Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6."

Transkrypt

1 Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 1

2 Spis treści 1. Od autra 1. Załżenia prgramu 2. Pdstawa prgramwa kształcenia gólneg dla szkół pdstawwych, II etap edukacyjny - zajęcia kmputerwe 3. Treści nauczania 4. Szczegółwe cele wychwawcze i edukacyjne, prcedury siągania celów 5. Osiągnięcia ucznia i ich cenianie 6. Ocena pracy ucznia 7. Przykładwy rzkład materiału 8. Metdy pracy i śrdki dydaktyczne Bibligrafia Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 2

3 1. Od autra Prgram nauczania Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6., stanwi element pakietu (dstswane d platfrmy sprzętwej edycje: Windws XP, Windws Vista, Windws 7, Linux Ubuntu, Mac), w któreg skład wchdzą: pdręcznik ucznia, w frmie papierwej raz elektrnicznej (fragmenty w części Pytania i zadania) zamieszcznej na płycie CD dłącznej d pdręcznika (pdpięte d danej lekcji). zeszyt ćwiczeń zastępujący zeszyt przedmitwy, zawierający kmplet zadań d wszystkich rzdziałów pdręcznika, skrelwana z pdręcznikiem, multimedialna płyta CD dla ucznia zawierająca ćwiczenia ddatkwe d wszystkich lekcji (prgram sprawdza pprawnść ich wyknania) raz prgramwanie d natychmiastwej instalacji, niezbędne d realizacji treści daneg rzdziału, pradnik dla nauczyciela, strna edukacja.helin.pl z gtwymi materiałami dla nauczyciela, takimi jak: knspekty d wszystkich lekcji wraz z kmentarzami metdycznymi raz ddatkwymi materiałami w pstaci dkumentów tekstwych, filmów, prezentacji, prgramwania, a także spis plecanej literatury raz strn WWW, zestawy testów, sprawdziany, kartkówki, zadania ddatkwe, kryteria ceniania (wymagania na pszczególne ceny), wskazówki metdyczne d pracy: z uczniami uzdlninymi, z uczniami mającymi trudnści w nauce, gólne wskazówki metdyczne, frum. Głównym celem nauczania w szkle pdstawwej jest wypsażenie uczniów w zasadniczą wiedzę, niezbędną na dalszych etapach edukacyjnych raz pwiązanych z nią umiejętnści. Prgram Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl jest zgdny z pdstawą prgramwą kształcenia gólneg na II etapie edukacji z przedmitu zajęcia kmputerwe [2]. Umiejętnści pnadprzedmitwe zawarte w prgramie: 1. Czytanie. 2. Myślenie matematyczne. 3. Myślenie naukwe. 4. Kmunikwanie się w języku jczystym i bcym. 5. Umiejętnść uczenia się. 6. Umiejętnść pracy zespłwej. Cele kształcenia (pnadprzedmitwe) zawarte w prgramie: Uczeń: Zdbywa sprawnść uważneg słuchania, cicheg czytania ze zrzumieniem raz umiejętnść rzumienia. Zdbywa umiejętnść pszukiwania interesujących g wiadmści, a także ich prządkwania. Uczeń pznaje teksty kultury dpwiednie d dla stpnia rzwju emcjnalneg i intelektualneg. Uczy się dbierać teksty świadmie i refleksyjnie. Kształtuje swją wrażliwść, gust estetyczny, pczucie własnej tżsamści i pstawę patrityczna. Uczeń zdbywa umiejętnść wypwiadania się w mwie i piśmie na tematy pruszane na zajęciach, związane z przedmitem i własnych zaintereswań. Uczeń dba pprawnść wypwiedzi własnych, ich frmę. Wykrzystując psiadane umiejętnści, rzwija swja wiedzą kmputerach raz swich zaintereswania. Skutecznie kmunikuje się w różnych sytuacjach. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 3

4 Kształci umiejętnści negcjwania, frmułwania własnych sądów, argumentwania. Planuje, rganizuje i cenia własne uczenie się. Wykrzystuje zdbytą wiedzę w praktyce. Cele, które prgram zstał pszerzny: Uczeń: Rzwija wrażliwść estetyczną Dsknali umiejętnść mądreg i krytyczneg dbiru śrdków masweg przekazu, Rzbudza swje zaintereswania. 2. Załżenia prgramu Prgram nauczania zstał pracwany zgdnie z: Rzprządzeniem Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg raz kształcenia gólneg w pszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 rku, Nr 4, pz. 17); Rzprządzeniem Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 luteg 2012 r. w sprawie ramwych planów nauczania w szkłach publicznych (Dz. U. z 2012, Nr 0, pz. 204); Rzprządzeniem Ministra Edukacji Nardwej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dpuszczenia d użytku w szkle prgramów wychwania przedszklneg i prgramów nauczania raz dpuszczenia d użytku szklneg pdręczników (Dz. U. z 2009, Nr 89, pz. 730); Zaleceniem Parlamentu Eurpejskieg i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kmpetencji kluczwych w prcesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Zgdnie z załżeniami pdstawy prgramwej kształcenia gólneg zajęcia kmputerwe na II etapie kształcenia pwinny: Przekazywać wiadmści na temat faktów, zasad, terii i praktyki, dtyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich dświadczeniu uczniów. Umżliwić zdbycie przez uczniów umiejętnści wykrzystywania psiadanych wiadmści pdczas wyknywania zadań i rzwiązywania prblemów. Kształtwać u uczniów pstawy warunkujące sprawne i dpwiedzialne funkcjnwanie we współczesnym świecie. Birąc pd uwagę załżenia wymienine pwyżej prgram pracwałam tak, by: Ćwiczenia i zadania uczyły, utrwalały i sprawdzały kluczwe wymagania pdstawy prgramwej. Realizując materiał nauczania, uczniwie zdbywali wiedzę i umiejętnści także z innych dziedzin. Zadania i ćwiczenia dtyczą zagadnień pruszanych na lekcjach przyrdy, języka plskieg, histrii, plastyki, matematyki. Rzwiązanie t pzwala zachwać z treściami prgramwymi realizwanymi w szkle. Różnicujemy stpień trudnści ćwiczeń, zadań i prjektów. Układ materiału nauczania dstswany jest d mżliwści pznawczych uczniów, uwzględnia też indywidualne ptrzeby edukacyjne, zarówn uczniów zdlnych, zaintereswanych przedmitem, jak i mających trudnści w nauce. Prpagujemy metdy sprzyjające rzwjwi aktywnych pstaw u uczniów, tak by samdzielnie, lecz pd czujnym kiem nauczyciela, pznali zasady pracy z kmputerem. Plecamy metdę rzwiazywania prblemów i zadań interdyscyplinarnych, z zastswaniem prawidłwej terminlgii infrmatycznej. Wspieramy ucznia w dążeniu d pgłębiania wiedzy i panwania nwych umiejętnści. Uczeń pwinien wiedzieć, jak mżna wykrzystać kmputer i gdzie g mżna sptkać, a nie jak działa. Pdręczniki są ściśle zintegrwane z zeszytami ćwiczeń (w przypadku klas 4-6) raz zasbami na płytach CD dłącznymi d pdręczników a także z materiałami dstępnymi na platfrmie edukacyjnej edukacja/helin.pl. Krzystamy i pisujemy głównie bezpłatne prgramwanie, na przykład: OpenOffice, Mzilla, Tux Paint, Tux Math, TuxTyping, Skratch i wiele innych. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 4

5 Wykrzystywane narzędzia są wielplatfrmwe (Mac OS X, Windws, Linux). Prgram jest przewidziany d realizacji w trzech klejnych latach nauczania infrmatyki, w wymiarze jednej gdziny tygdniw (łącznie 96 gdzin). Ilść i różnrdnść pracwaneg materiału ćwiczeniweg raz zadań (d każdeg rzdziału) umżliwia realizację prgramu również w innych rzkładach gdzinwych, na przykład 2 gdzin tygdniw w cyklu trzyletnim. Wtedy uczniwie będą mieli szansę zdbycia wymieninych kmpetencji na pzimie wyższym niż minimalny. Aby zrealizwać załżenia prgramwe, zgdnie z zaleceniami nwej pdstawy prgramwej szkła pwinna: wypsażyć pracwnię kmputerwą w taką liczbę stanwisk, aby każdy uczeń miał d dyspzycji sbny kmputer z dstępem d internetu; zapewnić mżliwść krzystania z licencjnwaneg prgramwania i multimedialnych prgramów edukacyjnych. Prgram i wszystkie twarzyszące mu materiały zstały tak przygtwane, by każdy nauczyciel mógł z nich krzystać, niezależnie d psiadaneg w pracwni sprzętu. Prgram dstswany jest d mżliwści intelektualnych uczniów na tym etapie rzwju. Uświadamia im, jakie zagrżenia niesie z sbą krzystanie z kmputera i internetu. Prgram ma układ spiralny, c umżliwia wielkrtne pwracanie d tych samych treści, prezentwanych jednakże w bgatszej i bardziej rzwiniętej frmie. Uczeń, sięgając pnwnie d pznanych wcześniej infrmacji, utrwala i wzbgaca swją wiedzę. Aby zapewnić ucznim nabycie kmpetencji przewidzianych w pdstawie prgramwej, w niniejszym prgramie nauczania uwzględniłam treści umżliwiające pznanie mechanizmów działania prgramów kmputerwych. 3. Pdstawa prgramwa kształcenia gólneg dla szkół pdstawwych, II etap edukacyjny - zajęcia kmputerwe [2] Kształcenie gólne w szkle pdstawwej twrzy fundament wykształcenia szkła łagdnie wprwadza uczniów w świat wiedzy, dbając ich harmnijny rzwój intelektualny, etyczny, emcjnalny, spłeczny i fizyczny. Kształcenie t dzieli się na dwa etapy edukacyjne: 1) I etap edukacyjny, bejmujący klasy I-III szkły pdstawwej edukacja wczesnszklna; 2) II etap edukacyjny, bejmujący klasy IV-VI szkły pdstawwej. Celem kształcenia gólneg w szkle pdstawwej jest: 1) przyswjenie przez uczniów pdstawweg zasbu wiadmści na temat faktów, zasad, terii i praktyki, dtyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich dświadczenim uczniów; 2) zdbycie przez uczniów umiejętnści wykrzystywania psiadanych wiadmści pdczas wyknywania zadań i rzwiązywania prblemów; 3) kształtwanie u uczniów pstaw warunkujących sprawne i dpwiedzialne funkcjnwanie we współczesnym świecie. D najważniejszych umiejętnści zdbywanych przez ucznia w trakcie kształcenia gólneg w szkle pdstawwej należą: 1) czytanie rzumiane zarówn jak prsta czynnść, jak umiejętnść rzumienia, wykrzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umżliwiającym zdbywanie wiedzy, rzwój emcjnalny, intelektualny i mralny raz uczestnictw w życiu spłeczeństwa; 2) myślenie matematyczne umiejętnść krzystania z pdstawwych narzędzi matematyki w życiu cdziennym raz prwadzenia elementarnych rzumwań matematycznych; 3) myślenie naukwe umiejętnść frmułwania wnisków partych na bserwacjach empirycznych dtyczących przyrdy i spłeczeństwa; 4) umiejętnść kmunikwania się w języku jczystym i w języku bcym, zarówn w mwie, jak i w piśmie; Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 5

6 5) umiejętnść psługiwania się nwczesnymi technlgiami infrmacyjn-kmunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i krzystania z infrmacji; 6) umiejętnść uczenia się jak spsób zaspkajania naturalnej ciekawści świata, dkrywania swich zaintereswań i przygtwania d dalszej edukacji; 7) umiejętnść pracy zespłwej. Cele kształcenia wymagania gólne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem; świadmść zagrżeń i graniczeń związanych z krzystaniem z kmputera i Internetu. II. III. IV. Kmunikwanie się za pmcą kmputera i technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych. Wyszukiwanie i wykrzystywanie infrmacji z różnych źródeł; pracwywanie za pmcą kmputera rysunków, mtywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbwych. Rzwiązywanie prblemów i pdejmwanie decyzji z wykrzystaniem kmputera. V. Wykrzystywanie kmputera d pszerzania wiedzy i umiejętnści z różnych dziedzin, a także d rzwijania zaintereswań. Treści nauczania wymagania szczegółwe 1. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem. Uczeń: 1.1) kmunikuje się z kmputerem za pmcą ikn, przycisków, menu i kien dialgwych; 1.2) dczytuje i prawidłw interpretuje znaczenie kmunikatów wysyłanych przez prgramy; 1.3) prawidłw zapisuje i przechwuje wyniki swjej pracy w kmputerze i na nśnikach elektrnicznych, a następnie krzysta z nich; 1.4) krzysta z pmcy dstępnej w prgramach; 1.5) psługuje się pdstawwym słwnictwem infrmatycznym; 1.6) przestrzega pdstawwych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy kmputerze, wyjaśnia zagrżenia wynikające z niewłaściweg krzystania z kmputera. 2. Kmunikwanie się za pmcą kmputera i technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych. Uczeń: 2.1) kmunikuje się za pmcą pczty elektrnicznej, stsując pdstawwe zasady netykiety; 2.2) krzysta z pczty elektrnicznej przy realizacji prjektów (klaswych, szklnych lub międzyszklnych) z różnych dziedzin, np. związanych z eklgią, śrdwiskiem gegraficznym, histrią lub zagadnieniami dtyczącymi spraw lkalnych. 3. Wyszukiwanie i wykrzystywanie infrmacji z różnych źródeł. Uczeń: 3.1) wyszukuje infrmacje w różnych źródłach elektrnicznych (słwniki, encyklpedie, zbiry bibliteczne, dkumentacje techniczne i zasby Internetu); 3.2) selekcjnuje, prządkuje i grmadzi znalezine infrmacje; 3.3) wykrzystuje, stswnie d ptrzeb, infrmacje w różnych frmatach; 3.4) pisuje cechy różnych pstaci infrmacji: tekstwej, graficznej, dźwiękwej, audiwizualnej, multimedialnej. 4. Opracwywanie za pmcą kmputera rysunków, mtywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbwych. Uczeń: 4.1) twrzy rysunki i mtywy przy użyciu edytra grafiki (psługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem brazu, fragmentami innych brazów); 4.2) pracwuje i redaguje teksty (listy, głszenia, zaprszenia, ultki, wypracwania), stsując pdstawwe mżliwści edytra tekstu w zakresie frmatwania akapitu i strny, łączy grafikę z tekstem; 4.3) wyknuje w arkuszu kalkulacyjnym prste bliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje; 4.4) przygtwuje prste animacje i prezentacje multimedialne. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 6

7 5. Rzwiązywanie prblemów i pdejmwanie decyzji z wykrzystaniem kmputera. Uczeń: 5.1) za pmcą ciągu pleceń twrzy prste mtywy lub steruje biektem na ekranie; 5.2) uczestniczy w pracy zespłwej, przumiewa się z innymi sbami pdczas realizacji wspólneg prjektu, pdejmuje decyzje w zakresie swich zadań i uprawnień. 6. Wykrzystywanie kmputera raz prgramów i gier edukacyjnych d pszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń: 6.1) krzysta z kmputera, jeg prgramwania i zasbów elektrnicznych (lkalnych i w sieci) d wspmagania i wzbgacania realizacji zagadnień z wybranych przedmitów; 6.2) krzysta z zasbów (słwników, encyklpedii, sieci Internet) i prgramów multimedialnych (w tym prgramów edukacyjnych) z różnych przedmitów i dziedzin wiedzy. 7. Wykrzystywanie kmputera i technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych d rzwijania swich zaintereswań, zastswanie kmputera w życiu cdziennym, pisywanie zagrżeń i graniczeń związanych z krzystaniem z kmputera i Internetu. Uczeń: 7.1) pisuje przykłady wykrzystania kmputera i sieci Internet w życiu cdziennym; 7.2) szanuje prywatnść i pracę innych sób; 7.3) przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z krzystaniem z kmputera i Internetu, cenia mżliwe zagrżenia. 4. Treści nauczania I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem Pznanie i stswanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z kmputerem. Rzpznawanie zagrżeń wynikających z niewłaściweg krzystania z kmputera. Pznanie spsbów kmunikwania się z kmputerem, za pmcą ikn, przycisków, menu i kien dialgwych Pznanie pdstawwych zasad bsługi systemu: uruchamianie prgramów, peracje w knach, prawidłwe zakńczenie pracy z prgramem. Krzystanie z pmcy dstępnej w prgramach. Utrzymywanie prządku na dysku zapisywanie i przechwywanie wyników pracy w kmputerze i na nśnikach elektrnicznych raz krzystanie z nich: twrzenie katalgów (teczek), zasady pruszania się p strukturze katalgów (teczek), wyknywanie peracji na plikach, rdzaje pamięci kmputera, chrna przed wirusami kmputerwymi, kpie zapaswe dkumentów. Odczytywanie i prawidłwa interpretacja kmunikatów wysyłanych przez prgramy. Krzystanie z różnych nśników infrmacji. Psługiwanie się pdstawwym słwnictwem infrmatycznym. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 7

8 II. Kmunikwanie się za pmcą kmputera i technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych Krzystanie z pczty elektrnicznej przy realizacji prjektów ( klaswych, szklnych lub międzyszklnych) z różnych dziedzin, np. związanych z eklgią, śrdwiskiem gegraficznym, histria lub zagadnieniami dtyczącymi spraw lkalnych. Pznanie i stswanie pdstawwych zasad netykiety. Pznanie zasad pracy grupwej. Uczestnictw w pracach zespłwych, przumiewanie się z innymi sbami pdczas realizacji wspólneg prjektu. Szanwanie prywatnści i pracy innych sób. Przestrzeganie zasad etycznych i prawnych związanych z krzystaniem z kmputera i internetu. Pznanie i cena mżliwych zagrżeń wynikających z krzystania z internetu. III. Wyszukiwanie i wykrzystywanie infrmacji z różnych źródeł; pracwywanie za pmcą kmputera rysunków, mtywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbwych Wyszukiwanie infrmacji w różnych źródłach elektrnicznych (słwniki, encyklpedie, zbiry bibliteczne, dkumenty techniczne i zasby internetu). Selekcjnwanie, prządkwanie i grmadzenie znalezinych infrmacji. Pznanie spsbów identyfikacji różnych pstaci infrmacji (tekstwej, graficznej, dźwiękwej, multimedialnej) i wspólneg ich wykrzystania w ramach jednej aplikacji. Opracwanie i redagwanie tekstów (listy, głszenia, zaprszenia, ultki, wypracwania). Stswanie pdstawwych mżliwści edytra tekstu w zakresie frmatwania akapitu i strny, łączenie grafiki z tekstem. Twrzenie rysunków i mtywów przy użyciu edytra grafiki (psługiwanie się kształtami, barwami, przekształcaniem brazu, fragmentami innych brazów). Łączenie w jednym dkumencie biektów pchdzących z różnych aplikacji. Wyknywanie w arkuszu kalkulacyjnym prstych bliczeń. Twrzenie prstych prezentacji multimedialnych i animacji. IV. Rzwiązywanie prblemów i pdejmwanie decyzji z wykrzystaniem kmputera Graficzne przedstawianie danych liczbwych w arkuszu raz ich interpretacja Twrzenie prstych mtywów lub sterwanie biektem na ekranie za pmcą ciągu pleceń. Przumiewanie się z innymi sbami pdczas realizacji wspólneg prjektu, pdejmwanie decyzji w zakresie swich zadań i uprawnień. Wykrzystywanie, stswnie d ptrzeb, infrmacji w różnych frmatach. V. Wykrzystywanie kmputera d pszerzania wiedzy i umiejętnści z różnych dziedzin, a także d rzwijania zaintereswań Pznanie i pisywanie przykładów wykrzystania kmputera i sieci internet z życiu cdziennym. Krzystanie z kmputera, jeg prgramwania i zasbów elektrnicznych (lkalnych i w sieci) d wspmagania i wzbgacania realizacji zagadnień z wybranych przedmitów. Krzystanie z zasbów (słwników, encyklpedii, sieci internet) i prgramów multimedialnych (w tym prgramów edukacyjnych) z różnych przedmitów i dziedzin wiedzy. Pszanwanie prywatnści i pracy innych sób. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 8

9 5. Szczegółwe cele wychwawcze i edukacyjne, prcedury siągania celów I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Szczegółwe cele wychwawcze Pdczas realizacji Zajęć kmputerwych nauczyciel pwinien wdrażać uczniów d: Przestrzegania zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. D rganizacji pracy z kmputerem zgdnej z zasadami ergnmii. Pszanwania pracy innych. Pprawneg psługiwania się pdstawwym słwnictwem infrmatycznym. D przygtwania uczniów d życia w spłeczeństwie infrmacyjnym. Wykształcenia nawyku dbania zdrwie własne i innych. Prwadzenia zdrweg stylu życia. Utrzymywania prządku na dysku kmputera. Szczegółwe cele nauczania Uczeń ptrafi: kmunikwać się z kmputerem, za pmcą ikn, przycisków, menu i kien dialgwych, dczytywać i interpretwać kmunikaty wysyłanych przez prgramy, zapisywać i przechwywać wyniki swjej pracy w kmputerze i na nśnikach elektrnicznych, krzystać z zarchiwizwanych danych na nśnikach, krzystać z pmcy dstępnej w prgramach, psługiwać się pdstawwym słwnictwem infrmatycznym, przestrzegać zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z kmputerem, przestrzegać zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej, ma świadmść zagrżeń wynikających z niewłaściweg krzystania z kmputera. Czynnści uczniów Pznają pdstawwe zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z kmputerem raz zagrżenia wynikające z niewłaściweg krzystania z kmputera. Pznają regulamin pracwni kmputerwej. Prawidłw uruchamiają zestaw kmputerwy i kńczą pracę z nim. Pznają skutki działań niezgdnych z prawem. Pznają pjęcia: prgram, prgramwanie, system peracyjny, śrdwisk pracy, plik, katalg (teczka). Pznają najważniejsze elementy kienkwych systemów peracyjnych. Pznają pdstawwe zasady bsługi systemu: uruchamianie prgramów, peracje w knach, prawidłwe zakńczenie pracy z prgramem. Obsługują kn prgramu. Pznają zasady utrzymywania prządku na dysku zapisywanie i przechwywanie wyników pracy w kmputerze i na nśnikach elektrnicznych raz krzystanie z nich: twrzenie katalgów (teczek), zasady pruszania się p strukturze katalgów (teczek), wyknywanie peracji na plikach, rdzaje pamięci kmputera, chrna przed wirusami kmputerwymi, kpie zapaswe dkumentów. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 9

10 Kmunikują się z kmputerem za pmcą ikn, przycisków, menu i kien dialgwych. Pznają spsby twrzenia i przeglądania struktury katalgów (teczek). Pznają różne peracje wyknywane na plikach i katalgach (teczkach). Pznają pdstawwe słwnictw infrmatyczne. Pznają układ i przeznaczenie klawiszy klawiatury. Ćwiczą pisanie na klawiaturze za pmcą prgramu d nauki pisania na klawiaturze kmputera. Pznają pjęcia: prgram kmputerwy, grafika kmputerwa, edytr tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacja multimedialna. Pznają narzędzia wskazanych prgramów kmputerwych i ptrafią je prawidłw zastswać. Odczytują i prawidłw interpretują znaczenie kmunikatów wysyłanych przez prgramy Prawidłw zapisują i przechwują wyniki swjej pracy w kmputerze i na nśnikach elektrnicznych, a następnie krzystają z nich. Pznają metdę krzystania z pmcy wbudwanej w prgram. Rzumieją ptrzebę chrny antywiruswej kmputera. Wykrzystują prgramy antywiruswe. Pznają i stsują zasady netykiety. Serfują p bezpiecznych strnach WWW. Krzystają z pmcy dstępnej w prgramach. II. Kmunikwanie się za pmcą kmputera i technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych Szczegółwe cele wychwawcze Pdczas realizacji Zajęć kmputerwych nauczyciel pwinien wdrażać uczniów d: Przestrzegania zasad bezpieczneg krzystania z interentu. Mądreg i krytyczneg dbiru śrdków masweg przekazu. Krytyczneg pdejścia wbec znajmści zawieranych za pmcą internetu. Przestrzegania zasad właściweg krzystania z ddatkwych źródeł infrmacji (prawa autrskie, sprawdzne źródła infrmacji). Przestrzegania wartści, np. uczciwści, szacunku dla innych ludzi, dpwiedzialnści. Pszanwania prywatnści i pracy innych sób. Stswania zasad właściweg zachwania raz netykiety. Szczegółwe cele nauczania Czynnści uczniów Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 10

11 Uczeń ptrafi: kmunikwać się za pmcą pczty elektrnicznej, stsując pdstawwe zasady netykiety. krzystać z pczty elektrnicznej przy realizacji prjektów ( klaswych, szklnych lub międzyszklnych) z różnych dziedzin, np. związanych z eklgią, śrdwiskiem gegraficznym, histria lub zagadnieniami dtyczącymi spraw lkalnych. Omawiają krzyści wynikające z zastswania kmputerów i sieci internet. Pznają czaspisma i literaturę kmputerwą. Krzystają z pczty elektrnicznej (stsując pdstawwe zasady netykiety) przy realizacji prjektów z różnych dziedzin. Zakładają własne knt pcztwe za pśrednictwem wskazaneg prtalu internetweg. Wysyłają, dbierają i dczytują pcztę elektrniczną. Wysyłają list z załącznikiem. Pznają zasady pracy w sieci. Wymieniają się plikami pdczas twrzenia wspólneg prjektu. Znają zasady pracy w grupie. Ptrafią współpracwać w grupie raz pnsić dpwiedzialnść za pwierzne zadanie. Odpwiadają na zadane pytania, krzystając ze zdbytych infrmacji. Zapisują utwrzny plik i twierają plik wcześniej zapisany. Dknują prezentacji pracwaneg dkumentu. Krzystają z pczty elektrnicznej pdczas pracy, kmunikując się z uczniami i nauczycielem. Wymieniają się plikami pdczas przygtwania wspólneg prjektu. Zwracają uwagę na kniecznść twrzenia kpii zapaswych ważnych plików. Zwracają uwagę na kniecznść kmpresji plików raz wielkść przesyłanych załączników. III. Wyszukiwanie i wykrzystywanie infrmacji z różnych źródeł Szczegółwe cele wychwawcze Pdczas realizacji Zajęć kmputerwych nauczyciel pwinien wdrażać uczniów d: Przestrzegania zasad dbreg zachwania raz zasad netykiety. Rzumienia zagrżeń związanych z krzystaniem z internetu. Krytycznej pstawy wbec infrmacji (danych) dszukanych za pmcą internetu. Przestrzegania zasad właściweg krzystania z ddatkwych źródeł infrmacji (prawa autrskie, sprawdzne źródła infrmacji). Pstaw bywatelskich, współdziałania w zesple. Dciekliwści pznawczej, bazujące na rzetelnej infrmacji. Uczeń ptrafi: Szczegółwe cele nauczania wyszukiwać infrmacji w różnych źródłach elektrnicznych (słwniki, encyklpedie, zbiry bibliteczne, dkumenty techniczne i zasby internetu), selekcjnwać, prządkwać i grmadzić znalezine infrmacje, wykrzystywać, stswnie d ptrzeb, infrmacje w różnych frmatach, pisywać cechy różnych pstaci infrmacji: Czynnści uczniów Wyszukują infrmacje w różnych źródłach elektrnicznych (słwniki, encyklpedie, zbiry bibliteczne, dkumentacje techniczne i zasby Internetu). Wyszukują infrmacje w internecie na pdany temat. Krzystają z wyszukiwarki internetwej. Wskazują elementy edukacyjne pznanych strn edukacyjnych. Krzystają z encyklpedii internetwej. W spsób zgdny z prawem krzystają z zasbów sieci internet.. Twrzą dkumenty tekstwe zawierające grafiki Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 11

12 tekstwej, graficznej, dźwiękwej audiwizualnej, medialnej. pzyskane z internetu. Określają źródł infrmacji jak prgram edukacyjny, encyklpedię, słwnik, strnę WWW. Selekcjnują, prządkują i grmadzą znalezine infrmacje. Wykrzystują, stswnie d ptrzeb, infrmacje w różnych frmatach. Przeglądają twartą strnę WWWW. Krzystając z dsyłaczy, dczytują infrmacje zgrmadzne na strnach WWW. Wykrzystują prgramy multimedialne i dstępne strny internetwe d znalezienia knkretnej infrmacji. Wymieniają spsby wykrzystania kmputera i internetu jak źródła infrmacji i rzrywki. Wykrzystują infrmacje wyszukane w zbirach multimedialnych i internecie d twrzenia własnych frm wypwiedzi. Omawiają zasady dbreg zachwania raz zasady netykiety. Opisują cechy różnych pstaci infrmacji: tekstwej, graficznej, dźwiękwej, audiwizualnej, multimedialnej. IV. Opracwywanie za pmcą kmputera rysunków, mtywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbwych. Szczegółwe cele wychwawcze Pdczas realizacji Zajęć kmputerwych nauczyciel pwinien wdrażać uczniów d: Dbałści kulturę języka, walkę z przejawami agresji w języku, wulgaryzmami. Umiejętnści pracy w grupie. Dbania pprawnść językwą, rtgraficzną i interpunkcyjną, wskazując ucznim ppełniane błędy. Pisania tekstów w frmie pisu, instrukcji, pwiadania. Systematycznści w wyknywaniu zadań i ćwiczeń. Słuchania pleceń nauczyciela. Dbania prządek na stanwisku kmputerwym. Wykazywania się dkładnścią i starannścią pdczas wyknywanej pracy. Odpwiedzialnści za pwierzne zadania. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa pdczas zajęć. Zwracania uwagi na estetykę i walry artystyczne, literackie twrzneg dkumentu. Uczeń ptrafi: Szczegółwe cele nauczania twrzyć rysunki i mtywy przy użyciu edytra grafiki (psługiwać się kształtami, barwami, przekształcaniem brazu, fragmentami innych brazów), pracwywać i redagwać teksty (listy, głszenia, zaprszenia, ultki, wypracwania), stswać pdstawwe mżliwści edytra Czynnści uczniów Pznają pjęcia: prgram kmputerwy, grafika kmputerwa, edytr tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacja multimedialna. Pznają narzędzia wskazanych prgramów kmputerwych i ptrafią je prawidłw zastswać. Twrzą rysunki i mtywy przy użyciu edytra grafiki (psługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem brazu, fragmentami innych brazów). Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 12

13 tekstu w zakresie frmatwania akapitu i strny, łączenie grafiki z tekstem, łączyć w jednym dkumencie biekty pchdzące z różnych aplikacji, wyknywać w arkuszu kalkulacyjnym prste bliczenia, przedstawiać je graficznie i interpretwać, twrzyć prste prezentacje multimedialne i animacje, Rysują prste elementy graficzne z wykrzystaniem przybrnika. Zmieniają grubść linii ryswania raz jej rzmiar i klr. Wstawiają tekst d rysunku. Wykrzystuje klawisz Shift pdczas ryswania linii pzimych, pinwych, pd kątem 45º, kwadratów i kół. Krzystają ze schwka pdczas kpiwania elementów rysunku. Przekształcają elementy rysunku. Zmieniają rzmiary elementów rysunku. Przenszą fragment rysunku w inne miejsce. Dknują trafneg wybru klru, zwracając uwagę na estetykę i walry artystyczne twrzneg brazu. Przygtwują dkument d druku; ustalają parametry drukwania (liczbę kpii, zakres strn);drukują dkument. Znają reguły pprawneg wprwadzania tekstu. Opracwują i redagują teksty (listy, głszenia, zaprszenia, ultki, wypracwania), stsując pdstawwe mżliwści edytra tekstu w zakresie frmatwania akapitu i strny, łączą grafikę z tekstem. Wprwadzają tekst z klawiatury z uwzględnieniem zasad edycji tekstu raz spsbu wpisywania plskich znaków. Piszą prsty tekst z zastswaniem małych i wielkich liter raz plskich znaków. Wyszukują błędy w gtwym tekście i wprwadza pprawki. Rzumieją pjęcia: blk, akapit, wiersz, strna dkumentu tekstweg, margines, kursr tekstwy, wcięcie, spacja, redagwanie, frmatwanie tekstu. Wyknują peracje na blku tekstu: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kpiwanie. Dknują zmiany w tekście i zapisują zmieniny plik na dysku. Wybierają czcinkę i ustalają jej atrybuty przed napisaniem tekstu. Wyknują peracje na blkach tekstu usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kpiwanie. Dknują pdstawwych peracji frmatwania tekstu, takich jak wyrównywanie, zmiana rdzaju czcinki i jej atrybutów. Twrzy listy numerwane i punktwane. Wstawiają brazy d tekstu: fragmenty rysunków, brazu zapisaneg w pliku, rysunków z galerii ClipArt, biektów WrdArt, Autkształtów (Kształtów). Stsują różne style taczania rysunku tekstem, ptrafią zmienić rzmiar rysunku. Zmieniają rzmiar wstawineg biektu. Rzpznają metdę przeciągnij i upuść i z niej krzystają. Twrzą i frmatują prstą tabelę. Przygtwują różne pisma użytkwe zgdnie z Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 13

14 zasadami pznanymi na lekcjach języka plskieg, stsując reguły pprawneg wprwadzania tekstu. Dstswują rientację strny, dpwiedni d twrzneg dkumentu. Łączą treść z dpwiednią grafiką (kliparty, zdjęcia, własne rysunki). Psługują się pleceniami Kpiuj, Wklej, Cfnij i Pwtórz. Wyknują w arkuszu kalkulacyjnym prste bliczenia, przedstawiają je graficznie i interpretują. Omawiają przeznaczenie i zalety arkusza kalkulacyjneg. Objaśniają zasady wyknywania bliczeń w arkuszu. Odczytują adres kmórki. Rzróżniają w arkuszu kursr kmórki aktywnej, tekstwy i myszy. Znają pjęcie: kmórka bieżąca. Zmieniają zawartść kmórki. Zaznaczają bszar kmórek. Rzumieją pjęcia: arkusz kalkulacyjny, klumna, wiersz, kmórka, ple nazwy, bszar rbczy, adres kmórki, zakres kmórek, kmórka aktywna. Wskazują wiersz wprwadzania danych. Wyknują w arkuszu bliczenia, twrząc prste frmuły. Umieszczają w kmórkach arkusza dane i prawidłw zapisuje gtwe frmuły. Wyknują bliczenia, wykrzystując w frmułach funkcje: SUMA, ŚREDNIA, NAJMNIEJSZA (MIN), NAJWIĘKSZA (MAX). Umieszczają w kmórkach dane przez kpiwanie lub wypełnianie. Zmieniają wygląd arkusza. Oceniają wygląd i czytelnść pracwanych arkuszy. Mdyfikują arkusz, ddając lub usuwając wiersze i klumny. Przeglądają zawartść arkusza kalkulacyjneg. Twrzą wykresy na pdstawie zgrmadznych danych. Dbierają typy wykresu d rdzaju prezentwanych danych. Prawidłw zapisują i twiera pliki arkusza. Przygtwują prste animacje i prezentacje multimedialne. Rzumieją pjęcia: slajd i bszar slajdu. Otwierają wcześniej przygtwaną prezentację, zapznaje się z jej zawartścią. Znają zasady, na których piera się dbra prezentacja. Otwierają i uzupełniają wcześniej przygtwaną prezentację. Twrzą slajd, wstawiają d slajdu elementy tekstwe i graficzne z pliku, ustalają tł slajdu, ddaje i usuwa slajdy Ustawiają animacje przejść pszczególnych elementów slajdu. Uruchamiają pkaz przygtwanej prezentacji, dknują autprezentacji. Wyknują ćwiczenia sprawdzające pznane umiejętnści. Omawiają klejne etapy przygtwania Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 14

15 dkumentu d druku. Drukują wyknane przez siebie prace. V. Rzwiązywanie prblemów i pdejmwanie decyzji z wykrzystaniem kmputera Szczegółwe cele wychwawcze Pdczas realizacji Zajęć kmputerwych nauczyciel pwinien wdrażać uczniów d: Uczeń ptrafi: Rzwijania i pgłębiania zaintereswań raz pszukiwania własnych rzwiązań. Rzwijanie umiejętnści lgiczneg myślenia. Wzajemnej pmcy w nauce zachęcając zdlniejszych uczniów d pmcy ucznim słabszym. Systematycznści w pracy. D pdejmwania trudu rzwiązywania zadań prblemwych. Pracy w grupie. Kulturalneg rzwiązywania knfliktów. Pstaw humanistycznych, np. tlerancji, uczciwści, sprawiedliwści, empatii, szacunku dla innych ludzi, dpwiedzialnści. Właściwych zachwań z pszanwaniem prywatnści i pracy innych. Szczegółwe cele nauczania twrzyć za pmcą ciągu pleceń prste mtywy lub sterwać biektem na ekranie, uczestniczyć w pracy zespłwej, przumiewać się z innymi sbami pdczas realizacji wspólneg prjektu, pdejmwać decyzje w zakresie swich zadań i uprawnień. Czynnści uczniów Wykrzystują narzędzia i peracje dstępne w pznanych prgramach d twrzenia własnych dkumentów. Kmunikują się za pmcą pczty elektrnicznej w pracy nad wspólnym prjektem. Opracwują prste animacje, sterując biektem na ekranie za pmcą ciągu pleceń, lub twrzą prste mtywy. Rzwiązują prblemy i pdejmują decyzje z wykrzystaniem kmputera. Pracują z instrukcją. Planuje prste czynnści zmierzające d stwrzenia algrytmu. Zmienia tł prjektu i wygląd duszka zgdnie z pisem. Twrzy prste rysunki za pmcą Edytra brazów. Zna pdstawwe prcedury graficzne i sprawdza ich działanie. Twrzy prste animacje. Opracwuje prste prjekty graficzne. Definiują prcedury rysujące gwiazdę. Zmieniają pstać duszka. Rzumieją pjęcia: sts, plecenie, praca krkwa. Śledzą działanie prgramu, krzystając z pcji Rzpcznij pracę krkwą. Twrzą własne prjekty sterując biektem na ekranie. Uczestniczą w pracy zespłwej, przumiewają się z innymi sbami pdczas realizacji wspólneg prjektu, pdejmują decyzje w zakresie swich zadań i uprawnień. Dyskutują nad zwartścią wspólneg prjektu. Wspólnie pracują nad dkumentem. Omawiają i wyknują scalenie w jedną całść Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 15

16 (jeden dkument, prezentację) prace człnków zespłu. VI. Wykrzystywanie kmputera raz prgramów i gier edukacyjnych d pszerzania wiedzy z różnych dziedzin Szczegółwe cele wychwawcze Pdczas realizacji Zajęć kmputerwych nauczyciel pwinien wdrażać uczniów d: Wykrzystywania kmputera d pszerzania wiedzy i umiejętnści z różnych dziedzin, a także d rzwijania zaintereswań Pznawania i pszerzania własnych zaintereswani. Pszanwania kultury i tradycji nardu i reginu. Krzystania z legalneg prgramwania. Patrityzmu, przez: budwę więzi i pczucie dumy ze szkły, reginu i jczyzny, zaangażwanie w życie szkły. Pznania dziedzictwa kultury reginu i nardwej na tle kultury eurpejskiej. Umacniania świadmści eklgicznej Pszanwania prywatnści i pracy innych sób. Uczeń ptrafi: Szczegółwe cele nauczania krzystać z kmputera, jeg prgramwania i zasbów elektrnicznych (lkalnych i w sieci) d wspmagania i wzbgacania realizacji zagadnień z wybranych przedmitów, krzystać z zasbów (słwników, encyklpedii, sieci internet) i prgramów multimedialnych (w tym prgramów edukacyjnych) z różnych przedmitów i dziedzin wiedzy. Czynnści uczniów Twrzą własne prjekty na pdstawie tematów zaprpnwanych przez nauczycieli innych przedmitów. Krzystają z zasbów (słwników, encyklpedii, sieci Internet) i prgramów multimedialnych (w tym prgramów edukacyjnych) z różnych przedmitów i dziedzin wiedzy. Omawiają krzyści wynikające z zastswania kmputerów i sieci internet. Pznają przykłady urządzeń partych na technlgii kmputerwej. Pznają prgramy edukacyjne z różnych dziedzin, uruchamiają je i pznają zasady ich bsługi. Pznają spsby instalacji prsteg prgramwania gier, prgramów edukacyjnych. Wykrzystują prgramy edukacyjne d zdbywania wiedzy i jej utrwalania raz rzwijania własnych zaintereswań. Omawiają krzyści wynikające ze stswania prgramów edukacyjnych raz wybranych gier. Pznają i stsują terminlgię infrmatyczną. Pznają czaspisma i literaturę kmputerwą. Krzystają z pczty elektrnicznej (stsując pdstawwe zasady netykiety) przy realizacji prjektów z różnych dziedzin. Opracwują własne dkumenty i realizują tematy z zakresu innych przedmitów nauczania. Pznają układ i przeznaczenie klawiszy klawiatury. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 16

17 Ćwiczą pisanie na klawiaturze za pmcą prgramu d nauki pisania na klawiaturze kmputera. Pznają pjęcia: prgram kmputerwy, grafika kmputerwa, edytr tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacja multimedialna. Pznają narzędzia wskazanych prgramów kmputerwych i ptrafią je prawidłw zastswać. Wyknują ćwiczenia sprawdzające pznane umiejętnści. Krzystają z kmputera, jeg prgramwania i zasbów elektrnicznych (lkalnych i w sieci) d wspmagania i wzbgacania realizacji zagadnień z wybranych przedmitów. Omawiają funkcje multimedialnych elementów prgramu edukacyjneg. Rzumieją pjęcie: prgramy użytkwe. Omawiają zastswanie prgramów użytkwych pznanych na lekcji. Twrzą album ftgraficzny z użyciem prgramu pznaneg na lekcji. Dknują mdyfikacji ftgrafii, krzystając z pcji Edycja, Obróć, Prstwanie, Efekty, Kadruj. Psługują się pleceniem Cfnij d zmiany wyknanej peracji. Pznają mżliwści prgramów użytkwych wskazanych przez nauczyciela. Uruchamiają prgramy multimedialne dstępne w szklnej pracwni kmputerwej. Rzumieją pjęcia: multimedia, prgramy multimedialne, prgramy edukacyjne. Omawiają zakres zastswań multimedialnych prgramów edukacyjnych. Wymieniają zalety płynące z wykrzystania infrmacji ze źródeł multimedialnych. Krzystają z prgramów multimedialnych, przygtwując się d zajęć w szkle z innych przedmitów. Analizują wiadmści zdbyte za pmcą prgramu edukacyjneg i na ich pdstawie frmułują dpwiedzi na zadane pytania. Pznają prgramy edukacyjne z różnych dziedzin, uruchamiają je i pznają zasady ich bsługi. Wykrzystują prgramy edukacyjne d zdbywania wiedzy i jej utrwalania raz rzwijania własnych zaintereswań. Omawiają krzyści wynikające ze stswania prgramów edukacyjnych raz wybranych gier. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 17

18 VII. Wykrzystywanie kmputera i technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych d rzwijania swich zaintereswań, zastswanie kmputera w życiu cdziennym, pisywanie zagrżeń i graniczeń związanych z krzystaniem z kmputera i internetu Szczegółwe cele wychwawcze Pdczas realizacji Zajęć kmputerwych nauczyciel pwinien wdrażać uczniów d: Stswania legalneg prgramwania. Systematycznej pracy z pszanwaniem dla pracy innych. Pznania zagrżeń związanych z grami kmputerwym raz krzystaniem z internatu. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa pdczas pracy. Wykształcenia takich cech charakteru, jak: punktualnść, ciekawść świata, rzwaga, krytycyzm, tlerancja i dpwiedzialnść. Aktywnści pznawczej ucznia, pmagać w rzwijaniu jeg sbistych zaintereswań. Samkształcenia. Dkładnści i starannści w pracy. Uczeń ptrafi: Szczegółwe cele nauczania wskazywać i pisywać przykłady wykrzystania kmputera i sieci internet w życiu cdziennym, szanwać prywatnści i pracę innych sób, przestrzegać zasad etycznych i prawnych związanych z krzystaniem z kmputera i internetu, ceniać mżliwe zagrżenia związane z krzystaniem z kmputera i internetu. Czynnści uczniów Opisują przykłady wykrzystania kmputera i sieci internet w życiu cdziennym. Szanują prywatnść i pracę innych sób. Twrzą własne prjekty na pdstawie tematów zaprpnwanych przez nauczycieli innych przedmitów. Omawiają krzyści wynikające z zastswania kmputerów i sieci internet. Wskazują gry dużych walrach intelektualnych i kształcących. Przewidują skutki zagrżeń związanych z grami kmputerwymi. Opracwują własną frmę wypwiedzi, pierając się na zgrmadznych infrmacjach. Łączy w jednym dkumencie biekty pchdzące z różnych aplikacji. Krzysta z pmcy dstępnej w prgramach, jeśli zachdzi taka ptrzeba. Pznają przykłady urządzeń partych na technlgii kmputerwej. Pznają i stsują terminlgię infrmatyczną. Pznają czaspisma i literaturę kmputerwą. Krzystają z pczty elektrnicznej (stsując pdstawwe zasady netykiety) przy realizacji prjektów z różnych dziedzin. Opracwują własne dkumenty i realizują tematy z zakresu innych przedmitów nauczania. Przestrzegają zasad etycznych i prawnych związanych z krzystaniem z kmputera i internetu, ceniają mżliwe zagrżenia. Omawiają rganizację stanwiska pracy przy Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 18

19 kmputerze w różnych miejscach szkły. Opisują miejsca z najbliższeg tczenia, w których wykrzystuje się kmputery i siec internet. Uzasadniają kniecznść ich stswania w danym miejscu. Wymieniają dziedziny życia, w których kmputery i internet znajdują zastswanie, i wskazują krzyści wynikające z ich używania. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 19

20 6. Osiągnięcia ucznia i ich cenianie Osiągnięcia ucznia W spsób bezpieczny, zgdny z prawem i przeznaczeniem psługuje się kmputerem i jeg prgramwaniem. Ptrafi zachwać prawidłwą pstawę pdczas pracy z kmputerem. Rzwija własne zaintereswania. Ptrafi wybierać narzędzia infrmatyczne dpwiednie d wyknywanych zadań. Twrzy rysunki, pracwuje i redaguje teksty, łączy grafikę z tekstem. Ptrafi przy użyciu różnych prgramów wyknać pracę na zadany temat, służącą realizacji ścieżek międzyprzedmitwych. Umie wyknać prste bliczenia i wykresy za pmcą dpwiednieg prgramu. Ptrafi dstrzec związek między prblemem a jeg pisem matematycznym. Krzysta z różnych źródeł infrmacji. Selekcjnuje, grmadzi i prządkuje zgrmadzne infrmacje. Ma rzeznanie w zakresie pdstawwych urządzeń partych na technlgii kmputerwej. Kmunikuje się za pmcą kmputera i technlgii infrmacyjnych. Ptrafi uruchmić prgram z płyty, badać mżliwści prgramu multimedialneg i wykrzystywać multimedialny prgram edukacyjny d nauki. Rzumie kniecznść przestrzegania prawa autrskieg i dpwiednieg zachwania w spłecznści internetwej. Ma świadmść graniczeń prawnych związanych z internetem. W trakcie realizacji złżneg zadania ptrafi aktywnie współpracwać w grupie rówieśniczej. Ptrafi przygtwać prstą animację i prezentację multimedialną. Ptrafi zaprezentwać swją pracę innym. Ptrafi przygtwać prsty mtyw lub sterwać biektem na ekranie za pmcą ciągu pleceń. Osiągnięcia ucznia i prpzycje ich ceniania Na zajęciach kmputerwych uczniwie, prócz umiejętnści psługiwania się kmputerem, zdbywają także wiadmści i umiejętnści z innych dziedzin. Pniżej przedstawine zstały siągnięcia ucznia (z przedmitu zajęcia kmputerwe) i prpzycje ich ceniania z pminięciem ceniania z innych przedmitów. Wszystkie działania ucznia Osiągnięcia ucznia Uczeń ptrafi: w spsób bezpieczny, zgdny z prawem i przeznaczeniem psługiwać się kmputerem i jeg prgramwaniem; zachwać prawidłwą pstawę pdczas pracy z kmputerem; w trakcie realizacji złżneg zadania aktywnie współpracwać w grupie rówieśniczej; prawidłw zapisywać plik w przeznacznym dla nieg katalgu (teczce); prawidłw nadawać nazwy plikm (zgdnie z ich zawartścią); Prpzycje ceniania Stałe elementy pdlegające cenie: umiejętnść twrzenia właściwej atmsfery pdczas pracy w zesple; umiejętnść pracy w grupie, aktywnść na lekcji; przestrzeganie nrm etycznych dtyczących pszanwania cudzej pracy i własnści; krewanie pstawy przeciwdziałania wandalizmwi przejawiającemu się w pstaci niszczenia sprzętu i prgramwania; przestrzeganie regulaminu pracwni kmputerwej; prwadzenie zeszytu przedmitweg; systematycznść; prezentacja prac; samdzielnść pracy; Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 20

21 przygtwać dkument d druku, krzystać z pdglądu wydruku i wydrukwać swją pracę, prawidłw rzpczynać i kńczyć pracę z prgramem; krzystać z pmcy dstępnej w prgramie, jeżeli zajdzie taka ptrzeba; respektwać regulamin pracwni kmputerwej. przygtwanie d lekcji; praca dmwa (jeżeli była zadana). I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem Osiągnięcia ucznia Uczeń ptrafi: stswać zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z kmputerem; rzpznawać zagrżenia wynikające z niewłaściweg krzystania z kmputera; kmunikwać się z kmputerem, za pmcą ikn, przycisków, menu i kien dialgwych; zgdnie z zasadami bsługiwać systemu: uruchamiać prgramy, wyknywać peracje w knach, prawidłw kńczyć pracę z prgramem. krzystać z pmcy dstępnej w prgramach; utrzymywać prządek na dysku zapisywać i przechwywać wyniki pracy w kmputerze i na nśnikach elektrnicznych raz krzystać z nich: twrzyć katalgi (teczki), pruszać się p strukturze katalgów (teczek), wyknywać peracje na plikach, rzpznawać rdzaje pamięci kmputera, chrnić kmputer przed wirusami kmputerwymi, twrzyć kpie zapaswe dkumentów; dczytywać i prawidłw interpretwać znaczenie kmunikatów wysyłanych przez prgramy; krzystać z różnych nśników infrmacji; psługiwać się pdstawwym słwnictwem infrmatycznym. Prpzycje ceniania Ocenie pdlega pprawnść i biegłść w wyknywaniu ćwiczeń raz samdzielnść. Oceniamy: stpień biegłści w psługiwaniu się prgramwaniem użytym d wyknania ćwiczenia; biegłść w psługiwaniu się narzędziami wskazanych prgramów kmputerwych i umiejętnść ich stswania; biegłść w psługiwaniu się pmcą dstępną w prgramach; znajmść regulaminu szklnej pracwni; biegłść w psługiwaniu się pdstawwym słwnictwem infrmatycznym; samdzielnść w wyknywaniu takich czynnści, jak: uruchamianie prgramu, reagwanie na kmunikaty systemwe, zapisywanie wyknanej pracy na dysku i innych nśnikach, drukwanie. II. Kmunikwanie się za pmcą kmputera i technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych Osiągnięcia ucznia Prpzycje ceniania Uczeń ptrafi: krzystać z pczty elektrnicznej przy realizacji prjektów (klaswych, szklnych lub Ocenie pdlega pprawnść i biegłść w wyknywaniu ćwiczeń raz samdzielnść. Oceniamy: umiejętnść kmunikwania się za pmcą Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 21

22 międzyszklnych) z różnych dziedzin, np. związanych z eklgią, śrdwiskiem gegraficznym, histria lub zagadnieniami dtyczącymi spraw lkalnych; wymieniać i stswać pdstawwe zasady netykiety; w trakcie realizacji złżneg zadania aktywnie współpracwać w grupie rówieśniczej; szanwać prywatnść i pracę innych sób. przestrzegać zasad etycznych i prawnych związanych z krzystaniem z kmputera i internetu; rzpznawać i ceniać mżliwe zagrżenia wynikające z krzystania z internetu. pczty elektrnicznej, stsując pdstawwe zasady netykiety. umiejętnść krzystania z pczty elektrnicznej przestrzeganie nrm etycznych dtyczących pszanwania cudzej pracy i własnści; spsób przygtwania i zaprezentwania wybraneg tematu; jakść przygtwaneg pracwania; zrzumienie zasad działania różnych licencji prgramwania; przestrzeganie prawa autrskieg przy krzystaniu ze źródeł bceg pchdzenia; zrzumienie zasad działania różnych licencji prgramwania; znajmść i przestrzeganie netykiety. III. Wyszukiwanie i wykrzystywanie infrmacji z różnych źródeł; pracwywanie za pmcą kmputera rysunków, mtywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbwych Osiągnięcia ucznia Prpzycje ceniania Uczeń ptrafi: wyszukiwać infrmacje w różnych źródłach elektrnicznych (słwniki, encyklpedie, zbiry bibliteczne, dkumenty techniczne i zasby internetu); selekcjnwać, prządkwać i grmadzić znalezine infrmacje; pisywać cechy różnych pstaci infrmacji (tekstwej, graficznej, dźwiękwej, multimedialnej); pracwywać i redagwać teksty (listy, głszenia, zaprszenia, ultki, wypracwania); krzystać z pdstawwych mżliwści edytra tekstu w zakresie frmatwania akapitu i strny, łączenie grafiki z tekstem; twrzyć rysunki i mtywy przy użyciu edytra grafiki (psługiwać się kształtami, barwami, przekształcaniem brazu, fragmentami innych brazów); łączyć w jednym dkumencie biekty pchdzące z różnych aplikacji; wyknywać w arkuszu kalkulacyjnym prste bliczenia; twrzyć prste prezentacje multimedialne i animacje. Ocenie pdlega pprawnść i biegłść w wyknywaniu ćwiczeń raz samdzielnść. Oceniamy: umiejętnść wyszukiwania infrmacji w różnych źródłach elektrnicznych (słwniki, encyklpedie, zbiry bibliteczne, dkumenty techniczne i zasby internetu). umiejętnść selekcjnwania, prządkwanie i grmadzenie znalezinych infrmacji. umiejętnść wykrzystywania, stswnie d ptrzeb, infrmacji w różnych frmatach. umiejętnść pisywania cech różnych pstaci infrmacji: tekstwej, graficznej, dźwiękwej audiwizualnej, medialnej. Umiejętnść twrzenia rysunków i mtywów przy użyciu edytra grafiki (psługiwanie się kształtami, barwami, przekształcaniem brazu, fragmentami innych brazów). Umiejętnść pracwanie i redagwanie tekstów (listy, głszenia, zaprszenia, ultki, wypracwania). Umiejętnść stswania pdstawwych mżliwści edytra tekstu w zakresie frmatwania akapitu i strny, łączenie grafiki z tekstem. Umiejętnść łączenia w jednym dkumencie biektów pchdzących z różnych aplikacji. Umiejętnść wyknywania w arkuszu kalkulacyjnym prstych bliczeń, przedstawiania ich graficznie i interpretwania. Umiejętnść twrzenie prstych prezentacji Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 22

23 multimedialnych i animacji. IV. Rzwiązywanie prblemów i pdejmwanie decyzji z wykrzystaniem kmputera Osiągnięcia ucznia Uczeń ptrafi: graficznie przedstawiać dane liczbwe w arkuszu kalkulacyjnym raz je interpretwać; twrzyć prste mtywy lub sterwać biektem na ekranie za pmcą ciągu pleceń; przumiewać się z innymi sbami pdczas realizacji wspólneg prjektu, pdejmwać decyzje w zakresie swich zadań i uprawnień; wykrzystywać, stswnie d ptrzeb, infrmacje w różnych frmatach. Prpzycje ceniania Ocenie pdlega pprawnść i biegłść w wyknywaniu ćwiczeń raz samdzielnść. Oceniamy: umiejętnść twrzenia za pmcą ciągu pleceń prstych mtywów lub umiejętnść sterwania biektem na ekranie; umiejętnść uczestniczenia w pracy zespłwej, umiejętnść przumiewania się z innymi sbami pdczas realizacji wspólneg prjektu, umiejętnść pdejmwanie decyzji w zakresie swich zadań i uprawnień. V. Wykrzystywanie kmputera d pszerzania wiedzy i umiejętnści z różnych dziedzin, a także d rzwijania zaintereswań Osiągnięcia ucznia Uczeń ptrafi: pisywać przykłady wykrzystania kmputera i sieci internet w życiu cdziennym; krzystać z kmputera, jeg prgramwania i zasbów elektrnicznych (lkalnych i w sieci) d wspmagania i wzbgacania realizacji zagadnień z wybranych przedmitów; krzystać z zasbów (słwników, encyklpedii, sieci internet) i prgramów multimedialnych (w tym prgramów edukacyjnych) z różnych przedmitów i dziedzin wiedzy; szanwać prywatnść i pracę innych sób. 7. Ocena pracy ucznia Prpzycje ceniania Ocenie pdlega pprawnść i biegłść w wyknywaniu ćwiczeń raz samdzielnść. Oceniamy: umiejętnść krzystania z kmputera umiejętnść krzystania z prgramwania dstępneg w szklnej pracwni i zasbów elektrnicznych (lkalnych i w sieci) d wspmagania i wzbgacania realizacji zagadnień z wybranych przedmitów; umiejętnść krzystania z zasbów (słwników, encyklpedii, sieci internet) i prgramów multimedialnych (w tym prgramów edukacyjnych i płyty CD dłącznej d pdręcznika) z różnych przedmitów i dziedzin wiedzy; umiejętnść dszukania i pisania przykładów zastswania kmputera i internatu w najbliższym tczeniu i w życiu cdziennym. Ocena pracy ucznia Knieczne jest pracwanie jasnych i czytelnych kryteriów ceniania z teg przedmitu raz systemu ceniania zrzumiałeg dla ucznia i jeg rdziców (piekunów). Kryteria ceny muszą być dstswane d mżliwści intelektualnych i predyspzycji dziecka. Inne trzeba pracwać dla uczniów klas integracyjnych, a inne dla klas wybitnych siągnięciach dydaktycznych, w których jest wielu limpijczyków. Lekcje z przedmitu Zajęcia kmputerwe dbywają się w pracwni tak wypsażnej, by każdy uczeń miał d dyspzycji sbny kmputer z dstępem d internetu. C za tym idzie, ceniać pwinniśmy pstępy uczniów w panwaniu teg narzędzia, ich zaangażwanie, pmysłwść, temp pracy, pracę w zesple. Craz częściej uczniwie kntakt z kmputerem mają d najmłdszych lat, na przykład w dmu rdzinnym, świetlicy siedlwej, u klegi lub kleżanki. Czeg zatem pwinniśmy wymagać, aby siągnąć zamierzne cele? Niniejszy prgram kładzie nacisk na następujące wymagania: Bezpieczne psługiwanie się sprzętem i prgramwaniem znajdującym się w szklnej pracwni kmputerwej. Wykrzystywanie kmputera i technlgii infrmacyjn--kmunikacyjnych d kmunikwania się za pmcą kmputera. Umiejętnść wyszukiwania i pracwywania infrmacji z różnych źródeł. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 23

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Wymagania na pszczególne ceny w klasie 4 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h 1 P U B L I C Z N A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 2 1 W R A D O M I U P r p z y c j a s t a n d a r d ó w w y ma g a ń e d u k a c y j n y c h w s t s u n k u d p r z e d m i t u z a j ę c i a k

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 6 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4-6. Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych Przedmitwy System Oceniania z zajęć kmputerwych Pdstawa prgramwa Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg raz kształcenia gólneg

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne klasa V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne klasa V Wymagania na pszczególne ceny szklne klasa V I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Scenariusz jednostki lekcyjnej.

Scenariusz jednostki lekcyjnej. Scenariusz jednstki lekcyjnej. 1. Klasa: V szkły pdstawwej 2. Zagadnienie: Ryswanie i malwanie 3. Temat lekcji: Twrzymy karykaturę znanej sby. 4. Czas trwania lekcji: 2*45minut 5. C uczeń pwinien już wiedzieć?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 2 im. Mikłaja Kpernika w Turku 2013/2014 Nwelizacja: wrzesień 2013r. 1 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia Wiedza uczniów sprawdzana i ceniana jest pprzez: Sprawdziany praktyczne na stanwisku kmputerwym, na zakńczenie każdeg działu Sprawdziany zapwiadane są z tygdniwym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem przeprwadzne

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie Przedmitwy system ceniania z infrmatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wjciecha Siemina w Kruszewie Mgr Magdalena Górska Przedmitwy system ceniania z infrmatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wjciecha Siemina

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Opracwała M. Budzińska L.p. 1 1 2 Temat lekcji Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. Zasady bezpieczeństwa i pracy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Relacje w bazach danych 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadmści: Uczeń ptrafi: kreślić cel pdziału bazy danych na tabele; zdefiniwać pjęcie nrmalizacji, redundancji, związku (encji),

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zajęć komputerowych w klasach 4-6 na poszczególne oceny. Klasa 4

Wymagania z zajęć komputerowych w klasach 4-6 na poszczególne oceny. Klasa 4 Wymagania z zajęć kmputerwych w klasach 4-6 na pszczególne ceny Klasa 4 [dla uczniów specyficznych trudnściach w uczeniu się zstały wyróżnine czcinką pgrubiną i ] I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) ETS (Educatinal Testing Service) t becnie największa na świecie niezależna rganizacja badająca umiejętnści edukacyjne. Uznawana za lidera badań w zakresie edukacji raz twrzenia systemów ceny wiedzy, ETS

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach projektu ZEWnętrza

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach projektu ZEWnętrza Warsztaty grafiki kmputerwej ZEWnętrza SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach prjektu ZEWnętrza Zajęcia pprzedzne zapznaniem się z prjektem aranżacji wnętrza pracwni artystycznej, stanwiącym pdpwiedź

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy Marta Ktecka Klasa PdP gtuje Prgram nauczania Przyspsbienia d pracy zajęcia kuchenne w Szkle Przyspsabiającej d Pracy dla uczniów z niepełnsprawnścią intelektualną w stpniu umiarkwanym Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy V

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy V Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne dla klasy V I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach w uczeniu się zstały

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ]

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ] Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4. 6. I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Pdstawa prgramwa Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ]

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ] Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4. 6. I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Pdstawa prgramwa Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne klasa VI [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ]

Wymagania na poszczególne oceny szkolne klasa VI [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ] Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4. 6. I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Pdstawa prgramwa Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ]

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ] Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4. 6. Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne [dla uczniów specyficznych trudnściach w uczeniu się zstały wyróżnine czcinką pgrubiną i ] I. Bezpieczne psługiwanie się

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ]

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ] Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4. 6. I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Pdstawa prgramwa Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęcia komputerowe, klasa 6 [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ]

Wymagania edukacyjne zajęcia komputerowe, klasa 6 [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ] Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4. 6. I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Pdstawa prgramwa Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ NAWIGACYJNY OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT 1. Związek kierunku studiów z misją Akademii Mrskiej Kierunek Transprt wypełnia misję Akademii Mrskiej w Gdyni,

Bardziej szczegółowo