ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015r. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz z 2015r. poz. 532, poz. 238) oraz Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam: Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załączniki 1-6 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Eugeniusz Wichowski Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015R. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan 2015r. Wykonanie r. w złotych % wykonania bieżące 710 Działalność usługowa 4000,00 0,00 0, Cmentarze 4000,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4000,00 0,00 0,0 Rodzaj zadania: Poroz. z JST bieżące razem: 4000,00 0,00 0,0 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015r. Wykonanie r. % wykonania bieżące 600 Transport i łączność 32000, ,00 40, Drogi publiczne powiatowe 32000, ,00 40, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32000, ,00 40,2 majątkowe bieżące razem: 32000, ,00 40,2 630 Turystyka ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 1

3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 majątkowe razem: ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan 2015r. Wykonanie r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 6500, ,33 78, Pozostała działalność 6500, ,33 78, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6500, ,33 78,9 600 Transport i łączność 13700, ,01 302, Drogi publiczne gminne 13700, ,01 302, Wpływy z różnych opłat 13700, ,01 302,2 630 Turystyka 12503,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12503,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,55 91, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 30000, ,41 68,0 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 2

4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30000, ,61 68, Pozostała działalność 0,00 7, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74800, ,14 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 74800, ,42 101, Pozostała działalność 0,00 225, Informatyka , ,58 32,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,58 32, Pozostała działalność , ,58 32,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,58 32, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,99 32, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,59 32,9 750 Administracja publiczna 2000,00 507,93 25, Urzędy wojewódzkie 0,00 1, Wpływy z różnych opłat 0,00 1, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2000,00 506,38 25, Wpływy z różnych dochodów 2000,00 506,38 25,3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16000, ,94 55, Ochotnicze straże pożarne 16000, ,94 55, Wpływy z różnych dochodów 16000, ,94 55,7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,24 50,8 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 3

5 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,25 50, Podatek od nieruchomości , ,05 50, Podatek rolny 774,00 925,00 119, Podatek leśny , ,00 55, Podatek od środków transportowych 3252, ,00 70, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 32000, ,20 62, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15830, ,10 19, Wpływy z różnych opłat 0,00 55, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,32 77, Podatek od nieruchomości , ,49 74, Podatek rolny 40430, ,20 71, Podatek leśny 66040, ,23 89, Podatek od środków transportowych 16500, ,00 64, Podatek od spadków i darowizn 21200, ,00 135, Wpływy z opłaty targowej 1300,00 630,00 48, Wpływy z opłaty miejscowej 800,00 308,00 38, Podatek od czynności cywilnoprawnych 37000, ,20 35, Wpływy z różnych opłat 600,00 575,20 95, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800, ,00 600, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 46000, ,43 67, Wpływy z opłaty skarbowej 12000, ,00 30, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 34000, ,43 80, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,24 46, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,24 49,9 758 Różne rozliczenia , ,94 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,5 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 4

6 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe 12000, ,94 34, Pozostałe odsetki 12000, ,94 34,0 801 Oświata i wychowanie 76285, ,00 49, Przedszkola 76285, ,00 49, Wpływy z różnych opłat 19000, ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57285, ,00 50,0 852 Pomoc społeczna , ,33 67, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2000, ,33 173, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2000, ,33 173, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3000, ,00 86, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3000, ,00 86, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 58000, ,00 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 58000, ,00 93, Zasiłki stałe 49000, ,00 66, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49000, ,00 66, Ośrodki pomocy społecznej 36000, ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36000, ,00 50, Pozostała działalność , ,00 58, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 58,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5549, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 5549, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5549, ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,61 122,1 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 5

7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,82 144, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,00 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , Gospodarka odpadami , ,24 47, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 46, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 9, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6331, ,24 102, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 667, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 667, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4600, ,63 124, Wpływy z różnych opłat 4600, ,63 124, Pozostała działalność , ,82 93,3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,82 93, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,82 92, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17075, , ,4 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 6

8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17075, ,00 368,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 366, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 300, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 366, Pozostała działalność 0, ,00 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, ,00 - bieżące razem: , ,46 56,5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,40 143,0 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 28, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 28, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 28, Wpływy ze sprzedaży składników majątku 0,00 47, Informatyka , ,00 17,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 17, Pozostała działalność , ,00 17,7 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 7

9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 17, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 17,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,65 20,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 20, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,65 35,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 35, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,65 35,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,00 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, ,00 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, ,00 - Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 8

10 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, ,00 - majątkowe razem: , ,65 19,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 19,0 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan 2015r. Wykonanie r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 90624, ,49 100, Pozostała działalność 90624, ,49 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 90624, ,49 100,0 750 Administracja publiczna 11700, ,00 60, Urzędy wojewódzkie 11700, ,00 60, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11700, ,00 60,7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14570, ,00 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 501,00 249,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 501,00 249,00 49, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14069, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14069, ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 11681, ,31 127, Szkoły podstawowe 4682, ,55 124, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4682, ,55 124,1 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 9

11 80110 Gimnazja 6999, ,76 128, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6999, ,76 128,9 852 Pomoc społeczna , ,00 54, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 54, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4950, ,00 44, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4950, ,00 44, Pozostała działalność 83,00 83,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 83,00 83,00 100,0 bieżące razem: , ,80 64,0 Ogółem: , ,91 43,4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,05 27,6 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 10

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015R. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan 2014r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania Działalność usługowa 4000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 4000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Wydatki razem: 4000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan 2014r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania Transport i łączność 32000, ,00 0, , ,00 0,00 40, Drogi publiczne powiatowe 32000, ,00 0, , ,00 0,00 40, Zakup usług pozostałych 32000, ,00 0, , ,00 0,00 40,2 630 Turystyka ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Wydatki razem: , , , , ,00 0,00 4,3 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 1

13 Rodzaj zadania: Własne Z tego Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan 2014r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania Rolnictwo i łowiectwo 824,00 824,00 0,00 510,41 510,41 0,00 61, Izby rolnicze 824,00 824,00 0,00 510,41 510,41 0,00 61, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 824,00 824,00 0,00 510,41 510,41 0,00 61,9 600 Transport i łączność , , , , ,74 0,00 31, Drogi publiczne gminne , , , , ,74 0,00 33, Zakup materiałów i wyposażenia 25000, ,00 0, , ,61 0,00 6, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,74 0,00 16, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,76 0,00 41, Różne opłaty i składki 41695, ,00 0, , ,63 0,00 72, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnetrzne 35000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 630 Turystyka , , , , , ,10 83, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0, , ,64 0,00 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników 24620, ,00 0, , ,98 0,00 54, Składki na ubezpieczenia społeczne 6860, ,00 0, , ,23 0,00 41, Składki na Fundusz Pracy 968,00 968,00 0,00 288,51 288,51 0,00 29, Wynagrodzenia bezosobowe 15400, ,00 0, , ,13 0,00 45, Zakup materiałów i wyposażenia 14970, ,00 0, , ,32 0,00 70, Zakup usług pozostałych 5000, ,00 0, , ,73 0,00 61, Zakup usług pozostałych 12503, ,00 0, , ,12 0,00 98, Zakup usług pozostałych 18962, ,00 0, , ,54 0,00 36, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1100, ,00 0,00 332,08 332,08 0,00 30, Różne opłaty i składki 1600, ,00 0, , ,00 0,00 89, Pozostała działalność ,00 0, , ,10 0, ,10 100,0 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 2

14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,10 0, ,10 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , ,04 0,00 51, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 31800, ,00 0, , ,58 0,00 59, Zakup materiałów i wyposażenia 2000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 26000, ,00 0, , ,85 0,00 59, Zakup usług pozostałych 3200, ,00 0, , ,73 0,00 91, Różne opłaty i składki 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , ,46 0,00 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5304, ,00 0, , ,25 0,00 52, Składki na ubezpieczenia społeczne 946,00 946,00 0,00 493,10 493,10 0,00 52, Składki na Fundusz Pracy 130,00 130,00 0,00 67,98 67,98 0,00 52, Zakup materiałów i wyposażenia 21000, ,00 0, , ,66 0,00 80, Zakup energii 16000, ,00 0, , ,85 0,00 58, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,87 0,00 52, Różne opłaty i składki 2500, ,00 0, , ,00 0,00 60, Podatek od nieruchomości , ,00 0, , ,00 0,00 50, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4330, ,00 0, , ,00 0,00 66, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 436,00 436,00 0,00 435,75 435,75 0,00 99,9 710 Działalność usługowa , ,00 0, , ,00 0,00 2, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, , ,00 0,00 2, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 2, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 33600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 33000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 720 Informatyka , , , , , ,51 22, Pozostała działalność , , , , , ,51 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników 46926, ,00 0, , ,79 0,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8281, ,00 0, , ,72 0,00 48, Składki na ubezpieczenia społeczne 8024, ,00 0, , ,52 0,00 48,4 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 3

15 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1416, ,00 0,00 685,14 685,14 0,00 48, Składki na Fundusz Pracy 1150, ,00 0,00 485,21 485,21 0,00 42, Składki na Fundusz Pracy 203,00 203,00 0,00 85,62 85,62 0,00 42, Wynagrodzenia bezosobowe 9180, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1620, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3342, ,00 0, , ,78 0,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia 590,00 590,00 0,00 356,07 356,07 0,00 60, Zakup usług pozostałych 4250, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26035, ,00 0, , ,08 0,00 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4595, ,00 0, , ,80 0,00 49, Podróże służbowe krajowe 966,00 966,00 0,00 45,46 45,46 0,00 4, Podróże służbowe krajowe 170,00 170,00 0,00 8,03 8,03 0,00 4, Różne opłaty i składki 7695, ,00 0,00 865,30 865,30 0,00 11, Różne opłaty i składki 1358, ,00 0,00 152,70 152,70 0,00 11, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,16 0, ,16 18, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,35 0, ,35 41,6 750 Administracja publiczna , , , , ,12 0,00 49, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,22 0,00 53, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, , ,80 0,00 53, Zakup materiałów i wyposażenia 3500, ,00 0,00 370,00 370,00 0,00 10, Zakup usług pozostałych 6400, ,00 0, , ,42 0,00 78, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,51 0,00 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10680, ,00 0, , ,13 0,00 65, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,25 0,00 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , ,46 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,99 0,00 45, Składki na Fundusz Pracy 37453, ,00 0, , ,21 0,00 39, Zakup materiałów i wyposażenia 94000, ,00 0, , ,82 0,00 59, Zakup energii 53000, ,00 0, , ,69 0,00 63, Zakup usług zdrowotnych 3200, ,00 0, , ,00 0,00 45, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,57 0,00 57,9 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 4

16 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16500, ,00 0, , ,89 0,00 47, Podróże służbowe krajowe 4500, ,00 0, , ,50 0,00 62, Różne opłaty i składki 11200, ,00 0, , ,00 0,00 23, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34553, ,00 0, , ,00 0,00 82, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10000, ,00 0, , ,00 0,00 63, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,89 0,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia 30000, ,00 0, , ,99 0,00 24, Zakup usług pozostałych 70000, ,00 0, , ,90 0,00 26, Pozostała działalność 22805, ,00 0, , ,50 0,00 81, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7500, ,00 0, , ,00 0,00 83, Zakup materiałów i wyposażenia 7305, ,00 0, , ,41 0,00 63, Zakup usług pozostałych 2616, ,00 0, , ,24 0,00 87, Różne opłaty i składki 5384, ,00 0, , ,85 0,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,76 0,00 47, Komendy powiatowe Policji 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Straż Graniczna 5000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,26 0,00 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35000, ,00 0, , ,28 0,00 15, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,98 0,00 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8200, ,00 0, , ,59 0,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 20704, ,00 0, , ,14 0,00 43, Składki na Fundusz Pracy 2733, ,00 0,00 895,92 895,92 0,00 32, Wynagrodzenia bezosobowe 18372, ,00 0, , ,28 0,00 47, Zakup materiałów i wyposażenia 77500, ,00 0, , ,43 0,00 57, Zakup energii 45000, ,00 0, , ,71 0,00 65, Zakup usług remontowych 4000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług zdrowotnych 2500, ,00 0,00 566,00 566,00 0,00 22, Zakup usług pozostałych 15000, ,00 0, , ,83 0,00 66,2 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 5

17 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 0,00 399,94 399,94 0,00 57, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 75,00 75,00 0,00 15, Różne opłaty i składki 12000, ,00 0, , ,18 0,00 57, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5835, ,00 0, , ,00 0,00 78, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 0,00 100,00 100,00 0,00 12, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1817, ,00 0,00 789,98 789,98 0,00 43, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 5700, ,00 0,00 602,50 602,50 0,00 10, Zakup materiałów i wyposażenia 1500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0,00 602,50 602,50 0,00 20, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0, , ,11 0,00 24, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,11 0,00 24, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0, , ,11 0,00 24,1 758 Różne rozliczenia , ,00 0, , ,00 0,00 47, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 50, Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 50,0 801 Oświata i wychowanie , , , , ,33 0,00 47, Szkoły podstawowe , ,00 0, , ,47 0,00 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40726, ,00 0, , ,75 0,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,41 0,00 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83078, ,00 0, , ,46 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,82 0,00 47, Składki na Fundusz Pracy 25308, ,00 0, , ,03 0,00 37, Wynagrodzenia bezosobowe 1000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 44447, ,00 0, , ,92 0,00 45,7 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 6

18 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8548, ,00 0,00 181,04 181,04 0,00 2, Zakup energii , ,00 0, , ,03 0,00 48, Zakup usług remontowych 15000, ,00 0, , ,81 0,00 24, Zakup usług zdrowotnych 2400, ,00 0,00 276,00 276,00 0,00 11, Zakup usług pozostałych 58000, ,00 0, , ,88 0,00 39, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7500, ,00 0, , ,72 0,00 30, Podróże służbowe krajowe 7266, ,00 0, , ,60 0,00 57, Różne opłaty i składki 13200, ,00 0, , ,00 0,00 57, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51767, ,00 0, , ,00 0,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1800, ,00 0, , ,00 0,00 59, Przedszkola , , , , ,24 0,00 38, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15932, ,00 0, , ,15 0,00 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,63 0,00 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25572, ,00 0, , ,25 0,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 60789, ,00 0, , ,05 0,00 43, Składki na Fundusz Pracy 8619, ,00 0, , ,45 0,00 43, Zakup materiałów i wyposażenia 8600, ,00 0, , ,63 0,00 21, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2000, ,00 0,00 427,50 427,50 0,00 21, Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 0,00 107,00 107,00 0,00 15, Zakup usług pozostałych 57500, ,00 0, , ,49 0,00 4, Podróże służbowe krajowe 1200, ,00 0,00 783,09 783,09 0,00 65, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16443, ,00 0, , ,00 0,00 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,00 0, , ,62 0,00 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33550, ,00 0, , ,36 0,00 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,98 0,00 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38707, ,00 0, , ,04 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 96452, ,00 0, , ,53 0,00 42, Składki na Fundusz Pracy 13675, ,00 0, , ,71 0,00 31, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26610, ,00 0, , ,00 0,00 75,0 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 7

19 80113 Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, , ,38 0,00 46, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,38 0,00 46, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12508, ,00 0, , ,56 0,00 16, Zakup usług pozostałych 6050, ,00 0, , ,00 0,00 22, Podróże służbowe krajowe 6458, ,00 0,00 741,56 741,56 0,00 11, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 0, , ,06 0,00 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7785, ,00 0, , ,28 0,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,32 0,00 47, Składki na ubezpieczenia społeczne 30331, ,00 0, , ,80 0,00 43, Składki na Fundusz Pracy 4300, ,00 0, , ,75 0,00 34, Zakup materiałów i wyposażenia 7553, ,00 0, , ,76 0,00 28, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1452, ,00 0,00 91,26 91,26 0,00 6, Podróże służbowe krajowe 1234, ,00 0,00 723,89 723,89 0,00 58, Pozostała działalność 14880, ,00 0, , ,00 0,00 69, Wynagrodzenia bezosobowe 1200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13680, ,00 0, , ,00 0,00 75,0 851 Ochrona zdrowia , , , , ,45 0,00 11, Szpitale ogólne ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 2000, ,00 0, , ,00 0,00 75, Zakup usług pozostałych 2000, ,00 0, , ,00 0,00 75, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33000, ,00 0, , ,45 0,00 60, Świadczenia społeczne 2000, ,00 0, , ,00 0,00 54, Składki na ubezpieczenia społeczne 1500, ,00 0,00 684,00 684,00 0,00 45, Wynagrodzenia bezosobowe 10000, ,00 0, , ,03 0,00 76, Zakup materiałów i wyposażenia 9000, ,00 0, , ,20 0,00 40, Zakup usług pozostałych 10000, ,00 0, , ,22 0,00 67, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 8

20 85195 Pozostała działalność 68000, , , , ,00 0,00 3, Zakup materiałów i wyposażenia 10000, ,00 0, , ,00 0,00 22, Zakup usług pozostałych 56000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,93 0,00 53, Domy pomocy społecznej 95000, ,00 0, , ,44 0,00 66, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 95000, ,00 0, , ,44 0,00 66, Rodziny zastępcze 3000, ,00 0, , ,00 0,00 39, Świadczenia społeczne 3000, ,00 0, , ,00 0,00 39, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4000, ,00 0,00 195,00 195,00 0,00 4, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3400, ,00 0,00 195,00 195,00 0,00 5, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3000, ,00 0, , ,13 0,00 85, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3000, ,00 0, , ,13 0,00 85, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 78000, ,00 0, , ,86 0,00 77, Świadczenia społeczne 78000, ,00 0, , ,86 0,00 77, Dodatki mieszkaniowe 2000, ,00 0,00 127,74 127,74 0,00 6, Świadczenia społeczne 2000, ,00 0,00 127,74 127,74 0,00 6, Zasiłki stałe 49000, ,00 0, , ,15 0,00 65, Świadczenia społeczne 49000, ,00 0, , ,15 0,00 65, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,97 0,00 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1400, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,99 0,00 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14640, ,00 0, , ,45 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 40526, ,00 0, , ,63 0,00 37, Składki na Fundusz Pracy 3130, ,00 0, , ,24 0,00 40, Zakup materiałów i wyposażenia 6000, ,00 0, , ,35 0,00 24, Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 0,00 108,00 108,00 0,00 18, Zakup usług pozostałych 10000, ,00 0, , ,83 0,00 29,1 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 9

21 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2000, ,00 0,00 494,34 494,34 0,00 24, Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 0,00 222,14 222,14 0,00 37, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5840, ,00 0, , ,00 0,00 79, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1400, ,00 0,00 299,00 299,00 0,00 21, Pozostała działalność , ,00 0, , ,64 0,00 51, Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,64 0,00 51,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54849, ,00 0, , ,01 0,00 89, Pomoc materialna dla uczniów 54849, ,00 0, , ,01 0,00 89, Stypendia dla uczniów 10300, ,00 0, , ,00 0,00 96, Inne formy pomocy dla uczniów 39549, ,00 0, , ,01 0,00 87, Zakup materiałów i wyposażenia 5000, ,00 0, , ,00 0,00 94,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,70 55, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,29 7, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,68 0,00 47, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,29 0, ,29 14, Gospodarka odpadami , ,00 0, , ,95 0,00 34, Zakup materiałów i wyposażenia 2000, ,00 0, , ,65 0,00 62, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,30 0,00 34, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, , ,00 0,00 35, Zakup materiałów i wyposażenia 6000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 37, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , ,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia 5000, ,00 0, , ,57 0,00 43, Zakup energii , ,00 0, , ,71 0,00 50, Zakup usług pozostałych 26000, ,00 0, , ,54 0,00 29, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7500,00 0, , ,00 0, ,00 96, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4600, ,00 0, , ,00 0,00 26, Zakup usług pozostałych 4600, ,00 0, , ,00 0,00 26, Pozostała działalność , , , , , ,41 97, Zakup materiałów i wyposażenia 7000, ,00 0, , ,78 0,00 52,2 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 10

22 4300 Zakup usług pozostałych 64000, ,00 0, , ,49 0,00 8, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27600,00 0, , ,00 0, ,00 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,84 0, ,84 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,57 0, ,57 99, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20000,00 0, , ,00 0, ,00 20,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,00 36, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,00 33, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, , ,00 0,00 45, Składki na ubezpieczenia społeczne 9200, ,00 0, , ,85 0,00 47, Składki na Fundusz Pracy 960,00 960,00 0,00 361,08 361,08 0,00 37, Wynagrodzenia bezosobowe 73000, ,00 0, , ,00 0,00 39, Zakup materiałów i wyposażenia 79000, ,00 0, , ,24 0,00 41, Zakup energii 24000, ,00 0, , ,15 0,00 69, Zakup usług remontowych 50000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 0,00 156,00 156,00 0,00 19, Zakup usług pozostałych 87000, ,00 0, , ,69 0,00 17, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1400, ,00 0,00 331,14 331,14 0,00 23, Różne opłaty i składki 3200, ,00 0, , ,00 0,00 34, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4425,00 0, , ,00 0, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12315,00 0, , ,00 0, ,00 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0, , ,00 0,00 41, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, , ,00 0,00 41, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, , ,00 0,00 91, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0, , ,00 0,00 91, Pozostała działalność 35000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 11

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo