Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik ustawieñ ogólnych"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników za pomocà funkcji faksu/skanera Inne narzêdzia uåytkownika Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo dostêpnym miejscu do wykorzystania w przyszâoãci. Bezpieczne i prawidâowe korzystanie z urzàdzenia wymaga wczeãniejszego zapoznania siê z Zasadami bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu".

2 Wprowadzenie Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje i wskazówki dotyczàce obsâugi tego urzàdzenia i korzystania z niego. Przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy dokâadnie przeczytaæ niniejszy podrêcznik dla swojego bezpieczeñstwa i wâasnych korzyãci. Podrêcznik ten naleåy trzymaæ w âatwo dostêpnym miejscu, umoåliwiajàcym szybkie przejrzenie go. Waåne Zawartoãæ tego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedzenia. W åadnym wypadku firma nie bêdzie odpowiedzialna za szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe spowodowane przez obsâugê lub uåycie tego urzàdzenia. Uwagi: Na niektórych ilustracjach w tym podrêczniku wyglàd urzàdzenia moåe róåniæ siê nieco od wyglàdu posiadanego urzàdzenia. W niektórych krajach pewne opcje mogà byæ niedostêpne. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego dystrybutora. W zaleånoãci od kraju niektóre moduây mogà byæ opcjonalne. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego dystrybutora. Ostrzeåenie: Uåycie urzàdzenia oraz modyfikowanie procedur opisanych w tym podrêczniku lub wykonywanie procedur innych niå opisane moåe groziæ napromieniowaniem. Uwagi: Na dalszych stronach podrêcznika nie bêdà wymieniane nazwy modelu urzàdzenia. Przed przystàpieniem do czytania podrêcznika naleåy ustaliæ typ urzàdzenia. Typ 1: 35 kopii/minutê (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Typ 2: 45 kopii/minutê (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) W niektórych krajach pewne typy urzàdzeñ mogà nie byæ dostêpne. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego dystrybutora. W tym podrêczniku znaleäæ moåna dwa rodzaje miar. W przypadku tego urzàdzenia naleåy uåywaæ wersji metrycznej.

3 Podrêczniki do tego urzàdzenia Naleåy uåywaæ podrêczników wâaãciwych dla czynnoãci jakie majà byæ wykonane przy pomocy urzàdzenia. Waåne Noãniki, na których dostêpne sà podrêczniki róånià siê, w zaleånoãci od podrêcznika. Wersje drukowana i elektroniczna podrêcznika majà tê samà zawartoãæ. Do przeglàdania podrêczników w formacie plików PDF konieczny jest program Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader. W zaleånoãci od kraju, mogà byæ dostêpne podrêczniki w formacie HTML. Do ich przeglàdania wymagana jest zainstalowana przeglàdarka internetowa. Informacje o urzàdzeniu Przed uåyciem urzàdzenia naleåy przeczytaæ Zasady bezpieczeñstwa znajdujàce siê w tym podrêczniku. Ten podrêcznik zawiera wprowadzenie do funkcji urzàdzenia. Zawiera równieå objaãnienia panelu operacyjnego, procedury przygotowawcze do uåytkowania urzàdzenia, instrukcje wprowadzania tekstu oraz instalacji doâàczonych pâyt CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych W tym podrêczniku omówione zostaây ustawienia Narzêdzi uåytkownika oraz Ksiàåka adresowa i zwiàzane z nià procedury, takie jak rejestrowanie numerów faksu, adresów oraz kodów uåytkownika. W podrêczniku znajdujà siê równieå objaãnienia, jak naleåy podâàczyæ urzàdzenie. Rozwiàzywanie problemów Zawiera wskazówki jak rozwiàzywaæ najczêãciej wystêpujàce problemy oraz objaãnienia dotyczàce wymiany papieru, toneru i innych materiaâów eksploatacyjnych. Podrêcznik bezpieczeñstwa Ten podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Objaãnia on funkcje ochrony, których administratorzy mogà uåyæ w celu ochrony przed modyfikacjà danych lub w celu zapobieåenia nieautoryzowanemu uåyciu urzàdzenia. W tym podrêczniku znaleäæ moåna takåe procedury dotyczàce rejestrowania administratorów, a takåe ustawiania autoryzacji uåytkowników iadministratorów. Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Objaãnia funkcje i operacje kopiarki/serwera dokumentów. W podrêczniku znajdujà siê równieå objaãnienia jak naleåy umieszczaæ oryginaây. i

4 Poradnik faksowania Objaãnia funkcje i operacje faksu. Poradnik drukowania Objaãnia funkcje i operacje drukarki. Poradnik skanowania Objaãnia funkcje i operacje skanera. Podrêcznik sieciowy Objaãnia konfiguracjê i obsâugê urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym oraz uåywanie dostarczonego oprogramowania. Ten podrêcznik obejmuje wszystkie modele i dlatego zawiera opis funkcji i ustawieñ, które mogà nie byc dostêpne w posiadanym modelu urzàdzenia. Obrazy, ilustracje i obsâugiwane systemy operacyjne mogà siê w nieco róåniæ od tych wymienionych dla posiadanego modelu. Inne podrêczniki Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania Dodatek PostScript 3 Dodatek UNIX Podrêczniki oprogramowania DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji DeskTopBinder - Wprowadzenie Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link Uwaga Dostarczane podrêczniki dotyczà okreãlonych typów urzàdzenia. Aby uzyskaæ "Dodatek UNIX", naleåy odwiedziæ naszà stronê www lub skonsultowaæ siê z autoryzowanym sprzedawcà. "Dodatek PostScript 3" oraz "Dodatek UNIX" obejmuje opisy funkcji i ustawieñ, które mogà nie odpowiadaæ posiadanemu modelowi. Nazwa produktu DeskTopBinder Lite i DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 i ScanRouter EX Enterprise *1 Nazwa ogólna DeskTopBinder Oprogramowanie dostarczajàce ScanRouter *1 Opcjonalnie ii

5 SPIS TREÃCI Podrêczniki do tego urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Wyãwietlacz panela...2 Dostêp do menu Narzêdzia uåytkownika...3 Zmiana ustawieñ domyãlnych...3 Zamykanie Narzêdzi uåytkownika...4 Ochrona menu Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsów...5 Podâàczanie do interfejsu sieci Ethernet...6 Podâàczanie do interfejsu USB...8 Podâàczanie do interfejsu IEEE Podâàczanie do interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN)...10 Ustawienia sieciowe...13 Ustawienia niezbêdne do korzystania z drukarki / LAN-Fax...13 Ustawienia wymagane dla funkcji faksu internetowego...15 Ustawienia niezbêdne do korzystania z funkcji Ustawienia wymagane do korzystania z funkcji Skanowania do folderu...22 Ustawienia wymagane do korzystania z sieciowego skanera dostarczania Ustawienia wymagane do korzystania ze skanera sieciowego TWAIN...26 Ustawienia wymagane do korzystania z serwera dokumentów...28 Uåywanie programów narzêdziowych do wprowadzania ustawieñ sieciowych...31 Podâàczanie urzàdzenia do linii telefonicznej i telefonu...40 Podâàczanie do linii telefonicznej...40 Wybieranie typu linii Ustawienia systemowe Funkcje ogólne...43 Ustawienia tacy wyjãciowej...45 Ustawienia kasety na papier...46 Ustawienia zegara...49 Ustawienia interfejsu...51 Sieæ...51 Interfejs równolegây...54 IEEE b...55 Drukuj listê...56 Przesyâanie pliku...57 Narzêdzia administratora...64 Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ serwer LDAP...71 Rejestracja serwera LDAP...72 iii

6 3. Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje ogólne...77 Wspóâczynnik reprodukcji...83 Edycja...85 Stempel...90 Numeracja w tle...90 Predefiniowany stempel...90 Stemp.uåytk Datownik...92 Numerowanie stron...93 Wejãcie/Wyjãcie...94 Ustawienia dla serwera dokumentów Funkcje faksu Ustawienia ogólne/regulacja...97 Ustawienia odbioru Ustawienia Ustawienia IP-Fax Narzêdzia administratora Rejestrowanie informacji o faksie Rejestrowanie informacji o faksie Zmienianie informacji o faksie Usuwanie informacji o faksie Zapisywanie, zmienianie i usuwanie autodokumentu Zapisywanie i zmienianie autodokumentu Usuwanie autodokumentu Rejestrowanie, zmienianie i usuwanie rozmiaru skanowania Usuwanie rozmiaru skanowania Przekazywanie Rejestrowanie odbiorcy koñcowego Zamykanie funkcji przekazywania Znak przekazywania Ustawienia parametrów Zmienianie parametrów uåytkownika Drukowanie listy parametrów uåytkownika Odrêbne traktowanie nadawców specjalnych Odbiór autoryzowany Przekazywanie Liczba wydruków odebranego pliku Drukowanie dwustronne Blokada pamiêci Kaseta na papier Rejestrowanie/Zmienianie nadawców specjalnych Rejestrowanie ustawieñ poczàtkowych dla nadawcy specjalnego Usuwanie nadawcy specjalnego Drukowanie listy nadawców specjalnych iv

7 Ustawienia skrzynki Rejestrowanie/Zmienianie skrzynek osobistych Usuwanie skrzynek osobistych Rejestrowanie/Zmienianie skrzynek informacyjnych Usuwanie skrzynek informacyjnych Rejestrowanie/Zmienianie skrzynek transferowych Usuwanie skrzynek transferowych Drukowanie listy skrzynek Zapisywanie i drukowanie odebranych dokumentów Adres raportu odbioru Funkcje drukarki Drukowanie listy/testu Drukowanie strony konfiguracyjnej Obsâuga System Interfejs hosta Menu PCL Menu PS Menu PDF Funkcje skanera Ustawienia skanowania Ustawienia listy odbiorców Ustawienia wysyâania Rejestrowanie adresów i uåytkowników za pomocà funkcji faksu/skanera Ksiàåka adresowa Zarzàdzanie nazwami w ksiàåce adresowej Wysyâanie faksu przez szybkie wybieranie Wysyâanie wiadomoãci przez szybkie wybieranie Wysyâanie zeskanowanych plików bezpoãrednio do wspóâdzielonego folderu Zapobieganie nieautoryzowanemu dostêpowi z urzàdzenia do wspóâdzielonych folderów Zarzàdzanie uåytkownikami i wykorzystaniem urzàdzenia Rejestrowanie nazw Rejestrowanie nazw Zmiana zarejestrowanej nazwy Usuwanie zarejestrowanej nazwy Informacje autoryzacji Rejestracja kodu uåytkownika Zmiana kodu uåytkownika Usuwanie kodu uåytkownika Wyãwietlanie licznika dla kaådego uåytkownika Drukowanie licznika dla kaådego uåytkownika Drukowanie licznika dla wszystkich uåytkowników Zerowanie liczby kopii v

8 Odbiorca faksu Odbiorca faksu Odbiorca IP-Fax odbiorcy Rejestrowanie adresu odbiorcy Zmiana adresu odbiorcy Usuwanie adresu odbiorcy Rejestrowanie folderów Âàczenie przez SMB Âàczenie przez FTP Âàczenie za pomocà protokoâu NCP Rejestrowanie nazw w grupie Rejestrowanie grupy Rejestrowanie nazw w grupie Dodawanie grupy do innej grupy Wyãwietlanie nazw zarejestrowanych w grupie Usuwanie nazwy z grupy Usuwanie grupy z innej grupy Zmiana nazwy grupy Usuwanie grupy Rejestrowanie kodu ochrony Rejestrowanie kodu ochrony dla jednego uåytkownika Rejestrowanie kodu ochrony uåytkownika grupy Rejestrowanie åàdania transferu Rejestrowanie stacji transferowej / Stacji odbiorczej Zmienianie stacji transferowej / Stacji odbiorczej Usuwanie stacji transferowej / Stacji odbiorczej Rejestrowanie autoryzacji SMTP i LDAP Autoryzacja SMTP Autoryzacja LDAP Inne narzêdzia uåytkownika Zmiana jêzyka wyãwietlacza Informacje Licznik Wyãwietlanie licznika ogólnego Zaâàcznik Prawa autorskie expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) vi

9 RSA BSAFE Open SSL Open LDAP INDEKS vii

10 viii

11 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W tym podrêczniku uåyte zostaây nastêpujàce symbole: Oznacza waåne uwagi odnoãnie bezpieczeñstwa. Ignorowanie tych uwag moåe spowodowaæ powaåne obraåenia lub ãmieræ. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Znajdujà siê one w sekcji Zasady bezpieczeñstwa w rozdziale Informacje o urzàdzeniu". Oznacza waåne uwagi odnoãnie bezpieczeñstwa. Ignorowanie tych uwag moåe spowodowaæ drobne lub umiarkowane obraåenia lub zniszczenie urzàdzenia lub mienia. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Znajdujà siê one w sekcji Zasady bezpieczeñstwa w rozdziale Informacje o urzàdzeniu". Wskazuje punkty na które trzeba zwróciæ uwagê podczas uåytkowania urzàdzenia oraz objaãnienia prawdopodobnych przyczyn zaciêcia papieru, uszkodzenia oryginaâów dokumentów lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Wskazuje dodatkowe wyjaãnienia funkcji urzàdzenia oraz instrukcje usuwania bâêdów uåytkownika. Ten symbol umieszczany jest na koñcu rozdziaâów. Wskazuje on gdzie moåna znaleäæ wiêcej odpowiednich informacji. [] Wskazuje nazwy przycisków, które pojawiajà siê na wyãwietlaczu panelu operacyjnego urzàdzenia. {} Wskazuje nazwy przycisków na panelu operacyjnym urzàdzenia. 1

12 Wyãwietlacz panela Wyãwietlacz panelu wskazuje stan urzàdzenia, komunikaty o bâêdach i menu funkcji. Wyãwietlone nazwy funkcji sâuåà jako przyciski wyboru. Danà funkcjê wybiera siê przez lekkie naciãniêcie przycisku. Element wybrany lub okreãlony na wyãwietlaczu panela zostaje podãwietlony w taki sposób:. Nie moåna uåywaæ przycisków przedstawionych w postaci. Waåne Wstrzàs lub dziaâanie siây wiêkszej niå 30 N (okoâo 3 kg) spowoduje uszkodzenie wyãwietlacza panela. Aby zostaâ wyãwietlony nastêpny ekran, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}, zostanie wyãwietlone menu Narzêdzia Uåytkownika a nastêpnie naciãnij przycisk [Ustawienia systemu]. Na przykâadzie ekranu menu Ustawieñ systemowych, w tym rozdziale objaãniono korzystanie z wyãwietlacza panela urzàdzenia. PL ARM002S 1. Wyãwietlane sà karty menu dla róånych ustawieñ. Aby zostaâo wyãwietlone ustawienie, które ma byæ okreãlone lub zmienione naleåy nacisnàæ odpowiednià kartê menu. 2. Wyãwietlana jest lista ustawieñ. Aby okreãliæ lub zmieniæ ustawienie, naciãnij odpowiedni przycisk na liãcie. 3. Aby zamknàæ menu Narzêdzia uåytkownika, naciãnij ten przycisk. 2

13 Dostêp do menu Narzêdzia uåytkownika W tej czêãci opisano sposób otwierania Narzêdzi uåytkownika. Narzêdzia uåytkownika umoåliwiajà zmianê lub ustawienie wartoãci domyãlnych. Uwaga Operacje dotyczàce ustawieñ systemowych róånià siê od normalnych operacji. Narzêdzia uåytkownika naleåy zawsze zamykaæ po zakoñczeniu pracy. Wszelkie zmiany dokonane za pomocà narzêdzi uåytkownika sà aktywne nawet po wyâàczeniu gâównego wyâàcznika zasilania, przeâàcznika operacyjnego lub po naciãniêciu przycisku {Oszczêdzanie energii} lub {Kasowanie ustawieñ}. Ustawienia domyãlne pokazano pogrubionym drukiem. Zajrzeæ do instrukcji... str. 4 Zamykanie Narzêdzi uåytkownika Zmiana ustawieñ domyãlnych Ten rozdziaâ opisuje zmienianie ustawieñ Narzêdzi uåytkownika. Waåne Jeåeli okreãlono opcjê Zarzàdzanie autoryzacjà administratora, skontaktuj siê zadministratorem. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. ZCAS100E B Wybierz menu. Aby zmieniæ ustawienia systemowe, naciãnij [Ustawienia systemu]. Aby zmieniæ funkcje kopiarki/serwera dokumentów, naciãnij [Kopiarka/Ustawienia serwera dokumentów]. Aby zmieniæ funkcje faksu, naciãnij [Ustawienia faksu]. Aby zmieniæ funkcje drukarki, naciãnij [Funkcje drukarki]. Aby zmieniæ funkcje skanera, naciãnij [Ustaw. skanera]. Aby zmieniæ jêzyk uåywany na wyãwietlaczu, naciãnij [Français]. Aby sprawdziæ numery telefonów uåywane w przypadku napraw lub zamówiæ materiaây eksploatacyjne, naciãnij [Informacje]. Aby sprawdziæ licznik, naciãnij [Licznik]. C Wybierz narzêdzie uåytkownika, które chcesz zmieniæ. 3

14 D Zmieñ ustawienia, postêpujàc zgodnie z instrukcjami na wyãwietlaczu, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Uwaga Aby anulowaæ zmiany dokonanych ustawieñ i powróciæ do ekranu poczàtkowego, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Zajrzeæ do instrukcji... str. 43 Ustawienia systemowe str. 77 Funkcje kopiarki/serwera dokumentów str. 97 Funkcje faksu str. 179 Funkcje drukarki str. 193 Funkcje skanera str. 281 Inne narzêdzia uåytkownika Zamykanie Narzêdzi uåytkownika Ta sekcja opisuje sposób zamykania Narzêdzi uåytkownika. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. ZCAS100E Uwaga Narzêdzia uåytkownika moåna równieå zamknàæ przez naciãniêcie przycisku [Wyjãcie]. Ochrona menu Opcja Ochrona menu umoåliwia zapobieganie zmianom narzêdzi uåytkownika przez nieautoryzowanych uåytkowników. Opcjê tê moåna okreãliæ dla kaådego z nastêpujàcych menu narzêdzi uåytkownika. Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, skontaktuj siê z administratorem. 4

15 1. Podâàczanie urzàdzenia Ten rozdziaâ opisuje w jaki sposób naleåy podâàczyæ urzàdzenie do sieci i okreãliæ ustawienia sieciowe. Podâàczanie do interfejsów W tej czêãci opisano sposób identyfikacji interfejsu urzàdzenia i podâàczenia go odpowiednio do ãrodowiska sieciowego. PL ATX002S 1. Port IEEE 1284 (opcjonalny) Port do podâàczania kabla interfejsu IEEE Port USB 2.0 Port do podâàczania kabla interfejsu USB Port 10BASE-T/100BASE-TX Port do podâàczania kabla 10BASE-T lub 100BASE-TX 4. Port bezprzewodowej sieci LAN (opcjonalny) Port do korzystania z bezprzewodowej sieci LAN Uwaga Nie moåna zainstalowaæ dwóch lub wiêcej nastêpujàcych opcji: pâyta bezprzewodowej sieci LAN IEEE b, karta interfejsu IEEE 1284, Bluetooth, konwerter formatów pliku. 5

16 Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsu sieci Ethernet 1 W tej czêãci opisano sposób podâàczenia kabla 10BASE-T lub 100BASE-TX do interfejsu Ethernet. Waåne Jeãli gâówny wyâàcznik zasilania jest wâàczony, wyâàcz go. A Umieãæ rdzeñ ferrytowy, dostarczony wraz z urzàdzeniem, na koñcu kabla sieci Ethernet. AJL014S B Naleåy upewniæ siê, åe gâówny wyâàcznik zasilania jest wyâàczony. C Podâàcz kabel interfejsu sieci Ethernet do portu 10BASE-T/100BASE-TX. AJL019S D Podâàcz drugi koniec kabla sieci Ethernet do urzàdzenia sieciowego, takiego jak koncentrator. 6

17 Podâàczanie do interfejsów E Wâàcz gâówny wyâàcznik zasilania urzàdzenia. 1 AME005S A Dioda (zielona) Ãwieci na zielono, gdy urzàdzenie jest prawidâowo podâàczone do sieci. B Dioda (åóâta) Ãwieci na åóâto, gdy pracuje interfejs 100 BASE-TX. Nie ãwieci gdy pracuje interfejs 10 BASE-T. Uwaga Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat instalacji sterownika drukarki, patrz Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje o urzàdzeniu Poradnik drukowania 7

18 Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsu USB 1 W tej czêãci opisano sposób podâàczania kabla interfejsu USB2.0 do portu USB2.0. A Podâàcz kabel interfejsu USB 2.0 do portu USB 2.0. AJL003S B Podâàcz drugà koñcówkê kabla do portu USB2.0 komputera hosta. Uwaga To urzàdzenie nie jest dostarczane z kablem interfejsu USB. Upewnij siê, åe zakupiono kabel odpowiedni dla urzàdzenia i komputera. Karta interfejsu USB2.0 jest obsâugiwana w systemach Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X lub nowszy. Korzystanie z systemu Windows Me: Naleåy upewniæ siê, czy zostaâ zainstalowany sterownik Obsâuga drukowania przez USB". W systemie Windows Me moåliwe jest osiàgniêcie szybkoãci tylko USB1.1. Korzystanie z Mac OS: Aby korzystaæ z komputera typu Macintosh, urzàdzenie musi byæ wyposaåone w opcjonalny moduâ PostScript 3. W systemie Mac OS X lub nowszym moåliwe jest osiàgniêcie szybkoãci transferu USB2.0. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat instalacji sterownika drukarki, patrz Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik drukowania 8

19 Podâàczanie do interfejsów Podâàczanie do interfejsu IEEE 1284 W tej czêãci opisano sposób podâàczania kabla interfejsu IEEE 1284 do karty interfejsu IEEE A Naleåy upewniæ siê, åe gâówny wyâàcznik zasilania jest wyâàczony. B Wyâàcz gâówny wyâàcznik zasilania komputera hosta. C Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1284 do portu IEEE AJL004S D Podâàcz drugi koniec kabla do zâàcza interfejsu na komputerze hoãcie. Sprawdä ksztaât zâàcza komputera. Dokâadnie podâàcz kabel. E Wâàcz gâówny wyâàcznik zasilania urzàdzenia. F Wâàcz host komputer. Jeãli wykorzystywany jest system Windows 95/98/Me/2000/XP i Windows Server 2003, gdy komputer jest wâàczony moåe zostaæ wyãwietlony ekran instalacji sterownika drukarki. Jeãli to nastàpi, kliknij przycisk [Anuluj] na ekranie. Uwaga Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat instalacji sterownika drukarki, patrz Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje o urzàdzeniu Poradnik drukowania 9

20 Podâàczanie urzàdzenia 1 Podâàczanie do interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) W tej czêãci opisano sposób podâàczenia interfejsu IEEE b (bezprzewodowej sieci LAN). Uwaga Sprawdä ustawienie adresu IP oraz maski podsieci tego urzàdzenia. Aby uzyskaæ informacje o ustawianiu adresu IP i maski podsieci z panelu operacyjnego urzàdzenia, patrz "Ustawienia interfejsu". Przed korzystaniem z urzàdzenia poprzez poâàczenie IEEE b (bezprzewodowej sieci LAN) naleåy wybraæ opcjê [IEEE b] wmenu [Typ LAN]. Zajrzeæ do instrukcji... str. 51 Sieæ Procedura instalacji W tej czêãci opisano sposób konfigurowania interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN). Skonfiguruj interfejs IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) wedâug nastêpujàcej procedury: PL ARH007S 10

21 Podâàczanie do interfejsów Uwaga Wybierz tryb [ Ad hoc] podczas âàczenia z systemem Windows XP jako klient bezprzewodowej sieci LAN przy pomocy standardowego sterownika systemu Windows XP lub programu narzêdziowego lub jeãli nie uåywany jest tryb infrastruktura. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje odnoãnie okreãlania ustawieñ bezprzewodowej sieci LAN z panelu operacyjnego urzàdzenia, patrz "IEEE b". Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje odnoãnie wprowadzania ustawieñ bezprzewodowej sieci LAN z panelu operacyjnego urzàdzenia, patrz "Uåywanie programów narzêdziowych do wprowadzania ustawieñ". Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o elementach ustawieñ, patrz "IEEE b". 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 55 IEEE b str. 31 Uåywanie programów narzêdziowych do wprowadzania ustawieñ sieciowych Sprawdzanie poâàczenia W tej czêãci opisano sposób sprawdzania poâàczenia bezprzewodowej sieci LAN. Naleåy upewniæ siê åe dioda moduâu interfejsu IEEE b ãwieci. Korzystanie z urzàdzenia w trybie infrastruktura ZGDH600J 1. Jeãli urzàdzenie jest podâàczone wâaãciwie do sieci, w trybie infrastruktura dioda ãwieci na zielono. Jeãli dioda miga, urzàdzenie szuka urzàdzeñ sieciowych. 2. Jeãli [Typ LAN] na ekranie [Ustaw. interfejsu] / [Sieæ] nie jest ustawiony na [IEEE b], dioda nie zapala siê nawet jeãli gâówne zasilanie jest wâàczone. 11

22 Podâàczanie urzàdzenia Korzystanie z urzàdzenia w trybie ad hoc / ad hoc 1 1. Jeãli urzàdzenie jest podâàczone wâaãciwie do sieci w trybie ad hoc lub ad hoc , dioda LED ãwieci na zielono. Jeãli dioda miga, urzàdzenie szuka urzàdzeñ sieciowych. Dioda zapali siê po kilku sekundach. 2. Gdy moduâ interfejsu IEEE b pracuje, dioda LED ãwieci na pomarañczowo. Aby zweryfikowaæ ustawienia, naleåy wydrukowaæ stronê konfiguracji. Uwaga Aby uzyskaæ wiêcej informacji o drukowaniu strony konfiguracji, patrz "Drukowanie listy". Zajrzeæ do instrukcji... str. 180 Drukowanie strony konfiguracyjnej ZGDH600J Sprawdzanie sygnaâu W tej czêãci opisano sposób sprawdzania stanu fal radiowych urzàdzenia. Korzystajàc z trybu infrastruktury, moåna sprawdziæ stan fal radiowych urzàdzenia przy uåyciu panelu operacyjnego. A Naciãnij przycisk [Ustawienia systemu]. B Naciãnij przycisk [Ustaw. interfejsu]. C Naciãnij przycisk [IEEE b]. D Naciãnij przycisk [Sygnaâ bezprzewodowej LAN]. Zostaje wyãwietlony stan fal radiowych urzàdzenia. E Po sprawdzeniu stanu fal radiowych naciãnij [Wyjãcie]. F Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}, aby powróciæ do menu Narzêdzia uåytkownika/licznik/informacje. Zajrzeæ do instrukcji... str. 31 Uåywanie programów narzêdziowych do wprowadzania ustawieñ sieciowych str. 55 IEEE b 12

23 Ustawienia sieciowe Ustawienia sieciowe W tej sekcji opisano ustawienia sieciowe, które moåna zmieniaæ przy pomocy Narzêdzi uåytkownika (Ustawienia sieciowe). Ustawienia naleåy dostosowaæ do funkcji, które majà byæ uåywane oraz do interfejsu, który ma byæ podâàczony. 1 Waåne Te ustawienia powinny byæ wprowadzane przez administratora systemu lub po konsultacji z nim. Ustawienia niezbêdne do korzystania z drukarki / LAN-Fax W tej sekcji wymienione sà ustawienia niezbêdne, aby moåna byâo korzystaæ z funkcji drukarki lub LAN-Fax. Ethernet W tej sekcji wymienione sà ustawienia niezbêdne, aby moåna byâo korzystaæ z funkcji drukarki lub LAN-Fax urzàdzenia podâàczonego przy pomocy zâàcza Ethernet. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IP Wymagane Ustawienia interfejsu/sieæ Adres bramy Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Typ ramki NW Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Typ sieci LAN Wymagane Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ sieci Ethernet Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagane Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ dostarczania NCP Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa komputera SMB Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Grupa robocza SMB Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa urzàdzenia Zgodnie z wymaganiami 13

24 Podâàczanie urzàdzenia 1 Uwaga Dla ustawienia Protokóâ efektywny naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, którego chcesz do uåyæ jest ustawiony na [Efektywny]. [Typ LAN] jest wyãwietlany, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczone sà i sieæ Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa LAN), wybrany interfejs ma pierwszeñstwo. Zajrzeæ do instrukcji... str. 51 Ustawienia interfejsu IEEE b (bezprzewodowa LAN) W tej sekcji wymienione sà ustawienia niezbêdne, aby moåna byâo korzystaæ z funkcji drukarki lub LAN-Fax urzàdzenia podâàczonego przy pomocy poâàczenia IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN). Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IP Wymagane Ustawienia interfejsu/sieæ Adres bramy Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Typ ramki NW Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Typ sieci LAN Wymagane Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ sieci Ethernet Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagane Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ dostarczania NCP Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa komputera SMB Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Grupa robocza SMB Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa urzàdzenia Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Tryb komunikacji Ustawienie SSID Wymagane Zgodnie z wymaganiami 14

25 Ustawienia sieciowe Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Kanaâ Ustawienie WEP (szyfrowanie) Zgodnie z wymaganiami Zgodnie z wymaganiami 1 Ustawienia interfejsu / sieci IEEE b Szybkoãæ nadawania Zgodnie z wymaganiami Uwaga Dla ustawienia Protokóâ efektywny naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, którego chcesz do uåyæ jest ustawiony na [Efektywny]. Opcje [IEEE b] oraz [Typ LAN] sà wyãwietlane, gdy zainstalowana jest karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczone sà i sieæ Ethernet i LAN (IEEE b), wybrany interfejs ma pierwszeñstwo. Zajrzeæ do instrukcji... str. 51 Ustawienia interfejsu Ustawienia wymagane dla funkcji faksu internetowego W tej sekcji wymienione sà ustawienia niezbêdne, aby moåna byâo korzystaæ z funkcji faksu internetowego. Ethernet W tej sekcji wymienione sà ustawienia niezbêdne, aby moåna byâo korzystaæ z funkcji faksu internetowego urzàdzenia podâàczonego przez Ethernet. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje o okreãlaniu ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" oraz "Przesyâanie pliku". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IP Wymagane Ustawienia interfejsu/sieæ Adres bramy Wymagane Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Typ sieci LAN Wymagane Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ sieci Ethernet Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagane 15

26 Podâàczanie urzàdzenia Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagania dotyczàce ustawieñ Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ dostarczania NCP Zgodnie z wymaganiami 1 Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiami Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Serwer SMTP Wymagane Przesyâanie pliku Autoryzacja SMTP Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku POP przed SMTP Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Protokóâ odbioru Wymagane Przesyâanie pliku Ustawienia POP3/IMAP4 Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Adres administratora Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Port komunikacji Wymagane Przesyâanie pliku Interwaâ odbieranych i Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Maksymalny rozmiar odbieranych i Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku e zapisane na serwerze Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ wiadomoãæ Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ temat Zgodnie z wymaganiami Przesyâanie pliku Konto faksu Wymagane Uwaga Dla ustawienia Protokóâ efektywny naleåy sprawdziæ, czy protokóâ, którego chcesz do uåyæ jest ustawiony na [Efektywny]. [Typ LAN] jest wyãwietlany, gdy zainstalowana jest karta interfejsu bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczone sà i sieæ Ethernet i LAN (IEEE b), wybrany interfejs ma pierwszeñstwo. Aby wysyâanie faksów internetowych byâo moåliwe, naleåy okreãliæ ustawienia Serwer SMTP i Konto faksu. Jeãli dla ustawienia POP przed SMTP okreãlono wartoãæ [Wâàczone], wymagane jest wprowadzenie wartoãci dla ustawieñ Protokóâ odbioru i Ustawienia POP3 / IMAP4. Jeãli ustawienie Autoryzacja SMTP ma wartoãæ [Wâàczone], wymagane jest wprowadzenie ustawieñ dla opcji Adres administratora. Aby odbieranie faksów internetowych byâo moåliwe, naleåy okreãliæ ustawienia Port komunikacji i Konto faksu. Jeãli dla ustawienia POP przed SMTP okreãlono wartoãæ [Wâàczone], sprawdä numer portu POP3 w ustawieniu Port komunikacji . 16

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to:

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Podrêcznik sprzêtu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Przewodnik po drukarce Instalacja moduâów opcjonalnych Podâàczanie drukarki Konfiguracja Papier i inne noãniki Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą sieci bezprzewodowej INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas używania tego urządzenia, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności. Bezpieczeństwo podczas działania W tym podręczniku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZĄDZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC. WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi

PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC. WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi 009 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet oraz Bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g), wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI DCP-9010CN

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet oraz Bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g), wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI DCP-9010CN

Bardziej szczegółowo