Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek"

Transkrypt

1 Przewodnik instalacji Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

2 Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi jak pliki utworzone w innych aplikacjach, obrazy wprowadzane ze skanerów oraz istniejàce pliki graficzne. Istniejà dwa typy programu DeskTopBinder V2: DeskTopBinder V2 Professional i DeskTopBinder V2 Lite. W tym podrêczniku opisano sposób instalacji programu DeskTopBinder V2 Lite (wersja 3.XXX lub nowsza). Informacje na temat korzystania z programu DeskTopBinder V2 Lite moåna znaleäæ we Wprowadzeniu do programu DeskTopBinder V2 i w Pomocy programu DeskTopBinder V2. Znaki towarowe Microsoft, Windows, Windows NT i PowerPoint sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe, Acrobat i PostScript sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Pentium jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation. Nazwy innych produktów zostaây uåyte wyâàcznie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich firm. Zrzekamy siê wszelkich praw zwiàzanych z tymi znakami. Outside In Viewer Technology (c) Intranet Solutions Chicago, Inc. Wszelkie prawa zastrzeåone. Poniåej wymieniono nazwy produktów dla systemów operacyjnych Windows: Nazwa produktu dla systemu Windows 95 to Microsoft Windows 95. Nazwa produktu dla systemu Windows 98 to Microsoft Windows 98. Nazwa produktu dla systemu Windows Me to Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Nazwy produktów dla systemu Windows NT 4.0 sà nastêpujàce: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Nazwy produktów dla systemu Windows 2000 sà nastêpujàce: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktów dla systemu Windows XP sà nastêpujàce: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition

3 SPIS TREÃCI 1. Poczàtek pracy Ãrodowisko programu...1 Wymagania systemowe...1 Pliki utworzone przy uåyciu aplikacji do edycji dokumentów Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Instalowanie...3 Funkcje programu Job Binding...6 Auto Document Link...6 Ustawienia wprowadzane po instalacji...6 Odinstalowywanie Dodatek Urzàdzenia telefoniczne...9 Jeãli w ãrodowisku sieciowym, w którym dziaâa program DeskTopBinder V2 Lite, podâàczony jest router telefoniczny...9 Jeãli uåywany jest komputer podâàczony do sieci telefonicznej...9 i

4 ii

5 1. Poczàtek pracy Ãrodowisko programu Wymagania systemowe Przed zainstalowaniem programu DeskTopBinder V2 Lite naleåy sprawdziæ, czy komputer speânia nastêpujàce wymagania systemowe: Komputer Komputer zgodny z PC/AT. Jeden z nastêpujàcych systemów operacyjnych: Microsoft Windows 95 OSR2 lub nowszy, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 z dodatkiem Service Pack 5 lub nowszy, Microsoft Windows NT Server 4.0 z dodatkiem Service Pack 5 lub nowszy, Microsoft Windows 2000 Server z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy. Microsoft Windows 2000 Professional z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy, Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition. Procesor Pentium 133 MHz lub szybszy (zalecany Pentium 266 MHz lub szybszy) Pamiêæ operacyjna 48 MB lub wiêcej (zalecane 128 MB lub wiêcej) Wolne miejsce na dysku twardym 50 MB lub wiêcej (zalecane 200 MB lub wiêcej) Ekran High Color (64000 kolorów), rozdzielczoãæ co najmniej pikseli System do uzyskiwania poâàczeñ ScanRouter V2 Lite V lub nowszy ScanRouter V2 Professional V lub nowszy ScanRouter Enterprise Âatwe skanowanie Wiêcej informacji na temat urzàdzeñ obsâugujàcych âatwe skanowanie moåna znaleäæ na liãcie urzàdzeñ zgodnych. Âatwe drukowanie Wiêcej informacji na temat âatwego drukowania zawiera plik Readme. 1

6 Poczàtek pracy 1 Uwaga Wymagania systemowe mogà siê róåniæ w zaleånoãci od przyâàczonych urzàdzeñ. Wiêcej informacji moåna znaleäæ w instrukcjach obsâugi odpowiednich urzàdzeñ. Zajrzeæ do instrukcji... str. 9 Urzàdzenia telefoniczne Pliki utworzone przy uåyciu aplikacji do edycji dokumentów Program DeskTopBinder V2 Lite moåe zarzàdzaæ plikami o rozszerzeniach wymienionych poniåej. Aby móc korzystaæ z tych plików za pomocà programu DeskTopBinder V2 Lite, naleåy wczeãniej zainstalowaæ odpowiednie aplikacje..txt Musi byæ zainstalowany Notatnik..doc (plik utworzony za pomocà programu Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 lub Microsoft Word wersja 2002) Naleåy zainstalowaæ program Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 lub Microsoft Word wersja rtf (plik utworzony za pomocà programu Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 lub Microsoft Word wersja 2002) Naleåy zainstalowaæ program Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 lub Microsoft Word wersja ppt (plik utworzony za pomocà programu Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 2000 lub Microsoft PowerPoint wersja 2002) Naleåy zainstalowaæ program Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 2000 lub Microsoft PowerPoint wersja xls (plik utworzony za pomocà programu Microsoft Excel 97, Microsoft Excel 2000 lub Microsoft Excel wersja 2002) Naleåy zainstalowaæ program Microsoft Excel 97, Microsoft Excel 2000 lub Microsoft Excel wersja pdf (plik utworzony za pomocà programu Acrobat 3.0/4.0/5.0) Naleåy zainstalowaæ program Adobe Acrobat 4.0 lub nowszy. 2 Uwaga W zaleånoãci od konfiguracji systemu Windows i stanu aplikacji utworzona miniatura moåe byæ inna. Na przykâad kolor tâa miniatury bêdzie zmieniaâ siê wedâug schematu kolorów na karcie [Wyglàd] okna dialogowego [Wâaãciwoãci wyãwietlania]. W przypadku plików, których format nie jest obsâugiwany przez program DeskTopBinder V2 Lite, operacje w programie DeskTopBinder V2 Lite mogà nie byæ wykonywane prawidâowo.

7 2. Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Instalowanie Program DeskTopBinder V2 Lite rejestrowany jest jako aplikacja w systemie Windows. Przed przystàpieniem do instalacji naleåy zamknàæ wszystkie aplikacje. Przygotowaæ siê W przypadku instalowania programu DeskTopBinder V2 Lite na komputerze, na którym zainstalowany jest program DeskTopBinder (poprzednia wersja programu DeskTopBinder V2 Professional), moåna wybraæ dowolnà spoãród poniåszych opcji. Wiêcej informacji na temat instalowania programu DeskTopBinder V2 Lite na komputerze, na którym zainstalowany jest program DeskTopBinder, zawiera plik Readme. Zastàp Foldery i dokumenty programu DeskTopBinder sà automatycznie konwertowane na foldery i dokumenty programu DeskTopBinder V2 Lite. Po konwersji niebiesko-zielone notki doâàczone do dokumentów programu DeskTopBinder zmieniajà barwê na róåowà. Nie zastêpuj Jeãli wymienione niåej funkcje programu bêdà potrzebne, nie naleåy zastêpowaæ wczeãniejszej instalacji - na dysku powinny byæ zainstalowane oba programy. Uåyj dostêpnej w programie DeskTopBinder V2 Lite funkcji konwersji plików (konwersja tekstu za pomocà funkcji Image OCR, konwersja PDF itp.) Poâàcz z programem ScanRouter/ScanRouter Professional (poprzednia wersja programu ScanRouter V2) W przypadku instalowania programu DeskTopBinder V2 Lite na komputerze, na którym zainstalowany jest program ScanRouter-Browser (poprzednia wersja programu DeskTopBinder V2 Lite), moåna wybraæ dowolnà spoãród poniåszych opcji. Wiêcej informacji na temat instalowania programu DeskTopBinder V2 Lite na komputerze, na którym zainstalowany jest program ScanRouter-Browser, zawiera plik Readme. Zastàp Foldery i dokumenty programu ScanRouter-Browser sà automatycznie konwertowane na foldery i dokumenty programu DeskTopBinder V2 Lite. 3

8 Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Nie zastêpuj Jeãli wymienione niåej funkcje programu bêdà potrzebne, nie naleåy zastêpowaæ wczeãniejszej instalacji - na dysku powinny byæ zainstalowane oba programy. Poâàcz z programem ScanRouter/ScanRouter Professional (poprzednia wersja programu ScanRouter V2) 2 4 Uwaga Nie moåna zainstalowaæ programu DeskTopBinder V2 Lite, jeãli istnieje juå inna wersja programu DeskTopBinder V2 Lite, DeskTopBinder V2 Professional lub Job Binding. Przed zainstalowaniem programu DeskTopBinder V2 Lite naleåy odinstalowaæ te aplikacje. Dane wykorzystywane w poprzedniej aplikacji mogà byæ zapisane i przeniesione do programu DeskTopBinder V2 Lite. Jeãli jednak poprzednio zainstalowany byâ program DeskTopBinder V2 Professional, niektóre funkcje nie bêdà juå dostêpne. W systemach Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP z programu DeskTopBinder V2 Lite mogà korzystaæ tylko czâonkowie grupy Administratorzy lub grupy Uåytkownicy zaawansowani. Tylko uåytkownicy naleåàcy do grupy Administratorzy sà uprawnieni do instalacji oprogramowania. Funkcje programu ScanRouter V2 Link zostaây wâàczone do programu DeskTopBinder V2 Lite. W przypadku próby zainstalowania programu DeskTopBinder V2 Lite na komputerze klienckim, na którym zainstalowany jest program ScanRouter V2 Link, zostanie wyãwietlony komunikat o odinstalowaniu programu ScanRouter V2 Link. Ustawienia wprowadzone za pomocà programu ScanRouter V2 Link zostanà przeniesione do programu Auto Document Link, nawet jeãli program ScanRouter V2 Link zostanie odinstalowany. A Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [DeskTopBinder V2 Lite Konfiguracja]. B Kliknij przycisk [DeskTopBinder V2 Lite]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe z monitem o potwierdzenie. C Kliknij przycisk [Tak]. D W wyãwietlonym oknie dialogowym kliknij przycisk [Dalej]. E Przeczytaj umowê licencyjnà, a nastêpnie kliknij przycisk [Tak]. F Wprowadä nazwê uåytkownika i nazwê firmy, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. G Potwierdä wprowadzone informacje, a nastêpnie kliknij przycisk [Tak]. Jeãli na komputerze klienckim jest zainstalowany program DeskTopBinder, zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Wybierz typ instalacji]. H Wybierz metodê instalacji, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej].

9 Instalowanie I Wybierz miejsce instalacji, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. Uwaga Jeãli produkt ScanRouter V2 jest juå zainstalowany, nie moåna zmieniæ miejsca instalacji. Program DeskTopBinder V2 Lite zostanie zainstalowany w tym samym folderze co program ScanRouter V2. J Okreãl miejsce przechowywania dokumentów, którymi zarzàdzaæ bêdzie program DeskTopBinder V2 Lite, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. Miejsce przechowywania dokumentów zarzàdzanych przez program DeskTopBinder V2 Lite moåna zmieniæ, ale zalecanym sposobem postêpowania jest pozostawienie ich w dotychczasowym miejscu i uåycie folderu RDCab do przechowywania plików. W folderze RDCab tworzony jest folder PL. Folder RDCab musi byæ utworzony na niewymiennym dysku twardym komputera klienckiego, na których zainstalowany jest program DeskTopBinder V2 Lite. Uwaga Jeãli program DeskTopBinder V2 Lite lub DeskTopBinder V2 Professional zostaâ zainstalowany na komputerze klienckim i jeãli nadal chcesz korzystaæ z danych szafki uåywanej przed wykonaniem tej instalacji, wybierz lokalizacjê zapisywania uåywanà w poprzednio zainstalowanym programie DeskTopBinder V2 Lite lub DeskTopBinder V2 Professional. Aby Funkcje rozszerzone... i ustawienia narzêdzia automatycznego dodawania byây takie same jak w poprzedniej wersji, wybierz lokalizacjê zapisywania uåywanà w poprzedniej wersji programu DeskTopBinder V2 Lite lub DeskTopBinder V2 Professional. K Potwierdä dane dotyczàce miejsca instalacji, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wyãwietlony komunikat z monitem o potwierdzenie rejestracji programu w menu Start palety Function Palette. L Kliknij przycisk [Tak], aby narzêdzie to byâo uruchamiane jako program rezydentny, lub kliknij przycisk [Nie], aby byâo uruchamiane z aplikacji. Zostanie wyãwietlony komunikat z monitem o potwierdzenie rejestracji w menu Start programu Auto Document Link. M Kliknij przycisk [Tak], aby narzêdzie to byâo uruchamiane jako program rezydentny, lub kliknij przycisk [Nie], aby byâo uruchamiane z aplikacji. N Kliknij przycisk [Zakoñcz]. O Uruchom ponownie komputer. Uwaga Jeãli program ScanRouter V2 Link i ustawienia narzêdzia automatycznego dodawania nie zostanà przeniesione i jeãli program Auto Document Link zostanie zarejestrowany jako uruchamiany automatycznie, po ponownym uruchomieniu komputera zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Auto Document Link Properties]. 5 2

10 Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Funkcje programu Job Binding 2 Funkcje programu Job Binding wâàczono do programu DeskTopBinder V2 Lite (wersja 2.XXX lub nowsza). Moåliwe jest takåe przenoszenie poprzednio uåywanych danych programu Job Binding. Aby korzystaæ z programu Job Binding, naleåy dodaæ tê funkcjê, korzystajàc z ikony Sieæ dostêpnej przez polecenie [Funkcje rozszerzone...] z menu [Narzêdzia]. Dodawanie plików z wydrukami utworzonych przez sterownik drukarki jako dokumentów programu Job Binding pozwala skróciæ czas drukowania. Jako dokumenty programu Job Binding najlepiej sprawdzajà siê dokumenty drukowane czêsto bez modyfikowania. Uwaga Warunkiem dziaâania programu Job Binding jest zainstalowanie sterownika drukarki RPCS. Tworzenie miniatury moåe byæ czasochâonne, gdy przenoszone sà dane Job Binding (drukarki RPCS) programu DeskTopBinder V2 Lite i DeskTopBinder V2 Professional. W przypadku aktualizacji wersji 2.XXX programu DeskTopBinder V2 przenoszenie danych Job Binding jest moåliwe, poniewaå miniatury zostaây juå utworzone. Auto Document Link Funkcje programu ScanRouter V2 Link i narzêdzia automatycznego dodawania zostaây wâàczone do programu Auto Document Link. Program Auto Document Linkjest instalowany równoczeãnie z programem DeskTopBinder V2 Lite. Program Auto Document Link monitoruje szuflady na serwerze dostawy w sieci, lokalne foldery systemu Windows i odebrane pliki faksu urzàdzenia sieciowego, a takåe powiadamia o odebranych dokumentach lub plikach. Te dokumenty lub pliki mogà byæ automatycznie przesyâane do folderów programu DeskTopBinder V2 Lite lub folderów systemu Windows. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje o programie Auto Document Link moåna znaleäæ w Przewodniku programu Auto Document Link. Ustawienia wprowadzane po instalacji Aby dodaæ ustawienie Funkcje rozszerzone... programu DeskTopBinder V2 Lite po instalacji programu DeskTopBinder V2 Lite, z menu [Narzêdzia] programu DeskTopBinder V2 Lite naleåy wybraæ polecenie [Funkcje rozszerzone...]. Moåliwe jest wprowadzanie, wyprowadzanie i konwertowanie dokumentów, jak równieå dodawanie programów Job Binding i ScanRouter V2 jako urzàdzeñ sieciowych. 6

11 Odinstalowywanie Odinstalowywanie Nawet po odinstalowaniu programu DeskTopBinder V2 Lite folder, w którym przechowywane sà dokumenty (zazwyczaj folder PL w folderze RDCab), nie zostanie usuniêty. Pliki sekcji dokumentów nie zostanà usuniête i pozostanà w folderze, w którym przechowywane sà dokumenty. Uwaga Jeãli na komputerze klienckim zainstalowany jest tylko program DeskTopBinder V2 Lite, nie powinny wystêpowaæ åadne problemy, jeãli folder RDCab zostanie usuniêty po odinstalowaniu programu DeskTopBinder V2 Lite. Jeãli jednak zainstalowane jest inne oprogramowanie, takie jak ScanRouter V2 (na tym samym komputerze), i wskazano tê samà lokalizacjê zapisywania, jaka jest uåywana w programie DeskTopBinder V2 Lite, nie naleåy usuwaæ folderu RDCab. Aby usunàæ tylko dane programu DeskTopBinder V2 Lite, naleåy usunàæ folder RDCab z folderu PL. Moåe siê zdarzyæ, åe w menu [Start] pozostanie pusta pozycja, nawet jeãli program DeskTopBinder V2 Lite zostaâ odinstalowany. W takim przypadku naleåy usunàæ element menu rêcznie. A Uruchom system Windows. B Kliknij przycisk [Start], a nastêpnie wskaå polecenie [Konfiguracja]. C Kliknij polecenie [Panel sterowania]. D Dwukrotnie kliknij aplet [Dodaj/Usuñ programy]. E Kliknij pozycjê [DeskTopBinder V2 Lite]. F Kliknij przycisk [Dodaj/Usuñ] lub [Zmieñ/Usuñ]. G W wyãwietlonym oknie dialogowym kliknij przycisk [Usuñ], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe z monitem o potwierdzenie. H Kliknij przycisk [OK]. 2 7

12 Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite 2 8

13 3. Dodatek Urzàdzenia telefoniczne Jeãli w ãrodowisku sieciowym, w którym dziaâa program DeskTopBinder V2 Lite, podâàczony jest router telefoniczny Naleåy prawidâowo skonfigurowaæ sieciowy serwer dostawy lub urzàdzenia sieciowe, uåywajàc programów DeskTopBinder V2 Lite i Auto Document Link. W przypadku zmiany ãrodowiska sieciowego naleåy ponownie skonfigurowaæ sieciowy serwer dostawy lub urzàdzenia sieciowe, uåywajàc programów DeskTopBinder V2 Lite i Auto Document Link. Waåne Jeãli poâàczenie z serwerem dostawy lub innymi urzàdzeniami sieciowymi jest ustanawiane za pomocà routera telefonicznego, mogà byæ pobierane opâaty za korzystanie z linii telefonicznych. Jeãli uåywany jest komputer podâàczony do sieci telefonicznej Jeãli program DeskTopBinder V2 Lite lub Auto Document Link jest uåywany na komputerze podâàczonym do sieci telefonicznej, w zaleånoãci od konfiguracji komputer bêdzie âàczyæ siê z siecià telefonicznà w przypadku skanowania za pomocà skanera zgodnego ze standardem TWAIN lub w przypadku âàczenia siê z serwerem dostawy lub serwerem dokumentów. Waåne Jeãli komputer jest skonfigurowany w taki sposób, aby poâàczenie z Internetem byâo nawiàzywane automatycznie, komputer bêdzie âàczyâ siê z siecià bez wyãwietlania okna dialogowego z monitem o potwierdzenie i bêdà naliczane opâaty za korzystanie z linii telefonicznej. 9

14 10 PL PL B606-PLY001

15 Wyglàd produktu na niektórych ilustracjach oraz jego funkcje w objaãnieniach zawartych w niniejszym podrêczniku mogà róåniæ siê od rzeczywistego produktu, co spowodowane jest wprowadzaniem ulepszeñ lub zmian. Uwagi: 1. Treãæ niniejszego dokumentu moåe ulec zmianie bez powiadomienia. 2. Dokument ten nie moåe byæ powielany ani kopiowany w åadnej formie, jak równieå modyfikowany lub cytowany bez uzyskania uprzedniej zgody dostawcy. 3. DOSTAWCA NIE ODPOWIADA ZA SKUTKI DZIAÂANIA OPROGRAMOWANIA ORAZ KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO DOKUMENTU. Waåne Istnieje moåliwoãæ utraty dokumentów lub danych przechowywanych na komputerze osobistym wskutek bâêdu uåytkownika lub oprogramowania. Przed przystàpieniem do korzystania z oprogramowania naleåy wykonaæ kopiê zapasowà wszystkich waånych danych. Podczas korzystania z oprogramowania nie naleåy wkâadaæ ani wyjmowaæ dysków. DOSTAWCA NIE ODPOWIADA ZA USZKODZENIA ANI ZA UTRATÊ DOKUMENTÓW LUB DANYCH SPOWODOWANÀ PRZEZ KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA. DOSTAWCA NIE ODPOWIADA ZA ÅADNE SZKODY WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POÃREDNIE (A W SZCZEGÓLNOÃCI SZKODY WYNIKAJÀCE Z UTRATY DOCHODÓW, PRZERW W DZIAÂALNOÃCI LUB UTRATY INFORMACJI HANDLOWYCH ITP.) SPOWODOWANE PRZEZ NIEPRAWIDÂOWE DZIAÂANIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA ALBO UTRATÊ DOKUMENTÓW LUB DANYCH, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY WYNIKAJÀCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, JEÃLI DOSTAWCA ZOSTAÂ POINFORMOWANY O MOÅLIWOÃCI ICH WYSTÀPIENIA. Copyright 2002

16 PL PL B606-PLY001 Przewodnik instalacji

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania.

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej.

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej. Wymagania do wersji DEMO: Microsoft Windows 7 32/64 bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate lub Home

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny

Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny 1. WYMANAGANIA SYSTEMOWE... 3 2. ROZPOCZĘCIE PROCESU AKTUALIZACJI... 4 3. GŁÓWNY PROCES AKTUALIZACJI... 6 4. AKTYWACJA LICENCJI STANOWISKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11 Wymagania minimalne do wersji 11: Microsoft Windows 7 32 lub 64-bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. SEE Electrical Expert V4

Instalacja programu. SEE Electrical Expert V4 Instalacja programu SEE Electrical Expert V4 V4R2 Strona 2 A.1. Wymagana konfiguracja sprzętowa COPYRIGHT 1986-2015 IGE+XAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro WPROWADZENIE W tej sekcji znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z programu SymbolWriter Pro. Składa się ona z następujących

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo