Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice"

Transkrypt

1 opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r 1. Ocea ekoomiczej efekywości przedsięwzięć iwesycyjych w elekroechice 1. Cel ćwiczeia Celem ćwiczeia jes zapozaie się z podsawowymi pojęciami obliczeń ekoomiczych w sekorze paliw i eergii, pozaie podsawowych meod ocey ekoomiczej efekywości przedsięwzięć iwesycyjych w elekroechice oraz zdobycie prakyczych umiejęości ich realizacji z wykorzysaiem fukcji arkusza kalkulacyjego Excel. 2. Podsawowe pojęcia obliczeń ekoomiczych w elekroechice a) Całkowie akłady iwesycyje Całkowie akłady iwesycyje (wydaki kapiałowe ag. capial oulays) są jedym z ajważiejszych składików rachuku ekoomiczego. W gospodarce rykowej są oe określae jako suma warości środków rwałych (kapiał rwały ag. fixed capial) i warości środków obroowych eo (kapiał obroowy ag. e workig capial). Objęcie ym pojęciem rówież środków obroowych jes owością w porówaiu ze wcześiej sosowaym w kraju rachukiem efekywości iwesycji. Pod pojęciem środków rwałych są rozumiae środki koiecze do zbudowaia i pełego wyposażeia obieku iwesycyjego. Środki obroowe są o środki iezbęde do eksploaacji obieku, zapewiające uzyskaie efeków produkcyjych. W skład akładów a kapiał rwały wchodzą: akłady iwesycyje a środki rwałe (iwesycje w kapiale rwałym); akłady kapiałowe fazy przedprodukcyjej. Do akładów iwesycyjych a środki rwałe zalicza się: koszy ereu pod iwesycje, kóre obejmują wykup ereu, odszkodowaia, przeiesieia, przesiedleia do budyków zasępczych oraz przygoowaie ereu (wyrąb drzew, rozbiórki, wyburzeia, demoaże, oświeleie ereu, łączość, ogrodzeie, zieleń, ip.); budyki, budowle i roboy iżyieryje (akłady a roboy budowlae wraz z isalacjami); maszyy i urządzeia produkcyje łączie z koszami moażu; urządzeia i wyposażeie pomocicze (akłady a wyposażeie szai, sołówek, budyków socjalych, budyku admiisracyjobiurowego); ie akłady a środki rwałe (grupa a obejmuje akłady owarzyszące). sr. 1

2 W skład wydaków kapiałowych fazy przedprodukcyjej wchodzą: koszy gromadzeia kapiału akcyjego; wydaki poiesioe w okresie worzeia przedsiębiorswa (opłay prawe, koszy reklamy); sudia badawcze, koszy dokumeacji echiczoekoomiczej, kosulacje specjalisów; szkoleie załogi owego obieku; odseki od zaciągięych kredyów w okresie budowy; koszy rozruchu obieków. b) Źródła fiasowaia Podsawowym warukiem podjęcia iwesycji jes zdobycie środków a jej realizację. W gospodarce wolorykowej isieje wiele poecjalych źródeł fiasowaia przedsięwzięć gospodarczych. Różorodość ych źródeł wyika z orgaizacji gospodarek poszczególych krajów i liczych powiązań pomiędzy imi. Zaczący udział w fiasowaiu przedsięwzięć może mieć pańswo, jeżeli uza za korzyse preferowaie rozwoju daej gałęzi przemysłu. Prakyka wykazała jedak, że pańswo powio mieć przy ym a uwadze cały zakres działalości gospodarczej. W przeciwym przypadku może okazać się, że dobre wyiki ekoomicze w jedej ylko gałęzi przemysłu, z puku widzeia efekywości całej gospodarki są wręcz szkodliwe. W gospodarce wolorykowej rozróżia się asępujące źródła fiasowaia iwesycji: subwecje lub kredy pańswowy; kapiał własy sposora przedsięwzięcia (spółki akcyjej, prywaego przedsiębiorcy); kapiał worzoy ze sprzedaży akcji i z uzyskaych kredyów długoermiowych; kapiał obroowy pokryway przez dodakowe kredyy krókoermiowe i średioermiowe; kredy średioermiowy od dosawców maszy i urządzeń. Oczywise jes, że w prakyce ie muszą wysępować wszyskie wyżej wymieioe źródła fiasowaia. Pewą owością jes możliwość uzyskaia kredyów średioermiowych od dosawców maszy i urządzeń. Wysępuje oa dzięki kokurecji między dosawcami, powodującej koieczość ubiegaia się o kliea. W gospodarce zmoopolizowaej zjawisko akie ie wysępuje. Kredyy od dosawców maszy i urządzeń pozwalają a wyrówaie coroczych koszów wysępujących w okresie budowy obieku. Bez dosępu do ych kredyów asępowałoby spięrzeie koszów w laach zakupu podsawowych urządzeń. Należy zazaczyć, że kredy od dosawców maszy i urządzeń jes z reguły isko oproceoway (5 10%). Przy rozparywaiu sposobów fiasowaia iwesycji ależy pamięać, że każdy kredy wiąże się z koieczością spłay odseek. Rówież środki włase zaagażowae w lokay fiasowe przyosiłyby określoe dochody (oproceowaie). Mamy zaem do czyieia z pewymi koszami pozyskaia i obsługi kapiału. sr. 2

3 c) Kapiał, sprzedaż, zysk Srukurę bilasu projeku iwesycyjego przedsawioo a rys. 1. Wyika z iego, że moża wyróżić rzy podsawowe formy kapiału: kapiał sały, kapiał rwały, kapiał obroowy. AKTYWA PASYWA Warości iemaeriale i prawe Rzeczowe i zrówae z imi składiki mająku rwałego iwesycje Akywa bieżące Przedprodukcyje akłady kapiałowe Iwesycje w kapiale rwałym Kapiał obroowy kapiał rwały środki obroowe Warość eo Pasywa długookresowe Pasywa bieżące Kapiał zakładowy i rezerwowy Kredyy długoi średioermiowe Zobowiązaia bieżące k s a p a i ł y a ł Sposób zaagażowaia kapiału Źródła pochodzeia Rys. 1. Nakłady iwesycyje, źródła ich fiasowaia i srukura kapiału Kapiał sały o suma kapiału zakładowego i rezerw kapiałowych oraz zobowiązaia (pożyczki) długookresowe. Jes o zaem suma środków fiasowych będących do dyspozycji firmy w długim okresie, odzwierciedlająca wysokość jej zadłużeia wobec właścicieli (udziałowców, akcjoariuszy) oraz wierzycieli (baków i iych isyucji kredyujących). W skład kapiału rwałego wchodzą koszy kapiałowe fazy przedprodukcyjej (wydaki przed rozpoczęciem produkcji w skali hadlowej) i iwesycje w kapiale rwałym. Odpowiada o łączej warości środków rwałych oraz warości iemaerialych powsałych w wyiku procesu iwesowaia. W gospodarce wolorykowej pod pojęciem kapiału obroowego eo rozumiaa jes różica między środkami obroowymi i bieżącymi zobowiązaiami pieiężymi. Ozacza o, że bieżące zobowiązaia pieięże zosały wykluczoe z ego pojęcia. W skład środków obroowych wchodzą ależości pieięże od dłużików, zapasy paliw, surowców i maeriałów pomociczych. Dla efekywości przedsięwzięcia iwesycyjego isoe są rówież: Sprzedaż eo warość sprzedaży pomiejszoa o podaek. Zysk bruo różica między wpływami a wydakami w daym roku. Zysk eo zysk bruo pomiejszoy o opodakowaie i ie obciążeia zysku. Zysk skumuloway zysk eo pomiejszoy o dywidedy. sr. 3

4 d) Amoryzacja Amoryzacja (ag. depreciaio) odpowiada sopiowemu zużyciu środków rwałych oraz warości iemaerialych i prawych i przeoszeiu ich warości a wywarzay produk. Okoliczości, z powodu kórych sosuje się odpisy amoryzacyje składików mająkowych, są asępujące: zużycie z upływem ermiu, zużycie ekoomicze (morale), zużycie maeriale (fizycze). Pod pojęciem zużycia z upływem ermiu rozumie się, p. upływ ermiu zakupioych praw paeowych oraz licecji. Po upływie umowego ermiu wykorzysaia praw ie moża z ich korzysać. Warości iemaeriale i prawe mogą być odpisywae (amoryzowae) ajwyżej przez 10 la, a koszy orgaizacji firmy, zgromadzeia kapiału zakładowego ajwyżej 5 la. Zużycie ekoomicze ma miejsce, gdy składiki mająkowe, p. maszyy i urządzeia, są w pełi fukcjoale, ale już ekoomiczie przesarzałe. Przepisy dopuszczają w bieżącej księgowości przedsiębiorsw dwie meody amoryzacji składiki mająkowe mogą być odpisywae liiowo lub w sposób przyspieszoy. Odpisy rozlicza się od pierwszego miesiąca asępującego po miesiącu przyjęcia środka rwałego do eksploaacji. Najczęściej jes sosowaa meoda amoryzacji liiowej rówomierej, według kórej poszczególe okresy użykowaia środka rwałego są obciążoe odpisami amoryzacyjymi w jedakowej wysokości, obliczaej z zależości: rocze odpisy = amoryzacyje warość począkowa warość środka rwalego po zużyciu. przewidyway okres użykowaia (1) Warość po zużyciu może być zerowa dla środków rwałych ieprzedsawiających żadej warości po zużyciu oraz dla warości iemaerialych i prawych. Meoda amoryzacji przyspieszoej polega a ym, że amoryzację poszczególych składików mająku rwałego oblicza się przy zasosowaiu przepisowych sawek amoryzacji podwyższoych odpowiedim współczyikiem: w pierwszym roku użykowaia od ich warości począkowej, w laach asępych od ich warości księgowej (warości począkowej pomiejszoej o odpisy amoryzacyje), w roku asępym po roku, w kórym asąpiło zrówaie roczego odpisu amoryzacyjego obliczoego meodą przyspieszoą i liiową wg meody liiowej. Meoda amoryzacji przyspieszoej powoduje zwiększeie odpisów amoryzacyjych w począkowych laach użykowaia mająku rwałego (płaceie miejszego podaku) a zaem możliwość jej sosowaia jes formą ierwecjoizmu pańswa. W obliczeiach ekoomiczych wykoywaych w fazie przed realizacyjej dla ocey celowości i reowości iwesycji jes powszechie sosowaa meoda progresywa dokoywaia odpisów amoryzacyjych (amoryzacja progresywa). W meodzie ej odpis amoryza sr. 4

5 cyjy w pierwszym roku jes ajmiejszy, zaś w kolejych laach odpowiedio wzrasa, ak że suma koszów akumulacji i amoryzacji jes sała. Jes o rówozacze ze sałą raą kapiałową, z. suma ray amoryzacyjej i sopy rozszerzeiowej (sopy zysku) jes sała w całym aalizowaym okresie. W związku ze zmieiającą się siłą abywczą pieiądza koiecza jes ciągła akualizacja sopy amoryzacji środków rwałych. W przeciwym przypadku iflacja doprowadzi do dekapializacji ego mająku, co ozacza, że ie zosaie odworzoa jego począkowa reala warość. Przykładowe warości sopy amoryzacji dla składików mająku rwałego w elekroeergeyce podao w ablicy 1. Tabela 1. Sawki amoryzacyje Środki rwałe Sawka [%] Budyki 2,5 Budowle iżyieryje wode 2,5 Koły i maszyy eergeycze 7 Urządzeia rozdzielcze Baerie akumulaorów 20 Reakory jądrowe 14 Geeralie w obliczeiach moża przyjmować warości: dla elekrowi cieplych 4%; dla elekrowi wodych 1,5%; dla liii elekroeergeyczych 2,5%; dla sacji elekroeergeyczych 5,0%. e) Aaliza zesawieia dochodów eo (e icome saeme) Aaliza a ma a celu obliczeie dochodu lub deficyu w okresie realizacji, rozruchu i eksploaacji obieku. Polega oa a obliczeiu skumulowaego zysku dla każdego roku fukcjoowaia przedsięwzięcia, z rozwiięciem polegającym a obliczeiu całkowiych koszów produkcji (dla wymagań UNIDO rys. 2) oraz koszów operacyjych (dla wymagań Baku Świaowego rys. 3). sr. 5

6 Całkowie koszy produkcji + Dochody ze sprzedaży Opodakowaie i ie obciążeia zysku ZYSK BRUTTO Dywidedy ZYSK NETTO ZYSK SKUMULOWANY ± Zysk / sraa z poprzediego roku Rys. 2. Schema obliczaia zalecay przez UNIDO Dywideda ozacza u przychody akcjoariuszy przedsięwzięcia. Koszy operacyje Amoryzacja + Dochody ze sprzedaży ZYSK OPERACYJNY Odseki ZYSK BRUTTO Opodakowaie i ie obciążeia zysku Dywidedy ZYSK NETTO ZYSK SKUMULOWANY ± Zysk / sraa z poprzediego roku Rys. 3. Schema obliczaia wymagay przez Bak Świaowy f) Aaliza srumiei pieiężych (cash flow for fiacial plaig) Aaliza srumiei (przepływów) pieiężych jes kolejym arzędziem fiasowoekoomiczym. Polega oa a rozparywaiu srumiei pieiężych w kolejych laach bu sr. 6

7 dowy, rozruchu i eksploaacji obieku. Rozłożeie w czasie dopływu fuduszów musi być zsychroizowae z ich wydakowaiem a budowę i uruchomieie iwesycji, a pokrycie koszów produkcji i ie cele. Celem aalizy jes zrówoważeie wpływów i wydaków w każdym roku budowy lub eksploaacji. Saldo przepływów pieiężych ie powio być w żadym roku ujeme wszyskie wydaki, p. a odworzeie, muszą być pokrywae przez skumulowaą adwyżkę. Zaczy iedobór wpływów mógłby doprowadzić do upadku iwesycji lub bakrucwa przedsiębiorswa fiasującego iwesycję. Roczy, bieżący przepływ pieięży (CF Cash Flow), po wdrożeiu do eksploaacji przedsięwzięcia iwesycyjego, jes dla iwesora obrazem osiągięego w daym roku efeku fiasowego. W przybliżeiu jes o rówy sumie roczego zysku po opodakowaiu i amoryzacji. Całkowie zasoby fiasowe Dochody ze sprzedaży Nadwyżka / Deficy + + ± Całkowie akywa łączie z odworzeiem Koszy operacyje Obsługa zadłużeia Opodakowaie i ie obciążeia zysku Dywidedy SKUMULOWANE SALDO GOTÓWKOWE Rys. 4. Schema obliczeiowy zgodie z meodyką UNIDO Całkowie zasoby fiasowe Zysk operacyjy + + Całkowie akywa łączie z odworzeiem Amoryzacja + Obsługa zadłużeia Nadwyżka / Deficy ± Opodakowaie i ie obciążeia zysku Dywidedy SKUMULOWANE SALDO GOTÓWKOWE Rys. 5. Schema obliczeiowy zgodie z meodyką Baku Świaowego Na całkowie zasoby fiasowe składają się: kapiał zakładowy (kredyy, środki włase, emisja akcji, ie źródła), kredyy (baki, dosawcy), zobowiązaia bieżące. sr. 7

8 g) Projekowae zesawieie bilasowe (projeced balace shee) Zesawieie bilasowe służy do progozowaia podsawowych pozycji bilasu, co daje obraz syuacji fiasowej przedsiębiorswa w poszczególych laach okresu iwesowaia oraz eksploaacji. Przewidywae zesawieie bilasowe zawiera asępujące pozycje (zgodie z meodyką UNIDO): skumulowae saldo goówkowe (+); środki rwałe z uwzględieiem amoryzacji (+); akywa bieżące (+); rezerwy (+); kapiał zakładowy (); kredyy króko i średioermiowe (); bieżące zobowiązaia (); sray (). h) Charakerysyki czasowe akładów i efeków ekoomiczych Podsawowe zaczeie w meodyce rachuku ekoomiczego ma charakerysyka czasowa akładów i dochodów. Zawiera oa iformacje o wysokości i kolejości pooszoych akładów iwesycyjych, koszów eksploaacji i uzyskiwaych efeków produkcyjych. Charakerysyka przebiega przez cały okres liczoy od roku pierwszego wydaku do osaiego roku fukcjoowaia iwesycji. Rozróżiae są dwa podsawowe ypy charakerysyk: prosy; złożoy. Prosy yp charakerysyki czasowej o yp, w kórym: akład iwesycyjy w wysokości K jes pooszoy ylko w jedym roku (zerowym); w okresie od pierwszego do osaiego roku eksploaacji (N) są pooszoe coroczie jedakowe koszy eksploaacyje K e i są uzyskiwae jedakowe dochody (efeky) E. W rzeczywisości iwesycje w sekorze paliw i eergii moża w większości przypadków opisać ylko za pomocą charakerysyk ypu złożoego. Cechują je asępujące właściwości: pooszeie akładów iwesycyjych w okresie wieloleim i o o różej wielkości w każdym roku; pooszeie różych koszów eksploaacyjych w każdym roku; uzyskiwaie różych efeków w każdym roku. Dzięki rachukowi dyskoowemu moża zawsze przejść od złożoej do prosej charakerysyki czasowej. i) Rachuek dyskoa Rachuek dyskoa pozwala porówywać kwoy pieięże wydakowae lub uzyskiwae w różych laach aalizowaego okresu. Odbywa się o przez ich sprowadzeie do jedego, umowego momeu czasu; do zw. roku zerowego (może o być rok pierwszego wydaku związaego z oceiaym przedsięwzięciem lub rok poprzedzający eksploaację obieku). sr. 8

9 Zgodie z zasadą rachuku dyskoa warość z roku i K i po sprowadzeiu do roku zerowego jes rówoważa warości K 0 = K i (1+p) i, przy czym p jes sopą dyskoową. Sopa dyskoowa jes miarą malejącej warości pieiądza jes o rocza sopa proceowa, kóra określa sosowaą w wieloleim rachuku przepływów pieiężych skalę ego spadku. Jedoska pieięża odłożoa dziś jes rówa w roku asępym ej jedosce powiększoej o pewą premię p, kóra wyika z możliwości lokay środków fiasowych a proce, przy rówoczesej erozji przyszłych dochodów (przychodów) spowodowaej iflacją i ryzykiem. Sopa dyskoowa (sopa dyskoa), zwaa rówież krańcową produkywością kapiału lub miimalą akcepowaą realą sopą zwrou, jes aleraywym koszem kapiału (liczoym jako proce od jego warości), saowiącym kosz uracoych możliwości wskuek zaagażowaia środków (kapiału) w day projek (przedsięwzięcie). Jej wybór jes jedą z ajważiejszych decyzji podejmowaych w procesie ocey projeków. Niska sopa dyskoowa preferuje projeky kapiałochłoe a wysoka przedsięwzięcia miej kapiałochłoe, lecz o wyższych koszach operacyjych. Zwykle w rachuku ekoomiczym zakłada się, że sopa dyskoowa jes sała w całym rozparywaym okresie, chociaż ie jes o ai koiecze, ai słusze w syuacjach, gdy ulegają zmiaie czyiki deermiujące warość sopy dyskoa. Nomiala sopa dyskoowa powia być co ajmiej rówa warości, kóra po opodakowaiu zapewi przedsiębiorcy: skompesowaie skuków obiżeia siły abywczej pieiądza w wyiku iflacji, realą sopę zysku, premię z yułu ryzyka iwesycyjego. W obliczeiach prowadzoych a podsawie koszów i efeków w wymiarze realym wykorzysuje się realą sopę dyskoową, po uwzględieiu iflacji. Jeśli dodakowo pomiie się opodakowaie zysku, o realą sopę dyskoową wyraża zależość: p = (1+ i )(1 i ) 1 s, (2) r i s miimala możliwa do zaakcepowaia reala sopa zwrou, i r premia za ryzyko. Warość sopy zwrou zależy od wyików działalości gospodarczej (chodzi u o warość średią dla wszyskich gałęzi przemysłu), dosępości kapiału oraz aleraywych możliwości jego iwesowaia (w kraju i za graicą). Może a ią wpływać sopa zwrou uzyskiwaa a obligacjach rządowych (prakyczie bez ryzyka), ideksowaych wskaźikiem wzrosu koszów urzymaia. Dla przykładu w Wielkiej Bryaii wskaźik e wyosi ok. 4% dla obligacji o okresie wykupu od 10 do 30 la. Warość premii za ryzyko jes rudiejsza do oszacowaia. Projeky doyczące zaych echologii, podejmowae a usabilizowaych rykach, charakeryzują się małym ryzykiem; zaś projeky wdrażające owe echologie i kreujące owe ryki obarczoe są wyższym ryzykiem. Zwykle przedsięwzięcia w elekroeergeyce, podobie jak w iych dziedziach objęych regulacją, związae są z ryzykiem poiżej poziomu przecięego. Oceia się, że prze sr. 9

10 cięa premia za ryzyko dla dużych firm wyosi ok. 9%, a w spółkach podlegających regulacji 2 3 ego poziomu, j. 6%. Uwzględiając powyższe realą sopę dyskoową (bez uwzględieia opodakowaia zysku) w wysokości ok. 10% moża uzać za właściwą dla elekroeergeyki. Czasem zadaie wyboru warości sopy dyskoowej jes ławiejsze, bowiem dla przedsięwzięć popieraych lub współfiasowaych przez rząd, władze usalają jej wysokość. Dla przykładu w Wielkiej Bryaii dla zacjoalizowaych gałęzi przemysłu obowiązuje od kwieia 1989 roku sopa dyskoowa w wysokości 8%. Dla uwzględieia opodakowaia zysku ależy sopę dyskoową podwyższyć o sopę opodakowaia podakiem dochodowym od osób prawych: p p p, (3) (1 d) p p reala sopa dyskoowa przed opodakowaiem, p reala sopa dyskoowa po opodakowaiu, d sopa opodakowaia. Gdy srumieie koszów i efeków są korygowae o wskaźik iflacji dla oszacowaia ich warości w laach przyszłych, ależy sopę dyskoową skorygować o sopę iflacji: p i 1 p 1 + i 1, (4) p i sopa dyskoowa po uwzględieiu iflacji (reala), p sopa dyskoowa bez uwzględieia iflacji (omiala), i przewidywaa rocza sopa iflacji. Z reguły w obliczeiach ekoomiczych doyczących elekroeergeyki srumieie koszów i efeków są aalizowae w ceach sałych z pomiięciem iflacji, a ich sprowadzaie do poziomu warości bieżącej roku bazowego odbywa się przy wykorzysaiu omialej (sałej) sopy dyskoowej. Takie podejście jes powszeche w aalizach oraz oceach ekoomiczych i fiasowych przedsięwzięć iwesycyjych. Jeśli jedak aaliyk projeku dyspouje wiedzą a ema przyszłej iflacji ic ie soi a przeszkodzie, by ją uwzględić w sosowaej w obliczeiach sopie dyskoowej (mogą być sosowae róże sopy dyskoa w poszczególych laach okresu obliczeiowego). W rachuku ekoomiczym jako warość sopy dyskoowej bywa przyjmowaa warość sopy oproceowaia kredyów długoermiowych. W krajach kapialisyczych o gospodarce usabilizowaej sopa dyskoowa wyosi 3 10%. sr. 10

11 W obliczeiach ekoomiczych wyzacza się: warość bieżącą P (prese value) czyli warość kapiału, wydaków, dochodów według obecej warości pieiężej, obliczaą przez dyskoowaie (discouig), P = S = i CFi (1 p), (5) i=0 długość okresu obliczeiowego w laach, "0" rok bazowy (zerowy) aalizy, CF i warość w iym roku; warość końcową S (ermial value, fuure value) czyli warość wg warości pieiężej po określoej liczbie () la, obliczaą przez składaie (compoudig), i CFi (1 p), (6) i=0 Gdy warości CF i w kolejych laach są jedakowe CF i = A (rea rocza auiy), o: 1 (1+ p) (1+ p) 1 P = A, S = A. (7) p p Warość S może saowić fudusz amoryzacji (sikig fud) i wedy D = A odpowiada roczym odpisom amoryzacyjym (amoryzacja progresywa, amoryzacja oproceowaa) p D = S. (8) (1+ p) 1 Jeśli warość końcowa S jes rówa składaym akładom iwesycyjym I [0] (1+p), o: p p(1+ p) = I[0] I[0] I r, (9) 1 (1+ p) (1+ p) 1 D [0] I [0] jedorazowy wydaek a akłady iwesycyje lub akłady iwesycyje zdyskoowae (zakualizowae, sprowadzoe) do roku zerowego, r współczyik rasformujący całkowie akłady iwesycyje a rocze koszy kapiałowe, zway raą kapiałową, sopą zwrou kapiału, raą umorzeiową, raą reprodukcji rozszerzoej, współczyikiem auieowym. Zależość (8) moża zilusrować (wyprowadzić) za pomocą asępującego rozumowaia. W okresie la (czasu życia obieku) chcemy odzyskać całkowie akłady iwesycyje (poiesioe jedorazowo lub zdyskoowae) dzięki sałej racie roczej D w kolejych laach okresu obliczeiowego a sopa zwrou kapiału jes rówa sopie dyskoa p. Na koiec kolejych la mamy więc: koiec 1go roku: I [0] + pi [0] D = (1+p)I [0] D, (10) koiec 2go roku: (1+p) I [0] D + p[(1+p)i [0] D] D = (1+p) 2 I [0] (1+p)D D, (11) sr. 11

12 koiec ego roku: (1+p) I [0] (1+p) 1 D (1+p) 2 D (1+p)D D = (1+p) I [0] (1+ p) 1 D = 0. (12) (1+ p) 1 Sąd eż, rocza raa kapiałowa D wyraża się wzorem (9). W zależościach (5) (9) wysępują współczyiki, kóre zesawioo w ablicy 2 dla = 20 la. Tabela 2. Współczyiki wysępujące w rachuku dyskoowym i ich warości dla 20 leiego okresu obliczeiowego (1+ p) 1 p CIF = (1 + p) PWF = (1 + p) UPWF = p(1+ p) CRF = 0,05 2,653 0, ,462 0, ,10 6,727 0,1486 8,514 0, ,15 16,367 0,0611 6,259 0, ,20 38,338 0,0261 4,870 0, ,25 86,736 0,0115 3,954 0, ,30 190,040 0,0053 3,316 0, ,40 836,670 0,0012 2,497 0, , ,200 0,0003 1,999 0,50015 CIF Compoud Ieres Facor, PWF Prese Worh Facor, UPWF Uacos Prese Worh Facor (auiy facor), CRF Capial Recovery Facor p(1+ p) (1+ p) 1 j) Aaliza efekywości Aaliza efekywości lub reowości jes pierwszym krokiem ocey ekoomiczej każdej owo projekowaej iwesycji. Jej główym zadaiem jes oszacowaie przyszłych wyików fiasowych, jakie może przyieść zrealizowaa iwesycja. Prawidłowo przeprowadzoa aaliza efekywości powia miimalizować ryzyko związae z realizacją iwesycji. Ma o szczególe zaczeie w warukach gospodarki rykowej, w kórej błęde ocey mogą być przyczya upadku lub bakrucwa przedsiębiorswa. Aaliza efekywości obejmuje dwa główe działy: aalizę reowości iwesycji; aalizę fiasową. Dla przeprowadzeia prawidłowej ocey efekywości iezbęde jes wykoaie obu rodzajów aaliz. Powiy być oe wykoywae rówocześie, poieważ doyczą rożych aspeków propoowaego przedsięwzięcia iwesycyjego. Zadaiem aalizy reowości jes obliczeie przyszłych wpływów i wydaków związaych z budową i eksploaacją obieku. Szczególie duży acisk położoy jes a zwro w określoym czasie poiesioych akładów sr. 12

13 iwesycyjych. Aaliza reowości ie obejmuje jedak zagadień fiasowaia iwesycji i źródeł fuduszów. Do ocey reowości ekoomiczej projeku moża sosować kilka meod. Każda z ich posiada swoje wady i zaley. Do meod ych zalicza się (rys. 1): meodę prosej sopy zwrou (simple rae of reur); meodę okresu zwrou akładów (payback period PBP); es pierwszego roku; meodę warości zdyskoowaej (zakualizowaej) eo (e prese value NPV); meodę wskaźika warości zdyskoowaej (e prese value raio NPVR); meodę wewęrzej sopy zwrou (ieral rae of reur IRR) Trzy pierwsze meody służą do ocey przybliżoej, gdyż opierają się a warościach pieiężych iezakualizowaych. Nie ma w ich zasosowaia rachuek dyskoowy. Pozosałe meody zaliczae są do zw. meod dyskoowych. Ma w ich zasosowaie rachuek dyskoa, a co za ym idzie meody e uwzględiają rozkład przepływów pieiądza w czasie. Meody e operują wielkościami pieiężymi sprowadzoymi do jedej chwili (p. począek realizacji iwesycji lub począek eksploaacji). Przy wyborze jedej z wymieioych meod ależy kierować się wymagaą dokładością obliczeń oraz dosępością iezbędych daych. Dla porówawczej ocey kilku projeków ależy sosować jedą meodę. ANALIZA OPŁACALNOŚCI RYNKOWEJ OCENA EKONOMICZNA OCENA FINANSOWA METODY METODY MIERNIKI MIERNIKI MIERNIKI PROSTE DYSKONTOWE PŁYNNOŚCI OBROTOWOSCI ZYSKOWNOŚCI mp 1 mo 1 mz 1 mp 2 mo 2 mz 2 sopa okres es NPV IRR mp 3 mo 3 mz 3 zwrou zwrou 1go mp 4 mo 4 roku NPVR Rys. 6. Podział meod ocey efekywości projeków iwesycyjych: mp 1, mp 2, mp 3, mp 4 wskaźiki: ryzyka fiasowego, płyości bieżącej, kredy/mająek, pokrycia obsługi kredyu; mo 1, mo 2, mo 3, mo 4 wskaźiki: uzyskiwaia ależości, spłay zobowiązań, operacyjości, obrou zapasami; mz 1, mz 2, mz 3 wskaźiki: reowości eo, zyskowości mająku, zysku a kapiale Ocea iwesycji w podsysemie wywórczym (elekrowie i elekrociepłowie) powia być wykoaa zgodie z przyjęą przez Bak Świaowy meodologią UNIDO i zawierać: okres zwrou akładów iwesycyjych PBP (payback period), sopę zwrou kapiału zakładowego ROE (reur o equiy), sopę zwrou akładów iwesycyjych ROI (reur o ivesme), warość zakualizowaą eo NPV (e prese value), wewęrzą sopę zwrou IRR (ieral rae of reur), próg reowości BEP (breakeve poi), sr. 13

14 oraz ie wskaźiki zależie od charakeru iwesycji. Czasami jes wymagaa ocea fiasowa w warukach iepewości. k) Meoda sopy zwrou Sopa zwrou obliczaa jes jako sosuek zysku w ormalym, przecięym roku, do wielkości kapiału służącego sfiasowaiu począkowych akładów iwesycyjych (kapiału sałego i obroowego). Obliczeia moża przeprowadzić w sosuku do całkowiego akładu iwesycyjego lub ylko do kapiału zakładowego. W meodzie ej korzysa się z asępujących wzorów: ROI = F + Y I lub ROE = F Q, (13) ROI sopa zwrou całości kapiału (własego i obcego); ROE sopa zwrou kapiału zakładowego (własego); F zysk eo w ypowym (przecięym) roku; Y rocze odseki (w ypowym roku); Q kapiał zakładowy (własy); I całkowiy akład iwesycyjy (kapiał zaagażoway). Uzasadieiem uwzględieia, wraz z adwyżką fiasową (zyskiem), odseek od kredyu jes fak, że zwroowi podlega całość akładów, bez względu a sposób ich fiasowaia. Odseki saowią aomias eleme dochodów przekazywaych kredyodawcy. W meodzie prosej sopy zwrou bardzo waże jes wybraie odpowiediego roku, jako roku ypowego dla całego okresu eksploaacji. Może o być rude gdyż zmiaom ulegają wielkość produkcji, wysokość odseek oraz poziom iych isoych czyików (p. zwolieia lub ulgi podakowe). Warukiem reowości iwesycji jes R > p, gdzie p ozacza sopę proceową a ryku kapiałowym. W przeciwym przypadku bardziej opłacale byłoby złożeie pieiędzy a kocie bakowym, iż iwesowaie ich w budowę obieku (odseki byłyby wyższe iż zysk). Meoda sopy zwrou może być sosowaa do ocey projeków iewielkich iwesycji. l) Meoda okresu zwrou kapiału Za pomocą ej meody określa się czas iezbędy do uzyskaia zwrou włożoego kapiału (akładów iwesycyjych) dzięki coroczym adwyżkom fiasowym w okresie eksploaacji. Okres zwrou oblicza się ze wzoru: PBP I (F D Y ), (14) =0 I całkowie akłady iwesycyje; PBP okres zwrou kapiału; F zysk eo w roku ; sr. 14

15 D amoryzacja w roku ; Y koszy fiasowe (odseki od kredyów) w roku. Projek moża uzać za efekywy, jeżeli obliczoy okres zwrou kapiału jes krószy lub rówy okresowi przyjęemu za dopuszczaly. Okres dopuszczaly określay jes a podsawie doychczasowych doświadczeń z podobymi projekami. W przypadku, gdy porówywaych jes kilka aleraywych projeków, wybiera się projek o ajkrószym okresie zwrou. Główą zaleą meody jes jej prosoa i jasość rachuku. W prakyce gospodarczej są rówież sosowae dwa ieco zmodyfikowae sposoby obliczaia okresu zwrou. Pierwsza modyfikacja polega a założeiu, że akłady poiesioe a zakup ziemi oraz a zgromadzeie kapiału obroowego zosaą w całości odzyskae przy końcu fukcjoowaia obieku. Zwroowi podlega więc akład iwesycyjy z wyłączeiem ych składików. Druga modyfikacja polega a wyłączeiu z okresu zwrou czasu realizacji przedsięwzięcia. Okres zwrou obejmuje wówczas jedyie czas upływający od momeu zakończeia realizacji obieku do chwili zrówoważeia akładów przez adwyżki fiasowe. Iformuje więc po jakim czasie eksploaacji iwesor odzyska poiesioe akłady. Jedą z isoych wad meody okresu zwrou jes pomijaie w iej zmia warości pieiądza w czasie, a przecież zdecydowaie korzysiejsza jes iwesycja przyosząca wyższą adwyżkę we wcześiejszym okresie. Dla uwzględieia uray warości pieiądza asępującej z upływem czasu koiecze jes zaem obliczeie obecej (zakualizowaej) warości adwyżek fiasowych realizowaych w kolejych laach fukcjoowaia przedsięwzięcia i obecej warości akładów. Warości e oblicza się sosując rachuek dyskoowy. m) Tes pierwszego roku Tes pierwszego roku jes mierikiem o sosukowo ajmiejszym zakresie, obejmującym jedyie począki (pierwszy rok) fukcjoowaia przedsięwzięcia. Przeprowadza się go a podsawie wzoru: F D 1 I 1 r g, (15) r g wielkość graicza, określaa przez firmy a podsawie doświadczeń z podobymi przedsięwzięciami oraz kokreych waruków realizacji oceiaego projeku. Wyzacza oa miimalą efekywość badaego przedsięwzięcia w pierwszym roku jego fukcjoowaia. Moża za r g uzać warość sopy proceowej kredyu bakowego a realizację przedsięwzięcia. Tes pierwszego roku może być sosoway jedyie jako pomociczy mierik ocey efekywości wybraych przedsięwzięć rozwojowych. sr. 15

16 ) Meoda warości zakualizowaej eo Obecie aalizy efekywości iwesycji w sekorze paliw i eergii zaleca się przeprowadzać zgodie ze sadardami Baku Świaowego, p. wykorzysując podsawową formułę UNIDO określającą warość zakualizowaą eo (NPV Ne Prese Value) iwesycji. Zakualizowaa warość eo jes obliczaa jako suma zdyskoowaych, oddzielie dla każdego roku, różic pomiędzy wpływami a wydakami pieiężymi, zrealizowaych przez cały okres isieia obieku, przy określoym, sałym poziomie sopy dyskoowej. Warość ej sumy wyraża więc, zakualizowaą a mome dokoywaia ocey, wielkość korzyści, jakie rozparywae przedsięwzięcie rozwojowe może przyieść iwesorowi. Dyskoowaie moża przeprowadzić do dowolej chwili, lecz zwykle wybiera się mome, w kórym przewidziae jes rozpoczęcie budowy obieku. Sopa dyskoowa powia być przyjmowaa zgodie z opisaymi wyżej zasadami. Moża ją ierpreować jako sopę zysku, poiżej kórej ie opłaca się iwesować (zw. miimala sopa efekywości). Warość zakualizowaą eo oblicza się ze wzoru: NCF a, =0 (CI CO )a NPV = (16) =0 NPV warość zakualizowaa eo; NCF przepływ goówki eo (e cash flow) w roku ; okres dyskoowaia (obliczeiowy powiie obejmować okres iwesycji i eksploaacji obieku), CI wpływy pieięże w roku cash iflow (przychody ze sprzedaży), CO wydaki pieięże w roku cash ouflow (koszy bez amoryzacji), p sopa dyskoowa (proceowa), "0" rok zerowy (p. rok pierwszego wydaku), a współczyik dyskoowy dla kolejych la okresu obliczeiowego 1 a. (17) (1+ p) Warukiem reowości projeku jes dodaia warość NPV. Graicą opłacalości jes NPV = 0. Do realizacji wybiera się projek, kóry daje ajwiększą warość zakualizowaą eo. Najczęściej sosowaymi aleraywymi posaciami rówaa (4) są zależości: NPV = =0 NCF (e) (1+ p) I, (18) (1 + p) =0 (e) NCF NPV = I, (19) (1+ p) =0 NFC (e) przepływy pieięże eo związae z bieżącym fukcjoowaiem obieku (bez a sr. 16

17 kładów iwesycyjych), w kolejych laach okresu obliczeiowego; I akłady iwesycyje w kolejych laach; I akłady iwesycyje, gdy całość akładów jes pooszoa w roku = 0. Sposób obliczaia warości zakualizowaej eo, z uwzględieiem fiasowaia zewęrzego, pokazao a rys. 2. Pomiięcie a im obsługi zadłużeia pozwala a oceę warości ekoomiczej przedsięwzięcia dla przedsiębiorcy. Dochody ze sprzedaży sopa dyskoa + Całkowie akłady iwesycyje wraz z obsługą zadłużeia Koszy operacyje Opodakowaie zysku i ie obciążeia Rys. 7. Schema obliczaia warości zakualizowaej eo o) Meoda wskaźika warości zakualizowaej Meoda a służy do bardziej precyzyjego wyboru jedego z wielu wariaów różiących się wysokością akładów kapiałowych. Wskaźik warości zakualizowaej mówi o ym jaka wielkość akładu iwesycyjego jes porzeba do osiągięcia daej warości NPV. Wskaźik obliczay jes ze wzoru: NPVR = NPV PVI, (20) NPVR wskaźik warości zakualizowaej; NPV zakualizowaa warość eo projeku; PVI zakualizowaa warość akładu iwesycyjego (zdyskoowaa do ej samej chwili co NPV (PVI prese value of he ivesme). Ze wzoru wyika, że wskaźik warości zakualizowaej pokazuje w jakim sopiu zakualizowaa warość eo (zysk) projekowaej iwesycji jes wyworzoa przez jedoskę akładu iwesycyjego. Z kilku aalizowaych projeków powiie zosać wybray projek o ajwyższym wskaźiku. p) Meoda wewęrzej sopy zwrou SKUMULOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Meoda wewęrzej sopy zwrou polega a zalezieiu akiej warości sopy dyskoowej, przy kórej warość zakualizowaa eo wyosiłaby zero. Sopa dyskoowa o akiej własości osi azwę wewęrzej sopy zwrou (IRR). Projek uzay zosaje za reowy, jeżeli jego wewęrza sopa zwrou jes wyższa iż sopa graicza, będąca ajiższą możliwą do zaakcepowaia przez iwesora sopą reowo sr. 17

18 Rok ści (p. wysępująca a ryku kapiałowym sopa oproceowaia kredyów długoermiowych). Projek o ajwyższej wewęrzej sopie zwrou jes ajefekywiejszy. Obliczaie wewęrzej sopy zwrou odbywa się a drodze ieracyjej i wymaga zdyskoowaia przepływów pieiężych kolejo dla coraz o wyższej sopy dyskoowej, do momeu, gdy IRR zajdzie się pomiędzy dodaią i ujemą warością NPV. Wówczas a drodze ierpolacji liiowej orzymujemy: PV(p2 p1) IRR = p1, (21) PV + NV PV dodaia warość NPV dla iższej sopy dyskoowej p 1, NV ujema warość NPV dla wyższej sopy dyskoowej p 2 (p 1 oraz p 2 ie powiy się różić więcej iż o jede lub dwa puky proceowe, poieważ w rzeczywisości związek pomiędzy NPV i p ie jes liiowy) Wewęrza sopa zwrou iformuje o ym, jaka może być maksymala sopa oproceowaia kredyu zaciągięego dla projekowaej iwesycji, aby przedsięwzięcie iwesycyje było jeszcze opłacale. Tylko a meoda gwarauje uzyskaie akiej iformacji. Podsawową wadą meody jes isieie przypadków, w kórych rówaie NPV = 0 rozwiązywae względem sopy dyskoowej p ie ma pierwiasków lub ma ich kilka. Zachodzi o wedy, gdy warości przepływów eo w poszczególych laach eksploaacji są bardzo zróżicowae co do warości i zaku. Przykład akiej syuacji pokazao w ablicy 3 i a rys. 8. Tabela 3. Przepływy pieięże skukujące dwoma warościami IRR (w ys. zł.) NCF a NCF p = 0,02 p = 0,06 p = 0,1 p = 0,14 p = 0,18 p = 0,22 p = 0,26 p = 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,469 NPV ,985 8, , ,161 66,515 50, , ,614 sr. 18

19 NPV, ys. zł ,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0, Sopa dyskoowa, p Rys. 8. Przebieg warości zakualizowaej eo w fukcji sopy dyskoowej charakeryzujący się dwoma warościami IRR (IRR 1 = 0,0585; IRR 2 = 0,2041) q) Modyfikacja wewęrzej sopy zwrou i warości zakualizowaej eo Modyfikacja a polega a założeiu, że dodaie przepływy pieięże będą a bieżąco iwesowae (reiwesowae). Dla zbadaia opłacalości przedsięwzięcia rozwojowego koiecze jes wówczas obliczeie przyszłej (a koiec okresu obliczeiowego) warości dodaich przepływów pieiężych eo, przy uwzględieiu przewidywaej sopy reiwesycji: S 1 CF p ( ) ( r) ( 1 ), (22) CF (+) dodaie przepływy pieięże (bez uwzględieia akładów iwesycyjych), p(r) przewidywaa sopa reiwesycji (sała dla całego okresu lub dla kolejych la). W oparciu o warość S moża wyzaczyć zmodyfikowae: wewęrzą sopę zwrou (IRR S ) i warość zakualizowaą eo (NPV S ); uwzględiające przewidywaą sopę reiwesycji: MIRR IRR S b l b 0 I (1 p) S CF ( ) CF (1 p ( ) ( r) ) (1 p) 1, (23) ( ) ( r) CF (1 p ) b S I 1 I MNPV NPVS b l, (24) (1 p) 0 (1 p) (1 p) 0 (1 p) l liczba la osiągaia dodaich przepływów pieiężych, b liczba la budowy (iwesowaia), p sopa dyskoowa sosowaa przez iwesora, CF () ujemy przepływ pieięży. 3. Fukcje arkusza kalkulacyjego Excel do obliczeń ekoomiczych Ze względu a rodzaj obliczeń dokoywaych przez programy do obliczeń ekoomiczych w sekorze paliw i eergii, moża je podzielić a: sr. 19

20 programy echicze, operujące wielkościami charakerysyczymi dla iwesycji elekroeergeyczych (ajczęściej zbudowae za pomocą arkusza kalkulacyjego Excel), ypowe programy ekoomicze, ieposiadające fukcji charakerysyczych dla iwesycji elekroeergeyczych, umożliwiające przeprowadzeie bardziej rozbudowaych aaliz efekywości ekoomiczej oraz ich moiorowaie; charakeryzują się dużym sopiem skomplikowaia, programy przezaczoe do aalizy sekorowej elekroeergeyki, umożliwiające wieloaspekową aalizę iwesycji elekroeergeyczych. Arkusz kalkulacyjy Microsof Excel jes iewąpliwie ajbardziej rozpowszechioym arzędziem, kóre może zosać wykorzysae do obliczeń echiczych i ekoomiczych doyczących przedsięwzięć iwesycyjych. Zajomość wbudowaych w arkusz fukcji ekoomiczych i maemayczych oraz umiejęość ich zasosowaia daje możliwość użykowikowi apisaia programu dososowaego do własych, częso specyficzych porzeb. Arkusz kalkulacyjy Microsof Excel posiada wielką zaleę, jaką jes możliwość wykorzysaia w im makr, apisaych w języku programowaia przysosowaym do użycia w pakiecie oprogramowaia Microsof Office Visual Basic for Aplicaios (VBA). W makrach moża wykorzysać fukcje wbudowae w arkusz lub skorzysać ze zdefiiowaych przez użykowika fukcji i procedur (koiecza zajomość VBA). Dzięki emu możliwe jes zrealizowaie złożoych operacji a daych wyjściowych oraz uproszczeie wykoywaych ajczęściej działań. Waro wspomieć, że makra i VBA zosały wykorzysae do apisaia wielu programów przezaczoych do ocey iwesycji elekroeergeyczych, m.i programu Opylie i programów z serii RETScree. Poiżej zosały przedsawioe fukcje fiasowe wbudowae w arkusz, kóre mogą zaleźć zasosowaie do szeroko rozumiaej ocey ekoomiczej w zakresie wywarzaia, przewarzaia i użykowaia eergii elekryczej. Do ich poprawego wykorzysaia iezbęda jes zajomość ich składi, wiedza a e ema jes zawara w wielu opracowaiach książkowych dosępych a ryku wydawiczym oraz w plikach pomocy wbudowaych w arkusz. Fukcja DB. Fukcja a oblicza amoryzację daego środka w podaym okresie przy wykorzysaiu meody rówomierie malejącego salda (oblicza amoryzację liiową). Fukcja DDB. Oblicza amoryzację środka rwałego w daym okresie za pomocą meody podwójie malejącego salda. Umożliwia rówież określeie przez użykowika współczyika określającego sposób zmiejszaia salda. Fukcja FV. Fukcja a zwraca przyszłą warość iwesycji przy okresowych, sałych wpłaach i sałej sopie proceowej. Fukcja IPMT. Fukcja a jes sosowaa do obliczeia wysokości spłay odseek kredyu przy daym okresie oraz płaości płacoej rówą raą roczą. Fukcja IRR. Pozwala a obliczeie sopy dyskoowej, dla kórej zdyskoowae wydaki są rówe zdyskoowaym wpływom, przy założeiu, że wydaki i wpływy wysępują regularie. Fukcja IRR jes obliczaa w arkuszu za pomocą ieracji. Z ego względu iekiedy koiecze jes podaie warości szacukowej. sr. 20

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Wybór systemu klasy ERP metod AHP

Wybór systemu klasy ERP metod AHP BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 5 3-22 (200) Wybór systemu klasy ERP metod AHP A. CHOJNACI, O. SZWEDO e-mail: adrzej.chojacki@wat.edu.pl Wydzia Cyberetyki WAT ul. S. aliskiego 2, 00-908 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie ELEMENTY MATEMATYI FINANSOWEJ Wpowadzeie Pieiądz ma okeśloą watość, któa ulega zmiaie w zależości od czasu, w jakim zostaje o postawioy do aszej dyspozycji. Watość tej samej omialie kwoty będzie ia dziś

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja Szereg czasowe, modele DL ADL, rzyczyowość, egracja Szereg czasowy, o cąg realzacj zmeej losowej, owedzmy y, w kolejych okresach czasu: { y } T, co rówoważe możemy zasać: = 1 y = { y1, y,..., y T }. Najogólej

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. PODSTAWOWE POJĘCIA Pieiądz, podobie jak ie doba (toway i usługi)) zieia swoją watość w czasie, co jest astępstwe zachodzących w sposób ciągły pocesów gospodaczych. Ziaie oże

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo