ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015r. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz z 2015r. poz. 532, poz. 238) oraz Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam: Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załączniki 1-6 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Eugeniusz Wichowski Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015R. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan 2015r. Wykonanie r. w złotych % wykonania bieżące 710 Działalność usługowa 4000,00 0,00 0, Cmentarze 4000,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4000,00 0,00 0,0 Rodzaj zadania: Poroz. z JST bieżące razem: 4000,00 0,00 0,0 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015r. Wykonanie r. % wykonania bieżące 600 Transport i łączność 32000, ,00 40, Drogi publiczne powiatowe 32000, ,00 40, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32000, ,00 40,2 majątkowe bieżące razem: 32000, ,00 40,2 630 Turystyka ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 1

3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 majątkowe razem: ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan 2015r. Wykonanie r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 6500, ,33 78, Pozostała działalność 6500, ,33 78, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6500, ,33 78,9 600 Transport i łączność 13700, ,01 302, Drogi publiczne gminne 13700, ,01 302, Wpływy z różnych opłat 13700, ,01 302,2 630 Turystyka 12503,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12503,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,55 91, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 30000, ,41 68,0 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 2

4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30000, ,61 68, Pozostała działalność 0,00 7, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74800, ,14 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 74800, ,42 101, Pozostała działalność 0,00 225, Informatyka , ,58 32,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,58 32, Pozostała działalność , ,58 32,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,58 32, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,99 32, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,59 32,9 750 Administracja publiczna 2000,00 507,93 25, Urzędy wojewódzkie 0,00 1, Wpływy z różnych opłat 0,00 1, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2000,00 506,38 25, Wpływy z różnych dochodów 2000,00 506,38 25,3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16000, ,94 55, Ochotnicze straże pożarne 16000, ,94 55, Wpływy z różnych dochodów 16000, ,94 55,7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,24 50,8 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 3

5 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,25 50, Podatek od nieruchomości , ,05 50, Podatek rolny 774,00 925,00 119, Podatek leśny , ,00 55, Podatek od środków transportowych 3252, ,00 70, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 32000, ,20 62, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15830, ,10 19, Wpływy z różnych opłat 0,00 55, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,32 77, Podatek od nieruchomości , ,49 74, Podatek rolny 40430, ,20 71, Podatek leśny 66040, ,23 89, Podatek od środków transportowych 16500, ,00 64, Podatek od spadków i darowizn 21200, ,00 135, Wpływy z opłaty targowej 1300,00 630,00 48, Wpływy z opłaty miejscowej 800,00 308,00 38, Podatek od czynności cywilnoprawnych 37000, ,20 35, Wpływy z różnych opłat 600,00 575,20 95, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800, ,00 600, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 46000, ,43 67, Wpływy z opłaty skarbowej 12000, ,00 30, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 34000, ,43 80, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,24 46, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,24 49,9 758 Różne rozliczenia , ,94 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,5 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 4

6 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe 12000, ,94 34, Pozostałe odsetki 12000, ,94 34,0 801 Oświata i wychowanie 76285, ,00 49, Przedszkola 76285, ,00 49, Wpływy z różnych opłat 19000, ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57285, ,00 50,0 852 Pomoc społeczna , ,33 67, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2000, ,33 173, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2000, ,33 173, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3000, ,00 86, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3000, ,00 86, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 58000, ,00 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 58000, ,00 93, Zasiłki stałe 49000, ,00 66, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49000, ,00 66, Ośrodki pomocy społecznej 36000, ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36000, ,00 50, Pozostała działalność , ,00 58, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 58,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5549, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 5549, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5549, ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,61 122,1 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 5

7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,82 144, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,00 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , Gospodarka odpadami , ,24 47, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 46, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 9, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6331, ,24 102, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 667, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 667, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4600, ,63 124, Wpływy z różnych opłat 4600, ,63 124, Pozostała działalność , ,82 93,3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,82 93, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,82 92, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17075, , ,4 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 6

8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17075, ,00 368,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 366, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 300, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 366, Pozostała działalność 0, ,00 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, ,00 - bieżące razem: , ,46 56,5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,40 143,0 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 28, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 28, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 28, Wpływy ze sprzedaży składników majątku 0,00 47, Informatyka , ,00 17,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 17, Pozostała działalność , ,00 17,7 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 7

9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 17, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 17,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,65 20,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 20, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,65 35,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 35, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,65 35,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,00 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, ,00 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, ,00 - Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 8

10 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, ,00 - majątkowe razem: , ,65 19,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 19,0 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan 2015r. Wykonanie r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 90624, ,49 100, Pozostała działalność 90624, ,49 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 90624, ,49 100,0 750 Administracja publiczna 11700, ,00 60, Urzędy wojewódzkie 11700, ,00 60, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11700, ,00 60,7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14570, ,00 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 501,00 249,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 501,00 249,00 49, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14069, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14069, ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 11681, ,31 127, Szkoły podstawowe 4682, ,55 124, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4682, ,55 124,1 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 9

11 80110 Gimnazja 6999, ,76 128, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6999, ,76 128,9 852 Pomoc społeczna , ,00 54, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 54, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4950, ,00 44, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4950, ,00 44, Pozostała działalność 83,00 83,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 83,00 83,00 100,0 bieżące razem: , ,80 64,0 Ogółem: , ,91 43,4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,05 27,6 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 10

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015R. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan 2014r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania Działalność usługowa 4000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 4000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Wydatki razem: 4000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan 2014r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania Transport i łączność 32000, ,00 0, , ,00 0,00 40, Drogi publiczne powiatowe 32000, ,00 0, , ,00 0,00 40, Zakup usług pozostałych 32000, ,00 0, , ,00 0,00 40,2 630 Turystyka ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Wydatki razem: , , , , ,00 0,00 4,3 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 1

13 Rodzaj zadania: Własne Z tego Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan 2014r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania Rolnictwo i łowiectwo 824,00 824,00 0,00 510,41 510,41 0,00 61, Izby rolnicze 824,00 824,00 0,00 510,41 510,41 0,00 61, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 824,00 824,00 0,00 510,41 510,41 0,00 61,9 600 Transport i łączność , , , , ,74 0,00 31, Drogi publiczne gminne , , , , ,74 0,00 33, Zakup materiałów i wyposażenia 25000, ,00 0, , ,61 0,00 6, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,74 0,00 16, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,76 0,00 41, Różne opłaty i składki 41695, ,00 0, , ,63 0,00 72, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnetrzne 35000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 630 Turystyka , , , , , ,10 83, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0, , ,64 0,00 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników 24620, ,00 0, , ,98 0,00 54, Składki na ubezpieczenia społeczne 6860, ,00 0, , ,23 0,00 41, Składki na Fundusz Pracy 968,00 968,00 0,00 288,51 288,51 0,00 29, Wynagrodzenia bezosobowe 15400, ,00 0, , ,13 0,00 45, Zakup materiałów i wyposażenia 14970, ,00 0, , ,32 0,00 70, Zakup usług pozostałych 5000, ,00 0, , ,73 0,00 61, Zakup usług pozostałych 12503, ,00 0, , ,12 0,00 98, Zakup usług pozostałych 18962, ,00 0, , ,54 0,00 36, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1100, ,00 0,00 332,08 332,08 0,00 30, Różne opłaty i składki 1600, ,00 0, , ,00 0,00 89, Pozostała działalność ,00 0, , ,10 0, ,10 100,0 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 2

14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,10 0, ,10 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , ,04 0,00 51, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 31800, ,00 0, , ,58 0,00 59, Zakup materiałów i wyposażenia 2000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 26000, ,00 0, , ,85 0,00 59, Zakup usług pozostałych 3200, ,00 0, , ,73 0,00 91, Różne opłaty i składki 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , ,46 0,00 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5304, ,00 0, , ,25 0,00 52, Składki na ubezpieczenia społeczne 946,00 946,00 0,00 493,10 493,10 0,00 52, Składki na Fundusz Pracy 130,00 130,00 0,00 67,98 67,98 0,00 52, Zakup materiałów i wyposażenia 21000, ,00 0, , ,66 0,00 80, Zakup energii 16000, ,00 0, , ,85 0,00 58, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,87 0,00 52, Różne opłaty i składki 2500, ,00 0, , ,00 0,00 60, Podatek od nieruchomości , ,00 0, , ,00 0,00 50, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4330, ,00 0, , ,00 0,00 66, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 436,00 436,00 0,00 435,75 435,75 0,00 99,9 710 Działalność usługowa , ,00 0, , ,00 0,00 2, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, , ,00 0,00 2, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 2, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 33600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 33000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 720 Informatyka , , , , , ,51 22, Pozostała działalność , , , , , ,51 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników 46926, ,00 0, , ,79 0,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8281, ,00 0, , ,72 0,00 48, Składki na ubezpieczenia społeczne 8024, ,00 0, , ,52 0,00 48,4 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 3

15 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1416, ,00 0,00 685,14 685,14 0,00 48, Składki na Fundusz Pracy 1150, ,00 0,00 485,21 485,21 0,00 42, Składki na Fundusz Pracy 203,00 203,00 0,00 85,62 85,62 0,00 42, Wynagrodzenia bezosobowe 9180, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1620, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3342, ,00 0, , ,78 0,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia 590,00 590,00 0,00 356,07 356,07 0,00 60, Zakup usług pozostałych 4250, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26035, ,00 0, , ,08 0,00 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4595, ,00 0, , ,80 0,00 49, Podróże służbowe krajowe 966,00 966,00 0,00 45,46 45,46 0,00 4, Podróże służbowe krajowe 170,00 170,00 0,00 8,03 8,03 0,00 4, Różne opłaty i składki 7695, ,00 0,00 865,30 865,30 0,00 11, Różne opłaty i składki 1358, ,00 0,00 152,70 152,70 0,00 11, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,16 0, ,16 18, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,35 0, ,35 41,6 750 Administracja publiczna , , , , ,12 0,00 49, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,22 0,00 53, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, , ,80 0,00 53, Zakup materiałów i wyposażenia 3500, ,00 0,00 370,00 370,00 0,00 10, Zakup usług pozostałych 6400, ,00 0, , ,42 0,00 78, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,51 0,00 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10680, ,00 0, , ,13 0,00 65, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,25 0,00 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , ,46 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,99 0,00 45, Składki na Fundusz Pracy 37453, ,00 0, , ,21 0,00 39, Zakup materiałów i wyposażenia 94000, ,00 0, , ,82 0,00 59, Zakup energii 53000, ,00 0, , ,69 0,00 63, Zakup usług zdrowotnych 3200, ,00 0, , ,00 0,00 45, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,57 0,00 57,9 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 4

16 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16500, ,00 0, , ,89 0,00 47, Podróże służbowe krajowe 4500, ,00 0, , ,50 0,00 62, Różne opłaty i składki 11200, ,00 0, , ,00 0,00 23, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34553, ,00 0, , ,00 0,00 82, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10000, ,00 0, , ,00 0,00 63, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,89 0,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia 30000, ,00 0, , ,99 0,00 24, Zakup usług pozostałych 70000, ,00 0, , ,90 0,00 26, Pozostała działalność 22805, ,00 0, , ,50 0,00 81, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7500, ,00 0, , ,00 0,00 83, Zakup materiałów i wyposażenia 7305, ,00 0, , ,41 0,00 63, Zakup usług pozostałych 2616, ,00 0, , ,24 0,00 87, Różne opłaty i składki 5384, ,00 0, , ,85 0,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,76 0,00 47, Komendy powiatowe Policji 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Straż Graniczna 5000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,26 0,00 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35000, ,00 0, , ,28 0,00 15, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,98 0,00 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8200, ,00 0, , ,59 0,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 20704, ,00 0, , ,14 0,00 43, Składki na Fundusz Pracy 2733, ,00 0,00 895,92 895,92 0,00 32, Wynagrodzenia bezosobowe 18372, ,00 0, , ,28 0,00 47, Zakup materiałów i wyposażenia 77500, ,00 0, , ,43 0,00 57, Zakup energii 45000, ,00 0, , ,71 0,00 65, Zakup usług remontowych 4000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług zdrowotnych 2500, ,00 0,00 566,00 566,00 0,00 22, Zakup usług pozostałych 15000, ,00 0, , ,83 0,00 66,2 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 5

17 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 0,00 399,94 399,94 0,00 57, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 75,00 75,00 0,00 15, Różne opłaty i składki 12000, ,00 0, , ,18 0,00 57, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5835, ,00 0, , ,00 0,00 78, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 0,00 100,00 100,00 0,00 12, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1817, ,00 0,00 789,98 789,98 0,00 43, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 5700, ,00 0,00 602,50 602,50 0,00 10, Zakup materiałów i wyposażenia 1500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0,00 602,50 602,50 0,00 20, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0, , ,11 0,00 24, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,11 0,00 24, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0, , ,11 0,00 24,1 758 Różne rozliczenia , ,00 0, , ,00 0,00 47, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 50, Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 50,0 801 Oświata i wychowanie , , , , ,33 0,00 47, Szkoły podstawowe , ,00 0, , ,47 0,00 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40726, ,00 0, , ,75 0,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,41 0,00 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83078, ,00 0, , ,46 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,82 0,00 47, Składki na Fundusz Pracy 25308, ,00 0, , ,03 0,00 37, Wynagrodzenia bezosobowe 1000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 44447, ,00 0, , ,92 0,00 45,7 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 6

18 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8548, ,00 0,00 181,04 181,04 0,00 2, Zakup energii , ,00 0, , ,03 0,00 48, Zakup usług remontowych 15000, ,00 0, , ,81 0,00 24, Zakup usług zdrowotnych 2400, ,00 0,00 276,00 276,00 0,00 11, Zakup usług pozostałych 58000, ,00 0, , ,88 0,00 39, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7500, ,00 0, , ,72 0,00 30, Podróże służbowe krajowe 7266, ,00 0, , ,60 0,00 57, Różne opłaty i składki 13200, ,00 0, , ,00 0,00 57, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51767, ,00 0, , ,00 0,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1800, ,00 0, , ,00 0,00 59, Przedszkola , , , , ,24 0,00 38, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15932, ,00 0, , ,15 0,00 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,63 0,00 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25572, ,00 0, , ,25 0,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 60789, ,00 0, , ,05 0,00 43, Składki na Fundusz Pracy 8619, ,00 0, , ,45 0,00 43, Zakup materiałów i wyposażenia 8600, ,00 0, , ,63 0,00 21, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2000, ,00 0,00 427,50 427,50 0,00 21, Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 0,00 107,00 107,00 0,00 15, Zakup usług pozostałych 57500, ,00 0, , ,49 0,00 4, Podróże służbowe krajowe 1200, ,00 0,00 783,09 783,09 0,00 65, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16443, ,00 0, , ,00 0,00 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,00 0, , ,62 0,00 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33550, ,00 0, , ,36 0,00 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,98 0,00 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38707, ,00 0, , ,04 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 96452, ,00 0, , ,53 0,00 42, Składki na Fundusz Pracy 13675, ,00 0, , ,71 0,00 31, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26610, ,00 0, , ,00 0,00 75,0 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 7

19 80113 Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, , ,38 0,00 46, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,38 0,00 46, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12508, ,00 0, , ,56 0,00 16, Zakup usług pozostałych 6050, ,00 0, , ,00 0,00 22, Podróże służbowe krajowe 6458, ,00 0,00 741,56 741,56 0,00 11, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 0, , ,06 0,00 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7785, ,00 0, , ,28 0,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,32 0,00 47, Składki na ubezpieczenia społeczne 30331, ,00 0, , ,80 0,00 43, Składki na Fundusz Pracy 4300, ,00 0, , ,75 0,00 34, Zakup materiałów i wyposażenia 7553, ,00 0, , ,76 0,00 28, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1452, ,00 0,00 91,26 91,26 0,00 6, Podróże służbowe krajowe 1234, ,00 0,00 723,89 723,89 0,00 58, Pozostała działalność 14880, ,00 0, , ,00 0,00 69, Wynagrodzenia bezosobowe 1200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13680, ,00 0, , ,00 0,00 75,0 851 Ochrona zdrowia , , , , ,45 0,00 11, Szpitale ogólne ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 2000, ,00 0, , ,00 0,00 75, Zakup usług pozostałych 2000, ,00 0, , ,00 0,00 75, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33000, ,00 0, , ,45 0,00 60, Świadczenia społeczne 2000, ,00 0, , ,00 0,00 54, Składki na ubezpieczenia społeczne 1500, ,00 0,00 684,00 684,00 0,00 45, Wynagrodzenia bezosobowe 10000, ,00 0, , ,03 0,00 76, Zakup materiałów i wyposażenia 9000, ,00 0, , ,20 0,00 40, Zakup usług pozostałych 10000, ,00 0, , ,22 0,00 67, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 8

20 85195 Pozostała działalność 68000, , , , ,00 0,00 3, Zakup materiałów i wyposażenia 10000, ,00 0, , ,00 0,00 22, Zakup usług pozostałych 56000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,93 0,00 53, Domy pomocy społecznej 95000, ,00 0, , ,44 0,00 66, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 95000, ,00 0, , ,44 0,00 66, Rodziny zastępcze 3000, ,00 0, , ,00 0,00 39, Świadczenia społeczne 3000, ,00 0, , ,00 0,00 39, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4000, ,00 0,00 195,00 195,00 0,00 4, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3400, ,00 0,00 195,00 195,00 0,00 5, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3000, ,00 0, , ,13 0,00 85, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3000, ,00 0, , ,13 0,00 85, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 78000, ,00 0, , ,86 0,00 77, Świadczenia społeczne 78000, ,00 0, , ,86 0,00 77, Dodatki mieszkaniowe 2000, ,00 0,00 127,74 127,74 0,00 6, Świadczenia społeczne 2000, ,00 0,00 127,74 127,74 0,00 6, Zasiłki stałe 49000, ,00 0, , ,15 0,00 65, Świadczenia społeczne 49000, ,00 0, , ,15 0,00 65, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,97 0,00 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1400, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,99 0,00 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14640, ,00 0, , ,45 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 40526, ,00 0, , ,63 0,00 37, Składki na Fundusz Pracy 3130, ,00 0, , ,24 0,00 40, Zakup materiałów i wyposażenia 6000, ,00 0, , ,35 0,00 24, Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 0,00 108,00 108,00 0,00 18, Zakup usług pozostałych 10000, ,00 0, , ,83 0,00 29,1 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 9

21 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2000, ,00 0,00 494,34 494,34 0,00 24, Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 0,00 222,14 222,14 0,00 37, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5840, ,00 0, , ,00 0,00 79, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1400, ,00 0,00 299,00 299,00 0,00 21, Pozostała działalność , ,00 0, , ,64 0,00 51, Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,64 0,00 51,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54849, ,00 0, , ,01 0,00 89, Pomoc materialna dla uczniów 54849, ,00 0, , ,01 0,00 89, Stypendia dla uczniów 10300, ,00 0, , ,00 0,00 96, Inne formy pomocy dla uczniów 39549, ,00 0, , ,01 0,00 87, Zakup materiałów i wyposażenia 5000, ,00 0, , ,00 0,00 94,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,70 55, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,29 7, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,68 0,00 47, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,29 0, ,29 14, Gospodarka odpadami , ,00 0, , ,95 0,00 34, Zakup materiałów i wyposażenia 2000, ,00 0, , ,65 0,00 62, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,30 0,00 34, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, , ,00 0,00 35, Zakup materiałów i wyposażenia 6000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 37, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , ,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia 5000, ,00 0, , ,57 0,00 43, Zakup energii , ,00 0, , ,71 0,00 50, Zakup usług pozostałych 26000, ,00 0, , ,54 0,00 29, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7500,00 0, , ,00 0, ,00 96, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4600, ,00 0, , ,00 0,00 26, Zakup usług pozostałych 4600, ,00 0, , ,00 0,00 26, Pozostała działalność , , , , , ,41 97, Zakup materiałów i wyposażenia 7000, ,00 0, , ,78 0,00 52,2 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 10

22 4300 Zakup usług pozostałych 64000, ,00 0, , ,49 0,00 8, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27600,00 0, , ,00 0, ,00 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,84 0, ,84 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,57 0, ,57 99, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20000,00 0, , ,00 0, ,00 20,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,00 36, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,00 33, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, , ,00 0,00 45, Składki na ubezpieczenia społeczne 9200, ,00 0, , ,85 0,00 47, Składki na Fundusz Pracy 960,00 960,00 0,00 361,08 361,08 0,00 37, Wynagrodzenia bezosobowe 73000, ,00 0, , ,00 0,00 39, Zakup materiałów i wyposażenia 79000, ,00 0, , ,24 0,00 41, Zakup energii 24000, ,00 0, , ,15 0,00 69, Zakup usług remontowych 50000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 0,00 156,00 156,00 0,00 19, Zakup usług pozostałych 87000, ,00 0, , ,69 0,00 17, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1400, ,00 0,00 331,14 331,14 0,00 23, Różne opłaty i składki 3200, ,00 0, , ,00 0,00 34, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4425,00 0, , ,00 0, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12315,00 0, , ,00 0, ,00 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0, , ,00 0,00 41, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, , ,00 0,00 41, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, , ,00 0,00 91, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0, , ,00 0,00 91, Pozostała działalność 35000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Id: 54C9BF92-2FFB-494D-A50A-23746CD31CCA. Podpisany Strona 11

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 53.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa Rady Gminy w Bojadłach na rok 2016 Nr XV/82/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR /0 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia stycznia 0 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 0 rok Na podstawie art. 0 ust. pkt i ustawy z dnia marca 0 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2018rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo