WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU"

Transkrypt

1 WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele szklneg systemu ceniania: a. gólne: wspieranie edukacji ucznia (z uwzględnieniem strefy najbliższeg rzwju); grmadzenie infrmacji, rzpznawanie umiejętnści w stsunku d wymagań wynikających z prgramu nauczania; świadmy udział wszystkich zaintereswanych w prcesie ceniania; zapewnienie nauczycielm dsknalenia metd pracy dydaktyczn-wychwawczej w celu pdniesienia efektów nauczania. b. szczegółwe: nabywanie przez ucznia umiejętnści rzróżniania pstaw pzytywnych i negatywnych; wdrażanie ucznia d systematycznej pracy, samkntrli i samceny. Stymulwanie d czerpania infrmacji z pzadydaktycznych źródeł wiedzy; przekazywanie rdzicm (prawnym piekunm) bieżących infrmacji pstępach dziecka; współpraca z rdzicami i śrdwiskiem lkalnym w zakresie twrzenia przez szkłę prgramów ddziaływań stswanych d ptrzeb; ustalanie cen i ich mtywwanie 2. Ocenianie wewnątrzszklne bejmuje: a. Określanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych raz pdanie ich ucznim i rdzicm (prawnym piekunm. b. Międzysemestralne klasyfikwanie i bieżące cenianie: z przedmitów według skali cen; z zachwania - według ustalnych kryteriów. 3. Ustalanie cen klasyfikacyjnych na kniec rku szklneg i warunków ich pprawiania. 4. Wystawianie cen na kniec rku. 5. Oceny bieżące i ceny kwalifikacyjne międzysemestralne ustala się według skali kreślnej w regulaminie szkły. II. Kryteria ceniania kształcenia w nauczaniu pczątkwym w SP 64 w Pznaniu. 6. Uczeń kmpetentny (k), t taki, który: a. biegle psługuje się zdbytymi wiadmściami w rzwiązywaniu trudnych prblemów teretycznych i praktycznych na kreślnym pzimie nauczania; b. ptrafi zastswać psiadaną wiedzę d rzwiązywania zadań i prblemów w nwych sytuacjach;

2 c. prpnuje rzwiązania nietypwe, rzwiązuje zadania wykraczające pza prgram nauczania. 2. Uczeń samdzielny (s), t taki, który: a. panwał wiadmści i umiejętnści kreślne prgramem nauczania; b. pprawnie stsuje wiadmści, rzwiązuje (wyknuje) samdzielnie typwe zadania teretyczne i praktyczne; c. ppełnia błędy, które p wskazaniu ptrafi samdzielnie pprawić. 3. Uczeń dbry (d), t taki, który: a. panwał wiadmści i umiejętnści kreślne prgramem nauczania; b. pprawnie stsuje wiadmści, rzwiązuje (wyknuje) typwe zadania teretyczne i praktyczne; c. ppełnia błędy, które p wskazaniu ptrafi pprawić. 4. Uczeń radzący sbie (r), t taki, który: a. panwał pdstawwe, najprstsze i najbardziej uniwersalne wiadmści i umiejętnści kreślne prgramem nauczania; b. ma braki, które nie przekreślają mżliwści uzyskania przez ucznia pdstawwej wiedzy; c. przy pmcy nauczyciela rzwiązuje zadania teretyczne i praktyczne średnim stpniu trudnści. 5. Uczeń ptrzebujący pmcy (pp), t taki, który: a. nie panwał pdstawwych wiadmści i umiejętnści; b. nie ptrafi samdzielnie rzwiązywać (wyknywać) zadań niewielkim (elementarnym) stpniu trudnści. III. Kryteria ceniania i kształcenia. 5. Ocenę celującą trzymuje uczeń, który: a. psiadł wiedzę i umiejętnści wykraczające trudnścią pza prgram nauczania przedmitu w danej klasie; b. rzwiązuje szczególnie złżne prblemy i prpnuje ryginalne rzwiązania; c. samdzielnie i twórcz rzwija swje uzdlnienia; d. siąga sukcesy w knkursach i limpiadach przedmitwych. 2. Ocenę bardz dbrą trzymuje uczeń, który: a. panwał pełny zakres wiedzy i umiejętnści kreślny prgramem nauczania przedmitu w danej klasie; b. samdzielnie rzwiązuje trudne i złżne prblemy. 3. Ocenę dbrą trzymuje uczeń, który: a. panwał wiadmści i umiejętnści z pszczególnych przedmitów bjętych prgramem nauczania; b. rzwiązuje typwe prblemy.

3 4. Ocenę dstateczną trzymuje uczeń, który: a. panwał pdstawwe, najprstsze i najbardziej uniwersalne wiadmści i umiejętnści z daneg przedmitu, kreślne prgramem nauczania; b. rzwiązuje prste zadania teretyczne i praktyczne. 5. Ocenę dpuszczającą trzymuje uczeń, który: a. panwał minimum wiadmści i umiejętnści niezbędnych d uczenia się i funkcjnwania w rzeczywistści, przewidzianych dla pszczególnych przedmitów w prgramie nauczania; b. rzwiązuje zadania najłatwiejsze i najczęściej stswane samdzielnie lub za pmcą nauczyciela. 6. Ocenę niedstateczną trzymuje uczeń, który: a. nie panwał minimum wiadmści i umiejętnści z daneg przedmitu przewidzianeg przez prgram nauczania; b. jeg braki uniemżliwiają zdbywanie dalszej wiedzy i umiejętnści, c. nie jest w stanie rzwijać zadań elementarnym stpniu trudnści nawet z pmcą nauczyciela IV. Przyjęta następująca skala cen cząstkwych z prac pisemnych i ustnych: 1. Skala cen. 2. Uwagi. a. cenę semestralną wystawia się na pdstawie cen cząstkwych, a cenę rczną na pdstawie ceny semestralnej z I semestru i cen cząstkwych z II semestru. b. cenę z przedmitu wystawia nauczyciel uczący daneg przedmitu, a w przypadku dłuższej jeg niebecnści wychwawca klasy w przumieniu z dyrekcja szkły. c. ilść cen cząstkwych w semestrze w stsunku d ilść tygdniwych gdzin daneg przedmitu. 5 gdzin w tygdniu min. 10 cen; 4 gdziny w tygdniu min. 6 cen; 2 gdziny w tygdniu min. 5 cen; 1 gdzina w tygdniu min. 3 ceny. d. Każda cena pwinna być znaczna w dzienniku raz wpisana d dzienniczka ucznia z uwzględnieniem z jakieg zakresu materiału bądź umiejętnści zstała uzyskana. V. Przepisy uzupełniające kryteria ceny. 1. Przy ustalaniu stpnia z wychwania fizyczneg, techniki muzyki i plastyki - jeżeli nie są ne przedmitami kierunkwymi - należy w szczególnści brać pd uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z bwiązków wynikających ze specyfiki tych przedmitów. 2. Nauczyciel szkły pdstawwej i pnadpdstwwej mże na pdstawie pisemnej pinii pradni psychlgiczn-pedaggicznej lub innej pradni specjalistycznej, której mwa w rzprządzeniu Ministra Edukacji Nardwej z dnia 11 czerwca 1993 rku w sprawie rganizacji i zasada działania publicznych pradni psychlgiczn-pedaggicznych raz innych publicznych pradni specjalistycznych /Dz. U. Nr 67, pz. 322/, bniżyć wymagania prgramwe z bwiązkwych przedmitów gólnkształcących - z wyjątkiem przedmitów widących związanych z prfilem

4 nauczania w liceum gólnkształcącym - w stsunku d ucznia, u któreg stwierdzn deficyty rzwjwe uniemżliwiające sprstanie wymaganim prgramwym. 3. W uzasadninych przypadkach uczeń mże być zwlniny na czas kreślny z zajęć wychwania fizyczneg. 4. Decyzję zwlnieniu z zajęć wychwania fizyczneg pdejmuje dyrektr szkły na pdstawie pinii granicznych mżliwściach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. 5. W przypadku zwlnienia ucznia z zajęć wychwania fizyczneg w dkumentacji przebiegu nauczania zamiast ceny kwalifikacyjnej wpisuje się zwlniny. 6. W klasach I - III szkły pdstawwej cena kwalifikacyjna jest ceną piswą. 7. Decyzję zwlnieniu ucznia z nauki języka bceg pdejmuje dyrektr szkły na pdstawie zaświadczenia pradni psychlgiczn-pedaggicznej. 8. Uczeń niesłyszący i z inneg rdzaju deficytami mże być zwlniny z nauki języka bceg. Decyzję w tej sprawie pdejmuje dyrektr szkły na pdstawie pisemneg wnisku rdziców ucznia i zaświadczenia specjalistycznej placówki służby zdrwia lub pradni wymieninej w pkt.2 ustawy raz p uzyskaniu pinii lgpedy i pedagga szklneg. VI. Frmy sprawdzania wiedzy i umiejętnści. 1. Ocenianie bieżące:. frmy ustne: dpwiedzi (dialg, pis, streszczenie, pwiadanie...); wypwiedzi w klasie (częst kreślne jak aktywnść lub praca na lekcji); recytacja; rzwiązywanie bieżących zadań na lekcji. b. frmy pisemne: kartkówki (sprawdzenie przygtwania ucznia d lekcji, z wykrzystaniem materiału z trzech statnich tematów); sprawdziany wg specyfiki przedmitu; prace klaswe na zakńczenie działu; testy różneg typu; dyktanda, pisemne, sprawdziany; zadania dmwe - ćwiczenia, wypracwania, zadania tekstwe; prace ddatkwe np. referaty; sprawdzian próbny i kńcwy - klasa VI c. frmy sprawnściwe, dświadczalne, praktyczne: (dtyczą zajęć, pdczas których uczymy, ćwiczymy, kntrlujemy sprawnści raz umiejętnści praktyczne - np. gra na flecie, zaśpiewanie pisenki, pieśni, wyklaskanie rytmu itd. prace plastyczne - rysunek, rzeźba, frmy przestrzenne; ćwiczenia gimnastyczne, testy sprawnściwe etc. 2. Ocenianie sumujące: a. test lub kntrlne prace pisemne, których celem jest cena wiedzy z całściw zamkniętej części materiału (dbywa się w terminie wyznacznym przez nauczyciela) b. należy przestrzegać następujących ustaleń: jedna praca kntrlna w dniu dla ucznia; test przeprwadzany jest w tej samej gdzinie lekcyjnej, w tym samym dniu, we wszystkich klasach jedneg pzimu kształcenia. VII. Zasady bwiązujące przy sprawdzaniu wiedzy i umiejętnści.

5 1. Frmy sprawdzania wiedzy a. dpwiedzi na lekcji z trzech statnich tematów; b. kartkówka (niezapwiadana frma dpwiedzi nie przekraczająca 15 minut i bejmująca materiał z trzech statnich tematów), wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia ucznim nie później niż tydzień p jej przeprwadzeniu; c. dpwiedź ustna; d. sprawdzian (praca klaswa) - przygtwany i zapwiedziany z tygdniwym wyprzedzeniem. Jest t samdzielna frma pracy pisemnej na lekcji pd nadzrem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym. Maksymalna ilść prac teg typu t trzy tygdniw, wyniki nauczyciel analizuje i mawia z uczniami nie później niż dwa tygdnie p przeprwadzeniu sprawdzianu; e. praca na lekcji (aktywnść); f. praca dmwa - cena następuje na pdstawie samdzielnej pracy wyknanej przez ucznia, dświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, prjekty edukacyjne sprzyjające nauczaniu międzyprzedmitwemu, np. albumy, plakaty, makiety. 2. Spsby pprawiania cen. 3. Zasady: a. prace pdlegające pprawie: prace klaswe, sprawdziany, testy pdsumwujące, wypwiedzi ustne wg uznania ucząceg daneg przedmitu. b. pprawie nie pdlegają: testy i bieżące wypwiedzi ustne, kartkówki i dyktanda. a. uczeń ma praw d jednkrtneg pprawiania pracy w frmie ustalnej przez nauczyciela i w czasie z nim uzgdninym. b. w przypadku nieuzasadnineg nieprzybycia na sprawdzian pprawiający uczeń traci mżliwść pprawy. c. w przypadku uzyskania ceny niższej uczeń pzstaje przy cenie wyższej. d. wypwiedzi ustne i testy pdsumwujące dział uczeń mże pprawić w innej frmie ustalnej przez nauczyciela. e. sba niebecna z przyczyn uzasadninych pdczas prac klaswych, sprawdzianów zbwiązana jest wykazać się wiadmściami, umiejętnściami z daneg zakresu materiału w frmie i terminie pdanym przez nauczyciela. f. w przypadku celwej niebecnści na pracy klaswej, sprawdzianie, teście uczeń trzymuje cenę niedstateczną bez mżliwści pprawienia. VIII. Indywidualizacja pracy z uczniem. 1. Opracwanie ddatkwych zadań, kart pracy dla ucznia zdlneg - Bank pmysłów - (fiszki matematyczne, rtgraficzne, gramatyczne, krzyżówkwe, łamigłówki, zadania na szóstkę) - dtyczy prcesu sprawdzania. a. przygtwanie kart sprawdzających wiadmści ucznia dstswanych d jeg mżliwści (praca w trzech pzimach) - kl. I - III; b. zróżnicwanie zadań sprawdzających wiadmści uczniów d najłatwiejszeg d najtrudniejszeg kl IV - VI. 2. Dstswanie wymagań dydaktycznych d indywidualneg tempa pracy ucznia słabeg (z rzeczeniem). 3. Zrganizwanie ciekawych kącików zaintereswań (histryczny, gegraficzny, muzyczny, przyrdniczy) przez uczniów. Prezentacja na lekcji wychwawczych. 4. Przygtwanie zadań różnym stpniu trudnści wykrzystywanych pdczas lekcji i w pracach dmwych.

6 IX. Zasady i kryteria ceniania zachwania. 1. Cele ceny zachwania: a. wspieranie sbwści ucznia pprzez: uświadamianie ppełnianych błędów niezgdnych z gólnie przyjętymi nrmami spłecznymi i mralnymi; mtywwanie d dsknalenia mralneg za pmcą nagród i kar, frmułwanie jasnych i zrzumiałych wymagań; życzliwe kmentwanie zachwania ze wskazaniem najpierw zalet, a ptem wad raz spsbów pprawy ceny zachwania; stswanie zasady wyższej nagrdy za stawianie sbie wartściwych celów i dążenie d ich realizacji niż kary za zaniechanie lub błędy; uwzględnienie cech charakterlgicznych ucznia raz pzimu jeg rzwju. b. prpnwanie życiweg aktywizmu. c. przygtwanie d życia w spłeczeństwie demkratycznym pprzez stswanie prcedur partnerskich. d. pinfrmwanie rdziców stpniu rzwju sbwści ucznia raz stpnia, w jakim respektuje ustalne wymagania i nrmy. 2. Skala i kryteria ceny zachwania zbacz link system ceny z zachwania 3. Zasady ustalania ceny z zachwania a. wychwawca infrmuje uczniów szczególnych kryteriach wpływających na cenę zachwania; b. wychwawca infrmuje rdziców (prawnych piekunów) wyżej wymieninych kryteriach na pierwszym zebraniu rdziców; c. cena zachwania: naganna i niedpwiednia, wyklucza pełnienie funkcji w Samrządzie Uczniwskim raz uczestnictw w Pczcie Sztandarwym raz reprezentwanie szkły na zewnątrz, także na imprezach sprtwych; d. cena zachwania: pprawna wyklucza pełnienie funkcji kierwniczych w Samrządzie Uczniwskim, uczestnictw w Pczcie Sztandarwym; e. cenę zachwania śródrczną i kńcwrczną, frmułuje wychwawca klasy; na pdstawie własnych bserwacji i bserwacji nauczycieli uczących raz innych pracwników szkły, które są zapisane w zeszycie spstrzeżeń; f. przy ustalaniu ceny zachwania bierze się pd uwagę pstawy ucznia, ujawnine pdczas zajęć rganizwanych przez szklę (zajęcia edukacyjne, imprezy i zajęcia pzalekcyjne, wycieczki, zawdy sprtwe) raz pza szkłą; g. cena zachwania ustalna przez wychwawcę jest stateczna. 4. Zasady infrmwania rdziców (prawnych piekunów) cenie zachwania. a. cenie zachwania semestralnej wychwawca infrmuje rdziców (prawnych piekunów) na zebraniu z rdzicami, któreg termin wyznaczny jest na statni tydzień pierwszeg semestru;

7 b. zeszyt spstrzeżeń z infrmacjami zachwaniu ucznia pzstaje d wglądu u wychwawcy. X. Klasyfikwanie uczniów 1. Klasyfikacja śródrczna plega na kreswym pdsumwaniu siągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, kreślnych w szklnym planie nauczania i zachwania ucznia raz ustaleniu śródrcznych cen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrcznej ceny klasyfikacyjnej z zachwania 2. Klasyfikacja rczna w klasach I - III szkły pdstawwej plega na pdsumwaniu siągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachwania ucznia w danym rku szklnym raz ustaleniu jednej rcznej ceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rcznej ceny klasyfikacyjnej z zachwania. 3. Klasyfikacja rczna pcząwszy d klasy IV szkły pdstawwej, plega na pdsumwaniu siągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, kreślnych w szklnym planie nauczania i zachwania ucznia w danym rku szklnym raz ustaleniu rcznych cen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rcznej ceny klasyfikacyjnej zachwania. 4. Przed rcznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedaggicznej nauczyciel prwadzący pszczególne zajęcia edukacyjne raz wychwawca klasy są bwiązani pinfrmwać ucznia i jeg rdziców (prawnych piekunów) przewidywanych dla nieg rcznych (semestralnych) cenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rcznej cenie klasyfikacyjnej zachwania. 5. Śródrczne i rczne ceny klasyfikacyjne z bwiązkwych i ddatkwych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prwadzący pszczególne zajęcia, a z zachwania - wychwawca klasy p zasięgnięciu pinii nauczycieli, uczniów danej klasy raz cenianeg ucznia. 6. Rczna (semestralna) cena klasyfikacyjna z ddatkwych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na prmcję d klasy prgramw wyższej ani na ukńczenie szkły. 7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na cenę klasyfikacyjną zachwania. 8. Uczeń mże nie być klasyfikwany z jedneg, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest pdstawy d ustalenia śródrcznej lub rcznej ceny klasyfikacyjnej z pwdu niebecnści ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających płwę czasu przeznaczneg na te zajęcia w szklnym planie nauczania. 9. Uczeń niesklasyfikwany z pwdu usprawiedliwinej niebecnści mże zdawać egzamin klasyfikacyjny. 10. Na wnisek ucznia niesklasyfikwaneg z pwdu nieusprawiedliwinej niebecnści lub na wnisek jeg rdziców (prawnych piekunów) rada pedaggiczna mże wyrazić zgdę na egzamin klasyfikacyjny. 11. Egzamin klasyfikacyjny przeprwadza się w frmie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu klasyfikacyjneg z plastyki, muzyki, techniki, infrmatyki i wychwania fizyczneg, który ma frmę zadań praktycznych. 12. Egzamin klasyfikacyjny przeprwadzenia nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w becnści wskazaneg przez dyrektra szkły nauczyciela takich samych lub pkrewnych zajęć edukacyjnych. 13. W czasie egzaminu klasyfikacyjneg mgą być becni w charakterze bserwatrów rdzice (prawni piekunwie) ucznia.

8 14. W przypadku nieklasyfikwania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dkumentacji przebiegu nauczania wpisuje się nieklasyfikwany. 15. Ustalna przez nauczyciela alb uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjneg rczna (semestralna) cena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest stateczna. Mże być zmienina w wyniku egzaminu pprawkweg. 16. Uczeń lub jeg rdzice (prawni piekunwie) mgą zgłsić zastrzeżenia d dyrektra szkły, jeżeli uznają, że rczna (semestralna) cena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub rczna cena klasyfikacyjna zachwania zstała ustalna niezgdnie z przepisami prawa dtyczącymi trybu ustalania tej ceny. Zastrzeżenia mgą być zgłszne w terminie d 7 dni p zakńczeniu zajęć dydaktyczn - wychwawczych. 17. W przypadku stwierdzenia, że w/w ceny zstały ustalne niezgdnie z przepisami prawa dtyczącymi trybu ustalania tych cen, dyrektr szkły pwłuje kmisję, która: a. w przypadku rcznej (semestralnej) ceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprwadza sprawdzian wiadmści i umiejętnści ucznia, w frmie pisemnej i ustnej, raz ustala rczną (semestralną) cenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; (cenie zachwania semestralnej wychwawca infrmuje rdziców /prawnych piekunów/ na zebraniu z rdzicami, któreg termin wyznaczny jest na statni tydzień pierwszeg semestru); b w przypadku rcznej ceny klasyfikacyjnej zachwania - ustala rczną cenę klasyfikacyjną zachwania w drdze głswania zwykłą większścią głsów; w przypadku równej liczby głsów decyduje głs przewdnicząceg kmisji. 18. Ustalna przez kmisję rczna (semestralna) cena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych raz rczna cena klasyfikacyjna zachwania nie mżna być niższa d ustalnej wcześniej ceny. Ocena ustalna przez kmisję jest stateczna z wyjątkiem niedstatecznej z zajęć edukacyjnych, która mże być zmienina w wyniku egzaminu pprawkweg. 19. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwinych nie przystąpił d sprawdzianu, którym mwa w punkcie w wyznacznym terminie, mże przystąpić d nieg w ddatkwym terminie, wyznacznym przez dyrektra szkły. 20. Przepisy stsuje się dpwiedni w przypadku rcznej (semestralnej) ceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu pprawkweg, z tym, ze termin d zgłszenia zastrzeżeń wynsi 5 dni d dnia przeprwadzenia egzaminu pprawkweg. W tym przypadku cena ustalna przez kmisję jest stateczna. XI. Prmwanie uczniów. 1. Uczeń klasy I - III trzymuje prmcję d klasy prgramw wyższej. 2. W wyjątkwych przypadkach Rada Pedaggiczna mże pstanwić pwtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkły pdstawwej, na pdstawie pinii wydanej przez lekarza lub publiczną pradnię psychlgiczn - pedaggiczną, w tym publiczną pradnię specjalistyczną, raz w przumieniu z rdzicami (prawnymi piekunami) ucznia.

9 3. Pcząwszy d klasy IV szkły pdstawwej, uczeń trzymuje prmcję d klasy prgramw wyższej, jeżeli ze wszystkich bwiązkwych zajęć edukacyjnych, kreślnych w szklnym planie nauczania, uzyskał rczne ceny klasyfikacyjne wyższe d ceny niedstatecznej. Uczeń, który nie spełnił tych warunków, nie trzymuje prmcji d klasy prgramw wyższej i pwtarza klasę. 4. Pcząwszy d klasy IV szkły pdstawwej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rcznej (semestralnej) uzyskał cenę niedstateczną z jednych bwiązkwych zajęć edukacyjnych, mże zdawać egzamin pprawkwy. W wyjątkwych przypadkach Rada Pedaggiczna mże wyrazić zgdę na egzamin pprawkwy dwóch bwiązkwych zajęć edukacyjnych. 5. Pcząwszy d klasy IV szkły pdstawwej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rcznej uzyskał z bwiązkwych zajęć edukacyjnych średnią cen c najmniej 4,75 raz c najmniej bardz dbrą cenę z zachwania, trzymuje prmcję d klasy prgramw wyższej z wyróżnieniem. 6. Egzamin pprawkwy składa się z części pisemnej raz z części ustnej; z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, infrmatyki, techniki raz wychwania fizyczneg, z których egzamin ma przede wszystkim frmie zadań praktycznych. 7. Termin egzaminu pprawkweg wyznacza dyrektr szkły w statnim dniu ferii letnich. 8. Egzamin pprawkwy przeprwadza kmisja pwłana przez dyrektra szkły. 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwinych nie przystąpił d egzaminu pprawkweg w wyznacznym terminie, mże przystąpić d nieg w ddatkwym terminie, wyznacznym prze dyrektra szkły, nie ptniej niż d kńca września. 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu pprawkweg, nie trzymuje prmcji d klasy prgramw wyższej i pwtarza klasę. 11. Uwzględniają mżliwści edukacyjne ucznia szkły pdstawwej, Rada Pedaggiczna mże jednak raz w ciągu daneg etapu edukacyjneg prmwać d klasy prgramw wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu pprawkweg z jednych bwiązkwych zajęć edukacyjnych, pd warunkiem, że te bwiązkwe zajęcia edukacyjne są, zgdnie ze szklnym planem nauczania, realizwane w klasie prgramw wyższej. 12. Uczeń kńczy szkłę pdstawwą: a. jeżeli w wyniku klasyfikacji kńcwej, na którą składają się rczne (semestralne) ceny klasyfikacyjne z bwiązkwych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie prgramw najwyższej raz rczne (semestralne) ceny klasyfikacyjne z bwiązkwych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakńczyła się w klasach prgramw niższych w szkle uzyskał ceny klasyfikacyjne wyższe d ceny niedstatecznej; b. jeżeli pnadt przystąpił w statnim rku nauki w szkle pdstawwej d sprawdzianu pzimu panwania umiejętnści, ustalnych w standardach wymagań. 13. Uczeń kńczy szkłę pdstawwą z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji kńcwrcznej uzyskał z bwiązkwych zajęć edukacyjnych średnią cen c najmniej 4,75 raz c najmniej bardz dbrą cenę z zachwania. XII. Sprawdzian przeprwadzany w statnim rku nauki w szkle pdstawwej.

10 1. W klasie VI szkły pdstawwej jest przeprwadzany sprawdzian pzimu panwania umiejętnści, ustalnych w standardach wymagań będących pdstawą przeprwadzenia sprawdzianu w statnim rku nauki w szkle pdstawwej, zwanej dalej sprawdzianem 2. Sprawdzian przeprwadza się kwietniu, w terminie ustalnym przez dyrektra Centralnej Kmisji Egzaminacyjnej. 3. Uczniwie ze specyficznymi trudnściami w uczeniu się mają praw przystąpić d sprawdzianu w warunkach i frmie dstswanych d indywidualnych ptrzeb psychfizycznych i edukacyjnych ucznia, na pdstawie pinii publicznej pradni psychlgiczn - pedaggicznej, w tym publicznej pradni specjalistycznej. 4. Opinia ta pwinna być wydana przez pradnię nie później niż d kńca września rku szklneg, w którym jest przeprwadzny sprawdzian i przedłżna dyrektrwi szkły w terminie d dnia 15 października rku szklneg, w którym przeprwadzany jest sprawdzian. 5. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów, których mwa w punkcie 3, czas trwania sprawdzianu mże być przedłużny, nie więcej jednak niż 30 minut. 6. Uczeń mże uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. 7. Prace uczniów sprawdzają egzaminatrzy wpisani d ewidencji egzaminatrów, pwłani przez dyrektra kmisji kręgwej. Wynik sprawdzianu ustala kmisja kręgwa na pdstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatrów. 8. Wyniki sprawdzianu ustalny przez kmisję jest stateczny. 9. Uczeń, który z przyczyn lswych lub zdrwtnych nie przystąpił d sprawdzianu w ustalnym terminie alb przerwał sprawdzian, przystępuje d sprawdzianu w ddatkwym terminie ustalnym przez dyrektra Kmisji Centralnej, nie później niż d dnia 20 sierpnia daneg rku, w miejscu wskazanym przez dyrektra Kmisji Okręgwej. 10. Uczeń, który nie przystąpił d sprawdzianu w terminie d dnia 20 sierpnia daneg rku, pwtarza statnią klasę szkły pdstawwej raz przystępuje d sprawdzianu w następnym rku. 11. W szczególnych przypadkach lswych lub zdrwtnych, uniemżliwiających przystąpienie d sprawdzianu w terminie d dnia 20 sierpnia daneg rku, dyrektr Kmisji Okręgwej, na udkumentwany wnisek dyrektra szkły, mże zwlnić ucznia z bwiązku przystąpienia d sprawdzianu. Dyrektr szkły składa wnisek w przumieniu z rdzicami (prawnymi piekunami) ucznia. 12. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukńczenie szkły i nie dntwuje się g na świadectwie ukńczenia szkły. 13. Wyniki sprawdzianu raz zaświadczenie szczegółwych wynikach sprawdzianu dla każdeg ucznia Kmisja Okręgwa przekazuje d szkły nie później niż na 7 dni przed zakńczeniem zajęć dydaktyczn - wychwawczych, a w przypadku uczniów, których mwa w punkcie 9, d dnia 31 sierpnia daneg rku. XIII. Prcedury dwławcze 1. W klasach 1-3 bwiązują ceny piswe z zająć edukacyjnych i zachwania. 2. Prcedura dwławcza dtycząca przewidywanej ceny z przedmitu w klasach 4-6 a. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym psiedzeniem rady pedaggicznej nauczyciele przedmitów i wychwawca pisemnie (w dzienniczkach uczniów) infrmują - rdziców (prawnych piekunów) i uczniów zagrżeniu ceną niedstateczną z pszczególnych przedmitów.

11 b. Na tydzień przed klasyfikacyjnym psiedzeniem rady pedaggicznej nauczyciele przedmitów i wychwawca pisemnie (w dzienniczkach uczniów) infrmują rdziców i uczniów przewidywanych semestralnych/ kńcwych cenach przedmitwych c. Uczniwie zbwiązani są w ciągu dwóch dni przedstawić wychwawcy pdpisane przez rdziców (prawnych piekunów) przewidywane ceny. W przypadku braku pdpisu w wyznacznym terminie nauczyciel dntwuje ten fakt w dzienniczku ucznia i dzienniku lekcyjnym. d. W terminie trzech dni d daty pdania przewidywanej ceny z przedmitu. rdzic (prawny piekun) ma praw złżyć w frmie pisemnej dwłanie d przewidywanej ceny niedstatecznej (lub pzytywnej) d dyrektra szkły - wraz knkretnym, rzeczwym uzasadnieniem. e. W przypadku wpłynięcia dwłania d przewidywanej semestralnej/kńcwej przedmitwej ceny dyrektr Szkły przeprwadza pstępwanie wyjaśniające : Jeżeli wyniku pstępwania wyjaśniająceg stwierdzne zstaną isttne uchybienia w prcedurze wystawiania ceny dyrektr szkły zarządza przeprwadzenie egzaminu weryfikująceg cenę z niedstatecznej na pzytywną lub z pzytywnej na pzytywną wyższą; W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłwści dyrektr ddala dwłanie Decyzja dyrektra przekazana jest wniskdawcy w frmie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż dwa dni d daty wpłynięcia dwłania. Decyzja dyrektra Szkły jest stateczna. f. Ocena z przedmitu lub zachwania mże być pdwyższna tylk jeden stpień. g. W przypadku pzytywneg rzpatrzenia dwłania dyrektr szkły zbwiązuje nauczyciela daneg przedmitu d przypmnienia wymagań dtyczących ceny, którą ubiega się uczeń i pisemneg pdania infrmacji terminie egzaminu weryfikująceg cenę. h. Egzamin weryfikujący cenę przeprwadza w frmie ustnej i pisemnej (z wyjątkiem przedmitów artystycznych kultury fizycznej, infrmatyki, które mają frmę zadań praktycznych). i. W skład kmisji egzaminacyjnej wchdzą nauczyciel uczący daneg przedmitu dyrektr szkły lub nauczyciel teg sameg lub pkrewneg przedmitu. j. Kmisja weryfikująca cenę mże: w przypadku pzytywneg wyniku egzaminu pdwyższyć przewidywaną cenę 1 stpień w przypadku negatywneg wyniku egzaminu pzstawić przewidywaną ceną bez zmian. k. Nauczyciel przedmitu jest zbwiązany d pisemneg pwiadmienia ucznia i rdziców ( prawnych piekunów) wyniku egzaminu weryfikująceg ceną. 3. Prcedura dwławcza dtycząca przewidywanej ceny z zachwania w klasach 4-6.

12 a. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym psiedzeniem rady pedaggicznej nauczyciel wychwawca pisemnie (w dzienniczkach) infrmuje rdziców (prawnych niąkun6w) i uczniów grżącej uczniwi nagannej lub niedpwiedniej. cenie z zachwania. b. Na tydzień przed klasyfikacyjnym psiedzeniem rady pedaggicznej nauczyciel - wychwawca pisemnie (w dzienniczkach) infrmuję rdziców i uczniów przewidywanych semestralnych/kńcwych cenach z zachwania c. W terminie trzech dni d daty pdania przewidywanej ceny z zachwania, rdzic (prawny piekun) ma praw złżyć w frmie pisemnej dwłanie d przewidywanej ceny nagannej (lub pzytywnej) d dyrektra szkły wraz z knkretnym, rzeczwym uzasadnieniem. d. W przypadku wpłynięcia dwłania d przewidywanej semestralnej/kńcwej ceny z zachwania dyrektr szkły przeprwadzą pstępwanie wyjaśniające: Jeżeli w wyniku pstępwania wyjaśniająceg stwierdzne zstały isttne uchybiania w prcedurze wystawiania ceny, dyrektr szkły pwłuje kmisję weryfikującą ceną z zachwania. W skład kmisji weryfikującej cenę z zachwania wchdzą: dyrektr, wychwawca klasy pedagg lub psychlg szklny, przedstawiciel SU i Rady Rdziców Celem kmisji jest pnwne rzpatrzenie kwestinwanej, przewidywanej ceny z zachwania. Decyzja kmisji jest stateczna. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłwści dyrektr ddala dwłanie. Decyzja dyrektra winna być przekazana wniskdawcy w frmie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż trzy dni d daty wpłynięcia dwłania. Decyzja dyrektra szkły jest stateczna. b. Wychwawca klasy jest zbwiązany d pisemneg pwiadmienia ucznia i rdziców (prawnych piekunów) decyzji kmisji weryfikującej cenę z zachwania. c. Ocena przewidywana semestralna/kńcwa z zachwania mże być zmienina, jeśli w kresie d pdania jej rdzicm (prawnym piekunm) i ucznim, zajdą isttne zmiany w zachwaniu uczniów. Te zmianę zatwierdza rada pedaggiczna na psiedzeniu klasyfikacyjnym. Nauczyciel wychwawca ma bwiązek, w terminie nie dłuższym niż dwa dni d psiedzenia rady pedaggicznej, pwiadmić zmianie ceny przewidywanej rdziców ucznia (prawnych piekunów). 4. Prcedura dwławcza ceny semestralnej/rcznej przedmitwej i z zachwania w klasach 4-6 a. Uczeń lub jeg rdzic (prawni piekunwie) mgą wnieść d dyrektra szkły, jeżeli uznają, że semestralna/rczna cena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub semestralna/rczna cena klasyfikacyjna z zachwania zstała ustalna niezgdnie z przepisami prawa dtyczącymi trybu ustalania tej ceny. Zastrzeżenia mgą być zgłszne w terminie d siedmiu dni p zakńczeniu zajęć dydaktyczn - wychwawczych.

13 b. Pwdem dwłania mże być: naruszenie zasad WSO, niedtrzymanie terminu pdania cen przewidywanych ilść cen nieprprcjnalna/niezgdna d ilści kreślnych w WSO c. W przypadku stwierdzenia, że semestralna/kńcwa cena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub z zachwania zstała ustalna niezgdnie z przepisami prawa dtyczącymi trybu ustalania tej ceny, dyrektr szkły pwłuje kmisję, która przeprwadzi: pstępwanie wyjaśniające; pisemny i ustny sprawdzian umiejętnści ucznia. d. W skład kmisji wchdzą: dyrektr szkły, nauczyciel uczący daneg przedmitu, nauczyciel uczący teg sameg lub pkrewneg przedmitu, pedagg lub psychlg szklny. e. Sprawdzian wiadmści i umiejętnści ucznia raz ustalenie nwej semestralnej/rcznej ceny z zachwania winny się dbyć: zaraz p wpłynięciu wnisku i jeg rzpznaniu (czerwiec) dla uczniów kńczących szkłę pdstawwą; na pczątku statnieg tygdnia ferii zimwych/letnich dla pzstałych uczniów. f. P przeprwadzeniu sprawdzianu kmisja ustala semestralną/rczną cenę klasyfikacyjną z daneg zajęcia edukacyjneg lub semestralną/rczną cenę klasyfikacyjną z zachwania. g. Ustalna przez kmisję semestralna/rczna cena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjneg raz semestralna/rczna cena klasyfikacyjna z zachwania, nie mże być niższa d ceny ustalnej przez nauczyciela wychwawcę. h. Decyzja kmisji jest stateczna.

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM W Szkle Pdstawwej im. Stefana Kardynała Wyszyńskieg w Kswie Lackim bwiązuje Wewnątrzszklny System Oceniania siągnięć uczniwskich.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU

Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU & 1. 1. Rk szklny jest pdzielny na dwa kresy. 2. Ocenianie wewnątrzszklne siągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 40

POSTANOWIENIA OGÓLNE 40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 40 1. Ocenianie wewnątrzszklne siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczycieli pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w stsunku d wymagań

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r.

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Tekst jednlity p pprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Załącznik Nr 17 d Statutu REGULAMIN ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU Oceny szklne mgą dług ważyć na pczuciu własnej wartści i własnych mżliwści człwieka 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTEPNE 1 Wewnątrzszklny System Oceniania Publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik d Statutu Gimnazjum SO Twja Szkła Opracwane na pdstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy systemie światy z dn. 7 września 1991 (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

Podstawowej nr 2 w Augustowie. Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów został opracowany na

Podstawowej nr 2 w Augustowie. Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów został opracowany na WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ws - bwiązujący w Szkle Pdstawwej nr 2 w Augustwie Wewnątrzszklny System Oceniania, Klasyfikwania i Prmwania uczniów zstał pracwany na pdstawie Rzprządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Gimnazjum nr 4 Sportowe im. Tadeusza Ślusarskiego i Szkoła Podstawowa nr 10

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Gimnazjum nr 4 Sportowe im. Tadeusza Ślusarskiego i Szkoła Podstawowa nr 10 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum nr 4 Sprtwe im. Tadeusza Ślusarskieg i Szkła Pdstawwa nr 10 w Zesple Szkół Ogólnkształcących i Sprtwych w Zielnej Górze WSO pracwan z uwzględnieniem przepisów

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia. Regulamin ceniania zachwania ucznia pracwan na pdstawie: Rzprządzenia MEN z dnia kwietnia 07 r. w sprawie warunków i spsbów ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle Statut Szkły Pdstawwej im. Królwej Jadwigi w Nwym Chechle Nwe Chechł 2012 r. Spis treści Rzdział I Przepisy gólne Rzdział II Cele i zadania szkły. Organizacja i udzielanie pmcy psychlgiczn - pedaggicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkoły Podstawowej i I III Publicznego Gimnazjum

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkoły Podstawowej i I III Publicznego Gimnazjum REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkły Pdstawwej i I III Publiczneg Gimnazjum Regulamin punktweg systemu ceniania zachwania pracwan na pdstawie: Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 1.Rzprządzenie MEN w sprawie ceniania. 2.Statut Szkły. 3.Pstawa prgramwa dla

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88. Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Zesple Szkół Nr 6 im. Mikłaja Reja w Szczecinie Zgdnie z zarządzeniem nr 4 /2015 Zachdnipmrskieg Kuratra Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmwania

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH (rk szklny 2015/2016) Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji dzieci d Przedszkla w Żytwicach na rk szklny 2013/2014 1 Pdstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity z 2004 r. Dz. U. z 2004r. Nr 256, pz.2572);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1iA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1iA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1iA techniki kmputerwej Pdstawy Dział Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: rzróżnić systemy liczbwe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzyskania Karty Motorowerowej w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

Regulamin uzyskania Karty Motorowerowej w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach Regulamin uzyskania Karty Mtrwerwej w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Plkwicach 1. Zgdnie z ustawą praw ruchu drgwym (Dz. U. z 1997 r. NR 98, pz 602 z późn. zm) - Art. 97 i art. 109 nakłada na dyrektrów

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne pracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny System Oceniania I. KONTRAKT Z UCZNIAMI Każdy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole Rekrutacja dzieci sześciletnich d ddziałów przedszklnych w szkle Infrmacja dla rdziców: Dzieci sześciletnie urdzne d 1 lipca d 31 grudnia 2008 r. mgą kntynuwać edukację w ddziałach przedszklnych lub zgdnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 2iA Dział Knfiguracja systemów peracyjnych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: Zdefiniwać ustawienia systemie Windws

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych Pdstawa prawna Zasady przyjęć dzieci urdznych w rku 2011 d klas I w szkłach pdstawwych Zasady przyjęć d szkół pdstawwych w rku szklnym 2017/2018, dla których rganem prwadzącym jest miast Katwice, zstały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO w WARSZAWIE w SESJI WIOSENNEJ 2015 (pracwana na pdstawie Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzaminu maturalnego

Instrukcja egzaminu maturalnego Instrukcja egzaminu maturalneg WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 31 im. J. Kilińskieg w WARSZAWIE w ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 (pracwana na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec Wymagania edukacyjne raz kryterium ceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA Klasa I 1. Zdbycie następujących

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Pdstawy prawne Zasady przyjęć d klas I w szkłach pdstawwych, dla których rganem prwadzącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Regulamin Rekrutacji rok szkolny 2015/2016 do Gimnazjum Nr 43 w Szczecinie

Szczegółowy Regulamin Rekrutacji rok szkolny 2015/2016 do Gimnazjum Nr 43 w Szczecinie Szczegółwy Regulamin Rekrutacji rk szklny 2015/2016 d Gimnazjum Nr 43 w Szczecinie Pdstawa prawna: art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 Załżenia knkursu: W knkursie birą udział wszyscy uczniwie klas I-VI wraz z wychwawcami. Zadania knkurswe będą pdzielne na kategrie, sbn dla klas I-III i IV-VI.

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH

REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH,,Dyktand Bieszczadzkie II Międzyszklny Knkurs Ortgraficzny dla uczniów gimnazjów w rku szklnym 2013/2014 1. Organizatr:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z NEUROLOGII

Program specjalizacji z NEUROLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Prgram specjalizacji z NEUROLOGII Dla lekarzy psiadających specjalizację I stpnia z chrób wewnętrznych Warszawa 1999 (c) Cpyright by Centrum Medyczne Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo