ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, z 2014r. poz. 1646) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1113, zm. z 2013r. poz. 1646) Wójt Gminy Mielnik postanawia: 1. Przyjąć: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: zł - wykonanie: ,51zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: zł - wykonanie: ,58zł zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 4) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 5) Część opisową stanowi załącznik Nr Sprawozdanie o których mowa w 1 przekazać: Radzie Gminy Mielnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Adam Tobota Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 310/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2014 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wykonanie 2013r. % wykonania bieżące 600 Transport i łączność 48000, ,00 86, Drogi publiczne powiatowe 48000, ,00 86, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48000, ,00 86,2 630 Turystyka 34000, ,00 38,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 38, Pozostała działalność 34000, ,00 38,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 38, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34000, ,00 38,2 bieżące razem: 82000, ,00 66,3 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 1

3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 38,2 majątkowe 630 Turystyka , ,00 11,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 11, Pozostała działalność , ,00 11,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 11, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 11,1 majątkowe razem: , ,00 11,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 11,1 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wykonanie 2013r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9120, ,32 105, Pozostała działalność 9120, ,32 105, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9120, ,32 105,9 600 Transport i łączność 85400, ,67 101, Drogi publiczne gminne 85400, ,67 101,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 2

4 0690 Wpływy z różnych opłat 20400, ,44 104, Pozostałe odsetki 0,00 1, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65000, ,00 100,0 630 Turystyka 11611, ,27 100,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,27 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 11611, ,27 100,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,27 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11611, ,27 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,63 100, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 28000, ,84 98, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28000, ,69 98, Pozostałe odsetki 0,00 137, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95600, ,79 101, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 95600, ,03 93, Pozostałe odsetki 0,00 669, Informatyka , ,99 81,2 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 3

5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,99 81, Pozostała działalność , ,99 81,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,99 81, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,94 81, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,05 81,2 750 Administracja publiczna 30000, ,02 103, Urzędy wojewódzkie 0,00 9, Wpływy z różnych opłat 0,00 9, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30000, ,72 103, Pozostałe odsetki 0,00 939, Wpływy z różnych dochodów 30000, ,41 100,2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10000, ,51 162, Ochotnicze straże pożarne 10000, ,51 162, Wpływy z różnych dochodów 10000, ,51 162,5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,30 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,62 99, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Podatek rolny 783,00 793,00 101,3 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 4

6 0330 Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych 3252, ,00 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15000, ,00 102, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13957, ,25 107, Wpływy z różnych opłat 0,00 26, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 676, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,80 115, Podatek od nieruchomości , ,13 115, Podatek rolny 35826, ,36 96, Podatek leśny 73143, ,01 99, Podatek od środków transportowych 12470, ,70 135, Podatek od spadków i darowizn 8500, ,00 172, Wpływy z opłaty targowej 1100, ,00 107, Wpływy z opłaty miejscowej 500,00 689,00 137, Podatek od czynności cywilnoprawnych 38000, ,00 98, Wpływy z różnych opłat 300,00 908,40 302, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,51 93, Wpływy z opłaty skarbowej 8000, ,00 114, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 36981, ,91 102, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 82000, ,40 86, Wpływy z różnych opłat 0,00 299,20 - Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 5

7 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,37 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,37 120,0 758 Różne rozliczenia , ,89 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 43868, ,89 106, Pozostałe odsetki 18000, ,17 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25868, ,72 100,0 801 Oświata i wychowanie 34458, ,90 124, Szkoły podstawowe 0,00 696, Wpływy z usług 0,00 696, Przedszkola 34458, ,30 112, Wpływy z różnych opłat 15000, ,30 127, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19458, ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Pomoc społeczna , ,65 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 600, ,91 321, Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 - Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 6

8 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600, ,11 320, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4818, ,66 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4818, ,66 94, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80513, ,42 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80513, ,42 99, Zasiłki stałe 62361, ,66 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 62361, ,66 93, Ośrodki pomocy społecznej 34504, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34504, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,15 72,6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 72, Pozostała działalność , ,15 72,6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 72,6 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 7

9 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,22 75, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6803, ,93 26,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20299, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 20299, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10074, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 10225, ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11088, ,68 94, Gospodarka odpadami 7088, ,00 104, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7088, ,00 104, Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 338, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 0,00 338, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4000, ,00 67, Wpływy z różnych opłat 4000, ,00 67,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 68000, ,49 103, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , Pozostała działalność 68000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 68000, ,00 100,0 bieżące razem: , ,47 99,2 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 8

10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,41 80,3 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 94080, ,95 118, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94080, ,95 118, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 94080, ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Informatyka ,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,22 73,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,22 73, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,22 73,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,22 73,9 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 9

11 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,22 73,9 majątkowe razem: , ,17 192,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,22 70,2 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wykonanie 2013r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,65 100, Pozostała działalność , ,65 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,65 100,0 750 Administracja publiczna 57674, ,00 100, Urzędy wojewódzkie 57674, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57674, ,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 500,00 500,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,22 97,6 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 10

12 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,02 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,02 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1500, ,20 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1500, ,20 94, Pozostała działalność 5562, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5562, ,00 100,0 bieżące razem: , ,87 98,2 Ogółem: , ,51 94,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,63 68,6 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 11

13 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 310/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2014 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2013r. Wydatki Bieżące Z tego Wydatki Majątkowe w złotych % wykonania 600 Transport i łączność , ,00 0, , ,00 0,00 98, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, , ,00 0,00 98, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 48000, ,00 0, , ,00 0,00 86,2 630 Turystyka , , , , , ,50 44, Pozostała działalność , , , , , ,50 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników 25095, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 4290, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 615,00 615,00 0,00 615,00 615,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 4000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,50 0, ,50 37,4 Wydatki razem: , , , , , ,50 74,8 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2013r. Wydatki Bieżące Z tego Wydatki Majątkowe % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 900,00 0,00 671,88 671,88 0,00 74, Izby rolnicze 900,00 900,00 0,00 671,88 671,88 0,00 74,7 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 1

14 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 900,00 900,00 0,00 671,88 671,88 0,00 74,7 600 Transport i łączność , , , , , ,50 89, Lokalny transport zbiorowy 4534, ,00 0, , ,72 0,00 100, Zakup usług pozostałych 4534, ,00 0, , ,72 0,00 100, Drogi publiczne gminne , , , , , ,50 91, Zakup materiałów i wyposażenia 13800, ,00 0, , ,67 0,00 80, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,63 0,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,42 0,00 99, Różne opłaty i składki 35600, ,00 0, , ,67 0,00 42, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,50 0, ,50 59, Drogi wewnętrzne 30000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 630 Turystyka 72452, ,00 0, , ,10 0,00 62, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 69452, ,00 0, , ,10 0,00 64, Wynagrodzenia osobowe pracowników 12000, ,00 0, , ,48 0,00 31, Składki na ubezpieczenia społeczne 4100, ,00 0, , ,39 0,00 57, Składki na Fundusz Pracy 580,00 580,00 0,00 251,41 251,41 0,00 43, Wynagrodzenia bezosobowe 9000, ,00 0, , ,00 0,00 95, Wynagrodzenia bezosobowe 2719, ,00 0, , ,20 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 680,00 680,00 0,00 679,80 679,80 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 14654, ,00 0, , ,63 0,00 28, Zakup materiałów i wyposażenia 8892, ,00 0, , ,08 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 5561, ,00 0, , ,79 0,00 85, Zakup usług pozostałych 8220, ,00 0, , ,75 0,00 71, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1000, ,00 0,00 827,82 827,82 0,00 82, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 600,00 0,00 522,75 522,75 0,00 87, Różne opłaty i składki 1446, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 2

15 63095 Pozostała działalność 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , ,93 0,00 91, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 61928, ,00 0, , ,40 0,00 86, Zakup materiałów i wyposażenia 1000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 26000, ,00 0, , ,40 0,00 87, Zakup usług remontowych 29028, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 5200, ,00 0, , ,00 0,00 32, Różne opłaty i składki 700,00 700,00 0,00 480,00 480,00 0,00 68, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , ,53 0,00 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4814, ,00 0, , ,63 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 810,00 810,00 0,00 805,34 805,34 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 114,00 114,00 0,00 105,32 105,32 0,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia 15000, ,00 0, , ,40 0,00 99, Zakup energii 16500, ,00 0, , ,14 0,00 93, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,70 0,00 91, Różne opłaty i składki 3200, ,00 0, , ,00 0,00 59, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4596, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 710 Działalność usługowa 26400, ,00 0, , ,75 0,00 57, Plany zagospodarowania przestrzennego 8400, ,00 0, , ,75 0,00 80, Wynagrodzenia bezosobowe 5400, ,00 0, , ,00 0,00 90, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0, , ,75 0,00 63, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15000, ,00 0, , ,00 0,00 55, Zakup usług pozostałych 15000, ,00 0, , ,00 0,00 55, Cmentarze 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 720 Informatyka , , , , ,99 0,00 65, Pozostała działalność , , , , ,99 0,00 65,4 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 3

16 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92857, ,00 0, , ,02 0,00 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników 16386, ,00 0, , ,28 0,00 22, Składki na ubezpieczenia społeczne 15879, ,00 0, , ,77 0,00 22, Składki na ubezpieczenia społeczne 2802, ,00 0,00 620,61 620,61 0,00 22, Składki na Fundusz Pracy 2275, ,00 0,00 397,21 397,21 0,00 17, Składki na Fundusz Pracy 401,00 401,00 0,00 70,11 70,11 0,00 17, Wynagrodzenia bezosobowe 13770, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2430, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,55 0,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 91425, ,00 0, , ,45 0,00 98, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0,00 925,00 925,00 0,00 30, Zakup usług pozostałych 33915, ,00 0, , ,39 0,00 73, Zakup usług pozostałych 5985, ,00 0, , ,60 0,00 73, Zakup usług dostępu do sieci Internet 21675, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3825, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5185, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 915,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56384,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna , ,00 0, , ,49 0,00 95, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,64 0,00 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, , ,64 0,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 6200, ,00 0, , ,00 0,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,11 0,00 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10728, ,00 0, , ,12 0,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,23 0,00 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , ,54 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 4

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,13 0,00 90, Składki na Fundusz Pracy 37300, ,00 0, , ,62 0,00 82, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,34 0,00 99, Zakup energii 59500, ,00 0, , ,66 0,00 99, Zakup usług remontowych 57000, ,00 0, , ,27 0,00 93, Zakup usług zdrowotnych 3500, ,00 0, , ,00 0,00 49, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,64 0,00 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5200, ,00 0, , ,93 0,00 73, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 9800, ,00 0, , ,06 0,00 73,9 7500, ,00 0, , ,62 0,00 74, Podróże służbowe krajowe 6400, ,00 0, , ,33 0,00 60, Różne opłaty i składki 10694, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34830, ,00 0, , ,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 14000, ,00 0, , ,62 0,00 86, , ,00 0, , ,26 0,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5045, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 513,00 513,00 0,00 513,00 513,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 74,00 74,00 0,00 74,00 74,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1325, ,00 0, , ,71 0,00 100, Zakup usług pozostałych 1000, ,00 0,00 999,55 999,55 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 15,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,79 0,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia 9000, ,00 0, , ,19 0,00 44,8 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 5

18 4300 Zakup usług pozostałych 92000, ,00 0, , ,60 0,00 97, Pozostała działalność 65535, ,00 0, , ,69 0,00 98, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9200, ,00 0, , ,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 5000, ,00 0, , ,81 0,00 78, Zakup usług pozostałych 46396, ,00 0, , ,47 0,00 99, Różne opłaty i składki 4939, ,00 0, , ,41 0,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,92 84, Komendy powiatowe Policji 10000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Straż Graniczna 10000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,92 84, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35000, ,00 0, , ,50 0,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,84 0,00 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7674, ,00 0, , ,62 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 19950, ,00 0, , ,89 0,00 93, Składki na Fundusz Pracy 2860, ,00 0, , ,54 0,00 64, Wynagrodzenia bezosobowe 4400, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,33 0,00 79, Zakup energii 54000, ,00 0, , ,79 0,00 67, Zakup usług remontowych 6000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2800, ,00 0, , ,00 0,00 80, Zakup usług pozostałych 31526, ,00 0, , ,59 0,00 98, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800,00 800,00 0,00 567,25 567,25 0,00 70, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 437,72 437,72 0,00 87, Różne opłaty i składki 27500, ,00 0, , ,00 0,00 28,1 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 6

19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6750, ,00 0, , ,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000, ,00 0, , ,50 0,00 40, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1800, ,00 0, , ,75 0,00 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82000,00 0, , ,92 0, ,92 99, Zarządzanie kryzysowe 8000, ,00 0, , ,90 0,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia 2300, ,00 0, , ,41 0,00 54, Zakup usług pozostałych 5700, ,00 0, , ,49 0,00 97,7 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0, , ,60 0,00 97, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0, , ,60 0,00 97, , ,00 0, , ,60 0,00 97,3 758 Różne rozliczenia , ,00 0, , ,00 0,00 97, Rezerwy ogólne i celowe 45000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy 45000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,36 0,00 95, Szkoły podstawowe , ,00 0, , ,95 0,00 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50940, ,00 0, , ,70 0,00 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,40 0,00 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96406, ,00 0, , ,16 0,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,70 0,00 89, Składki na Fundusz Pracy 33082, ,00 0, , ,96 0,00 71, Zakup materiałów i wyposażenia 28816, ,00 0, , ,70 0,00 96, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6970, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup energii , ,00 0, , ,19 0,00 96, Zakup usług remontowych 15000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 7

20 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000, ,00 0, , ,00 0,00 83, Zakup usług pozostałych 42344, ,00 0, , ,38 0,00 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1756, ,00 0, , ,00 0,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7300, ,00 0, , ,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 10500, ,00 0, , ,76 0,00 99, Różne opłaty i składki 3500, ,00 0, , ,00 0,00 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1500, ,00 0, , ,00 0,00 96, Przedszkola , ,00 0, , ,33 0,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12256, ,00 0, , ,60 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,25 0,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19240, ,00 0, , ,07 0,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 48875, ,00 0, , ,80 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 6817, ,00 0, , ,99 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7500, ,00 0, , ,41 0,00 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3000, ,00 0, , ,23 0,00 99, Zakup energii 18900, ,00 0, , ,40 0,00 88, Zakup usług zdrowotnych 1000, ,00 0,00 602,00 602,00 0,00 60, Zakup usług pozostałych 7200, ,00 0, , ,74 0,00 92, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 784,00 784,00 0,00 783,84 783,84 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Różne opłaty i składki 2500, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13100, ,00 0, , ,00 0,00 100, Gimnazja , ,00 0, , ,35 0,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32112, ,00 0, , ,34 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,70 0,00 99,9 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 8

21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41605, ,00 0, , ,89 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 94342, ,00 0, , ,65 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 9946, ,00 0, , ,77 0,00 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27500, ,00 0, , ,00 0,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, , ,73 0,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 45000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług remontowych 10000, ,00 0, , ,62 0,00 97, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,11 0,00 98, Różne opłaty i składki 12985, ,00 0, , ,00 0,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12428, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 9428, ,00 0, , ,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Pozostała działalność 14800, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1600, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13200, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 851 Ochrona zdrowia , , , , , ,00 60, Zwalczanie narkomanii 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36981, ,00 0, , ,54 0,00 92, Świadczenia społeczne 2000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1500, ,00 0, , ,40 0,00 95, Wynagrodzenia bezosobowe 16000, ,00 0, , ,00 0,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia 6000, ,00 0, , ,29 0,00 97, Zakup usług pozostałych 10981, ,00 0, , ,85 0,00 91, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 51, Zakup materiałów i wyposażenia 25000, ,00 0, , ,11 0,00 36, Zakup usług pozostałych 76200, ,00 0, , ,73 0,00 73,3 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 9

22 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 0, , ,00 0, ,00 10,0 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,13 0,00 97, Domy pomocy społecznej 88150, ,00 0, , ,67 0,00 100, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 88150, ,00 0, , ,67 0,00 100, Rodziny zastępcze 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3000, ,00 0, , ,94 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2150, ,00 0, , ,94 0,00 100, Zakup usług pozostałych 850,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4818, ,00 0, , ,66 0,00 94, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4818, ,00 0, , ,66 0,00 94, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94384, ,00 0, , ,42 0,00 98, Świadczenia społeczne 94384, ,00 0, , ,42 0,00 98, Dodatki mieszkaniowe 2000, ,00 0,00 635,73 635,73 0,00 31, Świadczenia społeczne 2000, ,00 0,00 635,73 635,73 0,00 31, Zasiłki stałe 62361, ,00 0, , ,66 0,00 93, Świadczenia społeczne 62361, ,00 0, , ,66 0,00 93, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,25 0,00 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,69 0,00 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14700, ,00 0, , ,97 0,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 35531, ,00 0, , ,29 0,00 94, Składki na Fundusz Pracy 3127, ,00 0, , ,39 0,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia 5500, ,00 0, , ,11 0,00 98, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00 90,00 90,00 0,00 30,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 10

23 4300 Zakup usług pozostałych 11800, ,00 0, , ,17 0,00 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2100, ,00 0, , ,07 0,00 74, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 470,56 470,56 0,00 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1300, ,00 0, , ,00 0,00 78, Pozostała działalność , ,00 0, , ,80 0,00 98, Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,80 0,00 98,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, , ,21 0,00 75, Pozostała działalność , ,00 0, , ,21 0,00 75, Świadczenia społeczne 13479, ,00 0, , ,06 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 27031, ,00 0, , ,14 0,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1431, ,00 0, , ,72 0,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 4917, ,00 0, , ,44 0,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 260,00 260,00 0,00 255,83 255,83 0,00 98, Składki na Fundusz Pracy 593,00 593,00 0,00 580,80 580,80 0,00 97, Składki na Fundusz Pracy 31,00 31,00 0,00 30,77 30,77 0,00 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3710, ,00 0, , ,39 0,00 30, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 196,00 196,00 0,00 59,86 59,86 0,00 30, Wynagrodzenia bezosobowe 15045, ,00 0, , ,00 0,00 59, Wynagrodzenia bezosobowe 1515, ,00 0, , ,00 0,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia 9627, ,00 0, , ,99 0,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia 510,00 510,00 0,00 401,94 401,94 0,00 78, Zakup usług pozostałych 53228, ,00 0, , ,11 0,00 61, Zakup usług pozostałych 2819, ,00 0, , ,72 0,00 61, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 779,00 779,00 0,00 779,17 779,17 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 11

24 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41,00 41,00 0,00 41,27 41,27 0,00 100,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83299, ,00 0, , ,53 0,00 93, Pomoc materialna dla uczniów 83299, ,00 0, , ,53 0,00 93, Stypendia dla uczniów 7000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów 68299, ,00 0, , ,39 0,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia 8000, ,00 0, , ,14 0,00 99,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,57 73, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,02 72, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,51 91, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 926,00 926,00 0,00 926,00 926,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,45 0, ,45 74, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,49 0, ,49 67, Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 0, , ,08 0, ,08 100, Gospodarka odpadami , ,00 0, , ,88 0,00 72, Zakup materiałów i wyposażenia 7000, ,00 0, , ,97 0,00 33, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,91 0,00 73, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, , ,80 0,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 5000, ,00 0, , ,20 0,00 44, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,60 0,00 98, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, , ,72 0,00 95, Zakup energii , ,00 0, , ,22 0,00 98, Zakup usług pozostałych 38500, ,00 0, , ,50 0,00 80, Zakłady gospodarki komunalnej 13000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 12

25 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4000, ,00 0, , ,00 0,00 67, Zakup materiałów i wyposażenia 1500, ,00 0, , ,60 0,00 100, Zakup usług pozostałych 2500, ,00 0, , ,40 0,00 48, Pozostała działalność 43700, , , , , ,55 73, Zakup materiałów i wyposażenia 10000, ,00 0, , ,24 0,00 63, Zakup usług pozostałych 21700, ,00 0, , ,80 0,00 64, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 12000,00 0, , ,55 0, ,55 96,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,35 95, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,35 94, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 9220, ,00 0, , ,40 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 1080, ,00 0, , ,65 0,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 53860, ,00 0, , ,80 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 95000, ,00 0, , ,60 0,00 96, Zakup energii 28000, ,00 0, , ,86 0,00 89, Zakup usług remontowych 50100, ,00 0, , ,20 0,00 97, Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 0,00 654,00 654,00 0,00 81, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,12 0,00 79, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2000, ,00 0, , ,00 0,00 89, Różne opłaty i składki 1100, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,35 0, ,35 64, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4000,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 13

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GONIĄDZA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo