SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 3 GRUDNIA 205 ROKU Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdzi ał Paragr af Nazwa działu/rozdziału/paragrafu Plan wg uchwały pierwotny po zmianach Wykonanie % wykonania 00 Rolnictwo i łowiectwo , , ,32 97, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup energii 0,00 600,00 253,58 42, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 649,33 50, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 599, , ,00 00, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 58, , ,93 99, Izby rolnicze 45,00 45,00 24,9 98, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 45,00 45,00 24,9 98, Pozostała działalność , , ,57 98,09 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 686,69 686,69 00, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,74 00, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 23,56 23,56 00, Zakup usług pozostałych 600, ,50 0 2,50 72, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe 4 760, , ,00 85, Rożne opłaty i składki 0, , ,08 00, Transport i łączność , , ,9 98, Drogi publiczne powiatowe , , ,25 00, Zakup usług remontowych 0, , ,00 00, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,99 00, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 00,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , , ,26 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6006 Drogi publiczne gminne , , ,94 97,4 96,00

2 420 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , ,2 88, Zakup usług remontowych , , , 98, Zakup usług pozostałych , , ,47 9, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,49 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 00, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,66 00, Gospodarka mieszkaniowa , , ,73 8, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,73 8,40 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 43,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 822, , ,02 82, Zakup energii 5 00, , ,00 73, Zakup usług remontowych 2 000, , ,00 80, Zakup usług pozostałych 6 000, , ,7 86, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 000, ,00 760,00 58,67 70 Działalność usługowa 6 000, , ,50 83, Plany zagospodarowania przestrzennego 6 000, , ,50 83, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99,5 420 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 32,50 6, Administracja publiczna , , ,5 97, Urzędy wojewódzkie , , ,00 00, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 00,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 073, , ,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 73,00 73,00 73,00 00, Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) 8 500, , ,79 92, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 9, Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000,00 964,59 96, Zakup usług pozostałych 500,00 290,00 280,20 99, Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) , , ,32 97,77 2 2

3 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 000, , ,79 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,77 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,47 99, Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 7 000,00 588,00 269,00 97,25 40 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,55 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,02 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 3,00 3,00 00, Wynagrodzenie bezosobowe , , ,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,5 78, Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2 300, , ,3 78, Zakup energii , , ,53 82, Zakup usług remontowych 200,00 200,00 73,40 59, Zakup usług zdrowotnych 800,00 600,00 600,00 00, Zakup usług pozostałych , , ,02 89, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t 8 660, , ,42 90, Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,34 90, Podróże służbowe zagraniczne 0,00 0,00 09,90 99, Różne opłaty i składki 3 000, , ,63 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,54 00, Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 90,00 90,00 00, Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 0,00 360,00 357,00 99, , , ,30 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, , ,00 95, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 500, , ,77 79, Zakup materiałów i wyposażenia 500, , ,7 97, Zakup usług pozostałych 3 000, , ,60 73, Pozostała działalność 37 35, , ,27 95, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 000, , ,75 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 90,87 3 3

4 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,02 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500, , ,22 95,74 40 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 400, , ,44 99, Składki na Fundusz Pracy 200, , ,86 94, Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000,00 578,49 57, Zakup usług zdrowotnych 750,00 600,00 600,00 00, Zakup usług pozostałych 8 700, , ,20 99, Różne opłaty i składki 0, , ,00 00, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 65, , ,02 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, ,00 439,27 65,42 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 992, , ,27 92, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 992,00 992,00 990,62 99,86 40 Składki na ubezpieczenie społeczne 43,00 43,00 42,34 99, Składki na Fundusz Pracy 2,00 2,00 20,28 96, Wynagrodzenie bezosobowe 828,00 828,00 828,00 00, Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0, , ,3 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,90 00,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 408,00 407,43 99, Składki na Fundusz Pracy 0,00 59,00 58,06 98,4 470 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 0, ,9 99, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,36 99, Zakup usług pozostałych 0,00 200,00 200,00 00, Podróże służbowe krajowe 0,00 29,00 25,37 97, Wybory do Sejmu i Senatu 0, , ,92 96, 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,32 97,3 40 Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 260,00 259,9 99, Składki na Fundusz Pracy 0,00 38,00 37,04 97, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,98 00, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,8 9, Zakup usług pozostałych 0,00 200,00 50,00 75, Podróże służbowe krajowe 0,00 87,00 67,86 78, Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, 0, , ,00 37,59 4 4

5 wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 366,00 0,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0, , ,42 93, Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,32 96,80 40 Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 253,00 252,37 99, Składki na Fundusz Pracy 0,00 36,00 35,97 99, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,6 99, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,74 79, Zakup usług pozostałych 0,00 300,00 250,00 83, Podróże służbowe krajowe 0,00 84,00 67,86 80, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,23 98, Ochotnicze straże pożarne , , ,23 98, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000, , ,97 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 000, , ,3 84,53 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 529,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe 3 440, , ,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,2 93, Zakup energii 8 00, , ,73 77, 4270 Zakup usług remontowych 3 000, , ,52 65, Zakup usług zdrowotnych 500,00 660,00 660,00 00, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,03 9, Różne opłaty i składki 6 800, , ,64 94, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 669 2, , ,80 00, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,20 00, Obsługa długu publicznego , , ,97 82, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 800 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 80 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,97 87, ,00 50,00 2,60 75, , , ,37 87,05 5

6 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0, Rezerwy , ,00 0,00 0,00 80 Oświata i wychowanie , , ,34 96,8 800 Szkoły podstawowe , , ,3 97, Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka , , ,76 98,67 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 0,00 257,33 254,30 99,76 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 443, , ,94 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,26 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,08 99,96 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,83 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,74 96, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 500,00 500,00 425,00 85, Wynagrodzenie bezosobowe 9 440, , ,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,67 86, Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 800, , ,72 93, Zakup energii , , ,39 75, Zakup usług remontowych , , ,56 87, Zakup usług zdrowotnych 3 40, ,00 900,00 78, Zakup usług pozostałych , , ,28 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 360, , ,38 83,9 440 Podróże służbowe krajowe 2 300, , ,35 68, Różne opłaty i składki 3 700, , ,00 00, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,37 00, Podatek od nieruchomości 6 500, , ,00 96,05 6 6

7 4 400, , ,50 6, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,55 89, Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące 34,09 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0, , ,28 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 96, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,30 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000, , ,09 99,5 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 800, , ,8 96, Składki na Fundusz Pracy 2 770, , ,2 92, Wynagrodzenie bezosobowe 500,00 500,00 500,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 9 700, ,00 37,5 6, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 953,26 63, Zakup energii 6 200, , ,64 63, Zakup usług zdrowotnych 240,00 240,00 60,00 66, Zakup usług pozostałych 20,00 220,00 737,62 60, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,49 94, Podróże służbowe krajowe 250,00 50,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 870, , ,73 00,00 50,00 50,00 40,00 26, Przedszkola , , ,83 95,5 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,2 83, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , ,50 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,84 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,89 99,99 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,03 99, Składki na Fundusz Pracy 9 000, , ,96 95, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,93 75,75 7 7

8 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 6 000, , ,78 94, Zakup energii 500, , ,0 69, Zakup usług remontowych 4 000, ,00 639,60 5, Zakup usług zdrowotnych 980,00 20,00 20,00 00, Zakup usług pozostałych 7 200, , ,20 5, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 90,47 0, , ,89 jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 400,00 360,9 90, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,08 00,00 320,00 90,00 90,00 00, Inne formy wychowania przedszkolnego 0, , ,20 57, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0, , ,20 57,63 jednostkami samorządu terytorialnego 800 Gimnazja , , ,24 96, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , ,78 99,0 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,49 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,68 99,99 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,4 96, Składki na Fundusz Pracy , , ,6 9, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 080,00 080,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,03 9,37 42 Zakup materiałów i wyposażenia 0 000, , ,84 64, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 900, , ,0 98, Zakup energii , , ,27 67, Zakup usług remontowych , , ,60 84, Zakup usług zdrowotnych 500, ,00 840,00 87, Zakup usług pozostałych , , ,56 98, Zakup usług pozostałych , , ,20 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 860, , ,4 9,5 440 Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,85 73,35 8 8

9 44 Podróże służbowe krajowe 0 936, ,35 60,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 700,00 700, ,66 50, Różne opłaty i składki 3 500,00 2 2,00 2 2,00 00, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,83 00, Podatek od nieruchomości 00,00 0,00 0,00 0, , ,00 440,00 72, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,3 99, Zakup usług pozostałych , , ,3 99,5 804 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,2 97, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 040,00 840,00 439,25 78, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,07 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, , ,60 99,99 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,86 95, Składki na Fundusz Pracy 4 900, , ,77 89,9 420 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,87 95, Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 700,00 200,00 944,50 78, Zakup usług zdrowotnych 00,00 00,00 00,00 00, Zakup usług pozostałych 900,00 500,00 087,54 72, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 000,00 93,77 9, Podróże służbowe krajowe 500, ,00 770,7 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400, , ,72 99, Podatek od nieruchomości 250,00 70,00 70,00 00, , , ,00 97, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,23 78, Wynagrodzenie bezosobowe 000,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 600, , ,00 52, Podróże służbowe krajowe 2 258, ,00 04,90 8,9 5 62, , ,33 95, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 0,00 320,00 266,76 95,97 0,00 9

10 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 00,00 058,80 96,25 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 90,00 82,00 95, Składki na Fundusz Pracy 0,00 30,00 25,96 86, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , ,76 98, Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 0, , ,00 00,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 200,00 0, ,93 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,48 98,38 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,06 96, Składki na Fundusz Pracy 0, , ,9 93, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 00, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 0,00 622,00 622,00 00, Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 0, , ,0 99, Pozostała działalność , , ,39 98,9 470 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 300,00 300,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 4 400, , ,03 92, Zakup usług pozostałych 5 900, , ,00 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,36 99,99 85 Ochrona zdrowia , , ,45 90, Zwalczanie narkomanii 000,00 000,00 999,99 00, Wynagrodzenie bezosobowe 800,00 400,00 400,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 600,00 599,99 00, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,46 90, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 00,00 5,00 05,98 92,6 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 200, , ,60 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 650,00 650,00 60,54 97,06 40 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 000, , ,60 99, Składki na Fundusz Pracy 860,00 680,00 662,99 97,50 0

11 470 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,59 97, Zakup materiałów i wyposażenia 4 380, , ,58 90, Zakup energii 5 000, ,00 790,8 35, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 50,00 50,00 00, Zakup usług pozostałych 6 500, , ,20 84, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 00,00 00,00 0,60 9, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 350,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 560,00 547,00 546,97 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0, Pomoc społeczna , , ,98 98, Domy pomocy społecznej , , ,29 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,29 99, Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie 6 450, , ,05 99,98 40 Wynagrodzenia osobowe pracowników 830,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe 4 800, , ,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 292,00 29,05 99, Zakup usług pozostałych 500,00 390,00 390,00 00, Wspieranie rodziny , , ,40 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 360, , ,03 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 920,00 920,00 97,03 99,85 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 466, , ,93 97,9 420 Składki na Fundusz Pracy 35,00 848,00 82,37 96, Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 300,00 295,85 98, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 500, , ,65 96, Podróże służbowe krajowe 700, ,00 954,6 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 825,00 094,00 093,93 99,99 300,00 0,00 0,00 0,00

12 8522 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,97 98, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 8 000, , ,32 60,50 których mowa w art.84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300,00 255,00 254,87 99,95 30 Świadczenia społeczne , , ,83 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,07 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300, , ,47 99,99 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,9 93, Składki na Fundusz Pracy 85, ,00 899,25 9, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,48 92, Zakup usług pozostałych 2 273, , ,4 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 360,00 353,70 98, Podróże służbowe krajowe 00,00 200,00 88,79 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, , ,86 99, Pozostałe odsetki 3 000, ,00 653,82 55,3 460 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 300,00 000,00 590,9 59,02 300,00 800,00 800,00 00, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 7 972, ,00 3 7,6 95,30 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 430 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 972, ,00 3 7,6 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,49 99,65 30 Świadczenia społeczne , , ,49 99, Dodatki mieszkaniowe 500,00 0,00 0,00 0,00 30 Świadczenia społeczne 500,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe 22 0, , ,30 97,6 290 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 500, ,00 920,4 46,02 których mowa w art.84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30 Świadczenia społeczne 2 60, , ,89 98,29 2

13 8529 Ośrodki pomocy społecznej 350 0, , ,40 98, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 500, , ,25 99, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,36 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 660, , ,96 00,00 40 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,36 99,6 420 Składki na Fundusz Pracy 6 330, , ,56 95, Zakup materiałów i wyposażenia 9 500, , , 97, Zakup usług remontowych 400,00 400,00 400,00 00, Zakup usług zdrowotnych 280,00 340,00 340,00 00, Zakup usług pozostałych 0 000, , ,66 77, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 550, , ,63 96,4 440 Podróże służbowe krajowe 2 500, , ,0 78, Różne opłaty i składki 400,00 620,00 68,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 700, , ,50 99, Podatek od nieruchomości 600,00 963,00 963,00 00,00 500, , ,00 85, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 600, , ,73 99,6 40 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 900, , ,73 99,0 420 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99, Zakup usług zdrowotnych 500,00 350,00 350,00 00, Zakup usług pozostałych 0,00 360,00 360,00 00, Pozostała działalność , , ,74 97,2 30 Świadczenia społeczne , ,00 7 9,26 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 400,00 200,00 50,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 70,00 34,44 49, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 4,90 49, Wynagrodzenia osobowe 3 000,00 20,00 20,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,56 9, Zakup energii 250,00 850,00 42,6 76, Zakup usług pozostałych 6 500, , ,24 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 540,00 536,99 99, Różne opłaty i składki 0,00 55,00 54,74 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 889, , ,40 00,00 3

14 85395 Pozostała działalność 889, , ,40 00, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 52,00 902,99 902,09 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 445,00 335,66 335,66 00,00 47 Składki na ubezpieczenie społeczne 435,00 327,52 327,52 00,00 49 Składki na ubezpieczenie społeczne 77,00 57,80 57,80 00, Składki na Fundusz Pracy 23,00 5,6 5,6 00, Składki na Fundusz Pracy 4,00 2,76 2,76 00, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,82 00, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,32 00, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , ,62 00, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 7 8,93 7 8,93 00, Zakup usług pozostałych 7 26, , ,88 00, Zakup usług pozostałych 258,00 39,78 39,22 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,89 00, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,28 00, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,02 96, Świetlice szkolne 24 2, , ,25 96, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0 943, , ,32 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 20,44 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400, , ,8 99,34 40 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,49 95, Składki na Fundusz Pracy 4 500, , ,69 96, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 580,00 28,80 7, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 200,00 45,22 95, Zakup usług zdrowotnych 200,00 30,00 80,00 6, Podróże służbowe krajowe 60,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 228,00 0 0, ,48 99,98 80,00 30,00 30,00 00, Pomoc materialna dla uczniów , , ,77 98, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 99,98 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 889,00 888,62 których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3240 Stypendia dla uczniów , , ,00 98,4 4

15 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 0 9,33 0 9,33 00, Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z 99,93 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 267,00 266,82 których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 436,00 436,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 875,00 875,00 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,84 89, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,0 94, Zakup usług pozostałych , , ,0 94, Gospodarka odpadami , , ,02 9,3 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 98,8 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,52 96, Składki na Fundusz Pracy 0,00 79,00 708,58 98, Zakup usług pozostałych , , ,92 90, Oczyszczanie miast i wsi 29 00, , ,94 6,6 420 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,94 6, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000, , ,82 98, Wynagrodzenie bezosobowe 500,00 500,00 500,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , ,82 97, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , ,20 00, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i 00,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 0, , ,20 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9003 Schroniska dla zwierząt 3 200, , ,96 82, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 400,00 39,47 97, Zakup usług pozostałych 3 000, , ,49 82, Oświetlenie ulic,placów i dróg , , ,89 88, Zakup energii , , ,84 87, Zakup usług remontowych 0, , ,72 95, Zakup usług pozostałych 0,00 800,00 85,36 23, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,97 96,46 5

16 90095 Pozostała działalność 3 000, , ,00 99, Różne opłaty i składki 3 000, , ,00 99,02 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 00, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 00, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 00, Biblioteki , , ,00 00, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji , , ,00 00,00 kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 0, , ,00 00,00 jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport , , ,44 96, Obiekty sportowe , , ,49 90,52 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 720,00 547,0 89, Wynagrodzenie bezosobowe 0 000, , ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 000,00 978,48 97, Zakup energii 2 700, , ,07 60, Zakup usług pozostałych , , ,84 95, Instytucje kultury fizycznej , , ,95 98, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 220,00 220,00 22,40 96, Wynagrodzenie osobowe pracowników 3 200, , ,70 00, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 920,00 920,00 907,72 98,67 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 570, , ,78 99, Składki na Fundusz Pracy 350,00 350,00 345,65 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , ,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , ,5 97, Zakup energii 2 000, , ,33 97, Zakup usług remontowych 6 000, , ,80 99, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 720, , ,06 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00 750,00 72,49 95, Podróże służbowe krajowe 250,00 230,00 225,65 98, 4430 Różne opłaty i składki 200,00 35,00 35,00 00, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 300,00 273,48 9, Podatek od nieruchomości 9 800, , ,00 00,00 6

17 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa 800,00 400,00 386,74 99, Szkolenia pracowników nie będących członkami służby 500,00 340,00 340,00 00, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, , ,00 98, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,00 97, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub , , ,00 00,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 9, Pozostała działalność 0, , ,00 00, Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń 0, , ,00 00,00 Razem , , ,83 96,85 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo