Printer/Scanner Unit type Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania z urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i zachowaæ go na przyszâoãæ. Bezpieczne i prawidâowe korzystanie z urzàdzenia wymaga wczeãniejszego zapoznania siê z Zasadami bezpieczeñstwa.

2 Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce dziaâania i uåytkowania urzàdzenia. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i dla wâasnego dobra, przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ niniejszy podrêcznik. Podrêcznik ten powinien byæ przechowywany w porêcznym miejscu, na wypadek gdyby zaszâa nagâa koniecznoãæ skorzystania z niego. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Nie naleåy kopiowaæ ani drukowaæ materiaâów, których reprodukcja jest prawnie zabroniona. Zwykle niedozwolone jest kopiowanie i drukowanie nastêpujàcych materiaâów: banknotów, znaczków opâaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, weksli bankowych, czeków, paszportów, praw jazdy. Powyåszy wykaz sâuåy jedynie celom orientacyjnym i nie jest wyczerpujàcy. Nie ponosimy odpowiedzialnoãci za jego kompletnoãæ czy dokâadnoãæ. W przypadku jakichkolwiek pytañ dotyczàcych legalnoãci kopiowania lub drukowania okreãlonych materiaâów naleåy zasiêgnàæ porady radcy prawnego. Niebezpieczeñstwo Korzystanie z urzàdzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podrêczniku, jak równieå stosowanie procedur innych niå opisane poniåej moåe prowadziæ do szkodliwego napromieniowania. W podrêczniku stosowane sà dwa rodzaje oznaczeñ wielkoãci. Dla opisanego tu urzàdzenia stosowana jest wersja metryczna. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Adobe, PostScript, Acrobat, PageMaker oraz Adobe Type Manager sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. PCL jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS i TrueType sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Rendezvous jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright 2000, Oak Technology, Inc., Wszelkie prawa zastrzeåone. UNIX jest zastrzeåonym znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, objêtym wyâàcznà licencjà przez X/Open Company Limited. Znak Bluetooth i logo sà wâasnoãcià firmy Bluetooth SIG, Inc. i kaåde uåycie tych znaków przez firmê Ricoh Company, Ltd. jest licencjonowane. NetWare jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc. Pozostaâe nazwy produktów, pojawiajàce siê w niniejszym podrêczniku, zostaây wykorzystane jedynie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich firm. Firma nie roãci sobie åadnych praw do wspomnianych znaków handlowych. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: Nazwa produktu Windows 95 to Microsoft Windows 95 Nazwa produktu Windows 98 to Microsoft Windows 98 Nazwà produktowà systemu Windows Me jest Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktu Windows 2000 sà nastêpujàce: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Nazwy produktu Windows XP sà nastêpujàce: Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Nazwy produktowe systemu Windows Server 2003 sà nastêpujàce: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Nazwy produktowe systemu operacyjnego Windows NT 4.0 sà nastêpujàce: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Server 4.0 Uwagi Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. W niektórych krajach pewne elementy wyposaåenia opcjonalnego mogà byæ niedostêpne. Szczegóây wyjaãni przedstawiciel handlowy.

3 SPIS TREÃCI Podrêczniki obsâugi urzàdzenia...1 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Pierwsze kroki Panel operacyjny...5 Wyãwietlacz...6 Autoryzacja uåytkownika...8 Autoryzacja kodu uåytkownika (przy uåyciu panela operacyjnego)...8 Autoryzacja kodu uåytkownika (przy uåyciu sterownika drukarki)...8 Logowanie (przy pomocy panelu operacyjnego)...9 Wylogowanie siê z systemu (przy uåyciu panelu operacyjnego)...9 Logowanie (przy uåyciu sterownika drukarki)...10 Podâàczanie urzàdzenia...11 Wymagania...11 Podâàczanie urzàdzenia do komputera gâównego (hosta) za pomocà kabla USB...11 Przyâàczanie urzàdzenia do komputera gâównego za pomocà kabla interfejsu równolegâego / IEEE 1394 (SCSI)...12 Poâàczenie do interfejsu Ethernet...14 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej...16 Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym...20 Ustawienia Gruby papier lub Folia OHP Przygotowanie urzàdzenia Szybka instalacja...23 Potwierdzanie metody poâàczenia...25 Poâàczenie sieciowe...25 Poâàczenie lokalne...28 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client...29 Instalowanie programu SmartDeviceMonitor for Client...29 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS (TCP/IP)...30 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS (IPP)...32 Zmienianie ustawieñ portu programu SmartDeviceMonitor for Client...34 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP...36 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS...36 Korzystanie z portu LPR...38 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS...38 Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Windows...40 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS...40 Korzystanie z urzàdzenia jako serwera druku NetWare / drukarki zdalnej...42 Wysuw stron...44 Strona tytuâowa (Banner page)...44 Drukowanie po zresetowaniu drukarki...44 i

4 Instalacja sterownika drukarki przez interfejs USB...45 Windows 98 SE/Me - USB...45 Windows USB...48 Windows XP, Windows Server USB...49 Rozwiàzywanie problemów zwiàzanych z korzystaniem z portu USB...51 Drukowanie przez port równolegây...52 Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS...52 Instalowanie sterownika drukarki korzystajàcego z portu IEEE 1394 (druk SCSI)...54 Windows Windows XP, Windows Server Drukowanie przez interfejs Bluetooth...59 Obsâugiwane profile...59 Drukowanie przez interfejs Bluetooth...59 Jeãli podczas instalacji wyãwietlony zostanie komunikat...62 Konfigurowanie wyposaåenia opcjonalnego drukarki...63 Warunki komunikacji dwukierunkowej...63 Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona...65 Instalowanie programu Font Manager Korzystanie z programu Adobe PageMaker w wersji 6.0, 6.5 lub Konfigurowanie sterownika drukarki PCL - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...69 Windows 95/98/Me - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...69 Windows otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...71 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...73 Windows NT otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...75 RPCS - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...78 Windows 95/98/Me - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...78 Windows otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...80 Windows XP i Windows Server otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki...82 Windows NT otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie pliku PDF...87 Metoda drukowania...88 Kontrola nieautoryzowanego kopiowania...89 Uåywanie [Ochrona danych przed kopiowaniem]...89 Uåywanie [Typ maski:]...91 Waåna uwaga...92 Korzystanie z listy zadañ drukowania...94 Wybieranie poczàtkowej listy zadañ drukowania...94 Wyãwietlanie listy zadañ drukowania...95 Wydruk próbny...98 Drukowanie pliku wydruku próbnego...99 Usuwanie plików wydruku próbnego ii

5 Wydruk bezpieczny Drukowanie pliku wydruku bezpiecznego Usuwanie plików wydruku bezpiecznego Druk z zatrzymaniem Drukowanie pliku druku z zatrzymaniem Usuwanie plików druku z zatrzymaniem Zapisane wydruki Drukowanie pliku zapisanych wydruków Usuwanie plików zapisanych wydruków Drukowanie z Lista wg ID uåytkownika Drukowanie zadania wymaganego wydruku Drukowanie wszystkich zadañ drukowania Buforowanie wydruków Wysuw stron Drukowanie przy uåyciu wybranej kasety Anulowanie funkcji Wysuw strony Anulowanie zadania wydruku Windows - anulowanie zadania wydruku Sprawdzanie dziennika bâêdów Okâadki Przekâadki Podziaâ na rozdziaây Strony definiowane przez uåytkownika Sortowanie Drukowanie przy pomocy finishera Zszywanie Funkcje drukarki Funkcje drukarki Menu Funkcje drukarki - dostosowywanie Parametry Funkcje drukarki Wydruk listy/str.test Obsâuga System Interfejs hosta Menu PCL Menu PS Menu PDF Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Dostêp do funkcji Serwer dokumentów iii

6 7. Funkcje i ustawienia urzàdzenia Urzàdzenie w wersji podstawowej Funkcje Interfejs Lista konfigurowalnych pozycji Web Image Monitor telnet UNIX Ustawienia dostêpne dla jêzyka PostScript Zaâàcznik Oprogramowanie i programy narzêdziowe zawarte na dysku CD-ROM Sterowniki dla tej drukarki SmartDeviceMonitor for Admin SmartDeviceMonitor for Client Rozwiàzywanie problemów Komunikaty o bâêdach i o stanie na wyãwietlaczu na panelu Urzàdzenie nie drukuje Inne problemy z drukowaniem Ustawienia systemowe (Poâàczenie rónolegâe) Ãrodki ostroånoãci w systemie Windows Server Ãrodki ostroånoãci w trybie Serwera terminali Dane techniczne Wyposaåenie dodatkowe INDEKS iv

7 Podrêczniki obsâugi urzàdzenia W poniåszych podrêcznikach opisano procedury obsâugi niniejszego urzàdzenia. Opis poszczególnych funkcji moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Do przeglàdania podrêczników w formacie PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. Zaâàczone zostaây dwa dyski CD-ROM: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM 2 Scanner Driver and Document Management Utility Podrêcznik ustawieñ ogólnych (plik PDF - CD-ROM 1) Podrêcznik ten zawiera podstawowy opis urzàdzenia, a takåe przedstawia ustawienia systemowe (np. ustawienia kasety na papier), funkcje serwera dokumentów oraz sposoby rozwiàzywania problemów. W tym podrêczniku omówiona zostaâa Ksiàåka adresowa i zwiàzane z nià procedury, takie jak rejestrowanie numerów faksów, adresów oraz kodów uåytkownika. Informacje dotyczàce bezpieczeñstwa Niniejszy podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Zawiera on opis funkcji bezpieczeñstwa umoåliwiajàcych administratorom zabezpieczenie danych przed modyfikacjà lub zabezpieczeniem urzàdzenia przed nieupowaånionym uåyciem. Podrêcznik ten wyjaãnia równieå procedury rejestrowania administratorów, konfigurowania uåytkowników i autoryzacji administratorów. Podrêcznik sieciowy (plik PDF - CD-ROM1) Zawiera informacje na temat konfigurowania drukarki, stosowania jej w ãrodowisku sieciowym oraz na temat korzystania z oprogramowania. Niniejszy podrêcznik dotyczy wszystkich modeli, co oznacza, åe niektóre z opisanych funkcji i ustawieñ mogà nie dotyczyæ modelu zakupionego przez uåytkownika. Obrazy, ilustracje, funkcje i obsâugiwane systemy mogà siê róåniæ w zaleånoãci od modelu. Poradnik kopiowania (plik PDF - CD-ROM 1) Opisuje operacje, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w urzàdzeniu funkcjonujàcym jako kopiarka. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> (plik PDF - CD-ROM 1) Opisuje operacje, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w urzàdzeniu funkcjonujàcym jako faks. 1

8 Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> (plik PDF - CD-ROM 1) Opisuje zaawansowane funkcje faksu, takie jak ustawienia linii oraz procedury rejestracji identyfikatorów. Poradnik drukowania (ten podrêcznik) (plik PDF - CD-ROM1) Zawiera opis ustawieñ, dziaâania, funkcji i rozwiàzañ problemów zwiàzanych z korzystaniem z urzàdzenia jako drukarki. Poradnik skanowania (plik PDF - CD-ROM 1) Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako skanera. Podrêczniki na temat programu DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite to program narzêdziowy znajdujàcy siê na dysku CD- ROM zatytuâowanym Scanner Driver and Document Management Utility. Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Lite (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera szczegóâowy opis instalacji i ãrodowiska pracy DeskTopBinder Lite. Ten podrêcznik moåna wyãwietliæ w oknie dialogowym [Ustawienia], jeåeli program DeskTopBinder Lite jest zainstalowany. Wprowadzenie do programu DeskTopBinder (plik PDF - CD-ROM2) Zawiera opis obsâugi DeskTopBinder Lite i ogólny opis funkcji tego urzàdzenia. Jeåeli program DeskTopBinder Lite jest zainstalowany, ten podrêcznik zostanie dodany do menu [Start]. Podrêcznik Auto Document Link (plik PDF - CD-ROM2) Opisuje dziaâanie i funkcje programu Auto Document Link zaintalowanego z DeskTopBinder Lite. Jeåeli program DeskTopBinder Lite jest zainstalowany, ten podrêcznik zostanie dodany do menu [Start]. Inne podrêczniki Dodatek PostScript 3 (plik PDF - CD-ROM1) Dodatek UNIX (dostêpny u autoryzowanych przedstawicieli handlowych lub w postaci pliku PDF na naszej stronie internetowej.) 2

9 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku sà stosowane nastêpujàce symbole: R NIEBEZPIECZEÑSTWO: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ ãmieræ lub powaåne obraåenia. R OSTRZEÅENIE: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ drobne lub powaåniejsze obraåenia lub zniszczenia mienia. * Powyåsze stwierdzenia sâuåà bezpieczeñstwu obsâugi. Waåne Nieprzestrzeganie zaleceñ tej instrukcji moåe spowodowaæ zaciêcie siê papieru, uszkodzenie oryginaâów lub utratê danych. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Przygotowaæ siê Ten symbol wskazuje, åe do obsâugi urzàdzenia potrzebna jest wczeãniejsza wiedza lub przygotowanie. Ten symbol wskazuje ãrodki ostroånoãci, jakie naleåy zastosowaæ lub dziaâania, jakie naleåy podjàæ po wystàpieniu nieprawidâowoãci dziaâania. Ograniczenia Ten symbol oznacza ograniczenia liczbowe, funkcje, których nie moåna uåywaæ âàcznie lub warunki, w jakich nie moåna korzystaæ z okreãlonej funkcji. Zajrzeæ do instrukcji... Ten symbol jest odsyâaczem do materiaâu äródâowego. [ ] Przyciski pojawiajàce siê na ekranie komputera. Przyciski, które pojawiajà siê na wyãwietlaczu panelu operacyjnego urzàdzenia. { } Przyciski wbudowane w panel operacyjny urzàdzenia. Klawisze na klawiaturze komputera. 3

10 4

11 1. Pierwsze kroki Panel operacyjny PL AJO001S 1. Wskaäniki Wyãwietla informacje o bâêdach i stanie urzàdzenia. d: wskaänik uzupeânij zszywki D: wskaänik uzupeânij toner B: wskaänik uzupeânij papier L: wskaänik wezwij serwis M: wskaänik otwarta pokrywa x: Wskaänik zaciêtego papieru Wiêcej informacji na temat panela operacyjnego moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. 2. Przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik} Narzêdzia uåytkownika Naciãnij ten przycisk, aby zmieniæ domyãlne ustawienia i warunki wedâug wymagañ uåytkownika. Licznik Naciãnij, aby wyãwietliæ lub wydrukowaæ âàcznà liczbê wykonanych kopii. 3. Wyãwietlacz Pokazuje stan urzàdzenia, komunikaty o bâêdach i menu funkcji. Patrz str. 6 Wyãwietlacz. 4. Przycisk {Oszczêdzanie energii} Naciãniêcie tego przycisku powoduje przeâàczenie w tryb Oszczêdzania energii. Przycisk ten nie dziaâa, kiedy zmieniane sà Ustawienia systemowe (w Narzêdziach uåytkownika). 5. Wskaänik zasilania gâównego Wskaänik ten ãwieci, gdy gâówny przeâàcznik zasilania jest wâàczony. Waåne Nie naleåy wyâàczaæ gâównego wâàcznika zasilania, gdy wskaänik Wâàczone ãwieci siê lub miga. Moåe to spowodowaæ uszkodzenie dysku twardego. 6. Wskaänik Wâàczone Wskaänik ten ãwieci, gdy gâówny przeâàcznik roboczy jest wâàczony. 5

12 Pierwsze kroki 1 7. Przeâàcznik roboczy Naciãniêcie tego przycisku pozwoli wâàczyæ zasilanie (wskaänik Wâàczony zacznie ãwieciæ). Ponowne naciãniêcie tego przycisku pozwoli wyâàczyæ zasilanie (wskaänik Wâàczony gaãnie). 8. Przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} Naciãnij ten przycisk, aby anulowaæ wprowadzone dane. Naciãniêcie tego przycisku spowoduje zatrzymanie drukowania, jeãli wyãwietlony jest ekran Drukarka. 9. Przycisk {#} Naciãnij ten przycisk po wpisaniu wartoãci. 10. Przyciski numeryczne Naciãnij, aby wprowadziæ wartoãæ dla poszczególnych ustawieñ. Wyãwietlacz 11. Przyciski funkcji Naciãniêcie tego przycisku spowoduje przeâàczanie pomiêdzy ekranami Kopiarka, Serwer dokumentów, Faks, Drukarka i Skaner. Wskaänik przy wybranej funkcji zaãwieci siê. 12. Wskaäniki Stan funkcji Pokazuje stan powyåszych funkcji: Zielony: funkcja jest aktywna. Czerwony: funkcja zostaâa przerwana. 13. m: Wskaänik odbierania danych Wskaänik przesyâania danych wyãwietla stan odbioru danych z komputera. Wskaänik ten miga podczas odbierania danych. Wskaänik pozostaje zapalony, gdy pozostaây jeszcze dane przeznaczone do wydrukowania. W tym rozdziale opisano konfigurowanie urzàdzenia przy uåyciu wyãwietlacza, kiedy wybrana jest funkcja drukarki. Waåne Jeãli urzàdzenie jest w trybie online, podczas wprowadzania ustawieñ przeâàczy siê w tryb offline. Po zakoñczeniu wprowadzania ustawieñ urzàdzenie automatycznie powróci do trybu online. Jeåeli ustawienia byây wprowadzane, kiedy urzàdzenie byâo w trybie offline, pozostanie ono w trybie offline. Wyãwietlone nazwy funkcji sâuåà za przyciski wyboru. Funkcjê wybiera siê przez lekkie naciãniêcie przycisku. Wybranie lub okreãlenie elementu na wyãwietlaczu spowoduje podãwietlenie tego elementu. Przycisków wyszarzonych (np. przycisku ) nie moåna uåyæ. 6

13 Panel operacyjny 1 PL AJO002S 1. Stan urzàdzenia i komunikaty Wyãwietla aktualny stan urzàdzenia, taki jak Gotowa, Odâàczona i Drukowanie.... Tutaj pojawiajà siê informacje na temat zadañ drukowania (identyfikator uåytkownika i nazwa dokumentu). 2. [fgotowa] / [ Odâàczona] Naciãniêcie tych przycisków umoåliwia przeâàczanie urzàdzenia pomiêdzy trybem online i offline. Gdy urzàdzenie pracuje w trybie online, moåe otrzymywaæ dane z komputera. Gdy urzàdzenie pracuje w trybie offline, nie moåe otrzymywaæ danych zkomputera. 3. [Wysuw strony] Naciãniêcie tego przycisku spowoduje wydrukowanie wszystkich danych znajdujàcych siê w buforze wejãciowym urzàdzenia. Gdy urzàdzenie pracuje w trybie online, stan jest widoczny blado. Funkcja ta jest niedostêpna w razem z jêzykiem poleceñ drukarki RPCS. 4. [Reset zadania] Naciãnij ten przycisk, aby anulowaæ aktualne zadanie drukowania. Jeãli urzàdzenie jest w trybie offline i wybrany jest tryb Hex Dump, naciãniêcie tego przycisku spowoduje anulowanie trybu Hex Dump. 5. [Drukuj zadania.] naciãniêcie tego przycisku spowoduje wyãwietlenie zadañ drukowania wysâanych z komputera. 6. [Dziennik bâêdów] Naciãniêcie tego przycisku spowoduje wyãwietlenie dziennika bâêdów zadañ drukowania wysâanych z komputera. 7. [Lista buforowanych prac] Wyãwietla buforowane zadania. 8. Wskaäniki Stan kasety na papier Pokazuje ustawienia kaset na papier. Po wâàczeniu zasilania pokazany zostanie wyãwietlacz kopiarki. Jest to ustawienie fabryczne. To poczàtkowe ustawienie moåna zmieniaæ. Wiêcej informacji na temat panela operacyjnego moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. 7

14 Pierwsze kroki Autoryzacja uåytkownika 1 Jeãli ustawiona jest autoryzacja uåytkownika (autoryzacja z wykorzystaniem kodu uåytkownika, autoryzacja podstawowa, autoryzacja Windows, autoryzacja LDAP lub autoryzacja serwera integracji), wyãwietla siê ekran autoryzacji. Korzystanie z maszyny jest moåliwe dopiero po wprowadzeniu poprawnej nazwy uåytkownika i hasâa. Uåytkownik powinien zalogowac siê do maszyny, a po zakoñczeniu korzystania z niej - wylogowaæ siê. Wylogowanie siê zapobiega nieupowaånionemu dostêpowi innych osób do maszyny. Informacje dotyczàce nazwy uåytkownika, hasâa i kodu uåytkownika moåna uzyskaæ od administratora uåytkownika. Szczegóâowych informacji o typie autoryzacji uåytkownika udzieliæ moåe administrator. W celu autoryzacji kodu uåytkownika, wprowadä numer zarejestrowany w narzêdziu Ksiàåka adresowa jako nazwa logowania uåytkownika, jako kod uåytkownika. Autoryzacja kodu uåytkownika (przy uåyciu panela operacyjnego) Jeãli funkcja autoryzacji uåytkownika jest wâàczona, wyãwietlany jest nastêpujàcy ekran: Naleåy na nim wpisaæ oãmiocyfrowy kod uåytkownika, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [#]. Autoryzacja kodu uåytkownika (przy uåyciu sterownika drukarki) Jeãli funkcja autoryzacji uåytkownika jest wâàczona, kod uåytkownika naleåy wpisaæ w oknie wâaãciwoãci drukarki w sterowniku drukarki. Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 8

15 Autoryzacja uåytkownika Logowanie (przy pomocy panelu operacyjnego) Po ustawieniu opcji autoryzacji podstawowej, autoryzacji Windows, autoryzacji LDAP lub autoryzacji serwera integracji logowanie odbywa siê zgodnie z poniåszà procedurà. A Naciãnij przycisk [Wprowadä] dla [Nazwa logowania uåytkown.]. 1 B Wpisz nazwê uåytkownika i naciãnij przycisk [OK]. C Naciãnij przycisk [Wprowadä] dla [Hasâo logowania]. D Wpisz hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. E Naciãnij przycisk [Logowanie]. Po zakoñczeniu autoryzacji uåytkownika wyãwietlony zostaje ekran wybranej funkcji. Wylogowanie siê z systemu (przy uåyciu panelu operacyjnego) Po ustawieniu opcji autoryzacji podstawowej, autoryzacji Windows, autoryzacji LDAP lub autoryzacji serwera integracji wylogowanie odbywa siê zgodnie z poniåszà procedurà. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Naciãnij przycisk [ Wylogowanie]. C Naciãnij przycisk [Tak]. D Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 9

16 Pierwsze kroki Logowanie (przy uåyciu sterownika drukarki) 1 Jeãli funkcja autoryzacji podstawowej, autoryzacji Windows, autoryzacji LDAP lub autoryzacji serwera integracji zostaâa wâàczona, naleåy wprowadziæ ustawienia szyfrowania w oknie dialogowym wâaãciwoãci drukarki w sterowniku drukarki, a nastêpnie okreãliæ nazwê logowania uåytkownika i hasâo. Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. Po zalogowaniu siê w systemie za poãrednictwem sterownika drukarki, rêczne wylogowanie siê z systemu nie jest wymagane. 10

17 Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie urzàdzenia Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat poâàczenia przez sieæ Ethernet lub bezprzewodowà sieæ LAN, patrz Podrêcznik sieciowy. Informacje na temat podâàczania przy uåyciu interfejsu Bluetooth moåna znaleäæ w podrêczniku doâàczonym do opcjonalnego moduâu interfejsu Bluetooth. 1 Wymagania Przed rozpoczêciem korzystania z urzàdzenia naleåy siê upewniæ, åe zostaây speânione wszystkie wymagania dotyczàce ãrodowiska i instalacji elektrycznych. Urzàdzenie naleåy podâàczyæ do komputera gâównego, uåywajàc kabla równolegâego, karty sieciowej lub obydwu. Naleåy przygotowaæ wszystkie kable, zâàcza i wyjãcia elektryczne niezbêdne do podâàczenia urzàdzenia do komputera gâównego lub do sieci. Podâàczanie urzàdzenia do komputera gâównego (hosta) za pomocà kabla USB Urzàdzenie moåna podâàczyæ do komputera gâównego za pomocà kabla USB. Kabel interfejsu USB nie jest dostarczany wraz z urzàdzeniem. Naleåy zakupiæ kabel odpowiedni do urzàdzenia i uåywanego komputera. Podâàczenie urzàdzenia do komputera gâównego za pomocà kabla interfejsu USB odbywa siê zgodnie z poniåszà procedurà. A Do portu USB naleåy podâàczyæ kabel interfejsu USB 2.0. AJO003S 11

18 Pierwsze kroki B Drugi koniec kabla podâàcz do portu USB w komputerze gâównym. 1 Port USB 2.0 jest obsâugiwany przez systemy operacyjne Windows 98 SE /Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X v lub nowsze. W systemie Windows 98 SE/Me: Naleåy wczeãniej zainstalowaæ USB Printing Support. Jeãli interfejs USB 2.0 jest uåywany w systemie Windows 98 SE/Me, najwyåsza moåliwa szybkoãæ pracy odpowiada szybkoãci urzàdzenia pracujàcego w standardzie USB 1.1. W systemie Mac OS: W przypadku korzystania z komputerów typu Macintosh, urzàdzenie musi zostaæ wyposaåone w opcjonalny moduâ PostScript 3. Jeãli port 2.0 jest uåywany z systemem operacyjnym Mac OS X v lub nowszym, szybkoãæ przesyâania portu USB 2.0 jest obsâugiwana. Przyâàczanie urzàdzenia do komputera gâównego za pomocà kabla interfejsu równolegâego / IEEE 1394 (SCSI) Urzàdzenie moåna przyâàczyæ do komputera gâównego za poãrednictwem opcjonalnej karty portu równolegâego lub opcjonalnej karty interfejsu IEEE Kabel równolegây do podâàczenia urzàdzenia do komputera gâównego nie jest dostarczany wraz z urzàdzeniem. Interfejs równolegây urzàdzenia jest standardowym interfejsem dwukierunkowym. Wymaga on standardowego 36-pinowego kabla równolegâego zgodnego ze standardem IEEE 1284 oraz portu równolegâego w komputerze gâównym. Naleåy zakupiæ kabel odpowiedni do urzàdzenia i uåywanego komputera. Nie naleåy uåywaæ kabla równolegâego, którego dâugoãæ przekracza 3 metry (10 stóp). Napiêcie znamionowe zâàcza interfejsu: maks. 5 V, pràd staây Podâàczenie urzàdzenia do komputera gâównego za pomocà kabla równolegâego lub interfejsu IEEE 1394 odbywa siê zgodnie z poniåszà procedurà. Waåne Przed podâàczeniem urzàdzenia do komputera za pomocà kabla interfejsu naleåy upewniæ siê, åe urzàdzenie nie pracuje, a nastêpnie wyâàczyæ gâówne przeâàczniki zasilania urzàdzenia i komputera. Naleåy upewniæ siê, åe uåywany jest wskazany kabel interfejsu. Inne kable mogà powodowaæ powstawanie zakâóceñ o czêstotliwoãci fal radiowych. 12

19 Podâàczanie urzàdzenia A Wyâàcz gâówny wyâàcznik zasilania urzàdzenia i komputera. Waåne Przed wyâàczeniem gâównego przeâàcznika zasilania, patrz Podrêczniku ustawieñ ogólnych. B Podâàcz kabel do zâàcza na urzàdzeniu. 1 Poâàczenie przez port równolegây AJO004S Poâàczenie przez port IEEE 1394 (druk SCSI) AJO005S C Podâàcz drugi koniec kabla do zâàcza w komputerze. D Wâàcz urzàdzenie gâównym przeâàcznikiem zasilania. E Wâàcz komputer. W systemach Windows 95/98/Me/200/XP i Windows Server 2003, po wâàczeniu komputera moåe pojawiæ siê ekran instalacji sterownika drukarki. Jeãli to nastêpi, kliknij przycisk [Anuluj] na ekranie. Dodatkowe informacje przedstawiono na str. 23 Przygotowanie urzàdzenia. Urzàdzenie jest teraz podâàczone do komputera. Nastêpnie naleåy zainstalowaæ sterownik drukarki. Informacje na temat instalacji sterownika drukarki przedstawiono na str. 23 Przygotowanie urzàdzenia. 13

20 Pierwsze kroki Poâàczenie do interfejsu Ethernet 1 Karta sieciowa obsâuguje poâàczenia 10BASE-T oraz 100BASE-TX. Waåne Przed wykonaniem poâàczenia naleåy dotknàæ metalowej czêãci, aby odprowadziæ âadunek elektrostatyczny. A Rdzeñ ferrytowy do kabla Ethernet zostaâ doâàczony do urzàdzenia. Pêtla kabla Ethernet powinna znajdowaæ siê w odlegâoãci okoâo 9 cm (3,5 cala) (A) od koñca kabla podâàczonego do urzàdzenia. AEV047S B Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Waåne Upewnij siê, åe gâówne zasilanie jest wyâàczone. Wiêcej informacji na temat panela operacyjnego moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. C Podâàcz kabel Ethernet do portu 10BASE-T / 100BASE-TX. AJO006S 14

21 Podâàczanie urzàdzenia D Wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. 1 ZKRH050E 1. Kontrolka (zielona) Ãwieci na zielono, jeãli urzàdzenie jest prawidâowo podâàczone do sieci. 2. Kontrolka (åóâta) Ãwieci na åóâto, gdy dziaâa tryb 100 BASE-TX. Nie ãwieci, gdy dziaâa tryb 10 BASE-T. 15

22 Pierwsze kroki Umieszczanie papieru na tacy rêcznej 1 Sekcja ta zawiera instrukcje dotyczàce umieszczania papieru na tacy rêcznej. Taca rêczna umoåliwia drukowanie na foliach, etykietach, grubym papierze i na kopertach, których nie moåna umieãciæ w kasetach na papier. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat umieszczania papieru w standardowych kasetach zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych. W przypadku âadowania papieru z nagâówkiem naleåy zwróciæ uwagê na orientacjê papieru. Wiêcej informacji na temat panela operacyjnego moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Na tacy rêcznej moåna umieãciæ papier o nastêpujàcych rozmiarach: Pionowe: mm (3,5-11,7 cala) Poziome: mm (5,9-23,6 cala) Papier naleåy umieszczaæ na tacy rêcznej stronà do zadrukowania skierowanà w dóâ. Gdy na tacy rêcznej umieszczana jest folia lub gruby papier, naleåy wybraæ odpowiednie ustawienia na panelu operacyjnym lub w oknie sterownika drukarki. Liczba kartek, które moåna umieãciæ na tacy rêcznej, zaleåy od typu papieru. W przypadku pobierania papieru z tacy rêcznej, wydruki sà ukâadane wydrukowanà stronà ku górze, a pierwszy arkusz papieru znajduje siê na dole. Ograniczenia Podczas drukowania z uåyciem tacy rêcznej wyâàczone sà nastêpujàce funkcje: Drukowanie dwustronne (jeãli zainstalowany jest opcjonalny zespóâ) Auto. wybór kasety Automatyczne przeâàczanie kaset Sortowanie z obrotem Zszywanie (jeãli zainstalowany jest opcjonalny zespóâ) 16

23 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej Waåne Podczas drukowania przy uåyciu funkcji drukowania oryginaây zawsze obracane sà o 180 stopni (orientacja obrazów do wydruku jest przeciwna do orientacji wykorzystywanej przez funkcjê kopiowania). W przypadku drukowania na papierach o ãciãle okreãlonych wymaganiach dotyczàcych orientacji, takich jak koperty i papier z nagâówkami, papier umieszczany na tacy naleåy obróciæ o 180 stopni. Przed drukowaniem danych z komputera naleåy upewniæ siê, czy zostaâ ustawiony rozmiar papieru za pomocà sterownika drukarki. Ustawienie rozmiaru papieru za pomocà sterownika drukarki ma priorytet przed ustawieniem za pomocà panela wyãwietlacza. A Otwórz tacê rêcznà. 1 AJO007S B Dopasuj poâoåenie prowadnic papieru do rozmiaru papieru. Waåne Jeãli prowadnice bêdà rozstawione zbyt szeroko, wydruki mogà byæ skrzywione lub moåe dojãæ do zaciêcia papieru. AJO008S 1. Przedâuåacz 2. Prowadnice papieru 3. Däwignia zwalniajàcà prowadzenie papieru 17

24 Pierwsze kroki 1 Przed zaâadowaniem papieru naleåy odblokowaæ prowadnice papieru pociàgajàc däwigniê zwalniajàcà prowadzenie papieru. Aby zablokowaæ prowadnice papieru, naleåy nacisnàæ däwigniê zwalniajàcà prowadzenie papieru. Wtedy urzàdzenie automatycznie wybiera tacê rêcznà. C Ostroånie wsuñ arkusz papieru na tacê rêcznà, stronà do zadrukowania skierowanà w górê. Urzàdzenie powinno wyemitowaæ sygnaâ däwiêkowy. Brzêczyk nie wygeneruje sygnaâu, jeãli jest wyâàczony. Delikatnie wsuñ papier, aå do napotkania oporu. Papier nie moåe wystawaæ poza ogranicznik, poniewaå mogâoby to spowodowaæ skrzywienie wydruku lub zaciêcie papieru. Przedâuåenie tacy rêcznej naleåy stosowaæ dla papierów o rozmiarach wiêkszych niå A4 L, 8 1 / 2 11 L. Przed umieszczeniem papieru na tacy naleåy szybko przekartkowaæ stos, co pozwoli uniknàæ podawania kilku arkuszy jednoczeãnie. Wkâadajàc folie, naleåy upewniæ siê, åe sà one obrócone wâaãciwà stronà do góry. W przypadku drukowania na foliach lub grubym papierze naleåy okreãliæ typ papieru (ponad g/m 2 ). Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz str. 21 Ustawienia Gruby papier lub Folia OHP. D Wybierz rozmiar papieru. Nastêpujàce procedury nie sà wymagane, jeãli wybrano opcjê [Sterownik / Polecenie] zmenu [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] dla [Funkcje drukarki] (zobacz str. 153 System ). W tym przypadku ustawiæ rozmiar papieru za pomocà sterownika drukarki. Jeãli wybrano opcjê [Ustawienia maszyny] z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] dla [Funkcje drukarki] (zobacz str. 153 System ), ustawienia skonfigurowane za pomocà panela operacyjnego majà priorytet przed ustawieniami sterownika drukarki. Jeãli sterownik drukarki nie jest uåywany, naleåy wybraæ opcjê [Ustawienia maszyny] z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] dla [Funkcje drukarki] (zobacz str. 153 System ). Ustawianie rozmiaru papieru za pomocà panela operacyjnego. Gruby papier i folie sà wyprowadzane stronà zadrukowanà do góry na powierzchniê stron wydrukowanych wczeãniej. W zwiàzku z tym naleåy uâoåyæ strony w prawidâowej kolejnoãci. By tego uniknàæ, naleåy wybraæ ustawienie [Drukowanie w odwrotnej kolejnoãci:] w ustawieniach sterownika drukarki RPCS w celu wyprowadzenia stron w prawidâowej kolejnoãci. 18

25 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. Informacje na temat okreãlania rozmiarów niestandardowych moåna znaleäæ na str. 20 Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym. A Na panelu operacyjnym naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 1 PL AJO009S B Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu]. C Kliknij kartê [Ustaw. kaset na pap.]. D Naciãnij przycisk [TDalej], aby przewinàæ listê. E Naciãnij przycisk [Rozmiar papieru na tacy rêcznej drukarki]. F Wybierz rozmiar papieru. Naciãnij przycisk [UWstecz] lub [TDalej], aby przewinàæ listê. W przypadku âadowania papieru grubego lub folii do rzutników naleåy wybraæ rozmiar papieru i typ papieru. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz str. 21 Ustawienia Gruby papier lub Folia OHP. G Naciãnij przycisk [OK]. H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 19

26 Pierwsze kroki Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym 1 Nastêpujàce procedury nie sà wymagane, jeãli wybrano opcjê [Sterownik / Polecenie] zmenu [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] dla [Funkcje drukarki] (zobacz str. 153 System ). W tym przypadku ustawiæ rozmiar papieru za pomocà sterownika drukarki. Jeãli wybrano opcjê [Ustawienia maszyny] z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] dla [Funkcje drukarki] (zobacz str. 153 System ), ustawienia skonfigurowane za pomocà panela operacyjnego majà priorytet przed ustawieniami sterownika drukarki. Jeãli sterownik drukarki nie jest uåywany, naleåy wybraæ opcjê [Ustawienia maszyny] z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] dla [Funkcje drukarki] (zobacz str. 153 System ). Ustawianie rozmiaru papieru za pomocà panela operacyjnego. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. A Na panelu operacyjnym naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu]. C Kliknij kartê [Ustaw. kaset na pap.]. D Naciãnij przycisk [TDalej], aby przewinàæ listê. E Naciãnij przycisk [Rozmiar papieru na tacy rêcznej drukarki]. F Naciãnij przycisk [Rozmiar niestandardowy]. Jeãli skonfigurowany zostaâ rozmiar niestandardowy, naciãnij przycisk [Zmieñ rozmiar]. G Naciãnij przycisk [Pionowo]. H Za pomocà klawiatury numerycznej wprowadä pionowy wymiar papieru i naciãnij przycisk [#]. I Naciãnij przycisk [Poziomo]. 20

27 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej J Za pomocà klawiatury numerycznej wprowadä poziomy rozmiar papieru i naciãnij przycisk [#]. K Naciãnij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanà wprowadzone rozmiary papieru. L Naciãnij przycisk [OK]. M Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 1 Ustawienia Gruby papier lub Folia OHP Wsuwaj folie zgodnie z orientacjà K. Nastêpujàce procedury nie sà wymagane, jeãli wybrano opcjê [Sterownik / Polecenie] zmenu [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] dla [Funkcje drukarki] (zobacz str. 153 System ). W tym przypadku ustawiæ rozmiar papieru za pomocà sterownika drukarki. Jeãli wybrano opcjê [Ustawienia maszyny] z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] dla [Funkcje drukarki] (zobacz str. 153 System ), ustawienia skonfigurowane za pomocà panela operacyjnego majà priorytet przed ustawieniami sterownika drukarki. Jeãli sterownik drukarki nie jest uåywany, naleåy wybraæ opcjê [Ustawienia maszyny] z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] dla [Funkcje drukarki] (zobacz str. 153 System ). Ustawianie rozmiaru papieru za pomocà panela operacyjnego. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. A Na panelu operacyjnym naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu]. C Kliknij kartê [Ustaw. kaset na pap.]. D Naciãnij przycisk [TDalej], aby przewinàæ listê. E Naciãnij przycisk [Typ papieru: Taca rêczna]. 21

28 Pierwsze kroki 1 F Wybierz [Folia] lub [Papier gruby]. G Naciãnij przycisk [OK]. Zostanie wyãwietlony wybrany typ papieru. H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wybrane ustawienia bêdà obowiàzywaây aå do kolejnej zmiany. Po zakoñczeniu drukowania na foliach lub grubym papierze naleåy przywróciæ poprzednie ustawienia, tak aby mogli z nich korzystaæ inni uåytkownicy. 22

29 2. Przygotowanie urzàdzenia Szybka instalacja Uåytkownicy systemów Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0 mogà z âatwoãcià zainstalowaæ oprogramowanie zdoâàczonego dysku CD-ROM. W trybie Szybka instalacja, sterownik drukarki PCL i/lub sterownik drukarki RPCS oraz program SmartDeviceMonitor for Client zostanà zainstalowane w ãrodowisku sieciowym i skonfigurowany zostanie port TCP/IP. Waåne Zainstalowanie drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Zaloguj siê w systemie jako Administrator. Jeãli podâàczenie nastàpi za pomocà portu USB, zapoznaj siê z informacjami w str. 45 Instalacja sterownika drukarki przez interfejs USB i zainstaluj sterownik drukarki. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu. Instalator zostanie uruchomiony. Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Szybka instalacja]. Umowa licencyjna oprogramowania pojawi siê w oknie dialogowym [Umowa Licencyjna]. E Po przeczytaniu umowy, kliknij [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie kliknij [Dalej >]. F Wybierz uåywany model urzàdzenia w oknie dialogowym [Wybierz drukarkê]. W przypadku poâàczenia sieciowego przy uåyciu protokoâu TCP/IP, naleåy wybraæ urzàdzenie, którego adres IP wyãwietlany jest w polu [Podâàcz do]. W przypadku poâàczenia równolegâego, naleåy wybraæ urzàdzenie, którego port wyãwietlany jest w polu [Podâàcz do]. 23

30 Przygotowanie urzàdzenia 2 G Kliknij przycisk [Instaluj]. Rozpocznie siê proces instalacji sterownika drukarki. H Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Moåe zostaæ wyãwietlone powiadomienie o koniecznoãci zrestartowania komputera. Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji. I Kliknij przycisk [Wyjãcie] w pierwszym oknie dialogowym instalatora, a nastêpnie wyjmij dysk CD-ROM ze stacji. By przerwaæ instalacjê wybranego programu, kliknij przycisk [Anuluj] przed zakoñczeniem instalacji. Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. Naleåy wybraæ drukarkê, której adres IP wyãwietlany jest w polu [Podâàcz do], aby zainstalowaæ program SmartDeviceMonitor for Client korzystajàcy z protokoâu TCP/IP. Zajrzeæ do instrukcji... Tryb Szybka instalacja jest niedostêpny, o ile poâàczenie równolegâe nie obsâuguje komunikacji dwustronnej pomiêdzy drukarkà i komputerem. Informacje szczegóâowe na temat dwukierunkowej komunikacji pomiêdzy drukarkà i komputerem przedstawiono na str. 65 Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona. 24

31 Potwierdzanie metody poâàczenia Potwierdzanie metody poâàczenia Drukarkê moåna przyâàczyæ do komputera za poãrednictwem sieci lub lokalnie. Przed zainstalowaniem sterownika naleåy sprawdziæ sposób przyâàczenia drukarki. Przeprowadziæ instalacjê sterownika odpowiednio do sposobu przyâàczenia drukarki. Poâàczenie sieciowe 2 Drukarka moåe peâniæ funkcjê drukarki przyâàczonej do portu drukowania Windows lub drukarki sieciowej. Korzystanie z drukarki jako portu drukowania Windows Poâàczenie sieciowe moåna nawiàzaæ za poãrednictwem sieci Ethernet, IEEE b lub IEEE 1394 (IP po 1394). Dostêpne porty zaleåà od wersji systemu operacyjnego Windows i zastosowanej metody poâàczenia. SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Client -TCP/IP -TCP/IP -TCP/IP -TCP/IP -IPP -IPP -IPP -IPP Standardowy protokół TCP/IP Standardowy protokół TCP/IP LRP LPR LPR PL Windows 95/98 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Brak Windows Me Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Port SmartDeviceMonitor for Client 25

32 Przygotowanie urzàdzenia Windows Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Windows XP Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Windows Server 2003 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Windows NT 4.0 Metoda przyâàczenia drukarki Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP po 1394) Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Port LPR Brak Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Port LPR Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Port LPR Port SmartDeviceMonitor for Client Standardowy protokóâ TCP/IP Dostêpne porty Port SmartDeviceMonitor for Client Port LPR Brak Zajrzeæ do instrukcji... Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki dla kaådego typu portu. Instrukcje dotyczàce portu SmartDeviceMonitor for Client przedstawiono na str. 29 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client. Instrukcje dotyczàce standardowego portu TCP/IP przedstawiono na str. 36 Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP. Instrukcje dotyczàce portu LPR przedstawiono na str. 38 Korzystanie zportu LPR. 26

33 Potwierdzanie metody poâàczenia Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Urzàdzenie moåe peâniæ funkcjê drukarki sieciowej Windows, serwera druku NetWare lub drukarki zdalnej NetWare. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki dla kaådego typu drukarki sieciowej. Informacje dotyczàce drukarki sieciowej Windows przedstawiono na str. 40 Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Windows. Informacje dotyczàce serwera druku NetWare i drukarki zdalnej przedstawiono na str. 42 Korzystanie z urzàdzenia jako serwera druku NetWare / drukarki zdalnej. 27

34 Przygotowanie urzàdzenia Poâàczenie lokalne 2 Poâàczenie lokalne moåna nawiàzaæ za poãrednictwem portu równolegâego, USB, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth. Dostêpne metody przyâàczenia drukarki zaleåà od wersji systemu operacyjnego Windows. Windows 95: Poâàczenia równolegâe Windows 98: Poâàczenia równolegâe Windows 98 SE/Me: Poâàczenia portu USB i równolegâego Windows 2000: Poâàczenia przez port USB, równolegây, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth Windows XP: Poâàczenia przez port USB, równolegây, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth Windows Server 2003: Poâàczenia przez port USB, równolegây, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth Windows NT 4.0: Poâàczenia równolegâe Zajrzeæ do instrukcji... Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki dla kaådego typu poâàczenia. Instrukcje dotyczàce poâàczenia USB przedstawiono na str. 45 Instalacja sterownika drukarki przez interfejs USB. Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port równolegây przedstawiono na str. 52 Drukowanie przez port równolegây. Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port IEEE 1394 (druk SCSI) przedstawiono na str. 54 Instalowanie sterownika drukarki korzystajàcego z portu IEEE 1394 (druk SCSI). Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port Bluetooth przedstawiono na str. 59 Drukowanie przez interfejs Bluetooth. 28

35 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client Instalowanie programu SmartDeviceMonitor for Client Waåne Zainstalowanie programu SmartDeviceMonitor for Client w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Zaloguj siê w systemie jako Administrator. Jeãli drukarka ma zostaæ przyâàczona do portu SmartDeviceMonitor for Client, zainstaluj program SmartDeviceMonitor for Client przed zainstalowaniem sterownika drukarki. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu. Instalator zostanie uruchomiony. Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [SmartDeviceMonitor for Client/Admin]. E Instalator programu SmartDeviceMonitor for Client zostanie uruchomiony. F Umowa licencyjna oprogramowania pojawi siê w oknie dialogowym [Umowa Licencyjna]. Po przeczytaniu umowy, kliknij przycisk [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie kliknij [Dalej >]. G Kliknij [SmartDeviceMonitor for Client], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. Instalator programu SmartDeviceMonitor for Client zostanie uruchomiony. H Postêpuj z instrukcjami wyãwietlanymi podczas instalacji programu SmartDeviceMonitor for Client. I Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Zrestartuj komputer jeãli jest to wymagane po zainstalowaniu programu SmartDeviceMonitor for Client. 2 By przerwaæ instalacjê wybranego programu, kliknij przycisk [Anuluj] przed zakoñczeniem instalacji. 29

36 Przygotowanie urzàdzenia Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS (TCP/IP) 2 Waåne Zainstalowanie drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie jako Administrator lub zaawansowany Uåytkownik. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu. Instalator zostanie uruchomiony. Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program Setup.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E Umowa licencyjna oprogramowania pojawi siê w oknie dialogowym [Umowa Licencyjna]. Po przeczytaniu umowy, kliknij [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie kliknij [Dalej >]. F Wybierz uåywany sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Kliknij przycisk [Dalej >]. H Wybierz wâaãciwy model urzàdzenia. Nazwê drukarki moåna zmieniæ w polu [Zmieñ ustawienia dla opcji Nazwa drukarki]. I Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Informacje widoczne w polach [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] zaleåà od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. J Kliknij opcjê [Port:], a nastêpnie przycisk [Dodaj]. K Kliknij [SmartDeviceMonitor], a nastêpnie przycisk [OK]. L Kliknij [TCP/IP], a nastêpnie przycisk [Szukaj]. Wyãwietlona zostanie lista drukarek korzystajàcych z protokoâu TCP/IP. 30

37 Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client M Wybierz poåàdanà drukarkê i kliknij przycisk [OK]. Wyãwietlone zostanà tylko te drukarki, które odpowiadajà na wywoâanie rozsyâane przez komputer. By uåyæ urzàdzenia nie wymienionego na liãcie, kliknij przycisk [Okreãl adres], a nastêpnie wpisz adres IP lub nazwê hosta tego urzàdzenia. W systemie Windows 95/98/Me nie moåna dodaæ adresu IP, którego czêãæ pokrywa siê z innym, juå zdefiniowanym adresem. Jeãli na przykâad wykorzystano juå adres , nie moåna uåyæ adresu xx. Podobnie, jeãli wykorzystano juå adres , nie moåna uåyæ adresu N Naleåy upewniæ siê, åe port wybranej drukarki wyãwietlany jest w polu [Port:]. O W przypadku potrzeby, naleåy zdefiniowaæ kod uåytkownika. Umoåliwia to programowi SmartDeviceMonitor for Admin prowadzenie statystyki liczby stron wydrukowanych przez kaådego uåytkownika. Szczegóâowe informacje zawiera plik Pomocy do programu SmartDeviceMonitor for Admin. Moåna wpisaæ maksymalnie 8 cyfr. Litery i symbole sà niedostêpne. P By ustawiæ drukarkê jako domyãlnà, zaznacz pole wyboru [Drukarka domyãlna]. Q Kliknij przycisk [Kontunuuj]. Instalacja zostaje uruchomiona. R Kliknij przycisk [Zakoñcz] w oknie dialogowym wyãwietlonym po zakoñczeniu instalacji. Moåe zostaæ wyãwietlone powiadomienie o koniecznoãci zrestartowania komputera. Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Jeãli dostêpna jest nowsza wersja zainstalowanego wczeãniej sterownika drukarki, wyãwietlony zostaje odpowiedni komunikat. W takim przypadku nie moåna zainstalowaæ drukarki przy pomocy funkcji Auto Run. Jeãli mimo to chesz zainstalowaæ sterownik, zainstaluj go przy pomocy polecenia [Dodaj drukarkê]. Patrz str. 62 Jeãli podczas instalacji wyãwietlony zostanie komunikat. 31

38 Przygotowanie urzàdzenia Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS (IPP) 2 Waåne Zainstalowanie drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie jako administrator lub zaawansowany uåytkownik. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM do napêdu. Instalator zostanie uruchomiony. Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim wypadku uruchom plik Setup.exe umieszczony w gâównym katalogu pâyty CD-ROM. C Wybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS]. E Umowa licencyjna oprogramowania pojawi siê w oknie dialogowym [Umowa Licencyjna]. Po przeczytaniu umowy, kliknij [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie kliknij [Dalej >]. F Wybierz uåywany sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program]. Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki. G Wybierz wâaãciwy model urzàdzenia. Nazwê drukarki moåna zmieniæ w polu [Zmieñ ustawienia dla opcji Nazwa drukarki]. H Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki. Informacje widoczne w polach [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] zaleåà od systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu. I Kliknij opcjê [Port:], a nastêpnie przycisk [Dodaj]. J Kliknij [SmartDeviceMonitor], a nastêpnie przycisk [OK]. K Kliknij pozycjê [IPP]. 32

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania 1 3 4 5 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Rozwiàzywanie problemów Narzêdzia uåytkownika (Funkcje kopiarki/serwera dokumentów) Dane techniczne Przed uåyciem tego

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o urzàdzeniu

Informacje o urzàdzeniu Instrukcja obsâugi Informacje o urzàdzeniu 1 2 3 Wprowadzenie Wprowadzanie tekstu Dodatek Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny.

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny. Instrukcja obsâugi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pierwsze kroki Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Narzêdzia uåytkownika Rozwiàzywanie problemów Inne funkcje Uwagi Zabezpieczenia Dane techniczne Przed rozpoczêciem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania.

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2010U MX-2310U CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo