Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik ustawieñ ogólnych"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera Inne narzêdzia uåytkownika Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania w przyszâoãci. W celu bezpiecznego i prawidâowego korzystania, przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa w Informacjach o urzàdzeniu.

2 Wprowadzenie Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje oraz informacje na temat obsâugi i uåywania urzàdzenia. Dla wâasnego bezpieczeñstwa i korzyãci, podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia. Naleåy go przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby móc z niego szybko skorzystaæ. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Producent nie bêdzie w åadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub nastêpcze wynikajàce z obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Uwagi: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. W niektórych krajach pewne opcje mogà byæ niedostêpne. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, naleåy skontaktowaæ siê z lokalnym sprzedawcà. W zaleånoãci od kraju, niektóre zespoây mogà byæ opcjonalne. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, naleåy skontaktowaæ siê z lokalnym sprzedawcà. Ostrzeåenie: Stosowanie ukâadów sterowania oraz regulacji lub wykonywanie procedur innych niå podane w tej instrukcji moåe spowodowaæ naraåenie na szkodliwe promieniowanie. Uwagi: Nazwy modeli urzàdzeñ nie pojawiajà siê na kolejnych stronach. Przed przeczytaniem podrêcznika naleåy sprawdziæ typ posiadanego urzàdzenia. Typ 1: 16 kopii/minutê (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Typ 2: 20 kopii/minutê (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) W niektórych krajach pewne typy mogà byæ niedostêpne. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, naleåy skontaktowaæ siê z lokalnym sprzedawcà. W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny.

3 Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia Informacje na temat róånych czynnoãci zwiàzanych z obsâugà urzàdzenia znajdujà siê w odpowiednich podrêcznikach. Waåne Noãnik róåni siê w zaleånoãci od podrêcznika. Wersje drukowane i elektroniczne podrêcznika majà identycznà treãæ. Program Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader musi byæ zainstalowany, aby byâo moåliwe przeglàdanie podrêczników w plikach PDF. W zaleånoãci od kraju, mogà byæ dostêpne równieå podrêczniki w formacie HTML. Aby przeglàdaæ te podrêczniki, naleåy zainstalowaæ przeglàdarkê internetowà. Informacje o urzàdzeniu Przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z zasadami bezpieczeñstwa znajdujàcymi siê w tym podrêczniku. W tym podrêczniku wstêpnie opisano funkcje urzàdzenia. Zawiera on takåe opis panela operacyjnego, procedur przygotowujàcych urzàdzenie do uåycia, sposobu wpisywania tekstu oraz instalowania zawartoãci doâàczonych pâyt CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych W tym podrêczniku moåna znaleäæ informacje dotyczàce procedur zwiàzanych z ustawieniami narzêdzi uåytkownika, ksiàåkà adresowà, np. rejestracji numerów faksów, adresów i kodów uåytkowników. Zawiera równieå opis sposobu podâàczenia urzàdzenia. Rozwiàzywanie problemów Zawiera wskazówki pozwalajàce rozwiàzaæ typowe problemy oraz opisy sposobu uzupeâniania papieru, wymiany tonera i innych materiaâów eksploatacyjnych. Poradnik bezpieczeñstwa Podrêcznik ten jest przeznaczony dla administratorów urzàdzenia. Zawiera opis funkcji zabezpieczeñ, które administratorzy mogà wykorzystaæ do ochrony danych przed manipulacjami lub uniemoåliwienia nieautoryzowanego korzystania z urzàdzenia. Zawiera równieå procedury rejestracji administratorów oraz konfigurowania sposobu autoryzacji uåytkowników i administratorów. Poradnik kopiowania Zawiera opis funkcji i obsâugi kopiarki. Zawiera równieå opis sposobu umieszczania oryginaâów. Poradnik faksowania Zawiera opis funkcji i obsâugi faksu. i

4 Poradnik drukowania Zawiera opis funkcji i obsâugi drukarki. Poradnik skanowania Zawiera opis funkcji i obsâugi skanera. Podrêcznik sieciowy Zawiera opis sposobu konfiguracji i obsâugi urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym oraz uåywania doâàczonego oprogramowania. Ten podrêcznik dotyczy wszystkich modeli i zawiera opisy funkcji i ustawieñ, które mogà nie byæ dostêpne w tym urzàdzeniu. Obrazy, ilustracje i informacje na temat obsâugiwanych systemów operacyjnych takåe mogà siê nieco róåniæ od tych dla tego urzàdzenia. Inne podrêczniki Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania Dodatek PostScript3 Dodatek UNIX Podrêczniki dotyczàce DeskTopBinder Lite: DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Wprowadzenie Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link Uwaga Doâàczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Aby uzyskaæ "Dodatek UNIX", naleåy odwiedziæ naszà stronê internetowà lub skontaktowaæ siê z autoryzowanym sprzedawcà. "Dodatek PostScript3" oraz "Dodatek UNIX" zawierajà opisy funkcji i ustawieñ, które mogà nie byæ dostêpne w danym urzàdzeniu. Nazwa produktu DeskTopBinder Lite i DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 iscanrouter EX Enterprise *1 Nazwa ogólna DeskTopBinder Oprogramowanie dostawcze ScanRouter *1 Opcjonalne ii

5 SPIS TREÃCI Podrêczniki dotyczàce tego urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Wyãwietlacz...2 Odczytywanie informacji na wyãwietlaczu panela i uåywanie przycisków...3 Otwieranie Narzêdzi uåytkownika...4 Zmiana ustawieñ domyãlnych...4 Wyjãcie z menu Narzêdzia uåytkownika...5 Ochrona menu...6 Zmiana ustawieñ domyãlnych za pomocà Web Image Monitor Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsów...7 Podâàczanie do interfejsu Ethernet...8 Podâàczanie do interfejsu USB...10 Podâàczanie do interfejsu IEEE Podâàczanie do interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN)...12 Ustawienia sieciowe...16 Ustawienia wymagane do uåywania drukarki/lan-faksu...16 Ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego...19 Ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji Ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji skanowania do folderu...25 Ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera dostarczania...27 Ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera TWAIN...29 Uåycie narzêdzi do konfiguracji sieci...31 Podâàczanie urzàdzenia do linii telefonicznej i telefonu...39 Podâàczanie do linii telefonicznej...39 Wybór rodzaju linii Ustawienia systemu Funkcje ogólne...41 Ustawienia tacy wyjãciowej...43 Ustawienia kaset na papier...44 Ustaw. zegara...47 Ustaw. interfejsu...50 Sieæ...50 Intefejs równolegây...54 IEEE b...55 Drukuj listê ustawieñ interfejsu...56 Przesyâanie pliku...57 Narzêdzia administratora...62 Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ serwer LDAP...67 Rejestrowanie serwera LDAP...70 iii

6 3. Funkcje kopiarki Funkcje kopiarki Funkcje faksu Ustawienia ogólne/ Dostosuj...83 Ustawienia odbioru...85 Ustawienia a...86 Ustawienia IP-Fax...88 Narzêdzia administratora...91 Rejestrowanie informacji o faksie...95 Rejestrowanie informacji o faksie...96 Usuwanie informacji o faksie...99 Przekazywanie Rejestrowanie odbiorcy koñcowego Anulowanie ustawieñ odbiorcy Drukowanie znaku przekazywania Ustawienia parametrów Zmienianie parametrów uåytkownika Drukowanie listy ustawieñ parametrów Pozycja poczàtkowa Zmienianie pozycji poczàtkowej Rejestrowanie nadawcy specjalnego Odbiór autoryzowany Przekazywanie Blokada pamiêci Rejestrowanie/Zmienianie nadawców specjalncyh Odbiór autoryzowany Przekazywanie Blokada pamiêci Rejestrowanie ustawieñ poczàtkowych dla nadawcy specjalnego Usuwanie nadawcy specjalnego Drukowanie listy nadawców specjalnych Funkcje drukarki Lista/Strony testowe Drukowanie listy/strony testowej Obsâuga System Interfejs hosta Menu PCL Menu PS Menu PDF iv

7 6. Funkcje skanera Ustawienia skanowania Ustawienia listy odbiorców Ustawienia wysyâania Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/ skanera Ksiàåka adres Zarzàdzanie nazwami w ksiàåce adresowej Wysyâanie faksu przy uåyciu przycisków szybkiego wybierania Wysyâanie wiadomoãci przy uåyciu przycisków szybkiego wybierania Bezpoãrednie wysyâanie zeskanowanych plików do wspóâdzielonego folderu Zapobieganie dostêpowi z urzàdzenia do folderów wspóâdzielonych przez uåytkowników bez autoryzacji Zarzàdzanie uåytkownikami i wykorzystaniem urzàdzenia Rejestrowanie nazw Rejestrowanie nazw Zmienianie zarejestrowanej nazwy Usuwanie zarejestrowanej nazwy Informacje dotyczàce autoryzacji Rejestrowanie kodu uåytkownika Zmiana kodu uåytkownika Usuwanie kodu uåytkownika Wyãwietlanie licznika dla kaådego uåytkownika Drukowanie licznika dla kaådego uåytkownika Drukowanie licznika dla wszystkich uåytkowników Zerowanie liczby wydruków Odbiorca faksu Odbiorca faksu Odbiorca IP-Fax Adres odbiorcy Rejestrowanie odbiorcy Zmiana zarejestrowanego adresu odbiorcy Usuwanie zarejestrowanego adresu odbiorcy Rejestrowanie folderów Uåywanie protokoâu SMB dla poâàczenia Uåywanie FTP do poâàczenia Uåywanie NCP do poâàczenia Rejestrowanie nazw w grupie Rejestrowanie nowej grupy Rejestrowanie nazw w grupie Dodawanie grupy do innej grupy Wyãwietlanie nazw zarejestrowanych w grupie Usuwanie nazwy z grupy Usuwanie grupy z innej grupy Zmiana nazwy grupy Usuwanie grupy v

8 Rejestrowanie kodu ochrony Rejestrowanie kodu ochrony dla pojedynczego uåytkownika Rejestrowanie kodu ochrony dla grupy uåytkowników Rejestrowanie autoryzacji SMTP i LDAP Autoryzacja SMTP Autoryzacja LDAP Wyszukiwanie Wyszukiwanie wedâug nazwy Wyszukiwanie na liãcie Wyszukiwanie wedâug numeru rejestracji Wyszukiwanie wedâug kodu uåytkownika Wyszukiwanie wedâug numeru faksu Wyszukiwanie wedâug adresu Wyszukiwanie wedâug nazwy folderu docelowego Uåywanie programu Web Image Monitor Inne narzêdzia uåytkownika Zmiana jêzyka wyãwietlania Licznik Wyãwietlanie licznika ogólnego Dodatek Informacje dotyczàce praw autorskich do zainstalowanego oprogramowania expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP INDEKS vi

9 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W tym podrêczniku stosowane sà nastêpujàce symbole: Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Ignorowanie tych uwag moåe doprowadziæ do powaånych obraåeñ lub ãmierci. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je odnaleäæ w sekcji "Zasady bezpieczeñstwa" w sekcji Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Ignorowanie tych uwag moåe doprowadziæ do obraåeñ ciaâa lub uszkodzenia urzàdzenia. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je odnaleäæ w sekcji "Zasady bezpieczeñstwa" w sekcji Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje informacje, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåywania urzàdzenia oraz na wyjaãnienia dotyczàce prawdopodobnych przyczyn zacinania siê papieru, uszkodzenia oryginaâów lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych wyjaãnieñ. Ten symbole wskazuje, åe do wykonania operacji wymagane sà wczeãniej zebrane informacje lub przygotowanie. Wskazuje dodatkowe wyjaãnienia funkcji urzàdzenia oraz instrukcje pozwalajàce skorygowaæ bâêdy uåytkownika. Ten symbol umieszczany jest na koñcach sekcji. Wskazuje, gdzie moåna znaleäæ dalsze istotne informacje. [ ] Wskazuje nazwy przycisków, które pojawiajà siê na wyãwietlaczu panela operacyjnego urzàdzenia. { } Wskazuje nazwy przycisków, które znajdujà siê na panelu operacyjnym urzàdzenia. 1

10 Wyãwietlacz Wyãwietlacz panela pokazuje stan urzàdzenia, komunikaty o bâêdach i menu funkcji. Waåne Wstrzàs lub dziaâanie siây wiêkszej niå 30 N (okoâo 3 kg) moåe spowodowaæ uszkodzenie panelu. Po naciãniêciu przycisku {Narzêdzia uåytkownika/licznik}, zostanie wyãwietlony ekran menu Narzêdzia uåytkownika. W tym rozdziale objaãniono sposób uåycia wyãwietlacza panela urzàdzenia, na przykâadzie ekranu menu Ustawienia systemu. 2 1 PL ARG001S 1. Wyãwietlone zostanie menu ustawieñ. Naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby przejãæ do ustawienia, które bêdzie definiowane lub zmienione, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}, aby wyãwietliæ ekran, na którym wprowadza siê zmiany. 2. Zostanie wyãwietlona liczba stron w menu ustawieñ. Jeãli nie widaæ caâego menu, naciãnij przycisk {U} lub {T}, aby przewinàæ ekran. 2

11 Odczytywanie informacji na wyãwietlaczu panela i uåywanie przycisków Niniejszy rozdziaâ wyjaãnia sposób odczytywania wyãwietlacza i korzystania z przycisków wybierania. Jeãli naciãniesz przycisk {Kopiarka}, pojawi siê poczàtkowy ekran kopiowania. W tym rozdziale objaãniono sposób uåycia panela operacyjnego urzàdzenia, na przykâadzie poczàtkowego ekranu kopiowania. PL ARG002S 1. Przyciski wybierania Odpowiadajà elementom znajdujàcym siê w dolnej czêãci wyãwietlacza. Gdy w podrêczniku pojawia siê instrukcja "naciãnij przycisk {100%}", naleåy nacisnàæ lewy przycisk wyboru. Gdy w podrêczniku pojawia siê instrukcja "naciãnij przycisk {zm.skali}", naleåy nacisnàæ ãrodkowy przycisk wyboru. Gdy w podrêczniku pojawia siê instrukcja "naciãnij przycisk {Auto R/E}", naleåy nacisnàæ prawy przycisk wyboru. 2. Przycisk {Escape} Naciãniêcie umoåliwia anulowanie operacji lub powrót do poprzedniego ekranu. 3. Przycisk {OK} Naciãniêcie tego przycisku powoduje ustawienie wybranej pozycji lub wprowadzonej wartoãci. 4. Przyciski przewijania Naciãniêcie tych przycisków umoåliwia stopniowe przesuniêcie kursora w åàdanym kierunku. Gdy w podrêczniku pojawia siê przycisk {U}, {T}, {V} lub {W}, naciãnij przycisk przewijania w odpowiednim kierunku. 3

12 Otwieranie Narzêdzi uåytkownika Narzêdzia uåytkownika pozwalajà zmieniaæ lub ustawiaæ wartoãci domyãlne. Uwaga Operacje dotyczàce ustawieñ systemu róånià siê od normalnych operacji. Pamiêtaj, by zawsze zamknàæ Narzêdzia uåytkownika po zakoñczeniu pracy. Wszelkie zmiany dokonane za pomocà Narzêdzi uåytkownika sà aktywne nawet po wyâàczeniu gâównego wyâàcznika zasilania, przeâàcznika operacyjnego lub po naciãniêciu przycisku {Kasowanie ustawieñ}. Zajrzeæ do instrukcji... str. 4 Zmiana ustawieñ domyãlnych Zmiana ustawieñ domyãlnych Ta sekcja opisuje sposób zmiany ustawieñ Narzêdzi uåytkownika. Waåne Jeãli okreãlono Zarzàdzanie autoryzacjà administratora, naleåy skontaktowaæ siê z administratorem. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. PL ARG012S B Wybierz menu przy pomocy przycisków {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij Aby zmieniæ ustawienia systemu, wybierz opcjê [Ustaw. systemu]. Aby zmieniæ funkcje kopiarki, wybierz opcjê [Funkcje kopiarki]. Aby zmieniæ funkcje faksu, wybierz opcjê [Funkcje faksu]. 4

13 Aby zmieniæ funkcje drukarki, wybierz opcjê [Funkcje drukarki]. Aby zmieniæ funkcje skanera, wybierz opcjê [Funkcje skanera]. Aby zmieniæ jêzyk uåywany na wyãwietlaczu, wybierz opcjê [Jêzyk ]. Aby sprawdziæ stan licznika, wybierz opcjê [Licznik]. C Wybierz element przy pomocy przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij D Zmieñ ustawienia, postêpujàc zgodnie z instrukcjami na wyãwietlaczu, a nastêpnie naciãnij Uwaga Naciãnij przycisk {Escape}, aby powróciæ do poprzedniego ekranu. Aby przerwaæ operacjê i wróciæ do poczàtkowego ekranu, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyjãcie z menu Narzêdzia uåytkownika Ta sekcja opisuje sposób zakoñczenia pracy z menu Narzêdzia uåytkownika. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. PL ARG012S 5

14 Ochrona menu Pry uåyciu opcji Ochrona menu, moåna uniemoåliwiæ uåytkownikom bez autoryzacji zmianê ustawieñ narzêdzi uåytkownika. Moåna wâàczyæ opcjê Ochrona menu dla poniåszych menu narzêdzi uåytkownika. Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Szczegóâowe informacje na ten temat moåna uzyskaæ od administratora. Zmiana ustawieñ domyãlnych za pomocà Web Image Monitor Ta sekcja opisuje procedurê dostêpu do Web Image Monitor. Ustawienia urzàdzenia moåna zmieniæ takåe za pomocà Web Image Monitor. A Uruchom przeglàdarkê internetowà. B W pasku adresu przeglàdarki wpisz urzàdzenia)/. Wyãwietla siê strona gâówna programu Web Image Monitor. Jeãli nazwa hosta urzàdzenia zostaâa zarejestrowana na serwerze DNS lub WINS, moåna jà wprowadziæ. Ustawiajàc protokóâ SSL - protokóâ szyfrowanej komunikacji - w ãrodowisku, w którym wydawana jest autoryzacja serwera, wprowadä "https://(adres urzàdzenia)/". C Kliknij przycisk [Logowanie]. D Wprowadä nazwê logowania uåytkownika i hasâo, nastêpnie kliknij [Logowanie]. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat nazwy logowania uåytkownika i hasâa, naleåy skonsultowaæ siê z administratorem sieci. E Kliknij przycisk [Konfiguracja]. F Kliknij menu. G Zmieñ ustawienia. Szczegóâowe informacje na temat korzystania z programu Web Image Monitor, znajdujà siê w Podrêczniku sieciowym oraz w Web Image Monitor Pomoc. 6

15 1. Podâàczanie urzàdzenia Ten rozdziaâ opisuje sposób podâàczenia urzàdzenia do sieci i okreãlania ustawieñ sieciowych. Podâàczanie do interfejsów Ta sekcja opisuje sposób okreãlania interfejsu urzàdzenia i jego podâàczania, zaleånie od ãrodowiska sieciowego. 1. Port USB Port do podâàczenia kabla USB Port 10BASE-T/100BASE-TX Port do podâàczenia kabla 10BASE-T lub 100BASE-TX 3. Port IEEE 1284 (opcjonalny) Port do podâàczenia kabla interfejsu IEEE Potr IEEE b (bezprzewodowa LAN - opcjonalny) Port uåywany w przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN Uwaga Nie moåna zainstalowaæ dwóch lub wiêcej spoãród nastêpujàcych opcji: pâyty bezprzewodowej sieci LAN IEEE b, karty interfejsu IEEE

16 Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsu Ethernet 1 Podâacz kabel 10BASE-T lub 100BASE-TX do interfejsu Ethernet. Waåne Jeãli gâówny wâàcznik zasilania jest wâàczony, wyâàcz go. A Rdzeñ ferrytowy kabla Ethernet jest dostarczany wraz z urzàdzeniem. Wykonaæ pêtlê z kabla wynoszàcà ok. 15 cm (6 cali) (A) na koñcu kabla od strony urzàdzenia. Doâàczyæ rdzeñ ferrytowy. ARG004S B Sprawdä, czy gâówny przeâàcznik zasilania urzàdzenia jest wyâàczony. C Podâàcz kabel interfejsu Ethernet do portu 10BASE-T/100BASE-TX. ARG005S D Podâàcz drugi koniec kabla Ethernet do urzàdzenia sieciowego, takiego jak koncentrator. 8

17 Podâàczanie do interfejsów E Wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania urzàdzenia. 1 AME005S A Kontrolka (zielona) Ãwieci na zielono, jeãli urzàdzenie jest prawidâowo podâàczone do sieci. B Kontrolka (åóâta) Ãwieci na åóâto, gdy dziaâa tryb 100 BASE-TX. Nie ãwieci, gdy dziaâa tryb 10 BASE-T. Uwaga Wiêcej informacji na temat instalowania sterownika drukarki moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje o urzàdzeniu Poradnik drukowania 9

18 Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie do interfejsu USB 1 Podâàcz kabel interfejsu USB 2.0 do portu USB 2.0. A Podâàcz kabel interfejsu USB 2.0 do portu USB 2.0. ARG006S B Drugi koniec kabla podâàcz do portu USB w komputerze hosta. Uwaga Kabel interfejsu USB nie jest dostarczany wraz z urzàdzeniem. Naleåy zakupiæ kabel odpowiedni do urzàdzenia i uåywanego komputera. Interfejs USB 2.0 jest obsâugiwany przez system Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS X lub nowsze wersje. W przypadku systemu Windows Me: Zainstaluj "Obsâugê drukowania USB". W przypadku systemu Windows Me, moåliwa jest wyâàcznie prêdkoãæ równa USB 1.1. Dla Mac OS: W przypadku korzystania z komputerów typu Macintosh, urzàdzenie musi zostaæ wyposaåone w opcjonalny moduâ PostScript 3. Jeãli uåywany jest system Mac OS X lub nowszy, moåliwy jest transfer z szybkoãcià USB 2.0. Wiêcej informacji na temat instalowania sterownika drukarki moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Poradnik drukowania 10

19 Podâàczanie do interfejsów Podâàczanie do interfejsu IEEE 1284 Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1284 do karty interfejsu IEEE A Sprawdä, czy gâówny przeâàcznik zasilania urzàdzenia jest wyâàczony. Jeãli gâówny wâàcznik zasilania jest wâàczony, wyâàcz go. B Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania komputera hosta. C Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1284 do portu IEEE ARG007S Uåyj przejãciówki zâàcza (1) dostarczanego z interfejsem IEEE D Podâàcz drugi koniec kabla do zâàcza interfejsu w komputerze hosta. Sprawdä ksztaât zâàcza komputera. Dokâadnie zamocuj wtyczki. E Wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania urzàdzenia. F Wâàcz komputer host. W systemach Windows 95/98/Me/200/XP i Windows Server 2003, po wâàczeniu komputera moåe pojawiæ siê ekran instalacji sterownika drukarki. W takiej sytuacji kliknij przycisk [Anuluj] na ekranie. Uwaga Wiêcej informacji na temat instalowania sterownika drukarki moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik drukowania. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje o urzàdzeniu Poradnik drukowania 11

20 Podâàczanie urzàdzenia 1 Podâàczanie do interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Podâàczanie do interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Uwaga Sprawdä adres IPv4 oraz maskê podsieci urzàdzenia. Szczegóây na temat ustawiania adresu IPv4 i maski podsieci na panelu operacyjnym urzàdzenia, patrz "Ustawienia interfejsu". Zajrzeæ do instrukcji... str. 50 Sieæ Procedura konfiguracji Skonfiguruj sieæ IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) zgodnie z poniåszà procedurà: 12

21 Podâàczanie do interfejsów Uwaga Wybierz tryb [ Ad hoc], jeãli system Windows XP jest podâàczony jako klient bezprzewodowej sieci LAN za pomocà standardowego sterownika lub narzêdzi systemu Windows XP, albo jeãli tryb infrastruktura nie jest uåywany. Szczegóây na temat definiowania ustawieñ bezprzewodowej sieci LAN z panelu operacyjnego urzàdzenia, patrz "IEEE b". Szczegóây na temat definiowania ustawieñ bezprzewodowej sieci LAN z poziomu innego niå panel operacyjny urzàdzenia, patrz "Uåywanie programów narzêdziowych do konfiguracji sieci. Szczegóây na temat ustawieñ, patrz "IEEE b". 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 55 IEEE b str. 31 Uåycie narzêdzi do konfiguracji sieci Sprawdzanie poâàczenia Sprawdä poâàczenie bezprzewodowej sieci LAN. Upewnij siê, åe dioda na jednostce interfejsu IEEE b ãwieci siê. W przypadku pracy w trybie infrastruktura 1 2 ZGDH600J A Jeãli dla opcji [Typ LAN] woknie [Ustawienia interfejsu] / [Sieæ] nie wybrano ustawienia [IEEE b], kontrolka nie ãwieci siê, nawet po wâàczeniu gâównego zasilania. B Jeãli drukarka jest prawidâowo podâàczona do sieci, w trybie infrastruktura dioda ãwieci na zielono. Jeãli dioda miga, oznacza to, åe drukarka wyszukuje urzàdzenia. 13

22 Podâàczanie urzàdzenia W przypadku uåywania trybu ad hoc / ZGDH600J A Jeãli jednostka interfejsu IEEE b funkcjonuje, dioda ãwieci na pomarañczowo. B Jeãli drukarka jest prawidâowo podâàczona do sieci, w trybie ad hoc lub ad hoc dioda ãwieci na zielono. Jeãli dioda miga, oznacza to, åe drukarka wyszukuje urzàdzenia. Po kilku sekundach dioda zacznie ãwieciæ w sposób ciàgây. Wydrukuj stronê konfiguracyjnà, aby sprawdziæ ustawienia. Uwaga Szczegóây na temat drukowania strony konfiguracyjnej, patrz "Drukowanie ustawieñ interfejsu". Zajrzeæ do instrukcji... str. 56 Drukuj listê ustawieñ interfejsu 14

23 Podâàczanie do interfejsów Sprawdzanie sygnaâu W trybie infrastruktury moåna na panelu operacyjnym sprawdziæ stan sygnaâu fal radiowych. A Wybierz [Ustaw. systemu] przy pomocy {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij B Wybierz [Ustawienia interfejsu] przy pomocy {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij C Wybierz [IEEE b] przy pomocy {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij D Wybierz [Sygnaâ bezprzew. sieci LAN] przy pomocy {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij Zostanie wyãwietlony stan sygnaâu fal radiowych. E Po sprawdzeniu stanu sygnaâu bezprzewodowego, naciãnij F Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}, aby wróciæ do menu Narzêdzia uåytkownika/licznik. 1 Uwaga Aby sprawdziæ stan sieci bezprzewodowej, naciãnij przycisk [IEEE b] pod [Typ LAN] w menu Sieæ lub Ustawienia interfejsu. Procedura wprowadzania ustawieñ systemu, patrz "Otwieranie narzêdzi uåytkownika". Zajrzeæ do instrukcji... str. 4 Otwieranie Narzêdzi uåytkownika str. 31 Uåycie narzêdzi do konfiguracji sieci str. 55 IEEE b 15

24 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia sieciowe 1 W tym rozdziale opisano ustawienia sieciowe, które moåna zmieniæ za pomocà opcji Narzêdzia uåytkownika (Ustawienia systemu). Wprowadä wymagane ustawienia zaleånie od funkcji, z jakich chcesz korzystaæ i uåywanego interfejsu. Waåne Ustawienia te powinny byæ wprowadzane przez administratora systemu lub po konsultacji z administratorem systemu. Ustawienia wymagane do uåywania drukarki/lan-faksu Ta lista pokazuje ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji drukarki lub LANfaksu. Ethernet Ta lista pokazuje ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji drukarki lub LANfaksu z poâàczeniem Ethernet. Szczegóây na temat okreãlania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Adres Ipv6 urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv6 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia IPv6 Stateless Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ dostarczania NCP Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ ramki NW Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa komputera SMB Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Grupa robocza SMB Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ Ethernetu Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem 16

25 Ustawienia sieciowe Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem Uwaga IPv6 moåna uåywaæ tylko dla funkcji drukarki. Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Aktywny]. [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczone sà sieci Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 50 Ustaw. interfejsu Interfejs IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ta sekcja opisuje ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji drukarki lub LANfaksu z IEEE b (bezprzewodowà siecià LAN). Szczegóây na temat okreãlania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu". Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Adres Ipv6 urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv6 bramy Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia IPv6 Stateless Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ dostarczania NCP Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ ramki NW Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa komputera SMB Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Grupa robocza SMB Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem 17

26 Podâàczanie urzàdzenia Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem 1 Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/ieee b Tryb komunikacji Konieczne Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia interfejsu/ieee b Ustawienia SSID Kanaâ Typ ochrony Szybkoãæ komunikacji Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Zgodnie z wymaganiem Uwaga Wopcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, którego chcesz uåyæ ma wartoãæ [Aktywny]. [IEEE b] i [Typ LAN] wyãwietlajà siê, jeãli zainstalowana jest karta bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj. Zajrzeæ do instrukcji... str. 50 Ustaw. interfejsu 18

27 Ustawienia sieciowe Ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego Ta sekcja zawiera ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego. Ethernet 1 Ta sekcja zawiera ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego. Szczegóây na temat podawania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Transfer pliku. Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Efektywny protokóâ Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ Ethernetu Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Konieczne Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Zezwalaj na komunikacjê SSL/TLS Zgodnie z wymaganiem Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem Przesyâanie pliku Serwer SMTP Konieczne Przesyâanie pliku Autoryzacja SMTP Zgodnie z wymaganiem Przesyâanie pliku POP przed SMTP Zgodnie z wymaganiem Przesyâanie pliku Protokóâ odbioru Zgodnie z wymaganiem Przesyâanie pliku Ustawienia POP3/IMAP4 Zgodnie z wymaganiem Przesyâanie pliku Adres administratora Zgodnie z wymaganiem Przesyâanie pliku Port komunikacji Konieczne Przesyâanie pliku Interwaâ odbierania poczty Zgodnie z wymaganiem Przesyâanie pliku Maksymalny rozmiar odbieranych i Zgodnie z wymaganiem Przesyâanie pliku e zapisane na serwerze Zgodnie z wymaganiem Przesyâanie pliku Konto faksów Konieczne 19

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Zarządzanie urządzeniem

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Zarządzanie urządzeniem WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Zarządzanie urządzeniem 2008 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza instrukcja nie może być powielana w żadnej

Bardziej szczegółowo

HP 9250C Digital Sender

HP 9250C Digital Sender HP 9250C Digital Sender Podręcznik użytkownika Informacja o prawach autorskich 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po produkcie Nashuatec PSC 433dc

Przewodnik po produkcie Nashuatec PSC 433dc Przewodnik po produkcie Nashuatec PSC 433dc Data: 20 października 2006 Wersja: 1.0 Copyright Euroimpex S.A. www.euroimpex.pl, www.nashuatec.pl strona 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1 PSC433dc...

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach. dla użytkowników modeli DCP: niniejsza dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC, jak i DCP. Oznacza to, że nazwa MFC używana

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera

bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera A0FD-9569-02H Wstęp Dziękujemy za nabycie urządzenia bizhub C20. Twój wybór był trafny. Urządzenie bizhub C20 jest specjalnie zaprojektowane do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Zaawansowany - 1 -

Podręcznik użytkownika. Zaawansowany - 1 - Podręcznik użytkownika Zaawansowany - 1 - Informacje o niniejszej instrukcji Oznaczenia użyte w dokumencie W poniższej instrukcji zastosowano następujące oznaczenia. Oznacza ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA DCP-8070D DCP-8085DN MFC-8370DN MFC-8380DN MFC-8480DN MFC-8880DN MFC-8890DW Niektóre modele są niedostępne w danym kraju. Wersja A POL Znaki towarowe Logo Brother jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo