Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki bieżące Leśnictwo , , Gospodarka leśna , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 Wydatki bieżące , , Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące Przetwórstwo przemysłowe Strona: 1

2 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 523, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 768, , Składki na ubezpieczenia społeczne 326,00 326, Składki na Fundusz Pracy 395,00 395, Składki na Fundusz Pracy 46,00 46, Zakup materiałów i wyposażenia 715,00 715, Zakup materiałów i wyposażenia 85,00 85, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 1 369, ,00 Wydatki bieżące Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,00 Strona: 2

3 Podatek od nieruchomości , ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,00 terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wydatki bieżące , ,00 Wydatki majątkowe , , Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki majątkowe Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki bieżące Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 Strona: 3

4 , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , ,00 pomieszczenia garażowe 1 657, , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki bieżące , , , Pozostała działalność Wydatki bieżące Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Strona: 4

5 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , Nadzór budowlany , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby , , , , , , , , , , ,00 512, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , ,00 pomieszczenia garażowe , , , , Podatek od nieruchomości 2 558, , Szkolenia członków korpusu służby Wydatki bieżące Strona: 5

6 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wydatki bieżące Rady powiatów , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wydatki bieżące , , Starostwa powiatowe , , , , , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup środków dydaktycznych i książek Strona: 6

7 Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe zagraniczne Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki bieżące , ,00 Wydatki majątkowe Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Promocja jednostek samorządu terytorialnego Strona: 7

8 , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , ,00 Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wydatki majątkowe Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,00 Strona: 8

9 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby , , , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,00 zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz , ,00 nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , , , ,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i , ,00 funkcjonariuszy oraz pozostałe należności , , , , , , , , , , , , Podatek od nieruchomości , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wydatki bieżące , ,00 Wydatki majątkowe Ochotnicze straże pożarne Strona: 9

10 Wydatki bieżące Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Zarządzanie kryzysowe , , , ,00 Wydatki bieżące , , Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki bieżące Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom , ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 8 8 Strona: 10

11 Wydatki bieżące , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Wydatki bieżące Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 Wydatki bieżące , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki bieżące , ,00 Wydatki majątkowe , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , , , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 Strona: 11

12 , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki bieżące , ,00 Wydatki majątkowe Gimnazja specjalne , , , , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Strona: 12

13 Wydatki bieżące , , Technika , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 systemu oświaty , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 735,00 735, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 728,00 728, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 644, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , , Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Strona: 13

14 16 942, , Różne opłaty i składki 1 764, , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa 92,00 92, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 459, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 527,00 527, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wydatki bieżące , ,00 Wydatki majątkowe , , Szkoły policealne , ,00 375,00 375, , , , , , , , , , , , ,00 94,00 94, , , Wydatki bieżące , , Branżowe szkoły I i II stopnia , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 systemu oświaty 2 108, , , ,00 Strona: 14

15 28 359, , , , , ,00 499,00 499, , ,00 116,00 116, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , ,00 844,00 844, , , , , , ,00 683,00 683, , , Podatek od nieruchomości 99,00 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 32,00 32, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 248,00 248, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 184,00 184, , ,00 Wydatki bieżące , , Licea ogólnokształcące , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 systemu oświaty 4 136, , , , , ,00 Strona: 15

16 , , , , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 436, , , , , , , , , , , , , , Podatek od nieruchomości 801,00 801, Opłaty na rzecz budżetu państwa 5,00 5, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 303,00 303, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 27,00 27, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki bieżące , ,00 Wydatki majątkowe Szkoły zawodowe , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 systemu oświaty 5 711, , , , , ,00 Strona: 16

17 50 536, , , ,00 527,00 527, , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , , , , , Podatek od nieruchomości 195,00 195, Opłaty na rzecz budżetu państwa 64,00 64, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 486,00 486, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 368,00 368, , ,00 Wydatki bieżące , , Szkoły zawodowe specjalne , , , , , , , , , , , ,00 281,00 281, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 407, , , ,00 Strona: 17

18 375,00 375,00 94,00 94, , , , , , , Wydatki bieżące , ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki , ,00 dokształcania zawodowego , , , , , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 Strona: 18

19 Wydatki bieżące , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , , , ,00 697,00 697, Zakup środków dydaktycznych i książek 197,00 197, , , , , , ,00 Wydatki bieżące , , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 169,00 169, , , , , , , , , ,00 469,00 94,00 94,00 33,00 33,00 469,00 469, , ,00 Wydatki bieżące , ,00 Strona: 19

20 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 503, , , , , ,00 375,00 375, , , , , ,00 469,00 Wydatki bieżące , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I , ,00 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , , , ,00 757,00 757, , , , ,00 Strona: 20

21 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 128, , ,00 764, , , , , , , , , , , Podatek od nieruchomości 26,00 26, Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8,00 8, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 53,00 53, , ,00 Wydatki bieżące , , Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 251, , Składki na Fundusz Pracy 1 929, , Składki na Fundusz Pracy 179,00 179, , , Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , , Strona: 21

22 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 415, , , , , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 979,00 979, Wydatki bieżące , , Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych , ,00 jednostek sektora finansów publicznych Wydatki majątkowe , , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wydatki bieżące Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące Zwalczanie narkomanii Strona: 22

23 Wydatki bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób , ,00 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , ,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 Wydatki bieżące , , Pozostała działalność , ,44 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,44 terytorialnego Wydatki majątkowe , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do , ,00 sektora finansów publicznych , , , , , , , , , , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 Strona: 23

24 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych , , Podatek od nieruchomości , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 453,00 453, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , ,00 Wydatki bieżące , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , , , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 Strona: 24

25 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podatek od nieruchomości Wydatki bieżące , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 706, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do , ,00 sektora finansów publicznych Wydatki bieżące , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Powiatowe urzędy pracy , , , , , , , , Strona: 25

26 , , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , ,00 pomieszczenia garażowe , , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące , , Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2317 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2319 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2367 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona: 26

27 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2369 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 1 547, ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 3119 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 111, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 457, , Składki na Fundusz Pracy 7 063, , Składki na Fundusz Pracy 507,00 507, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 737, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 512, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności , , Zakup środków żywności 526,00 526, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , ,00 Wydatki bieżące , , Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki wychowawcze , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 systemu oświaty Wydatki bieżące , ,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie , ,00 specjalistyczne Strona: 27

28 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , , , , , Strona: 28

29 , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki bieżące , , Internaty i bursy szkolne , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 systemu oświaty 838,00 838, , , , , , , , , , , , ,00 596,00 596, , ,00 727,00 727,00 94,00 94,00 721,00 721,00 Strona: 29

30 16 609, , Wydatki bieżące , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów Wydatki bieżące Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 systemu oświaty Wydatki bieżące , , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , , , , , , , , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup środków dydaktycznych i książek Strona: 30

31 Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki bieżące , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 Wydatki bieżące , , Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona: 31

32 3 415, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki bieżące , , Rodzina , , Rodziny zastępcze , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 16,00 16,00 nadmiernej wysokości Strona: 32

33 Wydatki bieżące , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , ,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3110 Świadczenia społeczne Wydatki bieżące , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki bieżące Strona: 33

34 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące Pozostała działalność , , , , Wydatki bieżące Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Strona: 34

35 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki bieżące RAZEM WYDATKI , , ,34 Strona: 35

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 Dz. Rozdz. Par. N a z w a Stan na 13.12.2018 r. Z A D A N I A W Ł A S N E P O W I A T U 95 709 093,43 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 53 490,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Uchwała Nr Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia...

PROJEKT. Uchwała Nr Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia... Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 308/2016 z dnia 14.11.2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok PROJEKT Uchwała Nr Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi Załącznik Nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, ZADAŃ STATUTOWYCH, DOTACJI NA

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2015 Dział Rozdział Treść PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 Plan na 01.01.2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia 20.12.2016 r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Uchwała Nr Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia...

PROJEKT. Uchwała Nr Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia... Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 458/2017 z dnia 09.11.2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok PROJEKT Uchwała Nr Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 sierpnia 2015 r. Dział Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Plan na 01.01.2015 Plan na 30.06.2015 Wykonanie na 30.06.2015 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2017 r. Załącznik Nr 2 102/18 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21.03.2018 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok (7+8) Plan na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5000,00 5000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 0,00 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2011 rok

Plan wydatków na 2011 rok Razem: wydatki bieżące 010 01005 020 02001 3030 02002 600 60014 4480 4520 630 63095 700 70005 3030 4610 710 71013 71014 71015 4020 Strona 1 z 9 58 162 852,00 43 961 530,00 Rolnictwo i łowiectwo 280 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/17 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24.03.2017 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2016 rok (7+8) Plan na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo