EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 PRZEWIDYWANE EFEKTY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1.Młodzież czuje się bezpiecznie w szkole. 2.Zmniejszenie zagrożenia uzależnieniem. 3.Uczniowie są wyposażeni w wiedzę o środkach uzależniających i ich negatywnych skutkach. 4.Zmniejszenie się zjawiska agresji i przemocy wśród uczniów. 5.Uczniowie poznają alternatywne sposoby radzenia sobie z agresją. 6.Uczeń potrafi reagować prawidłowo w trudnych sytuacjach. 7.Młodzież potrafi radzić sobie ze stresem. 8.Uczniowie wiedzą jak zadbać o własne zdrowie. 9.Szkoła staje się atrakcyjniejsza dla ucznia. 10.Zmniejsza się liczba uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne. 11.Młodzież wie, gdzie szukać pomocy. 12.Uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia wyspecjalizowanych instytucji. 13.Uczniowie i rodzice w trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc i wsparcie. EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program będzie poddany ewaluacji po zakończeniu cyklu.

2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Szkolny Program Profilaktyki został opracowany zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 4. Ustawa z dnia r. o ochronie zdrowia psychicznego. 5. Ustawa z dnia r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 6. Ustawa z dnia r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 7. Ustawa z dnia r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 8. Ustawa z dnia r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego zjawiska w konkretnej społeczności, jak też promowanie alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować. Harmonijny rozwój osobowości w profilaktyce uzależnień oznacza wspieranie zdrowego trybu życia oraz rozwijanie zdrowia psychicznego. ADRESACI PROGRAMU Adresatami programu są uczniowie, rodzice oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. ZAŁOŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 1.Treść i metody wychowania profilaktycznego będą dostosowane do potrzeb i problemów uczniów jak również będą uwzględniać ich oczekiwania. 2.Program profilaktyczny będzie realizowany w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz w systemie obowiązkowych zajęć prowadzonych przez specjalistów. 3.Za realizację i przebieg programu odpowiedzialni będą wychowawcy i pedagog szkolny. 4.Działania realizowane w ramach programu profilaktycznego dotyczyć będą także osób odpowiedzialnych za młodzież tj. rodziców i opiekunów oraz nauczycieli.

3 CELE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Cele programu odnosić się będą do uczniów, ich środowiska rodzinnego i szkolnego. 1.Troska o bezpieczeństwo ucznia w szkole. 2.Uzmysłowienie uczniom ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo kolegów i koleżanek. 3.Przeciwdziałanie uzależnieniom. 4.Działania profilaktyczne dotyczące przemocy i agresji. 5.Informowanie o różnych rodzajach zagrożeń i możliwościach ich minimalizowania lub eliminowania. 6.Przeciwdziałanie zagrożeniom i odpowiednie reagowanie w przypadku pojawienia się zagrożeń na terenie szkoły i w środowisku ucznia. 7.Promowanie zdrowego stylu życia. 8.Ukazanie uczniom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponuje. 9.Wyrobienie postaw odpowiedzialności za swoje postępowanie i umiejętność przewidywania skutków tych zachowań. 10.Promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. 11.Uwrażliwienie rodziców na problem uzależnienia. 12.Ukazanie możliwości wspomagania dziecka w działaniach na rzecz zdrowia. REALIZACJA PROGRAMU Zasadnicza część programu profilaktycznego realizowana będzie w formie lekcji, które będzie prowadził wychowawca, pedagog i pielęgniarka. W ramach możliwości finansowych szkoły dodatkowe zajęcia prowadzić będą specjaliści.

4 DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO SKIEROWANE NA UCZNIA L.p. Nazwa zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły. Działania edukacyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów. Objęcie opieką uczniów klas pierwszych. Współpraca dyrektora szkoły z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Pełnienie systematycznych dyżurów nauczycieli w czasie przerw na terenie szkoły. Dbanie o sprawne działanie monitoringu. Praca koordynatora ds. bezpieczeństwa. Tematyka bezpieczeństwa uczniów na lekcjach wychowawczych i innych lekcjach. Zapoznanie uczniów z regulaminem i przepisami obowiązującymi na terenie szkoły. Integrowanie zespołu klasowego. Dyrektor szkoły Koordynator ds. bezpieczeństwa Koordynator ds. bezpieczeństwa Termin realizacji 4. Podejmowanie działań w zakresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych. Rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń Poradni Psychologiczno- icznej. Prowadzenie zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-

5 wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia. Udzielanie porad i konsultacji Diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, agresją i przemocą. Zapobieganie przemocy i przestępczości nieletnich. Obserwacja zachowań uczniów podczas lekcji i przerw. Ankieta diagnozująca. Rozmowy z uczniami, rodzicami. Spotkania informacyjne z udziałem przedstawicieli Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim Działania informacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości zażywania środków uzależniających, środków psychoaktywnych dopalaczy Stałe monitorowanie i przeciwdziałanie sytuacjom zażywania środków uzależniających, substancji psychoaktywnych. Zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień. Rozmowy indywidualne. Obserwacja, postępowanie według procedur. Pielęgniarka 9. Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. Spotkania informacyjne z udziałem specjalistów do spraw uzależnień. Pielęgniarka 10. Wspieranie młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rozwijanie w nich poczucia własnej wartości oraz motywowanie do różnych form aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej. Rozmowy indywidualne. Współpraca z instytucjami.

6 11. Dostarczenie wiedzy o przebiegu i konsekwencjach uzależnienia od komputera i Internetu oraz niewłaściwego ich wykorzystania. Podejmowanie tematu uzależnienia na lekcjach informatyki. Spotkania informacyjne z udziałem przedstawiciela Komisariatu Policji. Rozmowy indywidualne. informatyki Wyrabianie właściwych nawyków dotyczących spędzania wolnego czasu. Motywowanie uczniów do osiągania sukcesów. Zapewnienie możliwości udziału uczniów w różnorakich zajęciach pozalekcyjnych Propagowanie wśród uczniów czytelnictwa. Stwarzanie uczniom możliwości prezentowania umiejętności, zainteresowań na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych oraz imprezach klasowych i szkolnych. Stosowanie pochwał wobec uczniów i klasy. Włączanie uczniów biernych do większej aktywności intelektualnej, artystycznej, sportowej (konkursy), zawody. Pracownik biblioteki 14. Przeciwdziałanie zaniedbywania obowiązku szkolnego oraz redukcja wynikających z tego trudności edukacyjnych. Miesięczna analiza frekwencji uczniów. Wyciąganie konsekwencji zgodnie ze Statutem wobec uczniów, którzy wagarują. Rozmowy indywidualne. 15. Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom w rozwiązywaniu problemów. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i szkolnych. Prowadzenie rozmów indywidualnych z

7 uczniami, którzy mają problemy Dostarczenie uczniom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia. Profilaktyka zdrowotna młodzieży: - profilaktyka raka piersi - prawidłowe odżywianie (anoreksja, bulimia) - higiena osobista -AIDS -zdrowie psychiczne. Organizowanie zajęć antystresowych dla uczniów Podejmowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego. Projekcja filmów edukacyjnych o tematyce zdrowotnej. Rozmowy indywidualne. Spotkania ze specjalistami. Kurs pierwszej pomocy dla klas pierwszych. Film edukacyjny. Ćwiczenia relaksacyjne. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku i zawodu oraz planowanie i kariery zawodowej. Diagnozowanie zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe. Wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. Spotkania informacyjne z udziałem doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim. Pielęgniarka Pielęgniarka 19. Współpraca w ramach realizacji programu profilaktycznego: 1.Poradnia Psychologiczno- iczna w Gryfowie Śląskim. 2.Policja 3.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim. 4.Punkt Konsultacyjny Osób Uzależnionych, Kontakty bieżące Pielęgniarka

8 Współuzależnionych i Ofiar Przemocy Domowej w Gryfowie Śląskim. 5.Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfowie Śląskim. 7.SANEPID we Lwówku Śląskim. 8.PCK we Lwówku Śląskim. 9.Sąd. 10.PowiatowyUrząd Pracy we Lwówku Śląskim. 11.Powiatowe Centrum Edukacyjne. DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI SKIEROWANE NA RODZICÓW L.p. Nazwa zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji 1 Udzielanie rodzicom porad, pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów. Informowanie o formach pomocy i placówkach jej udzielających Rozmowy indywidualne Wychowawca Spotkania z rodzicami 2 Zapoznanie rodziców z tematyką uzależnień, środków psychoaktywnych i pierwszymi sygnałami wpływu narkotyków na młodego człowieka. Spotkania z udziałem specjalistów ds. uzależnień 3 Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną zgodnie z bieżącymi potrzebami rodziców. Rozmowy indywidualne Pielęgniarka

9 PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Działania profilaktyczne obejmują następujące problemy: - uzależnienia (alkohol, narkotyki, tytoń, komputer, Internet), - zachowania agresywne, - zachowania problemowe (kłamstwa, kradzieże, wagary). Problem: uzależnienia Cel Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji Promowanie zdrowego stylu życia Zapobieganie uzależnieniom, środkom psychoaktyw nym 1.Uświadamianie szkodliwości zażywania środków uzależniających i środków psychoaktywnych dopalaczy. 2. Dostarczenie wiedzy na temat konsekwencji zażywania narkotyków, spożywania alkoholu, palenia tytoniu. 1.Zajęcia profilaktyczne. 2.Informacja o środkach uzależniających. 3.Poruszenie tematyki uzależnienia od komputera i Internetu na lekcjach informatyki. 3.Spotkania informacyjne z udziałem specjalistów do spraw uzależnień, psychologiem, pedagogiem, przedstawicielem Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim. Wychowawca Pielęgniarka informatyki 3.Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z uzależnieniami. 4.Projekcja filmów edukacyjnych. 5.Rozmowy indywidualne z uczniami. 6.Wskazywanie możliwości korzystania z pomocy specjalistów. 4.Kształtowanie postaw asertywnych. 7.Udzielenie informacji na temat telefonu zaufania. 5.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stresu i radzenia sobie z nim. 8.Informacyjne spotkania z rodzicami dotyczącymi szkodliwości środków uzależniających. 9.Spotkania z rodzicami według potrzeb. 10. Prowadzenie zajęć dotyczących radzenia sobie ze stresem. 6.Budowanie poczucia własnej wartości. 7.Dostarczenie wiedzy o przebiegu uzależnienia od Internetu i komputera. 8.Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. 11.Propagowanie informacji na temat uzależnień poprzez: przygotowywanie wystaw z materiałami informacyjnymi, rozdawanie ulotek i broszur. 12.Obserwacja uczniów podczas przerw, lekcji. 13.Postępowanie według procedur.

10 Rozwijanie zainteresowań młodzieży. 1.Organizowanie wycieczek krajoznawczych, turystycznych i kulturalnych. 2.Organizowanie imprez wewnątrzszkolnych. 3.Propagowanie wśród uczniów czytelnictwa. 4.Praca uczniów w Samorządzie Uczniowskim. w-f Pracownicy biblioteki 5.Uczestnictwo i prezentowanie własnych umiejętności w imprezach kulturalnych, szkolnych i pozaszkolnych. 6.Udział uczniów w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Profilaktyka zdrowotna młodzieży 1.Zajęcia profilaktyczne. 2.Projekcja filmów edukacyjnych o tematyce zdrowotnej: - właściwe odżywianie, Pielęgniarka - profilaktyka chorób, - zapobieganie nowotworom raka piersi. 3.Spotkania ze specjalistami. 4.Wskazywanie możliwości korzystania z pomocy specjalistów. 5.Konsultacje indywidualne. 6. Propagowanie informacji na temat profilaktyki zdrowia poprzez: przygotowanie wystaw informacyjnych, rozdawanie ulotek i broszur. 7. Udzielenie informacji na temat telefonu zaufania.

11 Problem: zachowania agresywne Cel Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji 1.Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów w szkole. 1.Uświadomienie uczniom źródeł zachowań agresywnych i ich skutków. 1.Troska wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły o bezpieczeństwo uczniów na lekcjach i w czasie pobytu uczniów na terenie szkoły. 2.Przygotowanie uczniów do umiejętnego radzenia sobie z agresją, zapobiegania jej oraz łagodzenia przejawów agresji w sobie i innych ludziach. 3.Zwiększenie poczucia własnej wartości i poszanowanie tożsamości własnej i rówieśników. 2.Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami. 3.Dostarczenie uczniom wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem. 4.Rozwijanie u uczniów samoświadomości własnych uczuć i kształtowanie postawy asertywnej. 2.Zajęcia profilaktyczne. 3.Ukazanie zachowań alternatywnych wobec zachowań agresywnych. 4.Pomoc uczniom w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. 5.Spotkanie informacyjne z udziałem przedstawiciela Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim (zapoznanie z odpowiedzialnością karną związaną ze stosowaniem przemocy). 6.Informowanie o instytucjach udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą. 5.Kształtowanie postawy otwartości wobec innych ludzi. 7.Doraźna pomoc nauczycieli w zaistniałych przypadkach zachowań agresywnych i współpraca z wychowawcą. 6.Integrowanie zespołów klasowych. 8.Systematyczna kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów. 9.Rozmowy z rodzicami wspierające ich działania wychowawcze. 10.Kontrola zachowania uczniów za pomocą monitoringu. 11.Współpraca z Komisariatem Policji w Gryfowie Śląskim. 12. Interwencja Policji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów. 13.Zajęcia wychowawcze integrujące zespoły klasowe. 14.Postępowanie według procedur.

12 Problem: wagary, kłamstwa, kradzieże Cel Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji Kształtowanie pozytywnych zachowań oraz wartościowych i sensownych wyborów w życiu. Budowanie systemu wartości opartego na prawdzie, uczciwości oraz szacunku wobec pracy. 1.Tematyka godzin wychowawczych. 2.Zajęcia profilaktyczne. 3.Oddziaływanie własną postawą w trakcie prowadzonych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Cały cykl 4.Przestrzeganie umów zawartych z klasą. 5.Obserwowanie zjawisk i zachowań uczniów w klasie. 6.Stała kontrola frekwencji uczniów. 7.Postępowanie według opracowanych procedur. 8. Rozmowy z rodzicami i uczniami. 9.Indywidualna praca z uczniami wagarującymi. 10.Stosowanie ciekawych metod pracy na lekcji, indywidualizacja wymagań. 11.Spotkanie z przedstawicielem Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim na temat konsekwencji kradzieży i wagarów. 12.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-iczną.

13 PRZEWIDYWANE EFEKTY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1.Młodzież czuje się bezpiecznie w szkole. 2.Zmniejszenie zagrożenia uzależnieniem. 3.Uczniowie są wyposażeni w wiedzę o środkach uzależniających i ich negatywnych skutkach. 4.Zmniejszenie się zjawiska agresji i przemocy wśród uczniów. 5.Uczniowie poznają alternatywne sposoby radzenia sobie z agresją. 6.Uczeń potrafi reagować prawidłowo w trudnych sytuacjach. 7.Młodzież potrafi radzić sobie ze stresem. 8.Uczniowie wiedzą jak zadbać o własne zdrowie. 9.Szkoła staje się atrakcyjniejsza dla ucznia. 10.Zmniejsza się liczba uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne. 11.Młodzież wie, gdzie szukać pomocy. 12.Uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia wyspecjalizowanych instytucji. 13.Uczniowie i rodzice w trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc i wsparcie. EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1.Cel główny ewaluacji: - podniesienie efektywności pracy profilaktycznej szkoły. 2.Cele szczegółowe ewaluacji: - informacja o faktycznej realizacji programu profilaktyki, - dokonanie oceny wiedzy uczestników programu. 3.Obiekt ewaluacji: - funkcjonowanie programu profilaktyki w środowisku szkolnym. 4. Kryteria ewaluacji: - zgodność efektów z założonymi celami, - zgodność z obowiązującymi przepisami. 5. Metody zdobywania informacji: - obserwacja, - wywiad, - analiza dokumentacji szkolnej, - ankieta.

14 Działania pedagoga w ramach programu profilaktyki L.p. Nazwa zadania Formy realizacji Działania edukacyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów. Objęcie szczególną opieką uczniów klas pierwszych. Prowadzenie zajęć w ramach zastępstw. Przygotowanie wystawy z materiałami informacyjnymi: -jak unikać zagrożeń -zasady bezpieczeństwa. Zapoznanie uczniów z procedurami obowiązującymi na terenie szkoły. Przeprowadzenie zajęć integrujących zespół klasowy. Termin realizacji Październik Wrzesień Październik 3. Podejmowanie działań w zakresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych. Rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Prowadzenie zajęć specjalistycznych, terapii pedagogicznej oraz doradztwa psychologiczno pedagogicznego. Udzielanie porad i konsultacji. 4 Diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, agresją i przemocą. Ankieta diagnozująca Agresja i przemoc w szkole. Ankieta diagnozująca dotycząca uzależnień. Obserwacja zachowań uczniów podczas lekcji i przerw. Rozmowy z uczniami, rodzicami. Październik, marzec Październik 5. Zapobieganie przemocy i przestępczości nieletnich. Spotkania informacyjne z udziałem przedstawicieli Październik

15 Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim Działania informacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości zażywania środków uzależniających, środków psychoaktywnych dopalaczy. Wspieranie młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rozwijanie w nich poczucia własnej wartości oraz motywowanie do różnych form aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej. Prelekcje z przedstawicielem Policji. Zajęcia profilaktyczne w ramach zastępstw Rozmowy indywidualne. Wystawy informacyjne: Światowy Dzień Bez Papierosa, Dzień Bez Alkoholu, Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Prowadzenie zajęć indywidualnych. Współpraca z instytucjami. Październik Kwiecień Maj Dostarczenie wiedzy o przebiegu i konsekwencjach uzależnienia od komputera i Internetu oraz niewłaściwego ich wykorzystania. Przeciwdziałanie zaniedbywania obowiązku szkolnego oraz redukcja wynikających z tego trudności edukacyjnych. Spotkania informacyjne z udziałem przedstawiciela Komisariatu Policji. Przeprowadzenie zajęć w ramach zastępstw. Przygotowanie wystawy z materiałami informacyjnymi Dzień Bezpiecznego Internetu. Udział w posiedzeniu Komisji Wychowawczej. Kontrola frekwencji, zachowania, wyników w nauce jeden raz w tygodniu. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami oraz rodzicami uczniów. Październik Styczeń, luty Luty 10. Dostarczenie uczniom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia.. Zajęcia w ramach zastępstw. Przygotowanie wystawy informacyjnej: - Dzień Walki Z

16 Depresją - Dzień Walki z AIDS profilaktyka raka piersi - bulimia i anoreksja. Październik Grudzień Listopad Marzec 11. Podejmowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego. Prowadzenie zajęć w ramach zastępstw. Wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. Spotkania z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno icznej w Gryfowie Śląskim. Spotkania informacyjne z udziałem doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim dla uczniów klas maturalnych oraz zawodowych kończących naukę. Spotkanie z przedstawicielem WKU w Bolesławcu dla klas maturalnych. Marzec Udzielanie rodzicom porad, pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów. Zapoznanie rodziców z tematyką uzależnień, środków psychoaktywnych i pierwszymi sygnałami wpływu narkotyków na młodego człowieka. Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną zgodnie z bieżącymi potrzebami rodziców. Informowanie o formach pomocy i placówkach jej udzielających. Spotkania indywidualne. Spotkania z udziałem specjalistów ds. uzależnień. Przygotowanie wystaw informacyjnych. Spotkania indywidualne. Zebrania z rodzicami

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie ZAŁĄCZNIK NR 5, STATUT ROZDZIAŁ IV SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie I. Wprowadzenie. II. Podstawa prawna. III. Cele programu. IV. Obszary działań Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ KALEJDOSKOP ROK SZKOLNY 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2016-2017 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 5 PODSTAWY PRAWNE... 6 CELE EDUKACYJNE... 6 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 6 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM Rok szkolny 2014/ 2015 PODSTAWA PRAWNA: I. Statut Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. II. Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowana do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Podstawa prawna Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

(do realizacji w roku szkolnym 2017/2018)

(do realizacji w roku szkolnym 2017/2018) Program Profilaktyczno-Wychowawczy Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich (XCVII LO i Technikum nr 12 oraz oddziały gimnazjalne na poziomie 2 i 3) w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata 2017-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CELE OPERACYJNE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 1. Zdiagnozowanie środowiska uczniowskiego. Poznanie sytuacji rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego.

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie Szkolny program profilaktyki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na lata 2014-2017

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Cele główne: 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży zwłaszcza pożądanych społecznie (propagowanie przeszczepów narządów, ochrony życia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. WSTĘP Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie Szkolny program profilaktyki 2012-09-18 Podstawy prawne programu profilaktyki 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyczny obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 Podstawę prawną niniejszego Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016-2017 Profilaktyka to stwarzanie warunków do rozwoju, do bezpiecznego popełniania błędów, tworzenie szans na konfrontację, eksperymentowanie w taki sposób, żeby można było

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/ 2016 Program pod kierunkiem koordynatora Zespołu Wychowawczego Izabeli Lewandowskiej opracowali nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO - USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJW JELENIEJ GÓRZE ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracował: mgr Mariusz Duplaga Wstęp Program działań profilaktycznych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W LASKOWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W LASKOWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W LASKOWICACH WSTĘP W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 im. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 im. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 im. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ ROŚNIEMY ZDROWO ROK SZKOLNY 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Dzieci i Młodzieży

Szkolny Program Profilaktyki Dzieci i Młodzieży Załącznik do Uchwały Nr 3-2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Dzieci i Młodzieży 2014/2015 2016/2017 Opracowały: mgr Joanna Gil mgr Katarzyna Klich Kura Podstawa prawna Szkolnego Programu Profilaktyki:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA BEMA W ZAWIERCIU ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Wstęp Program Profilaktyki przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie WSTĘP PROFILAKTYKA to: wszelka działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym: chorobom, wypadkom, przestępczości itp.,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 1 1 PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach na rok szkolny 2016/2017. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej

Program Profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach na rok szkolny 2016/2017. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Program Profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach na rok szkolny 2016/2017 Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Program Profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach na rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach z dnia 30 września 2013 r. PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Program Profilaktyczny 2015-2016 opracowany w oparciu o Program Pięcioletni szkoły z uwzględnieniem kierunków w oświacie i wniosków z ewaluacji 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2016-2018 Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie Celem programu jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia; kształtowanie postaw zdrowego

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Zadanie Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny Uwagi 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Załącznik nr 1 Do Statutu Zespołu Szkół w Puszczykowie Chcemy wychować dobrego i mądrego człowieka Rodzice i Nauczyciele Szkolny program profilaktyki 1. Wstęp 1. W trosce o stan zdrowia młodzieży uczącej

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku. w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku. w roku szkolnym 2016/2017 Piątek dn. 01.09.2016r. Plan pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku w roku szkolnym 2016/2017 Zadania Środki realizacji Termin Uwagi 1.Prowadzenie badań

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II W JURKOWIE 1 Wstęp Program profilaktyki w Publicznym Gimnazjum im Jana Pawła II w Jurkowie jest wynikiem diagnozy, w której uwzględniono

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Program Profilaktyczny 2012-2013 1. Cele Programu Bezpieczeństwo ucznia w sytuacji szkolnych i pozaszkolnych- uświadamianie uczniom konsekwencji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp.

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. I Program został opracowany w oparciu o: akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

1. Zapobieganie, ograniczenie i eliminowanie wszelkich zachowań niepożądanych, takich jak: wagary, agresja, uzależnienia, wulgaryzmy.

1. Zapobieganie, ograniczenie i eliminowanie wszelkich zachowań niepożądanych, takich jak: wagary, agresja, uzależnienia, wulgaryzmy. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie Szkolny program profilaktyczny dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na lata 2011-2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego Podstawa prawna opracowania programu profilaktycznego w szkole: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ZDROWY STYL ŻYCIA Zadania Forma podejmowanych działań Osiągnięcia uczniów Osoby odpowiedzialne Dostarczenie uczniom, rodzicom informacyjnych dotyczących wielu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w III Liceum Ogólnokształcącym im. prof. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze na cykl kształcenia

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w III Liceum Ogólnokształcącym im. prof. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze na cykl kształcenia SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w III Liceum Ogólnokształcącym im. prof. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze na cykl kształcenia 2015-2018 1 Szkolny program profilaktyki opracowano w oparciu o: I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Program profilaktyki. Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie Program profilaktyki Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb środowiska szkolnego Program ten ma charakter otwarty, będzie mógł być poddawany modyfikacjom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WLKP / 2016

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WLKP / 2016 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WLKP. 2015 / 2016 Ze zmianą w zapisie dotyczącym profilaktyki uzależnień - zgodnie z Rozp. MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz.1249)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu uzupełnia program

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim Profilaktyka to działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska. Jest

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy, I semestr, pozytywnego obrazu

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. O.PPŁK. F. MIENTKIEGO C S Sp. W CIELĄDZU ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. O.PPŁK. F. MIENTKIEGO C S Sp. W CIELĄDZU ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. O.PPŁK. F. MIENTKIEGO C S Sp. W CIELĄDZU ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Celem głównym niniejszego programu jest: Kształtowanie pozytywnych postaw i zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie Szkolny program profilaktyki 2013-09-30 Wydanie 4 Podstawy prawne programu profilaktyki 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE CEL GŁÓWNY: Zainteresowanie młodzieży modelem bezpiecznego i kulturalnego życia 1. Program profilaktyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE! ZAPOBIEGAMY ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM WŚRÓD MŁODZIEŻY Autorzy: Renata Gibas, Barbara Suska ŻORY 2015 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo