UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok"

Transkrypt

1 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art. 12 pkt 5,8d, 9, art. 38c, art. 51, art. 56 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, ust. 2 pkt 1, 4, 7, 9, art. 59 ust. 1 i ust. 2, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, , 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu uchwala co następuje: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości zł z tego: a) dochody bieżące zł b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem Nr Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zł b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zł c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości zł z tego: a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł zgodgie z załącznikiem Nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a zł b) ) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b zł c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zgodnie z załącznikiem Nr2c zł 3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr Określa się na lata wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych. 4. Określa się: 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości zł 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł 2) celowe w wysokości zł z tego: a) na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych zł b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł c) na poręczenia zł 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych zł 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: 1) przychody zł 2) wydatki zł zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych: 1) przychody zł

2 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz ) wydatki zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 9. Określa się plan przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych: 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoter- prowadzący obsługę budżetu, 1) przychody zł minowych na pokrycie występującego w ciągu 1) 2) na wydatki finansowanie wydatków zł zgodnie na wieloletnie z załącznikiem programy inwestycyjne, Nr roku budżetowego określonych w załączniku deficytu Nr budżetu 4, do wysokości 2) 9. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia zł, ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 4) zaciągania kredytów i pożyczek, o których Upoważnia Ustala się Zarząd limit zobowiązań Powiatu do: z tytułu zaciąganych dokonywania kredytów i zmian pożyczek w budżecie na: polegających na przeniesieniu zł nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach mowa w 10 pkt 2 i 3 do wysokości ) działu, 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego lokowania deficytu wolnych budżetu środków budżetowych na zł, rachunkach bankowych organizacyjnych w innych bankach powiatu niż do bank zaciągania prowadzący zobowiązań obsługę 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek 2) budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości dzia- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu zł, do wysokości zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z łania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 4) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w 10 pkt 2 i 3 do wysokości zł 5) tytułu przekazania kredytów uprawnień i pożyczek kierownikom jednostek zł. organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym Wykonanie Upoważnia uchwały się powierza Zarząd Powiatu się Zarządowi zaciągania Powiatu. 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 14. zobowiązań: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą Powiatu. od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 1) na Województwa finansowanie Wielkopolskiego. wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z Przewodniczący 4, Rady mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz- (-) Mirosław 2) z tytułu Kuberka umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości twa Wielkopolskiego. działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK Przewodniczący Rady (-) Mirosław Kuberka Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/197/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 stycznia 2010 r Dz. Rozdz. Treść Plan 020 Leśnictwo zł Gospodarka leśna zł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zł jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność zł Drogi publiczne powiatowe zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 330 zł innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 70 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 zł Środki na dofinansowanie»własnych inwestycji gmin (związków 6298 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów zł województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zł

3 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone zł ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2. z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz. innych zł zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa zł Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone zł ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone zł ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany zł 0920 Pozostałe odsetki 50 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz. inne zadania zł zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna zł Urzędy wojewódzkie zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone zł ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe zł 0690 Wpływy z różnych opłat zł 0920 Pozostałe odsetki 500 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Kwalifikacja wojskowa zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone zł ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2120 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami zł administracji rządowej Pozostała działalność zł 0920 Pozostałe odsetki 500 zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2008 Rolnej zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2009 Rolnej zł 752 Obrona narodowa zł Pozostałe wydatki obronne zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł 0920 Pozostałe odsetki 200 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł 57

4 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 zł zadań zleconych ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zł związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zł 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej zł Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zł Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych zł 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych zł 758 Różne rozliczenia zł Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zł Różne rozliczenia finansowe zł 0920 Pozostałe odsetki zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zł 801 Oświata i wychowanie zł Szkoły podstawowe specjalne zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zł innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług zł 0920 Pozostałe odsetki zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 zł Licea ogólnokształcące zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zł innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Szkoły za wodowe zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zł innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zł 0690 Wpływy z różnych opłat zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zł innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług zł 58

5 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Pozostałe odsetki zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł 0830 Wpływy z usług zł 851 Ochrona zdrowia zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone zł ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł 0920 Pozostałe odsetki zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między zł jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zł innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług zł 0920 Pozostałe odsetki 900 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130 bieżących zadań własnych powiatu zł Ośrodki wsparcia zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zł innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone zł ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 420 zł zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze zł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między zł jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe centra pomocy rodzinie zł 0920 Pozostałe odsetki 650 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 350 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone zł ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Powiatowe urzędy pracy zł 0920 Pozostałe odsetki zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 zł 59

6 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i 2690 składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego zł urzędu pracy Pozostała działalność zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2008 Rolnej zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2009 Rolnej zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zł 0920 Pozostałe odsetki 900 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 zł Internaty i bursy szkolne zł 0830 Wpływy z usług zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł 0690 Wpływy z różnych opłat zł zł PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/197/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 stycznia 2010 r. Dz. Rozdz. Treść Plan 020 Leśnictwo zł Gospodarka leśna zł 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Nadzór nad gospodarką leśną zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 600 Transport i łączność zł Drogi publiczne powiatowe zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet zł zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4480 Podatek od nieruchomości zł 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 616 zł 60

7 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz zł 691 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 000 zł 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Drogi publiczne gminne zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań zł inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka zł Pozostała działalność zł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4430 Różne opłaty i składki zł 4580 Pozostałe odsetki zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł 710 Działalność usługowa zł Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Nadzór budowlany zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 890 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 zł 4300 Zakup usług pozostałych zł zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4430 Różne opłaty i składki 700 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4550 Szkolenia członków korpusu służby 500 zł 500 zł 450 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 750 Administracja publiczna zł Urzędy wojewódzkie zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 61

8 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne 825 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 271 zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167 zł Rady powiatów zł 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4430 Różne opłaty i składki 500 zł 000 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 000 zł Starostwa powiatowe zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4280 Zakup usług zdrowotnych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet zł zł zł 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500 zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4420 Podróże służbowe zagraniczne zł 4430 Różne opłaty i składki zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa zł 4580 Pozostałe odsetki zł 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zł 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zł zł zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł Kwalifikacja wojskowa zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 100 zł 100 zł 62

9 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 50 zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet zł 4430 Różne opłaty i składki zł 500 zł Pozostała działalność zł 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4128 Składki na Fundusz Pracy zł 4129 Składki na Fundusz Pracy 212 zł 4178 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4218 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 450 zł 4308 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł zł zł 4430 Różne opłaty i składki zł zł zł 752 Obrona narodowa zł Pozostałe wydatki obronne zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i 3070 funkcjonariuszom zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4050 funkcjonariuszy zł Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4060 funkcjonariuszy zł Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz 4070 nagrody roczne dla funkcjonariuszy zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 4180 funkcjonariuszy zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł 63

10 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Zakup usług zdrowotnych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet zł 500 zł 000 zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4430 Różne opłaty i składki zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4480 Podatek od nieruchomości zł 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 275 zł zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł Obrona cywilna zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł zł Zarządzanie kryzysowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł zł Pozostała działalność zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4410 Podróże służbowe krajowe 500 zł 757 Obsługa długu publicznego zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zł 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego zł Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i zł pożyczek 758 Różne rozliczenia zł Rezerwy ogólne i celowe zł 4810 Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 801 Oświata i wychowanie zł Szkoły podstawowe specjalne zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 450 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4280 Zakup usług zdrowotnych zł 64

11 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Zakup usług pozostałych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 350 zł zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 600 zł zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł Gimnazja specjalne zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 917 zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych 720 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 450 zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 400 zł 750 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł Licea ogólnokształcące zł Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 3240 Stypendia dla uczniów zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4280 Zakup usług zdrowotnych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet zł zł 65

12 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4480 Podatek od nieruchomości 600 zł zł zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł Licea profilowane zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 3240 Stypendia dla uczniów 150 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 4260 Zakup energii zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 350 zł 4300 Zakup usług pozostałych z 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 259 zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 300 zł 420 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300 zł Szkoły zawodowe zł Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 3240 Stypendia dla uczniów zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4280 Zakup usług zdrowotnych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet zł zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 66

13 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Szkoły zawodowe specjalne zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 4010 Wynagrodzenia osobowepracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4280 Zakup usług zdrowotnych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 160 zł 200 zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4420 Podróże służbowe zagraniczne zł 4430 Różne opłaty i składki zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4480 Podatek od nieruchomości zł zł zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 67

14 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Zakup materiałów i wyposażenia zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 4260 Zakup energii zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 600 zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe 699 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł Pozostała działalność zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 851 Ochrona zdrowia zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zł 852 Pomoc społeczna zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami zł samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 3110 Świadczenia społeczne zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4220 Zakup środków żywności zł 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4280 Zakup usług zdrowotnych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet zł zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4430 Różne opłaty i składki 400 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4480 Podatek od nieruchomości 250 zł zł 68

15 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł Domy pomocy społecznej zł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym zł do sektora finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zł 3110 Świadczenia społeczne zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 959 zł Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4220 Zakup środków żywności zł 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4280 Zakup usług zdrowotnych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet zł zł zł 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100 zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4430 Różne opłaty i składki 500 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4480 Podatek od nieruchomości zł 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zł 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 984 zł 600 zł zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł Ośrodki wsparcia zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4220 Zakup środków żywności zł 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł 69

16 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Zakup usług zdrowotnych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 975 zł zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4430 Różne opłaty i składki zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z 4480 Podatek od nieruchomości zł 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200 zł 500 zł zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł Rodziny zastępcze zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami zł samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 588 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł Powiatowe centra pomocy rodzinie zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 478 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 635 zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4420 Podróże służbowe zagraniczne zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 70

17 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych 400 zł 4300 Zakup usług pozostałych 100 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 800 zł 00 zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 118 zł 100 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 900 zł Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 463 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 200 zł 378 zł 80 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 675 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Pozostała działalność zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 797 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zł Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do 2580 sektora finansów publicznych zł Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 635 zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe 500 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 150 zł 71

18 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300 zł Powiatowe urzędy pracy zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych, zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 zł 4300 Zakup usług pozostałych zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe 900 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4480 Podatek od nieruchomości zł 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 539 zł Szkolenia pracowników niebędacych członkamikorpusu służby zł 500 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 512 zł Pozostała działalność zł 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800 zł 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4128 Składki na Fundusz Pracy zł 4129 Składki na Fundusz Pracy 430 zł 4178 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4218 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 828 zł 4268 Zakup energii zł 4269 Zakup energii 270 zł 4308 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł zł zł zł zł 4418 Podróże służbowe krajowe zł 4439 Różne opłaty i składki 420 zł zł zł 72

19 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz zł 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 180 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4280 Zakup usług zdrowotnych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 900 zł zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 300 zł zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł Internaty i bursy szkolne zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 593 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 000 zł 4220 Zakup środków żywności zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4410 Podróże służbowe krajowe 600 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł Szkolne schroniska młodzieżowe zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 888 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 426 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 73

20 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Pozostała działalność zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Pozostała działalność 200 zł 4300 Zakup usług pozostałych 200 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Pozostałe zadania w zakresie kultury zł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Biblioteki zł Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu zł terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 926 Kultura fizyczna i sport zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł zł Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVII/197/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 stycznia 2010 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Dz. Rozdz. Treść Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 710 Działalność usługowa zł Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Nadzór budowlany zł 74

21 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 890 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 zł 4300 Zakup usług pozostałych zł zł zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4430 Różne opłaty i składki 700 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4550 Szkolenia członków korpusu służby 500 zł 500 zł 450 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 750 Administracja publiczna zł Urzędy wojewódzkie zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 825 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 271 zł 4300 Zakup" usług pozostałych zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167 zł Kwalifikacja wojskowa zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 100 zł 100 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 50 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i 3070 funkcjonariuszom zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4050 funkcjonariuszy zł Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4060 funkcjonariuszy zł Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz 4070 nagrody roczne dla funkcjonariuszy zł 75

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego: UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017 UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR VI/2/9/2018 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO. z dnia 3 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR VI/2/9/2018 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO. z dnia 3 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 grudnia 2018 r. Poz. 12866 UCHWAŁA NR VI/2/9/2018 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/42/2014 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/42/2014 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/42/2014 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo