ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz.567; z 2013 r. poz.153 ) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; ; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2013 r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Boćki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7, 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Boćki Stanisław Derehajło Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 1

2 Rodzaj Własne SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 3/13 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,14 56,51% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,14 56,51% 475,20 % % ,01 103,53% 0920 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,43 283,09% ,00 41,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 207,50 % 020 Leśnictwo ,90 143,72% Gospodarka leśna ,90 143,72% 7 185,90 143,72% 600 Transport i łączność , ,64 100,09% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 95,64 95,64 % ,00 10% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 10% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,48 104,25% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,48 104,25% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,32 102,49% 0690 Wpływy z różnych opłat 8,80 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,28 153,21% 0920 Pozostałe odsetki 93,80 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,28 99,33% 710 Działalność usługowa % Plany zagospodarowania przestrzennego % Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 2

3 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej % 750 Administracja publiczna , ,02 109,09% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,30% Urzędy wojewódzkie 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,70 21,70 % ,32 129,09% 1 671,45 % % 5 600,87 % ,30% ,30% ,30% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,82 106,52% oraz wydatki związane z ich poborem 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 231,13% 9 245,00 231,13% ,48 104,45% ,98 104,17% 6 652,00 110,87% ,00 104,91% 35,20 % 1 024,30 % ,63 112,17% ,27 112,22% ,47 107,64% ,47 109,87% ,00 114,35% ,00 389,53% ,71% ,66 80,72% 3 672,80 183,64% ,96 286,20% Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 3

4 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,31 110,10% ,00 101,19% ,31 113,44% ,40 97,71% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,22% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,40 172,05% 758 Różne rozliczenia , ,76 100,19% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 10% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 10% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 856, ,00 10% 9 856,00 10% ,00 10% ,00 10% ,76 200,18% ,76 200,18% ,00 10% ,00 10% 801 Oświata i wychowanie ,54 309,78% Środki na uzupełnienie dochodów gmin 9 856, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Przedszkola Gimnazja 2700 Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z usług Dowożenie uczniów do szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,32 590,32 % 3 549,00 126,75% 3 549,00 126,75% ,18% ,18% % % Stołówki szkolne i przedszkolne ,22 % 2400 Wpływy do bydżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,22 % 852 Pomoc społeczna , ,71 92,75% Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 6 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,10 112,02% 6 721,10 112,02% , ,44% Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 4

5 Wpływy z różnych opłat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 % , ,04% 4 690,70 95,73% 4 690,70 95,73% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,10 81,76% ,10 81,76% ,01 94,16% ,01 94,16% ,39 100,29% 178,39 % % % % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,26 88,89% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność , ,65 90,19% ,26 88,89% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 90,19% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,10 90,66% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,55 86,82% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,61 78,73% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 78,52% Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 78,52% ,00 78,52% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,29 75,84% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 776,39 15,53% 776,39 15,53% ,90 80,62% ,90 80,62% ,56 96,26% ,65 95,49% Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 5

6 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 26,88% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 26,88% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 26,88% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 26,88% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 26,88% 600 Transport i łączność , ,00 10% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 10% ,00 10% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 103,27% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 103,27% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 103,27% 801 Oświata i wychowanie 40 % 40 % 40 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 59,56% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 59,56% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 59,56% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 59,56% Rodzaj ,00 59,56% ,00 42,34% ,00 28,16% Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji Dowożenie uczniów do szkół Dochody ze zbycia praw majatkowych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,25 10% ,00 majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zlecone bieżące Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,25 10% ,25 10% Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 6

7 750 Administracja publiczna , ,00 10% Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 10% ,00 10% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 463, ,38 62,66% , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 856,00 856,00 10% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 856,00 856,00 10% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3 607, ,38 53,79% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 940,38 53,79% 852 Pomoc społeczna , ,36 98,35% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 607, ,16 98,36% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,16 98,36% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,20 99,60% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 947, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,20 99,60% % % ,74% ,74% ,99 98,76% ,55 84,18% ,65 37,31% WÓJT GMINY Stanisław Derehajło Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/13 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa programy na programy Plan Wydatki wydatki wypłaty z Wydatki akcji i udziałów wykonanie % realizacji wydatki dotacje na świadczenia na finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z tytułu majątkowe oraz wniesienie zadania rzecz osób udziałem obsługa długu zakupy udziałem budżetowych, składki od nich realizacją ich poręczeń i wkładów do bieżące fizycznych; środków, o inwestycyjne środków, o naliczane statutowych gwarancji spółek prawa których mowa których mowa w zadań; handlowego. w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Transport i łączność z tego: ,44 99, Drogi publiczne powiatowe ,44 99,39 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,44 99,39 zakupów inwestycyjnych Z tego z tego: Wydatki razem: ,44 99,39 Rodzaj zadania: Własne z tego: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki wydatki wypłaty z Wydatki wydatki dotacje na świadczenia na finansowane z inwestycje i bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z tytułu majątkowe zadania rzecz osób udziałem obsługa długu zakupy budżetowych, składki od nich realizacją ich poręczeń i bieżące fizycznych; środków, o inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji których mowa zadań; w art. 5 ust Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,15 13,42 z tego: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , ,74 13, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,10 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,50 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,42 94, Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 96, Składki na Fundusz Pracy ,68 85, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,42 95, Zakup energii , , , , ,49 88, Zakup usług remontowych ,48 50, Zakup usług zdrowotnych ,00 48, Zakup usług pozostałych ,52 98,20 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,67 telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,12 57,69 Z tego z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 wykonanie % realizacji Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 8

9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,86 91, Podatek od nieruchomości , , , , ,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,63 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze ,41 98, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,41 98, Transport i łączność , , , ,39 98, Drogi publiczne gminne , , , ,39 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 88, Składki na Fundusz Pracy ,20 95, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,40 0, Zakup usług remontowych , , , , ,32 98, Zakup usług pozostałych ,52 98, Podatek od nieruchomości , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,35 99, Gospodarka mieszkaniowa ,32 72, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,32 72, Zakup materiałów i wyposażenia ,12 10, Zakup energii ,73 46, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,47 81, Różne opłaty i składki ,00 99, Podatek od nieruchomości , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , ,21 90, Urzędy wojewódzkie ,52 28, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,48 13, Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 0, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia ,00 62, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,96 67,74 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 9

10 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,14 71,81 telefonicznej Podróże służbowe krajowe ,20 16, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,86 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 53, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,11 87, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia ,11 50, Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,66 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,01 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 99, Składki na Fundusz Pracy ,14 77, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,27 95, Zakup energii ,85 86, Zakup usług remontowych ,39 96, Zakup usług zdrowotnych ,00 60, Zakup usług pozostałych ,60 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,81 90,97 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,35 73,35 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,17 72,38 telefonicznej Podróże służbowe krajowe ,53 36, Różne opłaty i składki ,00 69, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,97 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,62 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,79 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 98, Zakup usług pozostałych ,99 10 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 10

11 75095 Pozostała działalność , , , ,13 93, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 75, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,50 99, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,50 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,25 93, Składki na Fundusz Pracy 1 876, , , ,49 66, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,01 52, Zakup materiałów i wyposażenia ,20 83, Zakup usług pozostałych ,51 92, Zakup usług pozostałych , , , ,00 98,42 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,79 telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe ,38 57, Różne opłaty i składki ,43 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 304, , , ,86 94, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,75 90, Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,34 97, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,34 97, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,41 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,76 72, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 98, Składki na Fundusz Pracy ,40 96, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,27 90, Zakup energii ,38 77, Zakup usług remontowych ,59 99, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,22 86,01 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 11

12 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,67 telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki ,00 74, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,25 94, Podatek od nieruchomości 7 253, , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Obsługa długu publicznego ,21 82, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,21 82,11 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu ,21 82,11 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , ,23 99, Szkoły podstawowe , , , , , ,93 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 99, Składki na Fundusz Pracy ,89 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,96 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,58 99, Zakup energii ,65 99, Zakup usług remontowych ,00 99, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,58 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,74 75,17 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,04 99,22 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,84 99,59 telefonicznej Podróże służbowe krajowe ,70 92, Różne opłaty i składki ,00 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,70 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,13 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , ,37 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,05 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,68 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 321, , , , ,11 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 99,76 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 12

13 4120 Składki na Fundusz Pracy ,94 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,72 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 99, Przedszkola ,53 97,23 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,80 78,09 terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,38 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,71 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,74 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja , , , , , ,74 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,32 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 99, Składki na Fundusz Pracy ,12 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,09 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,92 91, Zakup energii ,55 99, Zakup usług remontowych ,00 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 98, Zakup usług pozostałych ,34 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,41 97,66 telefonicznej Podróże służbowe krajowe ,67 87, Różne opłaty i składki ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 99, Dowożenie uczniów do szkół ,61 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,80 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,84 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 98, Składki na Fundusz Pracy ,63 83, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,08 57, Zakup usług remontowych ,80 2,05 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 13

14 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,43 99, Różne opłaty i składki ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,82 97, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,70 87, Stypendia różne ,70 43, Zakup usług pozostałych , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,35 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,11 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 99, Składki na Fundusz Pracy ,21 99, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,80 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,11 99,03 telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 864, , , , ,00 99, Pozostała działalność , , , , ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,00 99, Ochrona zdrowia ,01 92, Zwalczanie narkomanii ,25 76, Zakup materiałów i wyposażenia ,25 32, Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,76 94, Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 94, Składki na Fundusz Pracy ,80 68, Wynagrodzenia bezosobowe ,06 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,57 84, Zakup usług pozostałych ,93 95, Pomoc społeczna , , , ,09 81, Domy pomocy społecznej ,34 79,74 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,34 79,74 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 14

15 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,70 74,46 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,70 74,46 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,10 78,40 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne ,10 78, Dodatki mieszkaniowe ,85 72, Świadczenia społeczne ,85 72, Zasiłki stałe , , , ,01 77, Świadczenia społeczne , , , ,01 77, Ośrodki pomocy społecznej ,57 85, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,22 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,92 84, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 96, Składki na Fundusz Pracy ,55 80, Zakup materiałów i wyposażenia ,31 64, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,66 83, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,36 99,37 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,59 81,76 telefonicznej Podróże służbowe krajowe ,40 17, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,11 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,72 21, Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 24, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 21, Pozostała działalność ,80 95, Świadczenia społeczne ,80 95,76 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 15

16 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,67 90, Pozostała działalność , , , ,67 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 085, , , ,39 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 597,00 597,00 597,00 597,21 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,52 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,93 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,76 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 473, , , ,96 93, Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,95 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 413, , , ,74 97, Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 3 742, , , ,16 98, Składki na Fundusz Pracy 446,00 446,00 446,00 441,55 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,72 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,28 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,46 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,76 81, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 984, , , ,27 78, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , , , ,71 57, Zakup usług pozostałych 7 142, , , ,09 52, Różne opłaty i składki ,72 50, Różne opłaty i składki ,48 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,95 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 113, , , ,22 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 835,00 835,00 835,00 835,44 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , ,96 91, Świetlice szkolne , , , , ,76 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 871, , , , ,29 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,19 99, Składki na Fundusz Pracy 2 239, , , , ,56 94, Zakup materiałów i wyposażenia ,38 99, Zakup usług zdrowotnych Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 16

17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów , , , ,20 81, Stypendia dla uczniów , , , ,20 80, Inne formy pomocy dla uczniów 6 435, , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,32 81, Oczyszczanie miast i wsi ,08 64, Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,13 96, Zakup usług pozostałych ,95 76, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,46 33, Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia ,71 62, Zakup usług pozostałych ,75 22, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,30 87, Zakup materiałów i wyposażenia ,23 99, Zakup energii ,65 83, Zakup usług remontowych ,00 99, Zakup usług pozostałych ,42 90, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 315, , , , Zakup usług pozostałych 7 315, , , , Pozostała działalność , , , , , ,48 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 31, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 87, Składki na ubezpieczenia społeczne ,91 27, Składki na Fundusz Pracy 264,00 264,00 264,00 264,00 235,21 89, Zakup materiałów i wyposażenia 798,00 798,00 798,00 798, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,59 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 98, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , ,87 95, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , ,46 96, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,94 97, Podatek od nieruchomości , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,52 89,44 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 17

18 92116 Biblioteki ,41 90,68 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,41 90,68 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna , , , , ,23 99, Obiekty sportowe , , , , ,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 571, , , , ,00 97, Składki na Fundusz Pracy ,50 95, Wynagrodzenia bezosobowe 9 001, , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,73 99,66 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,73 99,66 stowarzyszeniom Rodzaj zadania: Wydatki razem: , , , , , , , , , ,41 71,66 Zlecone z tego: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki wydatki wypłaty z Wydatki wydatki dotacje na świadczenia na finansowane z inwestycje i bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z tytułu majątkowe zadania rzecz osób udziałem obsługa długu zakupy budżetowych, składki od nich realizacją ich poręczeń i bieżące fizycznych; środków, o inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji których mowa zadań; w art. 5 ust Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 444,00 444,00 444,00 444,00 444,60 100, Składki na Fundusz Pracy 23,00 23,00 23,00 23,00 23,28 101, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 7 008, , , , ,76 99, Zakup usług pozostałych 2 342, , , , , Różne opłaty i składki , , , , , Administracja publiczna , , , , ,00 10 z tego: Urzędy wojewódzkie , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 084, , , , ,42 100, Składki na ubezpieczenia społeczne Z tego z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 wykonanie % realizacji 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 463, , ,00 429, , ,38 62,66 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 856,00 856,00 856,00 856,00 10 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 10 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 3 607, , ,00 429,00 988, ,38 53,79 powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 62,00 62,00 62,00 62,00 44,46 71, Składki na Fundusz Pracy 9,00 9,00 9,00 9,00 6,37 70,78 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 18

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 16.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 12 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ) oraz art.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r. ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12

Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12 Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 20 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa GMINY BOJADŁA na rok 2015 Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 319/17 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 319/17 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2016r. ZARZĄDZENIE NR 319/17 BURMISTRZA MONIEK z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2016r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014. UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 53.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL. z dnia 30 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL. z dnia 30 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo