Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %"

Transkrypt

1 Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50 176,97 Rozdział Pozostała działalność 3.539,50 176, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.139, ,00 56,97 Dział 600 Transport i łączność , ,75 18,38 Rozdział Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 4 Rozdział Drogi publiczne gminne ,00 399,75 0, Wpływy z różnych dochodów 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 399,75 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,20 72,32 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,20 72, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4.000, , , , ,00 94,01 34,62

2 2 Dział 750 Administracja publiczna 610,40 Rozdział Urzędy gmin 610, Wpływy z różnych opłat 610,40 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,91 50,01 Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.696,62 56, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.696,62 56,55 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,48 49, Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , , , , ,00 325,00 49,28 81,60 52,78 118,96 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,43 57, Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , , , , , , ,71 66,41 57,99 69,32 43,45 94,46 41,88 61,51 71,08 Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,15 91, Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.000, , , , ,07 61,90 90,85 112,06 Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,23 44, Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,23 44,86 56,62 Dział 757 Obsługa długu publicznego 220,13 Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 220,13

3 Wpływy z różnych dochodów 220,13 Dział 758 Różne rozliczenia , ,61 56,17 Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,53 Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 49, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 49,99 Rozdział Różne rozliczenia finansowe ,61 34, Pozostałe odsetki ,61 34,43 Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,65 54,09 Rozdział Szkoły podstawowe 384, Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 49,00 335,00 Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Rozdział Przedszkola , ,65 53, Wpływy z usług 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , ,00 56,91 Rozdział Gimnazja 81, Wpływy z różnych opłat 81,00 Rozdział Stołówki szkolne , ,00 57, Wpływy z usług , ,00 57,19 Dział 852 Pomoc społeczna , ,18 65,93 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,55 25, Wpływy z różnych dochodów 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,61 21,54

4 4 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,21 90, Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 9, ,00 90,47 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Rozdział Zasiłki stałe , ,67 59, Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 71, ,00 59,15 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 53,84 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.820,75 76, Wpływy z usług 3.820,75 76,41 Rozdział Pozostała działalność , ,00 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 72,09 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 126,94 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Rozdział Pozostała działalność , Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,90 29,85 Rozdział Gospodarka odpadami , ,22 52, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,61 0,41 52,03 Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej ,00

5 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,74 125, Wpływy z różnych opłat ,74 125,27 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 323, Wpływy z opłaty produktowej 323,94 R a z e m: , ,23 53,30 Dochody na zadania zlecone Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Pozostała działalność Dział 750 Administracja publiczna , ,00 50,02 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,00 50, , ,00 50,02 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 97,25 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.560,00 780, ,00 780,00 Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,00

6 , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,49 Rozdział Szkoły podstawowe , , , ,08 Rozdział Gimnazja , , , ,41 Dział 852 Pomoc społeczna , ,00 55,04 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 54, , ,00 54,93 Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , , ,14 Rozdział Dodatki mieszkaniowe 3.500, , , ,00 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Rozdział Pozostała działalność 1.131, , , ,00 R a z e m: , ,61 60,00 O g ó ł e m: , ,84 54,38

7 7 Wydatki na zadania własne Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,39 14,71 Rozdział 08 Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 Rozdział Izby rolnicze 7.000, ,39 52, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7.000, ,39 52,54 Rozdział Pozostała działalność Dział 600 Transport i łączność , ,70 14,03 Rozdział Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozdział Drogi publiczne gminne , ,58 14, Składniki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składniki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, , , , ,00 587,90 36,75 385, , , , ,30 58,79 36,75 7,70 65,09 2,54 83,07 3,29 Rozdział Pozostała działalność ,12 56, , , , ,04 95,40 53,84 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,56 45,31 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,56 52, Składniki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składniki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200, , ,00 8.,00 412,56 58,80 270, ,35 11, , ,90 41,25 29,40 27,02 59,59 0,22 96,26 99,97

8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 90,75 Rozdział Pozostała działalność , ,00 23, , ,00 38,66 Dział 710 Działalność usługowa ,49 25,75 Rozdział Cmentarze 339,00 16,95 339,00 16,95 Rozdział Pozostała działalność ,49 25, Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8.000, , ,00 600,00 212, , , ,00 557,70 1,06 54,17 28,27 93,60 92,95 Dział 750 Administracja publiczna , ,10 48,40 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,81 55, Składniki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składniki na Fundusz Pracy 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 500, , , , ,00 440,54 65,60 94,53 37,36 70,66 88,10 Rozdział Rady gmin ,18 43, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,05 1.,32 76,81 46,55 18,33 3,84 Rozdział Urzędy gmin , ,04 49, Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4140 Wpłaty Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4270 Zakup usług remontowych , , , , , , , , , , , , , , , ,00 42,33 48,86 89,14 44,82 61,00 38,16 33,21 41,28 26,12 33,02

9 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , ,00 77,15 17,80 20,41 38,96 80,00 77,46 42,26 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,79 21, , , , ,88 28,01 22,84 Rozdział Pozostała działalność , ,28 37, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , , ,00 568, ,00 11,59 95,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,71 58,70 Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne , ,12 62, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , , ,00 1 2, , , ,34 241, , , ,00 99, ,00 71,85 57,35 8,04 87,77 47,99 99,33 99,00 Rozdział Zarządzanie kryzysowe 41,73 2, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 41,73 4,17 Rozdział Pozostała działalność 1 838,86 5, ,86 5,59

10 10 Dział 757 Obsługa długu publicznego , ,02 33,68 Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,02 33, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,02 33,68 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 Rozdział Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,90 55,43 Rozdział Szkoły podstawowe , ,90 57, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 120, , , ,54 172, , , , , , ,00 55,07 54,47 54,43 56,99 60,97 63,13 8,00 16,71 41,87 30,07 2,45 62,69 41,26 44,65 60,97 59,22 Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,12 45, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , , ,00 56,66 42,70 47,40 34,50 17,73 Rozdział Przedszkola , ,82 55, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

11 11 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4220 Zakup środków żywnościowych 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , , , , , , , ,37 39,82 572, , , ,60 954,65 739, ,00 49,08 54,43 55,35 42,29 45,10 38,05 60,43 3,98 19,08 43,20 98,25,95 31,82 36,97 Rozdział Gimnazja , ,46 57, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , ,00 200, , , , , , , , , , , , ,46 61, , ,79 182, , , , , , ,00 52,31 53,64 57,24 51,06 68,19 76,86 30,65 9,81 41,40 9,10 45,94 39,22 67,34 74,34 57,30 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,78 44, ,78 44,17 Rozdział Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół , ,24 54, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , , ,00 127, , , , ,21 6,39 54,80 44,64 22,09

12 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500, , , , ,05 156, ,53 596,80 594,83, , ,00 56,31 7,82 53,43 19,89 19,82 20,00 61,75 Rozdział Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli , ,60 32, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000, , , , ,00 87,77 34,86 Rozdział Stołówki szkolne , ,57 47, składki na ubezpieczenia społeczne 4220 Zakup środków żywności 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , ,00 40,87,01 41,75 29,52 59,91 42,54 Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,33 32, składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 400, , ,73 146,18 32,77 29,73 36,54 Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,08 43, składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,12 45,99 40,85 12,34 Rozdział Pozostała działalność , , , ,00 Dział 851 Ochrona zdrowia.000, ,29 48,27 Rozdział Zwalczanie narkomanii ,00 4 3,60 4 9,00

13 ,00 Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,29 54, Inne formy pomocy dla uczniów 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych ,00 981, ,00 900, , , ,00 500,00 300,00 500, , ,00 980, ,34 289, , ,47 773, , ,93 50,39 40,55 32,11 65,12 57,04 77,39 63,63 Dział 852 Pomoc społeczna , ,77 49,09 Rozdział Domy pomocy społecznej ,13 47, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,13 47,56 Rozdział Rodziny zastępcze ,00 22, ,00 22,62 Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 585,70 11,71 355,54 230,16 17,77 7,67 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,97 49, , ,00 900, , ,40 418,91 49,99 49,90 46,54 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,99 61, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,99 61,38 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , ,00 61, Świadczenia społeczne , ,00 61,47 Rozdział Dodatki mieszkaniowe ,56 36, Świadczenia społeczne ,56 36,80 Rozdział Zasiłki stałe , ,12 49,30

14 Świadczenia społeczne , ,12 49,30 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej , ,73 54, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200, , , , , , , , , , ,00 600, , , , , ,26 991, , ,13 644, , ,05 50,92 50,65 39,28 57,11 39,66 59,15 73,64 26,86 54,55 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,48 45, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300, , , , , ,00 220, , , , , ,16 940, ,86 42,65 44,62 46,38 14,28 Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.500, , Świadczenia społeczne 8.500, ,00 Rozdział Pozostała działalność , ,09 40, Świadczenia społeczne , ,00 40,26 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,25 53,78 Rozdział Świetlice szkolne , ,27 49, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4120 Składniki na Fundusz Pracy , , , ,00 4., , , , , , , ,00 37,20 48,67 49,01 52,22 Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4.569,00 45, ,00 45,69 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów , ,00 87, Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , ,00 87,80

15 15 Rozdział Pozostała działalność , ,98 3, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 776, ,98 38,80 2,37 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,82 40,42 Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozdział Gospodarka odpadami , ,47 40, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 559,00 722, , , , ,61 279, ,15 48,33 117,24 50,51 50,03 40,91 Rozdział Oczyszczanie miasta i wsi , ,57 39, , , , , ,00 58,42 38,53 90,00 Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,92 36, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 75, ,23 40,28 1,51 46,82 Rozdział Schroniska dla zwierząt , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,66 Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg ,61 51, Zakup usług remontowych , , , , ,36 45,31 92,50 56,54 Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej , ,59 55, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych , , , ,59 61,00 Rozdział Pozostała działalność , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00

16 16 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,80 50,82 Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,11 Rozdział Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,14 Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Rozdział Pozostała działalność 1.604,08 80, ,00 500, ,00 104,80 20,96 Dział 926 Kultura fizyczna i sport , ,91 54,56 Rozdział Obiekty sportowe ,91 41, , , , , ,40 118,00 22,07 69,26 58,30 11,80 Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 73, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 200,00 77,77 4,00 R a z e m: , ,71 48,66

17 17 Wydatki na zadania zlecone Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Pozostała działalność 502,68 71, , , ,10 502,68 71, , , ,10 Dział 750 Administracja publiczna , ,51 49,55 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,51 49, Składniki na Fundusz Pracy , , , , , , ,74 866,34 34,89 92,31 41,25 91,40 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 97,25 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.560,00 780, ,00 780,00 Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 685,00 96, , , ,00 286, ,00 684,97 96, , , ,13 286,04,6 99,97 Dział 801 Oświata i wychowanie ,49 Rozdział Szkoły podstawowe , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,50 387,58 Rozdział Gimnazja , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,87 219,54

18 18 Dział 852 Pomoc społeczna , ,17 53,24 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,31 53, Świadczenia społeczne , , , ,00 2., , ,00 500, , , , , ,07 901, , ,08 89, ,86 53,26 44,23 52,99 42,91 69,19 77,01 17,93 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,20 54, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,20 54,62 Rozdział Dodatki mieszkaniowe 3.500, ,66 77, Świadczenia społeczne 3.500, ,66 77,36 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne 7 7 Rozdział Pozostała działalność 1.131,00 631,00 500,00 R a z e m: , ,80 57,03 O g ó ł e m: , ,51 50,02

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2014 na 2015 rok za rok 2015 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR IV/230 /16 BURMISTRZA NIEMODLINA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR IV/230 /16 BURMISTRZA NIEMODLINA. z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR IV/230 /16 BURMISTRZA NIEMODLINA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niemodlin za I półrocze 2016 roku. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo