Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed rozpoczêciem korzystania z urzàdzenia przeczytaj uwaånie niniejszy podrêcznik i przechowuj go w âatwo dostêpnym miejscu w celu przejrzenia w przyszâoãci. Zapoznanie siê z informacjami dotyczàcymi bezpieczeñstwa w "Podrêczniku ustawieñ ogólnych" umoåliwi bezpieczne i prawidâowe korzystanie z urzàdzenia.

2 Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Naleåy go uwaånie przeczytaæ przed przystàpieniem do uåywania tego produktu dla wâasnego bezpieczeñstwa i korzyãci. Podrêcznik naleåy przechowaæ w âatwo dostêpnym miejscu w celu szybkiego przejrzenia. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Nie kopiuj ani nie drukuj materiaâów, których reprodukcja jest prawnie zabroniona. Kopiowanie lub drukowanie nastêpujàcych materiaâów jest prawnie zabronione: banknotów, znaczków opâaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, weksli bankowych, czeków, paszportów, praw jazdy. Powyåsza lista jest jedynie przykâadowa i nie obejmuje wszystkich materiaâów. Nie bierzemy na siebie åadnej odpowiedzialnoãci za jej kompletnoãæ lub dokâadnoãæ. W razie jakichkolwiek pytañ dotyczàcych legalnoãci kopiowania lub drukowania okreãlonych materiaâów skontaktuj siê ze swoim radcà prawnym. Niebezpieczeñstwo Korzystanie z urzàdzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podrêczniku, jak równieå stosowanie procedur innych niå opisane poniåej moåe prowadziæ do szkodliwego napromieniowania. W podrêczniku stosowane sà dwa rodzaje oznaczeñ wielkoãci. Dla opisanego tu urzàdzenia stosowana jest wersja metryczna. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Adobe, PostScript, Acrobat, PageMaker oraz Adobe Type Manager sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. PCL jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Apple, Macintosh i Mac OS sà zastrzeåonymi znakami towarowymi Apple Computer, Incorporated. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright 2000, Oak Technology, Inc., Wszelkie prawa zastrzeåone. UNIX jest zastrzeåonym znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, objêtym wyâàcznà licencjà przez X/Open Company Limited. Bluetooth jest zastrzeåonym na caâym ãwiecie znakiem towarowym Bluetooth-SIG Inc. Pozostaâe nazwy produktów, pojawiajàce siê w niniejszym podrêczniku, zostaây wykorzystane jedynie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich firm. Firma nie roãci sobie åadnych praw do wspomnianych znaków handlowych. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: Nazwa produktu Windows 95 to Microsoft Windows 95 Nazwa produktu Windows 98 to Microsoft Windows 98 Nazwà produktowà systemu Windows Me jest Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktu Windows 2000 sà nastêpujàce: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Nazwy produktu Windows XP sà nastêpujàce: Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Nazwy produktowe systemu Windows Server 2003 sà nastêpujàce: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Nazwy produktowe systemu operacyjnego Windows NT 4.0 sà nastêpujàce: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Server 4.0 Uwagi Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. W niektórych krajach pewne elementy wyposaåenia opcjonalnego mogà byæ niedostêpne. Szczegóây wyjaãni przedstawiciel handlowy.

3 SPIS TREÃCI Podrêczniki obsâugi urzàdzenia...1 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Pierwsze kroki Panel operacyjny...5 Panel wyãwietlacza...7 Autoryzacja uåytkownika...9 Autoryzacja kodu uåytkow. (za pomocà panela opracyjnego)...9 Autoryzacja kodu uåytkow. (za pomocà sterownika drukarki)...9 Logowanie (przy pomocy panelu operacyjnego)...10 Wylogowanie siê z systemu (przy uåyciu panelu operacyjnego)...10 Logowanie (przy uåyciu sterownika drukarki)...11 Podâàczanie urzàdzenia...12 Wymagania...12 Podâàczanie urzàdzenia do komputera gâównego (hosta) za pomocà kabla USB...12 Przyâàczanie urzàdzenia do komputera (hosta) za pomocà kabla interfejsu równolegâego/ieee 1394 (SCSI)...13 Poâàczenie do interfejsu Ethernet...15 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej...17 Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym...20 Gruby papier lub folie Przygotowanie urzàdzenia Szybka instalacja...23 Potwierdzanie metody poâàczenia...25 Poâàczenie sieciowe...25 Poâàczenie lokalne...28 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client...29 Instalowanie programu SmartDeviceMonitor for Client...29 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS (TCP/IP)...30 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS (NetBEUI)...32 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS (IPP)...34 Zmienianie ustawieñ portu programu SmartDeviceMonitor for Client...36 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP...38 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS...38 Korzystanie z portu LPR...40 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS...40 Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Windows...42 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS...42 Korzystanie z urzàdzenia jako serwera druku NetWare/drukarki zdalnej...44 Wysuw stron...46 Strona tytuâowa (Banner page)...46 Drukowanie po zresetowaniu drukarki...46 i

4 Instalacja sterownika drukarki przez interfejs USB...47 Windows 98 SE/Me - USB...47 Windows USB...50 Windows XP, Windows Server USB...51 Rozwiàzywanie problemów z poâàczeniem USB...52 Drukowanie przez port równolegây...53 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS...53 Instalowanie sterownika drukarki korzystajàcego z portu IEEE 1394 (druk SCSI)...55 Windows Windows XP, Windows Server Drukowanie przez interfejs Bluetooth...60 Obsâugiwane profile...60 Drukowanie przez interfejs Bluetooth...60 Jeãli podczas instalacji wyãwietlony zostanie komunikat...63 Konfigurowanie wyposaåenia opcjonalnego drukarki...64 Warunki komunikacji dwukierunkowej...64 Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona...66 Instalacja programu Font Manager Korzystanie z programu Adobe PageMaker w wersji 6.0, 6.5 lub Konfigurowanie sterownika drukarki PCL - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...69 Windows 95/98/Me - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...69 Windows otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...71 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...73 Windows NT otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...75 RPCS - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...78 Windows 95/98/Me - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...78 Windows otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...80 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...82 Windows NT otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...84 ii

5 4. Inne funkcje drukowania Wydruk bezpoãredni pliku PDF...87 Metoda drukowania...87 Korzystanie z Zablokowanej iamp; Listy prac wydruku próbnego...88 Wydruk próbny...90 Drukowanie pliku funkcji Wydruk próbny...91 Usuwanie pliku funkcji Wydruk próbny...93 Sprawdzanie rejestru bâêdów...94 Wydruk bezpieczny...96 Drukowanie pliku funkcji Wydruk bezpieczny...96 Usuwanie plików funkcji Wydruk bezpieczny...98 Sprawdzanie Dziennik bâêdów...99 Sortowanie Drukowanie przy pomocy finishera Staple Dziurkowanie Buforow. wydruku Okâadki Przekâadka Strony zdefiniowane przez uåytkownika Wysuw strony Drukowanie przy uåyciu wybranej kasety Anulowanie funkcji Wysuw strony Anulowanie zadania wydruku Windows - anulowanie zadania wydruku Ustawienia drukarki Ustawienia drukarki Menu Funkcje drukarki - dostosowywanie Funkcje drukarki Parametry Strony testowe Obsâuga Wersja systemu Interfejs hosta Menu PCL Menu PS Menu PDF Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Dostêp do funkcji Serwer dokumentów iii

6 7. Funkcje i ustawienia urzàdzenia Urzàdzenie w wersji podstawowej Funkcje Interfejs Lista konfigurowalnych pozycji Web Image Monitor telnet UNIX Ustawienia dostêpne dla jêzyka PostScript Zaâàcznik Oprogramowanie i programy narzêdziowe zawarte na dysku CD-ROM Sterowniki dla tej drukarki SmartDeviceMonitor for Admin SmartDeviceMonitor for Client Rozwiàzywanie problemów Komunikaty o bâêdach i o stanie na wyãwietlaczu na panelu Sprawdzanie rejestru bâêdów Urzàdzenie nie drukuje Inne problemy z drukowaniem Ustawienia systemu (poâàczenie przez port równolegây) Ãrodki ostroånoãci w systemie Windows Server Ãrodki ostroånoãci w trybie Serwera terminali Dane techniczne Wyposaåenie dodatkowe INDEKS iv

7 Podrêczniki obsâugi urzàdzenia W poniåszych podrêcznikach opisano procedury obsâugi niniejszego urzàdzenia. Opis poszczególnych funkcji moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader jest potrzebny do przeglàdania podrêczników w formacie PDF. Zaâàczone zostaây dwa dyski CD-ROM: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM 2 Scanner Driver and Document Management Utility Podrêcznik ustawieñ ogólnych Zawiera ogólne informacje o urzàdzeniu iopisuje Ustawienia systemu(takie jak ustawienia kasety na papier), Serwer dokumentów funkcje i sposoby usuwania problemów. Przeczytaj procedury Ksiàåka adresowa w niniejszym podrêczniku, takie jak rejestracja numerów faksów, adresów oraz kodów uåytkownika. Informacje dotyczàce bezpieczeñstwa Niniejszy podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Zawiera on opis funkcji bezpieczeñstwa umoåliwiajàcych administratorom zabezpieczenie danych przed modyfikacjà lub zabezpieczeniem urzàdzenia przed nieupowaånionym uåyciem. Podrêcznik ten wyjaãnia równieå procedury rejestrowania administratorów, konfigurowania uåytkowników i autoryzacji administratorów. Podrêcznik sieciowy (plik PDF - CD-ROM1) Zawiera informacje na temat konfigurowania drukarki, stosowania jej w ãrodowisku sieciowym oraz na temat korzystania z oprogramowania. Niniejszy podrêcznik dotyczy wszystkich modeli, co oznacza, åe niektóre z opisanych funkcji i ustawieñ mogà nie dotyczyæ modelu zakupionego przez uåytkownika. Obrazy, ilustracje, funkcje i obsâugiwane systemy mogà siê róåniæ w zaleånoãci od modelu. Poradnik kopiowania Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako kopiarki. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Opisuje dziaâanie, funkcje oraz wykrywanie i usuwanie usterek dla funkcji faksowania tego urzàdzenia. 1

8 Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> Opisuje zaawansowane funkcje faksowania, takie jak ustawienia linii i procedury rejestracji kodu ID. Poradnik drukowania (niniejszy podrêcznik) Zawiera opis ustawieñ, dziaâania, funkcji i rozwiàzañ problemów zwiàzanych z korzystaniem z urzàdzenia jako drukarki. Poradnik skanowania (plik PDF - CD-ROM1) Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako skanera. Podrêczniki na temat programu DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite jest programem uåytkowym umieszczonym na pâycie CD- ROM opisanej jako Scanner Driver and Document Management Utility. Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Lite (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera szczegóâowy opis instalacji i ãrodowiska pracy DeskTopBinder Lite. Ten podrêcznik moåna wyãwietliæ w oknie dialogowym [Ustawienia], jeåeli program DeskTopBinder Lite jest zainstalowany. Wprowadzenie do programu DeskTopBinder (plik PDF na dysku CD-ROM2) Zawiera opis obsâugi DeskTopBinder Lite i ogólny opis funkcji tego urzàdzenia. Jeåeli program DeskTopBinder Lite jest zainstalowany, ten podrêcznik zostanie dodany do menu [Start]. Auto Document Link Podrêcznik (plik PDF - CD-ROM2) Opisuje dziaâanie i funkcje programu Auto Document Link zaintalowanego z DeskTopBinder Lite. Jeåeli program DeskTopBinder Lite jest zainstalowany, ten podrêcznik zostanie dodany do menu [Start]. Inne podrêczniki Dodatek PS3 (plik PDF na dysku CD-ROM1) Dodatek UNIX (dostêpny u autoryzowanych przedstawicieli handlowych lub w postaci pliku PDF na naszej stronie internetowej.) 2

9 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku sà stosowane nastêpujàce symbole: R OSTRZEÅENIE: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ ãmieræ lub powaåne obraåenia. R OSTRZEÅENIE: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ drobne lub powaåniejsze obraåenia lub zniszczenia mienia. * Powyåsze stwierdzenia sâuåà bezpieczeñstwu obsâugi. Waåne Nieprzestrzeganie zaleceñ tej instrukcji moåe spowodowaæ zaciêcie siê papieru, uszkodzenie oryginaâów lub utratê danych. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Przygotowaæ siê Ten symbol wskazuje, åe do obsâugi urzàdzenia potrzebna jest wczeãniejsza wiedza lub przygotowanie. Ten symbol wskazuje ãrodki ostroånoãci, jakie naleåy zastosowaæ lub dziaâania, jakie naleåy podjàæ po wystàpieniu nieprawidâowoãci dziaâania. Ograniczenia Ten symbol oznacza ograniczenia liczbowe, funkcje, których nie moåna uåywaæ âàcznie lub warunki, w jakich nie moåna korzystaæ z okreãlonej funkcji. Zajrzeæ do instrukcji... Ten symbol jest odsyâaczem do materiaâu äródâowego. [ ] Symbole i przyciski pojawiajàce siê na ekranie komputera. Symbole pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Klawisze panela operacyjnego urzàdzenia. Klawisze klawiatury komputera. 3

10 4

11 1. Pierwsze kroki Panel operacyjny PL-AEU034S 1. Wskaäniki Wyãwietla informacje o bâêdach i stanie urzàdzenia. d: Dodaj zszywki wskaänik D: Uzupeânij toner wskaänik B: Zaâaduj papier. wskaänik L: Poâàczenie z serwisem wskaänik M: Otwarta pokrywa wskaänik x: Wskaänik zaciêtego papieru Patrz: Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 2. Klawisz {Narzêdzia uåytkownika/licznik} Narzêdzia uåytkownika Naciãnij ten przycisk, aby zmieniæ domyãlne ustawienia i warunki wedâug wymagañ uåytkownika. Licznik Naciãnij, aby wyãwietliæ lub wydrukowaæ âàcznà liczbê wykonanych kopii. 3. Wyãwietlacz Pokazuje stan urzàdzenia, komunikaty o bâêdach i menu funkcji. Patrz str. 7 Panel wyãwietlacza. 4. Przycisk {Oszczêdzanie energii} Naciãnij, aby wâàczyæ/wyâàczyæ Tryb oszcz energii. Przycisk ten nie dziaâa, kiedy zmieniane sà Ustawienia systemu (w Narzêdziach uåytkownika). 5. Wskaänik zasilania gâównego Wskaänik ten ãwieci, gdy gâówny przeâàcznik zasilania jest wâàczony. Waåne Nie wyâàczaj gâównego wâàcznika zasilania, gdy wskaänik Wâ. ãwieci siê lub miga. Moåe to spowodowaæ uszkodzenie dysku twardego. 6. Wskaänik Wâ. Wskaänik ten ãwieci, gdy wâàczony jest przeâàcznik roboczy. 7. Przeâàcznik roboczy Naciãniêcie tego przycisku powoduje wâàczenie zasilania (wskaänik Wâ. zapala siê). Naciãnij przeâàcznik ponownie (wskaänik Wâ. zgaãnie), aby wyâàczyæ zasilanie. 5

12 Pierwsze kroki 1 8. Przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} Naciãnij ten przycisk, aby anulowaæ wprowadzone dane. 9. Przycisk {#} Naciãnij ten przycisk po wpisaniu wartoãci. 10. Przyciski numeryczne Naciãnij, aby wprowadziæ wartoãæ dla poszczególnych ustawieñ. 11. Przyciski funkcji Sâuåà do przechodzenia miêdzy ekranami Kopiarka, Serwer dokumentów, Faks, Drukarka i Skaner. Wskaänik przy wybranej funkcji zaãwieci siê. 12. Wskaäniki stanu funkcji Pokazuje stan powyåszych funkcji: Zielony: funkcja jest aktywna. Czerwony: funkcja zostaâa przerwana. 13. m: Wskaänik odbierania danych Wskaänik przesyâania danych wyãwietla stan odbioru danych z komputera. Wskaänik ten miga podczas odbierania danych. Wskaänik pozostaje zapalony, gdy pozostaây jeszcze dane przeznaczone do wydrukowania. 6

13 Panel operacyjny Panel wyãwietlacza W tym rozdziale opisano konfigurowanie urzàdzenia przy uåyciu wyãwietlacza, kiedy wybrana jest funkcja drukarki. Waåne Jeãli urzàdzenie jest w trybie online, podczas wprowadzania ustawieñ przeâàczy siê w tryb offline. Po zakoñczeniu wprowadzania ustawieñ urzàdzenie automatycznie powróci do trybu online. Jeåeli ustawienia byây wprowadzane, kiedy urzàdzenie byâo w trybie offline, pozostanie ono w trybie offline. Wyãwietlone nazwy funkcji sâuåà za przyciski wyboru. Funkcjê wybiera siê przez lekkie naciãniêcie przycisku. Wybranie lub okreãlenie elementu na wyãwietlaczu spowoduje podãwietlenie tego elementu. Przycisków wyszarzonych (np. przycisku ) nie moåna uåyæ. 1 PL-AEU039S 1. Stan urzàdzenia i komunikaty Wyãwietla aktualny stan urzàdzenia, taki jak "Gotowe", "Offline", i "Drukowanie". Tutaj pojawiajà siê informacje na temat zadañ drukowania (identyfikator uåytkownika i nazwa dokumentu). 2. Przycisk [f Online] / przycisk [ Offline] Naciãniêcie tych przycisków umoåliwia przeâàczanie urzàdzenia pomiêdzy trybem online i offline. Gdy urzàdzenie pracuje w trybie online, moåe otrzymywaæ dane z komputera. Gdy urzàdzenie pracuje w trybie offline, nie moåe otrzymywaæ danych zkomputera. 3. Przycisk [Wysuw strony] Przycisk ten naleåy nacisnàæ, aby wydrukowaæ wszystkie dane znajdujàce siê w buforze wejãciowym urzàdzenia. Gdy urzàdzenie pracuje w trybie online, stan jest widoczny blado. Funkcja ta jest niedostêpna w razem z jêzykiem poleceñ drukarki RPCS. 4. Przycisk [Reset zadania] Naciãnij ten przycisk, aby anulowaæ aktualne zadanie drukowania. Jeãli urzàdzenie jest w trybie offline i wybrany jest Tryb Hex Dump, naciãniêcie tego przycisku spowoduje, åe Tryb Hex Dump zostanie anulowany. 7

14 Pierwsze kroki 1 5. [Lista prac wydruku bezp./próbnego] Wyãwietla zadania wydruku bezpiecznego/próbnego wysâane zkomputera. 6. [Dziennik bâêdów] Naciãniêcie powoduje wyãwietlenie rejestrów bâêdów, np. zadañ wydruku bezpiecznego/ próbnego wysâanych zkomputera. 7. [Lista buforowanych prac] Wyãwietla buforowane zadania. 8. Przycisk [VStan kasety na papier] Pokazuje ustawienia kaset na papier. Po wâàczeniu zasilania pokazany zostanie wyãwietlacz kopiarki. Jest to ustawienie fabryczne. To poczàtkowe ustawienie moåna zmieniaæ. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 8

15 Autoryzacja uåytkownika Autoryzacja uåytkownika Gdy zostaâa ustawiona autoryzacja uåytkownika (Autoryzacja kodu uåytkow., Autoryzacja podstawowa, Autoryzacja Windows, lub Autoryzacja LDAP), wyãwietla siê ekran autoryzacji. Korzystanie z maszyny jest moåliwe dopiero po wprowadzeniu poprawnej nazwy uåytkownika i hasâa. Uåytkownik powinien zalogowac siê do maszyny, a po zakoñczeniu korzystania z niej - wylogowaæ siê. Wylogowanie siê zapobiega nieupowaånionemu dostêpowi innych osób do maszyny. 1 Skontaktuj siê z Administrator uåytkownika w celu uzyskania informacji o nazwie uåytkownika, haãle i kodzie uåytkownika. Szczegóâowych informacji o typie autoryzacji uåytkownika udzieliæ moåe administrator. W celu autoryzacji kodu uåytkownika wprowadä jako kod uåytkownika numer zarejestrowany w Ksiàåka adresowa jako nazwa uåytkownika przy logowaniu. Autoryzacja kodu uåytkow. (za pomocà panela opracyjnego) Jeãli funkcja autoryzacji uåytkownika jest wâàczona, wyãwietlany jest nastêpujàcy ekran: Naleåy na nim wpisaæ oãmiocyfrowy kod uåytkownika, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [#]. Autoryzacja kodu uåytkow. (za pomocà sterownika drukarki) Jeãli funkcja autoryzacji uåytkownika jest wâàczona, kod uåytkownika naleåy wpisaæ w oknie wâaãciwoãci drukarki w sterowniku drukarki. Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 9

16 Pierwsze kroki Logowanie (przy pomocy panelu operacyjnego) 1 Postêpuj zgodnie z poniåszà procedurà, w celu zalogowania siê, gdy ustawiona jest autoryzacja podstawowa, autoryzacja Windows lub autoryzacja LDAP. A Naciãnij przycisk [Wprowadä] dla [Nazwa logowania uåytkownika.]. B Wpisz nazwê uåytkownika i naciãnij przycisk [OK]. C Naciãnij przycisk [Wprowadä] dla [Hasâo logowania]. D Wpisz hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. E Naciãnij przycisk [Logowanie]. Po zakoñczeniu autoryzacji uåytkownika wyãwietlony zostaje ekran wybranej funkcji. Wylogowanie siê z systemu (przy uåyciu panelu operacyjnego) W celu wylogowania siê, gdy ustawiono Autoryzacja podstawowa, Autoryzacja Windows lub Autoryzacja LDAP, postêpuj zgodnie z poniåszà procedurà. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Naciãnij [ Wylogowanie]. C Naciãnij przycisk [Tak]. D Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 10

17 Autoryzacja uåytkownika Logowanie (przy uåyciu sterownika drukarki) Jeåeli zostaây ustawione Autoryzacja podstawowa, Autoryzacja Windows lub Autoryzacja LDAP, naleåy wprowadziæ ustawienia szyfrowania w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki w sterowniku drukarki, a nastêpnie okreãliæ nazwê uåytkownika do logowania i przypisaæ mu hasâo. Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 1 Po zalogowaniu siê w systemie za poãrednictwem sterownika drukarki, rêczne wylogowanie siê z systemu nie jest wymagane. 11

18 Pierwsze kroki Podâàczanie urzàdzenia 1 Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat poâàczenia przez sieæ Ethernet lub bezprzewodowà sieæ LAN moåna znaleäæ w Podrêczniku sieciowym. Informacje na temat podâàczania przy uåyciu interfejsu Bluetooth moåna znaleäæ w podrêczniku doâàczonym do opcjonalnego moduâu interfejsu Bluetooth. Wymagania Przed rozpoczêciem korzystania z urzàdzenia naleåy siê upewniæ, åe zostaây speânione wszystkie wymagania dotyczàce ãrodowiska i instalacji elektrycznych. Urzàdzenie naleåy podâàczyæ do komputera gâównego, uåywajàc portu równolegâego, karty sieciowej lub zarówno portu, jak i karty. Naleåy przygotowaæ wszystkie kable, zâàcza i wyjãcia elektryczne niezbêdne do podâàczenia urzàdzenia do komputera gâównego lub do sieci. Podâàczanie urzàdzenia do komputera gâównego (hosta) za pomocà kabla USB Komputer moåna podâàczyæ do komputera gâównego za pomocà kabla interfejsu USB. Kabel interfejsu USB nie jest dostarczany wraz z urzàdzeniem. Naleåy zakupiæ kabel odpowiedni do urzàdzenia i uåywanego komputera. W celu podâàczenia urzàdzenia do komputera gâównego za pomocà kabla interfejsu USB naleåy wykonaæ poniåsze czynnoãci. A Podâàcz kabel interfejsu USB 2.0 do portu USB z prawej strony urzàdzenia. AEU001S 12

19 Podâàczanie urzàdzenia B Drugi koniec kabla podâàcz do portu USB w komputerze gâównym. Karta interfejsu USB 2.0 jest obsâugiwana przez systemy Windows 98 SE/Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS X v10.3 lub wyåsze. W systemie Windows 98 SE/Me: Naleåy wczeãniej zainstalowaæ USB Printing Support. Jeãli interfejs USB 2.0 jest uåywany w systemie Windows 98 SE/Me, najwyåsza moåliwa szybkoãæ pracy odpowiada szybkoãci urzàdzenia pracujàcego w standardzie USB 1.1. W systemie Mac OS: Mac OS obsâuguje tylko standardowy port USB. W przypadku zastosowania urzàdzenia o standardzie USB 2.0 w systemie Mac OS, moåliwa jest tylko komunikacja z szybkoãcià portu USB Przyâàczanie urzàdzenia do komputera (hosta) za pomocà kabla interfejsu równolegâego/ieee 1394 (SCSI) Podâàcz urzàdzenie do komputera gâównego za pomocà opcjonalnej karty portu równolegâego lub opcjonalnej pâyty interfejsu IEEE Kabel równolegây do podâàczenia urzàdzenia do komputera gâównego nie jest dostarczany wraz z urzàdzeniem. Interfejs równolegây urzàdzenia jest standardowym interfejsem dwukierunkowym. Wymaga on standardowego 36-pinowego kabla równolegâego zgodnego ze standardem IEEE 1284 oraz portu równolegâego w komputerze gâównym. Naleåy zakupiæ kabel odpowiedni do urzàdzenia i uåywanego komputera. Nie naleåy uåywaæ kabla równolegâego, którego dâugoãæ przekracza 3 metry (10 stóp). Napiêcie znamionowe zâàcza interfejsu: maks. 5 V, pràd staây W celu podâàczenia urzàdzenia do komputera gâównego za pomocà kabla równolegâego lub interfejsu IEEE 1394 naleåy wykonaæ poniåsze czynnoãci. Waåne Przed podâàczeniem urzàdzenia do komputera za pomocà kabla interfejsu naleåy upewniæ siê, åe urzàdzenie nie pracuje, a nastêpnie wyâàczyæ gâówne przeâàczniki zasilania urzàdzenia i komputera. Naleåy upewniæ siê, åe uåywany jest wskazany kabel interfejsu. Inne kable mogà powodowaæ powstawanie zakâóceñ o czêstotliwoãci fal radiowych. A Wyâàcz gâówny wyâàcznik zasilania urzàdzenia i komputera. Waåne Przed wyâàczeniem gâównego przeâàcznika zasilania patrz: Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 13

20 Pierwsze kroki B Podâàcz kabel do zâàcza na urzàdzeniu. Poâàczenie przez port równolegây 1 AEU002S Poâàczenie przez port IEEE 1394 (druk SCSI) AEU003S C Podâàcz drugi koniec kabla do zâàcza w komputerze. D Wâàcz przeâàcznik gâówny zasilania urzàdzenia. E Wâàcz komputer. W systemach Windows 95/98/Me/200/XP i Windows Server 2003, po wâàczeniu komputera moåe pojawiæ siê ekran instalacji sterownika drukarki. Jeãli to nastêpi, kliknij przycisk [Anuluj] na ekranie. Dodatkowe informacje przedstawiono na str. 23 Przygotowanie urzàdzenia. Urzàdzenie jest teraz podâàczone do komputera. Nastêpnie naleåy zainstalowaæ sterownik drukarki. Informacje na temat instalacji sterownika drukarki przedstawiono na str. 23 Przygotowanie urzàdzenia. 14

21 Podâàczanie urzàdzenia Poâàczenie do interfejsu Ethernet Karta sieciowa interfejsu obsâuguje poâàczenia 10 BASE-T i 100 BASE-TX. Waåne Przed wykonaniem poâàczenia naleåy dotknàæ metalowej czêãci, aby odprowadziæ âadunek elektrostatyczny. A Rdzeñ do kabla Ethernet zostaâ doâàczony do urzàdzenia. Pêtla kabla Ethernet powinna znajdowaæ siê ok. 15 cm (A) od koñca kabla w komputerze. 1 AEV047S B Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Waåne Upewnij siê, åe gâówne zasilanie jest wyâàczone. Patrz: Podrêcznik ustawieñ ogólnych. C Podâàcz kabel Ethernet do portu 10 BASE-T/ 100 BASE-TX. AEU040S 15

22 Pierwsze kroki D Wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. 1 ZKRH050E 1. Kontrolka (zielona) Ãwieci na zielono, jeãli urzàdzenie jest prawidâowo podâàczone do sieci. 2. Kontrolka (åóâta) Ãwieci na åóâto, gdy dziaâa tryb 100 BASE-TX. Nie ãwieci, gdy dziaâa tryb 10 BASE-T. 16

23 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej Umieszczanie papieru na tacy rêcznej Sekcja ta zawiera instrukcje dotyczàce umieszczania papieru na tacy rêcznej. Taca rêczna umoåliwia drukowanie na foliach, etykietach, grubym papierze i na kopertach, których nie moåna umieãciæ w kasetach na papier. 1 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat umieszczania papieru w standardowych kasetach zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych. W przypadku âadowania papieru z nagâówkiem naleåy zwróciæ uwagê na orientacjê papieru. Patrz: Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Na tacy rêcznej moåna umieãciæ papier o nastêpujàcych rozmiarach: W pionie: mm (3,6 12,1 cala) W poziomie: mm (5,9 23,7 cala) Papier naleåy umieszczaæ na tacy rêcznej stronà do zadrukowania skierowanà wdóâ. Gdy na tacy rêcznej umieszczana jest folia lub gruby papier, naleåy wybraæ odpowiednie ustawienia na panelu operacyjnym lub w oknie sterownika drukarki. Liczba kartek, które moåna umieãciæ na tacy rêcznej, zaleåy od typu papieru. Arkusze podawane z tacy rêcznej wychodzà w taki sposób, åe pierwszy arkusz bêdzie na spodzie, stronà drukowanà do góry. Ograniczenia Podczas drukowania z uåyciem tacy rêcznej wyâàczone sà nastêpujàce funkcje: Drukowanie dupleksowe Auto. wybór kasety Automatyczne przeâàczanie kaset Sortowanie z obrotem Staple (jeãli zainstalowany jest opcjonalny zespóâ) Dziurkowanie (jeãli zainstalowany jest opcjonalny zespóâ) Waåne Podczas drukowania przy uåyciu funkcji drukowania oryginaây zawsze obracane sà o 180 stopni (orientacja obrazów do wydruku jest przeciwna do orientacji wykorzystywanej przez funkcjê kopiowania). W przypadku drukowania na papierach o ãciãle okreãlonych wymaganiach dotyczàcych orientacji, takich jak koperty i papier z nagâówkami, papier umieszczany na tacy naleåy obróciæ o 180 stopni. Podczas drukowania danych z komputera naleåy okreãliæ rozmiar papieru przy uåyciu sterownika drukarki. Rozmiar papieru okreãlony przy uåyciu sterownika drukarki ma priorytet w stosunku do rozmiaru okreãlonego przy uåyciu wyãwietlacza panela. 17

24 Pierwsze kroki A Otwórz tacê rêcznà. 1 AEU004S B Dopasuj poâoåenie prowadnic papieru do rozmiaru papieru. Waåne Jeãli prowadnice bêdà rozstawione zbyt szeroko, wydruki mogà byæ skrzywione lub moåe dojãæ do zaciêcia papieru. C Ostroånie wsuñ arkusz papieru na tacê rêcznà, stronà do zadrukowania skierowanà w górê. Urzàdzenie powinno wyemitowaæ sygnaâ däwiêkowy. AEU011S 1. Przedâuåacz 18

25 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej 2. Prowadnice papieru Brzêczyk nie wygeneruje sygnaâu, jeãli jest wyâàczony. Delikatnie wsuñ papier, aå do napotkania oporu. Papier nie moåe wystawaæ poza ogranicznik, poniewaå mogâoby to spowodowaæ skrzywienie wydruku lub zaciêcie papieru. Przedâóåenie tacy rêcznej naleåy stosowaæ dla papierów o rozmiarach wiêkszych niå A4 L, 8 1 / 2 " 11" L. Przed umieszczeniem papieru na tacy naleåy szybko przekartkowaæ stos, co pozwoli uniknàæ podawania kilku arkuszy jednoczeãnie. Wkâadajàc folie, naleåy upewniæ siê, åe sà one obrócone wâaãciwà stronà do góry. W przypadku drukowania na foliach lub grubym papierze naleåy okreãliæ typ papieru (ponad 127,9 g/m 2 ). Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz str. 21 Gruby papier lub folie. D Wybierz rozmiar papieru. 1 Rozmiar papieru moåna okreãliæ przy uåyciu sterownika drukarki. W takim przypadku moåna pominàæ poniåszà procedurê. Rozmiar papieru okreãlony przy uåyciu sterownika drukarki ma priorytet w stosunku do rozmiaru okreãlonego przy uåyciu wyãwietlacza panela. Jeãli sterownik drukarki nie jest uåywany, ustawienia moåna skonfigurowaæ przy uåyciu wyãwietlacza panela. Gruby papier i folie sà wyprowadzane stronà zadrukowanà do góry na powierzchniê stron wydrukowanych wczeãniej. W zwiàzku z tym naleåy uâoåyæ strony w prawidâowej kolejnoãci. Naleåy wybraæ [Drukowanie w odwrotnej kolejnoãci] w ustawieniach RPCS sterownika drukarki w celu wyprowadzenia stron w prawidâowej kolejnoãci, aby tego uniknàæ. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. Informacje na temat okreãlania rozmiarów niestandardowych moåna znaleäæ na str. 20 Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym. A Na panelu operacyjnym naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. PL-AEU035S 19

26 Pierwsze kroki B Naciãnij przycisk [Ustawienia systemu]. C Kliknij kartê [Ustaw. kaset na papier]. 1 D Naciãnij przycisk [TNast.], aby przewinàæ listê. E Naciãnij przycisk [Rozmiar papieru na tacy rêcznej drukarki]. F Wybierz rozmiar papieru. Naciãnij przycisk [UWstecz] lub [TDalej], aby przewinàæ listê. Przed rozpoczêciem drukowania na grubym papierze lub foliach naleåy wybraæ typ papieru. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz str. 21 Gruby papier lub folie. G Naciãnij przycisk [OK]. H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym Rozmiary niestandardowe moåna równieå okreãliæ przy uåyciu sterownika drukarki. W takim przypadku moåna pominàæ poniåszà procedurê. Ustawienia niestandardowego formatu papieru okreãlone przy uåyciu sterownika drukarki sà priorytetowe w stosunku do ustawieñ okreãlonych przy uåyciu panelu wyãwietlacza urzàdzenia. Jeãli sterownik drukarki nie jest uåywany, ustawienia moåna skonfigurowaæ przy uåyciu wyãwietlacza panela. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. A Na panelu operacyjnym naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Naciãnij przycisk [Ustawienia systemu]. C Kliknij kartê [Ustaw. kaset na papier]. D Naciãnij przycisk [TDalej], aby przewinàæ listê. E Naciãnij przycisk [Rozmiar papieru na tacy rêcznej drukarki]. 20

27 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej F Naciãnij przycisk [Rozmiar niestandardowy]. Jeãli skonfigurowany zostaâ rozmiar niestandardowy, naciãnij przycisk [Zmieñ rozmiar]. G Naciãnij przycisk [Pionowo]. H Za pomocà klawiatury numerycznej wprowadä pionowy wymiar papieru i naciãnij przycisk [#]. 1 I Naciãnij przycisk [Poziomo]. J Za pomocà klawiatury numerycznej wprowadä poziomy rozmiar papieru i naciãnij przycisk [#]. K Naciãnij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanà wprowadzone rozmiary papieru. L Naciãnij przycisk [OK]. M Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Gruby papier lub folie Ustawienia papieru moåna równieå okreãlaæ przy uåyciu sterownika drukarki. W takim przypadku moåna pominàæ poniåszà procedurê. Ustawienia formatu papieru okreãlone przy uåyciu sterownika drukarki sà priorytetowe w stosunku do ustawieñ okreãlonych przy uåyciu panelu wyãwietlacza urzàdzenia. Jeãli sterownik drukarki nie jest uåywany, ustawienia moåna skonfigurowaæ przy uåyciu wyãwietlacza panela. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. A Na panelu operacyjnym naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Naciãnij przycisk [Ustawienia systemu]. C Kliknij kartê [Ustaw. kaset na papier]. 21

28 Pierwsze kroki 1 D Naciãnij przycisk [TNast.], aby przewinàæ listê. E Naciãnij [Typ papieru: Taca rêczna]. F Wybierz opcjê [Folia przezroczysta] lub [Papier gruby] G Naciãnij przycisk [OK]. Zostanie wyãwietlony wybrany typ papieru. H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wybrane ustawienia bêdà obowiàzywaây aå do kolejnej zmiany. Po zakoñczeniu drukowania na foliach lub grubym papierze naleåy przywróciæ poprzednie ustawienia, tak aby mogli z nich korzystaæ inni uåytkownicy. 22

29 2. Przygotowanie urzàdzenia Szybka instalacja Uåytkownicy systemów Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0 mogà z âatwoãcià zainstalowaæ oprogramowanie z doâàczonego dysku CD-ROM. W trybie Szybkiej instalacji, sterownik drukarki PCL i/lub sterownik drukarki RPCS oraz program SmartDeviceMonitor for Client zostanà zainstalowane w ãrodowisku sieciowym i skonfigurowany zostanie port TCP/IP. Waåne Zainstalowanie drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Zaloguj siê w systemie jako Administrator. Tryb Szybkiej instalacji jest niedostêpny w przypadku zastosowania poâàczenia USB. Instrukcje przyâàczania drukarki za poãrednictwem portu USB przedstawiono na str. 47 Instalacja sterownika drukarki przez interfejs USB. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu. Instalator zostanie uruchomiony. Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Szybka instalacja]. W oknie dialogowym [Umowa licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst umowy licencyjnej. E Po przeczytaniu umowy kliknij [Akceptujê warunki umowy], a nastêpnie kliknij [Nast. >]. F Wybierz model urzàdzenia w oknie dialogowym [Wybierz drukarkê]. W przypadku poâàczenia sieciowego przy uåyciu protokoâu TCP/IP, naleåy wybraæ drukarkê, której adres IP wyãwietlany jest w polu [Poâàcz z]. W przypadku poâàczenia równolegâego, naleåy wybraæ drukarkê, której port wyãwietlany jest w polu [Poâàcz z]. G Kliknij [Instaluj]. Rozpocznie siê proces instalacji sterownika drukarki. 23

30 Przygotowanie urzàdzenia H Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Moåe zostaæ wyãwietlone powiadomienie o koniecznoãci zrestartowania komputera. Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji. I Kliknij [Wyjãcie] w pierwszym oknie dialogowym programu instalacyjnego, a nastêpnie wyjmij CD-ROM. 2 By przerwaæ instalacjê wybranego programu, kliknij przycisk [Anuluj] przed zakoñczeniem instalacji. Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. W przypadku poâàczenia sieciowego przy uåyciu protokoâu TCP/IP, podczas instalacji programu SmartDeviceMonitor for Client naleåy wybraæ drukarkê, której adres IP wyãwietlany jest w polu [Poâàcz z]. Zajrzeæ do instrukcji... Tryb Szybkiej instalacji jest niedostêpny, o ile poâàczenie równolegâe nie obsâuguje komunikacji dwustronnej pomiêdzy drukarkà i komputerem. Informacje szczegóâowe na temat dwukierunkowej komunikacji pomiêdzy drukarkà i komputerem przedstawiono na str. 66 Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona. 24

31 Potwierdzanie metody poâàczenia Potwierdzanie metody poâàczenia Drukarkê moåna przyâàczyæ do komputera za poãrednictwem sieci lub lokalnie. Przed zainstalowaniem sterownika naleåy sprawdziæ sposób przyâàczenia drukarki. Przeprowadziæ instalacjê sterownika odpowiednio do sposobu przyâàczenia drukarki. Poâàczenie sieciowe 2 Drukarka moåe peâniæ funkcjê drukarki przyâàczonej do portu drukowania Windows lub drukarki sieciowej. Korzystanie z drukarki jako portu drukowania Windows Poâàczenie sieciowe moåna nawiàzaæ za poãrednictwem sieci Ethernet, IEEE b lub IEEE 1394 (IP po 1394). Dostêpne porty zaleåà od wersji systemu operacyjnego Windows i zastosowanej metody poâàczenia. PL ZZZ004S Windows 95/98 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Brak Windows Me Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Port SmartDeviceMonitor for Client 25

32 Przygotowanie urzàdzenia 2 Windows 2000 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Windows XP Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Windows Server 2003 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Windows NT 4.0 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Port LPR Brak Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Port LPR Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Port LPR Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Port LPR Brak Zajrzeæ do instrukcji... Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki dla kaådego typu portu. Instrukcje dotyczàce portu SmartDeviceMonitor for Client przedstawiono na str. 29 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client. Instrukcje dotyczàce standardowego portu TCP/IP przedstawiono na str. 38 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP. Instrukcje dotyczàce portu LPR przedstawiono na str. 40 Korzystanie z portu LPR. 26

33 Potwierdzanie metody poâàczenia Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Urzàdzenie moåe peâniæ funkcjê drukarki sieciowej Windows, serwera druku NetWare lub drukarki zdalnej NetWare. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki dla kaådego typu drukarki sieciowej. Informacje dotyczàce drukarki sieciowej Windows przedstawiono na str. 42 Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Windows. Informacje dotyczàce serwera druku NetWare i drukarki zdalnej przedstawiono na str. 44 Korzystanie z urzàdzenia jako serwera druku NetWare/drukarki zdalnej. 27

34 Przygotowanie urzàdzenia Poâàczenie lokalne 2 Poâàczenie lokalne moåna nawiàzaæ za poãrednictwem portu równolegâego, USB, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth. Dostêpne metody przyâàczenia drukarki zaleåà od wersji systemu operacyjnego Windows. Windows 95: Poâàczenia równolegâe Windows 98: Poâàczenia równolegâe Windows 98 SE/Me: Poâàczenia przez port USB, równolegây lub Bluetooth Windows 2000: Poâàczenia przez port USB, równolegây, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth Windows XP: Poâàczenia przez port USB, równolegây, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth Windows Server 2003: Poâàczenia przez port USB, równolegây, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth Windows NT 4.0: Poâàczenia równolegâe Zajrzeæ do instrukcji... Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki dla kaådego typu poâàczenia. Instrukcje dotyczàce poâàczenia USB przedstawiono na str. 47 Instalacja sterownika drukarki przez interfejs USB. Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port równolegây przedstawiono na str. 53 Drukowanie przez port równolegây. Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port IEEE 1394 (druk SCSI) przedstawiono na str. 55 Instalowanie sterownika drukarki korzystajàcego z portu IEEE 1394 (druk SCSI). Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port Bluetooth przedstawiono na str. 60 Drukowanie przez interfejs Bluetooth. 28

35 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client Instalowanie programu SmartDeviceMonitor for Client Waåne Zainstalowanie programu SmartDeviceMonitor for Client w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Zaloguj siê w systemie jako Administrator. Jeãli drukarka ma zostaæ przyâàczona do portu SmartDeviceMonitor for Client, zainstaluj program SmartDeviceMonitor for Client przed zainstalowaniem sterownika drukarki. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu. Instalator zostanie uruchomiony. Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij ikonê programu [SmartDeviceMonitor for Client/Admin]. E Instalator programu SmartDeviceMonitor for Client zostanie uruchomiony. F W oknie dialogowym [Umowa licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst umowy licencyjnej. Po zapoznaniu siê z treãcià umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Akceptujê warunki umowy], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. G Kliknij [SmartDeviceMonitor for Client], a nastêpnie [Nast. >]. Instalator programu SmartDeviceMonitor for Client zostanie uruchomiony. H Postêpuj z instrukcjami wyãwietlanymi podczas instalacji programu SmartDeviceMonitor for Client. I Kliknàæ przycisk [Zakoñcz]. Zrestartuj komputer jeãli jest to wymagane po zainstalowaniu programu SmartDeviceMonitor for Client. 2 By przerwaæ instalacjê wybranego programu, kliknij przycisk [Anuluj] przed zakoñczeniem instalacji. 29

36 Przygotowanie urzàdzenia Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS (TCP/IP) 2 Waåne Zainstalowanie drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie jako Administrator lub zaawansowany Uåytkownik. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu. Instalator zostanie uruchomiony. Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E W oknie dialogowym [Umowa licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu umowy kliknij [Akceptujê warunki umowy], a nastêpnie [Nast.]. F Wybierz poåàdany sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Wybierz wâaãciwy model urzàdzenia. Nazwê drukarki moåna zmieniæ w polu [Zmiana ustawieñ dla "Nazwa drukarki"]. H Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Informacje widoczne w polach [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] zaleåà od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. I Kliknij opcjê [Port:], a nastêpnie przycisk [Dodaj]. J Kliknij przycisk [SmartDeviceMonitor], a nastêpnie przycisk [Nowy port...]. K Kliknij [TCP/IP], a nastêpnie [Wyszukaj]. Wyãwietlona zostanie lista drukarek korzystajàcych z protokoâu TCP/IP. 30

37 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client L Wybierz poåàdanà drukarkê i kliknij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanà tylko te drukarki, które odpowiadajà na wywoâanie rozsyâane przez komputer. By uåyæ urzàdzenia nie wymienionego na liãcie, kliknij przycisk [Okreãl adres], a nastêpnie wpisz adres IP lub nazwê hosta tego urzàdzenia. W systemie Windows 95/98/Me nie moåna dodaæ adresu IP, którego czêãæ pokrywa siê z innym, juå zdefiniowanym adresem. Jeãli na przykâad wykorzystano juå adres , nie moåna uåyæ adresu xx. Podobnie, jeãli wykorzystano juå adres , nie moåna uåyæ adresu M Naleåy upewniæ siê, åe port wybranej drukarki wyãwietlany jest w polu [Port:]. N W przypadku potrzeby, naleåy zdefiniowaæ kod uåytkownika. Umoåliwia to programowi SmartDeviceMonitor for Admin prowadzenie statystyki liczby stron wydrukowanych przez kaådego uåytkownika. Szczegóâowe informacje zawiera plik Pomocy do programu SmartDeviceMonitor for Admin. Moåna wpisaæ maksymalnie 8 cyfr. Znaki literowe i symbole sà niedostêpne. O By ustawiæ drukarkê jako domyãlnà, zaznacz pole wyboru [Drukarka domyãlna]. P Kliknàæ przycisk [Zakoñcz]. Instalacja zostaje uruchomiona. Q Kliknij przycisk [Zakoñcz] w oknie dialogowym wyãwietlonym po zakoñczeniu instalacji. Moåe zostaæ wyãwietlone powiadomienie o koniecznoãci zrestartowania komputera. Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Jeãli dostêpna jest nowsza wersja zainstalowanego wczeãniej sterownika drukarki, wyãwietlony zostaje odpowiedni komunikat. W takim przypadku nie moåna zainstalowaæ drukarki przy pomocy funkcji Auto Run. Jeãli mimo to chesz zainstalowaæ sterownik, zainstaluj go przy pomocy polecenia [Dodaj drukarkê]. Patrz str. 63 Jeãli podczas instalacji wyãwietlony zostanie komunikat. 31

38 Przygotowanie urzàdzenia Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS (NetBEUI) 2 Waåne Zainstalowanie sterownika drukarki w systemie Windows 2000 i Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie jako Administrator lub zaawansowany Uåytkownik. Windows XP i Windows Server 2003 nie obsâugujà protokoâu NetBEUI. Nie moåna drukowaæ na drukarkach znajdujàcych siê poza routerami. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu. Instalator zostanie uruchomiony. Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E W oknie dialogowym [Umowa licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst umowy licencyjnej. Po przeczytaniu umowy kliknij [Akceptujê warunki umowy], a nastêpnie [Nast.]. F Wybierz poåàdany sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Wybierz wâaãciwy model urzàdzenia. Nazwê drukarki moåna zmieniæ w polu [Zmiana ustawieñ dla "Nazwa drukarki"]. H Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Informacje widoczne w polach [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] zaleåà od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. I Kliknij opcjê [Port:], a nastêpnie przycisk [Dodaj]. J Kliknij przycisk [SmartDeviceMonitor], a nastêpnie przycisk [Nowy port...]. K Kliknij [NetBEUI], a nastêpnie [Wyszukaj]. Wyãwietlona zostanie lista drukarek obsâugiwanych w protokole NetBEUI. 32

39 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client L Wybierz poåàdanà drukarkê i kliknij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanà tylko te drukarki, które odpowiadajà na wywoâanie rozsyâane przez komputer. By uåyæ drukarki nie wymienionej na liãcie, kliknij przycisk [Okreãl adres] i wpisz adres NetBEUI. Adres NetBEUI moåna sprawdziæ na stronie konfiguracyjnej. Instrukcje drukowania strony konfiguracyjnej przedstawiono na str. 128 Drukowanie strony konfiguracyjnej. Adres NetBEUI wyãwietlany jest na stronie konfiguracyjnej w formacie \\RNPxxxx\xxx. Wpisz ãcieåkê sieciowà urzàdzenia w formacie %%Nazwa komputera\nazwa udziaâu. Na poczàtku, zamiast znaków %% naleåy wpisaæ znaki \\. M Naleåy upewniæ siê, åe port wybranej drukarki wyãwietlany jest w polu [Port:]. N W przypadku potrzeby, naleåy zdefiniowaæ kod uåytkownika. Umoåliwia to programowi SmartDeviceMonitor for Admin prowadzenie statystyki liczby stron wydrukowanych przez kaådego uåytkownika. Szczegóâowe informacje zawiera plik Pomocy do programu SmartDeviceMonitor for Admin. Moåna wpisaæ maksymalnie 8 cyfr. Znaki literowe i symbole sà niedostêpne. O By ustawiæ drukarkê jako domyãlnà, zaznacz pole wyboru [Drukarka domyãlna]. P Kliknàæ przycisk [Zakoñcz]. Rozpocznie siê proces instalacji sterownika drukarki. Q Kliknij przycisk [Zakoñcz] w oknie dialogowym wyãwietlonym po zakoñczeniu instalacji. Moåe zostaæ wyãwietlone powiadomienie o koniecznoãci zrestartowania komputera. Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji. 2 Protokóâ zostaje domyãlnie ustawiony jako nieaktywny. Wâàcz go przy pomocy programu Web Image Monitor lub Telnet. By przerwaæ instalacjê wybranego programu, kliknij przycisk [Anuluj] przed zakoñczeniem instalacji. Zajrzeæ do instrukcji... Jeãli dostêpna jest nowsza wersja zainstalowanego wczeãniej sterownika drukarki, wyãwietlony zostaje odpowiedni komunikat. W takim przypadku nie moåna zainstalowaæ drukarki przy pomocy funkcji Auto Run. Jeãli mimo to chesz zainstalowaæ sterownik, zainstaluj go przy pomocy polecenia [Dodaj drukarkê]. Patrz str. 63 Jeãli podczas instalacji wyãwietlony zostanie komunikat. 33

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2010U MX-2310U CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZĄDZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TRESCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZADZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Pobierz folder PDF» Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Urządzenia Nashuatec MP1600/2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI JAK KORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U.

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U. Instalacja sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: Komputer z systemem Windows 2000/XP/Vista/7 z możliwością odczytania instalacyjnej płyty CD Urządzenie USB z portem USB Instalacja sprzętu 1.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo