S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK

2 ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2015 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2015 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2

3 Realizacja dochodów budżetowych za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 26 /2015 z dnia 24 marca 2015r Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów w tym wykonanie dochodów: Wykonanie dochodów % bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,39 100, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,29 187, ,29 0, Wpływ z różnych dochodów , ,29 99, ,29 0, , ,00 88, ,00 0, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 100,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 0, , Pozostała działalność , ,10 102, , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 6 500, ,65 90, ,65 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 107,10 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,45 100, ,45 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,94 97, ,94 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,94 98, ,94 0, Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 553, ,32 99, ,32 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 0,32 0,32 0,32 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,88 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,43 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,29 145, ,29 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 150,00 70,34 46,89 70,34 0, Wpływ z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,79 97, ,79 0, Pozostała działalność 1 000,00 498,00 49,80 498,00 0, Wpływ z różnych dochodów 1 000,00 498,00 49,80 498,00 0,00 3

4 750 Administracja publiczna , ,97 103, ,97 0, Urzędy Wojewódzkie , ,50 99, ,50 0, Wpływ z różnych dochodów 22,00 15,50 70,45 15,50 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,42 107, ,42 0, Wpływy z usług 1 450, ,05 98, ,05 0, Wpływ z różnych dochodów , ,37 107, ,37 0, Pozostała działalność 3 300, ,05 99, ,05 0, Wpływ z różnych dochodów 3 300, ,05 99, ,05 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 97, ,75 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 056, ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 056, ,00 100, ,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,75 85, ,75 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,75 85, ,75 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 341,12 68,22 341,12 0, Ochotnicze straże pożarne 500,00 341,12 68,22 341,12 0, Wpływ z różnych dochodów 500,00 341,12 68,22 341,12 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,25 96, ,25 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,71 104, ,71 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , ,71 106, ,71 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

5 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,30 68, ,30 0, Podatek od nieruchomości , ,60 62, ,60 0, Podatek rolny 558,00 556,00 99,64 556,00 0, Podatek leśny , ,00 98, ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 99, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 86, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 50,00 13,00 26,00 13,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, ,70 72, ,70 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,76 98, ,76 0, Podatek od nieruchomości , ,10 99, ,10 0, Podatek rolny , ,45 96, ,45 0, Podatek leśny , ,60 92, ,60 0, Podatek od środków transportowych , ,00 92, ,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,00 104, ,00 0, Wpływy z opłaty targowej , ,00 97, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 110, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 400, ,73 135, ,73 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 2 300, ,88 108, ,88 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,32 94, ,32 0, Wpływy z tytułu opłaty skarbowej , ,00 81, ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,14 98, ,14 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9 500, ,21 97, ,21 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 4,97 0,00 4,97 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,16 101, ,16 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 5 500, ,16 90, ,16 0, Różne rozliczenia , ,29 99, , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,29 98, , , Wpływ z różnych dochodów 7 000, ,82 82, ,82 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,51 100, ,51 0,00 5

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 4 032, ,96 100,00 0, ,96 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,97 102, ,97 0, Szkoły podstawowe 6 815, ,20 80, ,20 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 167,00 16,70 167,00 0, Wpływ z różnych dochodów 1 000,00 536,68 53,67 536,68 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 815, ,52 99, ,52 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Przedszkola , ,67 104, ,67 0, Wpływy z usług , ,67 110, ,67 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Gimnazja 1 000, ,75 540, ,75 0, Wpływ z różnych dochodów 1 000, ,75 540, ,75 0, Dowożenie uczniów do szkół 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływ z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 100, ,74 96, ,74 0, Wpływy z różnych opłat 2 100, ,74 96, ,74 0, Pozostała działalność , ,61 97, ,61 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu 2007 środków europejskich , ,72 97, ,72 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 166, ,89 97, ,89 0, Pomoc społeczna , ,83 99, ,83 0, Wspieranie rodziny , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,63 99, ,63 0, Wpływ z różnych dochodów 5 000, ,07 118, ,07 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99, ,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 700, ,56 110, ,56 0,00 6

7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,05 99, ,05 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 8 069, ,05 99, ,05 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,85 99, ,85 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,85 99, ,85 0, Dodatki mieszkaniowe 98,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 98,46 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,30 84, ,30 0, Wpływy z usług , ,30 71, ,30 0, Wpływ z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 99, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu 2007 środków europejskich , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 375, ,00 100, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,31 98, ,31 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,31 98, ,31 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 7

8 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,31 94, ,31 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,25 110, ,25 0, Gospodarka odpadami , ,07 111, ,07 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , ,67 111, ,67 0, Wpływy z różnych opłat 1 010, ,40 153, ,40 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 100,00 132,00 132,00 132,00 0, Oświetlenie ulic placów i dróg 3 000, ,84 97, ,84 0, Wpływ z różnych dochodów 3 000, ,84 97, ,84 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 500,00 100,00 500,00 0, Pozostała działalność 4 500, ,34 93, ,34 0, Wpływy z różnych opłat 4 500, ,34 93, ,34 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,98 13, ,98 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,98 13, ,98 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,00 0, ,00 0, Wpływ z różnych dochodów , ,98 101, ,98 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6207 środków europejskich ,57 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,71 99, ,71 0, Pozostała działalność , ,71 99, ,71 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,00 40, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,71 105, ,71 0,00 Ogółem dochody , ,76 98, , ,96 Plan Wykonanie % Dochody bieżące i majątkowe razem: , ,76 98,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,61 37,38 Dochody bieżące: , ,80 99,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,61 99,26 Dochody majątkowe: , ,96 54,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,57 0,00 0,00 8

9 , , , , , , , , , ,00 0, , ,45 0,00 0, , , , , , ,75 Dochody - plan i wykonanie za 2014r , , , , , ,83 341,12 500, , , , , , , , , , , , ,71 9 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu Wykonanie 2014 Plan 2014

10 Zestawienie wykonania dochodów działów za 2014r. 52,79% 1,87% 15,17% 0,39% 20,94% 0,44% 2,01% 0,00% 0,46% 0,73% 0,70% 4,19% 0,00% 0,14% 0,18% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Realizacja wydatków budżetowych za 2014 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 26/2015 z dnia 24 marca 2015 r Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 99, , ,66 0,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,45 99, ,72 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup energii 4 000, ,61 60, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Zakup usług pozostałych 9 600, ,11 88, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, Różne opłaty i składki 3 400, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,73 99,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Izby rolnicze 6 500, ,68 85, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 500, ,68 85, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, Pozostała działalność , ,45 100, , ,66 0,00 0,00 0, ,79 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 536, ,93 100, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 604,85 604,85 100,00 604,85 604,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 28,88 28,88 100,00 28,88 28,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 303,84 303,84 100,00 303,84 0,00 0,00 0,00 0,00 303,84 0, Różne opłaty i składki , ,95 100, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, Leśnictwo 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przetwórstwo przemysłowe 5 208, ,63 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozwój przedsiębiorczości 5 208, ,63 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 208, ,63 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Transport i łączność , ,86 93, ,30 269,73 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe , ,94 99,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na , ,94 99,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,92 90, ,30 269,73 0,00 0,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 85,50 42,75 85,50 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 184,23 23,03 184,23 184,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 59, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, Zakup usług remontowych , ,87 95, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, Zakup usług pozostałych , ,77 87, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, Różne opłaty i składki 7 000, ,00 79, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 12

13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 91,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,05 90, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,69 89, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 80, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Zakup energii , ,47 99, ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0, Zakup usług pozostałych , ,62 99, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0, Pozostała działalność , ,36 99, ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 840, ,10 99, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, Zakup energii 2 850, ,66 98, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Zakup usług pozostałych , ,60 99, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Działalność usługowa , ,01 94, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,65 99, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, Zakup usług pozostałych , ,65 99, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, Cmentarze 2 000,00 745,36 37,27 745,36 0,00 0,00 0,00 0,00 745,36 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 745,36 37,27 745,36 0,00 0,00 0,00 0,00 745,36 0, Administracja publiczna , ,96 94, , ,17 0,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,11 78, , ,25 0,00 0,00 0, ,86 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 76, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 99, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 92, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 290, ,25 58, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,01 88, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00 476,80 68,11 476,80 0,00 0,00 0,00 0,00 476,80 0,00 13

14 Podróże służbowe krajowe 500,00 407,87 81,57 407,87 0,00 0,00 0,00 0,00 407,87 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 093, ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 371,48 74,30 371,48 0,00 0,00 0,00 0,00 371,48 0,00 500,00 371,48 74,30 371,48 0,00 0,00 0,00 0,00 371,48 0, , ,55 95, , ,95 0,00 0,00 0, ,60 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 99, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 99, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 684, ,18 99, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 278, ,49 92, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 094,00 959,87 87,74 959,87 959,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,99 35, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 922,50 46,13 922,50 0,00 0,00 0,00 0,00 922,50 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 490,72 98,14 490,72 0,00 0,00 0,00 0,00 490,72 0,00 telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 499,46 49,95 499,46 0,00 0,00 0,00 0,00 499,46 0,00 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 093, ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

15 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 95, , ,60 0,00 0,00 0, , , , ,25 94, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, , ,51 99, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 100, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 91, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,69 59, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 95, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 77, ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, Zakup energii , ,07 92, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 470,00 31,33 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 0, Zakup usług pozostałych , ,31 96, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, ,01 94, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 500, ,66 91, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, , ,81 72, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,52 60, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, Różne opłaty i składki , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,40 100, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, , ,68 90, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, , ,01 95,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,87 80, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 15

16 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 87, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, Zakup usług pozostałych 5 700, ,44 67, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0, Pozostała działalność , ,37 98, , ,37 0,00 0,00 0, ,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia agencyjnopromocyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,37 97, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 97, , ,84 0,00 0,00 0, ,91 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 056, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,75 85, , ,44 0,00 0,00 0, ,31 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080, ,00 70, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 450,87 450,87 100,00 450,87 0,00 0,00 0,00 0,00 450,87 0, Składki na Fundusz Pracy 59,70 59,70 100,00 59,70 59,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 036, ,74 100, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 516, ,44 99, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0, Zakup usług pozostałych 1 230, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i , ,00 100, , ,28 0,00 0,00 0, ,72 0,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 939,25 939,25 100,00 939,25 0,00 0,00 0,00 0,00 939,25 0,00 16

17 Składki na Fundusz Pracy 88,80 88,80 100,00 88,80 88,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 307, ,48 100, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 911, ,97 100, ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0, Zakup usług pozostałych 2 672, ,40 100, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Podróże służbowe krajowe 1 043, ,10 100, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, , ,12 0,00 0,00 0, ,88 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 574,34 574,34 100,00 574,34 0,00 0,00 0,00 0,00 574,34 0, Składki na Fundusz Pracy 82,30 82,30 100,00 82,30 82,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 358, ,82 100, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 170, ,54 100, ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0, Zakup usług pozostałych 272,00 272,00 100,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,03 95, , ,80 0,00 0,00 0, , , , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , ,03 94, , ,80 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00 85,28 85,28 85,28 0,00 0,00 0,00 0,00 85,28 0, , ,50 99, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 96, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 255, ,41 99, , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 88, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 663, ,72 61, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe 2 970, ,00 60, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 92, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Zakup energii , ,64 99, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Zakup usług zdrowotnych 700,00 640,00 91,43 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 0, Zakup usług pozostałych , ,12 93, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 850,00 822,36 96,75 822,36 0,00 0,00 0,00 0,00 822,36 0,00 telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 9 800, ,00 96, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 914, ,38 100, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami 1 230, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 97,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obsługa długu publicznego , ,61 88, ,61 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,61 88, ,61 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0, , ,61 88, ,61 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,75 97, , , ,00 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , ,09 99, , , ,19 0,00 0, , ,56 18

19 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,19 98, ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,12 99, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 99, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 100, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 99, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,96 97, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 025, ,54 99, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 99, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 417, ,12 85, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, Zakup energii , ,38 95, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, Zakup usług remontowych , ,00 79, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 700,00 310,00 44,29 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0, Zakup usług pozostałych , ,78 90, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 040, ,52 87, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, , ,16 72, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, Podróże służbowe krajowe 2 220, ,80 66, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Różne opłaty i składki 5 657, ,00 81, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,07 100, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 500,00 990,00 66,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 korpusu służby cywilnej 6620 Dotacja celowa z powiatu na inwestycja JST , ,56 98,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,83 95, , , ,81 0,00 0, ,67 0, , ,81 94, ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 19

20 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 9 783, ,95 90, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, , ,55 99, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 100, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 96, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 895, ,68 91, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 220, ,99 83, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, , ,24 99, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0, Zakup usług pozostałych , ,67 83, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 760, ,82 100, ,82 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 socjalnych Przedszkola , ,72 96, , ,03 0,00 0,00 0, ,69 0, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,10 99, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 99, , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 99, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 413, ,28 85, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 68, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 88, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, Zakup środków żywności , ,71 88, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 700, ,21 91, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, Zakup energii , ,33 81, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, Zakup usług remontowych 3 500, ,00 80, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 500, ,20 87, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 756,00 729,84 96,54 729,84 0,00 0,00 0,00 0,00 729,84 0,00 20

21 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 976,00 860,65 88,18 860,65 0,00 0,00 0,00 0,00 860,65 0, Podróże służbowe krajowe 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 740,00 191,00 25,81 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,56 100, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Gimnazja , ,80 98, , ,28 0,00 0,00 0, ,52 0, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,92 97, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 wynagrodzeń 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 4 500, ,57 69, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 99, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 98, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 98, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,68 96, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, ,81 94, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 90, ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0, , ,27 68, ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0, Zakup energii , ,66 92, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Zakup usług remontowych 1 700,00 867,15 51,01 867,15 0,00 0,00 0,00 0,00 867,15 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 455,00 75,83 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 0, Zakup usług pozostałych , ,98 98, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 100, ,12 99, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, , ,29 94, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 21

22 Podróże służbowe krajowe 2 200, ,88 86, ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0, Różne opłaty i składki 3 000, ,00 91, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,28 100, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900, ,00 94, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Dowożenie uczniów do szkół , ,95 91, , ,56 0,00 0,00 0, , ,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 95, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 99, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 96, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 038, ,50 89, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,12 97, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 87, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, Zakup usług remontowych 4 000,00 720,00 18,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0, Zakup usług pozostałych , ,96 88, ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0, Różne opłaty i składki , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe 1 914, ,38 100, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,41 30, ,41 400,00 0,00 0,00 0, ,41 0, ,15 400,00 10,79 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,41 34, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, ,00 43, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,95 98, , ,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 22

23 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 291,79 291,79 100,00 291,79 291,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 51,49 51,49 100,00 51,49 51,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 41,81 41,81 100,00 41,81 41,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7,38 7,38 100,00 7,38 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,39 100, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 100, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 95, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, , ,50 95, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Zakup usług pozostałych 4 131, ,29 95, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, Zakup usług pozostałych 729,00 699,41 95,94 699,41 0,00 0,00 0,00 0,00 699,41 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,34 99, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, Ochrona zdrowia , ,75 80, , ,70 0,00 0,00 0, ,05 0, Zwalczanie narkomanii , ,34 95, , ,70 0,00 0,00 0, ,64 0, Wydatki osobowe niezaliczone do 6 000, ,70 98, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,04 88, ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0, Zakup usług pozostałych 7 474, ,60 97, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,41 77, , ,00 0,00 0,00 0, ,41 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 51, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, Zakup usług pozostałych , ,74 86, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 73,00 14,60 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500, ,00 53, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pomoc społeczna , ,37 98, , ,57 0,00 0,00 0, ,80 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 900, ,00 82, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 23

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo