ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 roku stanowiącą: 1. Załącznik Nr 1 realizacja planowanych dochodów za 2015 rok, 2. Załącznik Nr 2 realizacja planowanych wydatków za 2015 rok, 3. Załącznik Nr 3 zestawienie udzielonych dotacji za 2015 rok, 4. Załącznik Nr 4 część opisowa,,informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok, 5. Załącznik Nr 5 realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2015 rok z częścią opisową, 6. Załącznik Nr 6 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2015 rok z częścią opisową. 7. Załącznik Nr 7 informacja o stanie mienia za 2015 rok. 2. Informację, o której mowa w 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Wójt Gminy mgr Leon Małaszewski Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 14 marca 2016 roku Rodzaj zadania: Dział REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2015 ROK Poroz. z JST Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok Plan po zmianach na r. Wykonanie na r bieżące % wykona nia 801 Oświata i wychowanie ,52 116, Szkoły podstawowe ,52 116,36 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,52 116,36 terytorialnego bieżące razem: ,52 116,36 majątkowe 600 Transport i łączność , , ,54 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 2

3 60014 Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Turystyka , , , , Pozostała działalność , , , ,26 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 3

4 6207 Dotacje celowe w ramach programów finsnaowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 majątkowe razem: , , , , , , ,26 10 Rodzaj zadania: Własne Plan wg uchwały Dział Rozdział Nazwa budżetowej na 2015 rok bieżące Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % wykona nia 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 94, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,25 99, Wpływy z usług 204,00 203,25 99, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,52 81, ,52 81, Leśnictwo , ,78 99,99 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 4

5 02095 Pozostała działalność , ,78 99,99 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,78 99,99 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa , , ,79 78, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,79 78, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 651, , ,03 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 5

6 ,67 77,06 5 0,09 0, Administracja publiczna , ,30 154, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 5 Wpływy z różnych dochodów Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,55 1, , ,75 154, , , ,90 69, , Wpływy z różnych dochodów 4 177, ,35 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,50 99,95 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,92 przeciwpożarowa Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 6

7 75412 Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,92 73, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 614, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,05 100,30 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 137,00 137, Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 137,00 137,00 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 7

8 Podatek od środków transportowych 1 683, Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,56 100, ,00 99, ,00 96, ,00 101, , ,00 97, , , ,05 99, ,72 98, ,99 101, ,35 96, ,00 81, ,41 106, ,58 192, , ,57 100, ,00 104,27 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 8

9 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,87 100, , ,00 100, ,13-92, Różne rozliczenia , ,49 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki , , , , ,49 94, ,01 59,53 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 9

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Oświata i wychowanie , ,85 188, Szkoły podstawowe 0920 Pozostałe odsetki ,19 84, Wpływy z różnych dochodów 274, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,51 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,04 206, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Dowożenie uczniów do szkół ,99 73,77 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 10

11 Wpływy z usług 8 00 Szkoły podstawowe ,99 73, , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 6 671, Pomoc społeczna , ,71 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,55 96, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,55 96, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,71 83, ,71 83,14 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 11

12 Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów ,22 98, ,22 98, ,56 99, ,56 99, , ,37 108,56 13,84 15, , , , ,30 101, ,30 117,07 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 12

13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Szkolne schroniska młodzieżowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,70 99, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,82 86,94 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 13

14 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki 1 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej ,52 85, ,30 143, Gospodarka odpadami , ,90 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,48 101, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 9, Wpywy z różnych dochodów 145,00 242,52 167, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,93 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 14

15 , ,60 99, , ,60 99, Pozostała działalność ,45 107,11 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,45 107,11 pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Pozostała działalność , ,00 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 15

16 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej bieżące razem: , , , ,36 99, , ,93 10 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,41 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,85 99, , , ,41 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,44 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 16

17 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ,00 źródeł Pozostała działalność Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 8 10 prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,41 99, , ,18 100, , ,18 100, Administracja publiczna , ,58 88, , , ,18 87, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,58 88, , , ,18 87, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 302, ,40 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,18 87, Różne rozliczenia ,89 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 17

18 75814 Różne rozliczenia finansowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,00 10 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych , , ,00 10 źródeł majątkowe razem: , , ,50 99, , ,59 99,11 Rodzaj zadania: Zlecone Plan wg uchwały Dział Rozdział Nazwa budżetowej na 2015 rok bieżące Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % wykona nia 010 Rozlictwo i łowiectwo , ,18 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 18

19 01095 Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Administracja publiczna , ,00 80, Urzędy wojewódzkie , ,00 80,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 80,58 (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , ,00 10 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 332,00 332,00 332,00 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 19

20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 332,00 332,00 332, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Wybory do Sejmu i Senatu 8 704, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 704, , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7 332, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 332, , Oświata i wychowanie ,23 99,99 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 20

21 80101 Szkoły podstawowe ,64 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,64 99, Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,59 99, ,59 99, Pomoc społeczna , ,15 93, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,55 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,55 93, ,40 86,32 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 21

22 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,40 86, Pozostala działalność 137,00 40,20 29, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00 137,00 40,20 29, , ,56 95,65 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,74 99, , ,78 99,31 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 22

23 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA 2015 ROKU Wykonanie na Wydatki z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; r. wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i majątkowe jednostek zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 14 marca 2016 roku Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Turystyka , , , , , Pozostała działalność , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,26 10 z tego: Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , , , , ,52 496,24 318,55 91, Szkoły podstawowe , , , , ,52 496,24 318,55 91,25 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,24 496,24 496,24 49,62 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 319,00 318,55 318,55 318,55 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 704, , , , ,13 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 418,00 417,22 417,22 417,22 417,22 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 759,05 759,05 759,05 99, Składki na Fundusz Pracy 109,00 108,76 108,76 108,76 108,76 99,78 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,52 89,46 od innych jednostek samorządu terytorialnego Wydatki razem: , , , , , ,52 496,24 318, , , ,26 99,89 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 23

24 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , ,99 97, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , , , , ,99 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,50 97, Zakup usług pozostałych , , , ,70 55, Różne opłaty i składki ,26 108,26 108,26 108,26 18, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,21 49, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Izby rolnicze , , , ,57 67, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , ,57 67, Transport i łączność , , , , , , ,30 43, Drogi publiczne gminne , , , , , , ,30 43, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,85 51, Zakup usług remontowych , , , , ,00 9, Zakup usług pozostałych , , , , ,49 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,30 76, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,58 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,58 96, Wynagrodzenia bezosobowe 4 625, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,08 96, Zakup energii 5 855, , , , ,96 87, Zakup usług pozostałych , , , ,60 98, Różne opłaty i składki , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Administracja publiczna , , , , , , , , , , ,23 93, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,94 417,94 417, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 228,00 147,07 147,07 147,07 147,07 64, Zakup usług pozostałych 147,00 146,37 146,37 146,37 146,37 99, Podróże służbowe krajowe 125,00 124,50 124,50 124,50 124,50 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , , , ,23 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,77 77, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,89 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,95 95, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,52 76, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 82, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,52 95, Zakup energii , , , ,25 90, Zakup usług remontowych , , , ,20 54, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , ,45 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , ,68 96,26 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 24

25 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,17 98, Różne opłaty i składki , , , ,90 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,84 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,50 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 715, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 832,00 832,11 832,11 832,11 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,68 90, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,23 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , ,92 96, Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , ,92 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,25 97, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 2 655, , , , ,12 98, Składki na Fundusz Pracy ,52 245,52 245,52 245,52 98, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,20 85, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 785, , , , , ,49 99, Zakup usług remontowych ,20 169,20 169,20 169,20 99, Zakup usług zdrowotnych 1 877, , , , ,00 93, Zakup usług pozostałych 3 673, , , , ,61 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25,00 25,00 25,00 25,00 25, Różne opłaty i składki , , , , , Obsługa długu publicznego , , ,20 62, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,20 62,27 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , , ,20 62,27 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , , ,91 24, Różne rozliczenia finansowe , , , ,91 92, Zakup usług pozostałych , , , ,91 92, Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 25

26 801 Oświata i wychowanie , , , , , , , , ,95 96, Szkoły podstawowe , , , , , , , , ,95 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,40 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,60 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,98 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,87 99, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,70 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,94 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,60 99, Zakup energii , , , ,77 88, Zakup usług remontowych , , , ,02 99, Zakup usług zdrowotnych 515,00 504,00 504,00 504,00 504,00 97, Zakup usług pozostałych , , , ,83 78, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,88 89, Podróże służbowe krajowe , , , ,60 84, Różne opłaty i składki , , , ,00 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 705,00 705,00 705,00 705,00 705, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,95 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , ,36 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 902, , , ,36 74, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,22 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 997, , , , ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,96 90, Składki na Fundusz Pracy 2 853, , , , ,57 77, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych 295,00 152,00 152,00 152,00 152,00 51,53 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,79 84,70 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 105,00 105,00 105,00 105,00 105, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 574, , , , ,52 99, Gimnazja , , , , , , ,63 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,63 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,79 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,13 99, Składki na Fundusz Pracy 8 204, , , , ,16 84, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 45,85 45,85 45,85 45,85 45, Zakup usług zdrowotnych 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 26

27 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe ,50 315,50 315,50 315,50 95, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , ,16 94, Zakup materiałów i wyposażenia 3 937,00 838,44 838,44 838,44 838,44 21, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , ,72 96, Różne opłaty i składki 4 563, , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 634, , , , ,95 38, Zakup materiałów i wyposażenia 1 134,00 533,94 533,94 533,94 533,94 47, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych 35 15,01 15,01 15,01 15,01 4, Podróże służbowe krajowe ,50 885,50 885,50 885,50 84, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,50 29, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , ,09 967,32 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 984,00 967,32 967,32 967,32 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,25 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 497, , , , ,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,97 99, Składki na Fundusz Pracy , , , ,49 86, Zakup materiałów i wyposażenia 388, Zakup usług zdrowotnych 212,00 212,00 212,00 212,00 212, Podróże służbowe krajowe 158,00 151,30 151,30 151,30 151,30 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , , , ,79 99,99 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , , , ,10 549,28 32,65 23,53 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 32,65 32,65 32,65 65, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,68 30, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 143,63 143,63 143,63 95, Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 960,12 960,12 960,12 12, Składki na Fundusz Pracy 3 001,00 131,67 131,67 131,67 131,67 4, Zakup materiałów i wyposażenia ,97 385,97 385,97 385,97 77, Zakup energii 10 67,69 67,69 67,69 67,69 67, Zakup usług remontowych 10 45,98 45,98 45,98 45,98 45, Zakup usług pozostałych ,23 29,23 29,23 29,23 2, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 20,41 20,41 20,41 20,41 10, Pozostała działalność , , , ,06 51, Zakup usług pozostałych , , , ,06 51, Ochrona zdrowia , , , , , , ,99 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 27

28 85111 Szpitale ogólne Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie 6220 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Lecznictwo ambulatoryjne , , , , ,57 82, Składki na ubezpieczenia społeczne ,59 274,59 274,59 274,59 91, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,81 92, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,50 89, Zakup energii , , , ,88 64, Zakup usług remontowych ,08 753,08 753,08 753,08 75, Zakup usług pozostałych ,27 719,27 719,27 719,27 71, Różne opłaty i składki ,84 524,84 524,84 524,84 52, Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,26 60, Składki na ubezpieczenia społeczne 12 46,17 46,17 46,17 46,17 38, Składki na Fundusz Pracy 5 6,63 6,63 6,63 6,63 13, Wynagrodzenia bezosobowe 7 473, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 554, , , , ,32 85, Zakup usług zdrowotnych 758,00 757,44 757,44 757,44 757,44 99, Zakup usług pozostałych 9 571, , , , ,00 81, Podróże służbowe krajowe 276,00 275,50 275,50 275,50 275,50 99, Różne opłaty i składki Pomoc społeczna , , , , , , ,11 92, Wspieranie rodziny , , , ,09 59, Różne opłaty i składki , , , ,09 59,36 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , ,71 83,14 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,71 83,14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , ,22 86,38 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , ,22 90,49 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , ,56 99, Świadczenia społeczne , , ,56 99, Ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,82 368,03 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,03 368,03 368,03 73, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,28 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 365, , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,25 94, Składki na Fundusz Pracy 2 129, , , , ,50 62,12 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 28

29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 086, , , , ,35 68, Zakup usług zdrowotnych 323,00 323,00 323,00 323,00 323, Zakup usług pozostałych , , , ,31 92, Podróże służbowe krajowe ,80 224,80 224,80 224,80 44, Różne opłaty i składki 197,00 13,00 13,00 13,00 13,00 6, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 414, , , , ,06 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 086, , , , ,30 98, Pozostała działalność , , , ,30 98, Świadczenia społeczne , , , ,30 98, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , , Stypendia dla uczniów , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , ,20 87, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , , ,20 90, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,24 12, Zakup energii , , , ,08 54, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , ,87 33, Różne opłaty i składki , , , ,28 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,45 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,20 76, Gospodarka odpadami , , , , , ,81 13,38 66, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15,00 13,38 13,38 13,38 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,64 21, Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 363,89 363,89 363,89 10, Składki na Fundusz Pracy 357,00 52,14 52,14 52,14 52,14 14, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,83 35, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , ,67 74, Podróże służbowe krajowe 10 41,10 41,10 41,10 41,10 41, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143,00 142,21 142,21 142,21 142,21 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 585,00 359,00 359,00 359,00 359,00 61, Oczyszczanie miast i wsi 9 639, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 639, Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , ,00 92, Różne opłaty i składki , , , ,00 92, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,18 73, Zakup materiałów i wyposażenia ,42 78,42 78,42 78,42 1,57 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 29

30 4260 Zakup energii , , , , ,76 77, Zakup usług remontowych , , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 62, Pozostała działalność , , , , , , ,45 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 032, , , ,65 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 68,00 67,80 67,80 67,80 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,30 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 909, , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,73 90, Składki na Fundusz Pracy 1 539, , , , ,72 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,02 90, Zakup energii ,70 517,70 517,70 517,70 51, Zakup usług remontowych 883,00 64,00 64,00 64,00 64,00 7, Zakup usług zdrowotnych ,00 533,00 533,00 533,00 76, Zakup usług pozostałych , , , ,23 74, Podróże służbowe krajowe 10 27,00 27,00 27,00 27,00 27, Różne opłaty i składki , , , ,36 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 468, , , , ,76 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,43 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,97 73, Zakup usług pozostałych , , , , ,05 80, Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie 6570 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , , , ,25 481, ,07 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,58 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 256,50 256,50 256,50 256,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 346, , , ,75 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 969, , , ,27 99, Składki na Fundusz Pracy 37,00 36,75 36,75 36,75 36,75 99, Składki na Fundusz Pracy 337,00 336,07 336,07 336,07 99, Składki na Fundusz Pracy 41,00 40,99 40,99 40,99 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 019,00 985,15 985,15 985,15 96,68 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 30

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 53.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 16.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL. z dnia 30 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL. z dnia 30 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r. ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo