Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek"

Transkrypt

1 Podrêcznik sieciowy Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania w przyszâoãci. Aby korzystaæ z urzàdzenia prawidâowo i bezpiecznie, przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu.

2 Wstêp Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje oraz informacje na temat obsâugi i uåywania urzàdzenia. Dla wâasnego bezpieczeñstwa i korzyãci, podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia. Naleåy go przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby móc z niego szybko skorzystaæ. Waåne Zawartoãæ tego podrêcznika moåe ulec zmianie bez wczeãniejszego powiadomienia. Producent urzàdzenia w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne powstaâe w wyniku obsâugi bàdä eksploatacji urzàdzenia. Uwagi: Pewne opcje mogà byæ niedostêpne w niektórych krajach. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, naleåy skontaktowaæ siê z lokalnym przedstawicielem handlowym. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Acrobat jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated. UPnP jest znakiem towarowym firmy UPnP Implementers Corporation. Inne nazwy produktów zostaây tutaj uåyte wyâàcznie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi naleåàcymi do odpowiednich wâaãcicieli. Producent urzàdzenia nie roãci sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows 98 to: Microsoft Windows 98 Microsoft Windows 98 Second Edition Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows Me to Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows 2000 to: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows Server 2003 to: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

3 Podrêczniki obsâugi urzàdzenia Naleåy zapoznaæ siê z podrêcznikami stosownymi do czynnoãci wykonywanych za pomocà tego urzàdzenia. Waåne Podrêczniki sà dostêpne na róånych noãnikach. Wydrukowane i elektroniczne wersje podrêcznika majà takà samà zawartoãæ. Aby wyãwietliæ podrêczniki jako pliki PDF, naleåy zainstalowaæ program Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. W zaleånoãci od kraju podrêczniki mogà byæ takåe dostêpne w postaci plików html. Aby wyãwietliæ te podrêczniki, naleåy zainstalowaæ przeglàdarkê internetowà. Informacje o urzàdzeniu Naleåy pamiêtaæ, aby przed rozpoczêciem uåywania tego urzàdzenia przeczytaæ sekcjê Zasady bezpieczeñstwa w tym podrêczniku. Ten podrêcznik stanowi wprowadzenie do funkcji tego urzàdzenia. Wyjaãniono w nim takåe elementy panelu operacyjnego, procedury przygotowujàce do uåywania tego urzàdzenia oraz sposób instalacji podrêczników z dostarczonych pâyt CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych Wyjaãnia ustawienia Narzêdzi uåytkownika oraz sposób rejestracji kodów uåytkownika. Rozwiàzywanie problemów Zawiera opis rozwiàzañ popularnych problemów i wyjaãnienie, jak wymieniaæ papier, toner oraz inne materiaây eksploatacyjne. Poradnik kopiowania Zawiera objaãnienie poszczególnych funkcji kopiarki oraz ich obsâugi. W tym podrêczniku sà dostêpne takåe informacje na temat umieszczania oryginaâów. Poradnik drukowania / skanowania Zawiera objaãnienie ustawieñ systemowych, funkcji oraz operacji dotyczàcych zespoâu drukarki/skanera. W tym podrêczniku znajdujà siê takåe informacje na temat podâàczania urzàdzenia. Podrêcznik sieciowy Zawiera objaãnienie, jak konfigurowaæ i obsâugiwaæ urzàdzenie w ãrodowisku sieciowym i jak uåywaæ dostarczonego oprogramowania. Inne podrêczniki Podrêczniki obsâugi urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik drukowania/skanowania i

4 SPIS TREÃCI Podrêczniki obsâugi urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Instalacja urzàdzenia w sieci...2 Przeglàd ustawieñ poczàtkowych...2 Ustawienia poczàtkowe Konfiguracja Windows Konfigurowanie protokoâu TCP/IP...5 Konfigurowanie komputera z systemem Windows 98 / Me...5 Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows XP...6 Konfigurowanie komputera z systemem Windows Server Uåywanie serwera druku Przygotowywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Funkcje...9 Ustawienia, które moåna zmieniæ za pomocà przeglàdarki internetowej...10 Konfigurowanie ustawieñ karty sieciowej przy uåyciu przeglàdarki internetowej Dodatek Uåywanie DHCP...13 SNMP...14 Komunikaty o bâêdach pojawiajàce siê na wyãwietlaczu...15 Komunikaty bez numerów kodowych...15 Komunikaty z numerami kodowymi...16 Dane techniczne...17 INDEKS ii

5 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W tym podrêczniku sà uåywane nastêpujàce symbole: Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Zignorowanie tych uwag moåe doprowadziæ do powaånych obraåeñ lub ãmierci. Naleåy pamiêtaæ, aby przeczytaæ te uwagi. Znajdujà siê one w sekcji Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Zignorowanie tych uwag moåe spowodowaæ umiarkowane bàdä nieznaczne obraåenia lub uszkodzenie urzàdzenia bàdä mienia. Naleåy pamiêtaæ, aby przeczytaæ te uwagi. Znajdujà siê one w sekcji Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje punkty, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåywania urzàdzenia oraz wyjaãnia prawdopodobne przyczyny zâego podawania papieru, uszkadzania oryginaâu lub utraty danych. Naleåy pamiêtaæ, aby przeczytaæ te wyjaãnienia. Wskazuje dodatkowe wyjaãnienia funkcji urzàdzenia oraz instrukcje dotyczàce rozwiàzywania bâêdów uåytkownika. Ten symbol umieszczany jest na koñcu sekcji. Wskazuje miejsca, w których moåna znaleäæ dalsze informacje. [ ] Wskazuje nazwy przycisków, które sà wyãwietlane na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Wskazuje nazwy przycisków znajdujàcych siê na panelu operacyjnym urzàdzenia. 1

6 Instalacja urzàdzenia w sieci W tym rozdziale opisano ustawienia sieciowe, które moåna zmieniæ za pomocà narzêdzi uåytkownika (Ustaw. interfejsu). Wprowadä wymagane ustawienia zaleånie od funkcji, z jakich chcesz korzystaæ i uåywanego interfejsu. Waåne Ustawienia te powinny byæ wprowadzane przez administratora systemu lub po konsultacji z administratorem systemu. Przeglàd ustawieñ poczàtkowych Ustaw. interfejsu Menu Adres IP Adres bramy Szybkoãæ Ethernetu Opis Okreãla adres IP oraz maskê podsieci urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym. Sâuåy do konfigurowania adresu bramy dla routera lub komputera hosta, który peâni funkcjê bramy. Ustaw szybkoãæ dostêpu do sieci. Ustawienia poczàtkowe Wyãwietlanie informacji na liãcie Elementy, które muszà byæ ustawione, aby móc korzystaæ z danej funkcji. Przed próbà uåywania odpowiedniej funkcji naleåy upewniæ siê, åe sà one skonfigurowane. Elementy, które naleåy ustawiæ w razie takiej potrzeby. Drukarka Ustawienia Ustaw. interfejsu/sieæ Adres IP Adres bramy Szybkoãæ Ethernetu Skaner sieciowy TWAIN Ustawienia Ustaw. interfejsu/sieæ Adres IP Adres bramy Szybkoãæ Ethernetu 2

7 Uwaga W zaleånoãci od zainstalowanych moduâów opcjonalnych lub wybranego jêzyka drukarki niektóre opcje mogà nie byæ wyãwietlane. W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ konfiguracja niektórych opcji moåe byæ niemoåliwa. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ w Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje dotyczàce funkcji kopiowania oraz ustawieñ systemowych, naleåy zapoznaæ siê z Poradnik kopiowania oraz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 3

8 4

9 1. Konfiguracja Windows Konfigurowanie protokoâu TCP/IP W tej sekcji wyjaãniono konfigurowanie protokoâów TCP/IP oraz IPP w systemie Windows. Konfigurowanie komputera z systemem Windows 98 / Me Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 98 / Me do korzystania z protokoâu TCP/IP, naleåy wykonaæ poniåsze czynnoãci. A Wmenu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Panel sterowania]. B Kliknij dwukrotnie ikonê Sieæ. C Wybierz pozycjê [TCP/IP] wpolu [Zainstalowane sà nastêpujàce skâadniki sieci] na karcie [Konfiguracja]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Konfiguracja] kliknij przycisk [Dodaj], aby go zainstalowaæ. Szczegóâowe informacje na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows 98 / Me. D Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. E Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows 2000 Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000 do korzystania z protokoâu TCP/IP, wykonaj poniåsze czynnoãci. A Wmenu [Start] wskaå polecenie [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Poâàczenia sieciowe i telefoniczne]. B Kliknij dwukrotnie polecenie [Poâàczenie lokalne]. Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. C Wpolu [Zaznaczone skâadniki sà wykorzystywane przez to poâàczenie:] na karcie [Ogólne] jest wybrana pozycja [Protokóâ internetowy (TCP/IP)]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Zainstaluj], aby go zainstalowaæ. Szczegóâowe informacje na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows D Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. 5

10 Konfiguracja Windows 1 E Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. Konfigurowanie komputera uåywajàcego systemu Windows XP Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP do korzystania z protokoâu TCP/IP, wykonaj poniåsze czynnoãci. A Wmenu [Start] kliknij polecenie [Panel sterowania], a nastêpnie [Poâàczenia sieciowe]. B Kliknij polecenie [Poâàczenia sieciowe], a nastêpnie dwukrotnie kliknij polecenie [Poâàczenie lokalne]. C Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. D Na karcie [Ogólne] wpolu [To poâàczenie uåywa nastêpujàcych elementów] zaznaczona jest opcja [Protokóâ internetowy (TCP/IP)]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Zainstaluj], aby go zainstalowaæ. Szczegóâowe informacje na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows XP. E Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. F Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. Konfigurowanie komputera z systemem Windows Server 2003 Aby skonfigurowaæ komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Server 2003 do korzystania z protokoâu TCP/IP, wykonaj poniåsze czynnoãci. A Wmenu [Start] wybierz polecenie [Panel sterowania], wybierz [Poâàczenia sieciowe] i kliknij polecenie [Poâàczenie lokalne]. B Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. C Na karcie [Ogólne] wpolu [To poâàczenie uåywa nastêpujàcych elementów] zaznaczona jest opcja [Protokóâ internetowy (TCP/IP)]. Jeãli protokóâ TCP/IP nie jest zainstalowany, na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Zainstaluj], aby go zainstalowaæ. Wiêcej informacji na temat instalowania protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w Pomocy systemu Windows Server D Kliknij opcjê [Wâaãciwoãci]. E Skonfiguruj protokóâ TCP/IP, uåywajàc odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawieñ. Naleåy sprawdziæ u administratora sieci, czy ustawienia sà prawidâowe. 6

11 2. Uåywanie serwera druku Przygotowywanie serwera druku W tej sekcji wyjaãniono, jak skonfigurowaæ urzàdzenie jako drukarkê sieciowà w systemie Windows. Urzàdzenie jest skonfigurowane w taki sposób, aby umoåliwiæ klientom sieci korzystanie z niego. Waåne Aby w systemach Windows 2000, Windows XP Professional lub Windows Server 2003 zmieniæ wâaãciwoãci drukarki w folderze [Drukarka], jest potrzebna autoryzacja dostêpu typu Zarzàdzanie drukarkami. Zaloguj siê jako Administrator lub czâonek grupy Uåytkowników zaawansowanych. A Otwórz okno [Drukarki] zmenu [Start]. Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki]. W systemie Windows XP lub Windows Server 2003 zostanie wyãwietlone okno [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego chcesz uåyæ. W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno wâaãciwoãci drukarki. C Na karcie [Udostêpnianie] kliknij opcjê [Udostêpnione jako:]. D Aby udostêpniæ urzàdzenie uåytkownikom korzystajàcym z innej wersji systemu Windows, kliknij pozycjê [Dodatkowe sterowniki...]. Ten krok moåna pominàæ w przypadku zainstalowania innego sterownika przez wybranie podczas instalacji sterownika drukarki opcji [Udostêpnij jako:]. E Kliknij przycisk [OK], a nastêpnie zamknij okno wâaãciwoãci drukarki. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat konfigurowania komputera bêdàcego klientem sieci znajdujà siê w Poradnik drukowania / skanowania. 7

12 Uåywanie serwera druku 2 8

13 Funkcje 3. Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Za pomocà przeglàdarki internetowej moåna sprawdziæ stan urzàdzenia i zmieniæ jego ustawienia. Co moåna zrobiæ? Za pomocà przeglàdarki internetowej moåna zdalnie sprawdziæ stan urzàdzenia i w razie potrzeby zmieniæ jego ustawienia w sieci. Za pomocà przeglàdarki internetowej moåna uåywaæ nastêpujàcych funkcji: Wyãwietlanie stanu i ustawieñ urzàdzenia Resetowanie ustawieñ sieciowych Wprowadzanie ustawieñ urzàdzenia Konfigurowanie urzàdzenia W tym celu niezbêdne jest zainstalowanie protokoâu TCP/IP. Po skonfigurowaniu drukarki do korzystania z protokoâu TCP/IP bêdzie moåliwe dostosowywanie ustawieñ za pomocà przeglàdarki internetowej. Szczegóâowe informacje dotyczàce konfigurowania urzàdzenia w celu obsâugi protokoâu TCP/IP moåna znaleäæ w sekcji Instalacja urzàdzenia wsieci. Przeglàdarka W przypadku uåywania serwera proxy naleåy zmieniæ ustawienia przeglàdarki. W celu uzyskania informacji o ustawieniach skontaktuj siê z administratorem sieci. Informacje o urzàdzeniu nie sà aktualizowane automatycznie. Aby je zaktualizowaæ, kliknij przycisk [Ponownie zaâaduj] lub [Odãwieå] w przeglàdarce internetowej. Okreãlanie adresów W polu [Adres] wprowadä adres IP urzàdzenia, uåywajàc nastêpujàcego formatu: (zastàp XXX odpowiednimi cyframi). Moåna takåe wprowadziæ nazwê hosta urzàdzenia, jeåeli jest juå zarejestrowana na serwerze DNS lub WINS. Zajrzeæ do instrukcji... str. 2 Instalacja urzàdzenia w sieci 9

14 Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Ustawienia, które moåna zmieniæ za pomocà przeglàdarki internetowej 3 System Reset Sâuåy do resetowania ustawieñ urzàdzenia. Ustawienia fabryczne Sâuåy do przywracania domyãlnych wartoãci ustawieñ urzàdzenia. Stan urzàdzenia Sâuåy do wyãwietlania ustawieñ sieciowych urzàdzenia. Adres sieciowy Sâuåy do wyãwietlania numeru seryjnego urzàdzenia oraz adresu sieci Ethernet (adresu MAC). Zmieñ hasâo Zmienia hasâo. Protokoây Konfiguruj TCP/IP Sâuåy do konfigurowania ustawieñ TCP/IP urzàdzenia. Konfiguruj IPP Sâuåy do konfigurowania ustawieñ IPP urzàdzenia. Inne Stan drukarki Sâuåy do wyãwietlania stanu drukarki urzàdzenia. 10

15 Konfigurowanie ustawieñ karty sieciowej przy uåyciu przeglàdarki internetowej Konfigurowanie ustawieñ karty sieciowej przy uåyciu przeglàdarki internetowej A Uruchom przeglàdarkê internetowà. B Wpolu [Adres] wprowadä adres IP urzàdzenia, uåywajàc nastêpujàcego formatu: (zastàp XXX odpowiednimi cyframi). Przeglàdarka internetowa identyfikuje urzàdzenie za pomocà jego adresu IP, a nastêpnie wyãwietla stan tego urzàdzenia. C W obszarze menu wybierz ustawienia, które chcesz zmieniæ, a nastêpnie odpowiednio je skonfiguruj. 3 Uwaga Jeãli to konieczne, naleåy wpisaæ hasâo. Domyãlne hasâo to sysadm. 11

16 Monitorowanie i konfigurowanie drukarki 3 12

17 4. Dodatek Uåywanie DHCP Jeãli urzàdzenie jest skonfigurowane do korzystania z protokoâu DHCP i åàdanie DHCP nie powiedzie siê cztery razy, zostaje ono przejête przez BOOTP. Jeãli åàdanie BOOTP nie powiedzie siê trzy razy, uåyty zostanie Domyãlny adres IP. 13

18 Dodatek SNMP Urzàdzenie jest wyposaåone w agenta SNMP (Simple Network Management Protocol) dziaâajàcego z protokoâami UDP i IPX w interfejsie Ethernet. Informacje na temat urzàdzenia moåna uzyskaæ za pomocà menadåera SNMP. Domyãlne nazwy grup to public i private. Przy pomocy tych nazw moåna uzyskaæ informacje o MIB. 4 Obsâugiwane MIB MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 14

19 Komunikaty o bâêdach pojawiajàce siê na wyãwietlaczu Komunikaty o bâêdach pojawiajàce siê na wyãwietlaczu W tej sekcji opisano komunikaty zwiàzane z siecià najczêãciej pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. W przypadku wyãwietlenia komunikatu, który nie zostaâ przedstawiony w tym miejscu, naleåy postêpowaæ zgodnie ze znajdujàcymi siê w nim instrukcjami. Komunikaty bez numerów kodowych Komunikat Przyczyny Rozwiàzania hnie moåna poâàcz.z siecià Sprawdä adres IP. hnie moåna poâàcz.z siecià Skontaktuj siê z administ. Nie moåna ustanowiæ poâàczenia z siecià. Nie moåna ustanowiæ poâàczenia z siecià. Sprawdä adres IP urzàdzenia. Sprawdä poâàczenie z siecià. Jeãli komunikat jest wciàå wyãwietlany, skontaktuj siê z administratorem. Bâàd karty Ethernet Wystàpiâ bâàd karty Ethernet. Wyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania, poczekaj kilka sekund, a nastêpnie wâàcz go ponownie. Jeãli ten komunikat jest wciàå wyãwietlany, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. hbâàd komunikacji z serw. Skontaktuj siê z administ. Nie moåna nawiàzaæ komunikacji z serwerem. Sprawdä serwer. Jeãli komunikat jest wciàå wyãwietlany, skontaktuj siê z administratorem. 4 Zajrzeæ do instrukcji... Przed wyâàczeniem gâównego zasilania naleåy zapoznaæ siê z informacjami zawartymi w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. 15

20 Dodatek Komunikaty z numerami kodowymi Komunikat Przyczyny Rozwiàzania Numery kodowe Nie moåna poâàczyæ siê z serwerem DHCP Nie znaleziono serwera DHCP. Sprawdä, czy serwer DHCP pracuje w sieci Taki sam adres IP juå istnieje Sprawdä ustawienia sieci Podany adres IP czêãciowo pokrywa siê z innym adresem IP. Jako adres IP lub adres bramy wpisano niepoprawnà wartoãæ. Adres IP okreãlony dla urzàdzenia czêãciowo pokrywa siê z innym aktualnie uåywanym adresem IP. Sprawdä adres urzàdzenia wskazanego w <adres MAC>. Zmieñ adres IP, maskê podsieci lub adres bramki, uåywajàc poprawnej wartoãci Taki sam adres IP istnieje na kilku interfej. Adresy IP czêãciowo siê pokrywajà w kilku interfejsach. Adresy IP jednoczeãnie uåywanych interfejsów czêãciowo siê pokrywajà. Adres IP wybranego interfejsu czêãciowo pokrywa siê z adresem IP innego interfejsu. Skonfiguruj adres IP w taki sposób, åeby nie pokrywaâ siê z åadnym innym. 004 Nie moåna ustaw.z tym samym zakresem podsieci Maski podsieci jednoczeãnie uåywanych interfejsów pokrywajà siê. Zakres podsieci wybranego interfejsu czêãciowo pokrywa siê z zakresem podsieci innego interfejsu. Skonfiguruj maskê podsieci w taki sposób, åeby nie pokrywaâa siê z åadnà innà. 005 Numery kodowe Wyãwietla problem interfejsu. 1XX: Ethernet 0XX: Niezaleånie od interfejsu 16

21 Dane techniczne Dane techniczne Interfejs 100BASE-TX, 10BASE-T Protokóâ Drukarka TCP/IP LPR IPP Skaner sieciowy TCP/IP Funkcja zarzàdzania TCP/IP SNMP HTTP DHCP SNMP MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 4 17

22 INDEKS D dane techniczne, 17 DHCP, 13 Drukarka, 2 F I Funkcje, 9 T U TCP/IP, 5 Ustawienia interfejsu, 2 Ustawienia, które moåna zmieniæ za pomocà przeglàdarki internetowej, 10 Ustawienia poczàtkowe, 2 J K Inne, 10 Jak korzystaæ z tego podrêcznika, 1 Komunikat o bâêdzie, 15 Komunikaty bez numerów kodowych, 15 Komunikaty z numerami kodowymi, 16 Konfiguracja Windows, 5 Konfigurowanie protokoâu TCP/IP, 5 Konfigurowanie ustawieñ karty sieciowej, 11 M N O P MIB, 14 Numery kodowe, 16 Obsâugiwane MIB, 14 Protokoây, 10 Przeglàd ustawieñ poczàtkowych, 2 Przygotowywanie serwera druku, 7 S Skaner sieciowy TWAIN, 2 SNMP, 14 System, PL PL D

23 Copyright 2007

24 PL PL D Podrêcznik sieciowy

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Informacje o urzàdzeniu

Informacje o urzàdzeniu Instrukcja obsâugi Informacje o urzàdzeniu 1 2 3 Wprowadzenie Wprowadzanie tekstu Dodatek Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W celu rozpoczęcia tworzenia nowej

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo