Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578) Wójt Gminy Nowinka postanawia: Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 rok według, której: 1) Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi ,00 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2011 rok wynosi ,49 zł, co stanowi 28,24 % w tym: - Dochody bieżące w kwocie plan: ,00 zł, wykonano: ,20 zł, co stanowi 84,96 %; - Dochody majątkowe w kwocie, plan: ,00 zł, wykonano: ,29 zł, co stanowi 11,84 % zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi ,00 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2011 rok wynosi ,19zł, co stanowi 29,87 % w tym: - Wydatki bieżące w kwocie, plan: ,00 zł, wykonano: ,70 zł, co stanowi 95,44 %, - Wydatki majątkowe w kwocie, plan: ,00 zł, wykonano: ,49 zł, co stanowi 15,34 % zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan po zmianach i wykonanie - zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie z wykonania wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie z wykonania przekazanych dotacji dla gminnych instytucji kultury w Nowince i wykonania ich planów finansowych zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Informacja z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi zgodnie z załącznikiem Nr Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków oraz sald zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr Budżet gminy Nowinka za rok 2011 zamknął się deficytem w wysokości ,70 zł. 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia: 1. Radzie Gminy w Nowince; 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka. Wójt Dorota Winiewicz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/12 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2012 r. Rodzaj: Porozumienia bieżące w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 801 Oświata i wychowanie , ,08 97,54% Pozostała działalność , ,08 97,54% 2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,43 98,59% 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 8 874, ,65 91,60% Razem: , ,08 97,54%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Rodzaj: Własne - bieżące Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 100 Górnictwo i kopalnictwo ,00 934,29 4,45% Pozostała działalność ,00 934,29 4,45% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 934,29 4,45% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,66 74,06% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,66 74,96% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 460, ,63 83,23% , ,03 73,23% 710 Działalność usługowa , ,00 76,87% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 76,87% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 76,87% 750 Administracja publiczna , ,68 33,67% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,68 6,04% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,68 6,04% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 900, ,00 110,90% Ochotnicze straże pożarne 7 900, ,00 110,90% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 900, ,00 110,90% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,59 86,59% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 0,00 0,00% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00 0,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,80 86,86% 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 75,79% 0320 Podatek rolny 1 900, ,80 96,62% 0330 Podatek leśny , ,00 108,20% 0340 Podatek od środków transportowych 2 209, ,00 100,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23,00 18,00 78,26% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 77,70% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,83 77,94% 0310 Podatek od nieruchomości , ,40 77,69% 0320 Podatek rolny , ,38 109,33% 0330 Podatek leśny , ,32 99,60%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 0340 Podatek od środków transportowych , ,82 84,74% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,40 14,89% 0370 Opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej 30,00 0,00 0,00% 0440 Wpływy z opłaty miejscowej , ,40 30,92% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 67,60% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 900, ,11 92,00% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,03 72,38% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 30,60% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,53 100,81% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, ,00 44,12% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,93 101,86% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 300, ,93 130,27% 758 Różne rozliczenia , ,19 100,03% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,19 101,14% 0920 Pozostałe odsetki , ,19 101,14% 801 Oświata i wychowanie , ,78 33,78% Szkoły podstawowe , ,20 93,43% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,60 100,32% 0830 Wpływy z usług 2 500, ,60 55,94% Gimnazja , ,58 22,08% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 61,00 61,00% 0830 Wpływy z usług , ,58 21,95% Dowożenie uczniów do szkół ,00 0,00 0, Wpływy z usług ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,92 96,20% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 000, ,67 81,38% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000, ,67 81,38% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,77 91,73% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 520, ,77 91,73% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,85 100,00%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,85 100,00% Zasiłki stałe , ,60 82,74% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,60 82,74% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,03 99,10% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000, ,00 100,00% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,03 99,04% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,04 79,41% Pozostała działalność , ,04 79,41% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,81 79,41% 3 081, ,23 79,41% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,81 86,91% Pomoc materialna dla uczniów , ,81 86,91% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,81 86,91% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,03 7,02% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00-395,72-0,05% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,00 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,43-2,85% 0920 Pozostałe odsetki 0, ,71 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000, ,73 109,37% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 000, ,73 109,37% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 300,00 18,00 6,00% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 300,00 18,00 6,00% Pozostała działalność , ,02 82,92% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,56 89,02% 0830 Wpływy z usług 6 000, ,46 18,64% Razem: , ,99 82,35%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Rodzaj: Zlecone - bieżące Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po zmianach Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 100,00% Pozostała działalność , ,20 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,20 100,00% 750 Administracja publiczna , ,73 96,39% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Spis powszechny i inne , ,73 89,77% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,73 89,77% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 460, ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 487,00 487,00 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 487,00 487,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu 7 973, ,00 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 973, ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,20 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% , ,00 100,00% 1 150, ,20 97,67% 1 150, ,20 97,67% Pozostała działalność 3 600, ,00 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 600, ,00 100,00% Razem: , ,13 99,81% Razem dochody bieżące: , ,20 84,96%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Dochody własne majątkowe: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykon. 600 Transport i łączność , ,19 60,74% Drogi publiczne powiatowe , ,19 13,28% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% , ,19 100,00% Drogi publiczne gminne , ,00 100,00% 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 600,00 0,60% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 600,00 0,60% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 600,00 1,20% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,70 99,80% Ochotnicze straże pożarne , ,70 99,80% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,70 99,80% 801 Oświata i wychowanie , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,40 9,81% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,40 9,81% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,40 9,81% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% Razem: , ,29 11,84% Razem dochody: , ,49 28,24%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2012 r. Rodzaj: Porozumienia - bieżące Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 801 Oświata i wychowanie , ,08 97, Pozostała działalność , ,08 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 826, ,37 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 323,00 315,05 97, Składki na Fundusz Pracy 294,00 289,68 98, Składki na Fundusz Pracy 61,00 51,12 83, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 116, ,50 98, Zakup materiałów i wyposażenia 4 710, ,13 89, Zakup materiałów i wyposażenia 830,00 746,67 89, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,48 99, , ,08 99, Zakup usług pozostałych 2 260, ,17 99, Zakup usług pozostałych 400,00 398,33 99, Podróże służbowe krajowe 255,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 45,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 51,00 51,00 100, Różne opłaty i składki 9,00 9,00 100,00 Razem: , ,08 97,54

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz Rodzaj: Własne - bieżące Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 430, ,00 76, Izby rolnicze 3 430, ,00 76, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 430, ,00 76, Transport i łączność , ,60 91, Drogi publiczne gminne , ,60 91, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, ,92 95, Składki na Fundusz Pracy 750,00 627,77 83, Wynagrodzenia bezosobowe , ,68 99, Zakup usług pozostałych , ,23 89, Działalność usługowa , ,88 99, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,88 99, Zakup usług pozostałych , ,88 99, Administracja publiczna , ,39 96, Urzędy wojewódzkie , ,03 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 77, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 934,00 933,42 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 189, ,19 96, Składki na Fundusz Pracy 500,00 499,73 100, Zakup materiałów i wyposażenia 888,00 885,99 99, Zakup usług pozostałych 4 076, ,96 98, Podróże służbowe krajowe 403,00 402,66 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 299,93 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 350,00 29, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,83 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,77 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,06 70, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,53 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 600, ,00 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,82 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 97,82

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,61 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,36 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 91, Zakup energii , ,84 99, Zakup usług zdrowotnych 2 400, ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,62 84, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,31 77, , ,90 90, Podróże służbowe krajowe , ,40 99, Różne opłaty i składki , ,99 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,91 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000, ,85 90, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 97, Różne opłaty i składki , ,00 97, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,06 94, Ochotnicze straże pożarne , ,06 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800, ,50 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 450, ,11 84, Składki na Fundusz Pracy 160,00 142,43 88, Wynagrodzenia bezosobowe , ,23 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 85, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 500, ,40 87, Różne opłaty i składki 3 100, ,00 96, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 82, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,00 82, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,97 82, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 21,40 4, Zakup usług pozostałych 2 100, ,63 99,46

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 757 Obsługa długu publicznego , ,80 98, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,80 98, , ,80 98, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,10 95, Szkoły podstawowe , ,81 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,81 96, Stypendia dla uczniów 4 500, ,00 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,44 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 97, Składki na Fundusz Pracy , ,85 82, Wynagrodzenia bezosobowe , ,46 65, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 700, ,46 31, Zakup energii , ,35 87, Zakup usług remontowych , ,91 53, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 45, Zakup usług pozostałych , ,42 63, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 300, ,61 34, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,05 44, Podróże służbowe krajowe 8 400, ,58 64, Różne opłaty i składki 6 700, ,50 76, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,34 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 910,00 65, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,24 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,57 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 90, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 97,19

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500, ,35 91, Zakup materiałów i wyposażenia 842,00 83,50 9, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 008,00 323,08 32, Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 650,00 285,00 43, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 400, ,49 99, Gimnazja , ,32 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,66 99, Stypendia dla uczniów 3 700, ,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 99, Składki na Fundusz Pracy , ,90 84, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,20 77, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, ,51 65, Zakup energii , ,32 82, Zakup usług remontowych 7 500, ,20 83, Zakup usług zdrowotnych 800,00 99,00 12, Zakup usług pozostałych 3 600, ,17 65, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700,00 840,84 49, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 911,47 39, Podróże służbowe krajowe 2 200, ,65 94, Różne opłaty i składki 2 400, ,50 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,16 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 230,00 23, Dowożenie uczniów do szkół , ,89 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, ,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200, ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 99, Składki na Fundusz Pracy 1 120, ,53 98,12

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,77 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 92, Zakup usług zdrowotnych 100,00 44,00 44, Zakup usług pozostałych , ,22 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 100, ,06 97, Różne opłaty i składki 1 909, ,00 86, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, ,89 90, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 210, ,00 99, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,20 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 200, ,08 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 97, Składki na Fundusz Pracy 1 100, ,20 91, Zakup materiałów i wyposażenia 5 300, ,67 97, Zakup energii 400,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100, Zakup usług pozostałych 1 000,00 874,03 87, Podróże służbowe krajowe 600,00 423,53 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,86 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 712,00 945,00 55, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 60, Zakup usług pozostałych , ,00 60, Pozostała działalność , ,64 99, Wynagrodzenia bezosobowe 260,00 260,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,64 99, Ochrona zdrowia , ,00 82, Zwalczanie narkomanii 300,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 82, Składki na ubezpieczenia społeczne 408,00 407,70 99, Składki na Fundusz Pracy 45,00 44,10 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 46,43

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 290,00 14, Zakup usług pozostałych , ,40 90, Podróże służbowe krajowe 600,00 63,60 10, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,82 91, Domy pomocy społecznej , ,62 100, Zakup usług pozostałych , ,62 100, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,07 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 710, ,00 32, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 476,00 475,11 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 652, ,54 40, Składki na Fundusz Pracy 758,00 324,12 42, Zakup materiałów i wyposażenia 530,00 520,41 98, Zakup usług pozostałych 1 200, ,69 97, Podróże służbowe krajowe 200,00 50,20 25, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,96 79, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 082, ,96 79, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,96 98, Świadczenia społeczne , ,96 98, Zakup usług pozostałych 531,00 531,00 100, Dodatki mieszkaniowe 1 438, ,51 74, Świadczenia społeczne 1 438, ,51 74, Zasiłki stałe , ,00 85, Świadczenia społeczne , ,00 85, Ośrodki pomocy społecznej , ,53 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 109, ,99 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 94,29

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 631, ,57 92, Zakup materiałów i wyposażenia 4 194, ,65 83, Zakup energii 600,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 300, ,54 69, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 700,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 3 800, ,53 86, Różne opłaty i składki 700,00 368,00 52, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 630, ,71 96, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 091, ,00 69, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 400,00 916,23 38, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 125,91 31, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 790,32 39, Pozostała działalność , ,94 95, Świadczenia społeczne , ,94 95, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,69 80, Pozostała działalność , ,69 80, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 987,00 632,04 64, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35,00 22,24 62, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 809, ,56 90, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 032, ,52 71, Składki na ubezpieczenia społeczne 452,00 409,76 90, Składki na Fundusz Pracy 620,00 342,11 55, Składki na Fundusz Pracy 22,00 12,03 54, Wynagrodzenia bezosobowe , ,27 80, Wynagrodzenia bezosobowe 441,00 357,13 80, Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4 809, ,99 80, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,11 92, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 493,00 454,01 92, Zakup usług pozostałych , ,99 62, Zakup usług pozostałych 462,00 290,01 62, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 580,00 579,62 99,83 20,00 20,40 100, Podróże służbowe krajowe 200,00 198,92 66, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 075, ,17 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38,00 37,83 99,55

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,01 96, Pomoc materialna dla uczniów , ,01 96, Inne formy pomocy dla uczniów , ,01 96, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,08 93, Oczyszczanie miast i wsi , ,71 91, Zakup usług pozostałych , ,71 91, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,29 97, Zakup energii , ,50 99, Zakup usług remontowych , ,79 87, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 300,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,08 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 95, Zakup energii 7 200, ,97 90, Zakup usług pozostałych , ,86 88, Różne opłaty i składki 3 557, ,28 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,02 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,43 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,43 99, Biblioteki , ,59 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Kultura fizyczna 9 997, ,04 99, Obiekty sportowe 9 097, ,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe 9 097, ,00 98, Zadania w zakresie kultury fizycznej 900,00 898,04 99, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 898,04 9,78 Razem: , ,49 94,63

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Rodzaj: Zlecone - bieżące Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 100, Pozostała działalność , ,20 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 256,70 100, Składki na Fundusz Pracy 42,00 41,66 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 359,16 100, Zakup usług pozostałych 125,00 125,49 100, Różne opłaty i składki , ,19 100, Administracja publiczna , ,73 96, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 760, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 565, , Składki na Fundusz Pracy 578,00 578, Zakup materiałów i wyposażenia 902,00 902, Zakup usług pozostałych 2 906, , Podróże służbowe krajowe 380,00 379, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 794,00 794,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 276,00 276,42 100, Spis powszechny i inne , ,73 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 693, ,00 73, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 600, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 748,00 747,45 99, Składki na Fundusz Pracy 122,00 72,28 59, Wynagrodzenia bezosobowe 4 950, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 460, ,00 100,00 487,00 487,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 487,00 487,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 7 973, ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 020, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 141,00 140,31 100, Składki na Fundusz Pracy 22,00 22,76 100,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz Wynagrodzenia bezosobowe 1 429, ,18 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 252, ,92 100, Zakup usług pozostałych 87,00 86,10 100, Podróże służbowe krajowe 22,00 21, Pomoc społeczna , ,20 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,54 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 632, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 545, ,52 100, Składki na Fundusz Pracy 268,00 267,71 100, Zakup usług pozostałych 2 615, ,14 100, Podróże służbowe krajowe 62,00 61,52 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 912,00 911,61 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 189,00 188,96 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 320,00 320,00 100, , ,20 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 150, ,20 97, Pozostała działalność 3 600, ,00 100, Świadczenia społeczne 3 600, ,00 100,00 Rodzaj: Własne majątkowe Razem: , ,13 99,81 Razem bieżące: , ,70 95,44 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 600 Transport i łączność , ,81 100, Drogi publiczne powiatowe , ,49 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,73 100, Drogi publiczne gminne , ,32 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,13 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,19 99, Turystyka , ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Działalność usługowa , ,00 48, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 48, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 48,24

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 720 Informatyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4 913, , ,00 100, ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 913, ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,64 100, Pozostała działalność , ,64 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,64 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,04 12, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,91 11, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 500,00 500,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,91 8, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,08 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,08 99, Pozostała działalność , ,05 58, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,05 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 96, Kultura fizyczna , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 Razem własne majątkowe , ,49 15,37 OGÓŁEM , ,19 29,87

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2012 r. ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2011 Rok Rodzaj: Zlecone DOCHODY w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 100,00% Pozostała działalność , ,20 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,20 100,00% 750 Administracja publiczna , ,73 96,39% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Spis powszechny i inne , ,73 89,77% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,73 89,77% 8 460, ,00 100,00% 487,00 487,00 100,00% 487,00 487,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu 7 973, ,00 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 973, ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,20 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% , ,00 100,00% 1 150, ,20 97,67% 1 150, ,20 97,67% Pozostała działalność 3 600, ,00 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 600, ,00 100,00% Razem: , ,13 99,81% , , , ,00 805,13

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz Rodzaj: Zlecone - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 100, Pozostała działalność , ,20 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 256,70 100, Składki na Fundusz Pracy 42,00 41,66 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 359,16 100, Zakup usług pozostałych 125,00 125,49 100, Różne opłaty i składki , ,19 100, Administracja publiczna , ,73 96, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 760, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 565, , Składki na Fundusz Pracy 578,00 578, Zakup materiałów i wyposażenia 902,00 902, Zakup usług pozostałych 2 906, , Podróże służbowe krajowe 380,00 379, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 794,00 794,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 276,00 276,42 100, Spis powszechny i inne , ,73 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 693, ,00 73, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 600, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 748,00 747,45 99, Składki na Fundusz Pracy 122,00 72,28 59, Wynagrodzenia bezosobowe 4 950, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 460, ,00 100,00 487,00 487,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 487,00 487,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 7 973, ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 020, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 141,00 140,31 100,00

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 317/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 317/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 317/14 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego: ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 2 stycznia 2012 roku. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 80/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 2 stycznia 2012 roku. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 80/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2012 rok Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 grudnia 2012 roku. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 grudnia 2012 roku. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo