Printer/Scanner Unit Type Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie ze skanera sieciowego TWAIN Róåne ustawienia skanowania Dodatek Przed przystàpieniem do korzystania z tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i zachowaæ go na przyszâoãæ. Aby bezpiecznie i prawidâowego korzystaæ z urzàdzenia, naleåy przed uåyciem go zapoznaæ siê z Zasady bezpieczeñstwa zapisanymi w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu.

2 Wprowadzenie Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje, uwagi dotyczàce dziaâania i uåytkowania urzàdzenia. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i dla wâasnego dobra, przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ niniejszy podrêcznik. Podrêcznik powinien byæ przechowywany w porêcznym miejscu, na wypadek koniecznoãci jego uåycia. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne, powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Uwagi: Niektóre ilustracje w tym podrêczniku mogà siê nieznacznie róåniæ w zaleånoãci od maszyny. Niektóre opcje mogà nie byæ dostêpne w poszczególnych krajach. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego dystrybutora. Ostrzeåenie: Wykonywanie operacji, regulowanie urzàdzenia lub stosowanie procedur w inny sposób niå okreãlony w niniejszym podrêczniku moåe prowadziæ do niebezpiecznego napromieniowania. W niniejszym podrêczniku zastosowano dwa rodzaje notacji rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z systemu metrycznego. Znaki towarowe Adobe, PostScript i Acrobat sà znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Pentium jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation. NetWare jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Novell, inc. Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Server i Windows Vista sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy innych produktów wystêpujàce w tym podrêczniku sà uåywane wyâàcznie w celu identyfikacji i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich firm. Autorzy tego dokumentu nie roszczà sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwa produktu Windows 95 to Microsoft Windows 95. Nazwa produktu Windows 98 to Microsoft Windows 98. Nazwa produktu Windows Me to Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Nazwy produktów Windows 2000 sà nastêpujàce: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Nazwy produktów Windows XP sà nastêpujàce: Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Nazwy produktów Windows Vista sà nastêpujàce: Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Enterprise Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Basic Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows 2003 sà nastêpujàce: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows NT 4.0 sà nastêpujàce: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Server 4.0

3 Podrêczniki do tego urzàdzenia Dodatkowych informacji naleåy szukaæ w podrêczniku odnoszàcym siê do danej funkcji urzàdzenia. Waåne Noãnik róåni siê w zaleånoãci od podrêcznika. Wersja drukowana i elektroniczna podrêcznika ma tê samà zawartoãæ. Aby móc przeglàdaæ podrêczniki w formacie plików PDF, na komputerze musi byæ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub Adobe Reader. W zaleånoãci od kraju, mogà byæ równieå dostêpne podrêczniki w wersji HTML. Aby móc przeglàdaæ te podrêczniki, na komputerze musi byæ zainstalowana przeglàdarka internetowa. Informacje o urzàdzeniu Przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasady bezpieczeñstwa zawartymi w tym podrêczniku. W podrêczniku zawarte sà podstawowe informacje dotyczàce funkcji tego urzàdzenia. Omówiono takåe panel operacyjny urzàdzenia, procedury przygotowawcze do uåycia urzàdzenia, wprowadzanie tekstu i instalacjê doâàczonej pâyty CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych W podrêczniku omówiono ustawienia narzêdzi uåytkownika i obsâugê ksiàåki adresowej, np. wpisywanie numeru faksu, adresu i kodu uåytkownika. Zawarte sà w nim równieå informacje dotyczàce podâàczania urzàdzenia. Rozwiàzywanie problemów Jest to podrêcznik rozwiàzywania typowych problemów, w którym omówiono równieå sposób wymiany papieru, tonera i innych materiaâów eksploatacyjnych. Poradnik bezpieczeñstwa Podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Zawiera opis funkcji zabezpieczeñ, których moåna uåyæ do zapobiegania nieautoryzowanemu uåyciu urzàdzenia, naruszeniu danych i ich ujawnieniu. W celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa zaleca siê wprowadzenie nastêpujàcych ustawieñ: Instalacja certyfikatu serwera. Wâàczenie szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer). Zmiana nazwy uåytkownika i hasâa administratora za pomocà programu Web Image Monitor. Dodatkowe informacje moåna znaleäæ w Poradnik bezpieczeñstwa. Poradnik ten naleåy przeczytaæ przed przystàpieniem do ustawiania rozszerzonych funkcji zabezpieczeñ lub autoryzacji uåytkownika/ administratora. Poradnik kopiowania Omawia funkcje i dziaâanie kopiarki. W tym podrêczniku zawarte sà równieå informacje dotyczàce umieszczania oryginaâów. i

4 Poradnik faksowania Omawia funkcje i dziaâanie faksu. Poradnik drukowania Omawia funkcje i dziaâanie drukarki. Poradnik skanowania Omawia funkcje i dziaâanie skanera. Podrêcznik sieciowy Omawia, jak skonfigurowaæ i uåywaæ urzàdzenia w sieci oraz jak uåywaæ dostarczonego oprogramowania. Podrêcznik przeznaczony jest do wszystkich modeli urzàdzenia, dlatego moåe zawieraæ opis funkcji i ustawieñ, które nie sà dostêpne w tym urzàdzeniu. Zdjêcia, rysunki i informacje dotyczàce obsâugiwanego systemu operacyjnego mogà równieå nieznacznie róåniæ siê od tych dla tego urzàdzenia. Inne podrêczniki Podrêczniki do tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania PostScript 3 Supplement UNIX Supplement Podrêczniki oprogramowania DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Wprowadzenie Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link Uwaga Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Aby otrzymaæ Dodatek UNIX, naleåy odwiedziæ naszà stronê internetowà lub skonsultowaæ siê z autoryzowanym dystrybutorem. Dodatek PostScript 3 i Dodatek UNIX zawierajà opis funkcji i ustawieñ, które mogà nie byæ dostêpne w przypadku tego urzàdzenia. Poniåsze oprogramowanie jest okreãlane nastêpujàcymi nazwami ogólnymi: Nazwa handlowa DeskTopBinder Lite i DeskTopBinder Professional * ScanRouter EX Professional i *ScanRouter EX Enterprise Nazwa ogólna DeskTopBinder i ScanRouter oprogramowanie dostarczajàce * Opcjonalne ii

5 SPIS TREÃCI Podrêczniki do tego urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Nazwy gâównych elementów opcjonalnych...1 Informacje na temat funkcji skanera...2 Wyãwietlacz...3 Korzystanie z ekranu i uåywanie przycisków...3 Ekrany potwierdzeñ...4 Funkcje skanera Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Przed wysyâaniem zeskanowanych plików pocztà a...9 Krótkie omówienie wysyâania zeskanowanych plików pocztà a...9 Przygotowanie do wysyâania pliku pocztà Rejestrowanie adresu w ksiàåce adresowej...10 Ekran Podstawowa procedura wysyâania wiadomoãci Okreãlanie adresów odbiorców...16 Wybieranie zarejestrowanego odbiorcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania Wybieranie odbiorcy zarejestrowanego w ksiàåce adresowej urzàdzenia...17 Rêczne wprowadzanie adresu Wyszukiwanie odbiorcy na serwerze LDAP...24 Rejestracja rêcznie wprowadzonego adresu w ksiàåce adresowej...28 Wybieranie nadawcy...30 Wybieranie zarejestrowanego nadawcy za pomocà przycisku szybkiego wybierania Wybieranie nadawcy z listy...32 Wybieranie nazwy nadawcy przy uåyciu numeru rejestracji...34 Wyszukiwanie nadawcy wedâug nazwy...36 Wyszukiwanie nadawcy wedâug adresu Ustawianie funkcji Potwierdzenie odbioru...40 Okreãlanie tematu Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Przed wysyâaniem zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu...43 Krótkie omówienie wysyâania zeskanowanych plików przy uåyciu funkcji Skanowanie do folderu...43 Przygotowanie do wysâania przy uåyciu funkcji skanowanie do folderu...46 Rejestracja folderów docelowych w ksiàåce adresowej...47 Ekran skanowania do folderu...48 Podstawowa procedura wysyâania przy uåyciu funkcji skanowanie do folderu...50 Okreãlanie odbiorców skanowania do folderu...52 Wybieranie zarejestrowanego odbiorcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania Wybieranie odbiorcy zarejestrowanego w ksiàåce adresowej urzàdzenia...53 Wysyâanie zeskanowanych plików do udostêpnionego folderu w sieci...59 Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer FTP...65 Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer NetWare...67 Rejestrowanie ãcieåki do wybranego odbiorcy w ksiàåce adresowej iii

6 3. Dostarczanie zeskanowanych plików Przed dostarczaniem zeskanowanych plików...75 Dostarczanie zeskanowanych plików...75 Przygotowanie do dostarczania...76 Instalowanie oprogramowania DeskTopBinder Lite z dostarczonego dysku CD-ROM Ekran sieciowego skanera dostarczania...78 Podstawowa procedura dostarczania...80 Okreãlanie odbiorców dostarczania...83 Wybieranie odbiorcy za pomocà przycisku szybkiego wybierania...83 Wybór odbiorcy zarejestrowanego na liãcie odbiorców serwera dostarczania Korzystanie ze skanera sieciowego TWAIN Korzystanie ze skanera TWAIN...91 Krótkie omówienie funkcji Skaner TWAIN...92 Przygotowanie do uåycia skanera sieciowego TWAIN...93 Instalowanie sterownika TWAIN z dostarczonego dysku CD-ROM...94 Podstawowa procedura skanowania plików za pomocà skanera TWAIN Róåne ustawienia skanowania Okreãlanie opcji wysyâania...97 Rozdzielczoãæ...97 Orientacja oryginaâu...98 Ustawienia oryginaâu Rozmiar obszaru skanowania Róåne rozmiary Stempel Typ pliku Ochrona pliku PDF - szyfrowanie Prawa ochrony PDF Wybieranie typu oryginaâu Dostosowywanie nasycenia obrazu Ustawienia skanowania w przypadku uåycia skanera Twain Ustawianie orientacji oryginaâu w skanerze TWAIN Skanowanie oryginaâów o róånych rozmiarach za pomocà skanera TWAIN Dodatek Oprogramowanie dostarczane na dysku CD-ROM Program Auto-Run Sterownik TWAIN DeskTopBinder Lite Wartoãci róånych elementów konfiguracji w przypadku funkcji nadawania/dostarczania Nadawanie Funkcja dostarczania sieciowego Dane techniczne INDEKS iv

7 Jak korzystaæ z tego podrêcznika W tej sekcji opisano znaczenie symboli uåywanych w tym podrêcznik. Symbole W podrêczniku uåywane sà nastêpujàce symbole: Oznacza waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji grozi powaånymi obraåeniami ciaâa lub ãmiercià. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ w czêãci Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Oznacza waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji grozi umiarkowanymi lub niewielkimi obraåeniami ciaâa, lub uszkodzeniem urzàdzenia albo innej wâasnoãci. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ w czêãci Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje punkty, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåywania urzàdzenia oraz wyjaãnia prawdopodobne przyczyny zâego podawania papieru, uszkadzania oryginaâu lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych objaãnieñ. Wskazuje dodatkowe informacje dotyczàce funkcji urzàdzenia i instrukcje, jak rozwiàzywaæ bâêdy wywoâane przez uåytkownika. Ten symbol znajduje siê na koñcu kaådego rozdziaâu. Wskazuje on, gdzie moåna znaleäæ wiêcej informacji. [ ] Wskazuje nazwê przycisku, który pojawia siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Wskazujê nazwê przycisku na panelu operacyjnym urzàdzenia. Nazwy gâównych elementów opcjonalnych Gâówne elementy opcjonalne urzàdzenia sà w tym podrêczniku okreãlane nastêpujàco: Automatyczny podjnik dokumentów dwustronnych ARDF 1

8 Informacje na temat funkcji skanera W tej sekcji opisano funkcje uåywane w trybie skanowania. Szczegóâowe informacje na temat kaådej z funkcji, patrz odpowiednie rozdziaây. Wysyâanie zeskanowanych plików Jest kilka sposobów wysyâania do komputera przechwyconych danych jako plików. Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ w rozdziale 1, Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà . Wysyâanie zeskanowanych plików do udostêpnionego folderu Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 2 Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu. Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer FTP Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 2 Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu. Wysyâanie zeskanowanych plików na serwer NetWare Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 2 Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu. Dostarczanie zeskanowanych plików za pomocà serwera dostarczania Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 3 Dostarczanie zeskanowanych plików. Skanowanie oryginaâów za pomocà sterownika TWAIN Uåywanie sterownika TWAIN do okreãlenia urzàdzenia podczas skanowania oryginaâów za pomocà komputera uåytkownika. Aby uzyskaæ szczegóây, patrz rozdziaâ 4 Korzystanie z funkcji skanera sieciowego TWAIN. Zajrzeæ do instrukcji... str. 9 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà str. 43 Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu str. 75 Dostarczanie zeskanowanych plików str. 91 Korzystanie ze skanera sieciowego TWAIN 2

9 Wyãwietlacz W tej sekcji opisano ekran, przyciski oraz dwa ekrany potwierdzeñ - Sprawdä odbiorcê i Status pliku. W tym podrêczniku moåna znaleäæ wyjaãnienia na temat ekranu , ekranu skanowania do folderu lub ekranu sieciowego skanera dostarczajàcego. Aby uzyskaæ szczegóây, patrz Ekran , Ekran skanowania do folderu i Ekran sieciowego skanera dostarczajàcego. Zajrzeæ do instrukcji... str. 11 Ekran str. 48 Ekran skanowania do folderu str. 78 Ekran sieciowego skanera dostarczania Korzystanie z ekranu i uåywanie przycisków W tej sekcji opisano sposób korzystania z ekranu i uåywania przycisków wyboru. PL ARO001S 1. Przyciski wyboru Naciãnij, aby wybraæ element wyãwietlany na dole ekranu. Przykâad: ekran oczekiwania Gdy w tym podrêczniku pojawia siê instrukcja naciãnij, [ ] aby przeâàczyæ sie na ekran , naciãnij lewy przycisk wyboru. Gdy w tym podrêczniku pojawia siê instrukcja naciãnij [Rêczne], naciãnij ãrodkowy przycisk wyboru. Gdy w tym podrêczniku pojawia siê instrukcja naciãnij [Opcje], naciãnij prawy przycisk wyboru. 2. Przycisk {Escape} Naciãnij ten przycisk, aby anulowaæ operacjê lub powróciæ do poprzedniego ekranu. 3. Przycisk {OK} Naciãnij ten przycisk, aby wybraæ funkcjê na ekranie lub potwierdziæ wybranà funkcjê. 4. Przyciski przewijania Naciãnij odpowiedni przycisk, aby przesunàæ kursor o jeden krok w danym kierunku. Gdy w tym podrêczniku pojawia siê oznaczenie {U}, {T}, {V} lub {W}, naciãnij przycisk przewijania o tym samym kierunku. 3

10 Ekrany potwierdzeñ W tej sekcji opisano dwa ekrany potwierdzeñ - Sprawdzanie odbiorcy i Status pliku. Sprawdä odbiorcê W tej sekcji opisano elementy wyãwietlane na ekranie i sposób wyãwietlania ekranu Sprawdzanie odbiorcy. Za pomocà ekranu Sprawdzanie odbiorcy moåna sprawdziæ informacje dotyczàce poczty , skanowania do folderu lub odbiorców. Naciãniêcie przycisku {Sprawdä odbiorcê} przeâàcza widok z poczàtkowego ekranu skanera do ekranu Sprawdzanie odbiorcy. Sprawdzanie odbiorcy PL ARO002S 1. Odbiorca Wyãwietla transmisje lub odbiorców dostarczania. Jeãli wybrano wielu odbiorców moåna zmieniæ ekran, naciskajàc przycisk {U} lub {T}. 2. Ikona funkcji nadawania Wyãwietla ikonê uåywanej funkcji nadawania ( , skanowanie do folderu lub funkcja dostarczania). 3. [Program] W przypadku funkcji lub skanowania do folderu, po naciãniêciu przycisku [Program], odbiorca wprowadzany bezpoãrednio lub okreãlony w wyniku przeszukiwania serwera moåe byæ zarejestrowany w ksiàåce adresowej urzàdzenia. 4

11 Stan pliku W tej sekcji opisano elementy wyãwietlane na ekranie i sposób wyãwietlania Statusu pliku. Uåyj ekranu Status pliku, aby sprawdziæ pocztê , informacje na temat skanowania do folderu i rezultaty dostarczenia. Naciãnij przycisk {Informacja o zadaniu}, aby wyãwietliæ ekran Status pliku. Status pliku PL ARO003S 1. Data / Godzina Wyãwietla datê i godzinê wysâania åàdania nadania lub datê i godzinê potwierdzenia o treãci VZrobione, VBâàd lub VAnulow.. 2. Odbiorca Odbiorca jest wyãwietlany z ikonà uåywanej funkcji nadawania ( , skanowanie do folderu lub funkcja dostarczania). Jeåeli wybrano wielu odbiorców, wyãwietlany jest pierwszy wybrany odbiorca. Podczas wysyâania plików pocztà i dostarczania ich inni odbiorcy sà wyãwietlani jako + X (X to numer odbiorcy). 3. Liczba zeskanowanych stron Wyãwietla liczbê zeskanowanych stron. 4. Status Wyãwietlany jest jeden ze stanów nadawania: VZrobione, VWysyâan., VOczekiw., VBâàd lub VAnulow.. 5. [Drukuj] Naciãnij, aby wydrukowaæ rezultaty nadawania. Uwaga W zaleånoãci od ustawieñ ochrony, niektóre rezultaty nadawania mogà nie byæ wyãwietlane na ekranie Status pliku. 5

12 Funkcje skanera W tej sekcji opisano ustawienia Funkcji skanera. Aby wyãwietliæ ekran Funkcje skanera, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Szczegóâowe informacji na ten temat metod ustawiania, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Ustawienia skanowania Elementy Domyãlne ustaw.skanowania Ustawienia oryginaâu Prioryt.róånych roz. oryg. Priorytet orientacji oryg. Ustawienia typu oryginaâu Opis Umoåliwia wybór domyãlnej rozdzielczoãci i rozmiaru obszaru skanowania. Umoåliwia okreãlenie, czy oryginaây majà byæ domyãlnie jedno- czy dwustronne. To ustawienie jest dostêpne wyâàcznie w przypadku, gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik ARDF. Umoåliwia ustawienie funkcji automatycznego wykrywania rozmiarów oryginaâów o róånych rozmiarach, umieszczonych w podajniku ARDF. Umoåliwia wybór domyãlnej orientacji oryginaâu (pomocna, jeãli zwykle umieszcza siê oryginaây w tej samej orientacji). Umoåliwia wybór odpowiedniego ustawienia typu oryginaâu. Ustawienia listy odbiorców Elementy Priorytet listy odbior. 1 Aktualiz. listy odb.serw. Priorytet listy odb. 2 Opis Umoåliwia wybór pomiêdzy ksiàåkà adresowà dostêpnà na tym urzàdzeniu a Destination List zarejestrowanà na serwerze dostarczania i wyãwietlanie jej jako domyãlnej. To ustawienie jest dostêpne wyâàcznie w przypadku, gdy oprogramowanie dostarczajàce aktywuje funkcjê Sieciowy skaner dostarczajàcy ScanRouter. Umoåliwia zaktualizowanie listy odbiorców serwera dostarczania przez naciãniêcie przycisku [Aktualiz. listy odb.serw.]. Aby uåywaæ tej funkcji, w obszarze [Ustaw. systemu] ustaw [Opcja dostarcz.] na [Wâàczone]. To ustawienie jest dostêpne wyâàcznie w przypadku, gdy oprogramowanie dostarczajàce aktywuje funkcjê Sieciowy skaner dostarczajàcy ScanRouter. Umoåliwia wybór priorytetu pomiêdzy listà odbiorców i listà odbiorców w folderze. 6

13 Ustawienia wysyâania Elementy Czas oczekiwania TWAIN Priorytet typu pliku Kompresja Drukuj i usuñ dzien. skan. Drukuj dziennik skanera Usuñ dziennik skanera Maks. rozmiar a Podziel i wyãlij pocztê Jêzyk informacji poczty Opis Umoåliwia wybór odpowiedzi urzàdzenia w przypadku próby uåywania skanera TWAIN przez komputer uåytkownika podczas skanowania. Umoåliwia wybór domyãlnego formatu pliku zeskanowanych plików. Umoåliwia wybór typu kompresji danych zeskanowanego obrazu. Umoåliwia wybór odpowiedzi urzàdzenia w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby dzienników skanera. Umoåliwia wydrukowanie dziennika skanera. Dziennik skanera jest nastêpnie usuwany. Umoåliwia usuwanie dziennika skanera bez uprzedniego wydrukowania. Umoåliwia wybór pomiêdzy ograniczeniem lub nie rozmiaru wiadomoãci e-mali z zaâàcznikami. Umoåliwia wybór pomiêdzy podzieleniem lub nie tych plików, których okreãlony rozmiar w [Maks. rozmiar a] zostaâ przekroczony i wysâaniem ich jako kilka wiadomoãci . Umoåliwia wybór jêzyka komunikatów wyãwietlanych podczas wysyâania zeskanowanych plików pocztà . Narzêdzia administratora Elementy Ochrona Menu Opis Umoåliwia ustawienie jako domyãlny poziom dostêpu dla funkcji, których ustawienia zostaây zmienione przez uåytkowników innych niå administrator. 7

14 8

15 1. Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Moåna doâàczyæ pliki do wiadomoãci i wysâaæ je przez zâàcza takie jak LAN i Internet. Przed wysyâaniem zeskanowanych plików pocztà a W tej sekcji opisano konieczne przygotowania i procedury wysyâania zeskanowanych plików pocztà a. Krótkie omówienie wysyâania zeskanowanych plików pocztà a W tej sekcji krótko omówiono funkcjê wysyâania zeskanowanych plików poprzez a. ZZZ508S 1. To urzàdzenie Zeskanowany plik moåna doâàczyæ do wiadomoãci i wysâaæ do serwera poczty elektronicznej. 2. Serwer SMTP Aby wysâaæ zeskanowane pliki, naleåy mieæ dostêp do serwera poczty z obsâugà protokoâu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Nie jest jednak istotne, czy serwer poczty elektronicznej znajduje siê w tej samej sieci LAN co urzàdzenie. Przekazuje on wysâanà wiadomoãæ do okreãlonego odbiorcy przez sieæ LAN lub Internet. 3. Komputer uåytkownika Korzystanie z oprogramowania poczty w celu otrzymywania wiadomoãci i zaâàczników w postaci zeskanowanych plików wygenerowanych przez to urzàdzenie. 4. Serwer LDAP Korzystanie z tego serwera w celu administrowania kontami , wyszukiwania sieci i autoryzacji komputerów majàcych dostêp do urzàdzenia. Korzystanie z serwera LDAP w celu wyszukiwania odbiorców na tym urzàdzeniu. 9

16 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 Przygotowanie do wysyâania pliku pocztà W tej sekcji opisano przygotowania i ustawienia wysyâania zeskanowanych plików poprzez . A Podâàcz urzàdzenie do sieci. Podâàcz urzàdzenie do sieci za pomocà kabla Ethernet, lub skorzystaj z sieci bezprzewodowej LAN (IEEE b). B Wprowadä w [Ustawienia systemu] niezbêdne ustawienia sieci. Po dokonaniu podâàczenia urzàdzenia do sieci za pomocà kabla Ethernet, wprowadä nastêpujàce ustawienia. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Okreãl adres IPv4 urzàdzenia i maskê podsieci. Okreãl adres bramki IPv4. W [Protokóâ efektywny] wâàcz [IPv4]. Okreãl serwer SMTP. C Jeãli to konieczne, zmieñ ustawienia w [Ustawienia wysyâania], w obszarze [Funkcje skanera]. Uwaga To urzàdzenie nie obsâuguje protokoâu SMTPS (SMTP poprzez SSL). Aby podâàczyæ urzàdzenie do sieci za pomocà bezprzewodowej sieci LAN (IEEE b), wymagana jest karta rozszerzeñ bezprzewodowej sieci LAN. Wiêcej informacji zawiera Podrêcznik sieciowy. Liczba pozycji do ustawienia w [Ustawienia systemu] zaleåy od ãrodowiska sieci. Dodatkowe informacje na temat ustawieñ sieci moåna znaleäæ w Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Dodatkowe informacje na temat [Funkcje skanera] moåna znaleäæ w Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Rejestrowanie adresu w ksiàåce adresowej W ksiàåce adresowej moåna rejestrowaæ czêsto uåywane adresy . W ksiàåce adresowej moåna rejestrowaæ czêsto uåywane adresy . Zarejestruj adresy w [Zarzàdz. ksiàåkà adresowà] wobszarze [Narzêdzia administratora] korzystajàc z [Ustawienia systemu]. Adresy moåna takåe rejestrowaæ jako grupy. Uwaga Szczegóâowe informacje na temat rejestrowania adresów w ksiàåce adresowej, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Adresy moåna takåe zarejestrowaæ w ksiàåce adresowej za pomocà programu Web Image Monitor lub SmartDeviceMonitor for Admin. Szczegóâowe informacje na temat, w jaki sposób zainstalowaæ te aplikacje, patrz Podrêcznik sieciowy. Szczegóâowe informacje na temat rejestrowania adresów w ksiàåce adresowej, patrz system pomocy kaådej aplikacji. W zaleånoãci od typu urzàdzenia, moåe nie byæ moåliwe korzystanie z niego w czasie aktualizacji ksiàåki adresowej za pomocà plików CSV, (pobranych przy uåyciu SmartDeviceMonitor for Admin) zawierajàcych kody uåytkownika. 10

17 Przed wysyâaniem zeskanowanych plików pocztà a Ekran W tej sekcji omówiono ukâad ekranu podczas wysyâania zeskanowanych plików pocztà . Ekran gâówny 1 PL ZZZ601S Jeãli odbiorców wprowadza siê rêcznie PL ZZZ602S Jeãli wybrani odbiorcy tworzà grupê PL ZZZ603S 11

18 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Ikona Informuje, åe wyãwietlany jest ekran poczty 2. Pole odbiorcy Wyãwietla wybranego odbiorcê. Jeãli wybrano kilku odbiorców, po naciãniêciu przycisku {U} lub {T} zostanà oni wyãwietleni w kolejnoãci, w jakiej zostali wybrani. Aby sprawdziæ wybranego odbiorcê, naciãnij przycisk {Sprawdä odbiorcê}. 3. /Skanowanie do folderu / Sieciowy skaner dostarczania Naciãnij, aby przeâàczaæ pomiêdzy ekranami. Ten przycisk moåe takåe byæ uåywany do przeâàczania pomiêdzy funkcjami i skanowanie do folderu podczas jednoczesnego wysyâania tego samego pliku do obydwu odbiorców za pomocà tych dwóch funkcji. 4. [Rêczne] Podczas wybierania odbiorcy poza listà zarejestrowanych, naciãnij przycisk [Rêczne], a nastêpnie wprowadä adres e- mail odbiorcy za pomocà przycisków szybkiego wybierania. 5. [Opcje] Naciãnij, aby wybraæ ustawienia skanowania i okreãliæ formaty plików do wysâania. 6. [Dod.Odb.] Aby wybraæ wielu odbiorców po rêcznym wprowadzeniu adresu , naciãnij przycisk [Dod.Odb.], a nastêpnie wprowadä adres odbiorcy. 7. [EdycOdb.] Aby zmieniæ adres juå wprowadzony, naciãnij przycisk [EdycOdb.], a nastêpnie wprowadä nowy adres [Podgl.] Naciãnij, aby sprawdziæ adresy zarejestrowane dla grupy. 12

19 Podstawowa procedura wysyâania wiadomoãci Podstawowa procedura wysyâania wiadomoãci W tej sekcji omówiono podstawowà operacjê wysyâania zeskanowanych plików pocztà . A Upewnij siê, åe zostaây usuniête wszelkie wczeãniejsze ustawienia. Jeãli wczeãniejsze ustawienia nie zostaây skasowane, naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}. 1 B Jeãli wyãwietlany jest ekran sieciowego skanera dostarczania lub skanowanie do folderu, naciãnij przycisk [ ], aby przeâàczyæ na ekran . C Poâóå oryginaây. D Jeãli jest to wymagane, wybierz typ oryginaâu. Szczegóâowe informacje zawiera sekcja Wybieranie typu oryginaâu. E Jeãli jest to wymagane, okreãl nasycenie skanowania. Szczegóâowe informacje zawiera sekcja Dostosowywanie nasycenia obrazu. F Wybierz odbiorcê. Teraz moåna okreãliæ wielu odbiorców. Szczegóâowe informacje zawiera sekcja Okreãlanie adresów odbiorców. 13

20 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà 1 G Naciãnij przycisk [Opcje], wybierz [Nazwa nadawcy], a nastêpnie okreãl adres odbiorcy. Szczegóâowe informacje zawiera sekcja Wybieranie nadawcy. H Jeãli jest to wymagane, wybierz pozycjê [Potwierdzenie odbioru] wmenu [Opcje], aby wprowadziæ ustawienia dla funkcji Potwierdzenie odbioru. Szczegóâowe informacje zawiera sekcja Ustawianie funkcji Potwierdzenie odbioru. I Jeãli jest to wymagane, wybierz pozycjê [Doâàcz temat] wmenu [Opcje], aby okreãliæ temat wiadomoãci . Szczegóâowe informacje zawiera sekcja Okreãlanie tematu. J Jeãli jest to wymagane, okreãl rozdzielczoãæ i orientacjê oryginaâu w menu [Opcje]. Szczegóâowe informacje zawiera sekcja Okreãlanie opcji wysyâania. K Naciãnij przycisk {Start}. Trwa skanowanie. Naleåy nacisnàæ przycisk {q}, aby wysâaæ pliki zeskanowane przy uåyciu szyby ekspozycyjnej. Pliki zeskanowane przy uåyciu podajnika dokumentów ARDF sà wysyâane natychmiast. L Jeãli nadal pozostaây oryginaây do wysâania, umieãæ je w urzàdzeniu i naciãnij przycisk {Start}. Powtarzaj ten krok, dopóki wszystkie oryginaây nie zostanà zeskanowane. M Po zeskanowaniu wszystkich oryginaâów naciãnij przycisk {q}. Trwa wysyâanie. 14

21 Podstawowa procedura wysyâania wiadomoãci Uwaga Jeãli wybrano dwóch lub wiêcej odbiorców, moåna ich kolejno wprowadziæ naciskajàc przycisk {U} lub {T}. Aby anulowaæ wybór danego odbiorcy, wyãwietl go w polu odbiorcy, a nastêpnie naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}. Wpolu [Ustawienia systemu] moåna wybraæ adres administratora jako domyãlnà nazwê nadawcy. To umoåliwia wysâanie bez prowadzania [Nazwa nadawcy]. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. W zaleånoãci od ustawieñ ochrony dane logowania uåytkownika moåna wprowadziæ za pomocà opcji [Nazwa nadawcy]. Po naciãniêciu przycisku {Sprawdä odbiorcê}, poczàtkowy ekran skanera przeâàczy siê na ekran Sprawdzanie odbiorcy. Ekran Sprawdzanie odbiorcy umoåliwia sprawdzanie szczegóâowych informacji na temat wybranych odbiorców. Szczegóâowe informacje zawiera sekcja Sprawdzanie odbiorcy. Aby anulowaæ skanowanie, naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}. 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 116 Wybieranie typu oryginaâu str. 117 Dostosowywanie nasycenia obrazu str. 16 Okreãlanie adresów odbiorców str. 30 Wybieranie nadawcy str. 40 Ustawianie funkcji Potwierdzenie odbioru str. 41 Okreãlanie tematu str. 97 Okreãlanie opcji wysyâania str. 4 Sprawdä odbiorcê 15

22 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà Okreãlanie adresów odbiorców 1 W tej sekcji opisano, w jaki sposób wybraæ odbiorców poczty . Moåna okreãliæ odbiorców poczty korzystajàc z nastêpujàcych metod: Wybierz zarejestrowanego odbiorcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania Wybierz odbiorcê z ksiàåki adresowej urzàdzenia Wprowadä rêcznie adres Wyszukaj odbiorcê na serwerze LDAP i wybierz go Wybieranie zarejestrowanego odbiorcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania W tej sekcji opisano, w jaki sposób wybraæ zarejestrowanego odbiorcê za pomocà przycisku szybkiego wybierania. Szczegóâowe informacje na temat sposoby rejestrowania odbiorcy poczty za pomocà przycisku szybkiego wybierania, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. A Naciãnij przycisk szybkiego wybierania, aby zarejestrowaæ odbiorcê. Powtarzaj tê czynnoãæ, aby dodaæ wiêcej odbiorców. ZZZ609S Ilustracja stanowi przykâad. Rzeczywisty wyglàd moåe siê róåniæ. 16

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2000 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Pobierz folder PDF» Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Urządzenia Nashuatec MP1600/2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o urzàdzeniu

Informacje o urzàdzeniu Instrukcja obsâugi Informacje o urzàdzeniu 1 2 3 Wprowadzenie Wprowadzanie tekstu Dodatek Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania 1 3 4 5 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Rozwiàzywanie problemów Narzêdzia uåytkownika (Funkcje kopiarki/serwera dokumentów) Dane techniczne Przed uåyciem tego

Bardziej szczegółowo

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny.

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny. Instrukcja obsâugi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pierwsze kroki Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Narzêdzia uåytkownika Rozwiàzywanie problemów Inne funkcje Uwagi Zabezpieczenia Dane techniczne Przed rozpoczêciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo