ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach zł; 2) Wykonanie dochodów ,34 zł; 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach zł; 4) Wykonanie wydatków ,08 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 do Nr 7 niniejszego zarządzenia. 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia. 3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia. 4. Sprawozdania, o których mowa w 1 do 3 należy przekazać Radzie Miejskiej w Mońkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz mgr Zbigniew Karwowski Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/15 Burmistrza Moniek z dnia 30 marca 2015 r. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 R. Rodzaj zadania: Dział Poroz. z JST Rozdział Nazwa w złotych Plan wg. uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 99, Biblioteki , , ,00 99,6 0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 99,6 terytorialnego bieżące razem: , , ,00 99,6 0 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan wg. Plan po uchwały zmianach budżetowej Wykonanie % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,0 020 Leśnictwo 0, , ,60 100, Gospodarka leśna 0, , ,60 100,0 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0, , ,60 100,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 1

3 600 Transport i łączność 0, , ,28 97,5 0, , , , Drogi publiczne gminne 0970 Wpływy z różnych dochodów ,73 0, ,73 0, Pozostała działalność 0, , ,55 96,4 0, , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,55 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 0, ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 0,00 742,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,37 107, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,37 107,8 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,74 101,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 645,20 0, Wpływy z różnych dochodów ,43 0,0 710 Działalność usługowa , , ,40 79, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,40 79,2 0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , , ,40 79,2 odrębnych ustaw 750 Administracja publiczna 2 500, , ,01 98, Urzędy wojewódzkie 0 44,95 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 44,95 0,0 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 2

4 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 500, , ,06 98, Wpływy z różnych opłat 0, , ,02 99,3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 500, , ,32 96,7 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 930,72 93,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 100,0 0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0, , ,00 100,0 własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,61 100,6 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,48 86, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,48 86, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 185,00 0,0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , , ,47 97,1 organizacyjnych Podatek od nieruchomości , , ,23 97, Podatek rolny 1 098, , ,00 106, Podatek leśny 3 100, , ,00 107, Podatek od środków transportowych , , ,00 81, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,24 285,9 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , , ,16 99,3 lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , , ,45 101, Podatek rolny , , ,58 90, Podatek leśny , , ,20 100, Podatek od środków transportowych , , ,52 86, Podatek od spadków i darowizn , , ,50 102, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 200, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,15 116, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,76 72,1 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 3

5 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,76 115, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,33 91, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0, , ,88 100, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,03 99, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,34 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,52 124, Wpływy z różnych opłat 0, , ,32 128, Pozostałe odsetki 0, ,00 942,34 42,0 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,74 98, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,74 53,5 757 Obsługa długu publicznego 0 3,77 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0 3,77 0, Wpływy z różnych dochodów 0 3,77 0,0 758 Różne rozliczenia , , ,90 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,90 100, Pozostałe odsetki , , ,46 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,44 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 4

6 801 Oświata i wychowanie , , ,80 101,5 0, , ,84 22, Szkoły podstawowe 3 900, , ,63 130,4 0, , ,84 62,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 500, , ,00 674,9 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400, ,00 778,00 55,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 0, , ,32 58,7 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 0, , ,52 84,8 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0 64,79 0,0 rachunku jednostki budżetowej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 0, , ,00 100, Przedszkola , , ,56 102,5 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,62 157,4 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,60 102, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500, ,30 975,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , ,76 99,1 (związków gmin) Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0 230,28 0,0 rachunku jednostki budżetowej Gimnazja 5 314, , ,41 90,2 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4 464, , ,00 88,2 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 850,00 850,00 608,00 71, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 251, Dowożenie uczniów do szkół 0, , ,68 159, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,68 159,1 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 5

7 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0 315,52 0 Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0 315,52 0,0 rachunku jednostki budżetowej Pozostała działalność 0, , ,00 49,9 0, ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2701 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0, , ,00 49,9 pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna , , ,11 102, Ośrodki wsparcia 85,00 85,00 66,60 78, Wpływy z usług 0 66,60 0,0 85,00 85, Wspieranie rodziny 0, , ,00 100,0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , ,00 100,0 (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,55 269, ,40 0, ,81 0, ,72 0, ,77 0, , , ,85 24, , , ,71 99, , , ,71 99, , , ,32 99, , , ,32 99,9 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 6

8 85216 Zasiłki stałe , , ,51 99,1 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,51 99,1 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , , ,80 102, Wpływy z różnych dochodów ,80 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100,0 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,62 122, Wpływy z usług , , ,62 122, Pozostała działalność , , ,00 100,0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100,0 (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,63 130,1 0, , ,63 130, Pozostała działalność 0, , ,63 130,1 0, , ,63 130,1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 0, , ,51 131,8 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 0, , ,12 97,4 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,17 76, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,17 76,3 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , ,24 81,7 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w 0, , ,93 60,5 całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 7

9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,46 155, Gospodarka odpadami 0, , ,92 100,0 0 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0, , ,92 100,0 pozyskane z innych źródeł ,63 0, ,63 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej 0, , ,49 109, Oczyszczanie miast i wsi Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, , ,49 109, ,59 0, Wpływy z różnych opłat ,59 0, Pozostała działalność , , ,83 209,0 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,35 94,3 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 281,43 0, Wpływy z różnych dochodów ,05 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , ,78 95,2 0, , ,78 93, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , ,78 95,2 0, , ,78 93,9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 0, , ,78 93,9 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0, , ,00 100,0 własnych zadań bieżących Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 8

10 926 Kultura fizyczna , , ,19 85, Instytucje kultury fizycznej , , ,19 85,0 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,04 85,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 49,00 49,00 55,15 112,6 bieżące razem: , , ,08 101,3 0, , ,80 148,4 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,00 0, , Pozostała działalność 0, ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 0, ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność 0, , ,92 107,2 0, , ,92 107, Pozostała działalność 0, , ,92 107,2 0, , ,92 107,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 0, , ,92 107,2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,45 172, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,45 172, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,45 172,3 750 Administracja publiczna 0, , ,37 100,2 0, , ,37 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , ,37 100,2 0, , ,37 100,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 0, , ,37 100,2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 9

11 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 0, , ,73 100,0 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 0, , ,73 100,0 ustaw 0 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0, , ,73 100,0 801 Oświata i wychowanie 0, ,00 0, , Szkoły podstawowe 0, ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 0, ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 523, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,36 271, , , ,36 271, Pozostała działalność , , ,36 271, , , ,36 271,8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,36 271,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 majątkowe razem: , , ,83 63, , ,65 65,7 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 10

12 Rodzaj zadania: Dział Zlecone Rozdział Nazwa Plan wg. uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,18 99,9 0 0, Pozostała działalność 0, , ,18 99,9 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , ,18 99,9 (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 100,0 (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , ,16 75,7 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 713, , ,00 100,0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 713, , ,00 100,0 (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 0, , ,00 68,2 powiatowe i wojewódzkie 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , ,00 68,2 (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,16 95,9 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , ,16 95,9 (związkom gmin) ustawami Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 11

13 801 Oświata i wychowanie 0, , ,24 96, Szkoły podstawowe 0, , ,24 96,8 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , ,24 96,8 (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , , ,88 97, Ośrodki wsparcia , , ,09 98,6 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,09 98,6 (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia , , ,76 97,3 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,76 97,3 (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , ,72 100,0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,72 100,0 (związkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe 0,00 801,00 794,92 99,2 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 801,00 794,92 99,2 (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,75 100,0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,75 100,0 (związkom gmin) ustawami Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 12

14 85295 Pozostała działalność 0, , ,64 98,6 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , ,64 98,6 (związkom gmin) ustawami bieżące razem: , , ,46 97,3 0 majątkowe 852 Pomoc społeczna 0, , ,97 99, Ośrodki wsparcia 0, , ,97 99,9 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6310 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0, , ,97 99,9 gminom ustawami majątkowe razem: 0, , ,97 99,9 0 0,00 Ogółem: , , ,34 97,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem , , ,45 73,5 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 13

15 wynagrodzenia i WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014R. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/15 Burmistrza Moniek z dnia 30 marca 2015 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Plan wg uchwały Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % programy Wydatki Wydatki finansowane akcji i udziałów budżetowej wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące majątkowe z udziałem oraz wniesienie jednostek zakupy z realizacją ich zadania rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu wkładów do budżetowych, składki od nich środków, o statutowych bieżące fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa spółek prawa zadań; których mowa w w art. 5 ust. 1 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt, Transport i łączność ,82 99, , , ,82 99, , ,82 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na ,82 99, , ,82 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: ,82 99, , ,82 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na na programy zakup i objęcie Plan wg uchwały programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % finansowane akcji i udziałów Wydatki Wydatki budżetowej inwestycje i wydatki dotacje na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wydatki związane z udziałem oraz wniesienie bieżące majątkowe wynagrodzenia i zakupy jednostek zadania rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu z realizacją ich środków, o wkładów do składki od nich inwestycyjne budżetowych, bieżące fizycznych; środków, o gwarancji statutowych których mowa spółek prawa naliczane których mowa w zadań; w art. 5 ust. 1 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt, Rolnictwo i łowiectwo 72825, , ,15 96, , ,65 0, , , , , , ,97 100, , ,97 0, , ,00 Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% , , ,97 100, , ,97 0, , ,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 58275, , ,18 96, , ,68 0, , , , , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 100 0, , ,68 95, , ,68 0, , ,00 Zakup usług pozostałych 36975,00 0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 0 0, , ,00 samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13773, , ,08 97, , , , , ,42 97, , , ,42 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7427, Transport i łączność , , ,02 99, , ,02 0, , , , ,02 99, , ,02 0, , ,00 Drogi publiczne gminne , , ,52 99, , ,52 0, , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,39 99, , ,39 0, , ,00 Zakup usług remontowych , , ,25 100, , ,25 0, , ,00 Zakup usług pozostałych , , ,86 99, , ,86 0, , ,00 Różne opłaty i składki ,00 Strona 1 z 16 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 1

16 , ,00 90, ,00 Pozostała działalność ,00 Zakup usług pozostałych 4208, , ,50 90, , , , ,00 670,50 90,36 670, ,00 670, Zakup usług pozostałych 742, Gospodarka mieszkaniowa , , ,06 99, , ,06 0, , , , ,71 99, , ,71 0, , ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,08 99, , ,08 0, , ,00 Zakup usług pozostałych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , , ,05 99, , ,05 0, , ,00 fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,58 99, , ,58 0, , , , ,35 96, , ,35 0, , ,00 Pozostała działalność , , ,35 96, , ,35 0, , ,00 Różne opłaty i składki , Działalność usługowa 40685, , ,30 100, , ,30 0, ,30 0, , ,30 100, , ,30 0, ,30 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 40685, , ,00 100, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,30 100, , ,30 0, , ,00 Zakup usług pozostałych 39485, Administracja publiczna , , ,99 99, , , , ,99 0, ,81 0 0, , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,33 99, , ,33 0, ,33 0, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 99, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4000, , ,09 99, , ,09 0, , , Zakup usług pozostałych 2000,00 50,00 44,00 88,00 44,00 44,00 0,00 44, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1000, ,00 797,24 79,72 797,24 797,24 0,00 797, ,00 telefonicznej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,74 99, , , , ,74 0, ,81 0 0, , , ,96 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13500, , ,81 88, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,41 99, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,71 99, , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 95000, , ,23 98, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,84 99, , , , Składki na Fundusz Pracy 60795, , ,41 95, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 29000, , ,63 99, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 70000, , ,96 99, , ,96 0, , , Zakup energii 30000, , ,06 98, , ,06 0, , , Zakup usług remontowych 10000, , ,19 79, , ,19 0, , , Zakup usług zdrowotnych 5000, , ,00 84, , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych 90000, , ,26 99, , ,26 0, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2500, , ,35 99, , ,35 0, , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 7000, , ,07 91, , ,07 0, , ,00 telefonicznej Strona 2 z 16 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 2

17 , ,87 93, , ,87 0, , ,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 Podróże służbowe krajowe , , ,06 94, , ,06 0, , , Podróże służbowe zagraniczne 0 0, , ,10 80, , ,10 0, , ,00 Różne opłaty i składki ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60531, , ,00 100, , ,00 0, , ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek ,00 500,00 455,00 91,00 455,00 455,00 0,00 455, ,00 samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 0,00 200,00 108,00 54,00 108,00 108,00 0,00 108, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10000, , ,82 99, , ,82 0, , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami , , ,00 97, , ,00 0, , ,00 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , , , , ,37 0,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,59 80, , , , ,59 0,00 budżetowych Pozostała działalność , , ,92 99, , ,92 0, ,92 0, , ,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do , , ,00 100, , wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21000, , ,58 96, , ,58 0, , , Zakup usług pozostałych 25000, , ,57 97, , ,57 0, , , Różne opłaty i składki , , ,77 99, , ,77 0, , ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie , , , , ,00 funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79242, , ,54 88, , , , ,16 0, , ,00 Komendy powiatowe Policji , , ,50 99, , ,50 0, , , , ,50 99, , ,50 0, , ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 0 0, inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne 64342, , ,88 86, , , , ,50 0, , , , ,61 92, , , ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,31 98, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 941,26 99,08 941,26 941,26 941, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 950 0, , ,23 97, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2825, ,00 85,97 81,88 85,97 85,97 85, Składki na Fundusz Pracy 105, , ,00 100, , , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,22 85, , , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 19329,00 0 Zakup energii , ,00 791,98 29,33 791,98 791,98 0,00 791, ,00 Strona 3 z 16 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 3

18 ,00 910,00 60,67 910, Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych , , ,30 87, , ,30 0, , , , ,00 68, , ,00 0, , ,00 Różne opłaty i składki ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273, ,00 273,00 100,00 273,00 273,00 0,00 273, ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0 0, budżetowych Obrona cywilna , , ,16 94, , ,16 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0 0, ,00 911,16 91,12 911,16 911,16 0,00 911, ,00 Zakup energii , , ,00 97, , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 300 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami , , ,00 100, , korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego , , ,73 93, , , ,73 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , , ,73 93, , , ,73 0 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , , ,73 93, , , ,73 0 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 2007, Rezerwy ogólne i celowe 2007, Rezerwy 2007, Oświata i wychowanie , , ,32 98, , , , ,21 0, , , Szkoły podstawowe , , ,50 99, , , , ,39 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 94156, , ,31 98, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,95 99, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,06 88, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 226,00 200,94 88,91 200, ,00 200, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,92 100, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,52 99, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 218,00 194,77 89,34 194, ,00 194, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 39,00 34,38 88,15 34, ,00 34, Składki na Fundusz Pracy , , ,93 99, , , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 31,00 27,89 89,97 27, ,00 27, Składki na Fundusz Pracy 0,00 6,00 4,94 82,33 4, ,00 4, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 96, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 96, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,55 96, , ,55 0, , ,00 Strona 4 z 16 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 4

19 4217 0, ,22 54, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4092,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 721, ,00 391,28 54,27 391, ,00 391, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,31 99, , ,31 0, , ,00 Zakup energii , , ,98 97, , ,98 0, , , ,00 843,97 93,77 843,97 843,97 0,00 843, ,00 Zakup usług remontowych 900 0, , ,00 99, , Zakup usług zdrowotnych , , ,50 94, , ,50 0, , ,00 Zakup usług pozostałych 90827, , ,00 99, , ,00 0, , ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 7841, , ,77 87, , ,77 0, , ,00 telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 8211, , ,31 99, , ,31 0, , , , ,00 99, , ,00 0, , ,00 Różne opłaty i składki 9331,00 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15892, , ,00 84, , ,00 0, , , Podatek od nieruchomości 3260, , ,00 99, , ,00 0, , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami , , ,00 100, , korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 523, ,00 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76359, , ,00 100, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 63591, , ,00 100, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 11206, , ,00 100, , , , Składki na Fundusz Pracy 1562, , ,00 100, , , , Przedszkola , , ,25 96, , , , ,25 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8000, , ,74 83, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,54 97, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,12 94, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,28 97, , , , Składki na Fundusz Pracy 40826, , ,54 66, , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16000, , ,78 95, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 30000, , ,75 99, , ,75 0, , , Zakup energii , , ,45 88, , ,45 0, , , Zakup usług remontowych 0, , ,00 100, , Zakup usług zdrowotnych 1500, , ,00 85, , Zakup usług pozostałych , , ,31 95, , ,31 0, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 576,00 726,00 638,00 87,88 638,00 638,00 0,00 638, ,00 Strona 5 z 16 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 5

20 , ,74 70, , ,74 0, , ,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 Podróże służbowe krajowe 500 0, ,00 234,00 46,80 234,00 234,00 0,00 234, , #DZIEL/0! ,00 Różne opłaty i składki 0 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, , ,00 0, , ,00 Podatek od nieruchomości 20 0, ,00 17,00 85,00 17,00 17,00 0,00 17, ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych , podatków i opłat Pozostałe odsetki 500 0, , ,01 99, , , , ,56 0, , ,00 Gimnazja , , ,91 100, , , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14522, , ,22 99, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,77 100, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,39 99, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,16 99, , , , Składki na Fundusz Pracy 61381, , ,00 100, , , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,38 100, , ,38 0, , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 25648,00 0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,81 99, , ,81 0, , ,00 Zakup energii , , ,11 100, , ,11 0, , , , ,74 99, , ,74 0, , ,00 Zakup usług pozostałych , , ,40 99, , ,40 0, , ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4389,00 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1469, , ,98 100, , ,98 0, , ,00 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2813, , ,34 99, , ,34 0, , ,00 telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 1866, , ,80 99, , ,80 0, , , , ,00 100, , ,00 0, , ,00 Różne opłaty i składki 3123,00 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89073, , ,00 100, , ,00 0, , ,00 Podatek od nieruchomości 80 0, ,00 78,00 97,50 78,00 78,00 0,00 78, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 70 0, ,00 70,00 100,00 70, korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , ,66 99, , ,66 0, , , , ,66 99, , ,66 0, , ,00 Zakup usług pozostałych , , ,00 97, , ,00 0, , ,00 Różne opłaty i składki , , ,82 99, , , , ,31 0, , ,00 Szkoły artystyczne , , ,35 86, , , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,64 99, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, , , ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Strona 6 z 16 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 6

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r. ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 319/17 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 319/17 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2016r. ZARZĄDZENIE NR 319/17 BURMISTRZA MONIEK z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2016r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL. z dnia 30 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL. z dnia 30 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 16.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie

plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY MANOWO z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GONIĄDZA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

Bardziej szczegółowo