ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 266 ust. 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) zarządza się, co następuje: Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2016 roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 2. Informacja obejmuje następujący zakres: 1) informację o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2016 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 1; 2) informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2016 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 2; 3) informację z wykonania zadań majątkowych realizowanych w roku 2016 według załącznika Nr 3; 4) informację o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej za I półrocze 2016 roku według załącznika Nr 4; 5) informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według załącznika Nr 5; 6) informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska według załącznika Nr 6; 7) informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach według załącznika Nr 7; 8) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy według załącznika Nr 8; 9) zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 9; 10) zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego według załącznika Nr 10; 11) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 11; 12) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: a) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach według załącznika Nr 12, b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach według załącznika Nr 13; Przyjęty Strona 1

2 13) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć według załącznika Nr Przedstawić powyższą informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki. Wójt Andrzej Szymulewski Przyjęty Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 184/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 sierpnia 2016 r. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R., W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI Dział Rozdz. Treść Rodzaj: Porozumienia z jst Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu 600 Transport i łączność 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 6 843, ,36 52,96 0,00 0,00 0,00 Rodzaj: Własne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 603, ,60 48,62 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 2 603, ,60 48,62 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 4 240, ,76 55,63 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 4 240, ,76 55,63 0,00 0,00 0,00 Razem: 6 843, ,36 52, ,00 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo 2 500,00 120,65 4,83 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 500,00 120,65 4,83 0,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 120,65 4,83 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,13 54, , ,87 40,66 Przyjęty Strona 3

4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,13 54, , ,87 40, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 087, ,90 100,00 0,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,29 51,05 0,00 0,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0,00 0, , ,87 40, Wpływy z pozostałych odsetek 40,00 181,06 452,65 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 259,00 374,88 144,74 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 2 400, ,21 196,05 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 400, ,21 196,05 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 000,00 858,40 42,92 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 400, ,81 961,70 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 3 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,56 50,44 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,00 49,94 0,00 0,00 0,00 organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 49,85 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego 3 500, ,00 36,14 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 50,67 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 49,82 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 320,00 578,00 180,63 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 84,00 84,00 100,00 0,00 0,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 582,00 582,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,94 57,11 0,00 0,00 0,00 fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,81 60,11 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego , ,24 56,51 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 66,32 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 4

5 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,60 52,55 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,75 11,33 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty od posiadania psów 200,00 16,00 8,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 7 000, ,00 44,71 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 65,79 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 900,54 18,01 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,61 77,65 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 52,23 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,20 100,03 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,59 72,260 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , ,82 102,42 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,01 44,78 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 46,12 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,01 21,42 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,22 57,31 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,58 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,58 0,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,79 100,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu , ,79 100,00 0,00 0,00 0,00 budżetowego Różne rozliczenia finansowe 4 000,00 982,43 24,56 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 982,43 24,56 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,05 48,94 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 676,00 362,00 55,69 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 650,00 362,00 55,69 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 5

6 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,00 50,00 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 45,74 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 36,58 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 47,63 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 426,00 201,00 50,25 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 400,00 201,00 50,25 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 130,00 59,00 45,38 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 130,00 59,00 45,38 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 5 908, ,05 99,98 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,05 99,98 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna , ,86 63,32 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 600, ,44 156,40 0,00 0,00 0, , ,44 156,40 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 88,33 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,00 88,33 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 50,03 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 60,00 55,00 91,67 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,00 50,00 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 200, ,42 63,64 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 6

7 0830 Wpływy z usług 3 200, ,42 63,64 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 35,44 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,00 35,44 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,80 71,32 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , ,80 60,47 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,80 60,47 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,49 58, , ,15 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000,00 11,82 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 11,82 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,60 58,86 0,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,40 58,81 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 823,60 82,36 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków 2700 gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów 24,00 24,60 102,50 0,00 0,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł Oczyszczanie miast i wsi 6 302, ,60 65,62 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 302, ,60 65,62 0,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 24,40 0, , ,15 100, Pozostałe odsetki 0,00 24,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, ,00 0, ,07 0,00 100, ,00 0, ,15 0,00 100,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,07 100,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: , ,97 55, , ,02 63,45 Przyjęty Strona 7

8 Rodzaj: Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,33 100,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,33 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,33 100,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 50,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,71 92,60 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 992, ,00 89,69 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 992, ,00 89,69 0,00 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,71 93,93 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,71 93,93 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,98 100,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 124,98 100, pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 124,98 0,00 0,00 0,00 artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 124,98 100, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 124,98 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,76 46,85 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , ,00 40,58 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 8

9 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 40,58 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 58,12 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 58,12 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 47,86 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 47,86 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 180,00 180,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 180,00 180,00 100,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 181,09 152,76 84,36 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 181,09 152,76 84,36 0,00 0,00 0,00 Razem: , ,78 50,58 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 184/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 sierpnia 2016 r. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R., W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rodzaj: Porozumienia z jst 600 Transport i łączność , ,00 100, ,00 0,00 0,00 Rodzaj: Własne Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Razem: , ,00 100, ,00 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo , ,00 84, ,00 0,00 0, Spółki wodne , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 10

11 do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,00 60,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 60,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,81 42, , ,78 49, Drogi publiczne gminne , ,81 42, , ,78 49, Składki na ubezpieczenia społeczne 387,00 386,46 99,86 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 260, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 34,71 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,08 57,73 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,16 20,18 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,78 49, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,20 38, , ,94 4, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,20 38, , ,94 4, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 292,27 29,23 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 19,65 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 53,23 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 250, ,64 99,98 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 329, ,79 52,46 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 70,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 39,73 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,40 47,08 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,78 82,41 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,37 78,52 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 11

12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150, ,93 95,12 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 2 431, ,00 50,10 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 004,00 504,00 50,20 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,94 4, Działalność usługowa , ,00 3,94 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 26,24 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 26,24 0,00 0,000 0, Administracja publiczna , ,07 53,62 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,98 51,13 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 684,00 633,35 92,60 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 46,99 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 59,62 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 048,00 618,68 59,03 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 435,05 29,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 25,00 25,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 950,00 662,72 11,14 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 139,87 39,96 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 650, ,95 98,98 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,47 78,56 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,46 43,19 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 43,72 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,07 36,78 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500,00 459,39 30,63 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,72 54,64 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,62 64,25 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 51,10 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 12

13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,09 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 54,48 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,51 52,06 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 44,44 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,33 45,99 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 100,00 33,33 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,99 70,21 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,58 38,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 4 000,00 200,59 5,01 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 6 000, ,29 31,07 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,71 72,78 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 260,00 630,00 50,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000, ,31 58,98 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,84 46,32 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 54,30 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 193,59 6,45 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,07 53,65 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 54,55 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,85 56,43 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 625, ,30 37,73 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,92 69,96 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,09 47, , ,32 99, Ochotnicze straże pożarne , ,37 45, , ,32 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,84 27,08 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104, ,00 50,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 294,00 147,00 50,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 50,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 13

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 39,42 0,00 0,00 0, Zakup energii 8 000, ,84 46,59 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 182,00 7,91 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 700, ,44 75,72 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700, ,60 43,76 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 800,00 646,74 80,84 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,50 83,75 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, , ,32 99, Pozostała działalność , ,72 61,92 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 991,00 995,22 49,99 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 286,00 142,62 49,87 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 597, ,75 82,98 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 566, ,13 83,85 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 250,00 100,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,72 34,05 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,72 34,05 0,00 0,00 0, , ,72 34,05 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,07 51, , ,86 52, Szkoły podstawowe , ,26 55,28 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 52,01 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,64 56,91 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 14

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,62 52,44 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 53,83 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,56 48,89 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 60,66 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,31 52,36 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 240,00 116,62 48,59 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,15 44,36 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, ,60 38,65 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 844,80 42,24 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 278,55 27,86 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 984, ,84 48,59 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,50 54,19 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 60,94 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 49,22 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 50,07 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 96,99 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 53,56 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 128, ,75 53,55 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 6 000, ,00 46,92 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 410,50 41,05 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 1 332, ,40 99,95 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 15

16 samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640, ,00 75,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,80 51,57 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,80 51,57 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,85 57,84 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 74,68 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,42 48,40 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 54,34 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 953,13 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 55,69 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 596, ,28 55,01 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,05 68,29 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,21 81,02 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , ,08 53,92 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 8 500, ,00 53,72 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500,00 609,90 24,40 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 734, ,00 74,99 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,82 52,12 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,27 49,97 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 48,72 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 52,98 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,31 42,49 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 42,69 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,73 45,63 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 16

17 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 895,32 9,95 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 350,00 228,80 65,37 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,88 41,42 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, ,84 40,86 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 353,24 17,66 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 139,10 13,91 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 896,00 943,08 49,74 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,44 51,86 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 746,00 48,00 2,75 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 57,12 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 56,14 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 741, ,31 29,30 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 42,10 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 42,44 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,89 55,05 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 680,00 693,75 41,29 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 111, ,00 75,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,51 48,90 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 45,30 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 94,70 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 49,01 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 630,00 80,07 1,73 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 831, ,48 47,85 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 604,84 13,75 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 600,00 730,12 45,63 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 17

18 4300 Zakup usług pozostałych 7 535, ,43 76,52 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 920,00 905,71 47,17 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 11,58 11,58 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,00 75,02 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 425,00 425,00 100,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 192,00 94,32 49,13 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 799,00 6,14 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 799,00 6,14 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,63 18,83 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 728, ,89 23,01 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 19,69 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 156, ,64 41,27 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 19,13 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,63 7,64 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 275,00 57,52 20,92 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 8,15 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 726,00 352,53 48,56 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 752,00 4,68 0,62 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 9,00 4,58 50,89 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 411,00 463,76 32,84 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 147,00 61,61 41,91 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 156,00 26,36 16,90 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 63,00 9,02 14,32 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 125,00 62,76 50,21 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 18

19 80195 Pozostała działalność , ,26 53, , ,86 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 91,46 26,13 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów , ,00 99,90 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 49,61 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 428, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 52,75 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 145,00 419,75 19,57 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 47,62 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 52,53 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 70,00 35,00 50,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,61 29,86 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,86 52, Ochrona zdrowia , ,56 47,28 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 57,80 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 600,00 756,00 47,25 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,34 44,85 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 707,32 64,30 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 50,00 10,10 20,20 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,37 50,03 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 51,70 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 34,74 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 211,12 42,22 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 5 060, ,22 73,27 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 060, ,22 73,27 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,66 50,81 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 19

20 85202 Domy pomocy społecznej , ,22 50,86 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,22 50,86 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,72 40,79 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 41,40 34,50 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 42,67 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 122, ,75 92,40 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 440, ,61 23,08 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 790,00 193,27 24,46 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 995,36 66,36 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 410,23 37,50 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 100,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,72 41,90 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 124,20 24,84 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 44,76 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 834, ,39 23,64 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 860,00 170,33 19,81 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 760, ,00 43,49 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 628,00 806,62 30,69 0,00 0,00 0, Zakup energii 600,00 226,56 37,76 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 20

21 4300 Zakup usług pozostałych 5 612, ,83 40,68 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00 962,90 45,85 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 30,09 10,03 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 141,00 855,75 75,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 698,00 69,80 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,43 97,64 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 000, ,43 97,64 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,73 61,99 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,73 61,99 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,77 27,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,77 27,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,68 80,96 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,68 80,96 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,56 56,26 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 856,20 85,62 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 54,68 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 52,38 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 010, ,78 41,72 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,59 35,31 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 700,00 742,97 43,70 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 50,00 25,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,42 77,56 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 920,00 925,29 48,19 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 500, ,06 81,92 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 200,00 22,62 11,31 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 21

22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 800, ,95 70,38 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 429,00 429,00 100,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250,00 96,00 38,40 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,74 70,38 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,28 34,95 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 296,80 24,73 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 31,43 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400, ,42 98,10 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, ,21 34,29 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 220,00 421,94 34,59 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 725,00 957,19 55,49 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,55 38,40 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,20 36,39 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 794,49 26,48 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,86 50,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,20 62,46 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , ,20 58,45 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 052, ,30 32,96 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 56,91 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 97,03 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 52,73 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 563,00 214,38 6,02 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 63,24 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , ,68 61,94 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,41 52,54 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 40,00 35,00 87,50 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,76 63,88 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 22

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 224/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 224/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 224/17 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2018rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 stycznia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 24/19 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 286/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 286/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 286/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje: ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 53.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR /0 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia stycznia 0 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 0 rok Na podstawie art. 0 ust. pkt i ustawy z dnia marca 0 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 317/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 317/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 317/14 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego: ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2018 r. Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany

Bardziej szczegółowo