DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz i poz oraz z 2017 r. poz. 730) oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz i poz oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) uchwala się, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Ujazd mgr Piotr Zimny

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/334/17 Rady Gminy Ujazd z dnia 26 czerwca 2017 r. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Ujazd za 2016 rok według szczegółowości budżetowej Dział Rozdział Rodzaj dochodów % ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE #DZIEL/0! #DZIEL/0! 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 400, ,32 99, Pozostała działalność 1 400, ,32 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 1 400, ,32 99, Transport i łączność 2 460, ,96 102, Drogi publiczne i gminne 0,00 70, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 70, Infrastruktura telekomunikacyjna 2 460, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 2 460, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,51 100, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,97 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 0,00 0, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , ,97 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,54 100, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 800,00 876,73 109, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 300, ,98 119, Wpływy z różnych opłat 1 800, ,34 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst , ,41 99,29

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Pozostałe odsetki 2 400, ,45 97, Wpływy z różnych dochodów 8 200, ,63 105, Administracja publiczna 8 915, ,27 108, Urzędy wojewódzkie 5,00 9,30 186, Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5,00 9,30 186, Urzędy gmin 0,00 1, Wpływy z różnych dochodów 0,00 1, Pozostała działalność 8 910, ,64 108, Wpływy z różnych opłat 1 080, ,98 116, Wpływy z różnych dochodów 7 830, ,66 107, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 791, Zarządzanie kryzysowe 0,00 791,36 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci ,00 791,36 - pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 100, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,56-0,00 14, , ,95 95, Podatek od nieruchomości , ,49 100, Podatek rolny 2 157, ,00 100, Podatek leśny , ,00 99, Podatek od środków transportowych , ,00 99, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 174,00 -

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,10 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,44 112, Podatek od nieruchomości , ,68 100, Podatek rolny , ,63 99, Podatek leśny , ,20 101, Podatek od środków transportowych , ,34 99, Podatek od spadków i darowizn 0, , Wpływy z opłaty targowej , ,00 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,36 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0, , Wpływy z różnych opłat , ,71 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000, ,83 135,19 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw , ,36 102, Wpływ z opłaty skarbowej , ,00 103, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 9 000, ,43 97, Wpływy z różnych opłat 9 720, ,20 103, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,73 #DZIEL/0! Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,69 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,69 131, Różne rozliczenia , ,96 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,96 102, Pozostałe odsetki , ,88 117, Wpływy z różnych dochodów , ,61 100,01

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,47 100, Oświata i wychowanie , ,49 98, Szkoły podstawowe 3 570, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 3 570, ,00 100, Przedszkola , ,19 98, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 90, Wpływy z różnych dochodów , ,20 110, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , ,99 100, Gimnazja 1 125, ,00 100, Wpływy z różnych opłat 1 125, ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,30 98, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,70 95, Wpływy z różnych opłat , ,10 104, Wpływy z usług , ,50 101, Ochrona zdrowia , ,90 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,90 100,86 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,90 100, Pomoc społeczna , ,44 97, Wspieranie rodziny , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych , ,00 100, , ,07 38,12 500,00 315,11 63,02

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art pkt 2 ustawy Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,96 30, , ,00 79, , ,60 96, , ,60 96, , ,22 99, , ,22 99, Zasiłki stałe , ,55 98, Wpływy z różnych opłat 0,00 23, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,35 98, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art pkt 2 ustawy 2 000, ,00 87, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 175,00 175,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,78 103, Gospodarka odpadami , ,87 103, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,56 103, Wpływy z różnych opłat , ,79 105, Pozostałe odsetki 1 400, ,52 116,32 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,01 100, Wpływy z różnych opłat , ,01 100,55 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych 0,00 51, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 51, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,24 97, Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 300, ,00 100,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 000, ,88 94, Wpływy z różnych opłat 8 000, ,88 94, Biblioteki , ,36 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,36 100, Kultura fizyczna , ,22 97, Obiekty sportowe , ,50 97, Wpływy z różnych opłat , ,50 97, Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 090, ,72 100,02

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6,00 6,60 110,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 000, ,00 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 84,00 84,12 100,14 nienależnie lub w nadmiernej wysokości DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM, w tym: , ,45 100,29 DOCHODY MAJĄTKOWE #DZIEL/0! 600 Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 100, Drogi wewnętrzne , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 6260 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,95 104, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,95 104, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,00 100, Wpływy ze zbycia praw majątkowych 8 442, ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,95 105, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinan- sowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Różne rozliczenia finansowe , ,15 100, Różne rozliczenia finansowe , ,15 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,15 100,00 MAJĄTKOWE RAZEM: , ,10 101,06 Razem zadania własne: , ,55 100,31 ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE #DZIEL/0! Rolnictwo i łowiectwo , ,20 100, Pozostała działalność , ,20 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,20 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 227, ,06 87, , ,06 87, , ,06 87, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700, ,00 100, Obrona cywilna 1 700, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 700, ,00 100, Oświata i wychowanie , ,38 98, Szkoły podstawowe , ,62 97,83

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,62 97, Gimnazja , ,33 99,45 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,33 99,45 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 250,00 247,43 98,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 250,00 247,43 98, Pomoc społeczna , ,08 99, Świadczenia wychowawcze , ,20 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,20 99, , ,57 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,57 99,54 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,99 98,37 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,99 98, Dodatki mieszkaniowe 242,61 240,64 99,19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 242,61 240,64 99,19

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Pozostała działalność 272,00 203,68 74,88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 272,00 203,68 74,88 zadań zleconych gminie ustawami Razem zadania zlecone bieżące , ,72 99,38 RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW , ,27 100,10 Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Ujazd za 2016 r. według szczegółowości budżetowej Dział Rozdział Rodzaj dochodów % ZADANIA WŁASNE #DZIEL/0! 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,09 88, Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi 5 460, ,90 66,72 Wydatki bieżące, z tego: 3 000, ,90 39,43 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 000, ,90 39,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000, ,90 39,43 Wydatki majątkowe, z tego: 2 460, ,00 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 460, ,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Izby rolnicze 6 700, ,22 92,12 Wydatki bieżące, z tego: 6 700, ,22 92,12 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 6 700, ,22 92,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 700, ,22 92, Pozostała działalność , ,97 88,63 Wydatki bieżące, z tego: , ,97 88,63 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,97 88,63

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,97 88, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 82, Pozostała działalność , ,00 82,54 Wydatki majątkowe, z tego: , ,00 82,54 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 82,54 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Transport i łączność , ,73 97, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 Wydatki majątkowe, z tego: , ,00 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,54 96,11 Wydatki bieżące, z tego: , ,77 76,08 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,77 76,08 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,77 76,08 Wydatki majątkowe, z tego: , ,77 99,92 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,77 99,92 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Drogi wewnętrzne , ,66 99,04 Wydatki majątkowe, z tego: , ,66 99,04 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,66 99,04 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Infrastruktura telekomunikacyjna , ,53 95,77 Wydatki bieżące, z tego: , ,30 94,81

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,30 94,81 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,30 94,81 Wydatki majątkowe, z tego: , ,23 99,99 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,23 99,99 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,09 90, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,60 91,64 Wydatki bieżące, z tego: , ,60 91,64 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,44 96,50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,44 96,50 - dotacje na zadania bieżące , ,16 91, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,49 89,40 Wydatki bieżące, z tego: , ,92 83,65 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,92 83,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,60 99,48 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,32 83,37 Wydatki majątkowe, z tego: , ,57 98,86 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,57 98,86 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Działalność usługowa , ,51 55, y zagospodarowania przestrzennego , ,01 55,15 Wydatki bieżące, z tego: , ,01 55,15 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,01 55,15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,01 55, Cmentarze 1 000,00 878,50 87,85 Wydatki bieżące, z tego: 1 000,00 878,50 87,85 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 000,00 878,50 87,85

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 878,50 87, Administracja publiczna , ,61 95, Urzędy wojewódzkie 923,82 923,82 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 923,82 923,82 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 923,82 923,82 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 923,82 923,82 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 0, Rada gminy , ,81 96,65 Wydatki bieżące, z tego: , ,81 96,65 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,81 90,17 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,81 90,17 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Urzędy gmin , ,83 95,91 Wydatki bieżące, z tego: , ,58 95,92 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,37 95,89 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,07 96,63 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,30 93,52 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,21 99,49 Wydatki majątkowe, z tego: , ,25 95,58 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,25 95, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,23 90,28 Wydatki bieżące, z tego: , ,23 89,47 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,23 89,47 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 97,06 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,23 88,78 Wydatki majątkowe, z tego: , ,00 99,99 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 99, Pozostała działalność , ,92 95,13 Wydatki bieżące, z tego: , ,92 95,13

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,88 95,24 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,66 97,65 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,22 87,28 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,04 92, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,88 91, Komendy powiatowe Policji , ,70 99,10 Wydatki bieżące, z tego: , ,70 99,10 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,70 99,10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,70 99, Ochotnicze straże pożarne , ,18 90,38 Wydatki bieżące, z tego: , ,18 89,72 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,86 88,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,08 98,43 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,78 84,42 - dotacje na zadania bieżące , ,80 99,88 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 89,93 Wydatki majątkowe, z tego: , ,00 98,53 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 98, Obsługa długu publicznego , ,96 94, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , ,96 94,79 Wydatki bieżące, z tego: , ,96 94,79 - obsługa długu , ,96 94, Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 - Wydatki bieżące, z tego: ,00 0, wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 0, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 0, Oświata i wychowanie , ,08 94,82

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Szkoły podstawowe , ,69 98,74 Wydatki bieżące, z tego: , ,39 98,74 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,59 98,72 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,82 98,90 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,77 97,81 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 99,03 Wydatki majątkowe, z tego: , ,30 98,76 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,30 98,76 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Przedszkola , ,12 97,89 Wydatki bieżące, z tego: , ,66 97,77 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,28 97,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,02 99,16 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,26 92,64 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,38 97,16 Wydatki majątkowe, z tego: , ,46 99,90 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,46 99,90 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Gimnazja , ,55 98,16 Wydatki bieżące, z tego: , ,55 98,16 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,87 98,13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,46 98,77 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,41 93,71 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,68 98, Dowożenie uczniów do szkół , ,90 97,99 Wydatki bieżące, z tego: , ,90 97,99 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,90 97,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,27 82,58 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,63 99,76

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,21 99,38 Wydatki bieżące, z tego: , ,21 99,38 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,21 99,38 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,10 99,79 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,11 94, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,53 83,22 Wydatki bieżące, z tego: , ,53 83,22 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,53 83,22 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,53 83, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,37 88, Wydatki bieżące, z tego: , ,25 88,94 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,69 88,94 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,59 97,52 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,10 80,17 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 330,00 328,56 99,56 Wydatki majątkowe, z tego: 5 700, ,12 98,27 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 700, ,12 98,27 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,87 61, Wydatki bieżące, z tego: , ,87 61,15 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,17 60,27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,48 60,84 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,69 57,85 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 200, ,70 87,52 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , ,62 51,29 Wydatki bieżące, z tego: , ,62 51,29

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,49 50,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,30 48,55 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,19 68,12 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 150, ,13 72, Pozostała działalność , ,22 90,53 Wydatki bieżące, z tego: , ,22 90,53 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,81 96,82 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,17 94,12 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,64 97,58 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 28,96 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,41 99, Ochrona zdrowia , ,05 94, Lecznictwo ambulatoryjne , ,20 99,99 Wydatki bieżące, z tego: , ,20 99,99 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,77 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,77 100,00 - dotacje na zadania bieżące , ,43 99,98 Wydatki majątkowe, z tego: , ,00 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej 7 000,00 0,00 - Wydatki bieżące, z tego: 7 000,00 0, wydatki jednostek budżetowych, z tego: 7 000,00 0, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 000,00 0, Zwalczanie narkomanii 2 000,00 0,00 - Wydatki bieżące, z tego: 2 000,00 0, wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 000,00 0,00 -

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,85 89,97 Wydatki bieżące, z tego: , ,55 89,97 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,55 90,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 82,10 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,55 93,41 - dotacje na zadania bieżące 5 000, ,00 70,00 Wydatki majątkowe, z tego: 4 800, ,30 89,94 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 800, ,30 89,94 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 99,96 Wydatki bieżące, z tego: , ,00 99,96 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 0,00 0, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 0, dotacje na zadania bieżące , ,00 99, Pomoc społeczna , ,47 90, Domy pomocy społecznej , ,03 96,61 Wydatki bieżące, z tego: , ,03 96,61 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,03 96,61 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,03 96, Wspieranie rodziny , ,66 84,08 Wydatki bieżące, z tego: , ,66 84,08 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,60 73,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,60 73,93 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 094, ,00 66,57 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,06 95,66

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 500, ,11 78,07 Wydatki bieżące, z tego: 4 500, ,11 78,07 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 4 500, ,11 78,07 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 500, ,11 78, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,60 96,75 Wydatki bieżące, z tego: , ,60 96,75 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,60 96,75 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,60 96, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,72 91,90 Wydatki bieżące, z tego: , ,72 91,90 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 91, Dodatki mieszkaniowe , ,07 73,64 Wydatki bieżące, z tego: , ,07 73,64 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,07 73, Zasiłki stałe , ,35 98,47 Wydatki bieżące, z tego: , ,35 98,47 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 000, ,00 87,40 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000, ,00 87,40 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,26 87,52 Wydatki bieżące, z tego: , ,26 87,41 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,12 87,36 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,85 90,23 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,27 69,90

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, ,14 95,00 Wydatki majątkowe, z tego: 5 300, ,00 99,79 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 300, ,00 99,79 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Pozostała działalność , ,67 82,62 Wydatki bieżące, z tego: , ,67 82,62 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,00 64,79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 64,79 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,67 83, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900,00 900,00 100, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 900,00 900,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 900,00 900,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 900,00 900,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,77 97, Świetlice szkolne , ,86 97,18 Wydatki bieżące, z tego: , ,86 97,18 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,44 97,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,51 97,51 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,93 98,71 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,42 91, Pomoc materialna dla uczniów , ,91 96,33 Wydatki bieżące, z tego: , ,91 96,33 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,91 96, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,20 93, Gospodarka odpadami , ,12 98,08 Wydatki bieżące, z tego: , ,12 97,95 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,12 97,95 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,66 96,96

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,46 98,12 Wydatki majątkowe, z tego: , ,00 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,69 76,83 Wydatki bieżące, z tego: , ,69 76,83 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,69 76,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000, ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,69 72, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 94,60 Wydatki bieżące, z tego: , ,00 94,60 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,00 94,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 94, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,64 82,89 Wydatki bieżące, z tego: , ,64 80,59 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,64 80,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,64 80,59 Wydatki majątkowe, z tego: , ,00 99,96 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 99,96 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Pozostała działalność , ,75 97,66 Wydatki bieżące, z tego: , ,75 97,66 - dotacje na zadania bieżące , ,75 97, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,90 96, Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 784, ,46 89,53 Wydatki bieżące, z tego: 2 784, ,46 89,53 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 784, ,46 89,53

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 284, ,45 99,98 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00 209,01 41, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,44 95,65 Wydatki bieżące, z tego: , ,66 97,68 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,66 91,10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,06 98,15 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,60 88,27 - dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 Wydatki majątkowe, z tego: , ,78 90,24 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,78 90,24 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 98, Biblioteki , ,00 98,04 Wydatki bieżące, z tego: , ,00 98,04 - dotacje na zadania bieżące , ,00 98, Kultura fizyczna , ,33 98, Obiekty sportowe , ,33 98,60 Wydatki bieżące, z tego: , ,40 98,14 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,40 98,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 98,90 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,66 97,66 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 960,00 756,00 78,75 Wydatki majątkowe, z tego: , ,93 99,58 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,93 99,58 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 98,49 Wydatki bieżące, z tego: , ,00 98,49 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,00 86,05 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 84,38 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000, ,00 99,45

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 500, ,00 100,00 WYDATKI WŁASNE RAZEM, w tym: , ,67 94,47 Wydatki bieżące, z tego: , ,30 93,71 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,43 93,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,31 95,98 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,12 89,29 - dotacje na zadania bieżące , ,14 96,66 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,36 93,42 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,41 99,98 - obsługa długu , ,96 94,79 Wydatki majątkowe, z tego: , ,37 98,52 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,37 98,52 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 98,73 ZADANIA ZLECONE #DZIEL/0! 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 100, Pozostała działalność , ,20 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , ,20 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,20 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 478, ,05 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,15 100, Administracja publiczna , ,18 100, Urzędy wojewódzkie , ,18 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , ,18 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,18 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,32 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 406, ,86 100,00

25 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 227, ,06 87, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 227, ,06 87,85 Wydatki bieżące, z tego: 9 227, ,06 87,85 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 9 227, ,06 87,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 611, ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 616, ,06 85, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700, ,00 100, Obrona cywilna 1 700, ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 1 700, ,00 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 700, ,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 700, ,00 100, Oświata i wychowanie , ,38 98, Szkoły podstawowe , ,62 97,83 Wydatki bieżące, z tego: , ,62 97,83 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,62 97,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,62 97, Gimnazja , ,33 99, Wydatki bieżące, z tego: , ,33 99,45 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,33 99,45 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,33 99,45 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 250,00 247,43 98,97 Wydatki bieżące, z tego: 250,00 247,43 98,97 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 250,00 247,43 98,97 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 250,00 247,43 98,97

26 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz Pomoc społeczna , ,08 99, Świadczenie wychowawcze , ,20 99,28 Wydatki bieżące, z tego: , ,20 99,28 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,90 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,90 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,30 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,57 99,54 Wydatki bieżące, z tego: , ,57 99,54 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,82 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,21 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,61 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,75 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,99 98,37 Wydatki bieżące, z tego: , ,99 98,37 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,99 98,37 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,99 98, Dodatki mieszkaniowe 242,61 240,64 99,19 Wydatki bieżące, z tego: 242,61 240,64 99,19 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 4,75 4,72 99,37 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4,75 4,72 99,37 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 237,86 235,92 99, Pozostała działalność 272,00 203,68 74,88 Wydatki bieżące, z tego: 272,00 203,68 74,88 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 272,00 203,68 74,88

27 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 27 Poz wynagrodzenia i składki od nich naliczane 272,00 203,68 74,88 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 0,00 - WYDATKI ZLECONE RAZEM, w tym: , ,90 99,38 Wydatki bieżące, z tego: , ,90 99,38 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,93 99,66 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,16 99,98 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,77 99,42 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,97 99,36 RAZEM WYDATKI, w tym: , ,57 95,54 Wydatki bieżące, z tego: , ,20 95,12 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,36 93,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,47 96,08 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,89 89,77 - dotacje na zadania bieżące , ,14 96,66 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,33 98,13 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,41 99,98 - obsługa długu , ,96 94,79 Wydatki majątkowe, z tego: , ,37 98,52 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,37 98,52 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 98,73

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia grudnia 2016 roku w złotych Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Dział Rozdzia ł Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ rok Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2017 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 970 091,32 2 547 161,18 85,76 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ. 2016 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2016 r. Wykonanie na 30.06.2016 r. 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 849,54

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2016 % Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku. m r r

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku. m r r Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 roku m r r Lp. Dział Rozdział Tresc Plan Wykonanie % wykonania planu 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 384 699,18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 40 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo