Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE"

Transkrypt

1 Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej. Klasy 4-6 (Wydanie II) Danuta Kiałka, Wyd. HELION

2 Infrmacje wstępne 1. Przedmitwy System Oceniania z zajęć kmputerwych pwstał w parciu Wewnątrzszklny System Oceniania bwiązujący w Szkle Pdstawwej im. Szarych szeregów w Płchcinie. 2. Przedmitwy System Oceniania z infrmatyki kreśla warunki i spsób ceniania i klasyfikwania uczniów naszej szkły wie z przedmitu zajęcia kmputerwe. Ocenianie i klasyfikwanie 3. Ocenianiu pdlegają siągnięcia edukacyjne uczniów zgdnie z zapisem umieszcznym w Wewnątrzszklnym Systemie Oceniania. 4. Cele ceniania z przedmitu infrmatyka są zgdne z celami ceniania wewnątrzszklneg zawartymi w Wewnątrzszklnym Systemie Oceniania. 5. Nauczyciele na pczątku każdeg rku szklneg infrmują uczniów raz za pśrednictwem wychwawcy ich rdziców (prawnych piekunów) : 1) wymaganiach edukacyjnych - niezbędnych d uzyskania pszczególnych śródrcznych i rcznych cen klasyfikacyjnych z przedmitu zajęcia kmputerwe, wynikających z realizwaneg przez siebie prgramu nauczania 2) spsbach sprawdzania siągnięć edukacyjnych uczniów 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rcznej ceny klasyfikacyjnej z przedmitu 6. Oceny są jawne dla ucznia i jeg rdziców (prawnych piekunów). 7. Na wnisek ucznia lub jeg rdziców (prawnych piekunów) nauczyciel uzasadnia ustalną cenę. 8. Na wnisek ucznia lub jeg rdziców (prawnych piekunów), sprawdzne i cenine pisemne prace kntrlne są udstępniane d wglądu uczniwi lub jeg rdzicm (prawnym piekunm) wyłącznie na terenie szkły. 9. Wymienina wyżej dkumentacja przechwywana jest d kńca rku szklneg. 10. Na pdstawie pinii publicznej pradni psychlgiczn-pedaggicznej, w tym publicznej pradni specjalistycznej, niepublicznej pradni psychlgiczn-pedaggicznej raz niepublicznej pradni specjalistycznej wymagania edukacyjne z przedmitu zajęcia kmputerwe zstaną dstswane d indywidualnych ptrzeb psychfizycznych i edukacyjnych ucznia, u któreg stwierdzn zaburzenia i dchylenia rzwjwe lub specyficzne trudnści w uczeniu się, uniemżliwiające sprstanie tym wymaganim. 11. Dyrektr szkły zwalnia ucznia z zajęć kmputerwych na pdstawie pinii granicznych mżliwściach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas kreślny w tej pinii. 12. W przypadku zwlnienia ucznia z tychże w dkumentacji przebiegu nauczania zamiast ceny kńcwej wpisuje się zwlniny. 13. Infrmację przewidywanej cenie rcznej z przedmitu przekazuje rdzicm uczniów (prawnym piekunm) nauczyciel za pśrednictwem wychwawcy najpóźniej na miesiąc przed zakńczeniem zajęć dydaktycznych w danym rku szklnym.

3 14. Śródrczne i rczne ceny klasyfikacyjne z przedmitu zajęcia kmputerwe ustala się według skali kreślnej w Wewnątrzszklnym Systemie Oceniania. 15. Uczeń ma praw pprawić przewidywaną rczną cenę klasyfikacyjną z przedmitu. Warunkiem uzyskania ceny wyższej niż przewidywana jest uzyskanie przez ucznia ceny pzytywnej ze sprawdzianu bejmująceg materiał realizwany na zajęciach z uwzględnieniem wymagań szczegółwych na daną cenę. Sprawdzian pprawkwy składa się z części teretycznej i praktycznej i trwa nie dłużej niż 45 minut. Przez cenę pzytywną rzumie się uzyskanie przez ucznia minimum 75% wszystkich punktów ze sprawdzianu. 16. Uczeń mże mieć pdwyższną rczną cenę klasyfikacyjną jeśli: - zajął jedn z trzech pierwszych miejsc w szklnym knkursie infrmatycznym lub innym sprawdzającym jeg wiedzę z zakresu infrmatyki, - wyknywał ddatkwe prace (np. prezentacje, referaty) i uzyskiwał z nich ceny bardz dbre, - uczęszczał na kł przedmitwe i uzyskał z pracy zaliczeniwej cenę minimum dbrą.

4 I.Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje pracę z kmputerem zgdnej z zasadami ergnmii. Szanuje pracę innych. Pprawnie psługuje się pdstawwym słwnictwem infrmatycznym. Jest przygtwany d życia w spłeczeństwie infrmacyjnym. Ptrafi dbać zdrwie własne i innych. Prwadzi zdrwy stylu życia. Umie utrzymać prządek na dysku kmputera wymienia pdstawwe zasady bjaśnia punkty regulaminu umie rzwinąć dwlny z punktów zachwania w pracwni kmputerwejwejcwni szklnej pracwni kmputer- regulaminu szklnej pra- kmputerwej, zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, zna zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, w spsób bezpieczny, zgdny z prawem i przeznaczeniem psługuje się kmputerem i jeg prgramwaniem, zachwuje prawidłwą pstawę pdczas pracy z kmputerem, prawidłw psługuje się myszą i klawiaturą kmputerwą, stsuje metdę przeciągnij i upuść, zna budwę klawiatury, nazywa pdstawwe klawisze, przy pmcy nauczyciela bsługuje prgram d nauki pisania na klawiaturze kmputera, krzysta z płyty CD dłącznej d pdręcznika, dnajduje na niej właściwy plik według zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna przeznaczenie pszczególnych klawiszy, prezentuje prawidłwy układ rąk na klawiaturze, wie, jak się wpisuje wielkie litery i plskie znaki, zna przeznaczenie klawiszy: Page Up, Page Dwn, Hme, End raz klawiszy sterwania kursrem, w prawidłwy spsób wprwadza z klawiatury litery z użyciem lewej i prawej ręki, stara się nie ppełniać błędów wymienia zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, dstrzega zagrżenia wynikające z łamania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z kmputerem, nazywa pdstawwe klawisze i kreśla ich funkcje, mawia przeznaczenie pszczególnych klawiszy, sprawnie psługuje się klawiaturą, ppełnia nieliczne błędy, wprwadzając tekst z klawiatury, bsługuje prgram d nauki pisania na klawiaturze kmputera, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania kmputerweg stanwiska pracy, dstswuje stanwisk pracy d wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy, świadmie krzysta z prgramów d nauki pisania na klawiaturze kmputera; samdzielnie bsługuje płytę CD dłączną d pdręcznika, dnajduje właściwy plik ptrzebny d wyknania zadania, samdzielnie zapisuje plik z płyty CD na dysku kmputera bez zmiany nazwy raz ze zmianą nazwy; umie uzasadnić kniecznść przestrzegania dwlneg z mówinych punktów regulaminu szklnej pracwni kmputerwej, rzpznaje, nazywa i bjaśnia zagrżenia wynikające z niewłaściweg krzystania z kmputera; samdzielnie pbiera, instaluje i uruchamia prgram d nauki pisania na klawiaturze kmputera wykrzystywany na lekcji,

5 wskazówek nauczyciela, kmunikuje się z kmputerem za pmcą ikn, przycisków, menu i kien dialgwych, przy pmcy nauczyciela zapisuje plik z płyty CD na dysku kmputera bez zmiany nazwy raz ze zmianą nazwy, zna pjęcie sieci kmputerwej, przy pmcy nauczyciela pprawnie lguje się d szklnej sieci kmputerwej, prawidłw rzpczyna i kńczy pracę w sieci; wskazuje miejsce Pmcy w prgramie, przy pmcy nauczyciela pprawnie lguje się i bsługuje prgram z płyty CD dłącznej d pdręcznika, rzróżnia pdstawwe elementy zestawu kmputerweg, zna pjęcie stanu uśpienia kmputera, umie prawidłw rzpcząć i zakńczyć pracę z kmputerem, wymienia ppularne systemy peracyjne, ptrafi pdać nazwę systemu peracyjneg zainstalwaneg na kmputerach w pracwni, psługuje się pdstawwym słwnictwem infrmatycznym, rzróżnia pjęcia: pulpit, ikna, plik, katalg, rzróżnia pliki i katalgi, ptrafi kreślić, c znaczają, przy wprwadzaniu tekstu z klawiatury, z niewielką pmcą nauczyciela bsługuje prgram d nauki pisania na klawiaturze kmputera, rzumie pjęcie sieci kmputerwej, przy niewielkiej pmcy nauczyciela lguje się d szklnej sieci kmputerwej, przy pmcy nauczyciela krzysta z Pmcy dstępnej w prgramie, według wskazówek nauczyciela uruchamia i bsługuje kmputer raz prgram z płyty CD dłącznej d pdręcznika, wymienia elementy zestawu kmputerweg, rzumie pjęcie stanu uśpienia kmputera, klasyfikuje pdstawwe urządzenia wejścia i wyjścia w zestawie kmputerwym, nazywa je i kreśla ich zastswanie, rzumie pjęcia: pulpit, ikna, plik, katalg, rzpznaje typy plików p wyglądzie ikny, samdzielnie lguje się d szklnej sieci kmputerwej, samdzielnie bsługuje kmputer raz prgram z płyty CD dłącznej d pdręcznika, kreśla zastswanie pszczególnych elementów zestawu kmputerweg, wyjaśnia różnicę między całkwitym wyłączeniem kmputera a jeg przejściem w stan uśpienia; prawidłw nadaje nazwy plikm i katalgm, wie, czym jest sieć kmputerwa, samdzielnie krzysta z Pmcy dstępnej w prgramie, prawidłw rzpczyna i kńczy pracę z systemami Windws, Linux i Mac OS X, zna jednstki, w jakich pdaje się rzmiar pliku, psługuje się pdstawwym słwnictwem infrmatycznym, rzróżnia ikny prgramów, dkumentów i katalgów, wymienia zalety płączenia kmputerów w sieć, dstswuje elementy kna prgramu d własnych ptrzeb, jeżeli prgram daje taką mżliwść, pisuje przyciski rzmieszczne na kmputerze,

6 uruchamia prgramy za pmcą myszy, dróżnia pjęcia: wskazanie, przeciąganie, jedn- i dwukrtne kliknięcie myszą, uruchamia prgramy, krzystając z ikny skrótu, bsługuje kna prgramów z wykrzystaniem pznanych elementów, zna spsby pracy z knami, prawidłw zapisuje i przechwuje wyniki swjej pracy w kmputerze i na nśnikach elektrnicznych, a następnie krzysta z nich, przy pmcy nauczyciela zapisuje pliki na dysku we wskazanym katalgu (flderze), zna zasady zapisu wyników pracy na kmputerze, wie, kt zajmuje się twrzeniem prgramów kmputerwych, prawidłw twiera plik przy pmcy nauczyciela lub według instrukcji, przy pmcy nauczyciela: kpiuje pliki i katalgi, usuwa i kpiuje grupę plików ptymalną metdą, kpiuje pliki na pendrive, kreśla pdstawwe elementy pulpitu (biurka), wyjaśnia znaczenie przycisków: Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij, zna przeznaczenie Ksza, mawia budwę kna prgramu raz twarteg katalgu, bsługuje kna dialgwe i menu, zapisuje pliki na dysku we wskazanym katalgu (flderze) według wskazówek nauczyciela lub zgdnie z pisem, zwraca uwagę na miejsce zapisania pliku, zna pjęcia: prgram kmputerwy, system peracyjny, z niewielką pmcą nauczyciela lub według pisu: kpiuje pliki i katalgi, usuwa i kpiuje grupę plików ptymalną metdą, kreśla funkcje ikn na pulpitach różnych systemów, wyjaśnia budwę pulpitu, zna spsby pracy z knami, próżnia Ksz, pisuje wygląd kien różnych prgramów, zmienia rzmiar i płżenie kna według ptrzeb, samdzielnie twrzy pliki i katalgi, samdzielnie twrzy pliki i katalgi, samdzielnie zapisuje pliki w katalgu w miejscu wskazanym przez nauczyciela, twrzy strukturę katalgów (flderów) według pisu, prusza się p strukturze katalgu (flderu), samdzielnie: kpiuje pliki i katalgi, usuwa i kpiuje grupę plików ptymalną metdą, kpiuje pliki na pendrive, wymienia pdbieństwa w wyglądzie pulpitów systemów Windws i Linux, twrzy skrót d prgramu wskazaneg przez nauczyciela; wyjaśnia pjęcia takie, jak: pulpit, prgram, system peracyjny, ikna, przycisk, kn prgramu, dkument, kursr tekstwy, plik, nazwa pliku, katalg (flder), wyjaśnia zasady krzystania z Ksza, krzysta z różnych nśników infrmacji, pisuje pznane spsby twrzenia plików i katalgów (flderów), twrzy nwy katalg (flder) pdczas zapisu pliku, wyjaśnia pjęcia takie, jak: prgram kmputerwy, system peracyjny, prządkuje zawartść twrznych katalgów (flderów), zmienia knfigurację ekranu, na przykład tł, klry, wygaszacz, wyjaśnia spsby pracy z wielma knami jedneg prgramu raz pracy z knami wielu uruchminych prgramów, próżnia Ksz i dzyskuje z nieg skaswane pliki, katalgi (fldery); dczytuje i prawidłw interpretuje znaczenie kmunikatów wysyłanych przez prgramy, mawia krzyści, jakie daje prządkwanie infrmacji na dysku przez twrzenie katalgów (flderów), mawia spsby uruchamiania aplikacji pznawanych na lekcji, twrzy nwy katalg (flder) dwlnym spsbem, mawia spsby uruchamiania aplikacji pznawanych na lekcji, zapisuje pliki w dwlnym miejscu, sprawnie wyknuje pdstawmawia krzyści, jakie daje prządkwanie infrmacji na dysku przez twrzenie katalgów, świadmie pdejmuje decyzję zapisaniu zmian w pliku lub

7 dczytuje rzmiar pliku, prównuje rzmiar pliku przed i p wprwadzeniu zmian, przy pmcy nauczyciela: przygtwuje dkument d druku; ustala parametry drukwania (liczbę kpii, zakres strn); drukuje dkument, kpiuje pliki na pendrive, dczytuje rzmiar pliku, prównuje rzmiar pliku przed i p wprwadzeniu zmian, dczytuje rzmiar pliku. prównuje rzmiar pliku przed i p wprwadzeniu zmian, we peracje na plikach; świadmie twrzy nwą wersję pliku na dysku za pmcą plecenia Zapisz jak ze zmianą lkalizacji lub nazwy pliku, ptrafi pwiedzieć na pdstawie rzszerzenia pliku (TXT, BMP, DOC) z jaką jest n skjarzny aplikacją, rezygnacji z nich, zna histrię kmputerów, mawia histrię kmputerów, pisuje najciekawsze fakty z histrii kmputerów, zwraca uwagę na estetykę pracwaneg dkumentu, przygtwuje d druku i drukuje dkument zaakceptwany przez nauczyciela, prezentuje zrealizwany prjekt z użyciem prjektra lub tablicy interaktywnej, stsuje zaawanswane pcje drukwania, wie, c t jest wirus kmputerwy, ptrafi nazwać prgram antywiruswy zainstalwany w szklnej pracwni kmputerwej. rzumie pjęcia: prgram antywiruswy i prfilaktyka antywiruswa. z pmcą nauczyciela dknuje sprawdzenia dysku prgramem antywiruswym. dknuje sprawdzenia dysku prgramem antywiruswym. zna spsób działania prgramów antywiruswych, mawia spsób zabezpieczania kmputerów w szkle i w dmu przed zarażeniem wirusem kmputerwy. II.Kmunikwanie się za pmcą kmputera i technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpieczneg krzystania z internetu. Umie mądrze i krytycznie dbierać infrmacje ze śrdków masweg przekazu. Ma krytyczne pdejście wbec znajmści zawieranych za pmcą internetu. Przestrzega zasad właściweg krzystania z ddatkwych źródeł infrmacji (prawa autrskie, sprawdzne źródła infrmacji). Przestrzega wartści, np. uczciwść, szacunek dla innych ludzi, dpwiedzialnść. Szanuje prywatnść pracę innych sób. Stsuje zasady właściweg zachwania raz netykiety.

8 rzumie pjęcia: internet, wyjaśnia pjęcia: internet, przeglądarka internetwa, słwa przeglądarka internetwa, słniczna, kluczwe, pczta elektrwa kluczwe, pczta elektr- netykieta, kmunikatr niczna, netykieta, kmunikatr internetwy, internetwy, zna pjęcia: internet, przeglądarka internetwa, słwa kluczwe, pczta elektrniczna, netykieta, kmunikatr internetwy, nazywa przeglądarkę internetwą wykrzystywaną na lekcji, wprwadza w plu adreswym przeglądarki pdany adres internetwy i twiera strnę, uruchamia wybraną przeglądarkę internetwą, twiera w przeglądarce strnę WWW adresie pdanym przez nauczyciela, wskazuje elementy kna uruchmineg prgramu, pprawnie wpisuje pdstawwe słwnictw infrmatyczne z klawiatury, twiera i bsługuje wyszukiwarkę internetwą, zna czaspisma, w których mżna znaleźć infrmacje najnwszych strnach internetwych, wymienia nazwy najczęściej używanych przeglądarek, mawia przeznaczenie paska adresu w knie przeglądarki, nazywa przyciski na pasku narzędzi uruchminej przeglądarki internetwej, twiera i bsługuje wskazane wyszukiwarki internetwe, ptrafi nazwać elementy składwe adresu internetweg; rzróżnia charakterystyczne elementy strny WWW, na wskazanych przez nauczyciela strnach internetwych pszukuje infrmacji na zadany temat, wyszukuje, stsując słwa kluczwe, adresy strn internetwych zawierających gry dla dzieci, zakłada własne knt pcztwe, krzystając z instrukcji; wykrzystuje pdstawwe funkcje przeglądarki d przeglądania strn WWW, mawia charakterystyczne elementy kna przeglądarki. pisuje przyciski na pasku narzędzi uruchminej przeglądarki internetwej, przegląda twartą strnę WWW i mawia jej zawartść, wyjaśnia budwę adresu internetweg, pdaje przykłady dmen kreślających właściciela, kierując się własnymi zaintereswaniami, wyszukuje w internecie infrmacje z różnych dziedzin, sprawdza we wskazanym prtalu internetwym, jakie rdzaje gier mżna w nim znaleźć, krzysta z dsyłaczy i wyjaśnia ich rlę, wykrzystuje treści zawarte na wskazanych strnach internetwych d pszerzania swich wiadmści raz pracwywania własnych prac, pisuje charakterystyczne elementy strny WWW, psługuje się pdstawwym słwnictwem infrmatycznym, mawia rlę przycisków Wstecz i Dalej na pasku narzędzi przeglądarki internetwej, mawia zasady krzystania z wyszukiwarki internetwej, pdaje przykłady strn internetwych przydatnych w nauce, wymienia skutki zagrżeń związanych z grami kmputerwymi, przegląda strny WWW w trybie ffline, wyjaśnia znaczenie dmeny, pisuje zawartść strn internetwych przydatnych w nauce; krzysta z zaawanswanych pcji wyszukiwarki internetwej, krzysta z różnych przeglądarek i wyszukiwarek internetwych, wykrzystuje treści zawarte na wskazanych strnach internetwych d pszerzania swich wiadmści raz pracwywania własnych prac, bjaśnia skutki zagrżeń związanych z grami kmputerwymi, nazywa prgram pcztwy wykrzystywany na lekcji, przy pmcy nauczyciela zakła- z niewielką pmcą nauczycie- zakłada własne knt pczt- mawia klejne etapy twrze- mawia zalety i wady pczty

9 da własne knt pcztwe za pśrednictwem wskazaneg prtalu internetweg, nazywa prgram pcztwy wykrzystywany na lekcji, przy pmcy nauczyciela wysyła, dbiera i dczytuje pcztę elektrniczną, lguje się na własne knt pcztwe, nie zapmina wylgwaniu się z pczty p zakńczeniu pracy, wymienia charakterystyczne elementy kna prgramu pcztweg, zna zasady netykiety bwiązujące użytkwników internetu, zna zagrżenia wynikające z kmunikwania się przez internet z nieznajmymi sbami, nazywa kmunikatr wykrzystywany na lekcji, przy pmcy nauczyciela zakłada własne knt w kmunikatrze internetwym wskazanym przez nauczyciela, ptrafi używać kmunikatrów internetwych, krzystając ze wskazówek, zna zagrżenia wynikające z kmunikwania się przez internet z nieznajmymi sbami, zna zasady pracy w grupie, la zakłada własne knt pcztwe, pisuje elementy adresu na przykładzie własneg adresu pczty elektrnicznej, wysyła list z załącznikiem, krzystając z pmcy nauczyciela lub pstępując według instrukcji, wskazuje pznane elementy kna redagwania wiadmści, zna i stsuje zasady netykiety bwiązujące użytkwników internetu, zakłada własne knt w kmunikatrze internetwym, przy pmcy nauczyciela lub według pisu zakłada własne knt w kmunikatrze internetwym wskazanym przez nauczyciela, ptrafi używać kmunikatrów internetwych pstępując zgdnie z instrukcją, przy pmcy nauczyciela twrzy prste frmy wypwiedzi na zadany temat z wykrzysta- wymienia charakterystyczne elementy kna kmunikatra internetweg, ptrafi współpracwać w grupie raz pnsić dpwiedzialnść za pwierzne mu zadanie dpwiada na zadane pytania, krzystając ze zdbytych infrmacji, we, nia knta pcztweg, elektrnicznej, ddaje adres d książki adreswej, redaguje, wysyła, dbiera i dczytuje listy elektrniczne, mawia elementy kna redagwania wiadmści, świadmie stsuje zasady netykiety, wymienia elementy budwy kna kmunikatra internetweg, swbdnie kmunikuje się z innymi użytkwnikami internetu za pmcą kmunikatra internetweg, twrzy prste frmy wypwiedzi na zadany temat z wykrzystaniem zgrmadznych pisuje przeznaczenie elementów kna prgramu pcztweg, pisuje zagrżenia wynikające z kmunikwania się przez internet z nieznajmymi sbami, uzasadnia kniecznść stswania reguł pprawneg zachwania w sieci i pza nią; prównuje pcztę tradycyjną z elektrniczną, wymienia i pisuje przeznaczenie elementów kna kmunikatra internetweg, przesyła różneg rdzaju dkumenty w frmie załączników d listów , swbdnie kmunikuje się z innymi użytkwnikami internetu za pmcą pczty elektrnicznej, pracwuje wskazany dkument realizując tematy z zakresu innych przedmitów na- w trakcie realizacji złżneg zadania aktywnie współpracuje w grupie rówieśniczej, pracwuje własny dkument i realizuje tematy z zakresu innych przedmitów nauczania,

10 niem zgrmadznych infrmacji. kmunikuje się za pmcą pczty elektrnicznej, stsując pdstawwe zasady netykiety, przy pmcy nauczyciela twrzy dkument tekstwy zawierający grafiki pzyskane z internetu, z pmcą nauczyciela rzpznaje mżliwe zagrżenia wynikające z krzystania z internetu, zna zasady etyczne i prawne związane z krzystaniem z kmputera i internetu, szanuje prywatnść i pracę innych sób, przy pmcy nauczyciela krzysta z pczty elektrnicznej przy realizacji prjektów (klaswych, szklnych lub międzyszklnych) z różnych dziedzin, np. związanych z eklgią, śrdwiskiem gegraficznym, histrią lub zagadnieniami dtyczącymi spraw lkalnych. z niewielką pmcą nauczyciela twrzy prste frmy wypwiedzi na zadany temat z wykrzystaniem zgrmadznych infrmacji; z niewielką pmcą nauczyciela twrzy dkument tekstwy zawierający grafiki pzyskane z internetu, z niewielką pmcą nauczyciela rzpznaje i cenia mżliwe zagrżenia wynikające z krzystania z internetu, zna i przestrzega zasad etyczne i prawne związane z krzystaniem z kmputera i internetu, z niewielką pmcą nauczyciela krzysta z pczty elektrnicznej przy realizacji prjektów (klaswych, szklnych lub międzyszklnych) z różnych dziedzin, np. związanych z eklgią, śrdwiskiem gegraficznym, histrią lub zagadnieniami dtyczącymi spraw lkalnych. infrmacji, twrzy dkument tekstwy zawierający grafiki pzyskane z internetu, samdzielnie rzpznaje i cenia mżliwe zagrżenia wynikające z krzystania z internetu, wymienia zasady etyczne i prawne związane z krzystaniem z kmputera i internetu, krzysta z pczty elektrnicznej przy realizacji prjektów (klaswych, szklnych lub międzyszklnych) z różnych dziedzin, np. związanych z eklgią, śrdwiskiem gegraficznym, histrią lub zagadnieniami dtyczącymi spraw lkalnych. uczania, rzpznaje, mawia, i cenia mżliwe zagrżenia wynikające z krzystania z internetu, pisuje zasady etyczne i prawne związane z krzystaniem z kmputera i internetu, III.Wyszukiwanie i wykrzystywanie infrmacji z różnych źródeł, pracwywanie za pmcą kmputera rysunków, mtywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbwych Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasady dbreg zachwania raz zasad netykiety. Rzumie zagrżenia związane z krzystaniem z internetu. Zachwuje krytyczną pstawę wbec infrmacji (danych) dszukanych za pmcą internetu.

11 Przestrzega zasad właściweg krzystania z ddatkwych źródeł infrmacji (prawa autrskie, sprawdzne źródła infrmacji). Ptrafi współdziałać w zesple. Słucha pleceń nauczyciela. Ptrafi dkrywać nwe bszary wiedzy bazując na rzetelnej infrmacji. Ptrafi pisać teksty w frmie pisu, instrukcji, pwiadania. Dba kulturę języka raz pprawnść językwą, rtgraficzną i interpunkcyjną. Zwraca uwagę na estetykę raz walry artystyczne i literackie twrzneg dkumentu. Jest systematyczny w wyknywaniu zadań i ćwiczeń. Wykazuje się dkładnścią i starannścią pdczas wyknywanej pracy. Dba prządek na stanwisku kmputerwym. Jest dpwiedzialny za pwierzne zadania. Przestrzega zasad bezpieczeństwa pdczas zajęć Wyszukiwanie i wykrzystywanie infrmacji z różnych źródeł przy niewielkiej pmcy nauczyciela według wskazówek nauczyciela samdzielnie wyszukuje infr- wyszukuje infrmacje wyszukuje infrmacje w różmacje w różnych źródłach elek- w różnych źródłach elektrnicznych nych źródłach elektrnicznych trnicznych (słwniki, encykldie, (słwniki, encyklpe- (słwniki, encyklpedie, zbiry pedie, zbiry bibliteczne, dnych zbiry bibliteczne, dkumenty bibliteczne, dkumenty techkumenty techniczne i zasby techniczne i zasby inniczne i zasby internetu), internetu), ternetu), przy pmcy nauczyciela wyszukuje infrmacje w różnych źródłach elektrnicznych (słwniki, encyklpedie, zbiry bibliteczne, dkumenty techniczne i zasby internetu), przy pmcy nauczyciela selekcjnuje, prządkuje i grmadzi znalezine infrmacje, przy pmcy nauczyciela wykrzystuje, stswnie d ptrzeb, infrmacje w różnych frmatach, zna pjęcia: edytr redagwanie kursr tekstwy, akapit, wskazuje elementy kna edytra przy niewielkiej pmcy nauczyciela selekcjnuje, prządkuje i grmadzi znalezine infrmacje, przy niewielkiej pmcy nauczyciela wykrzystuje, stswnie d ptrzeb, infrmacje w różnych frmatach, bjaśnia zastswanie elementów kna edytra rzróżnia klawisze edycyjne i klawisz Enter na klawiaturze raz kursr tekstwy i wskaźnik myszy, według wskazówek nauczyciela selekcjnuje, prządkuje i grmadzi znalezine infrmacje, wykrzystuje, stswnie d ptrzeb, infrmacje w różnych frmatach, Teksty kmputerwe wyjaśnia pjęcie edytra tekstu i mawia zastswanie edytra, bjaśnia przeznaczenie pasków narzędzi i umieszcznych na nich przycisków, rzróżnia pjęcia: kursr tekstwy i wskaźnik myszy, samdzielnie selekcjnuje, prządkuje i grmadzi znalezine infrmacje, wymienia cechy różnych pstaci infrmacji (tekstwej, graficznej, dźwiękwej, multimedialnej), pisuje cechy różnych pstaci infrmacji (tekstwej, graficznej, dźwiękwej, multimedialnej), wyjaśnia, na czym plega czynnść redagwania tekstu w edytrze prawidłw zapisuje plik w przeznacznym dla nieg katalgu (flderze), samdzielnie prawidłw nadamawia mżliwści edytra

12 zna reguły pprawneg wprwadzania pisze prsty tekst z zastswaniem małych i wielkich liter raz plskich znaków, psługuje się pleceniami Cfnij i Pwtórz d zmiany wyknanej peracji, wymienia pznane spsby zaznaczania zaznacza dwlny fragment tekstu w edytrze wprwadza tekst z klawiatury z uwzględnieniem zasad edycji tekstu raz spsbu wpisywania plskich znaków, wyszukuje błędy w napisanym tekście i wprwadza pprawki, wyrównuje akapit według instrukcji; psługuje się pleceniami Kpiuj i Wklej, wyjaśnia pznane spsby zaznaczania wyknuje peracje na blku tekstu: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kpiwanie, wyjaśnia pjęcia: edytr akapit, frmatuje akapit według pdaneg wzru, sprawnie psługuje się pleceniami Kpiuj, Wklej, Cfnij, wyjaśnia pjęcia blk, wiersz, we właściwy spsób zaznacza dwlny fragment wyraz, zdanie, akapit w edytrze je nazwę plikwi, pisze teksty, świadmie stsując reguły pprawneg wprwadzania prawidłw usuwa zaznaczny tekst, ptrafi g dzyskać, sprawnie wyknuje peracje na blku tekstu: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kpiwanie, pprawnie dzieli tekst na akapity, przy pmcy nauczyciela pracwuje i redaguje teksty (listy, głszenia, zaprszenia, ultki, wypracwania), redaguje i frmatuje prste teksty według pdaneg wzru, pracwuje i redaguje teksty (listy, głszenia, zaprszenia, ultki, wypracwania), rzumie pjęcia takie, jak redagwanie i frmatwanie wybiera czcinkę i ustala jej atrybuty przed napisaniem przy pmcy nauczyciela pracwuje dkumenty użytkwe, dknuje pdstawwych peracji frmatwania takich jak wyrównywanie, zmiana rdzaju czcinki i jej atrybutów, dknuje zmian w tekście i zachwuje zmieniny plik na dysku, wykrzystuje pasek narzędzi d frmatwania zna pjęcie kdów sterujących, pracwuje dkumenty użytkwe zgdnie z pisem; wie, że stswanie w jednym zdaniu różnych rdzajów, rzmiarów i klrów czcinek pwduje, iż tekst staje się nieczytelny i sba, która g czyta, gubi jeg treść; ustawia wcięcia akapitu, krzystając z górnych suwaków na linijce, redaguje i frmatuje tekst na zadany temat z wykrzystaniem różnych narzędzi i funkcji pznaneg edytra wyrównuje akapit, krzystając z właściwych przycisków na pasku narzędzi; sprawnie dknuje pdstawwych peracji frmatwania tekstu: wyrównanie zmiana rdzaju czcinki i jej wyjaśnia zastswanie kdów sterujących; redaguje i frmatuje tekst na dwlny temat z wykrzystaniem różnych narzędzi i funkcji pznaneg edytra

13 atrybutów, zmienia czcinkę i ustala jej atrybuty w trakcie pisania przy pmcy nauczyciela twrzy listy numerwane i punktwane, z pmcą nauczyciela łączy w jednym dkumencie biekty pchdzące z różnych aplikacji (łączy grafikę z tekstem), przy pmcy nauczyciela mdyfikuje istniejący dkument, według instrukcji twrzy listy numerwane i punktwane, wstawia kliparty i własne rysunki d dkumentu tekstweg, pstępując zgdnie z instrukcją, stsuje różne style taczania rysunku tekstem, ptrafi zmienić rzmiar rysunku według pisu, zmienia rzmiar wstawineg biektu zgdnie z pisem, twrzy listy numerwane i punktwane według instrukcji, różnymi spsbami, umieszcza w tekście rysunki, tabele i inne biekty, samdzielnie wstawia kliparty d dkumentu tekstweg, dba jednlity, estetyczny wygląd twrzneg dkumentu tekstweg, samdzielnie wstawia rysunki z edytra grafiki d dkumentu tekstweg, świadmie: krzysta z pcji frmatwanie rysunku. dbiera rdzaj biektu d twrzneg dkumentu, krzysta z metdy przeciągnij i upuść. z pmcą nauczyciela numeruje strny w dkumencie raz wstawia ple liczby strn w dkumencie, numeruje strny w dkumencie tekstwym dwlnym spsbem, samdzielnie wstawia ple liczby strn w dkumencie. stara się stswać zasady pprawneg wprwadzania z pmcą nauczyciela twrzy zdbne napisy, z pmcą nauczyciela twrzy i frmatuje prstą tabelę, twrzy dkumenty tekstwe (w tym użytkwe) zgdnie z pisem, wykrzystuje pasek narzędzi d twrzenia zdbnych napisów, wstawiania i mdyfikwania tabeli z pmcą nauczyciela, twrzy zdbne napisy, świadmie dbiera rdzaj zdbnych napisów d twrzneg dkumentu, wykrzystuje pasek narzędzi d twrzenia zdbnych napisów, wstawiania i mdyfikwania tabeli, wykrzystuje klawisz Tab d wyrównywania tekstu w klumnach, twrzy i frmatuje tabelę zgdnie z instrukcją, zmienia klr wierszy, klumn, kmórek i całej tabeli. prządkuje tekst, ustawiając właściwe fragmenty w klejnści alfabetycznej, wykrzystuje tabulatry d wyrównania tekstu w klumnach,

14 przy pmcy nauczyciela wykrzystuje autkształty i zdbne napisy d wzbgacania dkumentów tekstwych, przy pmcy nauczyciela pracwuje i redaguje teksty (listy, głszenia, zaprszenia, ultki, wypracwania), stsując pdstawwe mżliwści edytra tekstu w zakresie frmatwania akapitu i strny, łączy grafikę z tekstem, nazywa pznane edytry graficzne, wskazuje elementy kna edytra grafiki, zmienia grubść linii ryswania raz jej rzmiar i klr, rysuje prste elementy graficzne z wykrzystaniem przybrnika, wstawia tekst d rysunku zgdnie z instrukcją z pdręcznika lub według z pmcą nauczyciela lub pstępując zgdnie z instrukcją, wykrzystuje prste autkształty i zdbne napisy d urzmaicania dkumentów tekstwych, zmienia kształt i klr wstawianeg biektu według wskazówek, z pmcą nauczyciela przygtwuje różne pisma użytkwe zgdnie z zasadami pznanymi na lekcjach języka plskieg, stsując reguły pprawneg wprwadzania z niewielką pmcą nauczyciela pracwuje i redaguje teksty (listy, głszenia, zaprszenia, ultki, wypracwania), stsując pdstawwe mżliwści edytra tekstu w zakresie frmatwania akapitu i strny, łączy grafikę z tekstem, wyknuje rysunek według instrukcji, według pisu twrzy wskazany rysunek i zapisuje g na dysku w dwlnym z pznanych edytrów grafiki, wykrzystuje autkształty i zdbne napisy d wzbgacania dkumentów tekstwych, zna czynnści, które należy wyknać, aby przygtwać dkument d druku, według wskazówek lub zgdnie z pisem pracwuje i redaguje teksty (listy, głszenia, zaprszenia, ultki, wypracwania), stsując pdstawwe mżliwści edytra tekstu w zakresie frmatwania akapitu i strny, łączy grafikę z tekstem, Grafika kmputerwa samdzielnie uruchamia edytr grafiki wykrzystywany na lekcji, samdzielnie twrzy dwlny rysunek i zapisuje g na dysku, wstawia tekst d rysunku, zmienia styl, rzmiar i rdzaj czcinki za pmcą dstępnych samdzielnie zmienia kształt i klr wstawianych biektów, świadmie dbiera rdzaj autkształtów d twrzneg dkumentu, przygtwuje różne pisma użytkwe zgdnie z zasadami pznanymi na lekcjach języka plskieg, stsując reguły pprawneg wprwadzania Samdzielnie pracwuje i redaguje teksty (listy, głszenia, zaprszenia, ultki, wypracwania), stsując pdstawwe mżliwści edytra tekstu w zakresie frmatwania akapitu i strny, łączy grafikę z tekstem, rzpznaje pliki graficzne na pdstawie ich rzszerzeń i ikn, bjaśnia zastswanie elementów kna edytra grafiki, świadmie krzysta z narzędzi tekstwych, pisuje najważniejsze czynniki, które decydują tym, czy dkument jest prawidłw pracwany i przygtwany d druku, ptrafi właściwie zastswać rientację strny, dpwiedni d twrzneg dkumentu, samdzielnie łączy treść z dpwiednią grafiką (kliparty, zdjęcia, własne rysunki). sprawnie stsuje pznane narzędzia d twrzenia i przekształcania rysunków w edytrze grafiki, przygtwuje własne prace graficzne na knkursy infrmatyczne,

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun Prgram nauczania techniki z wychwaniem kmunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autr: Leszek Bakun CELE PROGRAMU Celem nauczania techniki w gimnazjum jest: - przygtwanie d życia w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Opracwała M. Budzińska L.p. 1 1 2 Temat lekcji Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. Zasady bezpieczeństwa i pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela.

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Micrsft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Autrzy: Bill Jelen, Tracy Syrstad Zaszczędzny czas przeznacz, na c tylk zechcesz! Jak zarejestrwać makr? Jak działa mechanizm bezpieczeństwa dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo