Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek"

Transkrypt

1 Podrêcznik sieciowy Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania w przyszâoãci. Aby korzystaæ z urzàdzenia prawidâowo i bezpiecznie, przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu.

2 Wstêp Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje oraz informacje na temat obsâugi i uåywania urzàdzenia. Dla wâasnego bezpieczeñstwa i korzyãci, podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia. Naleåy go przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby móc z niego szybko skorzystaæ. Waåne Zawartoãæ tego podrêcznika moåe ulec zmianie bez wczeãniejszego powiadomienia. Producent urzàdzenia w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne powstaâe w wyniku obsâugi bàdä eksploatacji urzàdzenia. Uwagi: Pewne opcje mogà byæ niedostêpne w niektórych krajach. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, naleåy skontaktowaæ siê z lokalnym przedstawicielem handlowym. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Acrobat jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated. UPnP jest znakiem towarowym firmy UPnP Implementers Corporation. Inne nazwy produktów zostaây tutaj uåyte wyâàcznie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi naleåàcymi do odpowiednich wâaãcicieli. Producent urzàdzenia nie roãci sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows 98 to: Microsoft Windows 98 Microsoft Windows 98 Second Edition Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows Me to Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows 2000 to: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows Server 2003 to: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

3 Podrêczniki obsâugi urzàdzenia Naleåy zapoznaæ siê z podrêcznikami stosownymi do czynnoãci wykonywanych za pomocà tego urzàdzenia. Waåne Podrêczniki sà dostêpne na róånych noãnikach. Wydrukowane i elektroniczne wersje podrêcznika majà takà samà zawartoãæ. Aby wyãwietliæ podrêczniki jako pliki PDF, naleåy zainstalowaæ program Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. W zaleånoãci od kraju podrêczniki mogà byæ takåe dostêpne w postaci plików html. Aby wyãwietliæ te podrêczniki, naleåy zainstalowaæ przeglàdarkê internetowà. Informacje o urzàdzeniu Naleåy pamiêtaæ, aby przed rozpoczêciem uåywania tego urzàdzenia przeczytaæ sekcjê Zasady bezpieczeñstwa w tym podrêczniku. Ten podrêcznik stanowi wprowadzenie do funkcji tego urzàdzenia. Wyjaãniono w nim takåe elementy panelu operacyjnego, procedury przygotowujàce do uåywania tego urzàdzenia oraz sposób instalacji podrêczników z dostarczonych pâyt CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych Wyjaãnia ustawienia Narzêdzi uåytkownika oraz sposób rejestracji kodów uåytkownika. Rozwiàzywanie problemów Zawiera opis rozwiàzañ popularnych problemów i wyjaãnienie, jak wymieniaæ papier, toner oraz inne materiaây eksploatacyjne. Poradnik kopiowania Zawiera objaãnienie poszczególnych funkcji kopiarki oraz ich obsâugi. W tym podrêczniku sà dostêpne takåe informacje na temat umieszczania oryginaâów. Poradnik drukowania / skanowania Zawiera objaãnienie ustawieñ systemowych, funkcji oraz operacji dotyczàcych zespoâu drukarki/skanera. W tym podrêczniku znajdujà siê takåe informacje na temat podâàczania urzàdzenia. Podrêcznik sieciowy Zawiera objaãnienie, jak konfigurowaæ i obsâugiwaæ urzàdzenie w ãrodowisku sieciowym i jak uåywaæ dostarczonego oprogramowania. Inne podrêczniki Podrêczniki obsâugi urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik drukowania/skanowania i

4 SPIS TREÃCI Podrêczniki obsâugi urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Instalacja urzàdzenia w sieci...2 Przeglàd ustawieñ poczàtkowych...2 Ustawienia poczàtkowe Konfiguracja Windows Konfigurowanie protokoâu TCP/IP...5 Konfigurowanie komputera z systemem Windows 98 / Me...5 Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows XP...6 Konfigurowanie komputera z systemem Windows Server Uåywanie serwera druku Przygotowywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Funkcje...9 Ustawienia, które moåna zmieniæ za pomocà przeglàdarki internetowej...10 Konfigurowanie ustawieñ karty sieciowej przy uåyciu przeglàdarki internetowej Dodatek Uåywanie DHCP...13 SNMP...14 Komunikaty o bâêdach pojawiajàce siê na wyãwietlaczu...15 Komunikaty bez numerów kodowych...15 Komunikaty z numerami kodowymi...16 Dane techniczne...17 INDEKS ii

5 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W tym podrêczniku sà uåywane nastêpujàce symbole: Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Zignorowanie tych uwag moåe doprowadziæ do powaånych obraåeñ lub ãmierci. Naleåy pamiêtaæ, aby przeczytaæ te uwagi. Znajdujà siê one w sekcji Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Zignorowanie tych uwag moåe spowodowaæ umiarkowane bàdä nieznaczne obraåenia lub uszkodzenie urzàdzenia bàdä mienia. Naleåy pamiêtaæ, aby przeczytaæ te uwagi. Znajdujà siê one w sekcji Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje punkty, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåywania urzàdzenia oraz wyjaãnia prawdopodobne przyczyny zâego podawania papieru, uszkadzania oryginaâu lub utraty danych. Naleåy pamiêtaæ, aby przeczytaæ te wyjaãnienia. Wskazuje dodatkowe wyjaãnienia funkcji urzàdzenia oraz instrukcje dotyczàce rozwiàzywania bâêdów uåytkownika. Ten symbol umieszczany jest na koñcu sekcji. Wskazuje miejsca, w których moåna znaleäæ dalsze informacje. [ ] Wskazuje nazwy przycisków, które sà wyãwietlane na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Wskazuje nazwy przycisków znajdujàcych siê na panelu operacyjnym urzàdzenia. 1

6 Instalacja urzàdzenia w sieci W tym rozdziale opisano ustawienia sieciowe, które moåna zmieniæ za pomocà narzêdzi uåytkownika (Ustaw. interfejsu). Wprowadä wymagane ustawienia zaleånie od funkcji, z jakich chcesz korzystaæ i uåywanego interfejsu. Waåne Ustawienia te powinny byæ wprowadzane przez administratora systemu lub po konsultacji z administratorem systemu. Przeglàd ustawieñ poczàtkowych Ustaw. interfejsu Menu Adres IP Adres bramy Szybkoãæ Ethernetu Opis Okreãla adres IP oraz maskê podsieci urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym. Sâuåy do konfigurowania adresu bramy dla routera lub komputera hosta, który peâni funkcjê bramy. Ustaw szybkoãæ dostêpu do sieci. Ustawienia poczàtkowe Wyãwietlanie informacji na liãcie Elementy, które muszà byæ ustawione, aby móc korzystaæ z danej funkcji. Przed próbà uåywania odpowiedniej funkcji naleåy upewniæ siê, åe sà one skonfigurowane. Elementy, które naleåy ustawiæ w razie takiej potrzeby. Drukarka Ustawienia Ustaw. interfejsu/sieæ Adres IP Adres bramy Szybkoãæ Ethernetu Skaner sieciowy TWAIN Ustawienia Ustaw. interfejsu/sieæ Adres IP Adres bramy Szybkoãæ Ethernetu 2

7 Uwaga W zaleånoãci od zainstalowanych moduâów opcjonalnych lub wybranego jêzyka drukarki niektóre opcje mogà nie byæ wyãwietlane. W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ konfiguracja niektórych opcji moåe byæ niemoåliwa. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ w Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje dotyczàce funkcji kopiowania oraz ustawieñ systemowych, naleåy zapoznaæ siê z Poradnik kopiowania oraz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 3

8 4

9 1. Konfiguracja Windows Konfigurowanie protokoâu TCP/IP W tej sekcji wyjaãniono konfigurowanie protokoâów TCP/IP oraz IPP w systemie Windows. Konfigurowanie komputera z systemem Windows 98 / Me Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 98 / Me do korzystania z protokoâu TCP/IP, naleåy wykonaæ poniåsze czynnoãci. A Wmenu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Panel sterowania]. B Kliknij dwukrotnie ikonê Sieæ. C Wybierz pozycjê [TCP/IP] wpolu [Zainstalowane sà nastêpujàce skâadniki sieci] na karcie [Konfiguracja]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Konfiguracja] kliknij przycisk [Dodaj], aby go zainstalowaæ. Szczegóâowe informacje na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows 98 / Me. D Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. E Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows 2000 Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000 do korzystania z protokoâu TCP/IP, wykonaj poniåsze czynnoãci. A Wmenu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Poâàczenia sieciowe i telefoniczne]. B Kliknij dwukrotnie polecenie [Poâàczenie lokalne]. Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. C Wpolu [Zaznaczone skâadniki sà wykorzystywane przez to poâàczenie:] na karcie [Ogólne] jest wybrana pozycja [Protokóâ internetowy (TCP/IP)]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Zainstaluj], aby go zainstalowaæ. Szczegóâowe informacje na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows D Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. 5

10 Konfiguracja Windows 1 E Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows XP Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP do korzystania z protokoâu TCP/IP, wykonaj poniåsze czynnoãci. A Wmenu [Start] kliknij polecenie [Panel sterowania], a nastêpnie [Poâàczenia sieciowe]. B Kliknij polecenie [Poâàczenia sieciowe], a nastêpnie dwukrotnie kliknij polecenie [Poâàczenie lokalne]. C Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. D Na karcie [Ogólne] wpolu [To poâàczenie uåywa nastêpujàcych elementów] zaznaczona jest opcja [Protokóâ internetowy (TCP/IP)]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Zainstaluj], aby go zainstalowaæ. Szczegóâowe informacje na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows XP. E Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. F Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. Konfigurowanie komputera z systemem Windows Server 2003 Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Server 2003 do korzystania z protokoâu TCP/IP, wykonaj poniåsze czynnoãci. A Wmenu [Start] wybierz polecenie [Panel sterowania], wybierz [Poâàczenia sieciowe] i kliknij polecenie [Poâàczenie lokalne]. B Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. C Na karcie [Ogólne] wpolu [To poâàczenie uåywa nastêpujàcych elementów] zaznaczona jest opcja [Protokóâ internetowy (TCP/IP)]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Zainstaluj], aby go zainstalowaæ. Wiêcej informacji na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows Server D Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. E Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. 6

11 2. Uåywanie serwera druku Przygotowywanie serwera druku W tej sekcji wyjaãniono, jak skonfigurowaæ urzàdzenie jako drukarkê sieciowà w systemie Windows. Urzàdzenie jest skonfigurowane w taki sposób, aby umoåliwiæ klientom sieci korzystanie z niego. Waåne Aby w systemach Windows 2000, Windows XP Professional lub Windows Server 2003 zmieniæ wâaãciwoãci drukarki w folderze [Drukarka], jest potrzebna autoryzacja dostêpu typu Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako Administrator lub czâonek grupy Uåytkowników zaawansowanych. A Otwórz okno [Drukarki] zmenu [Start]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. W systemie Windows XP lub Windows Server 2003 zostanie wyãwietlone okno [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego chcesz uåyæ. W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno wâaãciwoãci drukarki. C Na karcie [Udostêpnianie] kliknij opcjê [Udostêpnione jako:]. D Aby udostêpniæ urzàdzenie uåytkownikom korzystajàcym z innej wersji systemu Windows, kliknij pozycjê [Dodatkowe sterowniki...]. Ten krok moåna pominàæ w przypadku zainstalowania innego sterownika przez wybranie podczas instalacji sterownika drukarki opcji [Udostêpnij jako:]. E Kliknij przycisk [OK], a nastêpnie zamknij okno wâaãciwoãci drukarki. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat konfigurowania komputera bêdàcego klientem sieci znajdujà siê w Poradnik drukowania / skanowania. 7

12 Uåywanie serwera druku 2 8

13 Funkcje 3. Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Za pomocà przeglàdarki internetowej moåna sprawdziæ stan urzàdzenia i zmieniæ jego ustawienia. Co moåna zrobiæ? Za pomocà przeglàdarki internetowej moåna zdalnie sprawdziæ stan urzàdzenia i w razie potrzeby zmieniæ jego ustawienia w sieci. Za pomocà przeglàdarki internetowej moåna uåywaæ nastêpujàcych funkcji: Wyãwietlanie stanu i ustawieñ urzàdzenia Resetowanie ustawieñ sieciowych Wprowadzanie ustawieñ urzàdzenia Konfigurowanie urzàdzenia W tym celu niezbêdne jest zainstalowanie protokoâu TCP/IP. Po skonfigurowaniu drukarki do korzystania z protokoâu TCP/IP bêdzie moåliwe dostosowywanie ustawieñ za pomocà przeglàdarki internetowej. Szczegóâowe informacje dotyczàce konfigurowania urzàdzenia w celu obsâugi protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w sekcji Instalacja urzàdzenia wsieci. Przeglàdarka W przypadku uåywania serwera proxy naleåy zmieniæ ustawienia przeglàdarki. W celu uzyskania informacji o ustawieniach skontaktuj siê z administratorem sieci. Informacje o urzàdzeniu nie sà aktualizowane automatycznie. Aby je zaktualizowaæ, kliknij przycisk [Ponownie zaâaduj] lub [Odãwieå] w przeglàdarce internetowej. Okreãlanie adresów W polu [Adres] wprowadä adres IP urzàdzenia, uåywajàc nastêpujàcego formatu: (zastàp XXX odpowiednimi cyframi). Moåna takåe wprowadziæ nazwê hosta urzàdzenia, jeåeli jest juå zarejestrowana na serwerze DNS lub WINS. Zajrzeæ do instrukcji... str. 2 Instalacja urzàdzenia w sieci 9

14 Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Ustawienia, które moåna zmieniæ za pomocà przeglàdarki internetowej 3 System Reset Sâuåy do resetowania ustawieñ urzàdzenia. Ustawienia fabryczne Sâuåy do przywracania domyãlnych wartoãci ustawieñ urzàdzenia. Stan urzàdzenia Sâuåy do wyãwietlania ustawieñ sieciowych urzàdzenia. Adres sieciowy Sâuåy do wyãwietlania numeru seryjnego urzàdzenia oraz adresu sieci Ethernet (adresu MAC). Zmieñ hasâo Zmienia hasâo. Protokoây Konfiguruj TCP/IP Sâuåy do konfigurowania ustawieñ TCP/IP urzàdzenia. Konfiguruj IPP Sâuåy do konfigurowania ustawieñ IPP urzàdzenia. Inne Stan drukarki Sâuåy do wyãwietlania stanu drukarki urzàdzenia. 10

15 Konfigurowanie ustawieñ karty sieciowej przy uåyciu przeglàdarki internetowej Konfigurowanie ustawieñ karty sieciowej przy uåyciu przeglàdarki internetowej A Uruchom przeglàdarkê internetowà. B Wpolu [Adres] wprowadä adres IP urzàdzenia, uåywajàc nastêpujàcego formatu: (zastàp XXX odpowiednimi cyframi). Przeglàdarka internetowa identyfikuje urzàdzenie za pomocà jego adresu IP, a nastêpnie wyãwietla stan tego urzàdzenia. C W obszarze menu wybierz ustawienia, które chcesz zmieniæ, a nastêpnie odpowiednio je skonfiguruj. 3 Uwaga Jeãli to konieczne, naleåy wpisaæ hasâo. Domyãlne hasâo to sysadm. 11

16 Monitorowanie i konfigurowanie drukarki 3 12

17 4. Dodatek Uåywanie DHCP Jeãli urzàdzenie jest skonfigurowane do korzystania z protokoâu DHCP i åàdanie DHCP nie powiedzie siê cztery razy, zostaje ono przejête przez BOOTP. Jeãli åàdanie BOOTP nie powiedzie siê trzy razy, uåyty zostanie Domyãlny adres IP. 13

18 Dodatek SNMP Urzàdzenie jest wyposaåone w agenta SNMP (Simple Network Management Protocol) dziaâajàcego z protokoâami UDP i IPX w interfejsie Ethernet. Informacje na temat urzàdzenia moåna uzyskaæ za pomocà menadåera SNMP. Domyãlne nazwy grup to public i private. Przy pomocy tych nazw moåna uzyskaæ informacje o MIB. 4 Obsâugiwane MIB MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 14

19 Komunikaty o bâêdach pojawiajàce siê na wyãwietlaczu Komunikaty o bâêdach pojawiajàce siê na wyãwietlaczu W tej sekcji opisano komunikaty zwiàzane z siecià najczêãciej pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. W przypadku wyãwietlenia komunikatu, który nie zostaâ przedstawiony w tym miejscu, naleåy postêpowaæ zgodnie ze znajdujàcymi siê w nim instrukcjami. Komunikaty bez numerów kodowych Komunikat Przyczyny Rozwiàzania hnie moåna poâàcz.z siecià Sprawdä adres IP. hnie moåna poâàcz.z siecià Skontaktuj siê z administ. Nie moåna ustanowiæ poâàczenia z siecià. Nie moåna ustanowiæ poâàczenia z siecià. Sprawdä adres IP urzàdzenia. Sprawdä poâàczenie z siecià. Jeãli komunikat jest wciàå wyãwietlany, skontaktuj siê z administratorem. Bâàd karty Ethernet Wystàpiâ bâàd karty Ethernet. Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania, poczekaj kilka sekund, a nastêpnie wâàcz go ponownie. Jeãli ten komunikat jest wciàå wyãwietlany, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. hbâàd komunikacji z serw. Skontaktuj siê z administ. Nie moåna nawiàzaæ komunikacji z serwerem. Sprawdä serwer. Jeãli komunikat jest wciàå wyãwietlany, skontaktuj siê z administratorem. 4 Zajrzeæ do instrukcji... Przed wyâàczeniem gâównego zasilania naleåy zapoznaæ siê z informacjami zawartymi w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. 15

20 Dodatek Komunikaty z numerami kodowymi Komunikat Przyczyny Rozwiàzania Numery kodowe Nie moåna poâàczyæ siê z serwerem DHCP Nie znaleziono serwera DHCP. Sprawdä, czy serwer DHCP pracuje w sieci Taki sam adres IP juå istnieje Sprawdä ustawienia sieci Podany adres IP czêãciowo pokrywa siê z innym adresem IP. Jako adres IP lub adres bramy wpisano niepoprawnà wartoãæ. Adres IP okreãlony dla urzàdzenia czêãciowo pokrywa siê z innym aktualnie uåywanym adresem IP. Sprawdä adres urzàdzenia wskazanego w <adres MAC>. Zmieñ adres IP, maskê podsieci lub adres bramki, uåywajàc poprawnej wartoãci Taki sam adres IP istnieje na kilku interfej. Adresy IP czêãciowo siê pokrywajà w kilku interfejsach. Adresy IP jednoczeãnie uåywanych interfejsów czêãciowo siê pokrywajà. Adres IP wybranego interfejsu czêãciowo pokrywa siê z adresem IP innego interfejsu. Skonfiguruj adres IP w taki sposób, åeby nie pokrywaâ siê z åadnym innym. 004 Nie moåna ustaw.z tym samym zakresem podsieci Maski podsieci jednoczeãnie uåywanych interfejsów pokrywajà siê. Zakres podsieci wybranego interfejsu czêãciowo pokrywa siê z zakresem podsieci innego interfejsu. Skonfiguruj maskê podsieci w taki sposób, åeby nie pokrywaâa siê z åadnà innà. 005 Numery kodowe Wyãwietla problem interfejsu. 1XX: Ethernet 0XX: Niezaleånie od interfejsu 16

21 Dane techniczne Dane techniczne Interfejs 100BASE-TX, 10BASE-T Protokóâ Drukarka TCP/IP LPR IPP Skaner sieciowy TCP/IP Funkcja zarzàdzania TCP/IP SNMP HTTP DHCP SNMP MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 4 17

22 INDEKS D dane techniczne, 17 DHCP, 13 Drukarka, 2 F I Funkcje, 9 T U TCP/IP, 5 Ustawienia interfejsu, 2 Ustawienia, które moåna zmieniæ za pomocà przeglàdarki internetowej, 10 Ustawienia poczàtkowe, 2 J K Inne, 10 Jak korzystaæ z tego podrêcznika, 1 Komunikat o bâêdzie, 15 Komunikaty bez numerów kodowych, 15 Komunikaty z numerami kodowymi, 16 Konfiguracja Windows, 5 Konfigurowanie protokoâu TCP/IP, 5 Konfigurowanie ustawieñ karty sieciowej, 11 M N O P MIB, 14 Numery kodowe, 16 Obsâugiwane MIB, 14 Protokoây, 10 Przeglàd ustawieñ poczàtkowych, 2 Przygotowywanie serwera druku, 7 S Skaner sieciowy TWAIN, 2 SNMP, 14 System, PL PL D

23 Copyright 2007

24 PL PL D Podrêcznik sieciowy

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to:

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Podrêcznik sprzêtu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Przewodnik po drukarce Instalacja moduâów opcjonalnych Podâàczanie drukarki Konfiguracja Papier i inne noãniki Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy POL

Podręcznik sieciowy POL Podręcznik sieciowy WAŻNE: Przed korzystaniem z drukarki należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Podręcznik ten należy zachować do wykorzystania w przyszłości. POL Podręcznik sieciowy UMOWA LICENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-4040CN HL-4050CDN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38)

Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38) Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38) 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zabroniona jest reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet Instrukcja obsługi dla sieci HL-5250DN HL-5270DN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wielo-funkcyjny serwer wydruku Multi-Protocol On-board INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia w sieci, dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo