Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Wójt Gminy Stanisławów postanawia co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Gminy Stanisławów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za rok 2013, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za rok 2013, oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w brzmieniu według załączonego materiału. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Stanisławów Wojciech Witczak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dział Rozdział Realizacja dochodów budżetowych za 2013 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na rok 2013 w zł. Wykonanie za 2013 r. % wykonania 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,45 100,93% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,41 101,18% 0830 Wpływy z usług , ,11 101,10% 0920 Pozostałe odsetki 800, ,30 139,79% Pozostała działalność , ,04 100,22% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,71 109,86% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,33 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 35, Drogi publiczne gminne 0,00 35,68 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 35, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,39 127,53% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,39 127,53% Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,94 100,11% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 29,94 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,53 114,11% publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 100,00 167,19 167,19% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,79 192,99% Dochody Strona 1

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,13 106,24% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,00% Urzędy Gmin 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,13 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 097, ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 097, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 097, ,00 100,00% 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500,00 500,00 100,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 300,00 100,00% Obrona cywilna 300,00 300,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 300,00 100,00% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,32 98,84% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,03 145,75% Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty , ,03 146,49% podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 100,00 26,00 26,00% Dochody Strona 2

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , ,55 100,09% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 99,96% 0320 Podatek rolny 1 800, ,75 104,10% 0330 Podatek leśny , ,30 100,22% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 104,12% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 100,05% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 1 000, ,70 151,6% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,48 102,28% 0310 Podatek od nieruchomości , ,52 103,12% 0320 Podatek rolny , ,23 101,15% 0330 Podatek leśny , ,24 100,40% 0340 Podatek od środków transportowych , ,20 110,37% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 107,08% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 81,93% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez j.s.t. na podstawie , ,58 108,16% odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,48 97,54% 0690 Wpływy z różnych opłat 500, ,86 441,37% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 2 403, ,37 141,88% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,77 98,12% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,40 93,26% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu , ,37 100,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,49 96,08% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,49 56,57% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,33 100,01% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Dochody Strona 3

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,33 101,80% 0920 Pozostałe odsetki 1 500, ,74 174,85% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,59 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,22 96,69% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00% bieżących gmin Przedszkola , ,17 95,80% 0830 Wpływy z usług , ,75 91,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,42 102,71% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00% bieżących gmin Dowożenie uczniów do szkół 900, ,00 219,00% 0830 Wpływy z usług 900, ,00 219,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,15 95,79% 0830 Wpływy z usług , ,15 95,79% Pozostała działalność , ,90 99,47% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2000 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków uuropejskich , ,90 99,47% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,10 98,28% Wspieranie rodziny , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,10 98,01% ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,38 98,03% Dochody Strona 4

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz , ,72 96,16% innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 9 006, ,45 99,99% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 1 008, ,00 100,00% zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 7 998, ,45 99,99% bieżących gmin Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% Zasiłki stałe , ,80 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,80 100,00% bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej , ,75 99,77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,75 99,77% bieżących gmin Pozostała działalność , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych , ,00 100,00% zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% Dochody Strona 5

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,59 93,20% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,68 98,63% 0830 Wpływy z usług , ,03 99,15% 0920 Pozostałe odsetki 1 750,00 529,65 30,27% Gospodarka odpadami , ,19 91,03% Wpływy z różnych opłat 2 000, ,23 107,06% 0830 Wpływy z usług , ,20 85,68% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,46 100,00% , ,07 50,67% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,07 50,67% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 000, ,65 64,30% Wpływy z opłaty produktowej 7 000, ,65 64,30% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , ,48 83,27% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,48 83,27% Dochody Strona 6

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2007 w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,17 83,27% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2009 w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 013, ,31 83,27% Razem dochody bieżące , ,69 99,64% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,48 83,27% Dochody majątkowe Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2013 w zł. Wykonanie za 2013 r. % wykonania 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,56 99,18% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 972,00 972,72 100,07% Środki na dofinansowanie własnych 6290 inwestycji gmin, powiatów, samorządów 972,00 972,72 100,07% województw, pozyskane z innych źródeł Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,84 99,17% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,84 99,17% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, , Drogi publiczne gminne 0, ,00 Środki na dofinansowanie własnych 6290 inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 95,92% Dochody Strona 7

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 95,92% Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania , ,00 95,92% wieczystego nieruchomości 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,73 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,73 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,73 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,62 90,68% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,62 90,68% Środki na dofinansowanie własnych 6290 inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,62 90,68% 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 0,00 0,00% Obiekty sportowe ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któych mowa 6207 w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 0,00 0,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któych mowa 6209 w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% Razem dochody majątkowe , ,91 62,44% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% Dochody budżetu gminy ogółem , ,60 97,07% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,48 9,91% Dochody Strona 8

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW ZA 2013 r. Dział Nazwa działu Plan na 2013 w zł. Wykonanie za 2013 r. % wykonania 6 : Rolnictwo i łowiectwo , ,01 100,77% 600 Transport i łączność 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,39 113,77% 750 Administracja publiczna , ,13 106,24% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 097, ,00 100,00% sądownictwa 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 300,00 100,00% Dochody od osób prawnych, osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie , ,32 98,84% posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia , ,06 100,01% 801 Oświata i wychowanie , ,22 96,69% 852 Pomoc społeczna , ,10 98,28% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,21 91,65% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , ,48 9,91% Razem : , ,60 97,07% Dochody Strona 9

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2013 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w tym Ogółem % Plan na 2013 Wykonanie Wykonanie wykonania Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wykonanie za r. w zł. wydatków wydatków wydatków 2013 r. w zł. bieżących majątkowych 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,68 93,95% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,46 0,00 91,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,63 94,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 932, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,28 90,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 315, , ,48 88,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,88 79,99% 4260 Zakup energii , , ,89 93,68% 4270 Zakup usług remontowych , , ,68 93,22% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,31 83,39% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 900,00 755,40 755,40 83,93% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500, , ,81 74,94% 4430 Różne opłaty i składki , , ,10 98,30% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282, , ,00 100,00% Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , , ,00 0,00 87% Wydatki Strona 1

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Zakup usług pozostałych , , ,00 87,17% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,68 0, ,68 98,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,68 98,43% Pozostała działalność , , ,80 0,00 99,48% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 300, , ,47 90,28% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 278,08 278,08 278,08 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,61 19,61 19,61 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 384,15 384,15 384,15 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 241,56 241,56 241,56 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,93 100,00% 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 515, ,69 0, ,69 100,00% Rozwój przedsiębiorczości 1 515, ,69 0, ,69 100,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 515, ,69 0, ,69 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,74 98,11% Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , , ,00 100,00% zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , ,74 98,09% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 87,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,90 85,24% 4270 Zakup usług remontowych , , ,78 98,34% Wydatki Strona 2

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Zakup usług pozostałych , , ,47 99,73% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 000, , ,56 39,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 99,41% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,74 98,50% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,11 0,00 62,82% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,55 0,00 47,65% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,55 54,06% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000, , ,00 22,00% Działalność usługowa , , ,56 0,00 75,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 12,47 12,47 2,49% 4260 Zakup energii 2 800, , ,76 41,17% 4270 Zakup usług remontowych , , ,34 76,95% 4300 Zakup usług pozostałych 7 500, , ,99 91,04% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 600,00 600,00 60,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,57 0,00 50,31% Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,57 0,00 57,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,00 99,85% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,57 55,04% Cmentarze 6 500,00 390,00 390,00 0,00 6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 390,00 390,00 78,00% 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 0,00 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,01 93,07% Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 289, , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 100,00% Wydatki Strona 3

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Rady gmin , , ,57 0,00 89,98% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 90,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 850, , ,11 99,49% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, , ,62 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 600,00 313,84 313,84 52,31% Urzędy gmin , , , ,89 93,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,62 95,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne , , ,00 99,40% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,92 90,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,21 87,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,88 93,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,44 86,22% 4260 Zakup energii , , ,80 74,90% 4270 Zakup usług remontowych , , ,53 98,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000, , ,00 77,20% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,20 91,56% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet , , ,33 90,71% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 2 500, , ,22 81,09% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 7 500, , ,86 73,29% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 300, , ,21 62,27% 4430 Różne opłaty i składki 5 854, , ,60 91,37% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , , ,22 88,48% Wydatki Strona 4

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 0, ,89 99,93% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,00 0, ,00 68,94% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,01 0,00 89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 400, , ,69 86,01% 4300 Zakup usług pozostałych 2 600, , ,32 97,51% Pozostała działalność , , , ,12 71,40% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000, , ,00 91,29% 4430 Różne opłaty i składki 5 200, , ,30 99,62% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 792, , ,12 29,30% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 097, , ,00 0,00 100% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 097, , ,00 0,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 1 097, , ,00 100,00% 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 500,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 451,40 451,40 451,40 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 48,60 48,60 48,60 100,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,63 88,34% Komendy Wojewódzkie Policji 1 000, , ,00 0,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 1 000, , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , , , ,63 88,26% Wydatki Strona 5

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,83 99,22% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 104,28 104,28 13,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,96 87,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,66 73,24% 4260 Zakup energii 3 700, , ,65 47,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 600, , , Zakup usług pozostałych , , ,91 94,52% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 1 500, , ,29 81,09% 4430 Różne opłaty i składki , , ,50 99,58% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,63 100,00% Obrona cywilna 300,00 300,00 300,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 100,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,10 0,00 80,89% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , , ,10 0,00 80,89% pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,10 80,89% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,00 97,36% Szkoły podstawowe , , ,40 0,00 98,07% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,37 98,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,76 98,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,74 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,31 93,68% Wydatki Strona 6

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Składki na fundusz pracy , , ,07 92,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 660, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,76 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,44 92,41% 4260 Zakup energii , , ,68 99,99% 4270 Zakup usług remontowych , , ,28 99,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 720, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,27 99,98% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 5 700, , ,79 99,45% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,93 88,85% 4430 Różne opłaty i składki 6 000, , ,00 99,48% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,11 0,00 97,32% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,83 98,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,34 98,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,38 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,83 92,76% 4120 Składki na fundusz pracy 7 530, , ,15 91,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,18 94,81% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 721,30 721,30 72,13% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 569,00 568,10 568,10 99,84% Przedszkola , , , ,00 90,61% Wydatki Strona 7

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , , ,30 83,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,03 98,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,79 98,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,81 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,06 92,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 185, , ,84 92,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,53 99,99% 4220 Zakup środków żywności , , ,64 97,96% 4260 Zakup energii 4 360, , ,22 99,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 470,00 470,00 470,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 710, , ,17 98,50% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu , , ,13 58,75% terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 950,00 922,32 922,32 97,09% 4410 Podróże służbowe krajowe 850,00 808,96 808,96 95,17% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , , ,00 100,00% Gimnazja , , ,60 0,00 98,27% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,89 98,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,56 98,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,53 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,87 95,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,34 93,15% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 415,00 415,00 415,00 100,00% Wydatki Strona 8

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , , ,48 99,43% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, , ,58 96,91% 4260 Zakup energii , , ,63 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 890, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,53 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 1 320, , ,24 99,34% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300, , ,95 83,23% 4430 Różne opłaty i składki 2 557, , ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 100,00% Dowożenie uczniów do szkół , , ,68 0,00 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 850, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,68 99,99% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,06 0,00 97,72% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,01 98,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,51 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,03 92,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 369, , ,44 93,14% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, , ,00 99,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,32 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 160,00 160,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 745, , ,87 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 1 710, , ,13 99,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 650, , ,75 99,00% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 6 380, , ,00 100,00% Wydatki Strona 9

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0,00 80,49% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 80,49% Stołówki szkolne , , ,15 0,00 96,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,11 98,18% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,34 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,35 92,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 117, , ,03 92,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,23 98,30% 4220 Zakup środków żywności , , ,10 95,38% 4260 Zakup energii , , ,14 99,93% 4270 Zakup usług remontowych 4 150, , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 370,00 370,00 370,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 200, , ,50 98,73% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100, , ,35 99,21% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,00 0,00 96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 88,80% 4440 Odpis na ZFŚS , , ,00 100,00% 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,08 0,00 89,62% Zwalczanie narkomanii , , ,00 0,00 94,47% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora , , ,00 100,00% finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 89,44% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,08 0,00 88,50% Wydatki Strona 10

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora , , ,00 100,00% finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 450,00 328,12 328,12 72,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 22,09 22,09 44,18% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,14 97,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 478, , ,71 50,91% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,88 85,21% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 1 000,00 532,14 532,14 53,21% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 800,00 750,00 750,00 93,75% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,22 0,00 98,61% Domy pomocy społecznej , , ,00 0,00 100,00% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych j.s.t , , ,00 100,00% Wspieranie rodziny , , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100,00% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,38 0,00 98,07% rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , ,00 98,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,46 97,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 692, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,40 98,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 272, , ,65 100,00% Wydatki Strona 11

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz Wynagrodzenia bezosobowe 1 425, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 014, , ,87 95,75% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 800,00 400,00 400,00 50,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 43,00 43,00 43,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 641, , , ,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 9 006, , ,45 0,00 99,99% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 006, , ,45 99,99% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,56 0,00 99,98% 3110 Świadczenia społeczne , , ,56 99,98% Zasiłki stałe , , ,80 0,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , , ,80 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , , ,67 0,00 99,69% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,24 99,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,41 99,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 040, , ,90 97,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,99 99,66% 4260 Zakup energii 1 100, , , Zakup usług pozostałych 1 843, , ,13 98,54% Wydatki Strona 12

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 2 922, , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 680, , ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 5 849, , ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 3 671, , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,36 0,00 96,32% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 711, , ,36 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 95,61% Pozostała działalność , , ,00 0,00 100% 3110 Świadczenia społeczne , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 199,00 199,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 100,00% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 103,00 103,00 103,00 100,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,55 0,00 98,36% Świetlice szkolne , , ,55 0,00 97,46% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 125, , ,12 98,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,22 98,16% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 776, , ,83 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,65 92,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 880, , ,30 92,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 775, , ,49 99,35% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 977,86 977,86 97,79% 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 687,08 687,08 98,15% Wydatki Strona 13

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz Odpisy na ZFŚS 7 450, , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0,00 100% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000, , ,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3240 Stypendia dla uczniów , , ,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla ucznióe , , ,00 99,79% Pozostała działalność 3 000, , ,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 000, , ,00 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,61 77,70% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,75 74,78% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 88,44% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 873, , ,40 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,27 85,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 891, , ,48 92,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,24 51,87% 4260 Zakup energii , , ,23 95,10% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,80 82,15% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 2 300, , ,64 93,81% 4430 Różne opłaty i składki , , ,03 57,18% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282, , ,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,88 75,41% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,87 71,61% Gospodarka odpadami , , ,85 0,00 92,01% Wydatki Strona 14

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz Zakup usług pozostałych , , ,85 92,01% Oczyszczanie miast i wsi , , ,62 0,00 77,70% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,70 90,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 348, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,38 85,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy 727,00 666,29 666,29 91,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,42 21,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 576,83 576,83 14,42% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 2 188, , ,00 100,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,86 82,73% 4260 Zakup energii , , ,75 77,17% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,57 98,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,86 87,34% Pozostała działalność , , , ,00 85,05% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,59 81,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 789, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,50 85,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 469, , ,38 78,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,26 78,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,04 73,89% 4260 Zakup energii , , ,06 95,98% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,42 92,74% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 1 000, , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 120,70 120,70 12,07% 4430 Różne opłaty i składki 4 872, , ,00 44,13% 4440 Odpisy na ZFŚS 4 558, , ,00 100,00% Wydatki Strona 15

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 500, , ,00 72,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000, ,00 0, ,00 100,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,75 96,45% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,75 97% Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,41 88,51% 4270 Zakup usług remontowych 9 600, , ,79 99,15% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, , ,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 4 335, , ,75 100,00% Biblioteki , , ,00 0,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,80 0,00 85,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,80 84,28% 926 KULTURA FIZYCZNA , , , ,56 99% Obiekty sportowe , ,24 0, ,24 100% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 100% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 0, ,24 99% Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu , , ,53 0,00 96% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań , , ,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki Strona 16

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 93,87% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 6 930, , ,00 78,24% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 236, , ,47 99,99% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 453, , ,31 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,75 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 3 570, , ,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 630,00 630,00 630,00 100,00% Pozostała działalność , , , ,32 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , , ,32 100,00% Razem : , , , ,67 92,19% Wydatki Strona 17

28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 28 Poz Zestawienie wydatków według rodzajów: Plan Wykonanie 1. Wydatki bieżące , ,76 95,08% w tym: a) wynagrodzenia i pochodne , ,59 96,48% b) dotacje na zadania bieżące , ,30 93,81% c) wydatki na obsługę długu gminy , ,10 80,89% d) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 98,32% e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00 0,00 f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2 i 3 (z , ,78 93,48% udziałem środków UE) 2. Wydatki majątkowe , ,67 79,26% w tym inwestycyjne , ,67 79,26% z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2 i 3 (z udziałem środków UE) , ,54 77,59% Ogółem wydatki (1 + 2) , ,43 92,19% Wydatki Strona 18

29 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 29 Poz ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA WYDATKÓW 2013 r. Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2013 r. w zł. Wykonanie za 2013 r. w zł. w tym Ogółem % Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych wykonania wydatków 6 : Rolnictwo i łowiectwo , , , ,68 93,95% 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 515, ,69 0, ,69 100,00% 600 Transport i łączność , , , ,74 98,11% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,11 0,00 62,82% 710 Działalność usługowa , , ,57 0,00 50,31% 750 Administracja publiczna , , , ,01 93,07% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 097, , ,00 0,00 100,00% 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 500,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,63 88,34% 757 Obsługa długu publicznego , , ,10 0,00 80,89% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , , ,00 97,36% 851 Ochrona zdrowia , , ,08 0,00 89,62% 852 Pomoc społeczna , , ,22 0,00 98,61% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,55 0,00 98,36% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,61 77,70% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,75 96,45% 926 Kultura fizyczna , , , ,56 99,12% Razem : , , , ,67 92,19% Wydatki Strona 19

30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 30 Poz Tabela Nr 3 Dział REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie Stanisławów za 2013 r. Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na rok 2013 w zł. Wykonanie za 2013 r. % wykonania 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,33 100,00% Pozostała działalność , ,33 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,33 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,00% 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500,00 500,00 100,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 300,00 100,00% Obrona cywilna 300,00 300,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 300,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,38 98,04% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z , ,38 98,03% ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,38 98,03% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1 008, ,00 100,00% Dochody Strona 1

31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 31 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 008, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,00% Ogółem dotacje na zadania zlecone , ,71 98,22% Dochody Strona 2

32 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 32 Poz Tabela Nr 4 Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu REALIZACJA WYDATKÓW na zadania z akresy administracji rządowej zlecone ustawami gminie Stanisławów w 2013 r. Plan na 2013 r. w zł. Wykonanie za 2013 r. w zł. Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych Ogółem % wykonania wydatków 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,33 0,00 100% Pozostała działalność , , ,33 0,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 278,08 278,08 278,08 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy 19,61 19,61 19,61 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 384,15 384,15 384,15 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 241,56 241,56 241,56 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,93 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0,00 100% Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 289, , ,00 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy 500,00 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 100,00% 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 500,00 0,00 100% Pozostałe wydatki obronne 451,40 451,40 451,40 0,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 451,40 451,40 451,40 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 48,60 48,60 48,60 100,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 300,00 300,00 100,00% w tym Wydatki Strona 1

33 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 33 Poz Obrona cywilna 300,00 300,00 300,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,38 0,00 98,04% Świadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z , , ,38 0,00 98,03% ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , ,00 98,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,46 96,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 343, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,40 98,73% 4120 Składki na fundusz pracy 972,65 972,65 972,65 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 257,00 128,87 128,87 50,14% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 400,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 43,00 43,00 43,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 094, , ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 1 008, , ,00 0,00 100,00% rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 008, , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,00 0,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 199,00 199,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 100,00% Wydatki Strona 2

34 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 34 Poz Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 103,00 103,00 103,00 100,00% Ogółem zadania zlecone , , ,71 0,00 98,22% Wydatki Strona 3

35 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 35 Poz Tabela Nr 5. do zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gm. z dn r. Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych Wykonanie % wykonani a Dochody , ,60 97,07% 2. Wydatki , ,43 92,19% 3. Wynik budżetu , ,83 46,16% I. Przychody ogółem: (1+2+3) , ,24 63,11% Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,36 205,24% , ,00 14,65% w tym:pożyczka z WFOŚiGW ,00 0,00 0,00% Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów , ,00 19,74% Przychody z zaciągniętych pożyczek na 3. finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,88 91,98% II. Rozchody ogółem: , ,00 100,00% 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów , ,00 100,00% 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek , ,00 100,00%

36 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 36 Poz Tabela nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gm. Stanisławów z dnia r. Wydatków majątkowe i inwestycyjne realizowane w roku w tym w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2013 ogółem Plan wydatków majątko- wych i inwestycyj- nych realizowa- nych tylko w 2013 roku Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2013, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF Wykonanie w 2013 r % wykonania Przyspieszenie wzrostu konku , , ,69 100,00% rencyjności Woj. Mazow. przez 1. budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (WB) Budowa dróg gminnych w tym: ,00 0, , ,74 99,39% 2.a 6057 Budowa chodników i miejsc postojowych, i oraz przebudowa podjazdu i zjazdów w 6059 Stanisławowie , , ,74 99,18% 2.b 6050 Przebudowa ul.polnej w Stanisławowie , , ,00 100,00% Zakup sprzętu komputerowego do , , ,00 68,94% Urzędu Gminy w Stanisławowie

37 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 37 Poz Rozwój elektronicznej admin. w samorządach Woj. Mazow. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 6 792, , ,12 29,30% województwa - rozwój e-usług w administracji Budowa remiazy dla OSP , , ,63 100,00% w Pustwlniku Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowosci Stanisławów , , ,75 73,67% i etap II Budowa nowych punktów , , ,86 87,34% świetlnych na terenie gminy Budowa boisk sportoych , , ,24 99,76% 8. i w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz 6059 budowa placu zabaw w Stanisławowie Zakup urządzeń na plac zabaw , , ,32 100,00% 9 w Rządzy Termomodernizacja budynku , , ,89 99,93% 10 Urzędu Gminy w Stanisławowie Zakup szafy chłodniczej do 4 335, , ,75 100,00% świetlicy wiejskiej

38 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 38 Poz Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów , , ,68 98,43% Budowa chodnika przy drodze Nr 4333W Stanisławów - Papiernia - gr. Powiatu na odc. od Stanisławowa do Prądzewa Kopaczewa Założenie monitoringu terenu wokół przystanku w Stanisławowie Zakup kuchni gazowej do przedszkola w Stanisławowie , , ,00 100,00% 9 000, , ,00 100,00% , , ,00 100,00% Ogółem wydatki inwestycyjne , , , ,67 79,26%

39 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 39 Poz Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Tabela nr 7 do Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gminy z dnia r. podmiotowej celowej Wykonanie wykonania Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki ,00 100,00% 1 Samorządowa instytucja kultury ,00 100,00% Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie Biblioteki Jednostki nie należące do sektora finansów Treść , ,00 % 100,00% 100,00% Nazwa zadania - podmiotu ,30 86,78% Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Przedszkole "Promyczek" - realizująca zadania z zakresu oświaty Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu preferująca styl życia wolny od uzależnień Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu preferująca styl życia wolny od uzależnień Realizacja pomocy materialnej dla ucznuów o charakterze stypendialnym Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przkazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Kwota dotacji /w zł./ ,30 83,95% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% Ogółem ,30 Ogółem udzielone dotacje ,30 93,81%

40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 40 Poz Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 roku Tabela Nr 8 do Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gminy z dnia r. Z tytułu Dział Rozdział Plan Wykonanie Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Opłat produktowych Dochody % wykonania , ,07 50,67% , ,65 64,30% Na realizację zadań z zakresu Godpodatki ściekowej i ochrony wód - przedsięwzięcia związane z ochroną wód Oczyszczania miast i wsi - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi Wydatki Dział Rozdział Plan Wykonanie % wykonania , ,07 50,67% , ,65 64,30% Ogółem dochody , ,72 54,64% Ogółem wydatki , ,72 54,64%

41 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 41 Tabela Nr 9 do Zarządzenia nr 9/2014 Wójta Gminy z dnia Poz Wykonanie plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013 Lp. wsi Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota (zł) Wykonanie % wykonania Choiny Ciopan Dowóz tłucznia na drodze gminnej we wsi 9 924, ,96 100,00% Dowóz żużla na drogę gminną przez wieś 6 478, ,37 100,00% Ciopan Budowa oświetlenia ulicznego 2 500, ,00 100,00% 3 Ciopan - razem 8 978, ,37 100,00% Cisówka Dowóz żwiru na drogę przez wieś 3 000, ,00 100,00% Cisówka Zakup materiałów do remontu świetlicy i zaktp wyposażenia , ,88 100,00% 4 Cisówka - razem , ,88 100,00% Czarna Roboty ziemne - udrożnienie rowów przydrożnych drogi gminnej 5 008, ,01 100,00% Czarna Prace geodezyjne 2 700, ,00 100,00% Zakup materiałów do remontu Czarna świetlicy i zaktp wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 5 Czarna - razem 8 708, ,01 88,52% Goździówka Budowa oświetlenia ulicznego ,01 0,00 0,00% Kol. Stanisławów Dowóz tłucznia na drodze gminnej 7 494, ,48 100,00% Kol. Stanisławów Budowa oświetlenia ulicznego 4 000, ,00 100,00% Kol. Stanisławów Zakup strojów sportowych dla wiejskiej drózyny piłki nożnej reprezentyjącej wieś i gminę w rozgrywkach sportowych , ,00 100,00% 7 Kol. Stanisławów , ,48 100,00% Legacz Lubomin Lubomin Dowóz tłucznia na drogę gminna przez wieś 7 869, ,34 100,00% Roboty ziemne - kopanie rowów przy drodze gminnej 2 000, ,60 99,63% Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej 8 790, ,36 100,00% 9 Lubomin- razem , ,96 99,93% Ładzyń Ładzyń Ładzyń Zakup przepustów do remontu przy drogach gminnych 500,00 500,00 100,00% Dowóz żwiru i destruktu na drogi gminne , ,01 100,00% Roboty ziemne - kopanie rowów przy drodze gminnej 2 000, ,00 100,00% Ładzyń Zakup ławek na skwerek 1 000,00 999,95 100,00% 10 Ładzyń - razem , ,96 100,00% Łęka Mały Stanisławów Dowóz destruktu na drogę przez wieś 8 572, ,72 100,00% Dowóz destruktu na drogę przez wieś 7 896, ,23 99,99% Strona 1

42 Dziennik 1 Urzędowy 2 3Województwa 4 Mazowieckiego Poz Ołdakowizna Papiernia Roboty ziemne - kopanie rowów przy drodze gminnej 7 491, ,25 99,75% Dowóz żużlu i destruktu na remont dróg 9 113, ,66 100,00% Porąb Budowa oświetlenia ulicznego 7 436, ,96 100,00% Prądzewo - Kopaczewo Dowóz tłucznia nadrogę przez wieś 8 031, ,22 99,56% Pustelnik Budowa oświetlenia ulicznego , ,58 100,00% Retków Rządza Sokóle Dowóz tłucznia na drogę gminna przez wieś , ,77 100,00% Zakup urządzeń na plac zabaw we wsi , ,32 100,00% Urządzenie boiska sportowego - roboty ziemne i geodezyjne , ,75 100,00% Suchowizna Dowóz żwiru na remint drogi 8 275, ,31 100,00% Stanisławów Budowa chodnika i parkingu przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie , ,50 100,00% Stanisławów Budowa oświetlenia ulicznego , ,00 100,00% 22 Stanisławów - razem , ,50 100,00% Szymankowszczyzna Udrożnienie rowów przydrożnych 1 500, ,45 99,63% Dowóz żwiru i destruktu na remont Szymankowszczyzna drogi 4 923, ,45 99,95% Szymankowszczyzna Zakup materiałów na remont świetlicy 1 500, ,00 100,00% Szymankowszczyzna 23 - razem 7 923, ,90 99,90% Wólka Czarnińska Zakup kostki brukowej i innych materiałów potrzebnych do ułożenia przy świetlicy wiejskiej , ,06 97,47% Wólka Konstancja Wólka Piecząca Wólka Wybraniecka Zalesie Zawiesiuchy Roboty ziemne - kopanie rowów przydrożnych 7 896, ,70 100,00% Dowóz tłucznia na drogę przez wieś 8 491, ,65 99,29% Dowóz tłucznia na drogę przez wieś 8 113, ,01 100,00% Dowóz tłucznia na drogę przez wieś 9 330, ,01 100,00% Dowóz tłucznia na drogę przez wieś 6 598, ,61 100,00% Razem Fundusz Sołecki , ,17 95,60% Strona 2

43 Załącznik nr1 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 43 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 9/2013 Poz z dnia r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły ,00 zł ,27 zł II. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dotacji na utrzymanie świetlic na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły ,00 zł ,55 zł III. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi wydatki w dziale wyniosły ,00 zł ,78 zł razem plan dotacji razem wydatki ,00 zł ,60 zł

44 WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 44 Poz DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWE Na plan zł wykonanie wynosi ,40 zł co stanowi 98,07 % , 4040, 4110, 4120, 4440 płace oraz pochodne plan zł wykonanie wynosi ,88 zł co stanowi 97,70 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,40 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,40 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,08 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń plan zł wykonanie wynosi ,37 zł co stanowi 98,34 % (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli) w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,91 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,36 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,10 zł 2) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. 3) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,76 zł co stanowi 99,99 % w tym zakup opału ,06 zł z czego: Szkoła Podstawowa Stanisławów zakup oleju opałowego ,04 zł Szkoła Podstawowa Pustelnik zakup oleju opałowego ,11 zł Szkoła Podstawowa Ładzyń zakup węgla (groszek) ,91 zł Szkoła Podstawowa w Stanisławowie inne wydatki na kwotę ,32 zł w tym: materiały biurowe 6 685,63 zł, środki czystości 8 430,56 zł, materiały do remontów i konserwacji ,81 zł, licencje i prawa autorskie 2 367,24 zł, akcesoria komputerowe zł, wyposażenie ,45 zł (m.in.: notebooki zł, komputer zł, urządzenia do rozbudowy systemu przemysłowego TV 4 470,61 zł, rolety do klasy 1 500,40 zł, drabina 800 zł, wiertarka 213,80 zł, szafa i patchpanel 342 zł, urządzenie do naprawy monitoringu 575,64 zł), odzież ochronna 1 301,03zł, herbata dla pracowników 2 153,81 zł, ręczniki dla pracowników zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę ,94 zł w tym: materiały biurowe 4 090,01 zł, środki czystości 6 286,44 zł, wyposażenie ,07 zł (m.in.: notebooki zł, rolety do klas 3 038,10 zł, komputer zł, drukarka 323 zł, wkrętarka 460,90 zł), materiały do remontów i konserwacji 4 788,73 zł, odzież ochronna 697,02 zł, licencje i prawa autorskie 889,77 zł, akcesoria komputerowe 343,88 zł, herbata dla pracowników 1 694,32 zł, ręczniki dla pracowników zł, części do odśnieżarki 229,90 zł, folia samoprzylepna 278,35 zł, godło państwowe 274,97 zł, benzyna do kosiarki 391,70 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę ,44 zł w tym: materiały biurowe 2 304,92 zł, środki czystości 3 068,66 zł, materiały do remontów i konserwacji 2 808,69 zł, wyposażenie 8 642,66 zł (m.in.: notebooki zł, komputer zł, drzwi przeciwpożarowe do kotłowni zł, rolety do klas 900 zł, wykładzina PCV 678,40 zł, odkurzacz 543 zł, meble szkolne 707,25 zł), odzież ochronna 905,92 zł, artykuły gospodarcze 723,80 zł, herbata 837,21 zł, ręczniki 527 zł i inne. 3) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan zł wykonanie ,44 zł co stanowi 92,41 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) w tym: 1

45 Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 5 033,63 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 2 213,30 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 3 842,51 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 45 Poz ) 4260 zakup energii plan zł wykonanie ,68 zł co stanowi 99,99 % w tym: Stanisławów ,39 zł Pustelnik ,98 zł Ładzyń ,31 zł 5) 4270 zakup usług remontowych plan zł wykonanie ,28 zł co stanowi 99,80 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,43 zł w tym: remont sekretariatu szkolnego oraz gabinetu dyrektora 8 029,55 zł, wykonanie posadzek z wykładziny PCV na pierwszym piętrze korytarza szkoły ,88 zł, wymiana okien w budynku na małej sali gimnastycznej zł, wymiana rynien na budynku sali gimnastycznej zł, wykonanie pomiarów i rysunku sali gimnastycznej do zgłoszenia wymiany okien 500 zł, naprawa zasilania kotłowni 300 zł. Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,85 zł w tym: zakup i ułożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły ,72 zł, sporządzenie kosztorysu i wykonanie przedmiaru robót pod ułożenie kostki brukowej 500 zł, malowanie korytarza na pierwszym piętrze i klatek schodowych w budynku szkoły ,13 zł. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu zł w tym: odnawianie klas 950 zł, naprawa odwodnienia na terenie szkoły zł, montaż zaworu trójdrogowego w kotłowni zł. 6) 4280 zakup usług zdrowotnych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 310 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 830 zł 7) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie ,27 zł co stanowi 99,98 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,60 zł z czego: monitoring obiektów szkół 1 226,25 zł, usługi kominiarskie 1 970,81 zł, obsługa przeciwpożarowa 1 237,75 zł, obsługa BHP 2 199,50 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków 3 654,98 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 1 293,02 zł, wywóz odpadów komunalnych 769,45 zł, czyszczenie mat wejściowych zł, czyszczenie i konserwacja kotła grzewczego zł, konserwacja urządzeń biurowych 910,20 zł, abonament RTV 145,31 zł, usuwanie śniegu z dachu 1999,98 zł, modernizacja pracowni komputerowej 996,30 zł, czyszczenie wykładzin 1 549,80 zł, czyszczenie i zabezpieczenie podłogi 1 483,38 zł, dorobienie kluczy 220 zł, opłaty pocztowe 135,26 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,78 zł z czego: monitoring obiektów szkół 719,49 zł; usługi kominiarskie zł; obsługa BHP 2 199,50 zł, wywóz odpadów komunalnych zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe zł, czyszczenie i konserwacja kotła grzewczego zł, czyszczenie kanalizacji 551,11 zł, konserwacja urządzeń biurowych 824 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 6 581,69 zł, usunięcie śniegu z dachu 1 815,48 zł, dezynsekcja pomieszczeń szkolnych zł, pomiary elektryczne zł, opłaty pocztowe 290,61 zł, obsługa przeciwpożarowa 464,45 zł, wywóz nieczystości płynnych 738 zł, czyszczenie wykładzin 487,08 zł, abonament RTV 214,85 zł, dorobienie kluczy 76 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,89 zł z czego: monitoring obiektów szkół 386,22 zł, wywóz nieczystości płynnych ,48 zł, usługi kominiarskie 1 115,86 zł, wywóz odpadów komunalnych zł, opłata za korzystanie ze środowiska 425 zł, obsługa bhp zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków 697,88 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 335 zł, konserwacja urządzeń biurowych 455,10 zł, obsługa przeciwpożarowa 241,57 zł, opłaty pocztowe 215,77 zł, pranie wykładzin 490 zł i inne. 2

46 8) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan zł wykonanie 5 668,79 zł co stanowi 99,45 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 2 595,75 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 760,96 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 1 312,08 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 46 Poz ) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 3 553,93 zł co stanowi 88,85 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 567,58 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 688,82 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 297,53 zł 10) różne opłaty i składki plan zł wykonanie zł co stanowi 99,48 % (ubezpieczenia mienia szkolnego) w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu zł ROZDZIAŁ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Na plan zł wykonanie wynosi ,01 zł co stanowi 97,31 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe i pochodne plan zł wykonanie wynosi ,70 zł co stanowi 97,50 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,52 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,26 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,92 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan zł wykonanie wynosi ,83 zł co stanowi 98,16 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,31 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 8 734,73 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 4 378,79 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,18 zł co stanowi 94,81 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie zł w tym: meble do klas 5 547,30 zł, pomoce do nauczania i zabawki 7 952,70 zł, programy wspomagające nauczanie zł. Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,60 zł w tym: materiały biurowe 44,99 zł, meble do klas 7 986,40 zł, pomoce do nauczania i zabawki 1 165,41 zł, rolety okienne 934,80 zł. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 2 377,58 zł w tym: pomoce do nauczania 399,78 zł, meble do klas 1 977,80 zł. 3) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan zł wykonanie 721,30 zł co stanowi 72,13 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 400 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 321,30 zł 4) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 300 zł wykonanie 300 zł co stanowi 100 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 150 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 150 zł 3

47 ROZDZIAŁ Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 47 Poz PRZEDSZKOLA Na plan zł wykonanie wynosi ,37 zł co stanowi 97,71% , 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie ,50 zł co stanowi 97,36 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie ,18 zł Przedszkole w Ładzyniu ,32 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł wykonanie ,03 zł co stanowi 98,46 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Przedszkole w Stanisławowie 8 896,04 zł Przedszkole w Ładzyniu 4 455,99 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,53 zł co stanowi 99,99 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie ,39 zł w tym: środki czystości 2 384,30 zł, gaz w butlach 1 319,43 zł, olej opałowy 7 743,21 zł, wyposażenie sal przedszkolnych 3 896,20 zł, odzież ochronna 246,67 zł, art. gospodarstwa domowego 698,63 zł i inne. Przedszkole w Ładzyniu ,14 zł w tym: gaz w butlach 745,01 zł, węgiel 2 448,94 zł, środki czystości 500 zł, wyposażenie 6 832,41zł (dywany, kuchenka gazowa, szafki przedszkolne, zabawki), odzież ochronna 550 zł, art. gospodarstwa domowego 401,45 zł, art. biurowe 191,33 zł i inne. 3) 4220 zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu) plan zł wykonanie ,64 zł co stanowi 97,96 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie ,87 zł Przedszkole w Ładzyniu ,77 zł 4) 4260 zakup energii plan zł wykonanie 4 354,22 zł co stanowi 99,86 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie 2 425,11 zł Przedszkole w Ładzyniu 1 929,11 zł 5) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 470 zł wykonanie 470 zł co stanowi 100 %. Przedszkole w Stanisławowie 310 zł Przedszkole w Ładzyniu 160 zł 6) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 5 624,17 zł co stanowi 98,50 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie 4 262,79 zł w tym: opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 3 282,73 zł, wywóz odpadów komunalnych 412,90 zł, usługi kominiarskie 140 zł, obsługa przeciwpożarowa 224,48 zł i inne. Przedszkole w Ładzyniu 1 361,38 zł w tym: wywóz nieczystości płynnych 1 119,74 zł, usługi kominiarskie 94,87 zł, ochrona mienia 121,77 zł i inne. 7) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 950 zł wykonanie 922,32 zł co stanowi 97,09 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie 922,32 zł 8) 4410 podróże służbowe krajowe plan 850 zł wykonanie 808,96 zł co stanowi 95,17 % w tym: Przedszkole w Ładzyniu 808,96 zł 4

48 9) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie zł (przemysłowa kuchnia gazowa) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 48 Poz ROZDZIAŁ GIMNAZJA Na plan wydatków zł wykonanie wynosi ,60 zł co stanowi 98,27 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne - plan zł wykonanie ,30 zł co stanowi 98,12 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie ,40 zł Gimnazjum w Pustelniku ,90 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan zł wykonanie ,89 zł co stanowi 98,48 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Gimnazjum w Stanisławowie ,31 zł Gimnazjum w Pustelniku ,58 zł 2) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 415 zł wykonanie 415 zł co stanowi 100 % Gimnazjum w Stanisławowie 415 zł 3) 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan zł wykonanie ,48 zł co stanowi 99,43 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie ,77 zł z czego: zakup oleju opałowego ,82 zł, a pozostałe wydatki na kwotę ,95 zł w tym: odzież ochronna 789,33 zł, środki czystości 4 617,46 zł, materiały do remontów i konserwacji 3 531,82 zł, art. biurowe 3 097,49 zł, licencje i prawa autorskie 968,99 zł, paliwo do kosiarki 727,89 zł, wyposażenie ,59 zł ( w tym min.: rejestrator monitoringu zł, odkurzacz 543 zł, notebooki zł, telefax 440 zł), blaty zł, herbata dla pracowników 976,51 zł, ręczniki dla pracowników 589 zł, woda dla pracowników 222,32 zł, art. gospodarstwa domowego 428,04 zł, akcesoria komputerowe 1 060,50 zł i inne. Gimnazjum w Pustelniku 6 247,71 zł z czego: art. biurowe 3 782,70 zł, części do ksero 565,80 zł, rolety do klas 1 402,20 zł, odzież ochronna dla nauczyciela wychowania fizycznego 497,01 zł. 4) 4240 zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan zł wykonanie 5 814,58 zł co stanowi 96,91 % w tym: Gimnazjum Stanisławowie 5 364,58 zł( w tym prenumeraty) Gimnazjum w Pustelniku 450 zł (w tym prenumeraty) 5) 4260 zakup energii plan zł wykonanie ,63 zł co stanowi 99,98 % w tym: Gimnazjum Stanisławowie ,63 zł 6) 4280 zakup usług zdrowotnych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. Gimnazjum Stanisławowie zł 7) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie ,53 zł co stanowi 99,99 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie ,07 zł z czego: monitoring 990,58 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 3 357,90 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 2 797,89 zł, transport młodzieży na zawody sportowe i konkursy 2 757,01 zł, dzierżawa kopiarki 3 427,40 zł, czyszczenie mat podłogowych zł, prace remontowe zł, wywóz odpadów komunalnych 5

49 1 979,40 zł, abonament RTV 201,40 zł, obsługa przeciwpożarowa 796,30 zł, przegląd kominiarski 250 zł i inne. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 49 Poz Gimnazjum w Pustelniku 1 432,46 zł z czego: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy 1 422,01 zł i inne. 8) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan zł wykonanie 1 311,24 zł co stanowi 99,34 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie 1 311,24 zł 9) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 1 081,95 zł co stanowi 83,23 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie 893,10 zł Gimnazjum w Pustelniku 188,85 zł 10) 4430 różne opłaty i składki plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. ROZDZIAŁ DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na plan zł wykonanie wynosi ,68 zł co stanowi 99,99 %. 1. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku zł 2) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie ,68 zł co stanowi 99,99 % w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie ,77 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,77 zł, dowożenie autobusem szkolnym zł, opieka podczas dowożenia zł. Zespół Szkół w Pustelniku ,54 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,54 zł, dowożenie autobusem szkolnym zł, opieka podczas dowożenia zł. Zespół Szkolny w Ładzyniu ,36 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,56 zł, dowożenie autobusem szkolnym 712,80 zł. Gimnazjum w Stanisławowie ,52 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,52 zł, dowożenie autobusem szkolnym zł. Dowożenie do szkół specjalnych ,49 zł. ROZDZIAŁ ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie Na plan zł wykonanie wynosi ,06 zł co stanowi 97,72 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie ,99 zł co stanowi 97,51 %. 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie zł co stanowi 99,79 %. 6

50 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,32 zł co stanowi 99,94 % w tym: materiały biurowe 2 025,87 zł, odzież ochronna dla konserwatora 270,60 zł, prenumeraty 2 357,59 zł, programy księgowy i płacowy, licencje 3 149,65 zł, wyposażenie 6 041,50 zł (odkurzacz 190 zł,, drukarka 738 zł,, dwa komputery, monitor, ups 5 037,50 zł, czajnik 76 zł ), herbata i ręczniki dla pracowników 399,60 zł, materiały do remontów i konserwacji 1 280,20 zł i inne. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 50 Poz ) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 160 zł wykonanie 160 zł co stanowi 100 %. 4) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 2 744,87 zł co stanowi 99,99 % w tym: szkolenie tematyczne 2 235,50 zł, naprawa pompy obiegowej c.o. 420 zł i inne. 5) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan zł wykonanie 1 701,13 zł co stanowi 99,48 %. 6) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 7 573,75 zł co stanowi 99 % (w tym ryczałty na przejazdy lokalne dyrektora SZOW oraz konserwatora). 7) 4430 różne opłaty i składki plan 500 zł wykonanie 500 zł co stanowi 100 %. ( ubezpieczenie mienia) ROZDZIAŁ DOKSZTA ŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 80,49 % zakup usług pozostałych plan zł wykonanie zł w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie 9 818,50 zł Zespół Szkół w Pustelniku 3 136,50 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 2 436,50 zł Gimnazjum w Stanisławowie 706,50 zł ROZDZIAŁ STOŁÓWKI SZKOLNE Na plan zł wykonanie wynosi ,15 zł co stanowi 96,89 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie ,83 zł co stanowi 97,49 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów ,74 zł Stołówka szkolna Pustelnik ,05 zł Stołówka szkolna Ładzyń ,04 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,23 zł co stanowi 98,30 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów ,94 zł w tym: zakup oleju opałowego ,52 zł, materiały biurowe 186,14 zł, zakup grzałki 250 zł, środki czystości 2 515,38 zł, naczynia stołowe 2 068,95 zł, odzież ochronna 563,96 zł i inne. Stołówka szkolna Pustelnik ,28 zł w tym: zakup oleju opałowego ,89 zł, materiały biurowe 384,14 zł, odzież ochronna 659,20 zł, środki czystości 2 428,60 zł, wyposażenie 2 089,77 zł i inne. Stołówka szkolna Ładzyń 5 244,01 zł w tym: zakup węgla 2 714,49 zł, materiały biurowe 186,14 zł, środki czystości 719,95 zł, gaz w butlach 952,04 zł, naczynia stołowe 373,15 zł, odzież ochronna 235 zł i inne. 7

51 2) 4220 zakup środków żywności plan zł wykonanie ,10 zł co stanowi 95,38 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów ,06 zł Stołówka szkolna Pustelnik ,47 zł Stołówka szkolna Ładzyń ,57 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 51 Poz ) 4260 zakup energii plan zł wykonanie ,14 zł co stanowi 99,93 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów 6 099,01 zł Stołówka szkolna Pustelnik 3 731,88 zł Stołówka szkolna Ładzyń 2 126,25 zł 4) 4270 zakup usług remontowych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. Stołówka szkolna Stanisławów zł ( wymiana rynien na budynku stołówki szkolnej) Stołówka szkolna Ładzyń zł ( prace malarskie na stołówce szkolnej) 5) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 370 zł wykonanie 370 zł co stanowi 100 %. Stołówka szkolna Stanisławów 240 zł Stołówka szkolna Pustelnik 80 zł Stołówka szkolna Ładzyń 50 zł 6) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 3 159,50 zł co stanowi 98,73 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów 1 457,90 zł Stołówka szkolna Pustelnik 1 023,10 zł Stołówka szkolna Ładzyń 678,50 zł 7) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 1 091,35 zł co stanowi 99,21 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów 25,07 zł Stołówka szkolna Pustelnik 1 066,28 zł ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 100 %. 1) 4440 odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku zł Zespół Szkolny w Ładzyniu zł Gimnazjum w Stanisławowie zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIAŁ ŚWIETLICE SZKOLNE Na plan zł wykonanie wynosi ,55 zł co stanowi 97,46 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie zł co stanowi 97,38 % w tym: 8

52 Świetlica w Stanisławowie ,55 zł Świetlica w Pustelniku ,51 zł Świetlica w Ładzyniu ,94 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 52 Poz Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł wykonanie 7 991,12 zł co stanowi 98,35 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Świetlica w Stanisławowie 3 844,33 zł Świetlica w Pustelniku 4 146,79 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie 1 763,49 zł co stanowi 99,35 %. Świetlica w Stanisławowie 475,47 zł Świetlica w Pustelniku 843,20 zł Świetlica w Ładzyniu 444,82 zł 3) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 150 zł wykonanie 150 zł co stanowi 100 %. Świetlica w Pustelniku 150 zł 4) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 977,86 zł co stanowi 97,79 %. Świetlica w Stanisławowie 361,18 zł Świetlica w Pustelniku 320,59 zł Świetlica w Ładzyniu 296,09 zł 5) 4410 podróże służbowe krajowe plan 700 zł wykonanie 687,08 zł co stanowi 98,15 %. Świetlica w Stanisławowie 321,18 zł Świetlica w Pustelniku 355,87 zł Świetlica w Ładzyniu 10,03 zł ROZDZIAŁ POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 100 %. 1) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III, V szkoły podstawowej Wyprawka szkolna. Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku zł Zespół Szkolny w Ładzyniu zł ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 100 % odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku zł 9

53 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 53 Poz ROZDZIAŁ ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W rozdziale rozpisane są wydatki z czterech projektów rozpoczętych w 2012 r., a kontynuowanych do czerwca 2013 r. współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do którego zakwalifikowały się wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Stanisławów tzn.: SP Stanisławów, SP Pustelnik, SP Ładzyń. Trzy projekty z programu Dziecięca akademia przyszłości dotyczące klas 4-6 w ramach których przyznano szkołom na 2013 r. środki finansowe w wysokości zł. W ramach projektów poniesiono wydatki na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie: technologii informacyjnych i komunikacyjnych; sportowo-wychowawczym; przedmiotów przyrodniczomatematycznych; języków obcych; wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wynagrodzenia dla koordynatora za nadzorowanie projektu. Projekty mają na ceku wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Czwarty projekt to Z indywidualizacją możemy więcej dotyczący klas 1-3 w ramach którego przyznano szkołom środki finansowe na 2013 r zł na przeprowadzenie zajęć i usługi pozostałe. Na plan zł wykonanie wynosi ,78 zł co stanowi 93,48 %. 1) 4177 wynagrodzenia bezosobowe plan zł wykonanie zł co stanowi 93,87 %. 2) 4179 wynagrodzenia bezosobowe plan zł wykonanie zł co stanowi 78,24 %. 3) 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 8 236,50 zł wykonanie 8 235,47 zł co stanowi 99,99 %. 4) 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1 453,50 zł wykonanie 1 453,31 zł co stanowi 99,99 %. 5) 4307 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. 6) 4309 zakup usług pozostałych plan 630 zł wykonanie 630 zł co stanowi 100 % (podpis głównego księgowego) rok m-c dzień (podpis dyrektora) 10

54 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 54 Poz Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 9/2014 z dnia r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za 2013r. Realizacja wydatków za 2013r. przedstawia się następująco: W y d a t k i Stanisławów dnia r. Plan roczny GOPS w dziale 852 Pomoc społeczna po stronie wydatków zamyka się kwotą ,00 zł i został on zrealizowany w kwocie ,22 zł. Wydatki w dziale Pomoc społeczna - podzielone są na zadania zlecone gminom oraz zadania własne. Zadania zlecone ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) nakłada na Gminy od dnia 1.V.2004 r. obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 2) świadczenie opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.) realizowana była od 1 września 2005r. do r. Ustawa określała zasady: - postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskutecznie, - przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskutecznie. Od r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz z poźn.zmn.) wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

55 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 55 Poz Ustawa określa: - zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, - warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, - zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Plan roczny w tym rozdziale wynosi ,00 zł, dotacja otrzymana ,00 zł i został on zrealizowany w 2013r. w kwocie ,38 zł. Plan dotyczący świadczeń rodzinnych wynosi ,00 zł został zrealizowany na kwotę ,08 zł, a plan dotyczący funduszu alimentacyjnego wynosi ,00 zł i został zrealizowany w kwocie ,30 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane były w: Świadczenia społeczne plan ,45 zł wydatkowano kwotę ,00 zł. W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzą: 1) Zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacono świadczeń na kwotę ,30 zł z czego świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę zł, świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę ,30 zł. Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu: urodzenia dziecka - 37 świadczeń na kwotę ,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego świadczeń na kwotę ,30 zł, samotnego wychowania dziecka 224 świadczeń na kwotę ,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego świadczeń na kwotę ,00 zł w tym: a) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 53 świadczenia na kwotę 3.180,00 zł, b) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia świadczeń na kwotę ,00 zł, rozpoczęcia roku szkolnego 422 świadczenia na kwotę ,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania świadczeń na kwotę ,00 zł w tym: a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 30 świadczeń na kwotę 2.700,00 zł, b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła świadczeń na kwotę ,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej świadczeń na kwotę ,00 zł. 2) Świadczenia opiekuńcze - wypłacono świadczeń na kwotę ,70 zł Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono świadczeń kwota wydatkowana ,00 zł Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 108 świadczeń kwota wydatkowana ,70 zł 2

56 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 56 Poz Dodatek doświadczenia pielęgnacyjnego wypłacono 42 świadczenia kwota wydatkowana 4.200,00 zł Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 6 świadczeń kwota wydatkowana 3.120,00 zł 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 64 świadczenia kwota wydatkowana ,00 zł 4) Fundusz alimentacyjny wypłacono 360 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana ,00 zł Składki na ubezpieczenie społeczne W 2013r. za osoby, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości 25,52 % kwoty świadczenia plan roczny ,00 zł wydatkowano kwotę ,54 zł. Za 5 osób, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. odprowadzona była składka na kwotę 7.188,04 zł Dodatkowo w miesiącu czerwcu 2013r. za 3 osoby zostały wyrównane składki dotyczące roku 2011 i 2012 zgodnie ze zmianą przepisów ustawa z dnia 01 stycznia 2013r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 06 czerwca 2012r. poz. 637). W wyniku nowelizacji przepisów zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby, które pobierały, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne i którym zaprzestano opłacanie składek w związku z uzyskaniem 20-letniego okresu ubezpieczenia kwota wydatkowana 5.580,90 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz.1548) od r. do r. za 1 osobę, która otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy odprowadzona była składka na kwotę 858,60 zł. - (4010,4040,4110,4120,4440) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny ,55 zł wydatkowano kwotę ,97 zł co stanowi 96,8%, kwota dotycząca świadczeń rodzinnych to ,67 zł, a funduszu alimentacyjnego to 3.936,30 zł. - (4300,4370,4410) - Wydatki rzeczowe plan roczny 1.000,00 zł wydatkowano kwotę dotyczącą świadczeń rodzinnych 171,87 zł co stanowi 17,2%. Rozdział Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne Plan roczny w tym rozdziale wynosi 1.008,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyniosły one 1.008,00 zł. Składka opłacana była za 2 osoby w wysokości 9 % otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego. Rozdział Pozostała działalność Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł, i zrealizowano je w kwocie ,00 zł. Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od r. do r. realizowana na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dnia r. poz. 413) Wydatki w tym rozdziale realizowane są w: 3

57 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 57 Poz Świadczenia społeczne plan ,00 zł wypłacono 67 świadczeń na kwotę ,00 zł, - (4210,4300,4370) Wydatki rzeczowe plan 402,00 zł wydatkowano kwotę 402,00 zł Plan roczny dotyczący zadań zleconych w 2013r. wynosił ,00 zł dotacja otrzymana to ,00 zł. Ogółem wydatki w 2013r. Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań zleconych wyniosły ,38 zł co stanowi 98 % planu oraz 99,5% otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Zadania własne Rozdział Domy pomocy społecznej Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi ,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz z późn. zm.), w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wydatkowano kwotę ,00 zł. Według art. 17 ust. 1 pkt 16 uops, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy w tym domu należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Rozdział Wspieranie rodziny Plan roczny wydatków w w /w rozdziale wynosi ,00 zł i jest on realizowany poprzez 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Wykonanie w 2013r. wyniosło ,00 zł, 1 asystent rodziny, łączna liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny wynosiła 10 rodzin. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 135 z późn. Zmn.) m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające, w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa o wartości ,00 zł, rozdz Wspieranie rodzin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.. Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4

58 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 58 Poz Ze względu na niewystarczającą dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zawartych w wyżej wymienionym rozdziale niektóre wydatki są dofinansowane z zadań własnych budżetu gminy. Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł i w 2013r. zrealizowano je w kwocie ,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenie pracowników łącznie z pochodnymi i wydatki rzeczowe: - (4010,4040,4110,4120,4170,4440) - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan roczny ,00 zł wydatkowano kwotę ,00 zł - (4300,4370) - Wydatki rzeczowe plan roczny 3.157,00 zł wydatkowano 3.157,00 zł. Są to wydatki dotyczące opłat za rozmowy telefoniczne oraz zakup usług pozostałych. Rozdział Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne Plan w tym rozdziale wynosi 7.998,00 zł. Wydatki w tym rozdziale jako zadanie własne, realizowane są od 1 sierpnia 2009r. W 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2013r. wyniosły 7.997,45 zł. Składka opłacana jest w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia od 16 osób, które otrzymywały zasiłek stały. W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 7.998,00 zł kwota wydatkowana 7.997,45 zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze Roczne wydatki zaplanowane w kwocie ,00 zł wydatkowano w kwocie ,56 zł co stanowi 99,9%. Są to wydatki w Świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na: - zasiłki celowe otrzymało 133 rodziny t.j. 378 osób na kwotę ,58 zł. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, zakup opału i odzieży, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, a także kosztów pogrzebu. Formą pomocy może być również przyznanie pomocy rzeczowej np. zakup artykułów żywnościowych, zakup opału itp. - zasiłki okresowe otrzymało 19 rodzin tj. 53 osoby co stanowi 48 świadczeń na kwotę ,98 zł. Zasiłek okresowy (na podstawie art. 38 ust. 1 uops) przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. W roku 2013 minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, czyli 542,00 zł a dochodem tej osoby, 2) w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem na członka rodziny. 5

59 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 59 Poz W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa o wartości ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy - wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Rozdział Zasiłki stałe Roczne wydatki zaplanowane w kwocie ,00 zł wydatkowano w kwocie ,80 zł. Zasiłki stałe otrzymało 19 osób t.j. 183 świadczenia. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego w art. 37 ust. 1 u.o.p.s. Wysokość zasiłku stałego ustala się: 1) w wysokości różnicy pomiędzy dochodem osoby a kryterium osoby samotnie gospodarującej, która od 1 października 2012r. wynosi 542,00 zł, a wcześniej wynosiła 477,00 zł. W przypadku osoby w rodzinie różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie t.j. 456,00 zł, a dochodem na osobę w rodzinie. Od dnia 1 sierpnia 2009r. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz z późn.zmn.), a do dnia 31 lipca 2009r. było to zadanie z zakresu administracji rządowej. W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ,00 zł kwota wydatkowana ,80 zł. Rozdział środki Pomocy Społecznej Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł, i w 2013r. zrealizowano je w kwocie ,67 zł co stanowi 99,7%. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi i wydatki rzeczowe. 1.Wydatki na wynagrodzenia GOPS łącznie z pochodnymi: (4010,4040,4110,4120,4170,4440) na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,55 zł. 2.Wydatki rzeczowe ( 4210,4260,4300,4370,4410,4700,) - na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,12 zł. Są to wydatki na ryczałt samochodowy oraz na delegacje służbowe, prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz zakup usług pozostałych. W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie ,00 zł kwota wydatkowana ,75 zł co stanowi 99,8%. Od dnia 1 maja 2004 r. finansowanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.(art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362). Rozdział Usługi opiekuńcze Usługi te wykonują 2 opiekunki zatrudnione w ośrodku pomocy, na umowę zlecenie. 6

60 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 60 Poz Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi ,00 zł i jest on realizowany poprzez 4170 Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie w 2013r. wyniosło ,36 zł co stanowi 96,3%. Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek przyznając pomoc w formie usług opiekuńczych, ustala ich zakres. Gmina określa w drodze uchwały, szczegółowe zasady przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze. W przypadku gdy zachodzi konieczność zapewnienia całodobowej pomocy, a ośrodek takiej nie może zapewnić w miejscu zamieszkania, podejmuje działania za zgodą osoby zainteresowanej zmierzające do umieszczenia jej w domu pomocy społecznej. Rozdział Pozostała działalność Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł i zrealizowano je w kwocie ,00 zł. Są wydatki na sfinansowanie obiadów dla dzieci szkolnych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej z dożywiania poprzez świadczenia społeczne. Dożywianie dzieci należy do zadań gminnych o charakterze obowiązkowym, finansowanym z zadań własnych Gminy. Obiady otrzymało 188 dzieci, wydatkowano kwotę zł. Zasiłki celowe oraz świadczenie rzeczowe w postaci artykułów spożywczych otrzymało 43 rodziny tj. 145 osób na kwotę zł. W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, która w 2013r. wynosiła ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy. Od dnia 1 stycznia 2005 r. pojawia się dodatkowy czynnik zwiększający dostępność posiłków dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży. W tym dniu rozpoczęto realizację rządowego programu Posiłek dla potrzebujących dotyczącego także dzieci i młodzieży ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. Nr 297 poz.2259 z późn. zmn. oraz Dz.U. z 2009r. Nr 219 poz.1709). Pomoc o której mowa w programie, jest udzielana w formie bezpłatnego posiłku dla rodzin najuboższych, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 684,00 zł (t.j. 150% kryteriów dochodowych na osobę w rodzinie u.o.p.s.). Plan roczny dotyczący zadań własnych w 2013r. wynosił ,00 zł. Ogółem wydatki w 2013r. Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań własnych gminy wynosiły ,84 zł co stanowi 99,8%. 7

61 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 61 Poz Tabele i Wykresy Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gm. z r. Dochody budżetu Gminy Stanisławów w latach Nr Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM Rok plan Rok plan Rok plan Zrealizowane dochody %-towy udział w dochodach ogółem Zrealizowane dochody %-towy udział w dochodach ogółem Zrealizowane dochody %-towy udział w dochodach ogółem % ,00% ,00% I Dochody własne ,31% ,74% ,20% 1 a Podatki i opłaty lokalne podatek od nieruchomości ,65% ,76% ,35% ,45% ,47% ,47% b podatek rolny ,24% ,43% ,52% c podatek leśny ,48% ,55% ,53% d e f podatek od środków transportowych podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn ,69% ,73% ,68% ,11% ,09% ,12% ,09% ,04% ,06% g podatek od czynności cywilnoprawnych ,01% ,76% ,00% h opłata skarbowa ,11% ,11% ,21% i opłata targowa ,40% ,38% ,28% j opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,63% ,56% ,58% k inne podatki i opłaty ,10% ,18% ,91% l rekompensaty utraconych dochodów ,35% ,46% 0 0,00% 1

62 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 62 Poz Udziały w podatkach budzetu państwa ,98% ,06% ,31% a b podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych ,95% ,97% ,26% ,03% ,09% ,05% 3 Dochody z majątku gminy ,23% ,07% ,71% 4 Pozostałe dochody ,44% ,85% ,83% II Dochody zasilające ,00 64,69% ,26% ,80% 1 Subwencje ,09% ,46% ,04% 1 Część oświatowa ,42% ,26% ,72% 2 Część wyrównawcza ,29% ,10% ,31% 3 Część równoważąca ,38% 0 0 0,00% 4 Uzupełnienie subwencji ogólnej ,10% 0 0,00% 2 Dotacje ,60% ,80% ,76% 1 Dotacje na zadania własne bieżące ,74% ,92% ,45% Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami Dotacje na zadania wynikające z zawartych porozumień z inn. jst. Dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe z Urzędu Marszałkowskiego, FOŚ i innych źródeł ,78% ,12% ,43% ,49% ,22% 0 0,00% ,28% ,95% ,47% 5 Dotacje ze źródeł zagranicznych - programy wydatków strukyuralnych UE ,31% ,59% ,42% 2

63 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 63 Poz Realizacja dochodów w latach Realizacja dochodów własnych w latach

64 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 64 Poz Otrzymane subwencje w latach Otrzymane dotacje w latach

65 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 65 Poz Dochody budżetu gminy Stanisławow na mieszkańca w latach Lata Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia Dochody ogółem Dochody gminy w złotych na mieszkańca dochody własne Dochody własne na mieszkańca podatki i opłaty lokalne Podatki i opłaty lokalne na mieszkańca

66 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 66 Poz Wydatki budżetu Gminy Stanisławów w latach Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Wyszczególnienie Ogółem wydatki w latach Wydatki osobowe Wydatki rzeczowe Wydatki inwestycyjne i remonty Zrealizowane wydatki %-towy udział w wydatkac h ogółem Zrealizowa - ne wydatki %-towy udział w wydatkach ogółem Zrealizowane wydatki %-towy udział w wydatkach ogółem Zrealizowane wydatki %-towy udział w wydatkach ogółem ,00% ,00% ,00% ,00% ,11% ,30% ,32% ,87% ,06% ,93% ,94% ,92% ,02% ,84% ,83% ,68% Udzielone ,81% ,94% ,92% ,53% dotacje Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Stanisławów w latach

67 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 67 Poz

68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 68 Poz Wydatki Gminy Stanisławów w złotych na mieszkańca w latach Lata Liczba mieszkańców Ogółem wydatki Gminy Stanisławów Wydatki ogółem na mieszkańca Wydatki osobowe Wydatki osobowe na mieszkańca Wydatki rzeczowe Wydatki rzeczowe na mieszkańca Wydatki inwestycyjne i remontowe Wydatki inwestycyjne i remontowe na mieszkańca

69 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 69 Poz Wydatki Gminy Stanisławów w zakresie oświaty w latach i udział subwencji w ich finansowaniu Rok Wydatki budżetu ogółem Wydatki z zakresu oświaty (Dział 801 i 854) Subwencja oświatowa Środki własne gminy %- towy udział środków własnych w wydatkach na oświatę ,24% ,04% ,69% ,49% ,06% ,63% ,08% ,36% ,83% ,15% Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata

70 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 70 Poz Rok Wydatki Gminy Stanisławów w zakresie pomocy społecznej i udział otrzymanych dotacji w ich finansowaniu Ogółem wydatki na pomoc społeczną (dział 852) Wydatki z zakresu zadań zleconych Udział zadań zleconych w wydatkach na pomoc społ. ogółem Wydatki z zakresu zadań własnych Udział zadań własnych w wydatkach na pomoc społ. ogółem Dotacje udzielone na dofinansowanie zadań własnych Udział dotacji w finansowa -niu zadań własnych ,68% ,32% ,19% ,96% ,04% ,23% ,68% ,32% ,37% ,34% ,66% ,17% ,82% ,18% ,75% ,28% ,72% ,64% ,53% ,47% ,10% ,84% ,16% ,25% ,71% ,29% ,79% ,13% ,87% ,99% Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r.

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 112 113,00 110 897,75 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo