ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zmianami) i Uchwały Nr XXXV/165/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne postanawia, co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku stanowiącą: 1. Załącznik Nr 1 realizacja planowanych dochodów za I półrocze 2015 roku, 2. Załącznik Nr 2 realizacja planowanych wydatków za I półrocze 2015 roku, 3. Załącznik Nr 3 zestawienie udzielonych dotacji za I półrocze 2015 roku, 4. Załącznik Nr 4 część opisowa,,informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, 5. Załącznik Nr 5 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku, 6. Załącznik Nr 6 realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2015 roku z częścią opisową, 7. Załącznik Nr 7 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2015 roku z częścią opisową. 2. Informację o której mowa w 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 12 sierpnia 2015 roku Rodzaj zadania: Dział REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK Poroz. z JST Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok Plan po zmianach na r. Wykonanie na r bieżące % wykona nia 801 Oświata i wychowanie ,49 57, Szkoły podstawowe ,49 57,56 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,49 57,56 terytorialnego bieżące razem: ,49 57,56 majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 2

3 60014 Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Turystyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finsnaowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 majątkowe razem: , , ,00 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 3

4 89 456,00 Rodzaj zadania: Własne Plan wg uchwały Dział Rozdział Nazwa budżetowej na 2015 rok bieżące Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % wykona nia 010 Rolnictwo i łowiectwo ,52 102, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Pozostała działalność Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,52 81, ,52 81, Leśnictwo ,86 84, Pozostała działalność ,86 84,54 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 4

5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,86 84,54 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa , , ,34 41, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,34 41, , , ,22 38,58 5 0,09 0, Administracja publiczna , ,85 6, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 5 Urzędy wojewódzkie 3 651,00 32,55 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 5

6 0690 Wpływy z różnych opłat 1, Wpływy z różnych dochodów Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 31, ,00 996,30 6, ,30 5, ,00 112,00 145, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 614, Ochotnicze straże pożarne 3 614, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 614,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,63 53,70 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 6

7 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,40 50, Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych 1 683, Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,40 48, ,00 44, ,00 55, , ,00 97, , ,42 66, ,54 62, ,81 67, ,69 71, ,00 81, ,40 93, ,98 175, ,10 79,24 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 7

8 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 48, , ,36 76, , ,74 101, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,71 44, , ,00 44, ,29-258, Różne rozliczenia , ,19 57, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , , , , ,19 26,74 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 8

9 0920 Pozostałe odsetki ,19 26, Oświata i wychowanie , ,51 89, Szkoły podstawowe 0920 Pozostałe odsetki 2 146,15 41, Wpływy z różnych dochodów 137, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 967, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,12 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 869, Dowożenie uczniów do szkół ,24 51,04 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 9

10 0830 Wpływy z usług ,24 51, Pomoc społeczna ,40 71, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,29 79, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,29 79, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,26 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 10

11 85216 Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,31 59,78 5,78 8, , , ,80 73, , ,80 150, Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 11

12 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Szkolne schroniska młodzieżowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,67 80, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,67 38, Wpływy z usług ,15 34, Pozostałe odsetki 1 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej Gospodarka odpadami 1 10,52 105, , ,83 63,74 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 12

13 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,58 57, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 9, Wpywy z różnych dochodów 145,00 145,35 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,60 99, , ,60 99, ,64 100, ,64 100,35 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 13

14 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 14

15 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej bieżące razem: , , ,97 58, , ,93 74,67 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,84 43, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych , ,00 źródeł Pozostała działalność ,84 115,36 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,84 116,19 nieruchomości 750 Administracja publiczna , , ,11 55, , , ,71 53, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,11 55,02 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 15

16 93 424, , ,71 53, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 627, ,40 129, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,71 53, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych , ,00 źródeł majątkowe razem: , , ,95 14, , , ,71 3,55 Rodzaj zadania: Zlecone Plan wg uchwały Dział Rozdział Nazwa budżetowej na 2015 rok bieżące Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % wykona nia 010 Rozlictwo i łowiectwo , ,50 10 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 16

17 01095 Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Administracja publiczna ,00 52, Urzędy wojewódzkie ,00 52,72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 52,72 (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , ,83 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 332,00 332,00 164,00 49,40 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 17

18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 332,00 332,00 164,00 49, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 97, Oświata i wychowanie 7 015, , Szkoły podstawowe ,79 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,79 99, Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 825, , , , Pomoc społeczna , ,24 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 18

19 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Pozostala działalność 137, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00 137, , ,19 67,46 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 19

20 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,60 45, , ,71 2,67 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 20

21 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wykonanie na Wydatki z tego: wydatki r. wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 12 sierpnia 2015 roku Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 z tego: Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , , , , ,28 213,90 72, Szkoły podstawowe , , , , ,84 213,90 61, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,90 213,90 213,90 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,18 71, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 417,22 417,22 417,22 104, Składki na ubezpieczenia społeczne 848,00 533,23 533,23 533,23 533,23 62, Składki na Fundusz Pracy 122,00 76,40 76,40 76,40 76,40 62,62 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,84 42, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,44 88,79 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,44 88,79 Wydatki razem: , , , , ,28 213,90 1,33 Rodzaj zadania: Własne z tego: wydatki na w tym: Wykonanie na programy na programy zakup i objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki Wydatki % wykonania r. wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałów oraz bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem wniesienie wkładów do składki od nich realizacją ich zadania bieżące budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , ,99 48, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , , , , ,99 48, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,50 97,38 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 21 z tego: Z tego z tego:

22 4300 Zakup usług pozostałych ,00 255,00 255,00 255,00 51, Różne opłaty i składki ,26 108,26 108,26 108,26 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,21 252,21 252,21 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,47 55, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,52 46, Izby rolnicze , , , ,64 27,78 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , ,64 27, Transport i łączność , , , , , , ,30 37, Drogi publiczne gminne , , , , , , ,30 37, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,68 13, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,30 77, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,89 52, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,89 52, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 22, Zakup materiałów i wyposażenia ,79 644,79 644,79 644,79 12, Zakup energii , , , ,07 30, Zakup usług pozostałych , , , ,15 94, Różne opłaty i składki ,88 723,88 723,88 723,88 72, Administracja publiczna , , , , , , , , , ,23 52, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,70 31,70 31, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 40 31,70 31,70 31,70 31,70 7, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,11 85, , , , ,23 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,51 85,51 85,51 2, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,37 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,67 50, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,71 39, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 55, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,62 40, Zakup energii , , , ,77 41, Zakup usług remontowych ,84 501,84 501,84 501,84 4, Zakup usług zdrowotnych ,00 506,00 506,00 506,00 84, Zakup usług pozostałych , , , ,06 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,27 33, Podróże służbowe krajowe , , , ,46 46, Różne opłaty i składki , , , ,23 21, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,86 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej , , , ,00 83,90 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4707 służby cywilnej 4 715, , , ,19 10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej 832,00 832,11 832,11 832,11 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 22

23 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,70 53, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,75 50, Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne , , , , , , ,75 49, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,75 63,04 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 3 855, , , , ,72 31, Składki na Fundusz Pracy ,80 121,80 121,80 121,80 22, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,04 62, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,73 27, Zakup usług remontowych ,20 169,20 169,20 169,20 3, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , , , ,10 99, Różne opłaty i składki , , , ,00 90,05 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Obsługa długu publicznego , , ,52 33,31 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,52 33,31 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego , , ,52 33,31 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , , , ,48 9, Różne rozliczenia finansowe , , , ,48 45, Zakup usług pozostałych , , , ,48 45, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , , , , , , ,26 52, Szkoły podstawowe , , , , , , ,16 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,16 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,04 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,41 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,30 62, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,84 57, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,81 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 1,00 1,00 1,00 1,00 0, Zakup energii , , , ,24 43, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 30 94,00 94,00 94,00 94,00 31, Zakup usług pozostałych , , , ,63 36,48 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 23

24 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,28 67, Podróże służbowe krajowe , , , ,50 92, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,06 75, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , ,70 44, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 935, , , ,70 28, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,73 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 997, , , , ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,60 53, Składki na Fundusz Pracy 2 853, , , , ,65 45, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych 295,00 112,00 112,00 112,00 112,00 37, Podróże służbowe krajowe 105,00 105,00 105,00 105,00 105, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 485, , , , ,02 74, Gimnazja , , , , , , ,78 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,78 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,14 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,99 55, Składki na Fundusz Pracy 8 204, , , , ,78 45, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 45,85 45,85 45,85 45,85 45, Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe ,50 205,50 205,50 205,50 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,61 75, Dowożenie uczniów do szkół , , , ,38 56, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,44 605,44 605,44 605,44 11, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , ,94 61, Różne opłaty i składki , , , ,00 85, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,50 534,50 534,50 534,50 6, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe ,50 349,50 349,50 349,50 33,29 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 185,00 185,00 185,00 3, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , ,34 283,62 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 684,00 283,62 283,62 283,62 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 241, , , , ,70 99,99 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 24

25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,65 55, Składki na Fundusz Pracy ,59 879,59 879,59 879,59 35, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , , , ,34 75,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , , , ,62 16,41 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,57 21, Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 730,87 730,87 730,87 9, Składki na Fundusz Pracy 3 001,00 104,18 104,18 104,18 104,18 3, Pozostała działalność ,49 574,49 574,49 574,49 28, Zakup usług pozostałych ,49 574,49 574,49 574,49 28, Ochrona zdrowia , , , , , ,82 41, Lecznictwo ambulatoryjne , , , ,00 36, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,04 36, Zakup energii , , , ,40 36, Zakup usług remontowych ,26 300,26 300,26 300,26 30, Zakup usług pozostałych ,30 329,30 329,30 329,30 32, Różne opłaty i składki Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,82 56, Składki na ubezpieczenia społeczne 12 30,78 30,78 30,78 30,78 25, Składki na Fundusz Pracy 5 4,42 4,42 4,42 4,42 8, Wynagrodzenia bezosobowe 7 892, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,10 55, Zakup usług zdrowotnych 379,00 378,72 378,72 378,72 378,72 99, Zakup usług pozostałych 7 014, , , , , Różne opłaty i składki Pomoc społeczna , , , , , , ,68 56, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Różne opłaty i składki Wspieranie rodziny , , , ,73 36, Różne opłaty i składki , , , ,73 36,33 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , , , ,08 38,58 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,08 38,58 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,32 63, Świadczenia społeczne , , ,32 68,01 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne 2 22 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 25

26 85216 Zasiłki stałe , , ,86 59, Świadczenia społeczne , , ,86 59, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,22 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,08 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 365, , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,80 68, Składki na Fundusz Pracy 2 129,00 768,10 768,10 768,10 768,10 36, Zakup materiałów i wyposażenia 4 603,00 968,67 968,67 968,67 968,67 21, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , ,80 55, Podróże służbowe krajowe ,30 133,30 133,30 133,30 26, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556, , , , ,45 74,98 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 027, , , , , Pozostała działalność , , , ,50 55, Świadczenia społeczne , , , ,50 55, Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,73 582, , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,88 431,88 431,88 431,88 4, Zakup energii , , , ,11 20, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,92 893,92 893,92 893,92 22, Różne opłaty i składki , , , ,38 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,81 33, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Gospodarka odpadami , , , ,58 502, ,47 37, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 71,82 71,82 71,82 2, Składki na Fundusz Pracy 50 10,29 10,29 10,29 10,29 2, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,83 329,83 329,83 329,83 8, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , ,54 49, Podróże służbowe krajowe 10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 359,00 359,00 359,00 59, Oczyszczanie miast i wsi 9 639, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 639, Zakup usług pozostałych 3 00 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 26

27 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , ,00 92, Różne opłaty i składki , , , ,00 92, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,67 36, Zakup energii , , , ,67 44, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , ,30 582,26 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,26 582,26 582,26 29, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,66 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 961, , , , ,92 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 012, , , , ,65 67, Składki na Fundusz Pracy 1 239,00 670,13 670,13 670,13 670,13 54, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,66 43, Zakup środków żywności Zakup energii ,35 294,35 294,35 294,35 29, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , , , ,88 44, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,00 797,00 797,00 797,00 79, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 965, , , , ,41 74, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , ,86 45, Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,25 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,91 20, Zakup usług pozostałych ,00 119,00 119,00 119,00 119,00 0, Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 6570 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , , , ,25 361, ,86 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,64 38, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,50 92, Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 256,50 256,50 256,50 256,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 455, , , ,67 83, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 757, , , ,20 95, Składki na Fundusz Pracy 37,00 36,75 36,75 36,75 36,75 99, Składki na Fundusz Pracy 408,00 295,09 295,09 295,09 72, Składki na Fundusz Pracy 82,00 40,99 40,99 40,99 49, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 71, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 985,15 985,15 985,15 8,63 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 27

28 4307 Zakup usług pozostałych , , , ,62 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 482,00 361,00 361,00 361,00 361,00 74, Kultura fizyczna , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , ,18 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 497,00 411,12 411,12 411,12 411,12 82, Wynagrodzenia bezosobowe 4 003, , , , ,20 60,06 Wydatki razem: , , , , , , , , , , , ,22 62,80 Rodzaj zadania: Dział Rozdział Zlecone Nazwa Plan Wykonanie na r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 188,00 188,10 188,10 188,10 188,10 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 892, , , , ,43 99, Zakup usług pozostałych 336,00 335,79 335,79 335,79 335,79 99, Różne opłaty i składki , , , , , Administracja publiczna , , , ,00 52, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 57, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 5 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , , , ,76 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 332, Wynagrodzenia osobowe pracowników 274, Składki na ubezpieczenia społeczne 52, Składki na Fundusz Pracy 6, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 370,22 370,22 370,22 100, Składki na Fundusz Pracy 53,00 53,06 53,06 53,06 53,06 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 165, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 972, , , , ,81 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 84,00 83,91 83,91 83,91 83,91 99, Podróże służbowe krajowe 402,00 402,00 402,00 402,00 402, Oświata i wychowanie 7 015, , , , ,10 25, Szkoły podstawowe , , , ,10 55, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 158, , , , ,10 56, Zakup usług pozostałych 32,00 Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 28

29 80110 Gimnazja 3 825, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 786, Zakup usług pozostałych 39, Pomoc społeczna , , , , , , ,25 50,28 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , , ,25 50,33 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , , ,25 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,09 56, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 219, Zakup usług pozostałych 3 129, , , , ,28 48, Różne opłaty i składki 7,00 6,27 6,27 6,27 6,27 89,57 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , , , ,80 47,97 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,80 47, Pozostała działalność 137, Zakup usług pozostałych 137,00 Wydatki razem: , , , , , , ,75 65,94 Wydatki bieżące plan: ,00 Wydatki bieżące wykonanie: ,96 Wydatki majątkowe plan: ,00 Wydatki majątkowe wykonanie: ,54 Wydatki ogółem: ,50 51,74 66,56 Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: D23F9DF D-B3B2-DF34E8D Podpisany Strona 29

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 16.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa Rady Gminy w Bojadłach na rok 2016 Nr XV/82/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL. z dnia 30 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL. z dnia 30 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 22 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 22 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2018 r. Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 12 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ) oraz art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo