ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje: Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2015 r., według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,13 zł, wykonanie ,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,17 zł, wykonanie ,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz załączniki do niego Nr 7, 8, 9, 10, Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 przekazać: 1) Radzie Gminy Sokoły; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Józef Zajkowski Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie za 2015 rok Plan dochodów majątkowych Wykonanie dochodów majątkowych Plan dochodów bieżących Wykonanie dochodów bieżących % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,56 99,92 Infrastruktura wodociągowa i , , , , ,00 0,00 99,84 sanitacyjna wsi 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,00 100, Pozostała działalność , ,56 0,00 0, , ,56 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,56 100, Leśnictwo 1 500, ,86 0,00 0, , ,86 177, Pozostała działalność 1 500, ,86 0,00 0, , ,86 177,66 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, , , ,86 177, Transport i łączność , , , , , ,50 99, Drogi publiczne gminne , , , , , ,50 99, Pozostałe odsetki 0,00 2,82 2,82 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 1

3 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , ,68 98, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , ,00 100, , , , ,16 100, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,07 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,07 101,01 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste , , , ,68 23,53 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,20 104,51 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,01 100, Pozostałe odsetki 1 200, , , ,19 139, Informatyka , , , , , ,62 86, Pozostała działalność , , , , , ,62 86,02 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2337 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,62 94,70 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 2

4 6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , ,21 78, Administracja publiczna , ,21 0,00 0, , ,21 95, Urzędy wojewódzkie , ,80 0,00 0, , ,80 89, Wpływy z różnych opłat 0,00 24,80 24,80 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , , ,00 89,24 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,41 0,00 0, , ,41 104,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów 3 000, , , ,92 104, Wpływy z różnych opłat 5 501, , , ,78 113, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,71 100, Pozostała działalność 0,00 101,00 101,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 101,00 101,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 0,00 0, , ,00 99, , ,00 0,00 0, , ,00 100,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 3

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 038, , , ,00 100, , ,00 0,00 0, , ,00 100, , , , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , , , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , , ,00 98, , , , ,00 98, , , , ,00 98, , ,16 0,00 0, , ,16 96, , ,00 0,00 0, , ,00 52,93 0,00 22,00 22,00 0, , , , ,00 52,38 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 4

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,84 0,00 0, , ,84 96, Podatek od nieruchomości , , , ,51 96, Podatek rolny , , , ,00 100, Podatek leśny 5 200, , , ,00 103, Podatek od środków transportowych 6 600, , , ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 160,00 160,00 0, wpływy z różnych opłat 0,00 81,20 81,20 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 000, , , ,13 96, , ,32 0,00 0, , ,32 91, Podatek od nieruchomości , , , ,01 91, Podatek rolny , , , ,37 91, Podatek leśny , , , ,63 86, Podatek od środków transportowych , , , ,32 97, Podatek od spadków i darowizn , , , ,00 97, Wpływy z opłaty targowej , , , ,00 107, Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,80 74, , , , ,79 100, Wpływy z różnych opłat 3 500, , , ,40 141,47 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,95 0,00 0, , ,95 91, Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 102, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 400, , , ,60 100,75 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 5

7 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , ,35 87, Wpływy z różnych opłat 1 000, , , ,00 100,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,05 0,00 0, , ,05 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,05 115, Różne rozliczenia , ,13 0,00 0, , ,13 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 5 000, ,13 0,00 0, , ,13 105, pozostałe odsetki 5000, , , ,13 105, Oświata i wychowanie , , ,00 0, , ,43 95, Szkoły podstawowe , ,29 0,00 0, , ,29 111,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , , ,29 99,18 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 170, , , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , , , ,00 120,97 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,07 0,00 0, , ,07 101, Wpływy z różnych dochodów 6 200, , , ,07 127,73 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 6

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100, Przedszkola , ,00 0,00 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 13,00 0,00 13,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego , , , ,00 100, , , , ,00 83, Wpływy z różnych dochodów 2 500, , , ,00 83, Gimnazja , , ,00 0, , ,17 55,71 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 203,20 500,00 203,20 40, Wpływy z różnych dochodów 500, ,32 500, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,65 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0, ,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,90 0,00 0, , ,90 109, Wpływy z usług , , , ,90 109, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 100,00 31,00 0,00 0,00 100,00 31,00 31, Wpływy z różnych dochodów 100,00 31,00 100,00 31,00 31, Pomoc społeczna , ,37 0,00 0, , ,37 92,98 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 7

9 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,85 0,00 0, , ,85 92, , , , ,60 92, , , , ,25 88, , ,79 0,00 0, , ,79 86, ,00 745, ,00 745,20 54, , , , ,59 90, , ,57 0,00 0, , ,57 96,83 0,00 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 8

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,57 96, Zasiłki stałe , ,28 0,00 0, , ,28 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,28 95, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 0, , ,00 100,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 50,00 55,00 50,00 55,00 110, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 100, , ,28 0,00 0, , ,28 90, Wpływy z różnych dochodów 30,00 30,00 0, Wpływy z usług 71,28 71,28 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 90, Pozostała działalność , ,60 0,00 0, , ,60 98,87 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 175,00 572, ,00 572,60 48,73 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 0, , ,00 99,21 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 9

11 Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0, , ,00 99,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej 5 735, , , ,00 92,24 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, , ,37 92, Gospodarka odpadami , ,17 0,00 0, , ,17 98, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , ,28 98, Wpływy z różnych opłat 1 500, , , ,40 211, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 500,00 813, ,00 813,49 23, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,20 0,00 0, , ,20 90, Wpływy z różnych opłat , , , ,18 81, Pozostałe odsetki 0,00 836,89 0,00 836,89 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 10

12 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,13 100,28 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 14,00 14,00 0, Biblioteki 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 13,00 13,00 0,00 Ogółem: , , , , , ,28 97, , ,66 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 11

13 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok Wykonanie za rok 2015 % wykonania Plan wydatków bieżących Wykonanie za rok 2015 Plan wydatków majątkowych Wykonanie za rok 2015 Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , ,19 90,26% , , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,49 87,16% , , , , , , ,45 80,55% , ,45 0,00 0, ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00% 0, ,00 0, , ,00 100,00% 0, , , , ,04 91,65% 0, , , Izby rolnicze , ,03 99,52% , ,03 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,03 99,52% , , Pozostała działalność , ,67 97,07% , ,67 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, ,00 100,00% 6 000, , , ,40 100,00% 1 031, ,40 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 1

14 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 147,00 147,00 100,00% 147,00 147, , ,14 27,79% , , , ,33 42,34% , , Różne opłaty i składki , ,80 100,00% , , Transport i łączność , ,45 92,38% , , , , Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% 0,00 0, , , , ,00 100,00% , , , ,00 100,00% 0,00 0, , , , ,00 100,00% 0, , , Drogi publiczne gminne , ,45 87,03% , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 943,74 94,37% 1 000,00 943, , ,00 99,14% , , , ,40 99,40% 5 100, , , ,83 98,24% , , , ,16 99,66% 1 700, ,16 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 2

15 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,16 75,64% , , , ,40 69,24% , ,40 100,00 0,00 0,00% 100,00 0, , ,23 53,22% , , , ,86 100,00% 2 187, , , ,00 88,25% 2 000, , , ,67 99,88% 0,00 0, , , Turystyka 9 000, ,50 88,42% 9 000, ,50 0,00 0, Pozostała działalność 9 000, ,50 88,42% 9 000, ,50 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 100,00 50,00% 200,00 100, Zakup energii 8 000, ,34 88,23% 8 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 800,00 799,16 99,90% 800,00 799, , ,90 71,10% , , , , , ,90 71,10% , , , ,00 800,00 522,78 65,35% 800,00 522, , ,00 97,09% , , , ,18 99,08% 4 350, , , ,66 98,96% , , , ,62 95,91% 1 500, ,62 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 3

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 49,49% , , Zakup energii , ,23 49,59% , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,98 98,84% , ,98 100,00 73,00 73,00% 100,00 73, , ,62 87,47% , ,62 500,00 456,36 91,27% 500,00 456, , ,00 83,53% , , Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 914, ,38 100,00% 1 914, , , ,00 86,93% , , , ,95 14,47% , , , ,00 14,46% , , Informatyka , ,22 86,96% , , , , , Pozostała działalność , ,22 86,96% , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , ,22 100,00% , , , ,26 100,00% 8 436, , , ,06 72,59% , , , , ,68 99,96% 9 381, , , ,09 91,40% , , , ,50 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 4

17 75011 Urzędy wojewódzkie , ,58 96,65% , ,58 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96,08% , , , ,95 99,38% 7 910, , , ,12 98,54% , , , ,23 98,02% 1 200, ,23 500,00 411,42 82,28% 500,00 411, , ,86 100,00% 2 187, , , ,79 83,60% , , , ,00 86,46% , , , ,79 40,72% 8 000, , , ,43 93,52% , , , , , ,64 51,97% 8 000, , , ,46 96,13% , , , ,90 99,74% , , , ,09 96,20% , , , ,70 96,17% , , , ,00 87,63% , , , ,00 86,94% , ,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 5

18 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 87,53% , , , ,42 69,99% 5 776, , , ,60 98,79% 1 023, , Zakup energii , ,56 91,56% , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , ,46 11,88% , , ,00 338,00 28,17% 1 200,00 338, , ,57 89,22% , , , ,22 99,99% 8 353, , , ,06 99,96% 2 089, , , ,43 89,08% , , , ,31 97,66% , , Różne opłaty i składki , ,00 97,73% , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , ,42 100,00% , , , ,00 94,40% , , , ,00 63,17% , , , ,50 60,27% 0, , , , ,84 53,70% , , , ,66 93,77% , , , ,18 44,62% , ,18 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 6

19 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0, Pozostała działalność , ,45 82,62% , ,45 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , ,63 79,22% , , , ,39 34,24% 3 500, , ,00 161,22 10,75% 1 500,00 161, , ,00 94,36% 6 600, ,00 900,00 853,62 94,85% 900,00 853, , ,36 97,32% , , Różne opłaty i składki , ,23 96,43% , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , ,00 99,41% , ,00 0,00 0, , ,00 100,00% 1 038, ,00 0,00 0,00 107,27 107,27 100,00% 107,27 107,27 624,00 624,00 100,00% 624,00 624,00 306,73 306,73 100,00% 306,73 306, , ,00 100,00% , ,00 0,00 0, , ,00 100,00% , , , ,05 100,00% 1 001, ,05 92,73 92,73 100,00% 92,73 92,73 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 7

20 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Wybory do sejmu i senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6 468, ,25 100,00% 6 468, , , ,97 100,00% 2 198, ,97 732,00 732,00 100,00% 732,00 732, , ,00 98,86% , , , ,00 97,72% 7 020, ,00 730,58 730,58 100,00% 730,58 730,58 79,62 79,62 100,00% 79,62 79, , ,00 100,00% 4550, , , ,18 100,00% 1336, ,18 310,62 310,62 100,00% 310,62 310, , ,00 98,88% , , , ,00 97,88% 6 600, ,00 639,57 639,57 100,00% 639,57 639,57 90,81 90,81 100,00% 90,81 90, , ,00 100,00% 4 015, ,00 800,00 800,00 100,00% 800,00 800,00 310,62 310,62 100,00% 310,62 310, , ,51 94,39% , ,51 0,00 0, , ,51 94,39% , ,51 0,00 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 8

21 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 836,00 836,00 100,00% 836,00 836,00 600,00 287,75 47,96% 600,00 287, , ,25 92,56% , , , ,00 98,55% , , , ,20 99,90% 4 690, , , ,35 86,20% , , , ,22 92,12% 1 267, , , ,60 96,72% , , Zakup energii 4 000, ,21 60,63% 4 000, , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 1 000,00 445,00 44,50% 1 000,00 445, , ,00 90,65% 2 300, , , ,41 85,57% 9 000, , , ,95 95,42% 1 050, ,95 500,00 458,03 91,61% 500,00 458, Różne opłaty i składki 8 500, ,00 98,33% 8 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obsługa długu publicznego 2 005, ,54 100,00% 2 005, , , ,48 77,75% , ,48 0,00 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 9

22 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,48 77,75% , ,48 0,00 0, , ,48 77,75% , , Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00% ,00 0, Oświata i wychowanie , ,99 89,24% , , , , Szkoły podstawowe , ,14 94,55% , ,14 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,19 75,91% , , , ,10 100,00% 1 673, , , ,86 99,91% , , Stypendia dla uczniów 8 000, ,00 90,00% 8 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 98,74% , ,11 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 10

23 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,40 98,70% , , , ,66 99,27% , , , ,92 99,20% , , , ,00 89,33% 7 500, , , ,85 80,11% , , , ,30 87,49% , , Zakup energii , ,46 84,36% , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , ,69 75,38% , , , ,00 37,50% 3 400, , , ,76 80,20% , , , ,05 94,80% , ,05 0,00 0,00 0,00% 0,00 0, , ,01 46,87% 6 650, , ,00 706,78 23,56% 3 000,00 706, Różne opłaty i składki 3 900, ,00 43,67% 3 900, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 100,00% , , , ,00 56,00% 1 800, ,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 11

24 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , ,80 91,51% , ,80 0,00 0, , ,65 92,41% , , , ,72 90,49% , , , ,47 92,55% , , , ,47 96,20% , , , ,15 91,51% , , , ,34 89,28% 4 971, , ,00 0,00 0,00% 2 900,00 0, ,00 0,00 0,00% 1 000,00 0, , ,00 100,00% 10560, , , ,78 99,29% , ,78 0,00 0, , ,00 98,55% 8 700, , , ,77 99,99% , , , ,88 99,15% 8 500, , , ,04 99,91% , , , ,69 98,49% 3 200, ,69 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 12

25 Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 132,40 13,24% 1 000,00 132, , ,00 100,00% 6 720, , Gimnazja , ,13 85,27% , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,73 99,93% , , Stypendia dla uczniów 7 000, ,00 90,00% 7 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,61 97,94% , , , ,80 97,94% , , , ,27 98,71% , , , ,32 96,47% , , , ,00 27,58% 6 000, , , ,35 63,86% , , , ,25 89,22% , , Zakup energii , ,84 94,80% , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe ,00 369,00 0,39% ,00 369, ,00 755,00 50,33% 1 500,00 755, , ,77 75,33% , , , ,56 27,62% 7 000, , , ,63 60,95% 3 000, , Różne opłaty i składki 3 733, ,00 99,38% 3 733, ,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 13

26 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% , , , ,00 62,95% 2 000, , , ,00 15,42% , , , ,57 96,68% , ,57 0,00 0, , ,04 49,55% 2 410, ,04 350,00 77,18 22,05% 350,00 77, , ,00 49,71% , , , ,35 98,67% , , Różne opłaty i składki 4 000, ,00 88,40% 4 000, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 71,07% , ,00 0,00 0, , ,00 71,07% , , , ,69 98,10% , ,69 0,00 0,00 300,00 132,00 44,00% 300,00 132, , ,50 99,39% , , , ,70 98,29% 3 650, , , ,90 98,80% 9 850, , ,00 984,85 75,76% 1 300,00 984, , ,74 97,31% , , , ,00 100,00% 2 188, ,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 14

27 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , ,67 24,84% , ,67 0,00 0, , ,07 24,83% , , ,00 868,61 24,92% 3 486,00 868,61 499,00 123,99 24,85% 499,00 123, , ,54 46,37% , ,54 0,00 0, , ,64 58,84% 9 664, , , ,17 42,56% , , , ,61 41,58% , , , ,62 31,89% 6 038, ,62 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 15

28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 93,33% , , Pozostała działalność , ,67 98,22% , ,67 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 791,64 98,96% 800,00 791, Świadczenia społeczne 8 886, ,00 100,00% 8 886, , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe , ,10 99,95% , , , ,14 86,33% , , , ,68 99,93% , , , ,18 98,33% 2 750, , , ,85 80,55% , ,85 400,00 300,00 75,00% 400,00 300,00 600,00 481,74 80,29% 600,00 481, , ,34 93,79% 3 600, , Różne opłaty i składki 2 000, ,00 52,05% 2 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 100,00% , ,00 500,00 455,00 91,00% 500,00 455, Ochrona zdrowia , ,39 68,90% , ,39 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 0,00 0, , ,39 71,73% , ,39 0,00 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 16

29 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100,00% 2 000, , , ,00 97,88% , , , ,79 62,06% , , , ,60 57,95% , , Pomoc społeczna , ,88 90,06% , ,88 0,00 0, Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,56 86,84% , ,56 0,00 0, , ,56 86,84% , , Rodziny zastępcze , ,52 66,35% , ,52 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,52 66,35% , , ,00 200,00 6,67% 3 000,00 200,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 500,00 0,00 0,00% 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1 500,00 200,00 13,33% 1 500,00 200, ,00 0,00 0,00% 1 000,00 0, Wspieranie rodziny 8 000,00 0,00 0,00% 8 000,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00% 8 000,00 0,00 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 17

30 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,60 92,07% , ,60 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,35 92,07% , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,91 96,55% , , , ,95 100,00% 3 174, , , ,71 87,09% 6 646, ,71 907,00 755,48 83,29% 907,00 755,48 683,00 116,10 17,00% 683,00 116,10 706,00 6,77 0,96% 706,00 6,77 156,00 98,40 63,08% 156,00 98, , ,93 99,99% 1 094, ,93 300,00 0,00 0,00% 300,00 0, , ,79 86,69% , ,79 0,00 0, , ,79 86,69% , ,79 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 18

31 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,77 86,68% , ,77 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,77 86,68% , , Dodatki mieszkaniowe 2 050, ,02 84,59% 2 050, ,02 0,00 0, Świadczenia społeczne 1 950, ,16 85,09% 1 950, , Zakup usług pozostałych 100,00 74,86 74,86% 100,00 74, Zasiłki stałe , ,28 95,10% , ,28 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,28 95,10% , , Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , ,32 87,62% , ,32 0,00 0, , ,39 48,62% 3 094, , , ,12 89,62% , , , ,33 96,76% , , , ,72 92,53% , , , ,70 56,00% 6 460, , , ,30 59,09% 4 800, , , ,60 54,49% , ,60 400,00 50,00 12,50% 400,00 50, , ,15 93,01% , , ,00 582,99 25,35% 2 300,00 582, , ,47 80,74% 5 600, , Różne opłaty i składki 300,00 41,55 13,85% 300,00 41,55 Id: 24E1F4B1-E5C3-4C36-9E4F-FC1FB4103D66. Podpisany Strona 19

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 53.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2018rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo