1. Metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych"

Transkrypt

1 Iwetta Budzik-Nowodzińska SZACOWANIE WARTOŚCI DOCHODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA STUDIUM PRZYPADKU Wprowadzeie Dochodowe metody wycey wartości przedsiębiorstw są postrzegae, jako ajbardziej efektywe sposoby określaia wartości aktywów, całych przedsiębiorstw i ich zorgaizowaych grup, jako forma iwestycji kapitałowej, którą podjąłby iwestor w diu wycey 1. Metody dochodowe są zatem skorelowae z rachukiem efektywości iwestycji, gdzie wartość akładów iwestycyjych jest uzależioa od teraźiejszej wartości przyszłych korzyści, jakie są możliwe do uzyskaia. Przedsiębiorstwo jest dobrem iwestycyjym, które może być przedmiotem trasakcji kupa-sprzedaży. Trasakcje takie mogą zachodzić a realym ryku, gdzie przedsiębiorstwa są sprzedawae w całości lub w zorgaizowaej części, albo a ryku papierów wartościowych, gdzie sprzedawae są akcje staowiące odzwierciedleie współwłasości kapitału. Zgodie z teorią rachuku efektywości iwestycji, z takich iwestycji iwestorzy powii w przyszłości oczekiwać określoych dochodów, wyższych iż iwestycje wole od ryzyka typu obligacje czy lokaty w bakach 2. Progozoway strumień przyszłych dochodów jest miarą przyszłych pożytków iwestora, wyikających z prawa własości lub użytkowaia wartości iematerialych i prawych. A zatem patrząc z pozycji rachuku efektywości iwestycji tak oszacowaa wartość staowi wartość rykową wyceiaego przedsiębiorstwa. Metody dochodowe mają charakter dyamiczy i polegają a określeiu zdolości przedsiębiorstwa do kreowaia dochodów a podstawie ich progozy. Z tego powodu dwa przedsiębiorstwa o takiej samej wartości majątku i kapitale własym mogą mieć róże wartości dochodowe. Może się bowiem tak zdarzyć, iż małe, ale efektywie fukcjoujące przedsiębiorstwo, będzie miało wyższą wartość dochodową iż przedsiębiorstwo większe o dużym majątku, ale ieefektywie zarządzae 3. W opracowaiu podjęto próbę wycey wartości przedsiębiorstwa właśie metodą dochodową za pomocą jedej z obowiązujących w Polsce metod metody zdyskotowaych przyszłych przepływów pieiężych. 1. Metoda zdyskotowaych przyszłych przepływów pieiężych Dochodowe metody wycey wartości przedsiębiorstw są oparte a geerowaych przez firmę zyskach lub przepływach pieiężych 4. Dochodowe podejście do wycey pomija aspekty atrakcyjości składików majątkowych i kocetruje się a geerowaiu przez ie przychodów w dłuższym okresie 5. Najważiejsze metody dochodowe to metoda oparta o przyszłe przepływy geerowae przez firmę DCF i metoda oparta o przyszłe dywidedy wypłacae przez spółkę 6. Metoda DCF (Discouted Cash Flows Method) polega a dyskotowaiu strumiei przepływów pieiężych dla progozowaej działalości przedsiębiorstwa w okresie ajbliższych kilku lat 7. W celu przeprowadzeia wycey przedsiębiorstwa tą metodą iezbęde jest określeie: a) poziomu przepływów pieiężych w kolejych latach projekcji fiasowej (cash flows), b) okresu progozy w latach, c) stopy dyskotowej zastosowaej do dyskotowaia strumiei przepływów pieiężych, która odzwierciedla oczekiwaą stopę zwrotu z kapitałów zaagażowaych w podmiot gospodarczy, d) wartości końcowej (rezydualej) reprezetującej wartość firmy w okresie, który ie jest objęty progozą fiasową 8. Wartość przedsiębiorstwa według metody DCF wyrażoa jest przez astępującą formułę 9 : DCF = CF rok1 1 + CF rok CF rok + W R CF = i i= 1 ( 1 + r ) RV + ( 1 + r ) gdzie: 1 P. Szczepakowski, Wycea i zarządzaie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007, s E. Mączyńska, Wycea przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody, Stowarzyszeie księgowych w Polsce, Warszawa 2005, s J. Siempińska, M. A. Leśiewski, Pomiar wartości przedsiębiorstwa a praktyka gospodarcza, Wydawictwo Uiwersytetu Humaistyczo- Przyrodiczego Jaa Kochaowskiego, Kielce 2009, s M. Chudzicki, Metody wycey wartości przedsiębiorstwa. [W:] Ekoomiczo-fiasowe aspekty fukcjoowaia przedsiębiorstw praca zbiorowa pod red. Mirosława Czapki, Wydawictwo Wyższej Szkoły Ekoomiczej i Admiistracji w Bytomiu, Bytom 2011, s Zarządzaie wartością firmy, praca zbiorowa pod red. A. Hermaa i A. Szablewskiego, POLTEXT, Warszawa 1999, s R. Machała, Zarządzaie fiasami i wycea firmy, UNIMEX, Wrocław 2008, s M. Chudzicki, Wybrae problemy wycey przedsiębiorstw. [W] Zarządzaie fiasami przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. D. Wielgórki, M. Chudzickiego, Wydawictwo Politechiki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, s P. Szczepakowski: Wycea i zarządzaie, op. cit, s A. Jaki, Wycea i kształtowaie wartości przedsiębiorstwa, Oficya Wolters Kluwer Busiess, Kraków 2008, s. 96.

2 DCF teraźiejsza wartość strumieia dochodów pieiężych, wartość dochodowa przedsiębiorstwa CF rok oczekiwae dochody pieięże w roku r stopa dyskotowa koleje lata okresu obliczeiowego RV wartość rezyduala. Przepływy pieięże, jako forma adwyżki fiasowej przedsiębiorstwa, będące bezpośredią podstawą wycey podmiotu, są odzwierciedleiem wszystkich strumiei wpływów i wydatków związaych z fukcjoowaiem przedsiębiorstwa w ciągu kolejych lat okresu obliczeiowego. Ogóla idea przepływów pieiężych jest zgoda z przepływami występującymi w sprawozdaiu fiasowym jako sprawozdaie z przepływu środków pieiężych 10. Metoda zdyskotowaych przyszłych przepływów pieiężych DCF może być rozpatrywaa w dwóch aspektach. Jako wole przepływy przyależe właścicielom FCFE (podejście bezpośredie) lub jako wole przepływy przyależe wszystkim stroom fiasującym FCFF (podejście pośredie). W pierwszym przypadku do obliczeń wykorzystuje się stopę dyskotową wyliczoą jako koszt kapitału akcyjego, atomiast w drugim jako średioważoy koszt kapitału WACC 11. Wole przepływy pieięże ozaczają adwyżki środków pieiezych wygospodarowae przez przedsiębiorstwo i przyależe odpowiedim stroom fiasującym działalość firmy (właścicielom i wierzycielom lub tylko właścicielom). Iaczej moża je azwać, jako środki stawiae do dyspozycji iwestorom już po pokryciu wszystkich wydatków związaych z pooszoymi przez podmiot kosztami i akładami iwestycyjymi. Po ustaleiu wartości wolych przepływów pieiężych FCFF osiągaych przez przedsiębiorstwo w ostatich okresach ich fukcjoowaia, ależy ustalić szczegółową progozę kształtowaia się tych wielkości w astępych latach 12. Możliwości przewidywaia przyszłości przez iwestorów są z założeia ograiczoe. Zmieość waruków gospodarczych powoduje, że okres progozy obejmuje w zależości od stopia stabilizacji ryku kilka do kilkuastu lat. Zwyczajowo przyjęło się w Polsce ustalać okres projekcji fiasowej obejmujący 5 lat, licząc rok pierwszy progozy od dia astępego od daty wycey 13. Ograiczeie długości przyjmowaego okresu progozy do kilku lat przyczyia się do zaiżaia wartości przedsiębiorstwa oraz do zaikięcia od szóstego roku zdolości przedsiębiorstwa do geerowaia dochodów. Jedocześie wskazuje to a zerową wartość tego, co w przedsiebiorstwie pozostaie a końcu ostatiego roku progozy. Dlatego też formuła wyrażająca sumę zdyskotowaych dochodów przedsiębiorstwa z pięciu lat jest uzupełiaa elemetem, który odzwierciedla wartość podmiotu po zakończeiu progozy. Elemet te osi azwę wartości rezydualej Dae fiasowe przedsiębiorstwa objętego wyceą Wyceiay podmiot jest przedsiębiorstwem z sektora poligraficzego. Fukcjouje a ryku od 2004 roku jako spółka z o. o. Spółka dyspouje dużym i dość zróżicowaym majątkiem trwałym i obrotowym. Strukturę aktywów według stau a roku, przedstawia Tabela 1. Tabela 1. Struktura aktywów Aktywa PLN Udział w aktywach ogółem Aktywa trwałe ,55 39% Aktywa obrotowe ,40 zł 61% Razem aktywa ,95 zł 100,00% Wśród aktywów domiują aktywa obrotowe, których udział w całości środków trwałych wyosi 61%. W tabeli 2 zaprezetowao aktywa trwałe spółki, wśród których wyszczególioo rzeczowe aktywa trwałe i iwestycje długotermiowe. Tabela 2. Struktura aktywów trwałych Wyszczególieie PLN Udział w aktywach trwałych Aktywa trwałe ,55 zł 100% 10 A. Jaki, Wycea przedsiębiorstwa. Pomiar i ocea wartości, Kator wydawiczy Zakamycze, Kraków 2000, s E. Maćkowiak, Ekoomicza wartość dodaa, PWE, Warszawa 2009, s G. Gołębiowski, P. Szczepakowski, Aaliza wartości przedsiębiorstwa, Difi, Warszawa 2007, s P. Szczepakowski, Wycea i zarządzaie, op. cit., s A. Jaki, Wycea przedsiębiorstwa, op. cit., s

3 Rzeczowe aktywa trwałe ,55 zł 85% Iwestycje długotermiowe ,00 zł 15% Wśród aktywów trwałych przeważają rzeczowe aktywa trwałe (85%), głowie są to budyki i lokale oraz maszyy i urządzeia. Iwestycje długotermiowe to tylko 15% całości aktywów trwałych, a występują w formie udziałów w iych jedostkach. Przedsiębiorstwo ie posiada wartości iematerialych i prawych. W tabeli 3 przedstawioo aktywa obrotowe spółki. Tabela 3. Struktura aktywów obrotowych Wyszczególieie PLN Udział w aktywach obrotowych Aktywa obrotowe ,40 zł 100% Zapasy 3 881,03 zł 1% Należości krótkotermiowe ,70 zł 74% Iwestycje krótkotermiowe ,16 zł 20% Krótkotermiowe rozliczeia międzyokresowe ,51 zł 5% Wśród aktywów obrotowych domiują ależości krótkotermiowe (74%), głowie z tytułu dostaw i usług, a drugim miejscu zajdują się iwestycje krótkotermiowe (20%) w formie środków pieiężych w baku i kasie. Jeżeli chodzi o źródła fiasowaia aktywów w przedsiębiorstwie to są to zarówo kapitały włase i kapitały obce, co prezetuje tabela 4. Tabela 4. Struktura pasywów PASYWA PLN Struktura Kapitał własy ,30 zł 47% Kapitał obcy ,65 zł 53% Kapitał własy staowi 47% w sumie pasywów, a kapitał obcy 53% i to z iego jest główie fiasowaa działalość przedsiębiorstwa w ostatim roku. W roku 2011 przedsiębiorstwo odotowało stratę w wysokości ,71 zł, podczas gdy w roku poprzedim osiągęło zysk w wysokości ,74 zł. Obie wielkości będą miały wpływ a wartość dochodową przedsiębiorstwa według metody DCF. Do fiasowaia swojej działalości spółka korzysta jedyie z krótkotermiowych źródeł, bowiem ie odotowao w latach 2010 i 2011 zobowiązań długotermiowych. Ich wartości i strukturę procetową prezetuje tabela 5. Tabela 5. Struktura kapitału obcego krótkotermiowego Wyszczególieie PLN Struktura Zobowiazaia krótkotermiowe ,02 zł 100% a) kredyty i pożyczki ,83 zł 59% b) z tytułu dostaw i usług ,61 zł 36% c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i iych świadczeń ,58 zł 5% Wśród kapitału obcego krótkotermiowego przeważają kredyty i pożyczki (59%), a a drugim miejscu są zobowiązaia z tytułu dostaw i usług (36%) i pozostałe 5% to zobowiązaia firmy z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń. 3. Wycea wartości przedsiębiorstwa studium przypadku Spośród możliwych do zastosowaia metod wycey a potrzeby artykułu dokoao wyboru metody dochodowej techiką zdyskotowaych przepływów pieiężych DCF. Daje oa możliwość ocey wartości wyceiaego podmiotu przez pryzmat uzyskiwaych i plaowaych wyików fiasowych. W szacuku wartości dochodowej przedsiębiorstwa X przyjęto okres obliczeiowy = 5 lat tj. od 2012r. do 2016r. łączie z wartością rezydualą po 5 latach fukcjoowaia przedsiębiorstwa. W celu przeprowadzeia wycey przedsiębiorstwa X metodą zdyskotowaych przepływów pieiężych DCF iezbęde jest określeie poziomu przyszłych przepływów pieiężych możliwych do osiągięcia przez przedsiębiorstwo 15. Istota przepływów pieiężych polega a zestawieiu wszystkich strumiei wpływów i wydatków związaych z fukcjoowaiem przedsiębiorstwa w okresie progozy. Na tej podstawie ależy wyzaczyć adwyżkę 15 P. Szczepakowski, Wycea i zarządzaie, op. cit., s. 206.

4 fiasową, która jest bezpośredią podstawą wycey przedsiębiorstwa 16. Jest to sprawozdaie o charakterze dyamiczym, czym w zasadiczy sposób różi się od sprawozdaia z przychodów i kosztów, posiadającym charakter statyczy. Rachuek przepływów pieiężych obejmuje trzy zasadicze grupy wpływów i wydatków przedsiębiorstwa: operacyje, iwestycyje i fiasowe. Strumień operacyjy obejmuje adwyżkę fiasową (zysk etto i amortyzację) i reprezetuje tą sferę działalości przedsiębiorstwa, która powszechie decyduje o jego pozycji rykowej. Strumień iwestycyjy ilustruje działalość przedsiębiorstwa w zakresie zmia substacji majątkowej. Strumień fiasowy reprezetuje źródła fiasowaia bieżącej oraz iwestycyjej działalości przedsiębiorstwa, a rówież ilustruje stopień zaspokojeia oczekiwań udziałowców w aspekcie dywided 17. Przepływy pieięże w latach progozy prezetuje tabela 6. Kluczowym kryterium braym pod uwagę przy oceie wartości przedsiębiorstwa jest określeie kosztu kapitału 18. Jego aaliza oparta jest a mieriku stopy średiego ważoego kosztu kapitału WACC. Jest to łącza, średia wartość wszystkich składików kapitałów używaych w przedsiebiorstwie 19. Koszt kapitału jest podstawowym parametrem w modelu wycey opartym a przyszłym dochodzie, a taki model wybrao dla celów iiejszego opracowaia. Decyduje o o wyceiaej wartości przedsiębiorstwa. Na koszt kapitału składa się koszt kapitału obcego i własego. Dodatkowo o koszcie kapitału decyduje ie tylko wartość, ale także struktura zaagażowaego kapitału 20. Tabela 6. Przepływy pieięże w latach progozy Rachuek przepływów Progoza Progoza Progoza Progoza Progoza Przepływy z działalości operacyjej Wyik fiasowy etto , , , , ,2 Korekty: , , , , ,3 Amortyzacja , , , , ,0 Zmiaa stau zapasów ,2-578,0-592,5-607,3-622,4 Zmiaa stau ależości , , , , ,8 Zmiaa stau ależości długotermi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zmiaa stau zobow. krótkoterm. bez kredytów i pożyczek , , , , ,2 Zmiaa stau RMKc ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Zmiaa stau RMKb 9 535,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Odsetki od kredytów (+) , , , , ,3 Środki pieięże z działalości operacyjej , , , , ,4 Przepływy z działalości iwestycyjej Wpływy/wydatki z tyt. wartości iemater. i prawych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Wpływy/wydatki z tyt. rzeczowego aktywów trwałych , , , , ,1 Wpływy/wydatki z tyt. iwestycji długo- i krótkotermiowych ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Środki pieięże z działalości iwestycyjej , , , , ,1 Przepływy z działalości fiasowej Podwyższeie/zmiejszeie kapitałów własych , , , , ,8 Zaciągięcie/spłata kredytów i pożyczek ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Zmiaa iych zobow. długotermi. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Odsetki od kredytów , , , , ,3 Środki pieięże z działalości fiasowej , , , , ,2 Środki pieięże a początek okresu , , , , ,4 16 A. Jaki, Wycea przedsiębiorstwa, op. cit., s Ibidem, s D. Wielgórka: Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa mającego status zakładu pracy chroioej. Zeszyty Naukowe Uiwersytetu Szczecińskiego r 577 Fiase, Ryki Fiasowe, Ubezpieczeia r 23. Szczeci 2009, s ; S. Gostkowska-Dźwig: Idetyfikacja i weryfikacja determiat wpływających a wartość przedsiębiorstwa a ryku. Zeszyty Naukowe Uiwersytetu Szczecińskiego r 434 Prace Istytutu Ekoomii i Orgaizacji Przedsiębiorstw r 48. Szczeci 2006, s G. Gołębiowski, P. Szczepakowski, Aaliza, op. cit., s H. Zadora, Wycea przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Stowarzyszeie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010, s. 43; E. Maćkowiak, Ekoomicza wartość, op. cit., s ; H. Kościeliak: Orgaizatioal ad Fiacial Aspects of Fuctioig of Polish Compaies. Wydawictwo Politechiki Częstochowskiej, Częstochowa 2008, s. 116; H. Kościeliak: Zadłużeie a ieodsetkowa tarcza podatkowa polskich spółek akcyjych. [W:] Praktycze aspekty pomiaru efektywości. Prace Naukowe Akademii Ekoomiczej we Wrocławiu, praca zbiorowa pod redakcją S. Wrzoska, Wydawictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 179.

5 Zmiaa stau środków pieiężych , , , , ,8 Środki pieięże a koiec okresu , , , , ,6 Źródło: opracowaie włase a podstawie daych przedsiębiorstwa. Formułą obliczeiową jest średioważoy koszt kapitału tzw. wskaźik WACC (Weighted Avarge Cost of Capital), co ozacza, iż przy jego kalkulacji wykorzystuje się wagi, którymi są udziały poszczególych składików kapitału w całości kapitału zaiwestowaego w firmie. Wagi te są często wyzaczoe w oparciu o jego rykową wartość. W przypadku podziału kapitału firmy a dwa główe składiki, tj. kapitał własy i obcy, taką formułę moża zapisać jako 21 : r WACC = r w Gdzie: r WACC stopa dyskotowa, średi ważoy koszt kapitału; r w koszt kapitału własego (wymagaa stopa zwrotu); r o koszt kapitału obcego, koszt długu; K w kapitał własy; K o kapitał obcy; K c kapitał całkowity (K w + K o ); T stopa podatku dochodowego. K w K c K + r o o (1-T) Kc Dla daego przedsiębiorstwa określoo stopę dyskota jako średi ważoy koszt kapitału 10,4 %, co przedstawia tabela 7. Tabela 7. Określeie stopy dyskota Wyszczególieie 2012 rok Źródło: opracowaie włase. Stopa wola od ryzyka 3,9% Premia rykowa 5,0% Koszt kapitału własego 12,9% Koszt długu po uwzględieiu podatku 5,7% Wartość kapitału własego ,0 PLN Wartość długu ,0 PLN Udział kapitału własego 64,5% Udział długu 35,5% Średioważoy koszt kapitału (WACC) 10,4% W metodzie dochodowej wycey przedsiębiorstwa kolejym ważym czyikiem, który wpływa a wartość bieżącą podmiotu jest wycea jego wartości końcowej, tzw. rezydualej. Jak podaje P. Szczepakowski 22 koieczość poprawego oszacowaia tego składika wycey wyika stąd, iż wartość rezyduala w około 70% kształtuje bieżącą wartość przedsiębiorstwa, podczas gdy szczegółowa progoza przepływów pieiężych, dotycząca pięciu lat, oddziaływuje tylko w 30% a wyik szacuku wycey. Wartość rezyduala wyrażaa jest wartością, jaką przedsiębiorstwo będzie miało po zakończeiu okresu progozy dochodów. Wartość rezydualą określa się przy założeiu, że po zakończeiu okresu progozy, wyceiae przedsiębiorstwo będzie posiadało jeszcze pewą wartość 23. Na podstawie tego założeia wartość rezydualą obliczoo według wzoru 24 : CF RV = 5 r gdzie: r - stopa dyskotowa CF 5 - cash flows z ostatiego roku projekcji 21 J. Różański, Iwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Wydawictwo Uiwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 78; A. Jaki: Wycea przedsiębiorstwa, op. cit., 99; K. Marciek, Fiasowa ocea przedsięwzięć iwestycyjych przedsiębiorstw, Wydawictwo Akademii Ekoomiczej w Katowicach, Katowice 2002, s P. Szczepakowski, Wycea i zarządzaie, op. cit., s M. Prystupa, Wycea ieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, Alma Mer Wyższa Szkoła Ekoomicza, Warszawa 2008, s W. Rogowski, Rachuek efektywości przedsięwzięć iwestycyjych, Wydawictwo Oficya Ekoomicza, Kraków 2004, s ; J. Pawłowski, Metodyka ocey efektywości fiasowej przedsięwzięć gospodarczych, Wydawictwo Uiwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 62.

6 Wartość rezyduala wyliczoa tą metodą wskazuje a możliwość dalszej stabilizacji dochodów w kolejych latach. Jest to metoda kapitalizacji dochodu, która za podstawę bierze wyiki z ostatiego roku progozy. Metoda kapitalizacji dochodu pozwala oszacować wartość rezydualą a podstawie teorii rety wieczystej, zgodie z tym została obliczoa a podstawie ostatiego progozowaego przepływu pieiężego etto i stopy dyskotowej dla ostatiego okresu progozy 25. Wyliczoą wartość rezydualą dla wyceiaego przedsiębiorstwa X przedstawioo w tabeli 8. Tabela 8. Wartość rezyduala Przepływy pieięże w ostatim roku progozy PLN Stopa dyskotowa dla ostatiego okresu progozy Wartość rezyduala PLN ,1 10,0% ,0 Źródło: opracowaie włase. Suma zdyskotowaych wpływów etto w aalizowaym okresie czasu powiększoa o zdyskotowaą wartość pozostałą staowi wartość Spółki z wartością rezydualą obliczoą metodą dochodową. W tabeli 9 zawarto obliczeia wartości Spółki X metodą zdyskotowaych przepływów pieiezych DCF (wartość dochodowa). Przedstawioo 5-leti okres progozy obejmujący lata Na pierwszym miejscu oszacowao wielkość wyiku fiasowego z działalości operacyjej (EBIT), który jest zyskiem przed odjęciem odsetek, prowizji i opłat oraz podatku dochodowego. Przy wyceie metodą DCF oblicza się podatek dochodowy od wcześiej ustaloego wyiku EBIT, ie bierze atomiast pod uwagę zysku brutto w tym miejscu. Kolejym elemetem jest wyik operacyjy skorygoway o podatek (NOPLAT). Tabela 9. Wartość dochodowa Spółki X WYSZCZEGÓLNIENIE Progoza Progoza Progoza Progoza Progoza Progoza 1. Wyik z działalości operacyjej (EBIT) , , , , ,5 2. Podatek od wyiku EBIT 0,0 0, , , ,4 3. Wyik operacyjy skorygoway o podatek (NOPLAT) , , , , ,2 4. Amortyzacja , , , , ,0 5. Nakłady iwestycyje (CAPEX) , , , , ,1 6. Zmiaa kapitału obrotowego , , , , ,0 7. Wole przepływy pieięże FCFF , , , , ,1 8. Ważoy koszt kapitału (WACC) 10,4% 10,4% 10,0% 10,0% 10,0% 9. Wskaźik dyskotowy 0,9061 0,8210 0,7466 0,6788 0, Stopa wzrostu FCF po 2014 roku 1,0% 11. Wartość rezyduala po 2014 roku ,0 12. Zdyskotowae wole przepływy pieięże DCF , , , , , ,9 13. DCF rosąco , , , , , Wartość przedsiębiorstwa z wycey ,0 PLN Źródło: opracowaie włase a podstawie daych przedsiębiorstwa. Następie przy wyliczeiu wzięto pod uwagę wielkość amortyzacji w kolejych latach progozy, wartość akładów iwestycyjych oraz zachodzące zmiay w kapitale obrotowym etto. Przy wyliczaiu wartości rezydualej przyjęto stałą stopę wzrostu 1%. Według wycey metodą zdyskotowaych przepływów pieiężych FCF wartość przedsiębiorstwa X oszacowao a poziomie ,0 zł, przy założeiu kotyuowaia obraej strategii rozwoju. 4. Podsumowaie W iiejszym artykule skupioo się tylko a wartości dochodowej, jedak wyik wycey ie powiie być wyikiem ostateczym, przesądzającym o wartości przedsiębiorstwa. Wycea wartości Spółki z zastosowaiem metody DCF pozwoliła określić jej wartość dochodową w wysokości ,00 PLN. Niestety metoda ta ie bierze pod uwagę wartości bilasowych spółki, które mają wpływ a jej fukcjoowaie w przyszłości i jedocześie a jej wartość. Uzyskay wyik, aby móc staowić podstawę rozmów z potecjalymi iwestorami, powiie zostać skorygoway z zastosowaiem majątkowych metod wycey wartości, z których ajczęściej stosowaą jest metoda skorygowaych aktywów etto. Otrzymując wartość dochodową i majątkową ależałoby skorzystać dodatkowo z metod mieszaych wycey przedsiębiorstw. Kocepcja stosowaia metod mieszaych opiera się a podstawowym założeiu, że dochody Spółki są geerowae dzięki zaiwestowaemu kapitałowi w postaci majątku firmy (budyków, maszy i urządzeń itd.) 25 J. Pawłowski, Metodyka, op. cit., s. 65; W. Rogowski, Rachuek efektywości, op. cit., s

7 oraz pewej wartości iematerialej, wyikającej z jej (Spółki) reputacji. Odzwierciedleiem wartości reputacji Spółki jest zgodie z tą kocepcją adwyżka jego wartości dochodowej ad wartością majątkową. Nadwyżka ta ie jest w ramach metod mieszaych uwzględiaa w całości, lecz podlega określoej procedurze wartościowaia. Nadwyżka reputacyja może być dodatia (goodwill) lub ujema (badwill). Ujema reputacja będzie powodowała obiżeie się wartości Spółki w stosuku do jego wartości majątkowej a dodatia spowoduje jej wzrost. Literatura 1. Ekoomiczo-fiasowe aspekty fukcjoowaia przedsiębiorstw, raca zbiorowa pod red. Mirosława Czapki, Wydawictwo Wyższej Szkoły Ekoomiczej i Admiistracji w Bytomiu, Bytom Gołębiowski G., Szczepakowski P., Aaliza wartości przedsiębiorstwa, Difi, Warszawa Gostkowska-Dźwig S.: Idetyfikacja i weryfikacja determiat wpływających a wartość przedsiębiorstwa a ryku. Zeszyty Naukowe Uiwersytetu Szczecińskiego r 434 Prace Istytutu Ekoomii i Orgaizacji Przedsiębiorstw r 48. Szczeci Jaki A., Wycea i kształtowaie wartości przedsiębiorstwa, Oficya Wolters Kluwer Busiess, Kraków Jaki A., Wycea przedsiębiorstwa. Pomiar i ocea wartości, Kator Wydawiczy Zakamycze, Kraków Kościeliak H.: Orgaizatioal ad Fiacial Aspects of Fuctioig of Polish Compaies. Wydawictwo Politechiki Częstochowskiej, Częstochowa Machała R., Zarządzaie fiasami i wycea firmy, UNIMEX, Wrocław Maćkowiak E., Ekoomicza wartość dodaa, PWE, Warszawa Mączyńska E., Wycea przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody, Stowarzyszeie Księgowych w Polsce, Warszawa Marciek K., Fiasowa ocea przedsięwzięć iwestycyjych przedsiębiorstw, Wydawictwo Akademii Ekoomiczej w Katowicach, Katowice Pawłowski J., Metodyka ocey efektywości fiasowej przedsięwzięć gospodarczych, Wydawictwo Uiwersytetu Łódzkiego, Łódź Praktycze aspekty pomiaru efektywości. Prace Naukowe Akademii Ekoomiczej we Wrocławiu, praca zbiorowa pod redakcją S. Wrzoska, Wydawictwo AE we Wrocławiu, Wrocław Prystupa M., Wycea ieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, Alma Mer Wyższa Szkoła Ekoomicza, Warszawa Rogowski W., Rachuek efektywości przedsięwzięć iwestycyjych, Wydawictwo Oficya Ekoomicza, Kraków Różański J., Iwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Wydawictwo Uiwersytetu Łódzkiego, Łódź Sierpińska J., Leśiewski M.A., Pomiar wartości przedsiębiorstwa a praktyka gospodarcza, Wydawictwo Uiwersytetu Humaistyczo- Przyrodiczego Jaa Kochaowskiego, Kielce Szczepakowski P., Wycea i zarządzaie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa Wielgórka D.: Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa mającego status zakładu pracy chroioej. Zeszyty Naukowe Uiwersytetu Szczecińskiego r 577 Fiase, Ryki Fiasowe, Ubezpieczeia r 23. Szczeci Zarządzaie fiasami przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. D. Wielgórki i M. Chudzickiego, Wydawictwo Politechiki Częstochowskiej, Częstochowa Zadora H., Wycea przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Stowarzyszeie Księgowych w Polsce, Warszawa Zarządzaie wartością firmy, praca zbiorowa pod red. A. Hermaa i A. Szablewskiego, POLTEXT, Warszawa 1999.

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012)

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012) Ekoomicze aspekty budowy biogazowi i dystrybucji biogazu Michał Księżakowski Project Maager (Kraków, 17.02.2012) Czyiki warukujące budowę biogazowi Uwarukowaia Ekoomicze Prawe Techologicze Aspekty Prawe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ PODSTAWY MATEMATYKI INANSOWEJ WZORY I POJĘCIA PODSTAWOWE ODSETKI, A STOPA PROCENTOWA KREDYTU (5) ODSETKI OD KREDYTU KWOTA KREDYTU R R- rocza stopa oprocetowaia kredytu t - okres trwaia kredytu w diach

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja inwestycji materialnych ze względu na ich cel:

Klasyfikacja inwestycji materialnych ze względu na ich cel: Metodologia obliczeia powyższych wartości Klasyfikacja iwestycji materialych ze względu a ich cel: mające a celu odtworzeie środków trwałych lub ich wymiaę w celu obiżeia kosztów produkcji, rozwojowe:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

3.1. Charakterystyka próby oraz metodyka badań

3.1. Charakterystyka próby oraz metodyka badań Praktyka polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzaia majątkiem obrotowym 201 3. Praktyka polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzaia majątkiem obrotowym i jego wpływu a proces kreowaia wartości przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Efektywność projektów inwestycyjnych. Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych

Efektywność projektów inwestycyjnych. Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych Efekywość projeków iwesycyjych Saycze i dyamicze meody ocey projeków iwesycyjych Źródła fiasowaia Iwesycje Rzeczowe Powiększeie mająku rwałego firmy, zysk spodzieway w dłuższym horyzocie czasowym. Fiasowe

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa Przychody zakładów ubezpieczeń Przychody i wydatki zakładów ubezpieczeń Składka ubezpieczeiowa 60-95 % Przychody z lokat 5-15 % Przychody z reasekuracji 5-30 % Wydatki zakładów ubezpieczeń Odszkodowaia

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Okresy i stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych

Okresy i stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych Ekoomia Meedżerska 2009, r 5, s. 45 62 Marek Łukasz Michalski* Okresy i stopy zwrotu akładów iwestycyjych w oceie efektywości iwestycji rzeczowych 1. Wprowadzeie Podstawowym celem przedsiębiorstwa, w długim

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ] Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLVII Egzami dla Aktuariuszy z 6 paździerika 2008 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut . Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa Matematyka fiasowa 8.05.0 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy LX Egzami dla Aktuariuszy z 8 maja 0 r. Część I Matematyka fiasowa WERJA EU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna. Wykład 2 Analiza bilansu. K. Mazur, prof. UZ

Analiza ekonomiczna. Wykład 2 Analiza bilansu. K. Mazur, prof. UZ Analiza ekonomiczna Wykład 2 Analiza bilansu Plan wykładu Istota danych zasobowych Aktywa a rozwój przedsiębiorstwa Analiza sytuacji majątkowej Analiza sytuacji kapitałowej Pozioma analiza bilansu Dane

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Analiza wyniku finansowego - analiza wstępna

Analiza wyniku finansowego - analiza wstępna Aalza wyku fasowego - aalza wstępa dr Potr Ls Welkość wyku fasowego determuje: etowość przedsęborstwa Welkość podatku dochodowego Welkość kaptałów własych Welkość dywded 1 Aalza wyku fasowego ma szczególe

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

ZARZĄDZANIE FINANSAMI STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI W POZNANIU ZARZĄDZANIE FINANSAMI WYBRANE ZAGADNIENIA (1/2) DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - 1 SPIS TREŚCI 1. RYZYKO W ZARZĄDZANIU FINANSAMI... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y Zadaie. Łącza wartość szkód z pewego ubezpieczeia W = Y + Y +... + YN ma rozkład złożoy Poissoa z oczekiwaą liczbą szkód rówą λ i rozkładem wartości pojedyczej szkody takim, że ( Y { 0,,,3,... }) =. Niech:

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ- MŁODZI RAZEM" 09-533 GRZYBÓW 1/2 0000216768 BILANS sporządzony na dzień: 2016-12-31 AKTYWA Stan na 2016-01-01 2016-12-31 A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA LIGA BIZNESOWA CASE BIZNESOWY: PODSTAWY ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ SZACUNKI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZADANIE BIZNESOWE NR 5

ŚLĄSKA LIGA BIZNESOWA CASE BIZNESOWY: PODSTAWY ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ SZACUNKI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZADANIE BIZNESOWE NR 5 ŚLĄSKA LIGA BIZNESOWA CASE BIZNESOWY: PODSTAWY ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ SZACUNKI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZADANIE BIZNESOWE NR 5 Pierwszym etapem prac jest określeie polityki ceowej i progoz sprzedaży (wypełij

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pogorzelski Materiały pomocnicze do studiowania przedmiotu FINANSE PRZEDSIEBIORSTWA

Andrzej Pogorzelski Materiały pomocnicze do studiowania przedmiotu FINANSE PRZEDSIEBIORSTWA . CHARAKTERYSTYKA PIENIĄDZA JAKO TWORZYWA FINANSÓW.. Fukcje pieiądza Najwygodiejszym sposobem defiiowaia pieiądza jest wymieieie jego główych, klasyczych fukcji. I tak pieiądz jest: mierikiem wartości

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I ANALIZA DANYCH

STATYSTYKA I ANALIZA DANYCH TATYTYKA I ANALIZA DANYCH Zad. Z pewej partii włókie weły wylosowao dwie próbki włókie, a w każdej z ich zmierzoo średicę włókie różymi metodami. Otrzymao astępujące wyiki: I próbka: 50; średia średica

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa)

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa) Zał. nr 1 do SWI Założenia projekcji finansowej dla celów przeprowadzenia analizy finansowej projektu inwestycyjnego Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa) Wyszczególnienie/Pozycja Stawka/Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Agenda Źródła danych o majątku przedsiębiorcy Podstawowe elementy sprawozdania finansowego Bilans kluczowe pozycje pasywów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUDHU SOLIDARNOŚĆ Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe należności i środki pieniężne Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie kapitałowe Cz.II

Budżetowanie kapitałowe Cz.II Budżetowanie kapitałowe Cz.II Czynnik: dyskontujący Metoda liczenia kapitalizujący (4.1.1) kapitału gdzie: WACC średni ważony koszt kapitału, z liczba źródeł kapitału, w i udział i tego źródła w całości

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia "Ogród Nadziei" Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych zobowiązania

Bardziej szczegółowo