PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU"

Transkrypt

1 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU Oceny szklne mgą dług ważyć na pczuciu własnej wartści i własnych mżliwści człwieka 1

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTEPNE 1 Wewnątrzszklny System Oceniania Publicznej Szkły Pdstawwej w Hucisku zstał pracwany na pdstawie: 1. Ustawy systemie światy z dn. 7 września 1991 r. (Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 256, pz z późniejszymi zmianami). 2. Rzprządzenia Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i spsbu ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów i egzaminów w szkłach publicznych. 3. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie warunków i spsbu ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów i egzaminów w szkłach publicznych 4. Statutu szkły Wewnątrzszklne cenianie siągnięć edukacyjnych plega na rzpznawaniu przez nauczycieli pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w stsunku d wymagań edukacyjnych wynikających z pdstawy prgramwej i realizwanych w szkle prgramów nauczania. 2. Ocenianie wewnątrzszklne ma na celu: - infrmwanie ucznia pzimie jeg siągnięć edukacyjnych i jeg zachwaniu raz pstępach w tym zakresie, - pmc uczniwi w samdzielnym planwaniu swjeg rzwju, - mtywwanie ucznia d dalszych pstępów w nauce i zachwaniu, - dstarczenie rdzicm (prawnym piekunm) i nauczycielm infrmacji pstępach, trudnściach w uczeniu się i zachwaniu raz specjalnych uzdlnieniach ucznia, 2

3 - umżliwienie nauczycielm dsknalenia rganizacji i metd pracy dydaktyczn - wychwawczej Ocenianie wewnątrzszklne bejmuje: frmułwanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na pszczególne ceny raz infrmwanie nich uczniów i rdziców (prawnych piekunów), bieżące cenianie i śródrczne klasyfikwanie z zajęć edukacyjnych i zachwania wg skali i w frmach przyjętych w szkle, przeprwadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, ustalanie rcznych (semestralnych) cen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych raz rcznej (semestralnej) ceny klasyfikacyjnej z zachwania Na pczątku każdeg rku szklneg nauczyciele infrmują uczniów raz ich rdziców (prawnych piekunów) : - wymaganiach edukacyjnych niezbędnych d uzyskania pszczególnych śródrcznych, semestralnych i rcznych cen z bwiązkwych i ddatkwych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizwaneg prgramu nauczania, - spsbach sprawdzania siągnięć edukacyjnych uczniów, - warunkach i trybie pprawiania cen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 2. Wychwawca klasy na pczątku każdeg rku szklneg infrmuje uczniów raz ich rdziców (prawnych piekunów) : - warunkach i spsbie raz kryteriach ceniania zachwania, - warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rcznej ceny klasyfikacyjnej zachwania - skutkach ustalenia uczniwi nagannej rcznej ceny klasyfikacyjnej zachwania. 5 3

4 1. Nauczyciel jest zbwiązany, na pdstawie pisemnej pinii pradni psychlgicznpedaggicznej lub innej pradni specjalistycznej, dstswać wymagania edukacyjne których mwa w 4 pkt d indywidualnych ptrzeb psychfizycznych i edukacyjnych ucznia, u któreg stwierdzn specyficzne trudnści w uczeniu się lub deficyty rzwjwe, uniemżliwiające sprstanie wymaganim edukacyjnym wynikającym z 2. prgramu nauczania. W przypadku ucznia psiadająceg rzeczenie ptrzebie kształcenia specjalneg alb indywidualneg nauczania, dstswanie wymagań edukacyjnych, których mwa w 4 pkt 1 d indywidualnych ptrzeb psychfizycznych i edukacyjnych ucznia mże nastąpić na pdstawie teg rzeczenia Przy ustalaniu ceny z wychwania fizyczneg, techniki, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych nauczyciel w szczególnści bierze pd uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z bwiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 7 1.W uzasadninych przypadkach uczeń mże być zwlniny na czas kreślny z zajęć z wychwania fizyczneg lub infrmatyki. 2.Decyzję zwlnieniu ucznia z zajęć pdejmuje dyrektr szkły na pdstawie pinii granicznych mżliwściach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas kreślny w tej pinii. 4

5 3.Jeżeli kres zwlnienia ucznia z zajęć wychwania fizyczneg, zajęć kmputerwych, infrmatyki lub technlgii infrmacyjnej uniemżliwia ustalenie śródrcznej lub rcznej (semestralnej) ceny klasyfikacyjnej, w dkumentacji przebiegu nauczania zamiast ceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwlniny" alb "zwlnina". 4. Dyrektr szkły, na wnisek rdziców (prawnych piekunów) raz na pdstawie pinii pradni psychlgiczn-pedaggicznej, w tym pradni specjalistycznej, zwalnia d kńca daneg etapu edukacyjneg ucznia z wadą słuchu, z głębką dysleksją rzwjwą, z afazją, z niepełnsprawnściami sprzężnymi lub z autyzmem, w tym z zespłem Aspergera, z nauki drugieg języka bceg. 5.W przypadku ucznia, psiadająceg rzeczenie ptrzebie kształcenia specjalneg alb indywidualneg nauczania, zwlnienie z nauki drugieg języka bceg mże nastąpić na pdstawie teg rzeczenia. 6. W przypadku zwlnienia ucznia z nauki drugieg języka bceg w dkumentacji przebiegu nauczania zamiast ceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwlniny" alb "zwlnina"."; 8 Prmwanie uczniów 1. Uczeń klasy I- III szkły pdstawwej trzymuje prmcje d klasy prgramw wyższej jeżeli jeg siągnięcia edukacyjne w danym rku szklnym cenin pzytywnie. 2. W wyjątkwych przypadkach, rada pedaggiczna mże pstanwić pwtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III szkły pdstawwej, na pdstawie pinii wydanej przez lekarza lub publiczną pradnię psychlgiczn- pedaggiczną raz w przumieniu z rdzicami (prawnymi piekunami) ucznia. 3. Pcząwszy d klasy IV szkły pdstawwej, uczeń trzymuje prmcję d klasy prgramw wyższej, jeżeli ze wszystkich bwiązkwych zajęć edukacyjnych, kreślnych w szklnym planie nauczania, uzyskał rczne ceny klasyfikacyjne wyższe d ceny niedstatecznej z zastrzeżeniem 20 pkt Pcząwszy d klasy IV szkły pdstawwej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rcznej 5

6 uzyskał z bwiązkwych zajęć edukacyjnych średnią cen c najmniej 4,75 raz c najmniej bardz dbrą cenę z zachwania, trzymuje prmcję d klasy prgramw wyższej z wyróżnieniem. 5. Uczeń, który nie spełnił warunków pisanych w 8 ust 3 nie trzymuje prmcji d klasy prgramw wyższej i pwtarza klasę. Uczeń kńczy szkłę pdstawwą: 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji kńcwej, na którą składają się rczne (semestralne) ceny klasyfikacyjne z bwiązkwych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie prgramw najwyższej (semestrze prgramw najwyższym) i rczne (semestralne) ceny klasyfikacyjne z bwiązkwych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakńczyła się w klasach prgramw niższych (semestrach prgramw niższych) uzyskał ceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe d ceny niedstatecznej. 2. Jeżeli przystąpił dpwiedni d sprawdzianu klasy VI. 3. Uczeń kńczy szkłę pdstawwą z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji kńcwej, uzyskał z bwiązkwych zajęć edukacyjnych średnią cen c najmniej 4,75 raz c najmniej bardz dbrą cenę zachwania. 9 Zasady ceniania w klasach I-III raz IV-VI 1. Oceny są jawne dla ucznia, jak i dla jeg rdziców (piekunów prawnych) i na ich prśbę nauczyciel ustalający cenę pwinien ją uzasadnić. 2. Na prśbę ucznia lub jeg rdziców (prawnych piekunów), sprawdzne i cenine pisemne prace kntrlne raz inna dkumentacja dtycząca ceniania ucznia jest udstępniana uczniwi lub jeg rdzicm (prawnym piekunm) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 6

7 EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I Pstanwienia gólne. 1. Mówiąc cenianiu w klasach I-III mamy na myśli prces grmadzenia infrmacji uczniach. Stała bserwacja uczniów przez nauczyciela i rzpznawanie pzimu panwania przez nich wiadmści i umiejętnści, a także ich pstaw spłeczn- emcjnalnych w stsunku d wymagań edukacyjnych i grmadzenie infrmacji stanwi integralną część prcesu nauczania, uczenia i wychwania. 2. Mówiąc edukacja wczesnszklna mamy na myśli również kształcenie zintegrwane (nazwa edukacja wczesnszklna, zgdnie z pdstawą prgramwą, dtyczy klas rzpczynających naukę w szkle d 1 września 2009 rku). II Cele edukacyjne. 1. Wspmaganie dziecka w rzwju intelektualnym, emcjnalnym, spłecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. 2.Przygtwanie d życia w zgdzie z samym sbą, ludźmi i przyrdą. 3.Dbałść t, aby dzieck rzróżniał dbr d zła, był świadme przynależnści spłecznej (d rdziny, grupy rówieśniczej i wspólnty nardwej) raz rzumiał kniecznść dbania przyrdę. 4.Kształtwanie systemu wiadmści i umiejętnści ptrzebnych dziecku d pznawania i rzumienia świata, radzenia sbie w cdziennych sytuacjach raz d kntynuwania nauki w klasach IV-VI szkły pdstawwej. Wykaz celów dla klas I- III Klasa I: wprwadzenie i utrwalenie liter, pczątkwa nauka czytania i pisania rzwijanie zaintereswania czytaniem i książkami liczenie w zakresie 10 rientacja w najbliższym tczeniu przyrdnicz-spłecznym z wykrzystaniem dświadczenia i bserwacji rzbudzanie zaintereswań kulturą i sztuką rzwijanie pczucia estetyki, umuzykalnianie, edukacja mtryczn - zdrwtna wdrażanie d funkcjnwania w zesple uczniwskim Klasa II: dsknalenie techniki czytania i pisania kształtwanie umiejętnści wypwiadania się na kreślny temat 7

8 rzwijanie zaintereswań czytelniczych rzszerzenie zakresu liczbweg, liczenie z wykrzystaniem czterech pdstawwych działań matematycznych, rzwiązywanie prstych zadań tekstwych pszerzanie wiedzy przyrdnicz- spłecznej z elementami kulturwymi dsknalenie umiejętnści psługiwania się językiem bcym rzwijanie wrażliwści na sztukę pprzez kntakt z literaturą, muzyką, malarstwem, rzeźbą, architekturą rzwijanie sprawnści mtrycznej i edukacja zdrwtna mtywwanie d pracy w zesple Klasa III: czytanie ze zrzumieniem, stswanie różnrdnych frm wypwiedzi ustnych i pisemnych znajmść zasad gramatycznych, rgraficznych i kaligraficznych raz umiejętnść krzystania z różnych źródeł infrmacji pgłębianie zaintereswań czytelniczych dsknalenie liczenia w zakresie 100, analiza treści zadań złżnych, wdrażanie d lgiczneg myślenia pgłębianie znajmści śrdwiska spłeczn- przyrdniczeg wybranych reginów Plski, Eurpy i świata dsknalenie umiejętnści psługiwania się językiem bcym pgłębianie zaintereswań muzycznych, plastycznych, artystycznych dzieci raz wdrażanie d aktywneg uczestniczenia w kulturze edukacja mtryczna, kształtwanie zdrweg, aktywneg stylu życia przygtwanie d samdzielnej pracy i nauki III - Rla, rdzaj i funkcje ceny. Rla ceniania: infrmwanie ucznia pzimie jeg siągnięć edukacyjnych i jeg zachwaniu raz pstępach w tym zakresie; udzielanie uczniwi pmcy w samdzielnym planwaniu swjeg rzwju; mtywwanie ucznia d dalszych pstępów w nauce i zachwaniu; dstarczanie rdzicm (prawnym piekunm) i nauczycielm infrmacji pstępach, trudnściach w nauce, zachwaniu raz specjalnych uzdlnieniach ucznia; umżliwienie nauczycielm dsknalenia rganizacji i metd pracy dydaktyczn wychwawczej. Rdzaje cen: wstępna cena rzwju ucznia i jeg mżliwści - w klasie I, stanwi pdstawę d zapewnienia każdemu uczniwi maksymalneg rzwju, cena bieżąca infrmująca ucznia jeg pstępach i zachwaniu, wyraźnie wskazująca siągnięcia i t, c należy usprawnić, cena pdsumwująca: śródrczna i kńcwrczna wyrażna na piśmie, stanwi syntetyczną infrmację siągnięciach ucznia, kńcwa cena rzwju ucznia i jeg mżliwści - diagnzy kńcwej - w klasie III Funkcje ceny: 8

9 Infrmacyjna c dziecku udał się pznać, zrzumieć, panwać, jakie umiejętnści zdbył, jaki był wkład pracy; Krekcyjna c trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty; Mtywująca zachęca d pdejmwania dalszeg wysiłku, wskazuje na mżliwść siągnięcia sukcesu, raz daje dziecku wiarę we własne siły. W prcesie ceniania uwzględniane są następujące bszary: Indywidualne predyspzycje i mżliwści dziecka w panwaniu materiału edukacyjneg Stpień zaangażwania ucznia i wkład pracy w prcesie zdbywania wiadmści i umiejętnści, Umiejętnść rzwiązywania prblemów. Pstępy dziecka w rzwju spłeczn emcjnalnym IV Spsby sprawdzania wiadmści i umiejętnści uczniów. 1. Metdy sprawdzania wiadmści i umiejętnści uczniów ustnie sprawdzanie wiadmści i umiejętnści uczniów prace pisemne np. (dłuższe wypwiedzi ciągłe) kartkówki - trwają nie dłużej niż 15 minut i nie muszą być zapwiadane. Nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu trzech dni sprawdziany - trwają d minut i muszą być zapwiadane z tygdniwym wyprzedzeniem - nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu tygdnia; w tygdniu mgą być tylk dwie takie prace testy trwają 2/3 gdziny i mgą być przeprwadzane w częściach w ciągu 2 dni; muszą być zapwiadane z tygdniwym wyprzedzeniem - nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu 2 tygdni; w ciągu tygdnia mże być jeden taki test bserwacja uczenia się (praca w grupie) psługiwanie się książką (głównie w przedmitach humanistycznych) aktywnść zadania dmwe prace samdzielne np. albumy, makiety, plansze infrmacyjne wyknywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w przedmitach artystycznych" raz wychwaniu fizycznym. 2. Frmy sprawdzania wiadmści i umiejętnści uczniów. Frmy, jakie stsuje się w edukacji uczniów klas I - III d sprawdzania wiadmści i umiejętnści pracy uczniów t: ciche czytanie głśne czytanie przepisywanie pisanie ze słuchu pisanie z pamięci wypwiedzi ustne wypwiedzi pisemne recytacja prwadzenie zeszytu i ćwiczeń 9

10 samdzielne zdbywanie wiadmści, lektura dstrzeganie zjawisk przyrdniczych liczenie pamięciwe wyknywanie i zapisywanie działań matematycznych układanie zadań przeprwadzanie pmiarów stswanie technik plastycznych i technicznych dkładnść i estetyka wyknania prac wiedza sztuce śpiewanie czytanie i zapisywanie nut rzpznawanie utwrów muzycznych wyknywanie ćwiczeń gimnastycznych sprawnść fizyczna aktywnść na lekcji praca w zesple 3. Organizacja prcesu sprawdzania W klasach I-III cena klasyfikacyjna śródrczna i kńcwrczna jest ceną piswą. Śródrczna cena przygtwywana jest w pstaci ceny piswej. Ocena kńcwrczna jest ceną piswą i ujmuje: siągnięcia wychwawcze: wywiązywanie się z bwiązku ucznia przestrzeganie regulaminów klaswych i szklnych umiejętnść współdziałania w zesple lub grupie z zachwaniem dpwiednich nrm kulturalne zachwanie się pza szkłą kazywanie szacunku innym sbm dbałść bezpieczeństw i zdrwie własne umiejętnść wypwiadania się technikę czytania i pisania pdstawy rtgrafii i gramatyki liczenie w zależnści d pzimu nauczania rzwiązywanie zadań tekstwych gólną wiedza taczającym świecie zaangażwanie w zajęcia charakterze artystycznym i sprtwym sbiste siągnięcia uczniów. b) W klasach I-III ceny bieżące ustala się w stpniach według następującej skali:1-6 stpień 6, gdy siągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają pza pzim przewidzianych siągnięć edukacyjnych; stpień 5, gdy uczeń panwał pełny zakres wiadmści i umiejętnści; stpień 4, gdy panwane wiadmści i umiejętnści nie są pełne, ale pzwalają na dalsze panwywanie treści; 10

11 stpień 3, gdy uczeń panwał pdstawwy zakres wiadmści i umiejętnści, sprawiający kłpty w przyswajaniu trudniejszych treści; stpień 2, gdy panwane wiadmści i umiejętnści są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie; stpień 1, gdy wiadmści i umiejętnści nie są panwane, uczeń nie radzi z zadaniami nawet z pmcą nauczyciela. c) Dpuszcza się kmentarz słwny lub pisemny typu: Ocena celująca - wyrażny cyfrą 6 Znakmicie! Braw! Osiągasz dsknałe wyniki. Psiadasz uzdlnienia i rzwijasz je. Należą Ci się gratulacje! Ocena bardz dbra - wyrażny cyfrą 5 Bardz dbrze pracujesz. Rbisz w szybkim tempie duże pstępy. Tak trzymaj! Ocena dbra - wyrażny cyfrą 4 Dbrze pracujesz jednak stać cię, by był lepiej. Włóż więcej wysiłku w pdejmwane prace, c umżliwi ci siągać lepsze wyniki Ocena dstateczna - wyrażny cyfrą 3 Pracujesz, ale siągasz słabe wyniki. Aby t zmienić na lepsze knieczna jest pmc nauczyciela i rdziców, raz systematyczna praca, wymagająca duż wysiłku z twjej strny. Ocena dpuszczająca - wyrażny cyfrą 2 Zbyt mał pracujesz i siągasz bardz słabe wyniki. Włóż duż wysiłku, bądź aktywniejszy, skrzystaj z pmcy nauczyciela i rdziców. Ocena niedstateczna - wyrażny cyfrą 1 Osiągasz niezadwalające rezultaty. Sptkał cię niepwdzenie. Pknasz t, ale czeka cię bardz duż systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rdzicami. d) Dpuszcza się ceny bieżące i ceny klasyfikacyjne śródrczne ze znakiem plus (+) lub minus (-). e) Dpuszcza się także stswanie w dziennikach lekcyjnych następujących znaków: bz. - brak zadania, bp. - brak pmcy, zeszytu. nb lub 0 - niebecnść dziecka pdczas zajęć cenianych z np. edukacji plastycznej, technicznej. f) Inne znaczenia przyjęte przez nauczyciela pwinny być przekazane ucznim i ich rdzicm np. za trzy plusy mżna trzymać cenę bardz dbrą (stswane w zapiskach własnych nauczyciela). g) W klasach I i II przeprwadzane będą testy zintegrwane na standardwych arkuszach przygtwanych przez wydawnictw WSiP p pracwaniu treści zawartych testach. Ocena 11

12 sprawdzianu - punktwa i prcentwa ustalna zgdnie z kartteką testu p każdej części zrealizwanej w danej klasie. h) Pd kniec pierwszeg etapu edukacji dpuszcza się mżliwść przeprwadzenia zewnętrzneg testu kmpetencji dla klasy III. i) Wyniki testu w frmie pisemnej zstają przekazane rdzicm, a kpie zstają zamieszczne w arkuszu cen ucznia. j) Wyniki zewnętrzneg testu kmpetencji kl. III zstają przekazane wychwawcy klasy IV i stanwią diagnzę wstępną uczniów w klasie czwartej. k) W trakcie rku szklneg przewiduje się następujące frmy sprawdzania, ich liczbę i planwany termin: Lp. Frma sprawdzania 1 - zintegrwany test bejmujący treści z edukacji plnistycznej, matematycznej i śrdwiskwej - klasy II i III 2 Pisanie z pamięci i ze słuchu klasy II i III 3 Czytanie 4 Mówienie 5 Pisanie (graficzna strna pisma) 6 Prace dmwe (plnistyczna, matematyczna) 7 Aktywnść na zajęciach 8 Prace plastyczne 9 Wiadmści z zakresu wiedzy śrdwisku 10 Śpiewanie pisenek, gra na instrumentach, wiadmści z zakresu edukacji muzycznej 11 Ddawanie i dejmwanie 12 Mnżenie i dzielenie 12

13 13 Zadania z treścią 14 Inne umiejętnści z e. matematycznej 15 Prwadzenie zeszytu (e. plnistyczna, e. matematyczna) 16 Ćwiczenia gimnastyczne i przygtwanie d zajęć 17 Prace techniczne l) Prace sprawdzające (dyktanda, sprawdziany, testy) będą ceniane wg bwiązującej skali cen, wynik wpisany d dziennika w wydzielnym miejscu, wyniki mówine z uczniami, grmadzne w teczce ucznia i udstępniane rdzicm na zebraniu. ł) Wszystkie rdzaje cen (wstępna, bieżąca i pdsumwująca) trzymywane przez ucznia dntwywane są przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym w dpwiedniej edukacji (pdział na umiejętnści i wiadmści). m) Pdstawą d ustalenia ceny piswej są ceny cząstkwe z pszczególnych edukacji. n) Przy frmułwaniu ceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychwania fizyczneg nauczyciel cenia zaangażwanie i wysiłek ze strny ucznia raz jeg mżliwści w tym zakresie. V Spsby infrmwania uczniów i ich rdziców indywidualnych siągnięciach. 1. Wymagania edukacyjne i przedmitwy system ceniania przedstawiane są ucznim na jednych z pierwszych zajęć w danym rku szklnym, a fakt ten jest dntwany w dzienniku zajęć lekcyjnych. 2. Wymagania edukacyjne i przedmitwy system ceniania przedstawiane są rdzicm na pierwszym zebraniu w danym rku szklnym, a fakt ten jest dntwany w dzienniku zajęć lekcyjnych, a ddatkw ptwierdzny pdpisem rdzica na liście ptwierdzającej zapznanie się z aktami wewnętrznymi szkły. Infrmacja na temat wymagań edukacyjnych bejmuje zakres wiadmści i umiejętnści z pszczególnych edukacji nauczania, uwzględnia pzim wymagań na pszczególne ceny szklne. 3. Ocenianie ucznia w nauczaniu zintegrwanym jest jawne i dbywa się na bieżąc w klasie, pdczas wielkierunkwej działalnści ucznia. Nauczyciel sprawdza wyknywane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, pchwałą, gestem raz wskazuje, c uczeń pwinien zmienić, pprawić czy wyekspnwać. Pdkreśla, więc siągnięcia ucznia, ale nie prównuje g z innymi uczniami. 13

14 4. Nauczyciel stsuje wszystkie dstępne spsby ceniania wspmagająceg, tj.: bserwuje ucznia i jeg pracę, rzmawia z nim i mtywuje d dalszych wysiłków. Uczeń pwinien mieć pewnść, że w tku uczenia się ma praw d ppełniania błędów, d rzetelnej infrmacji, z której jasn wynika, c zrbił dbrze, c źle, a c musi zmienić, aby był lepiej. Taka infrmacja wywłuje mtywację d dalszeg wysiłku w celu dknywania krekty pprzez klejne działania. 5. Sprawdzne i cenine prace kntrlne uczeń i rdzice trzymują d wglądu, zawsze, gdy zajdzie taka ptrzeba. 6. Infrmacje pstępach ucznia w nauce i pracy rdzice uzyskują pdczas kntaktów indywidualnych z nauczycielem, pdczas zebrań z rdzicami rganizwanymi zgdnie z kalendarzem szklnym raz w czasie dni twartych szkły. 7. Pdczas zebrań z rdzicami rganizwanymi w ciągu semestru nauczyciel przekazuje infrmacje pstępach dziecka na specjalnie przygtwanych kartkach, w pstaci cen cyfrwych z pszczególnych edukacji z pdziałem na umiejętnści. 8. W przypadku trudnści w nauce, częsteg nieprzygtwania d zajęć rdzice infrmwani będą pdczas rganizwania indywidualnych sptkań z nauczycielem. 9. W przypadkach utrudninych kntaktów z rdzicem infrmacje zstaną przekazane telefnicznie. 10. W przypadkach niemżliweg kntaktu telefniczneg - wysłanie listu - zaprszenie d szkły na indywidualną rzmwę lub statecznścią będzie wizyta w dmu dziecka nauczycielawychwawcy i pedagga. 11. Prace ucznia (zeszyty dyktand, prace samdzielne, sprawdziany, prace plastyczne itp.) udstępniane są rdzicm na ich prśbę. 12. Ocenę śródrczną trzymuje rdzic p zakńczeniu semestru, drębną dla pszczególnych pzimów nauczania (kl. I, II, III). 13. Ocenę rczną trzymuje rdzic w dniu zakńczenia rku szklneg na świadectwie szklnym. 14. P zakńczeniu pierwszeg etapu edukacyjneg uczeń mże zstać nagrdzny: listem gratulacyjnym, dyplmem nagrdą książkwą. Rzdział VI - Warunki pprawiania ceny z przedmitów 14

15 bwiązkwych i ddatkwych. 1. W klasach I-III dpuszcza się pprawianie ceny bieżącej na prśbę ucznia lub rdziców (piekunów prawnych) w frmie dgdnej dla ucznia (pisemnej, ustnej lub łącznej). 2. Nie dpuszcza się w klasach I-III zmiany ceny klasyfikacyjnej. 3. W razie niebecnści, uczeń ma bwiązek nadrbić zaległści z pszczególnych przedmitów w terminie uzgdninym z nauczycielem. 11 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH IV - VI D ustalenia cen z przedmitów w klasach IV VI raz przedmitów ddatkwych w klasach I - III stsuje się skalę: 6- cel - celujący 5- bdb - bardz dbry 4- db - dbry 3- dst - dstateczny 2- dp - dpuszczający 1- ndst- niedstateczny Oceny bieżące i śródrczne ceny klasyfikacyjne mgą być różnicwane ddatkw pprzez stswanie znaków "+" i "-". 5. Ocenianie ma charakter wspierający rzwój ucznia. 6. Dpuszczalnymi frmami sprawdzania wiedzy i umiejętnści są: sprawdziany pisemne / prace klaswe kartkówki dpwiedzi ustne zadania dmwe 15

16 pracwania lub prezentacje przygtwanie d lekcji wypwiedzi ustne i pisemne aktywnść w czasie lekcji zeszyty prace dmwe działania ddatkwe, pnadstandardwe inne elementy - specyficzne dla kreślnych zajęć edukacyjnych. 7. W dniesieniu d pisemnych prac kntrlnych ustala się, że: Kartkówki sprawdzają bieżące wiadmści i umiejętnści ucznia z 3 statnich lekcji. Czas ich trwania nie przekracza 15 minut (mgą być niezapwiedziane); Sprawdziany / prace klaswe mierzą siągnięcia edukacyjne uczniów na kreślnym przez nauczyciela etapie nauczania; Sprawdzian / praca klaswa z przedmitu musi być zapwiedziana tydzień przed planwanym terminem pprzez wpis d dziennika; Sprawdzian / pracę klaswą pdsumwującą wiadmści pprzedza lekcja pwtórzeniwa; Ustala się mżliwść pisania tylk jedneg sprawdzianu / pracy klaswej w ciągu dnia i trzech w ciągu tygdnia; Sprawdziany / prace klaswe pwinny być cenine i mówine w terminie nie przekraczającym 14 dni d ich napisania; Niebecnść ucznia pdczas pisania sprawdzianu/ pracy klaswej zaznaczana jest w dzienniku lekcyjnym skrótem -. Uczeń ma bwiązek zaliczenia teg sprawdzianu / pracy klaswej na zasadach ustalnych przez nauczyciela przedmitu; Uczeń ma praw d jednkrtnej próby pprawienia ceny z pracy klaswej w terminie ustalnym z nauczycielem. Uzyskaną na warunkach kreślnych przez nauczyciela przedmitu cenę wpisuje się bk ceny pprzedniej lub symblu - ; Sprawdzne i cenine pisemne prace kntrlne są przedstawiane d wglądu ucznim i rdzicm, a następnie przechwywane przez nauczyciela w szkle, w ciągu rku szklneg. 16

17 Prace pisemne ceniane są w klasach 4-6 wg następującej skali: celujący - zadanie ddatkwe + 100% - 91% punktacji zasadniczej bardz dbry -100% - 91% punktacji zasadniczej dbry - 90% - 75% punktacji zasadniczej dstateczny - pniżej 75% d 51% punktacji zasadniczej dpuszczający - 50% - 35% punktacji zasadniczej niedstateczny - pniżej 35% punktacji zasadniczej 12 Umwa w sprawie nieprzygtwania ucznia d zajęć. Uczeń ma praw być nieprzygtwany d zajęć: wskutek wypadków lswych; z pwdu chrby trwającej dłużej niż 5 dni rbczych; bez przyczyny, d jednkrtneg nie drbienia pracy dmwej, bądź braku zeszytu przedmitweg lub ćwiczeń w ciągu semestru i jedneg nieprzygtwania się d lekcji; Nieprzygtwani d lekcji uczniwie zgłaszają ten fakt przed zajęciami. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 13 Wymagania na pszczególne ceny 17

18 1. Wymagania edukacyjne rzumiemy jak czekiwane siągnięcia uczniów, plegające na skutecznym działaniu w kreślnych sytuacjach. a) wymagania knieczne (K) na cenę dpuszczającą bejmują elementy treści nauczania: niezbędne w nauczaniu daneg przedmitu; ptrzebne w życiu; Wskazują ne na braki w panwaniu wiadmści i umiejętnści kreślnych w pdstawach prgramwych, a także na panwanie w znacznym stpniu wiadmści i umiejętnści pdstawwych. b) wymagania pdstawwe (P) na stpień dstateczny bejmują elementy treści: najważniejsze w uczeniu się daneg przedmitu; łatwe dla ucznia nawet mał zdlneg; niewielkim stpniu złżnści, a więc przystępne; częst pwtarzające się w prgramie nauczania; dające się wykrzystać w sytuacjach szklnych i pzaszklnych; kreślne prgramem nauczania na pzimie nie przekraczającym wymagań zawartych w pdstawach prgramwych; głównie prste, uniwersalne umiejętnści, w mniejszym zakresie wiadmści. Warstwa treści pdstawwych nie pwinna przekraczać 30% treści całeg prgramu. c) wymagania rzszerzające (R) na stpień dbry bejmują elementy treści: isttne w strukturze przedmitu; bardziej złżne, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczne d wymagań pdstawwych; przydatne, ale nie niezbędne w panwaniu treści z daneg przedmitu i innych przedmitów szklnych; użyteczne w szklnej i pzaszklnej działalnści; 18

19 zakresie przekraczającym wymagania zawarte w pdstawie prgramwej; wymagające umiejętnści stswania wiadmści w sytuacjach typwych według wzrów ( przykładów) znanych z lekcji i z pdręcznika. d) wymagania dpełniające (D) na stpień bardz dbry bejmują pełny zakres treści kreślnych prgramem nauczania, są t więc treści: złżne, trudne, ważne d panwania; wymagające krzystania z różnych źródeł; umżliwiające rzwiązywania prblemów; pśredni użyteczne w życiu pzaszklnym; pełne panwanie prgramu. e) wymagania wykraczające (W) na stpień celujący bejmujący treści: znacznie wykraczający pza prgram nauczania; stanwiące efekt samdzielnej pracy ucznia; wynikające z indywidualnych zaintereswań; zapewniające pełne wykrzystania wiadmści ddatkwych. Wymagania prgramwe na pszczególne ceny z przedmitów nauczania zamieszczne są w przedmitwych systemach ceniania. 14 ZASADY USTALANIA OCENY Z ZACHOWANIA: 1. D ustalania cen z zachwania stsuje się skalę: wz - wzrwe bdb - bardz dbre db - dbre pp- pprawne ndp- niedpwiednie ng - naganne 19

20 2. Ocena z zachwania uwzględnia w szczególnści: a) aktywnść ucznia b) bwiązkwść i frekwencję c) kulturę sbistą, respektwanie zasad współżycia spłeczneg i gólnie przyjętych nrm etycznych 3. Na cenę śródrczną lub kńcwą składa się: a) Samcena ucznia b) Opinia grupy c) Ocena nauczycieli i innych pracwników szkły d) Ocena wychwawcy 4. Każdy człnek Rady Pedaggicznej ma praw wglądu w ceny zachwania raz praw zgłszenia uwag na temat zachwania knkretneg ucznia d wychwawcy przed zebraniem klasyfikacyjnym. 5. Zachwanie ucznia pza szkłą ma wpływ na cenę z zachwania w sytuacjach drastycznych i nagminnych. 6. Oceny z zachwania są jawne. 7. O cenie z zachwania uczeń jest infrmwany na dwa tygdnie przed Radą Klasyfikacyjną. W przypadku ceny niedpwiedniej lub nagannej wychwawca pwiadamia rdziców dziecka pisemnie 8. Ocena wychwawcy jest stateczna, jeżeli zstała ustalna zgdnie z regulaminwą prcedurą, nie mżna jej zmienić. 9. Ocena z zachwania mże ulec zmianie tylk w przypadku stwierdzenia, iż zstała ustalna niezgdnie z przepisami prawa. Decyzję tym pdejmuje dyrektr szkły na pisemny wnisek rdziców (prawnych piekunów). 10. Ocena z zachwania nie mże mieć wpływu na: - ceny z zajęć dydaktycznych - prmcję d klasy prgramw wyższej lub ukńczenia szkły. 11. Przy cenie z zachwania bierze się pd uwagę wypadki lswe ucznia, jeg sytuację rdzinną, mżliwści intelektualne w celwści działania. 20

21 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA 15 I. KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA KLAS I III 1. Zachwanie ucznia cenia się według sześcistpniwej skali cen (cena jest piswa): jest wzrem zachwania dla innych uczniów bardz dbrze wypełnia bwiązki ucznia zachwuje się tak, jak przystał na ucznia pprawnie spełnia bwiązki ucznia sprawia pewne kłpty wychwawcze sprawia kłpty wychwawcze 2. Kryteria cen: Ocenę piswą Jest wzrem zachwania dla innych uczniów - trzymuje uczeń spełniający wszystkie wymagania zawarte w bwiązkach ucznia szkły. jest pilny i systematyczny nie ma gdzin i spóźnień nieusprawiedliwinych sumiennie i rzetelnie wyknuje ddatkwe bwiązki aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkły gdnie reprezentuje swją szkłę prezentuje spsób bycia nie naruszający gdnści własnej i gdnści innych jest aktywnym inicjatrem pracy spłecznej całeg zespłu klasweg Ocen piswą Bardz dbrze wypełnia bwiązki ucznia trzymuje uczeń, który spełnia większść wymagań zawartych w bwiązkach ucznia szkły. rzpczyna i zawsze kńczy swją pracę czynnie uczestniczy w zajęciach szklnych kulturalnie zachwuje się w stsunku d nauczycieli i innych pracwników szkły jest uczciwy i prawdmówny 21

22 przejawia trskę mienie własne i szkły dba zdrwie własne i innych, nie przejawia biernej pstawy wbec innych Ocenę piswą Zachwuje się tak, jak przystał na ucznia trzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania: pamięta bwiązkach ucznia zgdnie współdziała w zesple klaswym kazuje szacunek innym pzytywnie reaguje na uwagi i plecenia nauczyciela puścił nie więcej niż 2 dni bez usprawiedliwienia dpuszcza się 3 spóźnienia dba higienę sbistą, czystść i estetykę tczenia dba hnr szkły w miejscu publicznym Ocenę piswą Pprawnie spełnia bwiązki ucznia trzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania: zazwyczaj jest bwiązkwy i systematyczny niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkły zdarza się, że nie reaguje na uwagi i plecenia nauczyciela nie zawsze zgdnie współpracuje w grupie puścił nie więcej niż 5 dni bez usprawiedliwienia nie plami hnru szkły w miejscu publicznym dba higienę sbistą Ocenę piswą Sprawia pewne kłpty wychwawcze trzymuje uczeń, który nie przestrzega wszystkich kryteriów zawartych w bwiązkach ucznia szkły. jest niesystematyczny i mał bwiązkwy spóźnia się bez usprawiedliwienia częst puszcza zajęcia bez usprawiedliwienia wpływa swją pstawą na niewłaściwą atmsferę i zachwanie innych w zesple klaswym 22

23 jest nietaktwny w stsunku d przełżnych i klegów nie wyknuje pleceń nauczyciela nie uczestniczy w życiu klasy i szkły rzadk dba higienę sbistą i wygląd Ocenę piswą Sprawia kłpty wychwawcze trzymuje uczeń, który rażąc uchybia wymaganim zawartym w bwiązkach ucznia szkły. lekceważy wszystkie bwiązki ucznia nagminnie puszcza zajęcia szklne bez usprawiedliwienia spóźnia się na lekcje przejawia negatywny stsunek d wszelkich pczynań i aktywnści w pracach spłecznych nie dba higienę sbistą prezentuje spsób bycia naruszający gdnść innych używa wulgarneg słwnictwa nagannie zachwuje się w miejscach publicznych przywłaszcza i niszczy mienie prywatne i szkły ppada w klizję z prawem nie wykazuje chęci zmiany swjeg pstępwania 16 II. KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA KLAS IV-VI 1) Ocenę wzrwą trzymuje uczeń, który: wypełnia wszystkie wymagania ceny dbrej raz: wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkły i śrdwiska; aktywnie i twórcz włącza się w życie szkły (Samrząd Uczniwski, kła zaintereswań itp.) klasy, śrdwiska, reprezentuje szkłę na zewnątrz, wychdzi z inicjatywą, pdtrzymuje i twórcz rzwija szklne tradycje, wzrw wypełnia bwiązki szklne, 23

24 siąga sukcesy na szczeblu szkły, reginu, wjewództwa w limpiadach przedmitwych, zawdach sprtwych itp. cechuje g wyska kultura sbista, jest twarty, dpwiedzialny i tlerancyjny, systematycznie uczęszcza na zajęcia, w terminie d 1 tygdnia dstarcza usprawiedliwienia, nie ma gdzin nieusprawiedliwinych, dpuszczalne 3 spóźnienia w semestrze Oceny wzrwej nie mże trzymać uczeń, który: ma uwagi w zeszycie i dzienniku, spwdwał trudną d rzwiązania przez wychwawcę klasy sytuację knfliktwą; ptrzebna była interwencja pedagga lub dyrektra szkły, ma uwagi dtyczące Wzrca Ucznia. 2. Ocenę bardz dbrą trzymuje uczeń, który: wypełnia wszystkie wymagania ceny dbrej raz: zachwuje się bez większych zastrzeżeń, w przypadku drbnych przewinień dpwiedni reaguje na uwagę nauczyciela, ptrafi przyznać się d błędu i naprawić wyrządzną szkdę, wyknuje plecenie nauczycieli lub innych pracwników szkły, aktywnie uczestniczy w życiu szkły, włącza się w rganizwanie imprez i urczystści szklnych, reprezentuje szkłę w knkursach i zawdach, właściwie wywiązuje się z nałżnych na nieg bwiązków szklnych. Oceny bardz dbrej nie mże trzymać uczeń, który: ma uwagi w zeszycie i dzienniku, więcej niż 4 gdziny nieusprawiedliwine i 4 spóźnienia spwdwał trudną d rzwiązania przez wychwawcę klasy sytuację knfliktwą; ptrzebna była interwencja pedagga lub dyrektra szkły. 3. Ocenę dbrą - (stanwi na punkt wyjścia d pzstałych cen z zachwania) trzymuje uczeń, który: przestrzega prawa szklneg, szanuje tradycje szkły, symble państwwe i szklne, 24

25 uczestniczy w życiu szkły (klasy), włącza się w rganizwanie imprez i urczystści szklnych (klaswych) szanuje mienie szklne raz prywatne, dba czystść i prządek w miejscu wspólnej pracy, estetykę pmieszczeń i wypsażenie szkły, bardz dbrze wypełnia bwiązki szklne wynikające z Knstytucji Ucznia i Statutu Szkły. W terminie 2 tygdni usprawiedliwia niebecnści, z szacunkiem dnsi się d pracwników szkły, klegów i kleżanek. Jest życzliwy, uprzejmy, twarty na prblemy innych, tlerancyjny, szanuje cudzą gdnść, dba kulturę słwa, kulturalnie dnsi się d nauczycieli, pracwników szkły i rówieśników, panuje nad emcjami, nie prwkuje kłótni, knfliktów i bójek, nie znęca się fizycznie i psychicznie, trszczy się własne zdrwie raz higienę sbistą, dba schludny wygląd (nie dpuszcza się makijażu, farbwania włsów i malwania paznkci), nie ulega nałgm i nie namawia d nich klegów i kleżanek. Oceny dbrej nie mże trzymać uczeń, który: ma uwagi negatywne w zeszycie lub w dzienniku ma więcej niż 6 gdzin nieusprawiedliwinej niebecnści i więcej niż 6 spóźnień nie uczestniczy w życiu szkły i klasy, spwdwał trudną d rzwiązania przez wychwawcę klasy sytuację knfliktwą, ptrzebna była interwencja pedagga lub dyrektra szkły. 4. Ocenę pprawną trzymuje uczeń, który: wypełnia bwiązki wynikające ze Statutu Szkły, właściwie, bez większych zastrzeżeń zachwuje się na terenie szkły i pza nią, pprawnie wywiązuje się z bwiązków ucznia raz zadań pwierznych mu przez nauczyciela lub innych pracwników szkły, nie ulega nałgm, nie działa w żadnej rganizacji szklnej i pzaszklnej, nie reprezentuje szkły w zawdach, knkursach, ma więcej jak 8 gdzin nieusprawiedliwinych i 8 spóźnień w semestrze, ale nie więcej niż 2 tygdnie. Oceny pprawnej nie mże trzymać uczeń, który: ma duż uwag znaczących bardz złym zachwaniu, 25

26 ma pnad dwa tygdnie niebecnści nieusprawiedliwinej w semestrze, spwdwał knflikt, w którym musiał reagwać pedagg lub dyrektr szkły, wszedł w knflikt z prawem. nie nsi strju szklneg 5. Ocenę niedpwiednią trzymuje uczeń, który: lekceważąc dnsi się d bwiązków ucznia; nie przestrzega regulaminów bwiązujących w szkle, jest wulgarny, argancki wbec klegów i sób drsłych, wdaje się w bójki, prwkuje kłótnie i knflikty, niszczy mienie szklne i prywatne, nagminnie zaśmieca i brudzi w szkle, bierze udział w szantażu, zastraszaniu lub kradzieży na terenie szkły i pza nią, ulega nałgm, swją pstawą negatywnie wpływa na rówieśników, uwagi i działania wychwawcze nie dnszą pzytywneg skutku, puścił więcej niż dwa tygdnie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia 6. Ocenę naganną trzymuje uczeń, który: a. nie realizuje bwiązku szklneg (mtryczne wagary), b. dprwadza d pważnych incydentów na terenie szkły, a wszelkie metdy dyscyplinujące (rzmwa z pedaggiem, dyrektrem szkły, plicjantem, Kmisje Opiekuńcz-Wychwawcze) nie przynszą pżądanych skutków, c. wszedł w knflikt z prawem, w wyniku czeg zstał bjęty nadzrem kuratra sądweg i nadal nie wykazuje pprawy zachwania. 17 TYPY ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH I NEGATYWNYCH Zachwanie pzytywne 1. udział w knkursach przedmitwych i innych 2. pmc w rganizwaniu imprez szklnych 3. aktywne pełnienie funkcji w klasie i szkle 4. praca w Samrządzie Szklnym 5. praca na rzecz szkły Zachwanie negatywne 1. przeszkadzanie w prwadzeniu zajęć 2. niewłaściwy stsunek d innych 3. niewywiązywanie się z bwiązków szklnych, lekceważący stsunek d zajęć szklnych 4. niszczenie sprzętu szklneg i cudzej własnści 26

27 6. praca w kłach zaintereswań 7. pmc klegm w nauce 8. kleżeńskść 9. wyska kultura sbista 10. reprezentwanie szkły na zewnątrz 11. przestrzeganie regulaminów 12. wlntariat uczniwski 5. kłamstw, szustw 6. wulgarne słwnictw 7. agresja fizyczna i słwna 8. ucieczki z lekcji 9. stwarzanie sytuacji zagrażających zdrwiu lub życiu własnemu lub klegów 10. palenie tytniu, picie alkhlu, zażywanie narktyków 11. wyłudzanie, kradzież 12. nakłanianie d negatywnych zachwań 13. wyzywający strój i wygląd nie licujący z gólnie przyjętym wizerunkiem ucznia. 14. unikanie nszenia bwiązująceg strju uczniwskieg. 15. używanie urządzeń elektrnicznych (telefny, dtwarzacze itp.) niezgdnie z wewnątrzszklnym regulaminem. 18 Tryb dwławczy d ceny zachwania W przypadku stwierdzenia, że rczna cena klasyfikacyjna zachwania zstała ustalna niezgdnie z przepisami prawa, dyrektr szkły, na wnisek rdziców złżny nie później niż na 7 dni p zakńczeniu rcznych zajęć w szkle, p wstrzymaniu wyknania uchwały rady pedaggicznej pwłuje kmisję, która przeprwadza pstępwanie wyjaśniające raz ustala rczna cenę klasyfikacyjną zachwania. W skład kmisji wchdzą: 1) Dyrektr szkły alb nauczyciel zajmujący w tej szkle inne stanwisk kierwnicze jak przewdniczący kmisji, 2) wychwawca klasy, 3) wskazany przez dyrektra szkły nauczyciel prwadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 4) pedagg, 27

28 5) psychlg, 6) przedstawiciel samrządu uczniwskieg, 7) przedstawiciel rady rdziców. 8) Ustalna przez kmisję rczna cena klasyfikacyjna zachwania nie mże być niższa d ceny ustalnej przez wychwawcę. Ocena ustalna przez kmisję jest stateczna. 19 EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 1. Uczeń mże nie być klasyfikwany z jedneg, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest pdstaw d ceny klasyfikacyjnej z pwdu jeg niebecnści na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczneg na te zajęcia w szklnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikwany z pwdu usprawiedliwinej niebecnści musi złżyć pdanie d dyrektra prsząc egzamin klasyfikacyjny. 3. Uczeń nieklasyfikwany z pwdu niebecnści nieusprawiedliwinej składa pdanie d dyrektra egzamin klasyfikacyjny, ale rada pedaggiczna mże, ale nie musi wyrazić zgdę na zdawanie teg egzaminu. 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na pdstawie drębnych przepisów indywidualny tk lub prgram nauki lub spełniający bwiązek nauki pza szkłą. 5. Termin egzaminu klasyfikacyjneg uzgadnia dyrektr szkły z uczniami i jeg rdzicami. 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprwadzny jest w frmie pisemnej i ustnej przez nauczyciela ucząceg daneg przedmitu w becnści, wskazaneg przez dyrektra szkły nauczyciela takieg sameg lub pkrewneg przedmitu. 7. Egzamin z plastyki, techniki, muzyki, infrmatyki i wychwania fizyczneg pwinien mieć frmę zadań praktycznych. 8. Część pisemna egzaminu z języka plskieg, matematyki pwinna trwać 45 minut, a w dniesieniu d innych przedmitów czas jej trwania kreślają pszczególne zespły przedmitwe. Uczniwi należy zagwarantwać czas na przygtwanie się d dpwiedzi ustnej 10 minut. 9. W czasie egzaminu mgą być becni w charakterze bserwatrów rdzice (prawni piekunwie) ucznia. 28

29 10. Egzamin pwinien się dbyć nie później niż tydzień przed zakńczeniem I semestru i tydzień przed zakńczeniem rku szklneg. 11. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjneg rczna ( semestralna) cena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest stateczna, cena niedstateczna mże być zmienina w wyniku egzaminu pprawkweg. 12. Z przeprwadzneg egzaminu klasyfikacyjneg należy sprządzić prtkół, prtkół pwinien zawierać skład kmisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu raz cenę ustalną przez kmisję, d prtkółu należy dłączyć pisemną pracę ucznia i zwięzłą infrmację dpwiedziach ucznia. 20 ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO. 1. Uczeń szkły pdstawwej, który w wyniku klasyfikacji uzyskał jedną cenę niedstateczną z zajęć edukacyjnych bwiązkwych, mże zdawać egzamin pprawkwy. W wyjątkwych przypadkach rada pedaggiczna mże wyrazić zgdę na egzamin pprawkwy z dwóch zajęć edukacyjnych. 2. Egzamin pprawkwy składa się z części pisemnej raz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, infrmatyki raz wychwania fizyczneg, z których egzamin pwinien mieć przede wszystkim frmę zadań praktycznych. 3. Termin egzaminu pprawkweg wyznacza dyrektr szkły d dnia zakńczenia rcznych zajęć dydaktyczn wychwawczych, Egzamin pprawkwy przeprwadza się w statnim tygdniu ferii letnich. Wychwawca zbwiązany jest d pinfrmwania ucznia terminie egzaminu pprawkweg i bwiązującym zakresie materiału. 4. Egzamin pprawkwy przeprwadza kmisja pwłana przez dyrektra szkły. 5. Z przeprwadzneg egzaminu pprawkweg sprządza się prtkół, d któreg dłączne są prace ucznia i zwięzłą infrmację ustnych dpwiedziach ucznia (stanwi t integralną część arkusza cen). 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwinych nie przystąpi d egzaminu pprawkweg w wyznacznym terminie, mże przystąpić d nieg w ddatkwym terminie kreślnym przez dyrektra szkły, nie później niż d kńca września. 7. Uczeń, który nie zdał egzaminu pprawkweg nie trzymuje prmcji d klasy wyższej. 29

30 8. Uwzględniając mżliwści edukacyjne ucznia, rada pedaggiczna mże jeden raz w ciągu daneg etapu edukacyjneg prmwać d klasy prgramw wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu pprawkweg z wyjątkiem uczniów kl. VI, którzy kńcząc edukację muszą psiadać pzytywne ceny klasyfikacyjne. 21 TRYB ODWOŁANIA OD OCEN a) Uczeń lub jeg rdzice (prawni piekunwie) maja praw zgłsić pisemnie d dyrektra szkły, zastrzeżenie d semestralnej lub rcznej ceny klasyfikacyjnej z przedmitów w przypadku, gdy zstała na ustalna niezgdnie z zasadami WSO i PSO. b) Termin dwłania nie mże przekraczać 7 dni d zakńczenia zajęć dydaktycznych. c) W przypadku uzasadninych zastrzeżeń dyrektr szkły pwłuje kmisję zgdnie z rzprządzeniem MEN, która przeprwadza sprawdzian wiadmści i umiejętnści ucznia w frmie pisemnej i ustnej raz ustala rczną (semestralną) cenę klasyfikacyjną z daneg przedmitu. d) Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jeg rdzicami (prawnymi piekunami). e) Z prac kmisji sprządza się prtkół, który zawiera m.in. skład kmisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, cenę ustalną przez kmisję. D dkumentacji załącza się prace ucznia raz infrmacje dpwiedziach ustnych. f) Ustalna przez kmisje cena jest stateczna. g) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwinych nie przystąpił d sprawdzianu, którym mwa wyżej mże przystąpić d nieg w ddatkwym terminie wyznacznym przez dyrektra szkły. h) Pwyższa prcedura dtyczy również ceny z egzaminu pprawkweg. Termin zgłaszania zastrzeżeń, w tym wypadku wynsi 5 dni d dnia przeprwadzenia egzaminu. 22 EGZAMIN ZEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN PO KL. VI 1. P klasie 6 przeprwadzany jest sprawdzian w terminie ustalnym przez Centralną Kmisję Egzaminacyjną. 30

31 2. Przystąpienie d sprawdzianu jest bwiązkwe. 3. Jeżeli uczeń nie przystąpi d sprawdzianu, pwtarza statnią klasę szkły pdstawwej. 4. Zasady przeprwadzenia sprawdzianu klasy VI regulują drębne przepisy. 23 SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH ICH DZIECI. 1. Rdzice mgą uzyskać infrmacje pstępach ucznia na zebraniach wychwawcy klas z rdzicami, w czasie indywidualnych sptkań rdziców z wychwawcą i nauczycielami pszczególnych przedmitów dni przed kńcwrcznym 3. (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedaggicznej wychwawca klasy jest zbwiązany pinfrmwać ucznia i jeg rdziców (prawnych piekunów) cenach niedstatecznych dni przed kńcwrcznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedaggicznej wychwawca klasy jest zbwiązany pinfrmwać ucznia i jeg rdziców (prawnych piekunów) przewidywanych dla nieg cenach klasyfikacyjnych. 24 EWALUACJA SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA. 1. W prcesie ewaluacji szklneg systemu ceniania udział birą: uczniwie (pdczas dyskusji na lekcjach wychwawczych, zebraniach samrządu uczniwskieg, swbdnych rzmwach z nauczycielami, pprzez wypełnianie ankiet); rdzice (w czasie zebrań, indywidualnych rzmwach z nauczycielami, ankietach); nauczyciele (pdczas rady pedaggicznej, dyskusji, zebrań); 2. P każdym skńcznym rku szklnym pddajemy weryfikacji szklny system ceniania, wyciągamy wniski, które będą pmcne przy dalszych pracach. 3. Wszelkie zmiany w szklnym systemie ceniania pdejmuje rada pedaggiczna. 31

32 25 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Ustalenia szczegółwe dtyczące przedmitów nauczania pdejmują nauczyciele w PRZEDMIOTOWYCH SYSTEMACH OCENIANIA. 2. Przedmitwe Systemy Oceniania muszą być zgdne z regulacjami prawnymi zawartymi w WSO 3. W przypadkach nie bjętych SZKOLNYM SYSTYEMEM OCENIANIA decyzje pdejmuje dyrektr szkły w przumieniu z radą pedaggiczną. 32

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM W Szkle Pdstawwej im. Stefana Kardynała Wyszyńskieg w Kswie Lackim bwiązuje Wewnątrzszklny System Oceniania siągnięć uczniwskich.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU

Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU & 1. 1. Rk szklny jest pdzielny na dwa kresy. 2. Ocenianie wewnątrzszklne siągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r.

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Tekst jednlity p pprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Załącznik Nr 17 d Statutu REGULAMIN ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 40

POSTANOWIENIA OGÓLNE 40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 40 1. Ocenianie wewnątrzszklne siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczycieli pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w stsunku d wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia. Regulamin ceniania zachwania ucznia pracwan na pdstawie: Rzprządzenia MEN z dnia kwietnia 07 r. w sprawie warunków i spsbów ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Podstawowej nr 2 w Augustowie. Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów został opracowany na

Podstawowej nr 2 w Augustowie. Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów został opracowany na WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ws - bwiązujący w Szkle Pdstawwej nr 2 w Augustwie Wewnątrzszklny System Oceniania, Klasyfikwania i Prmwania uczniów zstał pracwany na pdstawie Rzprządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik d Statutu Gimnazjum SO Twja Szkła Opracwane na pdstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy systemie światy z dn. 7 września 1991 (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkoły Podstawowej i I III Publicznego Gimnazjum

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkoły Podstawowej i I III Publicznego Gimnazjum REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkły Pdstawwej i I III Publiczneg Gimnazjum Regulamin punktweg systemu ceniania zachwania pracwan na pdstawie: Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 1.Rzprządzenie MEN w sprawie ceniania. 2.Statut Szkły. 3.Pstawa prgramwa dla

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Gimnazjum nr 4 Sportowe im. Tadeusza Ślusarskiego i Szkoła Podstawowa nr 10

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Gimnazjum nr 4 Sportowe im. Tadeusza Ślusarskiego i Szkoła Podstawowa nr 10 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum nr 4 Sprtwe im. Tadeusza Ślusarskieg i Szkła Pdstawwa nr 10 w Zesple Szkół Ogólnkształcących i Sprtwych w Zielnej Górze WSO pracwan z uwzględnieniem przepisów

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle Statut Szkły Pdstawwej im. Królwej Jadwigi w Nwym Chechle Nwe Chechł 2012 r. Spis treści Rzdział I Przepisy gólne Rzdział II Cele i zadania szkły. Organizacja i udzielanie pmcy psychlgiczn - pedaggicznej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 Załżenia knkursu: W knkursie birą udział wszyscy uczniwie klas I-VI wraz z wychwawcami. Zadania knkurswe będą pdzielne na kategrie, sbn dla klas I-III i IV-VI.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH (rk szklny 2015/2016) Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88. Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1iA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1iA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1iA techniki kmputerwej Pdstawy Dział Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: rzróżnić systemy liczbwe

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne pracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny System Oceniania I. KONTRAKT Z UCZNIAMI Każdy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy Marta Ktecka Klasa PdP gtuje Prgram nauczania Przyspsbienia d pracy zajęcia kuchenne w Szkle Przyspsabiającej d Pracy dla uczniów z niepełnsprawnścią intelektualną w stpniu umiarkwanym Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo