Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2015, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje : Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2015 (załącznik nr 1do niniejszego zarządzenia). 2. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia). 3. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015 (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia ) Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedstawia się Radzie Gminy w Parysowie. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Wójt Gminy Parysów: Bożena Kwiatkowska

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz SPRAWOZDANIE z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2015 Dział, Rozdział,, Nazwa BUDŻET Plan Wykonanie % wyk DOCHODY - DOTACJE ogółem: , ,83 98,21 DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,72 100,00 Rozdział Pozostała działalność , ,72 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,72 100,00 DZIAŁ 750 Administracja publiczna , ,00 100,00 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, , ,00 99,67 693,00 693,00 100,00 693,00 693,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,00 Rozdział Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9 809, ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 809, ,00 98,57

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz DZIAŁ 752 Obrona narodowa 500,00 0,00 0,00 Rozdział Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 0,00 0,00 400,00 300,00 75,00 Rozdział Obrona cywilna 400,00 300,00 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 300,00 75,00 DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie , ,58 91,92 Rozdział Szkoły podstawowe , ,38 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,38 88,74 Rozdział Gimnazja , ,77 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,77 97,81 275,00 69,43 25,25 275,00 69,43 25,25 DZIAŁ 852 Pomoc społeczna , ,53 98,17 Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,45 94, , ,45 94, , ,00 91,78

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 766, ,00 91, , ,00 100, , ,00 100,00 Rozdział Pozostała działalność 856,00 485,08 56, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 856,00 485,08 56,67 WYDATKI ogółem: , ,83 98,21 DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,72 100,00 Rozdział Pozostała działalność , ,72 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 294,08 294,08 100, Składki na Fundusz Pracy 21,07 21,07 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 719, ,73 100, Różne opłaty i składki , ,84 100,00 DZIAŁ 750 Administracja publiczna , ,00 100,00 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 5 000, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 789,00 789,00 100, Zakup usług pozostałych 2 026, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 600,00 100,00 DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,67

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 693,00 693,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 99,13 99,13 100, Składki na Fundusz Pracy 14,18 14,18 100, Wynagrodzenia bezosobowe 579,69 579,69 100,00 Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 466,30 466,30 100, Składki na Fundusz Pracy 66,84 66,84 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 011, ,75 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 770, ,11 100, Podróże służbowe krajowe 37,00 37,00 100,00 Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 367,31 367,31 100, Składki na Fundusz Pracy 52,64 52,64 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 398, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 757, ,85 100, Zakup usług pozostałych 147,60 147,60 100, Podróże służbowe krajowe 41,60 41,60 100,0 Rozdział Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9 809, ,00 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 140, ,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 328,83 328,83 100, Składki na Fundusz Pracy 47,13 47,13 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 113, ,00 100,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Zakup materiałów i wyposażenia 2 180, ,04 100,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 500,00 0,00 0,00 Rozdział Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 300,00 75,00 Rozdział Obrona cywilna 400,00 300,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 300,00 75,00 DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie , ,58 91,92 Rozdział Szkoły podstawowe , ,38 88, Zakup materiałów i wyposażenia 174,00 154,23 88, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,15 88,74 Rozdział Gimnazja , ,77 97, Zakup materiałów i wyposażenia 125,00 122,02 97, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,75 97,81 Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 275,00 69,43 25, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 275,00 69,43 25,25 DZIAŁ 852 Pomoc społeczna , ,53 98,17 Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,45 98, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 250,00 202,95 81, Świadczenia społeczne , ,90 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300, ,89 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 91,35

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Składki na Fundusz Pracy 300,00 129,88 43, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,21 79, Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100, Zakup usług pozostałych 2 420, ,17 76, Podróże służbowe krajowe 100,00 29,23 29, Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 875,00 875,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 000,00 609,00 60, , ,00 91, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 766, ,00 91,78 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 Rozdział Pozostała działalność 856,00 485,08 56, Składki na ubezpieczenia społeczne 97,00 55,37 57, Składki na Fundusz Pracy 13,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 530,00 306,63 57, Zakup materiałów i wyposażenia 216,00 123,08 56,98 Wójt Gminy Parysów: Bożena Kwiatkowska

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Parysów z dnia 18 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2015 Dział, Rozdział,, Nazwa BUDŻET % wyk. Plan Wykonanie DOCHODY BUDŻETOWE ogółem: , ,75 99,59 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,72 100,00 Rozdział Pozostała działalność , ,72 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,72 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 600 Transport i łączność , ,44 85,61 Rozdział Drogi publiczne gminne , ,44 85, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,44 85,61 terytorialnego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,77 101,48 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,77 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz , ,72 101,49 innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 60,00 60,00 100, Pozostałe odsetki 400,00 392,05 98,01 Dział 750 Administracja publiczna , ,25 83,77 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,75 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 7,75 0,00 zadań zleconych ustawami Rozdział Urzędy gmin 7 700, ,75 115, Wpływy z usług 100,00 171,22 171, Wpływy z różnych dochodów 7 600, ,53 115,02 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 800, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 1 800, ,00 100,00 Rozdział Pozostała działalność , ,75 77, Wpływy z różnych dochodów 0,00 50,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,84 77,53

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w , ,91 77,53 ramach budżetu środków europejskich Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,67 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 693,00 693,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 693,00 693,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdział Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9 809, ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 9 809, ,00 98,57 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DZIAŁ 752 Obrona narodowa 500,00 0,00 0,00 Rozdział Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 500,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 400, ,45 92,54 Rozdział Ochotnicze straże pożarne 3 000, ,45 94, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,45 94,88 Rozdział Obrona cywilna 400,00 300,00 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 400,00 300,00 75,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,12 101,85 oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 111, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,80 111, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1,20 0,00 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,26 103,62 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,26 103, Podatek rolny 117,00 114,00 97,44

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Podatek leśny 4 215, ,00 107, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 53,00 0,00 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności , ,10 103,07 cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,18 105, Podatek rolny , ,88 98, Podatek leśny , ,08 102, Podatek od środków transportowych , ,58 100, Podatek od spadków i darowizn 7 000, ,00 168, Wpływy z opłaty targowej , ,00 98, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,90 110, Wpływy z różnych opłat 4 000, ,60 94, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 100, ,88 102,95 Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,83 98,92 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 94, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,62 99, Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , ,99 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 800,00 820,22 102,53 ustaw Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,93 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych 3 600,00-682,07-18,95 Dział 758 Różne rozliczenia , ,68 99,99 Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Rozdział Różne rozliczenia finansowe , ,68 97, Pozostałe odsetki 5 000, ,06 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,38 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,24 100,00 (związków gmin) Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,17 99,91 Rozdział Szkoły podstawowe , ,34 96, Pozostałe odsetki 200,00 267,06 133, Wpływy z różnych dochodów , ,85 100,84

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,38 88,74 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 170, ,00 100, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,05 0,00 Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Rozdział Przedszkola , ,51 100, Pozostałe odsetki 0,00 33,46 0, Wpływy z różnych dochodów , ,22 101, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 23,83 0,00 Rozdział Gimnazja , ,26 97, Pozostałe odsetki 100,00 70,63 70, Wpływy z różnych dochodów 200,00 191,86 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,77 97,81 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 275,00 69,43 25,25 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 275,00 69,43 25,25 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdział Pozostała działalność , ,58 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w , ,14 100,00 ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w 5 863, ,44 100,00 ramach budżetu środków europejskich Dział 852 Pomoc społeczna , ,82 94,48 Rozdział Wspieranie rodziny , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,06 98,20 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0,00 20,30 0, Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,45 98,19

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 4 761, ,31 141,78 zadań zleconych ustawami Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,00 96,16 osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 5 766, ,00 91,78 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 568, ,00 100,00 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 416, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 416, ,00 100,00 Rozdział Zasiłki stałe , ,34 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,34 99,97 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej , ,34 100, Pozostałe odsetki 300,00 512,28 170, Wpływy z różnych dochodów 50,00 473,00 946, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,06 99,14 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdział Pozostała działalność , ,08 100, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 162, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 856,00 485,08 56,67 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,94 100,00 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów , ,94 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa 3 251, ,94 100,00 w ramach programów rządowych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,61 90,05 Rozdział Gospodarka odpadami , ,02 96, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,02 96,02

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Wpływy z różnych opłat 3 500, ,40 102, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1,60 0,00 Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ,00 0,00 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 3 000, ,09 72,04 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000, ,09 72,04 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500,00 528,68 105, Wpływy z opłaty produktowej 500,00 528,68 105,74 Rozdział Pozostała działalność 2 857, ,82 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 657,00 657,00 100, Wpływy z różnych dochodów 2 200, ,82 99,81 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,78 100,00 Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,78 100, Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,78 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w , ,00 100,00 ramach budżetu środków europejskich Dział 926 Kultura fizyczna 2 000, ,00 63,50 Rozdział Obiekty sportowe 500,00 500,00 100, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 100,00 Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 500,00 770,00 51, Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 770,00 51,33 WYDATKI BUDŻETOWE ogółem: , ,29 90,60 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,70 58,68 Rozdział Melioracje wodne 2 000, ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2 000, ,00 100,00 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,51 46, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,51 46,58 Rozdział Izby rolnicze 6 000, ,47 86, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 000, ,47 86,32 Rozdział Pozostała działalność , ,72 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 294,08 294,08 100, Składki na Fundusz Pracy 21,07 21,07 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 719, ,73 100, Różne opłaty i składki , ,84 100,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe , ,96 100,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Rozdział Rozwój przedsiębiorczości , ,96 100, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,96 100,00 terytorialnego Dział 600 Transport i łączność , ,01 77,57 Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Rozdział Drogi publiczne gminne , ,01 80, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 78, Zakup usług zdrowotnych , ,50 41, Zakup usług pozostałych , ,47 91, Różne opłaty i składki 1 000,00 790,61 79, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 82,07 Dział 710 Działalność usługowa 5 000,00 0,00 0,00 Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 Dział 750 Administracja publiczna , ,34 89,52 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 789,00 789,00 100, Zakup usług pozostałych 2 026, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 600,00 100,00 Rozdział Rady gmin , ,41 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,41 92, Zakup usług pozostałych 1 000,00 915,00 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 170,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300, ,00 86,15 Rozdział Urzędy gmin , ,04 92, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 200, ,07 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 93, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,34 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 90, Składki na Fundusz Pracy , ,45 63, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 87, Zakup energii , ,69 84, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 160,00 32, Zakup usług pozostałych , ,26 86, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500, ,49 76, Podróże służbowe krajowe 1 925,80 560,48 29, Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 3 000,00 559,64 18, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, ,40 88, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 95,00 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,38 55, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 57, Zakup usług pozostałych , ,79 64,90 Rozdział Pozostała działalność , ,51 81, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Świadczenia społeczne 1 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 011, ,46 98, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 84, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400, ,63 53, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 593, ,67 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 987,01 949,71 96, Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 801,31 771,06 96, Składki na Fundusz Pracy 141,42 136,06 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,20 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 760, ,35 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 900, ,37 54, Zakup energii 2 000,00 236,01 11, Zakup usług pozostałych , ,95 43, Zakup usług pozostałych , ,22 100, Zakup usług pozostałych 7 701, ,74 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 750, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 2 550,00 173,27 6, Podróże służbowe krajowe 450,00 30,58 6, Różne opłaty i składki , ,90 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 72, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,78 100,00 terytorialnego Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,67 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 693,00 693,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 99,13 99,13 100, Składki na Fundusz Pracy 14,18 14,18 100, Wynagrodzenia bezosobowe 579,69 579,69 100,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 466,30 466,30 100, Składki na Fundusz Pracy 66,84 66,84 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 011, ,75 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 770, ,11 100, Podróże służbowe krajowe 37,00 37,00 100,00 Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 367,31 367,31 100, Składki na Fundusz Pracy 52,64 52,64 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 398, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 757, ,85 100, Zakup usług pozostałych 147,60 147,60 100, Podróże służbowe krajowe 41,60 41,60 100,00 Rozdział Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9 809, ,00 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 140, ,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 328,83 328,83 100, Składki na Fundusz Pracy 47,13 47,13 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 113, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 180, ,04 100,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 500,00 0,00 0,00 Rozdział Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,62 76,57 Rozdział Ochotnicze straże pożarne , ,62 76, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 850, ,00 67, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 90, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 000,00 821,94 82, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, ,03 90, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,08 94, Zakup energii , ,88 85, Zakup usług remontowych , ,23 72, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 99, Zakup usług pozostałych 8 000, ,99 75, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 711,71 71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 438,00 438,00 100, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,48 99,83 Rozdział Obrona cywilna 400,00 300,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 300,00 75,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Dział 757 Obsługa długu publicznego , ,94 68,28 Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,94 68, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,94 68,28 kredytów i pożyczek Dział 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 Rozdział Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,26 96,04 Rozdział Szkoły podstawowe , ,54 97, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,38 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,93 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 99, Składki na Fundusz Pracy , ,93 82, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 85, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,37 74, Zakup energii , ,55 89, Zakup usług remontowych 1 764,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4 800, ,00 87, Zakup usług pozostałych , ,20 50, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 700, ,43 70, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 993,50 49, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 100, ,50 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,56 91,43 Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,98 96, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 700, ,18 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 97, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 290, ,11 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 500, ,81 96, Składki na Fundusz Pracy 1 212, ,95 96, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,62 72, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 61,50 61,50 Rozdział Przedszkola , ,25 92, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 97, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,75 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 90, Składki na Fundusz Pracy , ,58 74,45

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 82, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 49,99 25, Zakup energii , ,79 83, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 60,00 12, Zakup usług pozostałych , ,89 57, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,59 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,48 74, Podróże służbowe krajowe 500,00 237,35 47, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, ,00 86, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 75,19 Rozdział Gimnazja , ,62 96, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,31 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 98, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,58 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 95, Składki na Fundusz Pracy , ,66 79, Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 80, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,72 86, Zakup energii , ,71 86, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 67, Zakup usług pozostałych , ,96 72, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, ,35 67, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 459,67 45, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 560,00 28,00 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół , ,86 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,04 86, Zakup usług pozostałych , ,82 98,75 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,65 70, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,04 92, Zakup usług pozostałych 3 000,00 35,61 1, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 165, ,00 89,97 Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne , ,87 93, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 517,00 925,98 61, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 800, ,78 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 99, Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 612,60 21, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,11 55, Zakup energii , ,80 85, Zakup usług zdrowotnych 800,00 480,00 60, Zakup usług pozostałych 6 000, ,51 62,48

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 558, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 35,00 11,67 Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 6 379, ,45 99,38 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 120,00 82,24 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 123, ,82 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 894,00 893,65 99, Składki na Fundusz Pracy 127,00 126,74 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115,00 115,00 100,00 Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , ,46 99,18 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 400, ,48 79, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 990, ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 100, Składki na Fundusz Pracy 3 200, ,69 96, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 875, ,78 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 794, ,00 100,00 Rozdział Pozostała działalność , ,58 87, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 897, ,00 12, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 063, ,82 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 540,68 540,68 100, Składki na Fundusz Pracy 438,96 438,96 100, Składki na Fundusz Pracy 77,46 77,46 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,22 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 161, ,86 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 757, ,50 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 192, ,50 100, Zakup usług pozostałych 5 049, ,64 99, Zakup usług pozostałych 891,00 890,94 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 351, ,00 100,00 Dział 851 Ochrona zdrowia , ,81 77,15 Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne , ,52 23, Zakup usług remontowych , ,52 23,15 Rozdział Zwalczanie narkomanii 2 500,00 950,29 38, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 950,29 63, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 7 900, ,01 99, Zakup usług pozostałych 9 625, ,00 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 466,99 77,83

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz Dział 852 Pomoc społeczna , ,04 94,10 Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze 9 900, ,52 78, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9 900, ,52 78,72 Rozdział Domy pomocy społecznej , ,35 93, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,35 93,21 Rozdział Rodziny zastępcze 9 700, ,97 94, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9 700, ,97 94,40 Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500,00 429,36 17, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 429,36 12, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00 Rozdział Wspieranie rodziny , ,98 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 47, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 580, ,20 53, Składki na Fundusz Pracy 1 250,00 625,94 50, Wynagrodzenia bezosobowe 6 300, ,84 98, Podróże służbowe krajowe 750,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,00 820,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 0,00 0,00 Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,10 98,01 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 250,00 202,95 81, Świadczenia społeczne , ,90 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300, ,89 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 91, Składki na Fundusz Pracy 791,00 129,88 16, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,46 63, Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100, Zakup usług pozostałych 3 525, ,37 61, Podróże służbowe krajowe 200,00 50,73 25, Różne opłaty i składki 650,00 104,90 16, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 609, ,00 75,70 Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne , ,51 92,41 oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,51 92,41

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,44 84, Świadczenia społeczne , ,44 90, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 Rozdział Zasiłki stałe , ,34 97, Świadczenia społeczne , ,34 97,32 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej , ,57 86, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 000,00 949,71 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 91, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,97 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 87, Składki na Fundusz Pracy 3 500, ,84 51, Wynagrodzenia bezosobowe , ,33 30, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,16 71, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 80,00 8, Zakup usług pozostałych 7 500, ,83 85, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600, ,77 55, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 217,70 21, Różne opłaty i składki 702,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 798, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300, ,00 52,96 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 Rozdział Pozostała działalność , ,90 88, Świadczenia społeczne , ,82 88, Składki na ubezpieczenia społeczne 97,00 55,37 57, Składki na Fundusz Pracy 13,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 530,00 306,63 57, Zakup materiałów i wyposażenia 216,00 123,08 56,98 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,66 98,76 Rozdział Świetlice szkolne , ,92 98, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 500, ,64 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 646, ,17 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 97, Składki na Fundusz Pracy 2 900, ,30 98, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 27,99 2, Zakup usług zdrowotnych 300,00 120,00 40, Zakup usług pozostałych 500,00 336,01 67, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0,00 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów , ,74 99, Stypendia dla uczniów , ,80 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 251, ,94 100,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,45 90,94

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2016 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.1.2016 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2016

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r. ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR /0 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia stycznia 0 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 0 rok Na podstawie art. 0 ust. pkt i ustawy z dnia marca 0 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo