Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy"

Transkrypt

1 Podrêcznik sieciowy Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik i przechowywaæ go w âatwo dostêpnym miejscu, na wypadek, gdyby okazaâ siê potrzebny w przyszâoãci. W celu bezpiecznego i prawidâowego korzystania, przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z instrukcjami dotyczàcymi bezpieczeñstwa w "Podrêczniku ustawieñ ogólnych".

2 Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy operator powinien przeczytaæ uwaånie ten podrêcznik i stosowaæ siê do zaleceñ w nim zawartych. Instrukcjê naleåy przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu w pobliåu urzàdzenia. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne, powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Konwencje oznaczania wersji oprogramowania wykorzystane w niniejszym podrêczniku NetWare 3.x oznacza NetWare 3.12 i 3.2. Nazwa NetWare 4.x oznacza systemy operacyjne NetWare 4.1, 4.11, 4.2 i IntranetWare. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh i Mac sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. Rendezvous jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. Netscape i Netscape Navigator sà zastrzeåonymi znakami towarowymi Netscape Communications Corporation. Novell, NetWare, NDS oraz NDPS sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. PostScript i Acrobat sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated. UNIX jest zastrzeåonym znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, objêtym wyâàcznà licencjà przez X/Open Company Limited. Citrix i MetaFrame sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Citrix Systems, Inc. UPnP jest znakiem towarowym firmy UPnP Implementers Corporation. Pozostaâe nazwy produktów, pojawiajàce siê w niniejszym podrêczniku, zostaây wykorzystane jedynie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich firm. Producent urzàdzenia nie roãci sobie åadnych praw do wspomnianych znaków handlowych. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows 95 to Microsoft Windows 95. Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows 98 to Microsoft Windows 98. Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows Me to Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows 2000 to: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Nazwy produktów systemu Windows Server 2003 sà nastêpujàce: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows NT 4.0 to: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Server 4.0 RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm Copyright , RSA Data Security, Inc. Created Wszelkie prawa zastrzeåone. Licencja na kopiowanie i uåytkowanie tego oprogramowania zostaje udzielona, pod warunkiem podania we wszystkich materiaâach zawierajàcych wzmianki lub odniesienia do tego oprogramowania i jego funkcji, wyraänej informacji, åe chodzi o RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm. Licencja jest udzielana równieå na tworzenie i uåywanie produktów pochodnych, pod warunkiem podania we wszystkich materiaâach zawierajàcych wzmianki lub odniesienia do tych produktów wyraänej informacji, åe sà oparte na RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm. RSA Data Security, Inc. nie zgâasza zastrzeåeñ odnoszàcych siê do sprzedaåy tego oprogramowania ani moåliwoãci jego wykorzystania do jakichkolwiek konkretnych celów. Oprogramowanie jest dostarczane w formie tak jak jest, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraänych bàdä domniemanych. Niniejsze uwagi muszà byæ zachowane we wszystkich kopiach dowolnej czêãci tej dokumentacji i/lub oprogramowania.

3 SPIS TREÃCI Podrêczniki obsâugi urzàdzenia...1 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Rozpoczêcie pracy Funkcje dostêpne w sieci...5 Drukarka...5 Internet Fax...6 LAN-Fax Skanowanie do folderu...7 Sieciowy skaner wysyâajàcy...7 Skaner sieciowy TWAIN...8 Serwer dokumentów Podâàczanie i konfigurowanie Potwierdzanie poâàczenia...9 Podâàczanie do interfejsu Ethernet...10 Podâàczanie do interfejsu IEEE Korzystanie z IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN)...12 Instalacja urzàdzenia w sieci...15 Drukarka/LAN-Fax...15 Internet Fax Skanowanie do folderu...23 Sieciowy skaner wysyâajàcy...25 Skaner sieciowy TWAIN...27 Serwer dokumentów...29 Konfiguracja sieci...31 Ustawienia interfejsu...37 Przesyâanie pliku...46 Ustawienia serwera LDAP...56 Przed uåyciem tej funkcji...56 Zaprogramuj/Zmieñ/Usuñ serwer LDAP...57 Rejestrowanie serwera LDAP Korzystanie z Serwera drukarki Przygotowywanie Serwera drukarki...67 Powiadamianie o drukowaniu za poãrednictwem programu SmartDeviceMonitor for Client...68 Korzystanie z NetWare...70 Konfigurowanie jako Serwer druku (NetWare 3.x)...71 Konfigurowanie jako Serwer druku (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)...72 Korzystanie z Pure IP w ãrodowisku NetWare 5/5.1 or 6/ Konfigurowanie jako zdalna drukarka (NetWare 3.x)...77 Konfigurowanie jako zdalna drukarka (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)...80 i

4 4. Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Korzystanie z programu Web Image Monitor...83 Wyãwietlanie strony gâównej...84 Gdy ustawiona jest autoryzacja uåytkownika...86 Informacje na temat menu i trybu...87 Dostêp w trybie administratora...89 Wyãwietlanie Pomocy programu Web Image Monitor...89 Korzystanie z programu SmartDeviceMonitor for Admin...91 Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Admin...93 Zmiana konfiguracji karty sieciowej...94 Blokowanie menu na panelu operacyjnym urzàdzenia...95 Zmiana typu papieru...96 Zarzàdzanie informacjami o uåytkowniku...97 Konfigurowanie funkcji Tryb oszczêdzania energii Ustawianie hasâa Sprawdzanie statusu urzàdzenia Zmiana nazw i komentarzy Wczytywanie dziennika faksu Wyãwietlanie i usuwanie buforowanych zadañ drukowania Zarzàdzanie informacjami adresowymi Korzystanie z programu SmartDeviceMonitor for Client Monitorowanie drukarek Sprawdzanie statusu urzàdzenia Podczas uåywania IPP z programem SmartDeviceMonitor for Client Zdalna obsâuga za poãrednictwem programu telnet Korzystanie z programu telnet access appletalk autonet btconfig devicename dhcp diprint dns domainname help hostname ifconfig info ipp netware passwd prnlog rendezvous route set show slp smb snmp ii

5 sntp spoolsw sprint status syslog upnp web wiconfig wins SNMP Pobieranie informacji o drukarce poprzez sieæ Bieåàcy status drukarki Konfiguracja drukarki Odczytywanie wyãwietlonych informacji Informacje o zadaniu drukowania Informacje dziennika drukowania Konfigurowanie ustawieñ karty interfejsu sieciowego Lista komunikatów Informacje dziennika systemowego Specjalne operacje w systemie Windows Drukowanie plików bezpoãrednio z systemu Windows Konfigurowanie Uåywanie nazwy hosta zamiast adresu IP Polecenia drukowania Dodatek Uåywanie oprogramowania Windows Terminal Service/MetaFrame Ãrodowisko pracy Obsâugiwane sterowniki drukarki Ograniczenia Uåywanie DHCP Uåywanie AutoNet Ãrodki ostroånoãci Podâàczanie routera dial-up do sieci Drukowanie NetWare Jeãli zainstalowana jest opcjonalna karta IEEE b Informacje o zainstalowanych aplikacjach RSA BSAFE Dane techniczne INDEKS iii

6 iv

7 Podrêczniki obsâugi urzàdzenia W poniåszych podrêcznikach opisano procedury obsâugi niniejszego urzàdzenia. Opis poszczególnych funkcji moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Do przeglàdania podrêczników w formacie PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader. Zaâàczone zostaây dwa dyski CD-ROM: CD-ROM 1 Operating Instructions for Printer/Scanner CD-ROM 2 Scanner Driver & Document Management Utilities Podrêcznik ustawieñ ogólnych Zawiera ogólny opis urzàdzenia, a takåe opisuje funkcje Ustawienia systemu (takie jak Ustawienia kasety na papier), Serwer dokumentów oraz rozwiàzywanie problemów. W tym podrêczniku omówiona zostaâa Ksiàåka adresowa i zwiàzane z nià procedury, takie jak rejestrowanie numerów faksów, adresów oraz kodów uåytkownika. Podrêcznik bezpieczeñstwa Ten podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Zawiera opis funkcji bezpieczeñstwa, których mogà uåyæ administratorzy, by chroniæ dane przed uszkodzeniem lub zapobiegaæ nieautoryzowanemu uåyciu urzàdzenia. W podrêczniku tym zostaây równieå omówione procedury rejestracji administratorów, a takåe konfigurowanie uwierzytelniania uåytkownika i administratora. Podrêcznik sieciowy (niniejszy podrêcznik) Zawiera opis konfiguracji i obsâugi drukarki w ãrodowisku sieciowym oraz uåywania oprogramowania. Podrêcznik ten obejmuje wszystkie modele i w zwiàzku z tym zawiera funkcje i ustawienia, które mogà byæ niedostêpne dla uåytkowanego modelu. Obrazy, ilustracje, funkcje i obsâugiwane systemy operacyjne mogà siê róåniæ od tych dotyczàcych uåytkowanego modelu. Poradnik kopiowania Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako kopiarki. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako faksu. 1

8 Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> Zawiera opis zaawansowanych funkcji zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako faksu, takich jak ustawienia linii i procedur rejestracji identyfikatorów. Poradnik drukowania Zawiera opis ustawieñ systemowych, obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako drukarki. Poradnik skanowania (plik PDF - CD-ROM1) Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako skanera. Podrêczniki na temat programu DeskTopBinder DeskTopBinder to program narzêdziowy znajdujàcy siê na dysku CD-ROM zatytuâowanym Scanner Driver & Document Management Utilities. Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Lite (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera szczegóâowy opis instalacji i ãrodowiska pracy DeskTopBinder Lite. Ten podrêcznik moåna wyãwietliæ w oknie dialogowym [Ustawienia], jeåeli program DeskTopBinder Lite jest zainstalowany. DeskTopBinder - Wprowadzenie (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera opis obsâugi DeskTopBinder Lite i ogólny opis funkcji tego urzàdzenia. Jeåeli program DeskTopBinder Lite jest zainstalowany, ten podrêcznik zostanie dodany do menu [Start]. Podrêcznik programu Auto Document Link (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera opis obsâugi i funkcji programu Auto Document Link instalowanego razem z DeskTopBinder Lite. Jeåeli program DeskTopBinder Lite jest zainstalowany, ten podrêcznik zostanie dodany do menu [Start]. Inne podrêczniki Dodatek PS3 (plik PDF - CD-ROM1) Dodatek UNIX (dostêpny u autoryzowanych przedstawicieli handlowych lub w postaci pliku PDF na naszej stronie internetowej.) 2

9 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku sà stosowane nastêpujàce symbole: * Powyåsze uwagi zostaây zamieszczone z myãlà o bezpieczeñstwie uåytkowników. Waåne Nieprzestrzeganie zaleceñ tej instrukcji moåe spowodowaæ zaciêcie siê papieru, uszkodzenie oryginaâów lub utratê danych. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Przygotowaæ siê Ten symbol wskazuje, åe do obsâugi urzàdzenia potrzebna jest wczeãniejsza wiedza lub przygotowanie. Ten symbol wskazuje ãrodki ostroånoãci, jakie naleåy zastosowaæ lub dziaâania, jakie naleåy podjàæ po wystàpieniu nieprawidâowoãci dziaâania. Ograniczenia Ten symbol oznacza ograniczenia liczbowe, funkcje, których nie moåna uåywaæ âàcznie, lub warunki, w jakich nie moåna korzystaæ z okreãlonej funkcji. Zajrzeæ do instrukcji... Ten symbol jest odsyâaczem do materiaâu äródâowego. [ ] Przyciski pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. Pola oraz przyciski pojawiajàce siê na ekranie komputera. { } Przyciski wbudowane w panel operacyjny urzàdzenia. Klawisze na klawiaturze komputera. 3

10 4

11 1. Rozpoczêcie pracy Funkcje dostêpne w sieci Niniejsze urzàdzenie pozwala na korzystanie z funkcji drukarki, LAN-Fax, Internet Fax i skanera w sieci. Funkcja Serwer dokumentów umoåliwia âàczenie kopiowanych dokumentów i zadañ wydruku w pojedynczy dokument. Dziêki temu dokument taki moåna nie tylko od razu wydrukowaæ, ale moåliwe jest teå jego zapisanie w celu ponownego wydrukowania w póäniejszym czasie. Drukarka Karta sieciowa jest kompatybilna z protokoâami NetWare *1 (IPX/SPX, TCP/IP), Windows NT 4.0 (TCP/IP, NetBEUI *2, IPP *3 ), Windows 2000 (TCP/IP, NetBEUI *2, IPP *3 ), Windows XP, Windows Server 2003 (TCP/IP, IPP *3 ), Windows 95/98/Me (TCP/IP, NetBEUI *2, IPP *3 ), UNIX (TCP/IP) i Mac OS (AppleTalk). Umoåliwia to korzystanie z drukarki w sieci, w której uåywane sà róåne protokoây i systemy operacyjne. *1 Jeãli zainstalowany jest opcjonalny interfejs b, moåna stosowaæ tylko tryb infrastrukturalny. *2 Aby korzystaæ z protokoâu NetBEUI, naleåy korzystaæ z portu programu SmartDeviceMonitor for Client. *3 IPP (Internet Printing Protocol) to protokóâ umoåliwiajàcy drukowanie za poãrednictwem Internetu. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat wymaganych ustawieñ moåna znaleäæ na str. 15 Instalacja urzàdzenia w sieci. Szczegóâowe informacje na temat uåywania tej funkcji moåna znaleäæ na str. 67 Przygotowywanie Serwera drukarki lub w PostScript 3 Supplement. 5

12 Rozpoczêcie pracy Internet Fax 1 Urzàdzenie konwertuje obrazy skanowanych dokumentów na format poczty elektronicznej i przesyâa dane przez Internet. W tym celu, naleåy zamiast numeru faksu podaæ adres i wysâaæ dokument. Wiadomoãci moåna odbieraæ na urzàdzeniu faksowym, które obsâuguje funkcjê Internet Fax lub na komputerze, na którym moåliwe jest odbieranie zwykâej poczty . Odebrane wiadomoãci lub faksy internetowe uåytkownik moåe równieå drukowaæ lub przesyâaæ dalej. Aby skorzystaæ z tej funkcji, konieczny jest opcjonalny moduâ faksu. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat wymaganych ustawieñ moåna znaleäæ na str. 15 Instalacja urzàdzenia w sieci. Szczegóâowe informacje na temat uåywania tej funkcji zawiera Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe>. LAN-Fax Uåytkownik moåe przesyâaæ dokumenty faksem za poãrednictwem linii telefonicznych, z dowolnego komputera podâàczonego do urzàdzenia przez sieæ Ethernet, IEEE 1394 (IP po 1394) lub bezprzewodowà sieæ LAN. Aby wysâaæ faks, naleåy skorzystaæ z funkcji drukowania w aktualnie uåywanej aplikacji Windows, wybierajàc jako drukarkê LAN-Fax, a nastêpnie okreãliæ odbiorcê. Moåna takåe sprawdziæ wysâany dokument. Aby skorzystaæ z tej funkcji, konieczny jest opcjonalny moduâ faksu. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat wymaganych ustawieñ moåna znaleäæ na str. 15 Instalacja urzàdzenia w sieci. Szczegóâowe informacje na temat uåywania tej funkcji zawiera Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>. 6

13 Funkcje dostêpne w sieci Wykorzystujàc system poczty elektronicznej moåna przesâaæ zeskanowany obraz w postaci zaâàcznika wiadomoãci za poãrednictwem sieci LAN lub Internetu. 1 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat wymaganych ustawieñ moåna znaleäæ na str. 15 Instalacja urzàdzenia w sieci. Szczegóâowe informacje na temat uåywania tej funkcji moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik skanowania. Skanowanie do folderu Uåytkownik moåe przesâaæ zeskanowany dokument bezpoãrednio do wspóâdzielonego folderu na komputerze pracujàcym w systemie Windows lub na serwer FTP. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat wymaganych ustawieñ moåna znaleäæ na str. 15 Instalacja urzàdzenia w sieci. Szczegóâowe informacje na temat uåywania tej funkcji moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik skanowania. Sieciowy skaner wysyâajàcy Urzàdzenia moåna uåywaæ jako skanera wysyâajàcego w poâàczeniu z programem ScanRouter V2 Professional. Zeskanowane dokumenty i odebrane faksy moåna zapisaæ na serwerze dostarczania lub w okreãlonych folderach na komputerach klientów w sieci. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat wymaganych ustawieñ moåna znaleäæ na str. 15 Instalacja urzàdzenia w sieci. Szczegóâowe informacje na temat uåywania tej funkcji moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik skanowania. 7

14 Rozpoczêcie pracy Skaner sieciowy TWAIN 1 Funkcja skanowania moåe byæ uåywana z komputera podâàczonego przez sieæ (Ethernet, IEEE 1394 (IP po 1394) lub IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN)). Dokumenty sà skanowane w taki sam sposób, jak w przypadku skanera podâàczonego bezpoãrednio do komputera uåytkownika. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat wymaganych ustawieñ moåna znaleäæ na str. 15 Instalacja urzàdzenia w sieci. Szczegóâowe informacje na temat uåywania tej funkcji moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik skanowania. Serwer dokumentów Kopiowane, faksowane, drukowane i skanowane dokumenty moåna zapisaæ na twardym dysku. Korzystajàc z programu DeskTopBinder Lite lub z przeglàdarki internetowej moåna przeglàdaæ, drukowaæ, usuwaæ i kopiowaæ te dokumenty w sieci. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat wymaganych ustawieñ moåna znaleäæ na str. 15 Instalacja urzàdzenia w sieci. Wiêcej informacji na temat obsâugi funkcji Serwer dokumentów za pomocà drukarki moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik drukowania. Wiêcej informacji na temat obsâugi funkcji Serwer dokumentów za pomocà faksu moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik faksowania<funkcje zaawansowane>. Wiêcej informacji na temat obsâugi funkcji Serwer dokumentów za pomocà skanera moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik skanowania. Wszystkie informacje na temat obsâugi funkcji Serwer dokumentów moåna znaleäæ w podrêczniku Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Wiêcej informacji na temat programu DeskTopBinder Lite moåna znaleäæ w instrukcjach do programu DeskTopBinder Lite. 8

15 Potwierdzanie poâàczenia 2. Podâàczanie i konfigurowanie 1. Port 10BASE-T/100BASE-TX Port do podâàczenia kabla 10BASE-T lub 100BASE-TX 2. Porty IEEE 1394 (opcjonalnie) Porty do podâàczenia kabla interfejsu IEEE Port bezprzewodowej sieci LAN (opcjonalnie) Port uåywany w przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN Opcjonalnej karty IEEE 1394 nie moåna zainstalowaæ jednoczeãnie z kartà IEEE b. Umiejscowienie portu jest róåne w zaleånoãci od typu urzàdzenia. 9

16 Podâàczanie i konfigurowanie Podâàczanie do interfejsu Ethernet Karta sieciowa obsâuguje poâàczenia 10BASE-T oraz 100BASE-TX. 2 Waåne Przed wykonaniem poâàczenia, naleåy dotknàæ metalowej czêãci, aby odprowadziæ âadunek elektrostatyczny. A Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Waåne Upewnij siê, åe gâówne zasilanie jest wyâàczone. Wiêcej informacji moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. B Podâàcz kabel interfejsu Ethernet do portu 10BASE-T/100BASE-TX. ZZZ019S Umiejscowienie portu jest róåne w zaleånoãci od typu urzàdzenia. C Wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. ZZZ023S 1. Kontrolka (zielona) Ãwieci na zielono, jeãli urzàdzenie jest prawidâowo podâàczone do sieci. 2. Kontrolka (åóâta) Ãwieci na åóâto, gdy dziaâa tryb 100 BASE-TX. Nie ãwieci, gdy dziaâa tryb 10 BASE-T. 10

17 Potwierdzanie poâàczenia Podâàczanie do interfejsu IEEE 1394 Waåne Przed wykonaniem poâàczenia, naleåy dotknàæ metalowej czêãci, aby odprowadziæ âadunek elektrostatyczny. Naleåy uåyæ przewodu interfejsu doâàczonego do opcjonalnej karty IEEE Upewnij siê, åe kabel interfejsu nie jest zapêtlony. A Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. 2 Waåne Upewnij siê, åe gâówne zasilanie jest wyâàczone. Wiêcej informacji moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. B Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1394 do portów interfejsu IEEE ZZZ020S Kabel interfejsu IEEE 1394 moåna przyâàczyæ do jednego z dwóch portów. Moåna uåyæ dowolnego z portów. Jeåeli kabel interfejsu ma ferrytowy rdzeñ, do urzàdzenia naleåy podâàczyæ koniec bliåszy rdzeniowi. Umiejscowienie portu jest róåne w zaleånoãci od typu urzàdzenia. C Wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. 11

18 Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Konfigurowanie IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) 2 W celu przyâàczenia do bezprzewodowej sieci LAN klienta z Windows XP przy zastosowaniu standardowego sterownika lub programów narzêdziowych Windows XP lub w przypadku nie korzystania z trybu infrastruktura, naleåy wybraæ tryb [ Ad hoc]. 12

19 Potwierdzanie poâàczenia Potwierdzanie poâàczenia A Naleåy upewniæ siê, åe wskaänik diodowy interfejsu IEEE b ãwieci. W przypadku pracy w trybie infrastruktury ZZZ024S 1. Jeãli dla opcji [Typ LAN] w oknie [Ustaw. interfejsu]/[sieæ] nie wybrano ustawienia [IEEE b], kontrolka nie ãwieci siê, nawet po wâàczeniu gâównego zasilania. 2. Jeãli drukarka jest prawidâowo podâàczona do sieci, w trybie infrastruktury kontrolka ãwieci na zielono. Jeãli kontrolka miga, oznacza to, åe drukarka wyszukuje urzàdzenia. W przypadku pracy w trybie ad hoc/ad hoc ZZZ024S 1. Jeãli interfejs IEEE b dziaâa, wskaänik diodowy ãwieci na pomarañczowo. 2. Jeãli drukarka jest prawidâowo podâàczona do sieci, w trybie ad hoc lub ad hoc kontrolka ãwieci na zielono. Jeãli kontrolka miga, oznacza to, åe drukarka wyszukuje urzàdzenia. Po kilku sekundach kontrolka zacznie ãwieciæ w sposób ciàgây. B Wydrukuj stronê konfiguracyjnà, aby sprawdziæ ustawienia. Zajrzeæ do instrukcji... Dalsze informacje na temat drukowania strony konfiguracyjnej moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik drukowania. 13

20 Podâàczanie i konfigurowanie Sprawdzanie statusu sygnaâu bezprzewodowego W trybie infrastruktury moåna na panelu operacyjnym sprawdziæ status sygnaâu bezprzewodowego urzàdzenia. 2 Aby sprawdziæ status sygnaâu, naciãnij [IEEE b] przy opcji [Typ LAN] w oknie [Sieæ]. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik/informacje}. B Naciãnij przycisk [Ustawienia systemu]. C Naciãnij przycisk [Ustaw. interfejsu]. D Naciãnij przycisk [IEEE b]. E Naciãnij przycisk [Sygnaâ bezprzewodowej LAN]. Zostanie wyãwietlony status sygnaâu bezprzewodowego. F Po sprawdzeniu statusu sygnaâu bezprzewodowego naciãnij przycisk [Wyjãcie]. G Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik/informacje}, aby powróciæ do menu Narzêdzia uåytkownika/licznik/informacje. 14

21 Instalacja urzàdzenia w sieci Instalacja urzàdzenia w sieci W tym rozdziale opisano ustawienia sieciowe, które moåna zmieniæ za pomocà narzêdzi uåytkownika (Ustawienia systemu). Wprowadä wymagane ustawienia zaleånie od funkcji, z jakich chcesz korzystaæ i uåywanego interfejsu. Waåne Ustawienia te powinny byæ wprowadzane przez administratora systemu lub po konsultacji z administratorem systemu. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Informacje szczegóâowe o ustawieniach przedstawiono na str. 37 Ustawienia interfejsu. Wyãwietlanie informacji na liãcie $ Elementy, które muszà byæ ustawione, aby móc korzystaæ z danej funkcji. Przed próbà uåywania odpowiedniej funkcji naleåy upewniæ siê, åe sà one skonfigurowane. Elementy, które naleåy ustawiæ w razie takiej potrzeby. Drukarka/LAN-Fax Interfejs Ethernet Ustaw. interfejsu/sieæ Zobacz str. 37 Sieæ. Ustawienia Adres IP $ Adres Gateway Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Typ ramki NW Typ LAN *2 $ Szybkoãæ sieci Ethernet Protokóâ efektywny *3 $ Nazwa komputera SMB Grupa robocza SMB Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Nazwa maszyny 15

22 Podâàczanie i konfigurowanie 2 16 Interfejs IEEE 1394 (IP po 1394) Interfejs IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustaw. interfejsu/ieee1394 *1 Zobacz str. 41 IEEE1394. Ustaw. interfejsu/sieæ Zobacz str. 37 Sieæ. Ustaw. interfejsu/sieæ Zobacz str. 37 Sieæ. Ustaw. interfejsu/ieee b *2 Zobacz str. 43 IEEE b. Ustawienia Adres IP $ IP po 1394 $ Konfiguracja WINS Konfiguracja DDBS Nazwa hosta Domena hosta Adres Gateway Konfiguracja DNS Protokóâ efektywny *3 $ Adres IP $ Adres Gateway Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Domena hosta Konfiguracja WINS Typ ramki NW Typ LAN *2 $ Szybkoãæ sieci Ethernet Protokóâ efektywny *3 $ Nazwa komputera SMB Grupa robocza SMB Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Nazwa maszyny Tryb komunikacji $ Ustawienia SSID Kanaâ Ustawienia WEP (szyfrowanie) Szybkoãæ transmisji *1 Pojawia siê po zainstalowaniu opcjonalnej karty IEEE *2 Pojawia siê po zainstalowaniu opcjonalnej karty IEEE b. Jeãli do urzàdzenia podâàczony jest Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. *3 Sprawdä, czy dla protokoâu TCP/IP wybrano ustawienie [Efektywny].

23 Instalacja urzàdzenia w sieci Internet Fax Interfejs Ustawienia Ethernet Ustaw. interfejsu/sieæ Zobacz str. 37 Sieæ. Adres IP $ Adres Gateway $ Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS 2 Domena hosta Konfiguracja WINS Typ LAN *2 $ Szybkoãæ sieci Ethernet Protokóâ efektywny *5 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Przesyâanie pliku Zobacz str. 46 Przesyâanie pliku. Serwer SMTP *3 $ Autoryzacja SMTP POP przed SMTP Protokóâ odbioru *4 $ Ustawienia POP3 *6 Adres administratora *8 Port komunikacji *4 *7 $ Odstêp odbieranych i Maks.rozmiar odbieranych e- maili e zapisane na serwerze Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ wiadomoãæ Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ temat Konto *3 *4 $ IEEE 1394 (IP po 1394) Ustaw. interfejsu/ieee1394 *1 Zobacz str. 41 IEEE1394. Adres IP $ IP po 1394 $ Konfiguracja DDBS Konfiguracja WINS Nazwa hosta Domena hosta 17

24 Podâàczanie i konfigurowanie 2 Interfejs EEE 1394 (IP po 1394) Interfejs IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustaw. interfejsu/sieæ Zobacz str. 37 Sieæ. Przesyâanie pliku Zobacz str. 46 Przesyâanie pliku. Ustaw. interfejsu/sieæ Zobacz str. 37 Sieæ. Ustawienia Adres Gateway $ Konfiguracja DNS Protokóâ efektywny *5 $ Serwer SMTP *3 $ Autoryzacja SMTP POP przed SMTP Protokóâ odbioru *4 $ Ustawienia POP3 *6 Adres administratora *8 Port komunikacji *4 *7 $ Odstêp odbieranych i Maks.rozmiar odbieranych e- maili e zapisane na serwerze Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ wiadomoãæ Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ temat Konto *3 *4 $ Adres IP $ Adres Gateway $ Konfiguracja DNS Konfiguracja WINS Konfiguracja DDBS Domena hosta Typ LAN *2 $ Szybkoãæ sieci Ethernet Protokóâ efektywny *5 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta 18

25 Instalacja urzàdzenia w sieci Interfejs Interfejs IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustaw. interfejsu/ieee bSerwer dokumentów *2 Zobacz str. 43 IEEE b. Przesyâanie pliku Zobacz str. 46 Przesyâanie pliku. Ustawienia Tryb komunikacji $ Ustawienia SSID Kanaâ Ustawienia WEP (szyfrowanie) Szybkoãæ transmisji Serwer SMTP *3 $ Autoryzacja SMTP POP przed SMTP Protokóâ odbioru *4 $ Ustawienia POP3 *6 Adres administratora *8 Port komunikacji *4 *7 $ Odstêp odbieranych i Maks.rozmiar odbieranych e- maili e zapisane na serwerze Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ wiadomoãæ Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ temat Konto *3 *4 $ *1 Pojawia siê po zainstalowaniu opcjonalnej karty IEEE *2 Pojawia siê po zainstalowaniu opcjonalnej karty IEEE b. Jeãli do urzàdzenia podâàczony jest Ethernet i b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. *3 Wymagane minimalne ustawienia do korzystania z funkcji przesyâania. *4 Wymagane minimalne ustawienia do korzystania z funkcji odbioru. *5 Sprawdä, czy dla protokoâu TCP/IP wybrano ustawienie [Efektywny]. *6 W przypadku wybrania ustawienia [Wâàczone] dla opcji [POP przed SMTP], naleåy wybraæ takåe tê funkcjê. *7 W przypadku wybrania ustawienia [Wâàczone] dla opcji [POP przed SMTP], naleåy sprawdziæ numer portu [POP3]. *8 W przypadku wybrania ustawienia [Wâàczone] dla opcji [Autoryzacja SMTP], naleåy wybraæ takåe tê funkcjê. 2 19

26 Podâàczanie i konfigurowanie Interfejs Ustawienia 2 Ethernet Ustaw. interfejsu/sieæ Zobacz str. 37 Sieæ. Adres IP $ Adres Gateway $ Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Domena hosta Konfiguracja WINS Typ LAN *2 $ Szybkoãæ sieci Ethernet Protokóâ efektywny *3 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Przesyâanie pliku Zobacz str. 46 Przesyâanie pliku. Serwer SMTP $ Autoryzacja SMTP POP przed SMTP Ustawienia POP3 *4 Adres administratora Port komunikacji *5 Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ wiadomoãæ Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ temat Odstêp miêdzy wywoâaniami skanera Liczba ponownych wywoâañ skanera IEEE 1394 (IP po 1394) Ustaw. interfejsu/ieee1394 *1 Zobacz str. 41 IEEE1394. Adres IP $ IP po 1394 $ Konfiguracja DDBS Konfiguracja WINS Nazwa hosta Domena hosta 20

27 Instalacja urzàdzenia w sieci Interfejs IEEE 1394 (IP po 1394) Interfejs IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustaw. interfejsu/sieæ Zobacz str. 37 Sieæ. Przesyâanie pliku Zobacz str. 46 Przesyâanie pliku. Ustaw. interfejsu/sieæ Zobacz str. 37 Sieæ. Ustaw. interfejsu/ieee b *2 Zobacz str. 43 IEEE b. Ustawienia Adres Gateway $ Konfiguracja DNS Protokóâ efektywny *3 $ Serwer SMTP $ Autoryzacja SMTP POP przed SMTP Ustawienia POP3 *4 Adres administratora Port komunikacji *5 Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ wiadomoãæ Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ temat Odstêp miêdzy wywoâaniami skanera Liczba ponownych wywoâañ skanera Adres IP $ Adres Gateway $ Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Domena hosta Konfiguracja WINS Typ LAN *2 $ Szybkoãæ sieci Ethernet Protokóâ efektywny *3 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Tryb komunikacji $ Ustawienia SSID Kanaâ Ustawienia WEP (szyfrowanie) Szybkoãæ transmisji 2 21

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Wstêp Waåne Konwencje oznaczania wersji oprogramowania wykorzystane w niniejszym podrêczniku Znaki towarowe

Wstêp Waåne Konwencje oznaczania wersji oprogramowania wykorzystane w niniejszym podrêczniku Znaki towarowe Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Pobierz folder PDF» Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Urządzenia Nashuatec MP1600/2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Informacje o urzàdzeniu

Informacje o urzàdzeniu Instrukcja obsâugi Informacje o urzàdzeniu 1 2 3 Wprowadzenie Wprowadzanie tekstu Dodatek Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows 98 to Microsoft Windows 98.

Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows 98 to Microsoft Windows 98. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2010U MX-2310U CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZĄDZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI OPROGRAMOWANIA 2 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU 8 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS

PODRĘCZNIK INSTALACJI OPROGRAMOWANIA 2 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU 8 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS PODRĘCZNIK INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona PRZED INSTALACJĄ... OPROGRAMOWANIA 2 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU... WINDOWS 8 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU... MACINTOSH 29 ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TRESCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZADZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo