ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1984, 2260) oraz Uchwały Nr XVIII/134/2017 Rady Gminy Przerośl, z dnia 26 stycznia 2017r Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Przekazuje się podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach budżetu na 2017r. 1) Plan dochodów dla jednostek budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe: - dla urzędu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, - dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 2, - dla Szkoły Podstawowej w Pawłówce, zgodnie z załącznikiem Nr 3, - dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) Plan wydatków dla jednostek budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe: - dla urzędu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5, - dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 6, - dla Szkoły Podstawowej w Pawłówce, zgodnie z załącznikiem Nr 7, - dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 9, 2. Plany w poszczególnych jednostkach budżetowych należy dostosować do kwot zawartych w uchwale w sprawie budżetu gminy na 2017 rok. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podległym jednostkom organizacyjnym gminy 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń UG Przerośl.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600, Pozostała działalność 1 600, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 600, Transport i łączność 3 210, Drogi publiczne gminne 3 210, Wpływy z różnych opłat 3 210, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek 100, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 320, Wpływy z różnych opłat 3 000, Wpływy z usług 220, Wpływy z pozostałych odsetek 500, Wpływy z różnych dochodów 600, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 639,00 639,00 639, Wymiar sprawiedliwości 232,00

3 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 232, Wpływy z usług 232, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000, , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 2 358, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych 9 122, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 310, , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 000, Wpływy z opłaty targowej 2 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000, Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00

4 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 500, Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z usług 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00

5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, Oczyszczanie miast i wsi , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat 4 000,00 Dochody bieżące: ,00 PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000, Pozostała działalność 6 000, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 000, Gospodarka mieszkaniowa 1.050, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 050, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 Dochody majątkowe: 7 050,00 Ogółem dochody na 2017r.: ,00

6 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PRZEROŚLI NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 1 050, Szkoły podstawowe 1 050, Wpływy z różnych opłat 100, Wpływy z usług 100, Wpływy z pozostałych odsetek 400, Wpływy z różnych dochodów 450,00 Razem: 1 050,00

7 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWŁÓWCE NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 300, Szkoły podstawowe 300, Wpływy z pozostałych odsetek 150, Wpływy z różnych dochodów 150,00 Razem: 300,00

8 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEROŚLI NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej 300, Wpływy z różnych opłat 100, Wpływy z pozostałych odsetek 100, Wpływy z różnych dochodów 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług ,00 Razem: ,00

9 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze 5 775, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 775, Transport i łączność ,, Drogi publiczne powiatowe 1 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100, Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Turystyka , Ośrodki informacji turystycznej 4 610, Wynagrodzenia bezosobowe 550, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, Zakup energii 2 200, Zakup usług pozostałych 500, Różne opłaty i składki 160, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6 500, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, Zakup usług pozostałych 500, Różne opłaty i składki 500, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 500, Zakup usług pozostałych 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750, Różne opłaty i składki 300,00

10 4480 Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 100, Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 4 600, Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200, Działalność usługowa 8 100, Plany zagospodarowania przestrzennego 6 600, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup usług pozostałych 5 600, Cmentarze 1 500, Zakup energii 500, Zakup usług pozostałych 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 645, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 322, Składki na Fundusz Pracy 1 192, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług remontowych 200, Zakup usług zdrowotnych 50, Zakup usług pozostałych 4 000, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00

11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 175, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 000, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 530, Składki na ubezpieczenia społeczne 63, Składki na Fundusz Pracy 9, Wynagrodzenia bezosobowe 368, Zakup materiałów i wyposażenia 2 178, Podróże służbowe krajowe 165, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 1 000, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 043, Podróże służbowe krajowe 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00

12 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, Składki na Fundusz Pracy 1 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,00 639, Składki na ubezpieczenia społeczne 91, Składki na Fundusz Pracy 13, Wynagrodzenia bezosobowe 534, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 176, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 463, Składki na Fundusz Pracy 1 041, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 4 800, Zakup usług pozostałych 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 770, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 544, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Obrona cywilna 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00

13 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 200, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Przedszkola , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 441, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 121, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 221, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 268, Pozostała działalność 6 000, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 800, Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup usług pozostałych 200, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 5 900, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00

14 855 Rodzina 4 305, Świadczenie wychowawcze 4 305, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 600, Składki na ubezpieczenia społeczne 616, Składki na Fundusz Pracy 89, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 648, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 479, Składki na Fundusz Pracy 212, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 300, Zakup usług pozostałych 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Różne opłaty i składki 1 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 219, Podatek od towarów i usług (VAT) , Gospodarka odpadami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 150, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 322, Składki na Fundusz Pracy 1 049, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 100, Zakup materiałów i wyposażenia 400, Zakup energii 400, Zakup usług pozostałych 300, Schroniska dla zwierząt ,00

15 4300 Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000, Różne opłaty i składki 2 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług remontowych ,00 Wydatki bieżące: ,00 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY NA 2017R.: Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki majątkowe: ,00 Ogółem wydatki na 2017r.: ,00

16 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁĄCYCH W PRZEROŚLI NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 000, Zakup usług zdrowotnych 968, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 100, Podróże służbowe krajowe 900, Różne opłaty i składki 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 106, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 675, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 20, Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 156,00

17 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60, Inne formy wychowania przedszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 850, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 196, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 300, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 40, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 455, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 974, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych 50, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, Zakup usług pozostałych 3 500, Podróże służbowe krajowe 700, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 385, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 630, Zakup materiałów i wyposażenia 5 200,00

18 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 224, Zakup energii 879, Zakup usług remontowych 300, Zakup usług zdrowotnych 34, Zakup usług pozostałych 340, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 291, Podróże służbowe krajowe 35, Różne opłaty i składki 86, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 090, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 40, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 969, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Razem: ,00

19 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 9/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWŁÓWCE NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii 9 000, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 3 700, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400, Podróże służbowe krajowe 50, Różne opłaty i składki 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 868, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 490, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900, Składki na Fundusz Pracy 1 100, Zakup materiałów i wyposażenia 50, Zakup środków dydaktycznych i książek 450, Zakup usług zdrowotnych 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 488, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90, Inne formy wychowania przedszkolnego ,00

20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 981, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 650, Zakup materiałów i wyposażenia 100, Zakup środków dydaktycznych i książek 300, Zakup usług zdrowotnych 20, Podróże służbowe krajowe 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 974, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 983, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 2 383, Podróże służbowe krajowe 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 952, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 360, Składki na Fundusz Pracy 340, Zakup materiałów i wyposażenia 1 262, Zakup środków dydaktycznych i książek 50, Zakup energii 200, Zakup usług remontowych 54, Zakup usług zdrowotnych 5, Zakup usług pozostałych 78, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14, Różne opłaty i składki 14, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 392, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 847, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 310,00

21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400, Składki na Fundusz Pracy 485, Zakup materiałów i wyposażenia 684, Zakup środków dydaktycznych i książek 36, Zakup energii 200, Zakup usług remontowych 60, Zakup usług zdrowotnych 5, Zakup usług pozostałych 80, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50, Różne opłaty i składki 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 569, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16, Pozostała działalność 7 175, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 450, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 725,00 Razem: ,00

22 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEROŚLI NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 331, Zakup materiałów i wyposażenia 747, Zakup usług pozostałych 1 329, Różne opłaty i składki 51, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 204,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 144, Zakup usług pozostałych 603, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 603, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 950, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 257, Zakup materiałów i wyposażenia 2 968, Zakup usług remontowych 204, Zakup usług zdrowotnych 108, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 7 116, Różne opłaty i składki 101,00

23 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 920, Podatek od nieruchomości 123, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 534, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 632, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 017, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 759, Składki na Fundusz Pracy 1 321, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 101, Zakup usług zdrowotnych 141, Podróże służbowe krajowe 1 357, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 503, Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Pozostała działalność 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 415, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 621, Składki na Fundusz Pracy 491, Zakup materiałów i wyposażenia 3 750, Zakup usług pozostałych 3 651, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 201, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 151, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00

24 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 031, Zakup materiałów i wyposażenia 3 819, Zakup usług remontowych 101, Zakup usług zdrowotnych 75, Zakup usług pozostałych 8 991, Podróże służbowe krajowe 503, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Podatek od nieruchomości 62, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 402, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 603, Wspieranie rodziny 5 490, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 362, Składki na Fundusz Pracy 49, Wynagrodzenia bezosobowe 780, Zakup usług zdrowotnych 106, Zakup usług pozostałych 271, Podróże służbowe krajowe 1 316, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 456, Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00

25 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,00 639, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 639, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Razem: ,00

26 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017R. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 639, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639, Składki na ubezpieczenia społeczne 91, Składki na Fundusz Pracy 13, Wynagrodzenia bezosobowe 534, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 719, Składki na Fundusz Pracy 533, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 415, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 237, Składki na Fundusz Pracy 580, Zakup materiałów i wyposażenia 3 750, Zakup usług pozostałych 3 651, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 726,00

27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 2 000,00 Razem: ,00

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2018rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 224/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 224/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 224/17 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR /0 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia stycznia 0 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 0 rok Na podstawie art. 0 ust. pkt i ustawy z dnia marca 0 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego: ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo