S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK

2 ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 25 MARCA 2016 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2016 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2

3 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów Wykonanie dochodów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 109 /2016 z dnia 25 marca 2016r % w tym wykonanie dochodów: bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,46 99, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,35 99, ,35 0, Wpływ z różnych dochodów , ,42 99, ,42 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływ z różnych dochodów , , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,37 100,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,37 100,00 0, , Pozostała działalność , ,74 99, ,74 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 8 850, ,37 88, ,37 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,37 100, ,37 0, Transport i łączność , ,00 109, ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 109, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 109, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,81 100, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,81 100, , , Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 350, ,08 50, ,08 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 23,20 23,20 23,20 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze , ,88 79, ,88 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 99,71 0, , Wpływy z usług , ,20 112, ,20 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 300,00 207,45 69,15 207,45 0, Wpływ z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,48 95, , , Urzędy Wojewódzkie , ,55 99, ,55 0, Wpływ z różnych dochodów 0,00 1,55 0,00 1,55 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 3

4 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,93 97, , , Wpływy z usług 1 500, ,42 103, ,42 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 100,00 0, , Wpływ z różnych dochodów , ,51 96, ,51 0, Pozostała działalność 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływ z różnych dochodów 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,20 99, ,20 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 057, ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 057, ,00 100, ,00 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,20 99, ,20 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,20 99, ,20 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,75 98, ,75 0, Ochotnicze straże pożarne , ,75 98, ,75 0, Wpływ z różnych dochodów , ,75 98, ,75 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,60 100, ,60 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,31 112, ,31 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , ,31 113, ,31 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 10,00 5,00 10,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 98, ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 99, ,00 0, Podatek rolny 555,00 543,00 97,84 543,00 0, Podatek leśny , ,00 99, ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 91, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 219,00 43,80 219,00 0, Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 34, ,00 0,00 4

5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,25 100, ,25 0, Podatek od nieruchomości , ,20 100, ,20 0, Podatek rolny , ,90 96, ,90 0, Podatek leśny , ,40 111, ,40 0, Podatek od środków transportowych , ,00 100, ,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,00 101, ,00 0, Wpływy z opłaty targowej , ,00 99, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 110, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 500, ,72 124, ,72 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500, ,03 105, ,03 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,12 97, ,12 0, Wpływy z tytułu opłaty skarbowej , ,00 94, ,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu , ,13 100, ,13 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , ,79 88, ,79 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 69,60 69,60 69,60 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 16,60 33,20 16,60 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,92 100, ,92 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 5 500, ,92 84, ,92 0, Różne rozliczenia , ,93 99, , ,19 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,93 97, , , Wpływ z różnych dochodów 7 000, ,33 65, ,33 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,41 100, ,41 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,19 100,00 0, ,19 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,05 101, ,05 0, Szkoły podstawowe , ,78 98, ,78 0, Wpływy z różnych opłat 500,00 151,00 30,20 151,00 0, Wpływ z różnych dochodów 1 600, ,28 95, ,28 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) 3 170, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 99, ,50 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,24 100, ,24 0,00 5

6 0970 Wpływ z różnych dochodów 3 650, ,24 99, ,24 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Przedszkola , ,71 103, ,71 0, Wpływy z usług , ,71 108, ,71 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Gimnazja , ,41 97, ,41 0, Wpływ z różnych dochodów 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,41 100, ,41 0, Dowożenie uczniów do szkół 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływ z różnych dochodów 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 105,00 799,98 72,40 799,98 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 105,00 799,98 72,40 799,98 0, Pozostała działalność , ,93 99, ,93 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,44 99, ,44 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 863, ,49 99, ,49 0, Pomoc społeczna , ,58 99, ,58 0, Wspieranie rodziny , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,58 99, ,58 0, Wpływ z różnych dochodów 5 000, ,52 92, ,52 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 200, ,06 99, ,06 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,87 99, ,87 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,27 99, ,27 0,00 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,60 98, ,60 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,29 99, ,29 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,29 99, ,29 0, Zasiłki stałe , ,35 99, ,35 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,35 99, ,35 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,05 68, ,05 0, Wpływy z usług 9 000, ,50 32, ,50 0, Pozostałe odsetki 0,00 60,55 0,00 60,55 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,44 99, ,44 0, Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 208, ,44 98, ,44 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,29 99, ,29 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,29 99, ,29 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 6 177, ,29 99, ,29 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 97, ,28 0, Gospodarka odpadami , ,93 97, ,93 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , ,53 96, ,53 0, Wpływy z różnych opłat 1 200,00 986,40 82,20 986,40 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 104,00 52,00 104,00 0, Oświetlenie ulic placów i dróg 3 500, ,00 100, ,00 0,00 7

8 0970 Wpływ z różnych dochodów 3 500, ,00 100, ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 147,00 456,35 310,44 456,35 0, Wpływy z opłaty produktowej 147,00 456,35 310,44 456,35 0, Pozostała działalność , ,00 99, ,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, , Wpływy z różnych opłat 4 300, ,00 92, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,63 98, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,63 98, , , Wpływy z usług 1 000,00 851,55 85,16 851,55 0, Wpływ z różnych dochodów , ,91 80, ,91 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6207 europejskich , ,17 100,00 0, , Kultura fizyczna i sport , ,79 99, , , Pozostała działalność , ,79 99, , , Wpływy z różnych opłat 2 000,00 932,00 932,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500, ,75 90, ,75 0, Wpływy z różnych dochodów , ,04 103, ,04 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6207 europejskich , ,00 100,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00 0, ,00 Ogółem dochody , ,85 99, , ,73 Plan Wykonanie % Dochody bieżące i majątkowe razem: , ,85 99,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,10 99,99 Dochody bieżące: , ,12 99,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,93 99,89 Dochody majątkowe: , ,73 99,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,17 99,99 8

9 , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,81 Dochody - plan i wykonanie za 2015r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 9 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu Wykonanie 2015 Plan 2015

10 Zestawienie wykonania dochodów działów za 2015r. 48,49% 2,02% 14,83% 23,43% 0,09% 0,32% 0,73% 0,06% 1,06% 1,65% 2,21% 3,03% 0,24% 1,84% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 109 /2016 z dnia 25 marca 2016 r Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,35 73, , ,65 0,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 65, ,82 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 500,00 386,73 77,35 386,73 0,00 0,00 0,00 0,00 386,73 0, Zakup energii , ,55 84, ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0, Zakup usług pozostałych , ,54 98, ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0, Różne opłaty i składki 4 400, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 63,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,16 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 86, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 87, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Izby rolnicze 5 842, ,78 90, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00 11

12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 842, ,78 90, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, Pozostała działalność , ,37 100, , ,65 0,00 0,00 0, ,72 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 3 812, ,57 100, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651,95 651,95 100,00 651,95 651,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 31,13 31,13 100,00 31,13 31,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, Różne opłaty i składki , ,72 100, ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, Przetwórstwo przemysłowe 8 966, ,19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozwój przedsiębiorczości 8 966, ,19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 966, ,19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Transport i łączność , ,14 97, ,99 940,50 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,14 97, ,99 940,50 0,00 0,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 940,50 94,05 940,50 940,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 83, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, Zakup usług remontowych , ,74 94, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 12

13 4300 Zakup usług pozostałych , ,45 96, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Różne opłaty i składki 4 000, ,00 92, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,15 98,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,20 97, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 97, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, , ,03 86, ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0, Zakup energii , ,23 99, ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0, Zakup usług pozostałych , ,39 97, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 82, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,55 79, ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,75 43, ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, Zakup energii 3 000, ,61 51, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Zakup usług pozostałych , ,19 96, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Działalność usługowa , ,15 67, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,35 68, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, Zakup usług pozostałych , ,35 68, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, Cmentarze 1 999, ,80 54, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 999, ,80 54, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Administracja publiczna , ,77 96, , ,66 0,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,36 93, , ,89 0,00 0,00 0, ,47 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 95, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 99, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 95, , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

14 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 465,00 877,20 59,88 877,20 877,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 853, ,31 96, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 90, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00 415,23 69,21 415,23 0,00 0,00 0,00 0,00 415,23 0, Podróże służbowe krajowe 650,00 338,00 52,00 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 093, ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, , ,00 85, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 500,00 414,21 82,84 414,21 0,00 0,00 0,00 0,00 414,21 0,00 500,00 414,21 82,84 414,21 0,00 0,00 0,00 0,00 414,21 0, , ,78 96, , ,43 0,00 0,00 0, ,35 0, , ,54 95, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,06 98, , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 99, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 98, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 194, ,00 92, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,19 89, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0, Zakup usług pozostałych 2 700, ,00 93, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 650,00 541,51 83,31 541,51 0,00 0,00 0,00 0,00 541,51 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 205,72 68,57 205,72 0,00 0,00 0,00 0,00 205,72 0,00 14

15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093, ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,42 96, , ,05 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,61 87, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 99, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 100, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 98, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,59 89, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,04 62, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 81, ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0, Zakup energii , ,12 90, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 440,00 88,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0, Zakup usług pozostałych , ,25 93, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,17 86, ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, Podróże służbowe krajowe 5 509, ,75 85, ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, Różne opłaty i składki 7 000, ,63 79, ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,64 100, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 93, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 98,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,91 85, ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0, , ,55 94, ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 15

16 4300 Zakup usług pozostałych 9 500, ,36 76, ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0, Pozostała działalność , ,09 98, , ,29 0,00 0,00 0, , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnopromocyjne 7 100, ,35 99, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, , ,00 93, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,29 99, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 306,66 306,66 100,00 306,66 306, Wynagrodzenia bezosobowe 3 693, ,34 100, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 99, , ,97 0,00 0,00 0, ,23 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 057, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,20 99, , ,56 0,00 0,00 0, ,64 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 720,92 720,92 100,00 720,92 720,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 89,83 89,83 100,00 89,83 89,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 070, ,81 100, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 942, ,12 99, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, Zakup usług pozostałych 52,52 52,52 100,00 52,52 0,00 0,00 0,00 0,00 52,52 0, Podróże służbowe krajowe 357,00 357,00 100,00 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, , ,31 0,00 0,00 0, ,69 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553,78 553,78 100,00 553,78 553,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 73,93 73,93 100,00 73,93 73,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 988, ,60 100, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 633, ,69 100, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, Podróże służbowe krajowe 140,00 140,00 100,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, , ,10 0,00 0,00 0, ,90 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,86 336,86 100,00 336,86 336,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 48,27 48,27 100,00 48,27 48,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 539, ,97 100, , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 244, ,90 100, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0, Zakup usług pozostałych 402,00 402,00 100,00 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,00 0, Podróże służbowe krajowe 210,00 210,00 100,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,78 95, , ,61 0,00 0,00 0, , , Komendy wojewódzkie policji , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 17

18 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 3 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , ,78 95, , ,61 0,00 0,00 0, ,17 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 206,14 68,71 206,14 0,00 0,00 0,00 0,00 206,14 0, , ,25 90, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 98, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 99, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 93, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 233,00 882,58 71,58 882,58 882,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe , ,20 80, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 99, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Zakup energii , ,30 98, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500, ,00 92, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,71 94, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 800,00 453,91 56,74 453,91 0,00 0,00 0,00 0,00 453,91 0, Różne opłaty i składki , ,00 91, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 914, ,38 100, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, Obsługa długu publicznego , ,57 90, ,57 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,57 90, ,57 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0,00 18

19 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 000,00 450,00 45,00 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0, , ,57 91, ,57 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,86 98, , , ,91 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , ,88 98, , , ,41 0,00 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 99, ,03 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 98, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, , ,38 99, ,38 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 99, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 97, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 99, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,24 99, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 750, ,65 96, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,02 89, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0, , ,24 88, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 19

20 4260 Zakup energii , ,65 93, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, Zakup usług remontowych 6 500, ,69 86, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 541,16 41,63 541,16 0,00 0,00 0,00 0,00 541,16 0, Zakup usług pozostałych , ,25 96, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9 120, ,11 88, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,89 83, ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, Różne opłaty i składki 4 300, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa z powiatu na inwestycja JST Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,90 79, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0, , ,73 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,56 98,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,10 96, , , ,78 0,00 0, ,46 0, , ,78 95, ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 92, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,68 98, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 7 978, ,85 100, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 100, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 979, ,64 99, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,14 86, ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760, ,82 100, ,82 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 20

21 80104 Przedszkola , ,89 98, , ,35 0,00 0,00 0, ,54 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 98, ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0, , ,12 98, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 100, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 98, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,38 84, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 99, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 96, ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0, Zakup środków żywności , ,91 99, ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, ,71 96, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, Zakup energii 9 486, ,05 91, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, Zakup usług remontowych 300,00 280,00 93,33 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0, Zakup usług zdrowotnych 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,34 85, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 606, ,50 96, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Podróże służbowe krajowe 215,00 116,80 54,33 116,80 0,00 0,00 0,00 0,00 116,80 0, Różne opłaty i składki 640,00 637,00 99,53 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,06 99, ,06 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 500,00 400,00 80,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Gimnazja , ,84 99, , ,90 0,00 0,00 0, ,94 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,63 99, ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 21

22 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 99, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 100, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 99, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,89 99, , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 850,00 56,67 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,44 97, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0, , ,69 98, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, Zakup energii , ,77 97, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 276,70 55,34 276,70 0,00 0,00 0,00 0,00 276,70 0, Zakup usług pozostałych , ,19 99, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 000, ,34 87, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,67 87, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, Różne opłaty i składki 4 000, ,00 93, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,51 100, ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,93 99, , ,32 0,00 0,00 0, ,61 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 96, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 99, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 98, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 653, ,16 85, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,31 99, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 99, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 22

23 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 40,00 80,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0, Zakup usług pozostałych , ,08 99, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, Podróże służbowe krajowe 210,00 210,00 100,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0, Różne opłaty i składki 8 590, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 233, ,46 100, ,46 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0, , ,00 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 500, ,00 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 500, ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,98 99, , , ,72 0,00 0, ,24 0,00 23

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r.

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 112 113,00 110 897,75 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym:

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym: ZARZĄDZENIE NR 99/08 BURMISTRZA ŁAP z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające: ZARZĄDZENIE NR 289/10 BURMISTRZA ŁAP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 24 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 24 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2016 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.1.2016 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo