ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238) zarządzam, co następuje: Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2013 r., według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,47 zł, wykonanie ,05zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,47 zł, wykonanie ,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 i Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz załącznikami Nr 7, 8, 9, 10, Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdania, o których mowa w 1 przekazać: 1) Radzie Gminy Sokoły; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Józef Zajkowski Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie za 2014 rok Plan dochodów majątkowych Wykonanie dochodów majątkowych Plan dochodów bieżących Wykonanie dochodów bieżących % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , , ,50 43, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z różnych opłat 1 000, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 1

3 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność , , , ,50 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,50 100, Leśnictwo 1 500, , , ,27 174, Pozostała działalność 1 500, , , ,27 174,55 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 500, , , ,27 174,55 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 2

4 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , , , ,28 1, Drogi publiczne gminne , , , ,28 1, Wpływy z różnych dochodów 2 000, , , ,28 129, Wpływy z różnych opłat 0,00 43,00 43,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,44 75, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,44 75,58 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 3

5 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie , , , ,55 32,67 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 315,66 315,66 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,68 103,05 Wpłaty z tytułu odpłatnego 0770 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,01 45, pozostałe odsetki 2500, , , ,05 128, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 67, ,00 67,50 6, Działalność usługowa , , , ,18 100, , ,18 100, Pozostała działalność , , , ,18 100, ,00 0,00 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 4

6 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,18 100, Informatyka , , , , ,00 0,00 32, ,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 32, , ,57 32,08 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2337 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6337 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , ,57 56, Administracja publiczna , , , ,69 105,58 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 5

7 75011 Urzędy wojewódzkie , , , ,45 100,04 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 29,45 29,45 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,24 123, Wpływy z różnych dochodów , , , ,24 132, Wpływy z różnych opłat 2 000,00 340, ,00 340,00 17,00 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 6

8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 56151, , , ,00 74, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100,00 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 7

9 gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 43069, , , ,00 67,28 0, , , , ,00 67, , , , ,98 98, , , , ,37 42,41 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 8

10 75615 Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i 4,37 4,37 0,00 opłat 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000, , , ,00 42,30 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , , , ,61 93,82 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , , ,41 93, Podatek rolny , , , ,00 115, Podatek leśny 5 200, , , ,00 93, Podatek od środków transportowych 6 500, , , ,00 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych -4012, ,00 0, wpływy z różnych opłat 23,20 23,20 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18,00 18,00 0,00 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 9

11 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , , , ,25 99,58 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , , ,83 95, Podatek rolny , , , ,18 100, Podatek leśny , , , ,51 86, Podatek od środków transportowych , , , ,80 106, Podatek od spadków i darowizn , , , ,00 22, Wpływy z opłaty targowej , , , ,00 106, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,00 116, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 9492, ,13 0,00 opłat 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000, , , ,80 234,64 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , , ,89 103,31 terytorialnego na podstawie ustaw Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 10

12 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,40 94, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000, , , ,60 130, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , ,89 98, Wpływy z różnych opłat 6194, ,40 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 107,00 107,00 0,00 opłat 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , ,60 103,02 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , , , ,86 101,20 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,86 110, Różne rozliczenia , , , ,26 100,04 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 11

13 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , , , ,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 4 000, , , ,26 166, pozostałe odsetki 4000, , , ,26 166, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 750, ,00 750,00 750,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa 750,00 750,00 750,00 750,00 100, Oświata i wychowanie , , , ,33 95, Szkoły podstawowe , , , ,64 83,57 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 12

14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 7024, , , ,36 90,39 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , ,28 82,67 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,46 96, ,32 0, Wpływy z różnych dochodów 4 050, , , ,10 46, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust , , , ,26 94,99 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , , ,10 94,99 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 13

15 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100, Przedszkola , , , ,90 98, Wpływy z różnych dochodów 2 500, , , ,90 66, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100, Gimnazja 4 000, , , ,61 77,09 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych 500,00 184,80 500,00 184,80 36,96 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500, , , ,81 82, Stołówki szkolne i , , , ,80 112,32 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 14

16 przedszkolne 0830 Wpływy z usług , , , ,80 112, Wpływy z różnych dochodów 10, Pozostała działalność , , , ,92 90, ,09 0, Wpływy z różnych dochodów 122,00 68,96 122,00 68,96 56, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,87 90,00 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 15

17 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 387,09 387,09 387,09 387,09 100, Pomoc społeczna , , , ,76 99,37 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , , ,67 99,91 rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz , , , ,30 99,71 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 500, , , ,37 162,85 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 16

18 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,44 89,37 800,00 514,80 800,00 514,80 64, , , , ,64 91, , , , ,07 59, , , , ,07 94,93 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 17

19 85216 Zasiłki stałe , , , ,07 99,57 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,07 99, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 50,00 64,00 50,00 64,00 128, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , , ,28 88,11 opiekuńcze 0970 Wpływy z różnych dochodów 30, Wpływy z usług 35,28 35,28 0,00 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 18

20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 88, Pozostała działalność , , , ,23 98,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz , , , ,23 94,48 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,98 98, Pomoc materialna dla uczniów , , , ,98 98,30 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 19

21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej , , , ,00 100,00 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,98 97,70 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,80 138, Gospodarka odpadami 1 500,00 543, ,00 543,46 36, Wpływy z różnych opłat 1 500,00 543, ,00 543,46 36,23 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , , , ,34 138,38 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , , ,74 141,65 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 20

22 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,60 45,62 28,00 0,00 28,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0, wpływy z różnych dochodów 12,00 12,00 0, Biblioteki 16,00 0,00 16,00 0, wpływy z różnych dochodów 16,00 16,00 0, Kultura fizyczna Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów 9340, Ogółem: , , , , , ,47 95,07 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 21

23 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie za 2014 rok % wykonania Plan wydatków bieżących wykonanie wydatków bieżących za 2014 rok plan wydatki majątkowe wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , ,24 39, , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,3 4, , , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,56 27, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 20, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze ,61 96, , Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,61 96, , Pozostała działalność , ,33 96, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 1

24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 843,8 843,8 100,00 843,8 843, Składki na Fundusz Pracy 134,75 134,75 100,00 134,75 134, Zakup materiałów i , ,8 18, , ,8 0 0 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 11620, , , Różne opłaty i składki , ,98 100, , , Transport i łączność ,8 89, , , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne ,8 96, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,36 56, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,4 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 97, , Składki na Fundusz Pracy ,16 83, , Zakup materiałów i wyposażenia ,09 66, , Zakup usług remontowych ,85 97, , Zakup usług zdrowotnych 100 0, Zakup usług pozostałych ,67 94, , Odpisy na zakładowy , fundusz świadczeń Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 2

25 socjalnych Wydatki inwestycyjne ,35 99, ,35 0 jednostek budżetowych 630 Turystyka ,15 87, , Pozostała działalność ,15 87, , Zakup materiałów i ,07 88, , wyposażenia 4260 Zakup energii ,34 89, , Zakup usług pozostałych ,06 91, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,41 87, , Podróże służbowe krajowe ,27 48, , Gospodarka mieszkaniowa ,94 89, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,94 89, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,8 93, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,71 97, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 99, , Składki na Fundusz Pracy ,23 95, , Zakup materiałów i ,25 92, , wyposażenia 4260 Zakup energii ,87 88, , Zakup usług remontowych ,25 56, , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,66 81, , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 3

26 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Informatyka ,11 42, , , Pozostała działalność ,11 42, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,77 23, , Zakup materiałów i wyposażenia ,43 45, ,43 Wydatki na zakupy 6067 inwestycyjne jednostek ,57 56, , budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,34 41, , Administracja publiczna ,3 93, , Urzędy wojewódzkie ,24 95, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09 98, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 99, , Składki na Fundusz Pracy ,45 49, , Zakup materiałów i ,19 53, , wyposażenia Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 4

27 Zakup usług pozostałych ,22 93, , Podróże służbowe krajowe ,23 82, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,16 85, , ,26 85, , Zakup usług pozostałych , Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,9 95, , ,59 94, , ,33 82, , ,85 99, , ,11 99, , ,31 98, , Składki na Fundusz Pracy ,63 92, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 23592, ,94 91, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,51 95, , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 5

28 4260 Zakup energii ,8 96, , Zakup usług remontowych ,1 15, , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,94 82, , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,18 51, , ,95 67, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,62 69, , Podróże służbowe krajowe ,52 81, , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26044, ,8 100, , , , , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 6

29 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,74 76, , Zakup materiałów i wyposażenia ,58 82, , Zakup usług pozostałych ,16 80, , Różne opłaty i składki , Pozostała działalność ,57 89, , Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne ,61 86, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 96, , Składki na Fundusz Pracy ,43 99, , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i ,96 92, , wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych ,59 94, , Różne opłaty i składki ,29 96, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,52 137,52 100,00 137,52 137, Wynagrodzenia bezosobowe , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 7

30 75109 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 89,48 89,48 100,00 89,48 89, , , ,28 967,51 78, ,28 967, Składki na Fundusz Pracy 129,48 94,83 73,24 129,48 94, Wynagrodzenia bezosobowe 7391,8 5928,22 80, ,8 5928, Zakup materiałów i wyposażenia 2109, ,01 50, , , Podróże służbowe krajowe 767,38 758,9 98,89 767,38 758, Zakupy usług pozostałych ,53 99, , Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,84 432,84 100,00 432,84 432, Składki na Fundusz Pracy 65,22 65,22 100,00 65,22 65, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2259, ,01 100, , , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 8

31 4410 Podróże służbowe krajowe 315,93 315,93 100,00 315,93 315, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,44 97, , Ochotnicze straże pożarne ,44 97, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 54, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,2 100, , ,2 91, , Składki na Fundusz Pracy ,83 89, , Zakup materiałów i wyposażenia ,71 93, , Zakup energii ,85 66, , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,31 89, , ,81 63, , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 9

32 4410 Podróże służbowe krajowe ,95 97, , Różne opłaty i składki , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zaupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych , Obsługa długu publicznego ,55 82, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,55 82, , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,55 82, , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 10

33 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , ,88 97, , , , Szkoły podstawowe , ,15 98, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,98 99, , ,19 99, , Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 99, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 99, , ,65 99, , Składki na Fundusz Pracy ,34 93, , Wynagrodzenia bezosobowe , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 11

34 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,76 95, , , ,66 89, , , Zakup energii ,02 85, , Zakup usług remontowych ,2 98, , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych 31569, ,2 92, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet ,74 25, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,13 83, , Podróże służbowe krajowe ,44 52, , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń , socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,75 26, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,05 95, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,64 98, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,3 99, ,3 0 0 Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 12

35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 98, , Składki na Fundusz Pracy ,24 89, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia , , ,97 95, , , , ,76 94, , , Zakup usług pozostałych ,81 73, , Zakup usług pozostałych 19393, ,29 90, , , zakup usług pozostałych 3162, ,34 97, , , Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola ,22 99, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,7 99, , ,81 99, , ,25 97, , ,23 99, , Składki na Fundusz Pracy ,23 99, , Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 13

36 socjalnych Gimnazja ,26 98, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,09 99, , Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 99, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,52 99, , Składki na ubezpieczenia ,2 99, ,2 0 0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy ,51 99, , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,28 95, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,86 67, , Zakup energii ,79 89, , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,08 74, , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,44 29, , ,23 73, , Podróże służbowe krajowe ,12 81, , Różne opłaty i składki , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 14

37 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,21 72, , Wydatki inwestycyjne ,99 82, ,99 0 jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół ,42 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 70, , Składki na Fundusz Pracy ,7 48, , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych ,71 99, , Różne opłaty i składki , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,46 21, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,46 21, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,17 96, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 95, , ,58 98, , ,87 93, , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 15

38 4120 Składki na Fundusz Pracy ,14 51, , Zakup środków żywności ,69 98, , Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych , Pozostała działalność , ,15 93, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,64 89, , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 93, , ,75 97, , ,56 99, , Składki na Fundusz Pracy ,5 87, , Zakup materiałów i wyposażenia ,71 97, , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,4 79, , Zakup usług pozostałych 387,09 0,00 387, Podróże służbowe krajowe ,19 82, , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 0, Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 16

39 851 Ochrona zdrowia ,96 30, , Szpitale ogólne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Zwalczanie narkomanii , Wynagrodzenia bezosobowe , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,96 95, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,08 99, , Zakup usług pozostałych ,88 93, , Pomoc społeczna , ,16 97, , , Domy pomocy społecznej ,79 98, , Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,79 98, , Rodziny zastępcze ,73 87, , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 17

40 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,73 87, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy ,23 27, , w rodzinie 3110 Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia ,23 74, , Zakup usług pozostałych 500 0, Wspieranie rodziny , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,3 99, , Świadczenia społeczne ,99 99, , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia ,71 90, , społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79 99, , Zakup materiałów i wyposażenia 300 0, Zakup usług pozostałych ,35 47, , Podróże służbowe krajowe , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 18

41 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,93 99, , Pozostałe odsetki ,53 95, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,44 89, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,44 89, , ,97 86, , Świadczenia społeczne ,97 86, , Dodatki mieszkaniowe ,85 94, , Świadczenia społeczne ,92 95, , Zakup usług pozostałych ,93 75, , Zasiłki stałe ,07 99, , Świadczenia społeczne ,07 99, , Ośrodki pomocy społecznej ,06 96, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,45 68, , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 19

42 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,24 99, , ,34 99, , ,87 95, , Składki na Fundusz Pracy ,37 87, , Zakup materiałów i ,86 95, , wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,78 88, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,89 45, , Podróże służbowe krajowe ,57 87, , Różne opłaty i składki 300 0, Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych ,69 99, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność 96961, ,72 91, , , Świadczenia społeczne ,49 92, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 20

43 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów 359,21 280,23 78,01 359,21 280, ,72 94, , ,72 94, , , Stypendia dla uczniów ,72 93, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,6 82, , , Gospodarka odpadami ,88 91, , Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne ,2 35, , Zakup materiałów i wyposażenia ,32 11, , Zakup usług pozostałych ,36 95, , Oczyszczanie miast i wsi ,17 34, , Zakup usług pozostałych ,17 34, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia ,88 88, , , Zakup energii ,28 89, , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 21

44 Zakup usług remontowych ,6 85, ,6 0 0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 78403, ,67 39, , , środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 53403, ,67 58, , , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,35 91, , ,83 95, , ,83 95, , Biblioteki ,52 94, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,52 94, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna ,45 82, , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 22

45 3250 Stypendia różne , Pozostała działalność ,45 98, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i ,45 89, , wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , Wydatki razem: , ,65 88, , , , , Id: 7DFA7A60-B B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 23

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa GMINY BOJADŁA na rok 2015 Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211,

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011 ZARZĄDZENIE NR 8.2012 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo