DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania w przyszâoãci. W celu bezpiecznego i prawidâowego korzystania, przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa w Poradniku kopiowania.

2 Wprowadzenie Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje oraz informacje na temat obsâugi i uåywania urzàdzenia. Dla wâasnego bezpieczeñstwa i korzyãci, podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia. Naleåy go przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby móc z niego szybko skorzystaæ. Waåne Treãæ podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Producent urzàdzenia w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Nie naleåy kopiowaæ ani drukowaæ materiaâów, których reprodukcja jest prawnie zabroniona. Zwykle niedozwolone jest kopiowanie i drukowanie nastêpujàcych materiaâów: banknotów, znaczków opâaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, weksli bankowych, czeków, paszportów, praw jazdy. Powyåszy wykaz sâuåy jedynie celom orientacyjnym i nie jest wyczerpujàcy. Producent urzàdzenia nie ponosi åadnej odpowiedzialnoãci za jego kompletnoãæ, czy dokâadnoãæ. W przypadku jakichkolwiek pytañ dotyczàcych legalnoãci kopiowania lub drukowania okreãlonych materiaâów naleåy zasiêgnàæ porady radcy prawnego. Ostrzeåenie: Korzystanie z urzàdzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podrêczniku, jak równieå stosowanie procedur innych niå opisane poniåej moåe prowadziæ do szkodliwego napromieniowania. W niniejszym podrêczniku wystêpujà dwa rodzaje miar. W odniesieniu do tego urzàdzenia stosowane sà jednostki metryczne. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Inne nazwy produktów zostaây tutaj uåyte wyâàcznie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi w posiadaniu odpowiednich wâaãcicieli. Producent urzàdzenia nie roãci sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: Nazwa produktu Windows 98 to Microsoft Windows 98 Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows Me to Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows 2000 to: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Nazwy produktów dla systemu Windows Server TM 2003 sà nastêpujàce: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Uwagi: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia. Pewne opcje mogà nie byæ dostêpne w niektórych krajach. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, naleåy skontaktowaæ siê z lokalnym sprzedawcà.

3 Podrêczniki obsâugi urzàdzenia W poniåszych podrêcznikach opisano procedury obsâugi niniejszego urzàdzenia. Opis poszczególnych funkcji moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Do przeglàdania podrêczników w formacie PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader. Podrêcznik ustawieñ ogólnych Zawiera ogólny opis urzàdzenia, a takåe opisuje opcjê Ustawienia systemu (kasety na papier, Narzêdzia gâ.operat. itd.) oraz rozwiàzywanie problemów. Podrêcznik sieciowy Zawiera opis procedur zwiàzanych z konfiguracjà urzàdzenia i komputerów w ãrodowisku sieciowym. Poradnik kopiowania Zawiera opis obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystywaniem urzàdzenia jako kopiarki. Poradnik drukowania/skanowania (ten podrêcznik) Zawiera opis ustawieñ systemowych, obsâugi, funkcji i rozwiàzywania problemów zwiàzanych z wykorzystaniem urzàdzenia jako drukarki/skanera. i

4 SPIS TREÃCI Podrêczniki obsâugi urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika Czynnoãci wstêpne Panel operacyjny...3 Odczytywanie wyãwietlacza i uåywanie przycisków...4 Podâàczanie urzàdzenia...5 Wymagania...5 Podâàczanie urzàdzenia do komputera hosta za pomocà kabla USB Instalacja oprogramowania Automatyczne uruchamianie...7 Instalacja sterownika drukarki...8 Instalacja sterownika TWAIN...9 Oprogramowanie dostarczane na pâycie CD-ROM...10 Sterownik DDST...10 DDST TWAIN Driver Uåywanie funkcji drukarki Funkcje drukarki - menu...13 Funkcje drukarki - dostosowywanie...14 Funkcje drukarki - parametry...15 Äródâo papieru...15 Lista/Str. testowe...16 Konserwacja...17 System...20 Interfejs hosta...21 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej...22 Ustawianie rozmiaru papieru...24 Ustawianie papieru o rozmiarze niestandardowym...26 Ustawianie grubego papieru lub folii...28 Ustawianie kopert...29 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku...31 Windows 98SE / Me - Ustawianie wâaãciwoãci drukarki...31 Windows 2000/XP i Windows Server ustawianie wâaãciwoãci drukarki...32 Anulowanie zadania wydruku...35 ii

5 4. Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Skaner TWAIN...37 Przygotowanie do uåycia skanera sieciowego TWAIN...38 Ekran skanera TWAIN...38 Ustawianie oryginaâów...39 Umieszczanie oryginaâów...39 Skanowanie oryginaâów Rozwiàzywanie problemów Funkcja drukarki...45 Komunikaty o bâêdach i o stanie na wyãwietlaczu...45 Urzàdzenie nie drukuje...49 Inne problemy z drukowaniem...51 Funkcja skanera...54 Skanowanie nie jest wykonywane w oczekiwany sposób...54 Gdy na komputerze klienckim wyãwietlany jest komunikat o bâêdzie Dodatek Funkcja drukarki...57 Sortowanie i sortowanie z obrotem...57 Drukowanie do brzegu do brzegu...58 Funkcja skanera...59 Zaleånoãæ miêdzy rozdzielczoãcià a rozmiarem pliku...59 Specyfikacja...60 Drukarka...60 Skaner...61 INDEKS iii

6 iv

7 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku sà stosowane nastêpujàce symbole: R NIEBEZPIECZEÑSTWO: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ ãmieræ lub powaåne obraåenia. R OSTRZEÅENIE: Oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji moåe spowodowaæ drobne lub powaåniejsze obraåenia lub zniszczenie mienia. * Powyåsze uwagi zostaây zamieszczone z myãlà o bezpieczeñstwie uåytkowników. Waåne Jeãli uåytkownik nie postêpuje zgodnie z tà instrukcja, papier moåe byæ podany nieprawidâowo, oryginaây uszkodzone lub dane utracone. Naleåy zapoznaæ siê zjej treãcià. Przygotowaæ siê Ten symbol wskazuje, åe do obsâugi urzàdzenia potrzebna jest wczeãniejsza wiedza lub przygotowanie. Ten symbol wskazuje ãrodki ostroånoãci, jakie naleåy zastosowaæ lub dziaâania, jakie naleåy podjàæ po wystàpieniu nieprawidâowoãci dziaâania. Ograniczenia Ten symbol oznacza ograniczenia liczbowe, funkcje, których nie moåna uåywaæ âàcznie lub warunki, w jakich nie moåna korzystaæ z okreãlonej funkcji. Zajrzeæ do instrukcji... Ten symbol jest odsyâaczem do materiaâu äródâowego. [ ] Pola oraz przyciski pojawiajàce siê na ekranie komputera. [ ] Przyciski pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Przyciski wbudowane w panel operacyjny urzàdzenia. { } Klawisze na klawiaturze komputera. 1

8 2

9 1. Czynnoãci wstêpne Panel operacyjny ANX003S 1. Przycisk {Skaner} Naciãnij, aby uaktywniæ funkcjê skanera. 2. Przycisk {Drukarka} Naciãnij, aby uaktywniæ funkcjê drukowania. 3. Kontrolki Wyãwietla informacje o bâêdach i stanie urzàdzenia. h: Kontrolka bâêdu. Patrz Podrêcznik sieciowy oraz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. B: Kontrolka Zaâaduj papier. Patrz Poradnik kopiowania. D: Kontrolka Uzupeânij toner. Patrz Poradnik kopiowania. 4. Wyãwietlacz Wyãwietla stan pracy i komunikaty. 5. Przyciski wyboru Odpowiadajà pozycjom na wyãwietlaczu. Naciãnij, aby wybraæ odpowiednià pozycjê. 6. Przyciski przewijania Naciãnij, aby wybraæ pozycjê. {U}: przewija w górê {T}: przewija w dóâ {V}: przewija w prawo {W}: przewija w lewo 7. Przycisk {Narzêdzia uåytkownika / Licznik} Naciãnij, aby zmieniæ parametry domyãlne lub pracy, zgodnie zwymaganiami. 8. Przycisk {Zeruj / Zatrzymaj} Zeruj: zeruje wprowadzonà wartoãæ liczbowà. 9. Kontrolka zasilania gâównego i kontrolka operacyjna Kontrolka zasilania gâównego ãwieci siê, gdy przeâàcznik zasilania gâównego jest wâàczony. Kontrolka operacyjna ãwieci siê, gdy przeâàcznik operacyjny jest wâàczony. 10. Przeâàcznik operacyjny Naciãnij, aby wâàczyæ zasilanie. Kontrolka operacyjna siê ãwieci. Naciãnij ponownie, aby wyâàczyæ zasilanie. Ten przycisk jest nieaktywny podczas drukowania lub ustawiania wartoãci domyãlnych drukarki. 11. Przycisk {Online} Naciãnij, aby przeâàczyæ drukarkê miêdzy trybem online i offline. 3

10 Czynnoãci wstêpne wskaänik przesyâania danych Miga, gdy drukarka odbiera dane od komputera lub drukuje. Ãwieci siê, gdy drukarka przygotowuje drukowanie. 13. Przycisk {Escape} Naciãnij, aby anulowaæ pracê lub powróciæ do poprzedniego ekranu wyãwietlacza. 14. Przycisk {OK} Naciãnij, aby ustawiæ wybranà pozycjê lub wpisaæ wartoãæ liczbowà. 15. Przyciski numeryczne Naciãnij, aby wpisaæ wartoãci liczbowe. Odczytywanie wyãwietlacza i uåywanie przycisków W tym rozdziale opisano sposób odczytywania wyãwietlacza i uåywania przycisków wyboru na ekranie poczàtkowym wyãwietlacza. Wyãwietlacz kopiowania jest ustawiony jako ekran domyãlny po wâàczeniu urzàdzenia. Ustawienia moåna zmieniæ w opcji [Ustawienia systemu]. Wiêcej informacji patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych PL ANX004S 1. Przyciski wyboru Odpowiadajà pozycjom funkcji w dolnej linii wyãwietlacza. Przykâad: Ekran podstawowy Gdy w podrêczniku pojawia siê instrukcja "naciãnij przycisk [ResetZad]", naciãnij ãrodkowy przycisk wyboru. 2. Przycisk {Escape} Naciãnij, aby anulowaæ pracê lub powróciæ do poprzedniego ekranu wyãwietlacza. 3. Przycisk {OK} Naciãnij, aby ustawiæ wybranà pozycjê lub wpisaæ wartoãæ liczbowà. 4. Przyciski przewijania Naciãnij, aby stopniowo przesunàæ kursor w wybranym kierunku. Gdy w podrêczniku pojawia siê przycisk {U}, {T}, {V} lub {W}, naciãnij odpowiedni przycisk przewijania. 4

11 Podâàczanie urzàdzenia Podâàczanie urzàdzenia Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat korzystania z sieci Ethernet, moåna znaleäæ w Podrêczniku sieciowym. 1 Wymagania Przed uåyciem urzàdzenia, naleåy upewniæ siê, åe speânione sà wszystkie wymagania ãrodowiskowe i elektryczne. Urzàdzenie naleåy podâàczyæ do komputera hosta za pomocà portu USB lub karty interfejsu sieciowego. Naleåy przygotowaæ wszystkie kable, zâàcza i gniazda elektryczne niezbêdne do podâàczenia urzàdzenia do komputera hosta lub do sieci. Podâàczanie urzàdzenia do komputera hosta za pomocà kabla USB Moåna poâàczyæ urzàdzenie z komputerem hosta przy pomocy kabla interfejsu USB. Kabel USB jest doâàczony w zaleånoãci od modelu urzàdzenia: Model standardowy Kabel USB jest doâàczony do tego modelu. Sieciowy model standardowy Kabel USB nie jest doâàczony do tego modelu. Naleåy kupiæ odpowiedni kabel do podâàczenia tego modelu do komputera. W celu podâàczenia urzàdzenia do komputera hosta za pomocà kabla interfejsu USB naleåy wykonaæ poniåsze czynnoãci. A Poâàcz kabel interfejsu USB 2.0 z portem USB po prawej stronie tylnej pokrywy urzàdzenia. ANX001S 5

12 Czynnoãci wstêpne 1 B Drugi koniec kabla podâàcz do portu USB w komputerze hosta. Urzàdzenie jest teraz podâàczone do komputera. Nastêpnie naleåy zainstalowaæ sterownik drukarki i sterownik TWAIN. Szczegóâowe informacje na temat instalowania sterownika i drukarki i sterownika TWAIN moåna znaleäæ na str. 8 Instalacja sterownika drukarki oraz str. 9 Instalacja sterownika TWAIN. Jeãli interfejs USB 2.0 jest uåywany w systemie Windows 98 SE/Me, najwyåsza moåliwa szybkoãæ pracy odpowiada szybkoãci urzàdzenia pracujàcego w standardzie USB

13 2. Instalacja oprogramowania W tym podrêczniku zaâoåono, åe uåytkownik zna ogólne procedury i praktyki w systemie Windows. W przeciwnym wypadku naleåy skorzystaæ z instrukcji obsâugi doâàczonej do systemu Windows. Automatyczne uruchamianie Wâoåenie pâyty CD-ROM do napêdu spowoduje automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego. Program instalacyjny pomaga âatwo zainstalowaæ nastêpujàce sterowniki drukarki i oprogramowanie. Po wâàczeniu funkcji plug and play, kliknij przycisk [Anuluj] woknie dialogowym [Znaleziono nowy sprzêt], [Kreator instalacji sterownika urzàdzenia] lub [Kreator dodawania nowego sprzêtu], a nastêpnie wâóå pâytê CD-ROM. Okno dialogowe [Znaleziono nowy sprzêt], [Kreator instalacji sterownika urzàdzenia] lub [Kreator dodawania nowego sprzêtu], pojawia siê w zaleånoãci od wersji systemu Windows 98SE / Me / 2000 / XP lub Windows Server Automatyczne uruchamianie moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim wypadku naleåy uruchomiæ program "Setup.exe" znajdujàcy siê w katalogu gâównym pâyty CD-ROM. Aby wyâàczyæ automatyczne uruchamianie, naleåy nacisnàæ lewy klawisz {SHIFT} wkâadajàc pâytê CD-ROM do napêdu i przytrzymaæ klawisz do chwili zakoñczenia odczytywania pâyty przez komputer. Ograniczenia W systemie Windows 2000/XP lub Windows Server 2003, instalacja oprogramowania przy uåyciu automatycznego uruchamiania wymaga uprawnieñ administratora. Instalujàc oprogramowanie przy uåyciu automatycznego uruchamiania, naleåy zalogowaæ siê na konto z uprawnieniami administratora. 7

14 Instalacja oprogramowania Instalacja sterownika drukarki 2 Przed uåyciem funkcji drukowania, konieczne jest zainstalowanie sterownika drukarki z doâàczonej pâyty CD-ROM. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå pâytê CD-ROM do napêdu. Program instalacyjny sterownika zostanie uruchomiony. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij opcjê [DDST Printer Drivers]. Program instalacyjny DDST Printer Drivers zostanie uruchomiony. E W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst umowy licencyjnej. Po zapoznaniu siê z jej treãcià, kliknij przycisk [Akceptujê warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >]. F Postêpuj zgodnie z wyãwietlanymi instrukcjami, aby zainstalowaæ DDST Printer Drivers. Jeãli jest to konieczne, zrestartuj komputer po zainstalowaniu DDST Printer Drivers. Jeãli sterownik drukarki zostaâ zainstalowany, funkcja plug and play zostaje wâàczona, a ikona drukarki podâàczonej do portu USB zostaje dodana do okna [Drukarki] lub [Drukarki i faksy]. Uåywajàc funkcji drukowania z interfejsem Ethernet w systemie Windows 98SE / Me, patrz Podrêcznik sieciowy. Uzywajàc funkcji drukowania z interfejsem Ethernet w systemie Windows 2000 / XP / Server 2003, patrz Podrêcznik sieciowy. 8

15 Instalacja sterownika TWAIN Instalacja sterownika TWAIN Przed uåyciem funkcji skanera, konieczne jest zainstalowanie sterownika TWAIN z doâàczonej pâyty CD-ROM. A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå pâytê CD-ROM do napêdu. Program instalacyjny sterownika zostanie uruchomiony. C Wybierz jêzyk interfejsu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski. D Kliknij opcjê [DDST TWAIN Driver]. Program instalacyjny DDST TWAIN Driver zostanie uruchomiony. E Kliknij przycisk [Zamknij]. 2 9

16 Instalacja oprogramowania Oprogramowanie dostarczane na pâycie CD-ROM Do opcji drukarki tego urzàdzenia doâàczonych jest kilka pâyt CD-ROM. 2 Sterownik DDST Na pâycie CD-ROM doâàczonej do urzàdzenia znajdujà siê sterowniki DDST. Umoåliwiajà one komunikacjê miêdzy komputerem a urzàdzeniem za pomocà jêzyka drukarki. Wymagania systemowe System operacyjny Microsoft Windows 98SE Microsoft Windows Me Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Miejsce na dysku twardym 80 MB lub wiêcej 10

17 Oprogramowanie dostarczane na pâycie CD-ROM DDST TWAIN Driver Sterownik ten jest potrzebny do skanowania oryginaâu za pomocà urzàdzenia. Musi zostaæ zainstalowany, aby moåna byâo uåywaæ urzàdzenia jako skanera sieciowego TWAIN. Wymagania systemowe Sprzêt Kompatybilny z PC/AT Procesor Zalecany Pentium 300 MHz lub szybszy System operacyjny Microsoft Windows 98 (SE lub nowszy) Microsoft Windows Millennium Edition Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Pamiêæ Zalecane 128 MB lub wiêcej Miejsce na dysku twardym 200 MB lub wiêcej Poâàczenie Ethernet/USB 2 11

18 Instalacja oprogramowania 2 12

19 3. Uåywanie funkcji drukarki Funkcje drukarki - menu Menu Funkcje drukarki zawiera piêæ pozycji: Zajrzeæ do instrukcji... Dodatkowe informacje na temat funkcji kopiarki i ustawieñ systemowych moåna znaleäæ w podrêcznikach Poradnik kopiowania oraz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Äródâo papieru Lista/Str. testowe Konserwacja System Interfejs hosta Moåna wybraæ nastêpujàce funkcje. Menu Domyãlnie Äródâo papieru Patrz str. 15 Äródâo papieru. Lista/Str. testowe Patrz str. 16 Lista/Str. testowe. Konserwacja Patrz str. 17 Konserwacja. System Patrz str. 20 System. Rozmiar pap.na tacy rêczn. Auto.wybór papieru Dupleks *1 Test operacyjny Ochrona menu Automatyczna kontynuacja Wygâadzanie krawêdzi Oszczêdzanie tonera Interfejs hosta Patrz str. 21 Interfejs hosta. Limit czasu wej/wyj: *1 Pojawia siê w modelu standardowym z dupleksem. Sprawdä typ posiadanego urzàdzenia. 13

20 Uåywanie funkcji drukarki Funkcje drukarki - dostosowywanie 3 W przypadku uåywania urzàdzenia jako drukarki funkcjonowanie urzàdzenia moåna dostosowaæ w zakresie podstawowym w oknie dialogowym Funkcje drukarki. Chociaå fabryczne ustawienia domyãlne sà odpowiednie dla wiêkszoãci zadañ drukowania, okno dialogowe Funkcje drukarki zapewnia dostêp do wielu ustawieñ sterujàcych podstawowymi funkcjami drukarki. Ustawienia wprowadzone w oknie Funkcje drukarki sà zachowywane nawet po wyâàczeniu urzàdzenia. Szczegóâowe informacje na temat funkcji kopiarki i ustawieñ systemowych moåna znaleäæ w Poradniku kopiowania oraz Podrêczniku ustawieñ ogólnych. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Przy uåyciu przycisku {U} lub {T} wybierz odpowiednià pozycjê, naciãnij przycisk {OK}, a nastêpnie zmieñ jej ustawienia. {OK}: Naciãnij, aby wprowadziæ nowe ustawienia i powróciæ do poprzedniego menu. {Escape}: Naciãnij, aby powróciæ do poprzedniego menu bez zmiany ustawieñ. D Po zmianie ustawieñ opcji Funkcje drukarki naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wprowadzone zmiany funkcji bêdà obowiàzywaæ nawet po wyâàczeniu urzàdzenia. 14

21 Funkcje drukarki - parametry Funkcje drukarki - parametry Äródâo papieru Rozmiar pap.na tacy rêczn. Rozmiar papieru umieszczonego na tacy rêcznej. Zajrzeæ do instrukcji... Dalsze informacje o rozmiarach papieru, jakie moåna ustawiæ dla tacy rêcznej, moåna znaleäæ w podrêczniku Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 3 Domyãlnie: System metryczny: A4 System calowy: 11 8/ Auto.wybór papieru Pozwala wâàczyæ funkcjê Auto.wybór papieru. Urzàdzenie automatycznie wykrywa rozmiar papieru na podstawie danych drukowania i wybiera kasetê podawania papieru. Domyãlnie: Wâàczone Dupleks Pozwala wâàczyæ funkcjê drukowania z dupleksem. Urzàdzenie wykrywa drukowanie z dupleksem na podstawie danych drukowania i wybiera kasetê podawania papieru. Domyãlnie: Wâàczone 15

22 Uåywanie funkcji drukarki Lista/Str. testowe Test operacyjny Pozwala wydrukowaæ stronê testu operacyjnego. Drukowanie strony testu operacyjnego 3 A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Zostanie wyãwietlone gâówne menu Narzêdzia uåytkownika. B Wybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Wyãwietlone zostanie menu Funkcje drukarki. C Wybierz opcjê [Lista/Str. testowe] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz opcjê [Test operacyjny] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Strona testu operacyjnego jest drukowana. E Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 16

23 Funkcje drukarki - parametry Konserwacja Ochrona menu Procedura ta pozwala na zabezpieczenie ustawieñ menu przed przypadkowymi zmianami. Zmiana ustawieñ menu przy zastosowaniu normalnej procedury nie jest moåliwa, dopóki nie zostanà wykonane niezbêdne operacje. Poziom 1 Moåna zabezpieczyæ opcje Konserwacja, System i Interfejs hosta. Poziom 2 Moåna zabezpieczyæ opcje Äródâo papieru, Konserwacja, System i Interfejs hosta. Wyâàczone 3 Domyãlnie: Wyâàczone Konfigurowanie funkcji Ochrona menu A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Zostanie wyãwietlone gâówne menu Narzêdzia uåytkownika. B Wybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Wyãwietlone zostanie menu Funkcje drukarki. C Wybierz opcjê [Konserwacja] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 17

24 Uåywanie funkcji drukarki D Naciãnij [Ochrona menu]. 3 E Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä kod dostêpu, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Wybierz poziom ochrony menu, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. G Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Anulowanie funkcji Ochrona menu A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 18

25 Funkcje drukarki - parametry C Wybierz opcjê [Konserwacja] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Zostanie wyãwietlony ekran wprowadzania kodów dostêpu. D Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä kod dostêpu, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 3 E Naciãnij [Ochrona menu]. F Wybierz opcjê [Wyâàczone] i naciãnij przycisk {OK}. G Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Czasowe anulowanie funkcji Ochrona menu Po wybraniu zabezpieczonych elementów w menu Funkcje drukarki, wyãwietlony zostanie ekran wprowadzania kodów dostêpu. W takim wypadku wprowadä poprawne kody dostêpu za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Ochrona menu zostanie czasowo anulowana. Po wprowadzeniu prawidâowych kodów dostêpu Ochrona menu pozostanie wyâàczona i zostanie wyãwietlone menu Funkcje drukarki. 19

26 Uåywanie funkcji drukarki System 3 Automatyczna kontynuacja Pozwala wâàczyæ funkcjê Automatyczna kontynuacja. Gdy funkcja ta jest wâàczona, drukowanie jest kontynuowane nawet po wystàpieniu bâêdu wsystemie. Wyâàczone 0 minut 1 minuta 5 minut 10 minut 15 minut Domyãlnie: Wyâàczone Wygâadzanie krawêdzi Wâàcza funkcjê Wygâadzanie krawêdzi. Wâàczone Wyâàczone Domyãlnie: Wâàczone Jeãli dla funkcji Oszczêdzanie tonera wybrano ustawienie Wâàczone, funkcja Wygâadzanie krawêdzi jest ignorowana, nawet jeãli jest ustawiona na Wâàczone. Oszczêdzanie tonera Wâàcza funkcjê Oszczêdzanie tonera. Wâàczone Wyâàczone Domyãlnie: Wyâàczone 20

27 Funkcje drukarki - parametry Interfejs hosta Limit czasu wej/wyj: Moåna okreãliæ liczbê sekund, jakie muszà upâynàæ zanim urzàdzenie zakoñczy zadanie drukowania. Jeãli w czasie realizacji zadania drukowania czêsto przychodzà dane z innego portu, dâugoãæ tego przedziaâu czasowego naleåy zwiêkszyæ. 10 sekund 15 sekund 20 sekund 25 sekund 60 sekund 3 Domyãlnie: 15 sekund 21

28 Uåywanie funkcji drukarki Umieszczanie papieru na tacy rêcznej W tym rozdziale opisano sposób umieszczania papieru na tacy rêcznej. Taca rêczna umoåliwia drukowanie na foliach, etykietach, grubym papierze i na kopertach, których nie moåna umieãciæ w kasetach na papier. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ papieru w kasetach na papier moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. 3 W przypadku âadowania papieru z nagâówkiem naleåy zwróciæ uwagê na orientacjê papieru. Patrz Poradnik kopiowania. Na tacy rêcznej moåna umieãciæ papier o nastêpujàcych rozmiarach: Pionowy: 90,0-297,0 mm (3,54 cala - 11,69 cala) Poziomy: 148,0-600,0 mm (5,83 cala - 23,62 cala) Papier naleåy umieszczaæ na tacy rêcznej stronà do zadrukowania skierowanà do doâu. Gdy na tacy rêcznej umieszczana jest folia lub gruby papier, naleåy wybraæ odpowiednie ustawienia na panelu operacyjnym lub w oknie sterownika drukarki. Liczba kartek, które moåna umieãciæ na tacy rêcznej, zaleåy od typu papieru. Ograniczenia Podczas drukowania z uåyciem tacy rêcznej wyâàczone sà nastêpujàce funkcje: Drukowanie z dupleksem Automatyczny wybór kaset Automatyczne przeâàczanie kaset Waåne Podczas drukowania przy uåyciu funkcji drukarki oryginaây zawsze obracane sà o 180 stopni (orientacja obrazów do wydruku jest przeciwna do orientacji wykorzystywanej przez funkcjê kopiowania). W przypadku drukowania na papierach o ãciãle okreãlonych wymaganiach dotyczàcych orientacji, takich jak koperty i papier z nagâówkami, papier umieszczany na tacy naleåy obróciæ o180 stopni. Podczas drukowania danych z komputera naleåy okreãliæ rozmiar papieru przy uåyciu sterownika drukarki. Rozmiar papieru okreãlony przy uåyciu sterownika drukarki ma priorytet w stosunku do rozmiaru okreãlonego przy uåyciu panela operacyjnego. 22

29 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej A Otwórz tacê rêcznà. AAW019S1 3 B Dopasuj poâoåenie prowadnic papieru do rozmiaru papieru. Waåne Jeãli prowadnice nie przylegajà do papieru, moåe nastàpiæ skrzywienie wydruku lub nieprawidâowe podanie papieru. C Delikatnie wâóå papier awersem do doâu do tacy rêcznej. AAW020S1 1. Przedâuåenie 2. Prowadnice papieru 23

30 Uåywanie funkcji drukarki 3 Papier nie moåe wystawaæ poza ogranicznik, poniewaå mogâoby to spowodowaæ skrzywienie wydruku lub zaciêcie papieru. Przedâuåenie tacy rêcznej naleåy stosowaæ dla papierów o rozmiarach wiêkszych niå A4 L, 8 1 / 2 " 11" L. Przed umieszczeniem papieru na tacy naleåy szybko przekartkowaæ stos, co pozwoli uniknàæ podawania kilku arkuszy jednoczeãnie. Wkâadajàc folie, naleåy upewniæ siê, åe sà one obrócone wâaãciwà stronà do góry. W przypadku drukowania na foliach lub grubym papierze naleåy okreãliæ typ papieru (ponad 105 g/m 2 ). Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ na str. 28 Ustawianie grubego papieru lub folii. Wprzypadku drukowania na kopertach, naleåy okreãliæ typ papieru. Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ na str. 29 Ustawianie kopert. Informacje na temat ustawiania rozmiaru papieru moåna znaleäæ na str. 24 Ustawianie rozmiaru papieru Ustawianie rozmiaru papieru Rozmiar papieru moåna okreãliæ przy uåyciu sterownika drukarki. W takim przypadku moåna pominàæ poniåszà procedurê. Rozmiar papieru okreãlony przy uåyciu sterownika drukarki ma priorytet w stosunku do rozmiaru okreãlonego przy uåyciu panela operacyjnego. Jeãli sterownik drukarki nie jest uåywany, ustawienia moåna skonfigurowaæ przy uåyciu panela operacyjnego. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. Informacje na temat okreãlania rozmiarów niestandardowych moåna znaleäæ na str. 26 Ustawianie papieru o rozmiarze niestandardowym. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 24

31 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej C Wybierz opcjê [Äródâo papieru] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz opcjê [Rozmiar pap.na tacy rêczn.] i naciãnij przycisk {OK}. 3 E Wybierz rozmiar papieru za pomocà przycisku {U} lub {T} a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Przed rozpoczêciem drukowania na grubym papierze lub foliach naleåy wybraæ typ papieru. Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ na str. 28 Ustawianie grubego papieru lub folii. F Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 25

32 Uåywanie funkcji drukarki Ustawianie papieru o rozmiarze niestandardowym 3 Rozmiary niestandardowe moåna równieå okreãliæ przy uåyciu sterownika drukarki. W takim przypadku moåna pominàæ poniåszà procedurê. Ustawienia niestandardowych rozmiarów zdefiniowane przy uåyciu sterownika drukarki majà wyåszy priorytet niå ustawienia okreãlone przy uåyciu panela operacyjnego. Jeãli sterownik drukarki nie jest uåywany, ustawienia moåna skonfigurowaæ przy uåyciu panela operacyjnego. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz opcjê [Äródâo papieru] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz opcjê [Rozmiar pap.na tacy rêczn.] i naciãnij przycisk {OK}. 26

33 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej E Wybierz opcjê [Rozmiar niestandardowy] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä poziomy rozmiar papieru i naciãnij przycisk {OK}. 3 G Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä pionowy rozmiar papieru i naciãnij przycisk {OK}. H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 27

34 Uåywanie funkcji drukarki Ustawianie grubego papieru lub folii 3 Ustawienia papieru moåna równieå okreãlaæ przy uåyciu sterownika drukarki. W takim przypadku moåna pominàæ poniåszà procedurê. Ustawienia rozmiaru papieru zdefiniowane przy uåyciu sterownika drukarki majà wyåszy priorytet niå ustawienia okreãlone przy uåyciu panela operacyjnego. Jeãli sterownik drukarki nie jest uåywany, ustawienia moåna skonfigurowaæ przy uåyciu panela operacyjnego. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy sterownika drukarki. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz opcjê [Ustawienia systemu] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz opcjê [Ustawienia kaset na papier] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz opcjê [Typ pap.:t. rêczna] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 28

35 Umieszczanie papieru na tacy rêcznej E Wybierz opcjê [Folia (przezroczysta)] lub [Gruby papier] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. F Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wybrane ustawienia bêdà obowiàzywaây aå do kolejnej zmiany. Po zakoñczeniu drukowania na foliach lub grubym papierze naleåy przywróciæ poprzednie ustawienia, tak aby mogli z nich korzystaæ inni uåytkownicy. 3 Ustawianie kopert A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Wybierz opcjê [Ustawienia systemu] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. C Wybierz opcjê [Ustawienia kaset na papier] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. D Wybierz opcjê [Typ pap.:t. rêczna] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 29

36 Uåywanie funkcji drukarki E Wybierz opcjê [Gruby papier] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 3 F Naciãnij dwukrotnie przycisk {Escape}, aby powróciæ do gâównego menu Narzêdzi uåytkownika. G Wybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. H Wybierz opcjê [Äródâo papieru] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. I Wybierz opcjê [Rozmiar pap.na tacy rêczn.] i naciãnij przycisk {OK}. J Wybierz rozmiar koperty papierowej spoãród [C6 EnvL], [C5 EnvL] lub [DL EnvL], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. K Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 30

37 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Windows 98SE / Me - Ustawianie wâaãciwoãci drukarki Zmiana ustawieñ domyãlnych A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Pojawi siê okno [Drukarki]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. 3 W przypadku niektórych aplikacji zamiast ustawieñ sterownika drukarki sà uåywane wâasne ustawienia aplikacji. Wprowadzanie ustawieñ z aplikacji Aby wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy w tej aplikacji otworzyæ okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. W poniåszym przykâadzie opisano sposób wprowadzania ustawieñ dla aplikacji WordPad dostarczanej wraz z systemem Windows 98SE / Me. Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci drukarki mogà róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Wiêcej informacji moåna znaleäæ w instrukcji obsâugi dostarczanej wraz z danà aplikacjà. Ustawienia wprowadzone za pomocà poniåszej procedury obowiàzujà tylko w bieåàcej aplikacji. A W menu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie]. B Z listy [Nazwa] wybierz urzàdzenie, które ma byæ uåywane, a nastêpnie kliknij przycisk [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. 31

38 Uåywanie funkcji drukarki C Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. D Kliknij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie. Windows 2000/XP i Windows Server ustawianie wâaãciwoãci drukarki 3 Zmiana ustawieñ domyãlnych - Wâaãciwoãci drukarki Ograniczenia Zmiana ustawieñ urzàdzenia wymaga uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Czâonkowie grup administratorzy i uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie przyznane uprawnienia do zarzàdzania drukarkami. W celu skonfigurowania dodatkowych funkcji naleåy zalogowaæ siê przy uåyciu konta majàcego uprawnienia do zarzàdzania drukarkami. A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Pojawi siê okno [Drukarki]. W systemach Windows XP Professional i Windows Server 2003 z menu [Start] naleåy wybraæ polecenie [Drukarki i faksy]. W systemie Windows XP Home Edition naleåy otworzyæ okno [Drukarki i faksy], klikajàc przycisk [Start] na pasku zadañ i wybierajàc polecenie [Panel sterowania], a nastêpnie klikajàc kolejno polecenia [Drukarki i inny sprzêt] oraz [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Ustawienia opcji Przypisanie formularza do kasety na karcie [Ustawienia urzàdzenia] w sterowniku drukarki PostScript 3 zazwyczaj nie wymagajà modyfikacji. Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. 32

39 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Zmiana ustawieñ domyãlnych - Wâaãciwoãci preferencji drukowania Ograniczenia Zmiana ustawieñ urzàdzenia wymaga uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Administratorzy i uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie przyznane prawa do zarzàdzania drukarkami. W celu skonfigurowania dodatkowych funkcji naleåy zalogowaæ siê przy uåyciu konta majàcego uprawnienia do zarzàdzania drukarkami. A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki]. Pojawi siê okno [Drukarki]. 3 W systemach Windows XP Professional i Windows Server 2003 z menu [Start] naleåy wybraæ polecenie [Drukarki i faksy]. W systemie Windows XP Home Edition naleåy otworzyæ okno [Drukarki i faksy], klikajàc przycisk [Start] na pasku zadañ i wybierajàc polecenie [Panel operacyjnym], a nastêpnie klikajàc kolejno polecenia [Drukarki i inny sprzêt] oraz [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, którego ustawienia domyãlne chcesz zmieniæ. C W menu [Plik] kliknij polecenie [Preferencje drukowania...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Preferencje drukowania]. D Wprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK]. Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla wszystkich aplikacji. 33

40 Uåywanie funkcji drukarki Wprowadzanie ustawieñ z aplikacji Aby wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy w tej aplikacji otworzyæ okno dialogowe [Drukowanie]. W poniåszym przykâadzie opisano sposób wprowadzania ustawieñ dla aplikacji WordPad dostarczanej wraz z systemami Windows 2000/XP i Windows Server Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego [Drukowanie] mogà róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ w instrukcji obsâugi dostarczanej wraz z danà aplikacjà. Ustawienia wprowadzone za pomocà poniåszej procedury obowiàzujà tylko w bieåàcej aplikacji. A W menu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj...]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie]. B Z listy [Wybierz drukarkê] wybierz odpowiednie urzàdzenie, a nastêpnie kliknij kartê zawierajàcà ustawienia drukowania, które majà zostaæ zmienione. W systemach Windows XP i Windows Server 2003 naleåy kliknàæ przycisk [Preferencje], aby otworzyæ okno dialogowe Preferencje drukowania. C Wprowadä wymagane ustawienia. D Kliknij przycisk [Drukuj], aby rozpoczàæ drukowanie. W przypadku systemów Windows XP i Windows Server 2003 w celu rozpoczêcia drukowania naleåy kliknàæ kolejno przyciski [OK] i [Drukuj]. 34

41 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Anulowanie zadania wydruku A Na pasku zadañ systemu Windows dwukrotnie kliknij ikonê drukarki. Zostanie wyãwietlone okno przedstawiajàce wszystkie zadania drukowania aktualnie oczekujàce w kolejce na wydrukowanie. Sprawdä aktualny status zadania, które ma zostaæ anulowane. B Wybierz nazwê zadania, które ma zostaæ anulowane. C W menu [Dokument] kliknij polecenie [Anuluj drukowanie]. W systemach Windows 2000 / XP i Windows Server 2003 z menu [Dokument] naleåy wybraæ polecenie [Anuluj]. W systemach Windows 98SE / Me / 2000 / XP lub Windows Server 2003 moåna równieå otworzyæ okno kolejki zadañ drukowania przez dwukrotne klikniêcie ikony urzàdzenia, w oknie [Drukarki] (w systemach Windows XP i Windows Server 2003 nosi ono nazwê [Drukarki i faksy]). D Naciãnij przycisk {Drukarka}. E Naciãnij [ResetZad]. 3 F Naciãnij [Bieåàce]. [Bieåàce]: Anulowanie aktualnie przetwarzanego zadania wydruku. [Wznów]: Wznowienie wydruku zadañ. Wyãwietlony zostaje komunikat z åàdaniem potwierdzenia. 35

42 Uåywanie funkcji drukarki G Naciãnij przycisk [Tak], aby anulowaæ zadanie wydruku. 3 Naciãnij przycisk [Nie], aby powróciæ do poprzedniego wyãwietlacza. Waåne Jeãli urzàdzenie drukuje zadania z wielu komputerów, naleåy zachowaæ ostroånoãæ, aby przypadkowo nie anulowaæ zadania innego uåytkownika. Nie moåna zatrzymaæ drukowania danych, które juå zostaây przetworzone. Z tego powodu drukowanie moåna kontynuowaæ przez pierwszych kilka stron po naciãniêciu przycisku [ResetZad]. Zatrzymanie zadania drukowania zawierajàcego duåà iloãæ danych moåe wymagaæ duåo czasu. 36

43 Skaner TWAIN 4. Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Urzàdzenia moåna uåyæ jako skanera TWAIN, obsâugujàc je z komputera klienckiego w sieci. Oryginaây mogà byæ skanowane w taki sam sposób jak w przypadku skanerów podâàczanych do portu USB. Ponadto, urzàdzenie moåe byæ uåyte jako skaner zgodny z TWAIN, dziêki bezpoãredniemu podâàczeniu za pomocà portu USB do komputera odâàczonego od sieci ANX005S 1. Urzàdzenie Urzàdzenie naleåy podâàczyæ do sieci Ethernet (TCP/IP) i/lub portu USB. 2. Komputer kliencki Skaner moåna obsâugiwaæ za pomocà aplikacji zgodnej z TWAIN (takiej jak Imaging). 3. Komputer odâàczony od sieci To komputer osobisty podâàczony do urzàdzenia za pomocà portu USB. Skaner moåna obsâugiwaæ za pomocà aplikacji zgodnej z TWAIN (takiej jak Imaging). Proces skanowania A Uåyj aplikacji zgodnej z TWAIN zainstalowanej na 2. Komputerze klienckim lub 3. Komputerze odâàczonym od sieci, aby wysâaæ polecenie skanowania poprzez sterownik TWAIN. B Oryginaây sà skanowane przez 1. Urzàdzenie. C Zeskanowane dane mogà byæ edytowane i zapisane za pomocà aplikacji zgodnej z TWAIN na 2. Komputerze klienckim lub 3. Komputerze odâàczonym od sieci. 37

44 Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Przygotowanie do uåycia skanera sieciowego TWAIN Nastêpujàcy schemat przedstawia czynnoãci przygotowawcze do uåywania urzàdzenia jako skanera TWAIN. Zainstaluj sterownik TWAIN na komputerze klienckim. *1 Patrz str. 9 Instalacja sterownika TWAIN. 4 Poâàcz skaner i komputer kliencki za pomocà kabla. Poâàczenie USB: Patrz str. 5 Podâàczanie urzàdzenia do komputera hosta za pomocà kabla USB. Poâàczenie Ethernet: Patrz Podrêcznik sieciowy. *1 Do uåywania urzàdzenia jako skanera TWAIN, konieczna jest aplikacja zgodna z TWAIN zainstalowana na uåywanym komputerze. Ekran skanera TWAIN Gdy urzàdzenie jest uåywane jako skaner TWAIN, nie ma potrzeby naciskania przycisku {Skaner} na panelu operacyjnym. Po uaktywnieniu sterownika TWAIN na komputerze klienckim na wyãwietlaczu automatycznie pojawia siê poniåszy ekran. 38

45 Ustawianie oryginaâów Ustawianie oryginaâów W rozdziale tym opisano sposób umieszczania oryginaâów na szybie ekspozycyjnej i w podajniku ADF oraz ustawiania obszaru skanowania oryginaâu i orientacji zgodnie ze sposobem umieszczenia. Aby zapewniæ wâaãciwà orientacjê góra/dóâ oryginaâu podczas wyãwietlania zeskanowanego pliku na ekranie komputera uåytkownika, uâoåenie oryginaâu i ustawienia na panelu operacyjnym i w sterowniku muszà do siebie pasowaæ. Umieszczanie oryginaâów Dostêpne sà dwie orientacje uâoåenia oryginaâu. Patrz tabela poniåej. Normalnie oryginaâ jest lub, ale w poniåszej tabeli uåyto kwadratowego oryginaâu, aby uâatwiæ zrozumienie orientacji oryginaâu. Jeãli rzeczywisty ksztaât oryginaâu jest inny, poâàczenie orientacji oryginaâu i orientacji okreãlonej na panelu operacyjnym lub w sterowniku drukarki nie ulega zmianie. 4 Okreãlanie orientacji oryginaâu i ustawianie oryginaâów Oryginaâ, który zostanie zeskanowany Szyba ekspozycyjna Podajnik ADF Wybierz sposób uâoåenia. Umieãæ oryginaâ. (Dostêpne sà dwie orientacje oryginaâu). Umieãæ oryginaâ tak, aby jego górna krawêdä dotykaâa górnej czêãci szyby ekspozycyjnej po jej lewej stronie. Umieãæ oryginaâ tak, aby jego górna krawêdä dotykaâa tylnej czêãci szyby ekspozycyjnej. Umieãæ najpierw górnà krawêdä oryginaâu. Umieãæ oryginaâ tak, aby jego górna krawêdä dotykaâa tylnej czêãci podajnika ADF. Oryginaâ wyãwietlany na komputerze 39

46 Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Umieszczanie na szybie ekspozycyjnej Oryginaây nie mieszczàce siê do podajnika ADF, takie jak kartki z doklejonymi czêãciami, ksiàåki itp., w celu zeskanowania mogà byæ umieszczone bezpoãrednio na szybie ekspozycyjnej. Szczegóâowe informacje na temat oryginaâów, które mogà byæ umieszczone na szybie ekspozycyjnej moåna znaleäæ w Poradniku kopiowania. A Podnieã pokrywê szyby ekspozycyjnej lub podajnik ADF. 4 Pokrywê szyby ekspozycyjnej lub podajnik ADF naleåy podnieãæ o co najmniej 30 stopni. Otwarcie/zamkniêcie uruchamia proces automatycznego wykrywania wielkoãci oryginaâu. B Umieãæ oryginaâ na szybie ekspozycyjnej stronà skanowanà do doâu. Wyrównaj oryginaâ do znacznika w tylnym lewym rogu. Dostêpne sà dwie orientacje oryginaâu. Umieszczanie oryginaâu tak, aby jego górna krawêdä dotykaâa tylnej czêãci szyby ekspozycyjnej. AAH004S 1. Znacznik pozycjonowania 40

47 Ustawianie oryginaâów Umieszczanie oryginaâu tak, aby jego górna krawêdä dotykaâa górnej czêãci szyby ekspozycyjnej po jej lewej stronie. Jeãli urzàdzenie pracuje jako skaner sieciowy TWAIN, ta orientacja jest standardowym ustawieniem sterownika TWAIN. Naleåy jà zwykle stosowaæ podczas umieszczenia oryginaâów. 4 AAH005S 1. Znacznik pozycjonowania C Opuãæ pokrywê szyby ekspozycyjnej lub podajnik ADF. D Wybierz orientacjê oryginaâu zgodnie z orientacjà umieszczonego oryginaâu. Zajrzeæ do instrukcji... str. 39 Okreãlanie orientacji oryginaâu i ustawianie oryginaâów Umieszczanie w Automatycznym podajniku dokumentów (ADF) Podajnik ADF pozwala umieãciæ wiele oryginaâów jednoczeãnie. Oryginaây umieszczone w podajniku ADF mogà byæ skanowane z jednej lub dwóch stron. Funkcja dupleksu jest dostêpna tylko, gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik ADF zdolny do skanowania kartki z dwóch stron (ARDF). Oryginaây, które mogà i nie mogà byæ umieszczane w podajniku ADF Szczegóâowe informacje na temat oryginaâów, które mogà i nie mogà byæ umieszczane w podajniku ADF moåna znaleäæ w Poradniku kopiowania. Próba umieszczenia nieodpowiednich oryginaâów w podajniku ADF moåe spowodowaæ ich nieprawidâowe podanie lub uszkodzenie. Takie oryginaây naleåy umieãciæ bezpoãrednio na szybie ekspozycyjnej. Waåne Szczegóâowe informacje na temat rozmiarów oryginaâów, które mogà byæ automatycznie wykryte, oraz uwagi na temat umieszczania oryginaâów w podajniku ADF moåna znaleäæ w Poradniku kopiowania. 41

48 Korzystanie z funkcji skanera TWAIN A Dopasuj poâoåenie prowadnicy oryginaâu do rozmiaru oryginaâów. B Umieãæ oryginaây stronà skanowanà do góry. Oryginaây, skanowane z dwóch stron, powinny byæ umieszczone pierwszà stronà do góry. Dostêpne sà dwie orientacje. Umieszczanie oryginaâów tak, aby ich górne krawêdzie dotykaây tylnej czêãci podajnika ADF. 4 AAH006S Umieszczanie najpierw górnych krawêdzi oryginaâów Jeãli urzàdzenie pracuje jako skaner sieciowy TWAIN, ta orientacja jest standardowym ustawieniem sterownika TWAIN. Naleåy jà zwykle stosowaæ podczas umieszczenia oryginaâów. AAH007S 42

49 Ustawianie oryginaâów Oryginaây o tej samej szerokoãci i róånej dâugoãci mogà byæ umieszczone jednoczeãnie. Oryginaây naleåy umieãciæ tak jak pokazuje rysunek: AAH022S 1. Orientacja na podajniku ADF 2. Wysokoãæ Oryginaây sà skanowane w kolejnoãci, w jakiej zostaây wâoåone, zaczynajàc od kartki na samej górze. C Wybierz orientacjê oryginaâu zgodnie z orientacjà umieszczonych oryginaâów. 4 Zajrzeæ do instrukcji... str. 39 Okreãlanie orientacji oryginaâu i ustawianie oryginaâów 43

50 Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Skanowanie oryginaâów 4 W tym rozdziale opisano sposób skanowania oryginaâów przy pomocy skanera TWAIN. W tym rozdziale opisano sposób skanowania oryginaâów za pomocà programu Imaging w systemie Windows A Uruchom program Imaging i wybierz sterownik skanera. B W menu [Start], wskaå polecenie [Programy], polecenie [Akcesoria], a nastêpnie kliknij program [Imaging]. C Kliknij opcjê [Wybierz urzàdzenie ] w menu [Plik]. Jeãli skaner zostaâ juå wybrany, nie trzeba wprowadzaæ åadnych ustawieñ skanera. Przejdä do kroku E. D Wybierz z listy nazwê urzàdzenia, z którego chcesz skorzystaæ, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. E Umieãæ oryginaâ w skanerze. Zajrzeæ do instrukcji... str. 39 Umieszczanie oryginaâów F Kliknij opcjê [Pobierz obraz ] w menu [Plik]. Pojawi siê okno dialogowe Sterownik TWAIN. G Wybierz sposób podâàczenia. Uåywajàc TWAIN sieciowego, wpisz adres IP w polu oznaczonym [Wybierz urzàdzenie]. Uåywajàc TWAIN USB, kliknij pole wyboru [USB]. H Kliknij przycisk [OK]. Pojawi siê okno Ustawieñ gâównych. I Kliknij przycisk [Podglàd] lub [Skanowanie], aby podglàdnàæ lub skanowaæ obraz. Kliknij przycisk [Skanowanie], aby wróciæ do programu Imaging, J Zapisz zeskanowany plik w programie Imaging. K W menu [Plik] kliknij polecenie [Zapisz]. L Wpisz nazwê pliku, wybierz folder, w którym bêdzie on zapisany, a nastêpnie kliknij przycisk [Zapisz]. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat funkcji skanera, kliknij przycisk [Pomoc] w oknie dialogowym Ustawieñ gâównych. 44

51 5. Rozwiàzywanie problemów Funkcja drukarki Komunikaty o bâêdach i o stanie na wyãwietlaczu W tym rozdziale opisano najwaåniejsze komunikaty pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. W przypadku wyãwietlenia komunikatu, który nie zostaâ tutaj opisany, naleåy zastosowaæ siê do zaleceñ komunikatu. Zajrzeæ do instrukcji... Przed wyâàczeniem gâównego przeâàcznika zasilania naleåy zapoznaæ siê z informacjami w publikacji Poradnik kopiowania. Komunikaty o stanie Komunikat Offline Czekaj Drukowanie... Gotowa Resetowanie zad... Zmiana ustawieñ... Oczekiwanie... Stan Urzàdzenie nie jest przydzielone. Aby rozpoczàæ drukowanie, naleåy przeâàczyæ urzàdzenie w tryb online, naciskajàc przycisk {Online} na panelu operacyjnym. Poczekaj chwilê. Urzàdzenie drukuje. Poczekaj chwilê. Urzàdzenie jest gotowe do pracy. Uåytkownik nie musi wykonywaæ åadnych dziaâañ. Urzàdzenie resetuje zadanie drukowania. Naleåy odczekaæ, aå na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat Gotowa. Trwa zmiana ustawieñ urzàdzenia. Poczekaj chwilê. Urzàdzenie oczekuje na kolejne dane do wydrukowania. Poczekaj chwilê. 45

52 Rozwiàzywanie problemów Komunikaty ostrzeåeñ Komunikaty/Komunikaty wtórne Przyczyny Rozwiàzanie Zmieñ na nast. Ustaw.:Kaseta # xxx yyy Ustawienia wybranej kasety na papier sà inne niå ustawienia okreãlone dla drukowania. # oznacza numer kasety. xxx oznacza numer kasety. yyy oznacza rozmiar papieru. Wybierz opcjê [ResetZad], aby zmieniæ ustawienia kasety na papier, lub opcjê [Wysuw s.], aby drukowaæ z zastosowaniem istniejàcych ustawieñ. Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ kasety na papier moåna znaleäæ w Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 5 Sortowanie anulowane Funkcja drukowania z sortowaniem zostaâa anulowana. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Jeãli komunikat ten zostanie wyãwietlony ponownie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Sortowanie: Maks. str. Zostaâa przekroczona maksymalna liczba stron przeznaczonych do sortowania. Wyâàcz i ponownie wâàcz gâówny przeâàcznik zasilania. Zmniejsz liczbê drukowanych stron lub zwiêksz pojemnoãæ pamiêci. W celu zamontowania w urzàdzeniu moduâu pamiêci skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Dupleks anulowany Drukowanie dwustronne zostaâo anulowane. Sprawdä, czy uåyty papier jest odpowiedni do drukowania z dupleksem lub zwiêksz pojemnoãæ pamiêci. W celu zamontowania w urzàdzeniu moduâu pamiêci skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Tryb dupleksu jest w pozycji wyâ. dla Kaseta # Wybrana kaseta na papier nie jest skonfigurowana do drukowania dwustronnego. # oznacza numer kasety. Naciãnij przycisk [ResetZad], aby zmieniæ ustawienia kasety na papier lub wykonaj drukowanie jednostronne. Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ kasety moåna znaleäæ w Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 46

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI JAK KORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

AR-M160/M205 Instrukcja Obsługi Online Start

AR-M160/M205 Instrukcja Obsługi Online Start AR-M60/M05 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje drukarki i skanera w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-M60/M05. Aby zasięgnąć

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET ENTERPRISE MFP Skrócona instrukcja obsługi M725dn M725f M725z M725z+ Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

AR-M160 AR-M205 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

AR-M160 AR-M205 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA !install_ar6005.book Page Friday, August, 00 6:5 PM MODEL AR-M60 AR-M05 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA WPROWADZENIE OPROGRAMOWANIE DLA SHARP AR-M60/M05 PRZED INSTALACJĄ

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2010U MX-2310U CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarki i skanera)

INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarki i skanera) INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarki i skanera) CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona WPROWADZENIE...1 SPIS TREŚCI...2 DRUKOWANIE... UDOSTĘPNIANIE DRUKARKI...11 SKANOWANIE...15 PROGRAMY GŁÓWNEGO OPERATORA...26

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk 28.12.2006 wersja 0.01 - wstępna 1. Opis problemów Drukarka 1018 jest bardzo popularną drukarką laserową na rynku polskim. Problemy

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić.

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić. Pobierz folder PDF» Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Wydajna i niezawodna produkcja dokumentów to ważny element pracy w niewielkich, biurowych grupach roboczych. Nashuatec MP1600L i MP2000LN

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach i foliach przezroczystych 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj. 2. Wybierz urządzenie,

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZĄDZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo