Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek"

Transkrypt

1 Przewodnik instalacji Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

2 Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi jak pliki utworzone w innych aplikacjach, obrazy wprowadzane ze skanerów oraz istniejàce pliki graficzne. Istniejà dwa typy programu DeskTopBinder V2: DeskTopBinder V2 Professional i DeskTopBinder V2 Lite. W tym podrêczniku opisano sposób instalacji programu DeskTopBinder V2 Lite (wersja 3.XXX lub nowsza). Informacje na temat korzystania z programu DeskTopBinder V2 Lite moåna znaleäæ we Wprowadzeniu do programu DeskTopBinder V2 i w Pomocy programu DeskTopBinder V2. Znaki towarowe Microsoft, Windows, Windows NT i PowerPoint sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe, Acrobat i PostScript sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Pentium jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation. Nazwy innych produktów zostaây uåyte wyâàcznie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich firm. Zrzekamy siê wszelkich praw zwiàzanych z tymi znakami. Outside In Viewer Technology (c) Intranet Solutions Chicago, Inc. Wszelkie prawa zastrzeåone. Poniåej wymieniono nazwy produktów dla systemów operacyjnych Windows: Nazwa produktu dla systemu Windows 95 to Microsoft Windows 95. Nazwa produktu dla systemu Windows 98 to Microsoft Windows 98. Nazwa produktu dla systemu Windows Me to Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Nazwy produktów dla systemu Windows NT 4.0 sà nastêpujàce: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Nazwy produktów dla systemu Windows 2000 sà nastêpujàce: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktów dla systemu Windows XP sà nastêpujàce: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition

3 SPIS TREÃCI 1. Poczàtek pracy Ãrodowisko programu...1 Wymagania systemowe...1 Pliki utworzone przy uåyciu aplikacji do edycji dokumentów Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Instalowanie...3 Funkcje programu Job Binding...6 Auto Document Link...6 Ustawienia wprowadzane po instalacji...6 Odinstalowywanie Dodatek Urzàdzenia telefoniczne...9 Jeãli w ãrodowisku sieciowym, w którym dziaâa program DeskTopBinder V2 Lite, podâàczony jest router telefoniczny...9 Jeãli uåywany jest komputer podâàczony do sieci telefonicznej...9 i

4 ii

5 1. Poczàtek pracy Ãrodowisko programu Wymagania systemowe Przed zainstalowaniem programu DeskTopBinder V2 Lite naleåy sprawdziæ, czy komputer speânia nastêpujàce wymagania systemowe: Komputer Komputer zgodny z PC/AT. Jeden z nastêpujàcych systemów operacyjnych: Microsoft Windows 95 OSR2 lub nowszy, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 z dodatkiem Service Pack 5 lub nowszy, Microsoft Windows NT Server 4.0 z dodatkiem Service Pack 5 lub nowszy, Microsoft Windows 2000 Server z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy. Microsoft Windows 2000 Professional z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy, Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition. Procesor Pentium 133 MHz lub szybszy (zalecany Pentium 266 MHz lub szybszy) Pamiêæ operacyjna 48 MB lub wiêcej (zalecane 128 MB lub wiêcej) Wolne miejsce na dysku twardym 50 MB lub wiêcej (zalecane 200 MB lub wiêcej) Ekran High Color (64000 kolorów), rozdzielczoãæ co najmniej pikseli System do uzyskiwania poâàczeñ ScanRouter V2 Lite V lub nowszy ScanRouter V2 Professional V lub nowszy ScanRouter Enterprise Âatwe skanowanie Wiêcej informacji na temat urzàdzeñ obsâugujàcych âatwe skanowanie moåna znaleäæ na liãcie urzàdzeñ zgodnych. Âatwe drukowanie Wiêcej informacji na temat âatwego drukowania zawiera plik Readme. 1

6 Poczàtek pracy 1 Uwaga Wymagania systemowe mogà siê róåniæ w zaleånoãci od przyâàczonych urzàdzeñ. Wiêcej informacji moåna znaleäæ w instrukcjach obsâugi odpowiednich urzàdzeñ. Zajrzeæ do instrukcji... str. 9 Urzàdzenia telefoniczne Pliki utworzone przy uåyciu aplikacji do edycji dokumentów Program DeskTopBinder V2 Lite moåe zarzàdzaæ plikami o rozszerzeniach wymienionych poniåej. Aby móc korzystaæ z tych plików za pomocà programu DeskTopBinder V2 Lite, naleåy wczeãniej zainstalowaæ odpowiednie aplikacje..txt Musi byæ zainstalowany Notatnik..doc (plik utworzony za pomocà programu Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 lub Microsoft Word wersja 2002) Naleåy zainstalowaæ program Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 lub Microsoft Word wersja rtf (plik utworzony za pomocà programu Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 lub Microsoft Word wersja 2002) Naleåy zainstalowaæ program Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 lub Microsoft Word wersja ppt (plik utworzony za pomocà programu Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 2000 lub Microsoft PowerPoint wersja 2002) Naleåy zainstalowaæ program Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 2000 lub Microsoft PowerPoint wersja xls (plik utworzony za pomocà programu Microsoft Excel 97, Microsoft Excel 2000 lub Microsoft Excel wersja 2002) Naleåy zainstalowaæ program Microsoft Excel 97, Microsoft Excel 2000 lub Microsoft Excel wersja pdf (plik utworzony za pomocà programu Acrobat 3.0/4.0/5.0) Naleåy zainstalowaæ program Adobe Acrobat 4.0 lub nowszy. 2 Uwaga W zaleånoãci od konfiguracji systemu Windows i stanu aplikacji utworzona miniatura moåe byæ inna. Na przykâad kolor tâa miniatury bêdzie zmieniaâ siê wedâug schematu kolorów na karcie [Wyglàd] okna dialogowego [Wâaãciwoãci wyãwietlania]. W przypadku plików, których format nie jest obsâugiwany przez program DeskTopBinder V2 Lite, operacje w programie DeskTopBinder V2 Lite mogà nie byæ wykonywane prawidâowo.

7 2. Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Instalowanie Program DeskTopBinder V2 Lite rejestrowany jest jako aplikacja w systemie Windows. Przed przystàpieniem do instalacji naleåy zamknàæ wszystkie aplikacje. Przygotowaæ siê W przypadku instalowania programu DeskTopBinder V2 Lite na komputerze, na którym zainstalowany jest program DeskTopBinder (poprzednia wersja programu DeskTopBinder V2 Professional), moåna wybraæ dowolnà spoãród poniåszych opcji. Wiêcej informacji na temat instalowania programu DeskTopBinder V2 Lite na komputerze, na którym zainstalowany jest program DeskTopBinder, zawiera plik Readme. Zastàp Foldery i dokumenty programu DeskTopBinder sà automatycznie konwertowane na foldery i dokumenty programu DeskTopBinder V2 Lite. Po konwersji niebiesko-zielone notki doâàczone do dokumentów programu DeskTopBinder zmieniajà barwê na róåowà. Nie zastêpuj Jeãli wymienione niåej funkcje programu bêdà potrzebne, nie naleåy zastêpowaæ wczeãniejszej instalacji - na dysku powinny byæ zainstalowane oba programy. Uåyj dostêpnej w programie DeskTopBinder V2 Lite funkcji konwersji plików (konwersja tekstu za pomocà funkcji Image OCR, konwersja PDF itp.) Poâàcz z programem ScanRouter/ScanRouter Professional (poprzednia wersja programu ScanRouter V2) W przypadku instalowania programu DeskTopBinder V2 Lite na komputerze, na którym zainstalowany jest program ScanRouter-Browser (poprzednia wersja programu DeskTopBinder V2 Lite), moåna wybraæ dowolnà spoãród poniåszych opcji. Wiêcej informacji na temat instalowania programu DeskTopBinder V2 Lite na komputerze, na którym zainstalowany jest program ScanRouter-Browser, zawiera plik Readme. Zastàp Foldery i dokumenty programu ScanRouter-Browser sà automatycznie konwertowane na foldery i dokumenty programu DeskTopBinder V2 Lite. 3

8 Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Nie zastêpuj Jeãli wymienione niåej funkcje programu bêdà potrzebne, nie naleåy zastêpowaæ wczeãniejszej instalacji - na dysku powinny byæ zainstalowane oba programy. Poâàcz z programem ScanRouter/ScanRouter Professional (poprzednia wersja programu ScanRouter V2) 2 4 Uwaga Nie moåna zainstalowaæ programu DeskTopBinder V2 Lite, jeãli istnieje juå inna wersja programu DeskTopBinder V2 Lite, DeskTopBinder V2 Professional lub Job Binding. Przed zainstalowaniem programu DeskTopBinder V2 Lite naleåy odinstalowaæ te aplikacje. Dane wykorzystywane w poprzedniej aplikacji mogà byæ zapisane i przeniesione do programu DeskTopBinder V2 Lite. Jeãli jednak poprzednio zainstalowany byâ program DeskTopBinder V2 Professional, niektóre funkcje nie bêdà juå dostêpne. W systemach Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP z programu DeskTopBinder V2 Lite mogà korzystaæ tylko czâonkowie grupy Administratorzy lub grupy Uåytkownicy zaawansowani. Tylko uåytkownicy naleåàcy do grupy Administratorzy sà uprawnieni do instalacji oprogramowania. Funkcje programu ScanRouter V2 Link zostaây wâàczone do programu DeskTopBinder V2 Lite. W przypadku próby zainstalowania programu DeskTopBinder V2 Lite na komputerze klienckim, na którym zainstalowany jest program ScanRouter V2 Link, zostanie wyãwietlony komunikat o odinstalowaniu programu ScanRouter V2 Link. Ustawienia wprowadzone za pomocà programu ScanRouter V2 Link zostanà przeniesione do programu Auto Document Link, nawet jeãli program ScanRouter V2 Link zostanie odinstalowany. A Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [DeskTopBinder V2 Lite Konfiguracja]. B Kliknij przycisk [DeskTopBinder V2 Lite]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe z monitem o potwierdzenie. C Kliknij przycisk [Tak]. D W wyãwietlonym oknie dialogowym kliknij przycisk [Dalej]. E Przeczytaj umowê licencyjnà, a nastêpnie kliknij przycisk [Tak]. F Wprowadä nazwê uåytkownika i nazwê firmy, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. G Potwierdä wprowadzone informacje, a nastêpnie kliknij przycisk [Tak]. Jeãli na komputerze klienckim jest zainstalowany program DeskTopBinder, zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Wybierz typ instalacji]. H Wybierz metodê instalacji, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej].

9 Instalowanie I Wybierz miejsce instalacji, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. Uwaga Jeãli produkt ScanRouter V2 jest juå zainstalowany, nie moåna zmieniæ miejsca instalacji. Program DeskTopBinder V2 Lite zostanie zainstalowany w tym samym folderze co program ScanRouter V2. J Okreãl miejsce przechowywania dokumentów, którymi zarzàdzaæ bêdzie program DeskTopBinder V2 Lite, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. Miejsce przechowywania dokumentów zarzàdzanych przez program DeskTopBinder V2 Lite moåna zmieniæ, ale zalecanym sposobem postêpowania jest pozostawienie ich w dotychczasowym miejscu i uåycie folderu RDCab do przechowywania plików. W folderze RDCab tworzony jest folder PL. Folder RDCab musi byæ utworzony na niewymiennym dysku twardym komputera klienckiego, na których zainstalowany jest program DeskTopBinder V2 Lite. Uwaga Jeãli program DeskTopBinder V2 Lite lub DeskTopBinder V2 Professional zostaâ zainstalowany na komputerze klienckim i jeãli nadal chcesz korzystaæ z danych szafki uåywanej przed wykonaniem tej instalacji, wybierz lokalizacjê zapisywania uåywanà w poprzednio zainstalowanym programie DeskTopBinder V2 Lite lub DeskTopBinder V2 Professional. Aby Funkcje rozszerzone... i ustawienia narzêdzia automatycznego dodawania byây takie same jak w poprzedniej wersji, wybierz lokalizacjê zapisywania uåywanà w poprzedniej wersji programu DeskTopBinder V2 Lite lub DeskTopBinder V2 Professional. K Potwierdä dane dotyczàce miejsca instalacji, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wyãwietlony komunikat z monitem o potwierdzenie rejestracji programu w menu Start palety Function Palette. L Kliknij przycisk [Tak], aby narzêdzie to byâo uruchamiane jako program rezydentny, lub kliknij przycisk [Nie], aby byâo uruchamiane z aplikacji. Zostanie wyãwietlony komunikat z monitem o potwierdzenie rejestracji w menu Start programu Auto Document Link. M Kliknij przycisk [Tak], aby narzêdzie to byâo uruchamiane jako program rezydentny, lub kliknij przycisk [Nie], aby byâo uruchamiane z aplikacji. N Kliknij przycisk [Zakoñcz]. O Uruchom ponownie komputer. Uwaga Jeãli program ScanRouter V2 Link i ustawienia narzêdzia automatycznego dodawania nie zostanà przeniesione i jeãli program Auto Document Link zostanie zarejestrowany jako uruchamiany automatycznie, po ponownym uruchomieniu komputera zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Auto Document Link Properties]. 5 2

10 Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Funkcje programu Job Binding 2 Funkcje programu Job Binding wâàczono do programu DeskTopBinder V2 Lite (wersja 2.XXX lub nowsza). Moåliwe jest takåe przenoszenie poprzednio uåywanych danych programu Job Binding. Aby korzystaæ z programu Job Binding, naleåy dodaæ tê funkcjê, korzystajàc z ikony Sieæ dostêpnej przez polecenie [Funkcje rozszerzone...] z menu [Narzêdzia]. Dodawanie plików z wydrukami utworzonych przez sterownik drukarki jako dokumentów programu Job Binding pozwala skróciæ czas drukowania. Jako dokumenty programu Job Binding najlepiej sprawdzajà siê dokumenty drukowane czêsto bez modyfikowania. Uwaga Warunkiem dziaâania programu Job Binding jest zainstalowanie sterownika drukarki RPCS. Tworzenie miniatury moåe byæ czasochâonne, gdy przenoszone sà dane Job Binding (drukarki RPCS) programu DeskTopBinder V2 Lite i DeskTopBinder V2 Professional. W przypadku aktualizacji wersji 2.XXX programu DeskTopBinder V2 przenoszenie danych Job Binding jest moåliwe, poniewaå miniatury zostaây juå utworzone. Auto Document Link Funkcje programu ScanRouter V2 Link i narzêdzia automatycznego dodawania zostaây wâàczone do programu Auto Document Link. Program Auto Document Linkjest instalowany równoczeãnie z programem DeskTopBinder V2 Lite. Program Auto Document Link monitoruje szuflady na serwerze dostawy w sieci, lokalne foldery systemu Windows i odebrane pliki faksu urzàdzenia sieciowego, a takåe powiadamia o odebranych dokumentach lub plikach. Te dokumenty lub pliki mogà byæ automatycznie przesyâane do folderów programu DeskTopBinder V2 Lite lub folderów systemu Windows. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje o programie Auto Document Link moåna znaleäæ w Przewodniku programu Auto Document Link. Ustawienia wprowadzane po instalacji Aby dodaæ ustawienie Funkcje rozszerzone... programu DeskTopBinder V2 Lite po instalacji programu DeskTopBinder V2 Lite, z menu [Narzêdzia] programu DeskTopBinder V2 Lite naleåy wybraæ polecenie [Funkcje rozszerzone...]. Moåliwe jest wprowadzanie, wyprowadzanie i konwertowanie dokumentów, jak równieå dodawanie programów Job Binding i ScanRouter V2 jako urzàdzeñ sieciowych. 6

11 Odinstalowywanie Odinstalowywanie Nawet po odinstalowaniu programu DeskTopBinder V2 Lite folder, w którym przechowywane sà dokumenty (zazwyczaj folder PL w folderze RDCab), nie zostanie usuniêty. Pliki sekcji dokumentów nie zostanà usuniête i pozostanà w folderze, w którym przechowywane sà dokumenty. Uwaga Jeãli na komputerze klienckim zainstalowany jest tylko program DeskTopBinder V2 Lite, nie powinny wystêpowaæ åadne problemy, jeãli folder RDCab zostanie usuniêty po odinstalowaniu programu DeskTopBinder V2 Lite. Jeãli jednak zainstalowane jest inne oprogramowanie, takie jak ScanRouter V2 (na tym samym komputerze), i wskazano tê samà lokalizacjê zapisywania, jaka jest uåywana w programie DeskTopBinder V2 Lite, nie naleåy usuwaæ folderu RDCab. Aby usunàæ tylko dane programu DeskTopBinder V2 Lite, naleåy usunàæ folder RDCab z folderu PL. Moåe siê zdarzyæ, åe w menu [Start] pozostanie pusta pozycja, nawet jeãli program DeskTopBinder V2 Lite zostaâ odinstalowany. W takim przypadku naleåy usunàæ element menu rêcznie. A Uruchom system Windows. B Kliknij przycisk [Start], a nastêpnie wskaå polecenie [Konfiguracja]. C Kliknij polecenie [Panel sterowania]. D Dwukrotnie kliknij aplet [Dodaj/Usuñ programy]. E Kliknij pozycjê [DeskTopBinder V2 Lite]. F Kliknij przycisk [Dodaj/Usuñ] lub [Zmieñ/Usuñ]. G W wyãwietlonym oknie dialogowym kliknij przycisk [Usuñ], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe z monitem o potwierdzenie. H Kliknij przycisk [OK]. 2 7

12 Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite 2 8

13 3. Dodatek Urzàdzenia telefoniczne Jeãli w ãrodowisku sieciowym, w którym dziaâa program DeskTopBinder V2 Lite, podâàczony jest router telefoniczny Naleåy prawidâowo skonfigurowaæ sieciowy serwer dostawy lub urzàdzenia sieciowe, uåywajàc programów DeskTopBinder V2 Lite i Auto Document Link. W przypadku zmiany ãrodowiska sieciowego naleåy ponownie skonfigurowaæ sieciowy serwer dostawy lub urzàdzenia sieciowe, uåywajàc programów DeskTopBinder V2 Lite i Auto Document Link. Waåne Jeãli poâàczenie z serwerem dostawy lub innymi urzàdzeniami sieciowymi jest ustanawiane za pomocà routera telefonicznego, mogà byæ pobierane opâaty za korzystanie z linii telefonicznych. Jeãli uåywany jest komputer podâàczony do sieci telefonicznej Jeãli program DeskTopBinder V2 Lite lub Auto Document Link jest uåywany na komputerze podâàczonym do sieci telefonicznej, w zaleånoãci od konfiguracji komputer bêdzie âàczyæ siê z siecià telefonicznà w przypadku skanowania za pomocà skanera zgodnego ze standardem TWAIN lub w przypadku âàczenia siê z serwerem dostawy lub serwerem dokumentów. Waåne Jeãli komputer jest skonfigurowany w taki sposób, aby poâàczenie z Internetem byâo nawiàzywane automatycznie, komputer bêdzie âàczyâ siê z siecià bez wyãwietlania okna dialogowego z monitem o potwierdzenie i bêdà naliczane opâaty za korzystanie z linii telefonicznej. 9

14 10 PL PL B606-PLY001

15 Wyglàd produktu na niektórych ilustracjach oraz jego funkcje w objaãnieniach zawartych w niniejszym podrêczniku mogà róåniæ siê od rzeczywistego produktu, co spowodowane jest wprowadzaniem ulepszeñ lub zmian. Uwagi: 1. Treãæ niniejszego dokumentu moåe ulec zmianie bez powiadomienia. 2. Dokument ten nie moåe byæ powielany ani kopiowany w åadnej formie, jak równieå modyfikowany lub cytowany bez uzyskania uprzedniej zgody dostawcy. 3. DOSTAWCA NIE ODPOWIADA ZA SKUTKI DZIAÂANIA OPROGRAMOWANIA ORAZ KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO DOKUMENTU. Waåne Istnieje moåliwoãæ utraty dokumentów lub danych przechowywanych na komputerze osobistym wskutek bâêdu uåytkownika lub oprogramowania. Przed przystàpieniem do korzystania z oprogramowania naleåy wykonaæ kopiê zapasowà wszystkich waånych danych. Podczas korzystania z oprogramowania nie naleåy wkâadaæ ani wyjmowaæ dysków. DOSTAWCA NIE ODPOWIADA ZA USZKODZENIA ANI ZA UTRATÊ DOKUMENTÓW LUB DANYCH SPOWODOWANÀ PRZEZ KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA. DOSTAWCA NIE ODPOWIADA ZA ÅADNE SZKODY WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POÃREDNIE (A W SZCZEGÓLNOÃCI SZKODY WYNIKAJÀCE Z UTRATY DOCHODÓW, PRZERW W DZIAÂALNOÃCI LUB UTRATY INFORMACJI HANDLOWYCH ITP.) SPOWODOWANE PRZEZ NIEPRAWIDÂOWE DZIAÂANIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA ALBO UTRATÊ DOKUMENTÓW LUB DANYCH, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY WYNIKAJÀCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, JEÃLI DOSTAWCA ZOSTAÂ POINFORMOWANY O MOÅLIWOÃCI ICH WYSTÀPIENIA. Copyright 2002

16 PL PL B606-PLY001 Przewodnik instalacji

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite PL 9356489 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2011 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...8 2 Instalacja - Informacje ogólne...9 Wymagane komponenty instalacji...9

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podręcznik instalacji oprogramowania 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Zgodnie z przepisami o prawie autorskim niniejszy podręcznik nie może być powielany

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací 3-087-936-82(1) Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací PL CZ Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Informacje na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) Wersja 2.2 Gwarancja Dołożono wszelkich starań, aby niniejszy dokument był tak dokładny i przydatny,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Instalacja - Informacje ogólne...10

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo