Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia"

Transkrypt

1 Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki Kmputerwej Systemy relacyjnych baz danych (Ralatinal atabase systems) plski Wiedza Student zna architektury relacyjnych systemów baz danych na przykładzie Micrsft SQL Server i Oracle zna cel stswania i spsób wykrzystania dzienników transakcji (pwtórzeń) zna system zabezpieczeń na przykładach Micrsft SQL Server i Oracle zna rdzaje i spsby twrzenia kpii zapaswych zna pdstawwe spsby realizacji kwerend zna technlgię Oracle Flashback zna i ptrafi scharakteryzwać takie zagadnienia jak przechwywanie danych XML, Full-Text Search, bsługa danych przestrzennych, Reprting Services, hurtwnie danych i bazy OLAP w Business Intelligence Studi, MDX, pakiety ETL. Umiejętnści Student ptrafi ptrafi knfigurwać instancję raz nią zarządzać, ptrafi zarządzać prcesami i plikami w systemach Micrsft SQL Server i Oracle (grupami plików, przestrzeniami tabel). ptrafi zarządzać dziennikami transakcji (pwtórzeń) ptrafi zarządzać użytkwnikami i zabezpieczeniami ptrafi planwać i twrzyć różneg rdzaju kpie zapaswe i wykrzystywać je przy dtwarzaniu systemu ptrafi autmatyzwać pdstawwe zadania administracyjne ptrafi przeanalizwać plan wyknania kwerendy i prpnwać metdy ptymalizacji. ptrafi wykrzystać technlgię Oracle

2 Flashback Kmpetencje spłeczne Student ptrafi pracwać w zesple przy przygtwaniu prjektu semestralneg. fakultatywny graniczneg wybru (dla studentów daneg instytutu) Typ mdułu kształcenia (bwiązkwy/fakultatywny) Rk studiów Studia stacjnarne I stpnia (3 rk) i II stpnia (1 Semestr Imię i nazwisk sby/sób prwadzących mduł Imię i nazwisk sby/sób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest t sba prwadząca dany mduł Spsób realizacji Wymagania wstępne i ddatkwe Rdzaj i liczba gdzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpśrednieg udziału nauczyciela akademickieg i studentów, gdy w danym mdule przewidziane są takie zajęcia Liczba punktów ECTS przypisana mdułwi Bilans punktów ECTS Stswane metdy dydaktyczne lub 2 rk) Studia stacjnarne I stpnia semestr 5, studia stacjnarne II stpnia semestr 1 lub 3. Henryk Telega Student musi wcześniej zaliczyć przedmit Bazy danych. Wykład, labratrium Wykład: 30 Labratrium: 30 Łącznie: 60 6 Udział w wykładach - 30 gdz. Udział w zajęciach labratryjnych 30 gdz. Implementacja i pis systemu rzprsznych baz danych w ramach zaliczeniweg prjektu 60 gdz. Przygtwanie d zajęć 15 gdz. Przygtwanie d egzaminu raz egzamin 30 gdz. Łączny nakład pracy studenta: 165 gdzin metdy pdające: wykład bjaśnienie lub wyjaśnienie metdy prblemwe:

3 wykład metdy aktywizujące: metda przypadków, dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem) metdy praktyczne: pkaz, ćwiczenia labratryjne (przy kmputerach) Metdy sprawdzania i kryteria ceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów Frma i warunki zaliczenia mdułu, w tym zasady dpuszczenia d egzaminu, zaliczenia, a także frma i warunki zaliczenia pszczególnych zajęć wchdzących w zakres daneg mdułu Treści mdułu kształcenia Studenci zdbywają punkty za realizację zadań na zajęciach labratryjnych. W ciągu semestru realizwanych jest dziesięć tematów (p trzy punkty za każdy temat). W zależnści d bieżących ptrzeb i zaintereswań słuchaczy dpuszczalna jest niewielka mdyfikacja liczby realizwanych tematów z krektą punktacji tak, by mżna był uzyskać 30 punktów w ciągu semestru. W przypadku niebecnści na zajęciach mżna zaległe zadania drbić w ddatkwym terminie. Pnadt studenci przygtwują jeden prjekt semestralny i zdają egzamin w frmie brny prjektu (z zadawaniem pytań dtyczących zagadnień mawianych w trakcie kursu). Egzamin w frmie brny prjektu. Warunkiem dpuszczenia d egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z labratrium. Zaliczenie labratrium następuje na pdstawie na pdstawie zdbytych punktów za aktywne uczestnictw i realizację zadań (0-30p.) raz z przygtwaneg prjektu (0-30p). Warunkiem zaliczenia labratrium jest zdbycie c najmniej 31 punktów. Z egzaminu kńcweg, który ma frmę brny prjektu, mżna uzyskać 0-40p. Ocena kńcwa z przedmitu wynika z sumy zdbytych punktów. Obwiązuje następująca skala cen (1-100 pkt.): 0-50 pkt. cena ndst pkt. cena dst pkt. cena + dst pkt. cena db pkt. cena + db pkt. cena bdb Kurs tematycznie pdzielny jest na dwie części. Część I

4 1. Architektura systemu Micrsft SQL Serwer. Serwisy, knfiguracja. 2. Fizyczna budwa bazy danych w systemie Micrsft SQL Server, pliki danych, grupy plików, pliki dziennika transakcji, zarządzanie. Partycjnwanie tabel. 3. Lginy i użytkwnicy. Zarządzanie bezpieczeństwem. 4. Strategie wyknywania kpii zapaswych. Pliki trwałe i tymczaswe kpii zapaswych. Odtwarzanie systemu p różneg rdzaju awariach. Odtwarzanie częściwe. 5. Autmatyzacja zadań administracyjnych. Zadania (Jbs). 6. Alerty, pwiadamianie zdarzeniach, autmatyczne reakcje. 7. Plany wyknywania kwerend. Prjektwanie i zarządzanie indeksami. Prfiler. 8. Przegląd zagadnień: bsługa danych XML, Full-Text Search, bsługa danych przestrzennych, Reprting Services, hurtwnie danych i bazy OLAP w Business Intelligence Studi, MDX, pakiety ETL. Część II 9. Architektura systemu baz danych Oracle. Serwisy, knfiguracja. 10. Fizyczna budwa bazy danych w systemie Oracle, typy plików, przestrzenie tabel, dziennik pwtórzeń, przestrzenie tabel wycfania i segmenty wycfania. Zarządzanie. 11. Użytkwnicy. Zarządzanie bezpieczeństwem. 12. Zarządzenie instancją. 13. Zarządzanie dziennikiem pwtórzeń. 14. Wybrane metdy i strategie wyknywania kpii zapaswych. Odtwarzanie bazy danych p różneg typu awariach. 15. Technlgia Oracle Flashback. 16. Partycjnwanie tabel. 17. Przegląd wybranych zaawanswanych zagadnień związanych z systemem

5 Oracle. Wykaz literatury pdstawwej i uzupełniającej, bwiązującej d zaliczenia daneg mdułu Wymiar, zasady i frma dbywania praktyk, w przypadku, gdy prgram kształcenia przewiduje praktyki Literatura pdstawwa: 1. Autrski wykład w wersji elektrnicznej pdany przez wykładwcę. Literatura uzupełniająca: 1. Dkumentacja techniczna systemu Oracle. 2. Dkumentacja techniczna systemu Micrsft SQL Server.

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo