychwawczej) i jeg rdzice ( prawni piekunwie ) drgą pisemną są infrmwani na miesiąc przed wystawieniem cen śródrcznych i rcznych z zachwania. 6. Uczeń lub jeg rdzice ( prawni piekunwie ) mgą w terminie nie później niż 7 dni d dnia zakńczenia zajęć dydaktyczn - wychwawczych, zgłsić zastrzeżenia d dyrektra szkły, jeżeli uznają, że rczna cena klasyfikacyjna zachwania zstała ustalna niezgdnie z przepisami prawa dtyczącymi trybu ustalania tej ceny. 7. W przypadku stwierdzenia, że rczna cena klasyfikacyjna zachwania zstała ustalna niezgdnie z przepisami prawa, dyrektr szkły pwłuje kmisję, która przeprwadza pstępwanie wyjaśniające raz ustala rczną cenę klasyfikacyjną zachwania. 8. W skład kmisji wymieninej w ust.13 wchdzą : dyrektr szkły alb nauczyciel zajmujący w tej szkle inne stanwisk kierwnicze jak przewdniczący kmisji, wychwawca klasy, wskazany przez dyrektra szkły nauczyciel prwadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, przedstawiciel samrządu uczniwskieg pedagg psychlg przedstawiciel rady rdziców. 9. Ocena ustalna przez kmisję rczna cena klasyfikacyjna zachwania nie mże być niższa d ceny wystawinej wcześniej przez wychwawcę klasy i jest ceną stateczną. 10. Z prac kmisji sprządza się prtkół, który pdpisują wszystkie sby wchdzące w skład kmisji. 11. Uczeń, przejawiający jakiklwiek z punktów listy zachwań negatywnych nie mże uzyskać ceny bardz dbrej i wzrwej

29 12. W przypadku wyjątkw drastycznych wykrczeń uchwałą rady pedaggicznej mżna wystawić cenę naganną, nawet wtedy, gdyby uczeń był pd innym względem wzrwy. Zmiany w pwyższym systemie ceniania dknuje się pdczas psiedzenia rady pedaggicznej. Jednlity tekst pracwan na mcy uchwały Rady Pedaggicznej z dnia 26 sierpnia 2015r. Zmiany wprwadzn:

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM W Szkle Pdstawwej im. Stefana Kardynała Wyszyńskieg w Kswie Lackim bwiązuje Wewnątrzszklny System Oceniania siągnięć uczniwskich.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r.

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Tekst jednlity p pprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Załącznik Nr 17 d Statutu REGULAMIN ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik d Statutu Gimnazjum SO Twja Szkła Opracwane na pdstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy systemie światy z dn. 7 września 1991 (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 40

POSTANOWIENIA OGÓLNE 40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 40 1. Ocenianie wewnątrzszklne siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczycieli pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w stsunku d wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

Podstawowej nr 2 w Augustowie. Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów został opracowany na

Podstawowej nr 2 w Augustowie. Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów został opracowany na WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ws - bwiązujący w Szkle Pdstawwej nr 2 w Augustwie Wewnątrzszklny System Oceniania, Klasyfikwania i Prmwania uczniów zstał pracwany na pdstawie Rzprządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU Oceny szklne mgą dług ważyć na pczuciu własnej wartści i własnych mżliwści człwieka 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTEPNE 1 Wewnątrzszklny System Oceniania Publicznej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Gimnazjum nr 4 Sportowe im. Tadeusza Ślusarskiego i Szkoła Podstawowa nr 10

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Gimnazjum nr 4 Sportowe im. Tadeusza Ślusarskiego i Szkoła Podstawowa nr 10 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum nr 4 Sprtwe im. Tadeusza Ślusarskieg i Szkła Pdstawwa nr 10 w Zesple Szkół Ogólnkształcących i Sprtwych w Zielnej Górze WSO pracwan z uwzględnieniem przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia. Regulamin ceniania zachwania ucznia pracwan na pdstawie: Rzprządzenia MEN z dnia kwietnia 07 r. w sprawie warunków i spsbów ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkoły Podstawowej i I III Publicznego Gimnazjum

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkoły Podstawowej i I III Publicznego Gimnazjum REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkły Pdstawwej i I III Publiczneg Gimnazjum Regulamin punktweg systemu ceniania zachwania pracwan na pdstawie: Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 1.Rzprządzenie MEN w sprawie ceniania. 2.Statut Szkły. 3.Pstawa prgramwa dla

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle Statut Szkły Pdstawwej im. Królwej Jadwigi w Nwym Chechle Nwe Chechł 2012 r. Spis treści Rzdział I Przepisy gólne Rzdział II Cele i zadania szkły. Organizacja i udzielanie pmcy psychlgiczn - pedaggicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH (rk szklny 2015/2016) Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88. Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 Załżenia knkursu: W knkursie birą udział wszyscy uczniwie klas I-VI wraz z wychwawcami. Zadania knkurswe będą pdzielne na kategrie, sbn dla klas I-III i IV-VI.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO w WARSZAWIE w SESJI WIOSENNEJ 2015 (pracwana na pdstawie Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubwidzu Misją szkły jest mdel abslwenta, który: panwał fundamentalną wiedzę i umiejętnści, jest dpwiedzialny, psiada wiarę we własne siły, ptrafi się uczyć i jest ciekawy świata.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Pdstawa prawna PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Rzprządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA:

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA: S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. bł. Marii Karłwskiej w Dbieszewie TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 rku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rzprządzenie MEN z dnia 9 luteg 2007 rku (Dz. U. z 2007 Nr 35, pz. 222) zmieniające

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzaminu maturalnego

Instrukcja egzaminu maturalnego Instrukcja egzaminu maturalneg WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 31 im. J. Kilińskieg w WARSZAWIE w ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 (pracwana na pdstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne. STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 pz.2572 ze zmianami w szczególnści Ustawy z

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji dzieci d Przedszkla w Żytwicach na rk szklny 2013/2014 1 Pdstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity z 2004 r. Dz. U. z 2004r. Nr 256, pz.2572);

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Informator o zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie ROK SZKOLNY 2011/2012

Informator o zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie ROK SZKOLNY 2011/2012 Infrmatr zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawdwych w Mrągwie ROK SZKOLNY 2011/2012 Planwane kierunki nabru Warunki przyjęć Harmngram rekrutacji Praktyczna nauka zawdu 1. P l a n w a n e k i e r u n k i

Bardziej szczegółowo

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne pracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny System Oceniania I. KONTRAKT Z UCZNIAMI Każdy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzyskania Karty Motorowerowej w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

Regulamin uzyskania Karty Motorowerowej w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach Regulamin uzyskania Karty Mtrwerwej w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Plkwicach 1. Zgdnie z ustawą praw ruchu drgwym (Dz. U. z 1997 r. NR 98, pz 602 z późn. zm) - Art. 97 i art. 109 nakłada na dyrektrów

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1iA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1iA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1iA techniki kmputerwej Pdstawy Dział Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: rzróżnić systemy liczbwe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 2iA Dział Knfiguracja systemów peracyjnych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: Zdefiniwać ustawienia systemie Windws

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo