Printer/Scanner Unit Type Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi"

Transkrypt

1 Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Zapisywanie plików Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie ze skanera sieciowego TWAIN Konfigurowanie/rejestrowanie ustawieñ skanowania Rozwiàzywanie problemów Poczàtkowe ustawienia skanera Dodatek Przed przystàpieniem do korzystania z tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i zachowaæ go na przyszâoãæ. Bezpieczne i prawidâowe korzystanie z urzàdzenia wymaga wczeãniejszego zapoznania siê z zasadami bezpieczeñstwa.

2 Wprowadzenie Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce dziaâania i uåytkowania urzàdzenia. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i dla wâasnego dobra, przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ niniejszy podrêcznik. Podrêcznik powinien byæ przechowywany w porêcznym miejscu, na wypadek koniecznoãci jego uåycia. W niniejszym podrêczniku zastosowano dwa rodzaje notacji rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z systemu metrycznego. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnoãci za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, specjalne, przypadkowe czy wtórne wynikajàce z uåytkowania lub obsâugi tego urzàdzenia. Nie naleåy kopiowaæ ani drukowaæ materiaâów, których reprodukcja jest prawnie zabroniona. Zwykle niedozwolone jest kopiowanie i drukowanie nastêpujàcych materiaâów: banknotów, znaczków opâaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, weksli bankowych, czeków, paszportów, praw jazdy. Powyåszy wykaz sâuåy jedynie celom orientacyjnym i nie jest wyczerpujàcy. Nie ponosimy odpowiedzialnoãci za jego kompletnoãæ czy dokâadnoãæ. W przypadku jakichkolwiek pytañ odnoãnie legalnoãci kopiowania lub drukowania okreãlonych materiaâów naleåy zasiêgnàæ porady radcy prawnego.

3 Podrêczniki obsâugi urzàdzenia Wymienione poniåej podrêczniki opisujà procedury eksploatacji urzàdzenia. Wiêcej informacji o poszczególnych funkcjach moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Dostarczone podrêczniki dotyczà okreãlonego typu urzàdzenia. Do przeglàdania podrêczników w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. Urzàdzenie jest dostarczane wraz z dwoma dyskami CD-ROM: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM 2 Scanner Driver and Document Management Utility Podrêcznik ustawieñ ogólnych (plik PDF - CD-ROM 1) Podrêcznik ten zawiera podstawowy opis urzàdzenia, a takåe przedstawia ustawienia systemowe (np. ustawienia kasety na papier), funkcje serwera dokumentów oraz sposoby rozwiàzywania problemów. W podrêczniku tym moåna znaleäæ procedury ksiàåki adresowej, w tym rejestrowanie numerów faksów, adresów oraz kodów uåytkownika. Podrêcznik bezpieczeñstwa Podrêcznik ten jest przeznaczony dla administratorów urzàdzenia. Zawiera on opis funkcji zabezpieczeñ, które administratorzy mogà wykorzystaæ do zabezpieczenia danych przed manipulacjami lub uniemoåliwienia korzystania z urzàdzenia bez upowaånienia. Podrêcznik ten zawiera równieå procedury rejestracji administratorów oraz konfigurowania sposobu autoryzacji uåytkowników i administratorów. Podrêcznik sieciowy (plik PDF - CD-ROM 1) Zawiera informacje na temat konfiguracji i obsâugi drukarki w ãrodowisku sieciowym oraz na temat korzystania z oprogramowania. Podrêcznik ten obejmuje wszystkie modele i z tego wzglêdu moåe opisywaæ funkcje niedostêpne w danym modelu. Rysunki, ilustracje, funkcje i obsâugiwane systemy operacyjne mogà siê róåniæ w zaleånoãci od modelu urzàdzenia. Poradnik kopiowania (plik PDF - CD-ROM 1) Opisuje operacje, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w urzàdzeniu funkcjonujàcym jako kopiarka. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> (plik PDF - CD-ROM 1) Opisuje operacje, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w urzàdzeniu funkcjonujàcym jako faks. Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane> (plik PDF - CD-ROM 1) Opisuje zaawansowane funkcje faksu, takie jak ustawienia linii oraz procedury rejestracji identyfikatorów. i

4 Poradnik drukowania (plik PDF - CD-ROM 1) Opisuje ustawienia systemowe, operacje, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w urzàdzeniu funkcjonujàcym jako drukarka. Poradnik skanowania (niniejszy podrêcznik) (plik PDF - CD-ROM 1) Opisuje operacje, funkcje i sposoby rozwiàzywania problemów w urzàdzeniu funkcjonujàcym jako skaner. Podrêczniki oprogramowania DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite to oprogramowanie narzêdziowe zamieszczone na dysku CD-ROM z napisem "Scanner Driver and Document Management Utility". DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji (plik PDF - CD-ROM 2) Szczegóâowo opisuje instalacjê programu DeskTopBinder Lite, i ãrodowisko pracy DeskTopBinder Lite. Podrêcznik ten moåna wyãwietliæ z poziomu okna dialogowego [Konfiguracja] podczas instalowania oprogramowania DeskTopBinder Lite. DeskTopBinder Lite Wprowadzenie (plik PDF - CD-ROM 2) Opisuje funkcje i dziaâanie oprogramowania DeskTopBinder Lite. Podrêcznik ten zostanie dodany do menu [Start] po zainstalowaniu oprogramowania DeskTopBinder Lite. Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link (plik PDF - CD-ROM 2) Opisuje funkcje i dziaâanie oprogramowania Auto Document Link zainstalowanego razem z DeskTopBinder Lite. Podrêcznik ten zostanie dodany do menu [Start] po zainstalowaniu oprogramowania DeskTopBinder Lite. Inne podrêczniki Dodatek PS3 (plik PDF - CD-ROM 1) Dodatek UNIX (dostêpny u autoryzowanego przedstawiciela naszej firmy lub jako plik PDF na naszej stronie WWW). ii

5 SPIS TREÃCI Podrêczniki obsâugi urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Nazwy gâównych elementów opcjonalnych Czynnoãci wstêpne Panel operacyjny...3 Skaner sieciowy Skanowanie do folderu...6 Zapisywanie...7 Sieciowy skaner dostarczajàcy...8 Skaner sieciowy TWAIN...9 Instalowanie oprogramowania...10 Szybka instalacja...10 TWAIN Driver...11 DeskTopBinder...12 Autoryzacja uåytkownika...13 Autoryzacja z wykorzystaniem kodu uåytkownika (przy uåyciu panelu operacyjnego)...13 Logowanie (przy uåyciu panela operacyjnego)...14 Wylogowanie (przy uåyciu panela operacyjnego)...14 Programowanie adresów i folderów Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Przygotowanie do wysyâania pliku pocztà elektronicznà...17 Ekran Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà...19 Procedura wysyâania wiadomoãci Jednoczesne zapisywanie i wysyâanie wiadomoãci Sprawdzanie rezultatów wysyâania wiadomoãci Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Przygotowanie do wysâania przy uåyciu funkcji skanowania do folderu...39 Ekran skanowania do folderu...40 Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu...42 Procedura wysyâania przy uåyciu funkcji skanowania do folderu...42 Jednoczesne zapisywanie i wysyâanie przy uåyciu skanowania do folderu...57 Sprawdzanie rezultatów dziaâania funkcji skanowania do folderu...59 iii

6 4. Zapisywanie plików Zapisywanie plików...61 Procedura zapisywania...62 Wyãwietlanie listy zapisanych plików...67 Przeglàdanie listy...67 Wyszukiwanie plików...69 Wysyâanie zapisanych plików pocztà elektronicznà, przy uåyciu funkcji skanowania do folderu lub dostarczania...70 Sprawdzanie zapisanych plików z poziomu komputera klienckiego...73 Zarzàdzanie zapisanymi plikami...76 Usuwanie plików...76 Zmiana informacji o pliku Dostarczanie zeskanowanych plików Przygotowanie do dostarczania...82 Ekran sieciowego skanera dostarczajàcego...83 Dostarczanie zeskanowanych plików...84 Procedura dostarczania...84 Jednoczesne zapisywanie i dostarczanie...93 Sprawdzanie stanu dostarczania Korzystanie ze skanera sieciowego TWAIN Przygotowanie do uåycia skanera sieciowego TWAIN...97 Skanowanie oryginaâów Konfigurowanie/rejestrowanie ustawieñ skanowania Okreãlanie ustawieñ skanowania Okreãlanie ustawieñ dotyczàcych orientacji oryginaâu i skanowanych stron Funkcje , skanowanie do folderu, serwer dokumentów, sieciowy skaner dostarczajàcy Skaner sieciowy TWAIN Skanowanie oryginaâów w kilku czêãciach Jeãli limit czasu oczekiwania na dodatkowe oryginaây jest okreãlony Jeãli limit czasu oczekiwania na dodatkowe oryginaây nie jest okreãlony Programy Rejestrowanie programu Przywoâywanie programu Zmiana zarejestrowanego programu Usuwanie programu Zmiana nazwy programu iv

7 8. Rozwiàzywanie problemów Jeãli urzàdzenie nie dziaâa w poåàdany sposób Skanowanie nie jest wykonywane w oczekiwany sposób Jeãli nie moåna uzyskaæ dostêpu do zapisanych plików Podczas wysyâania zeskanowanego pliku foldery sieciowe nie mogà byæ przeglàdane Nie moåna uruchomiæ sterownika TWAIN Driver Nie moåna edytowaæ zapisanych plików Nie moåna korzystaæ z funkcji dostarczania sieciowego W czasie wyãwietlania komunikatów nie moåna wykonaæ åadnych operacji Wyãwietlany jest komunikat Gdy na panelu operacyjnym wyãwietlany jest komunikat o bâêdzie Gdy na komputerze klienckim wyãwietlany jest komunikat o bâêdzie Poczàtkowe ustawienia skanera Funkcje skanera Dostosowywanie funkcji skanera Ustawienia Ustawienia skanowania Skanowanie oryginaâu o rozmiarze niestandardowym Ustawienia listy odbiorców Wyãlij ustawienia Narzêdzia administratora Dodatek Zaleånoãæ miêdzy rozdzielczoãcià a rozmiarem pliku Podczas korzystania z poczty elektronicznej, funkcji skanowania do folderu, zapisywania lub sieciowego skanera dostarczajàcego Podczas korzystania ze skanera sieciowego TWAIN Zaleånoãæ miêdzy typem pliku okreãlonym dla skanowania i typem pliku do wysâania pocztà /zapisywania Umieszczanie oryginaâów Skanowanie dokumentów o róånych rozmiarach Oprogramowanie dostarczane na dysku CD-ROM Tabela plików TWAIN Driver DeskTopBinder Specyfikacje funkcji przesyâania/zapisywania/dostarczania Przesyâanie Zapisywanie Funkcja sieciowego skanera dostarczajàcego Dane techniczne INDEKS v

8 vi

9 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku zastosowano nastêpujàce symbole: Waåne Nieprzestrzeganie tych instrukcji moåe spowodowaæ niewâaãciwe podawanie papieru, zniszczenie oryginaâów lub utratê plików. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Przygotowaæ siê Ten symbol wskazuje, åe do obsâugi urzàdzenia potrzebna jest wczeãniejsza wiedza lub przygotowanie. Ten symbol wskazuje ãrodki ostroånoãci lub dziaâania, jakie naleåy podjàæ po wykonaniu niewâaãciwej czynnoãci. Ograniczenia Ten symbol wskazuje ograniczenia iloãciowe, funkcje, których nie moåna uåywaæ âàcznie lub warunki, w jakich nie moåna zastosowaæ okreãlonej funkcji. Zajrzeæ do instrukcji... Ten symbol jest odsyâaczem do materiaâu äródâowego. [ ] Przyciski, które pojawiajà siê na wyãwietlaczu panelu operacyjnego urzàdzenia. [ ] Przyciski pojawiajàce siê na ekranie komputera. { } Przyciski wbudowane w panel operacyjny urzàdzenia. { } Klawisze na klawiaturze komputera. Nazwy gâównych elementów opcjonalnych Gâówne elementy opcjonalne urzàdzenia sà w tym podrêczniku okreãlane nastêpujàco: Printer/Scanner Unit Type 3030 opcja drukarka/skaner File Format Converter Type B * Konwerter formatu pliku Poniåsze oprogramowanie jest okreãlane nastêpujàcà nazwà ogólnà: DeskTopBinder Lite i DeskTopBinder Professional * DeskTopBinder ScanRouter EX Professional * oraz ScanRouter EX Enterprise * ScanRouter oprogramowanie dostarczajàce * Opcjonalne 1

10 2

11 1. Czynnoãci wstêpne Panel operacyjny Na rysunku poniåej przedstawiono szczegóây panelu operacyjnego urzàdzenia ze wszystkimi zainstalowanymi opcjami. 1. Kontrolki Sygnalizujà bâêdy i stan urzàdzenia. Wiêcej informacji na temat panelu operacyjnego moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. d: Kontrolka Dodaj zszywkê (Add Staple) D: Kontrolka Uzupeânij toner (Add Toner) B: Kontrolka Uzupeânij papier (Add Paper) L: Kontrolka Wezwij serwis (Service Call) M: Kontrolka Otwarta pokrywa (Open Cover) x: Kontrolka Zaciêcie (Misfeed) 2. Przycisk {Narzêdzia uåytkownika/ Licznik} Sâuåy do zmiany wartoãci domyãlnych lub parametrów operacyjnych wzaleånoãci od warunków pracy. 3. Wyãwietlacz Wyãwietla status urzàdzenia, komunikaty o bâêdach i menu funkcyjne. 4. Przycisk {Sprawdzanie ustawieñ} Sâuåy do sprawdzania aktualnie wybranych ustawieñ odbiorcy. 5. Przycisk {Program} Sâuåy do zapisywania czêsto uåywanych ustawieñ w postaci programu lub do przywoâywania zapisanego programu. 6. Przycisk {Kasowanie ustawieñ} Naciãniêcie tego przycisku usuwa aktualne ustawienia. 7. Przycisk {Oszczêdzanie energii} Naciãniêcie tego przycisku powoduje rozpoczêcie rozgrzewania. Naciãniêcie przycisku podczas trwania nagrzewania anuluje polecenie nagrzewania. Przycisk jest nieaktywny podczas skanowania lub ustawiania parametrów domyãlnych skanera. 8. Przycisk {Przerwanie} Naciãniêcie tego przycisku powoduje przerwanie trybu skanowania i wâàczenie trybu kopiowania. 3

12 Czynnoãci wstêpne 1 9. Gâówna kontrolka zasilania i kontrolka zasilania Gâówna kontrolka zasilania zapala siê po ustawieniu gâównego przeâàcznika zasilania w poâoåeniu wâàczonym. Kontrolka zasilania zapala siê po wâàczeniu urzàdzenia. Waåne Nie naleåy wyâàczaæ gâównego przeâàcznika zasilania, jeãli kontrolka zasilania ãwieci ãwiatâem ciàgâym lub przerywanym. Mogâoby to spowodowaæ uszkodzenie dysku twardego. 10. Przeâàcznik operacyjny Naciãnij ten przeâàcznik aby wâàczyæ urzàdzenie. Zapali siê kontrolka zasilania. Aby wyâàczyæ urzàdzenie, ponownie naciãnij przeâàcznik. Wiêcej informacji na temat panelu operacyjnego moåna znaleäæ w Podrêczniku ustawieñ ogólnych. Przycisk jest nieaktywny podczas skanowania lub ustawiania parametrów domyãlnych skanera. 11. Wskaäniki stanu funkcji Jeãli wskaänik ãwieci na zielono, odpowiadajàca mu funkcja jest wykonywana. Jeãli wskaänik ãwieci na czerwono, to wykonywanie odpowiadajàcej mu funkcji zostaâo przerwane. Naciãnij odpowiedni przycisk, a nastêpnie wykonaj instrukcje wyãwietlane na ekranie. 12. Przyciski funkcji Naciãniêcie przycisku {Kopiarka}, {Serwer dokumentów}, {Faks}, {Drukarka} lub {Skaner} powoduje uaktywnienie odpowiednich funkcji. W zaleånoãci od wybranego trybu odpowiednio zmienia siê zawartoãæ wyãwietlacza. Zapala siê kontrolka wybranej funkcji. 13. Przyciski numeryczne Sâuåà do wprowadzania wartoãci liczbowych. 14. Przycisk {#} (przycisk Enter) Sâuåy do potwierdzania wprowadzonej wartoãci liczbowej. 15. Przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} Zeruj: Anuluje wprowadzonà wartoãæ liczbowà. Zatrzymaj: Zatrzymuje skanowanie. 16. Przycisk {Start} Sâuåy do rozpoczynania skanowania, zapisywania lub wysyâania pliku. 4

13 Skaner sieciowy Skaner sieciowy Dziêki zainstalowaniu opcji drukarka/skaner, urzàdzenie moåe byæ uåywane jako skaner sieciowy. Skaner sieciowy peâni nastêpujàce funkcje: wysyâa wiadomoãci , wysyâa pliki do serwera FTP, folderów NetWare lub udostêpnionych folderów w sieci, przechowuje zeskanowane pliki, dziaâa jako sieciowy skaner dostarczajàcy iskaner sieciowy TWAIN. 1 Zeskanowany plik, który jest doâàczony do wiadomoãci , moåe byæ wysâany przy uåyciu systemu poczty elektronicznej przez sieæ LAN lub Internet. Tej funkcji moåna uåywaæ takåe razem z funkcjà zapisywania plików w celu wysyâania pocztà adresów URL zapisanych w urzàdzeniu plików zamiast wysyâaæ pliki jako zaâàczniki wiadomoãci . Zajrzeæ do instrukcji... str. 17 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà ZZZ601S 1. To urzàdzenie Zeskanowany plik moåna doâàczyæ do wiadomoãci i wysâaæ do serwera pocztowego. Funkcja przechowywania plików umoåliwia ponadto zeskanowanie wielu oryginaâów i wysâanie wszystkich naraz. 2. Serwer pocztowy Serwer pocztowy jest serwerem SMTP uåywanym przez system poczty elektronicznej. Przekazuje on wysâanà wiadomoãæ do okreãlonego odbiorcy przez sieæ LAN lub Internet. 3. Komputer uåytkownika Wiadomoãæ z doâàczonym zeskanowanym plikiem jest odbierana z serwera pocztowego. Zawartoãæ pliku moåna obejrzeæ, korzystajàc z odpowiedniej aplikacji. 4. Serwer LDAP Serwer LDAP udostêpnia usâugê katalogowà na potrzeby operacji wyszukiwania lub zapytañ od komputera klienckiego naleåàcego do tej samej sieci. Serwer LDAP moåna wykorzystywaæ do wyszukiwania informacji o adresach , gdy peâni funkcjê bazy danych do zarzàdzania autoryzacjà uåytkowników i kontami . 5

14 Czynnoãci wstêpne Skanowanie do folderu 1 Moåesz wysyâaæ zeskanowane pliki do udostêpnionych folderów w sieci, folderów serwera FTP lub folderów NetWare. Zajrzeæ do instrukcji... str. 39 Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu ZZZ507D 1. To urzàdzenie Moåesz wysyâaæ zeskanowane pliki do udostêpnionych folderów w sieci, folderów serwera FTP lub folderów NetWare. Aby wysâaæ zeskanowane pliki do wspólnych folderów w sieci, naleåy uåyæ protokoâu SMB. Aby wysâaæ zeskanowane pliki do folderów serwera FTP, naleåy uåyæ protokoâu FTP. Aby wysâaæ zeskanowane pliki do folderów NetWare, naleåy uåyæ protokoâu NCP. Funkcja przechowywania plików umoåliwia ponadto zeskanowanie wielu oryginaâów i wysâanie wszystkich naraz. 2. Serwer FTP Serwer FTP udostêpnia usâugi przesyâania plików miêdzy komputerami naleåàcymi do jednej sieci. Zeskanowany plik wysyâany do serwera FTP zostaje zapisany, a nastêpnie moåna go pobraæ na komputer kliencki, który siê zaloguje na tym serwerze FTP. 3. Serwer NetWare Tego serwera moåna uåywaæ do udostêpniania plików w sieci za pomocà systemu NetWare. Aby wysâaæ dane obrazu do serwera, obrazy moåna przechowywaæ na serwerze w celu ich pobrania przez komputery rozmieszczone w sieci. Aby pobraæ obrazy, komputer musi obsâugiwaæ klienta NetWare i byæ zalogowany do serwera. 4. Komputer uåytkownika Zeskanowany plik wysâany z tego urzàdzenia trafia do wspóâdzielonych folderów. Zawartoãæ pliku moåna obejrzeæ, korzystajàc z odpowiedniej aplikacji. 6

15 Skaner sieciowy Zapisywanie Zeskanowane dokumenty moåna przechowywaæ w postaci plików na dysku twardym urzàdzenia. Zapisane zeskanowane pliki moåna przeglàdaæ, kopiowaæ, usuwaæ lub pobieraæ w sieci za pomocà oprogramowania DeskTopBinder, korzystajàc z komputera klienckiego. Zeskanowane pliki moåna przeglàdaæ, usuwaæ lub pobieraæ w sieci za pomocà oprogramowania Web Image Monitor, korzystajàc z klienta. Pliki moåna wyszukiwaæ wedâug nazwy uåytkownika lub nazwy pliku. Ponadto ustawienie hasâa uniemoåliwia innym uåytkownikom przeglàdanie danego pliku. Zapisane pliki moåna takåe wysyâaæ pocztà lub skanowaæ do folderu lub dostarczaæ. Podczas wysyâania zapisanych plików pocztà moåna wybieraæ do wysâania tylko adresy URL lokalizacji plików. 1 Zajrzeæ do instrukcji... str. 61 Zapisywanie plików ZZZ603S 1. To urzàdzenie Plik wynikowy skanowania oryginaâów przez urzàdzenie jest zapisywany. 2. Komputer uåytkownika Zapisany plik moåna przejrzeæ, skopiowaæ lub usunàæ po poâàczeniu siê z urzàdzeniem przy uåyciu oprogramowania DeskTopBinder. Zapisany plik moåna równieå przejrzeæ, pobraæ lub usunàæ przy uåyciu oprogramowania Web Image Monitor. Zajrzeæ do instrukcji... Wiêcej informacji na temat programu DeskTopBinder, patrz podrêczniki do programu DeskTopBinder. Patrz str. i Podrêczniki obsâugi urzàdzenia. Szczegóâowe dane dotyczàce oprogramowania Web Image Monitor moåna znaleäæ w pomocy Web Image Monitor. 7

16 Czynnoãci wstêpne Sieciowy skaner dostarczajàcy 1 Plik wynikowy skanowania oryginaâów przez urzàdzenie jest przechowywany na serwerze dostarczania i wysyâany do folderów na komputerach klienckich naleåàcych do tej samej sieci. Zajrzeæ do instrukcji... str. 81 Dostarczanie zeskanowanych plików Do korzystania z funkcji skanera dostarczajàcego niezbêdny jest serwer dostarczania, na którym zainstalowano oprogramowanie ScanRouter. Dziêki oprogramowaniu dostarczajàcemu ScanRouter urzàdzenie moåe dostarczaæ zeskanowane pliki za pomocà poczty i przechowywaæ je na serwerze zarzàdzania dokumentami. ZZZ604S 8 1. To urzàdzenie Plik wynikowy skanowania oryginaâów przez urzàdzenie jest wysyâany do serwera dostarczania. Funkcja przechowywania plików umoåliwia ponadto zeskanowanie wielu oryginaâów i dostarczenie wszystkich naraz. Patrz str. 93 Jednoczesne zapisywanie i dostarczanie. 2. Serwer dostarczania Oprogramowanie dostarczajàce Scan- Router jest instalowane na komputerze uåywanym jako serwer dostarczania. Odebrany plik jest dostarczany do skrzynki odbiorczej okreãlonego odbiorcy (A na rysunku). W zaleånoãci od ustawieñ szuflady plik jest przechowywany w szufladzie lub w folderze (B na rysunku). 3. Komputer uåytkownika Zawartoãæ zapisanego pliku moåna obejrzeæ w nastêpujàcy sposób: Wyãwietliæ zawartoãæ pliku znajdujàcego siê w skrzynce odbiorczej za pomocà oprogramowania DeskTopBinder (C na rysunku). Korzystajàc z oprogramowania Auto Document Link odebraæ plik znajdujàcy siê w skrzynce odbiorczej i sprawdziæ jego zawartoãæ za pomocà odpowiedniej aplikacji (D na rysunku). Korzystajàc z sieci przejãæ do folderu, gdzie przechowywany jest plik i obejrzeæ jego zawartoãæ za pomocà odpowiedniej aplikacji (E na rysunku).

17 Skaner sieciowy Zajrzeæ do instrukcji... Wiêcej informacji na temat oprogramowania DeskTopBinder lub Auto Document Link moåna znaleäæ w ich podrêcznikach. Patrz str. i Podrêczniki obsâugi urzàdzenia. Skaner sieciowy TWAIN 1 Funkcje skanowania tego urzàdzenia mogà byæ obsâugiwane z komputera klienckiego za poãrednictwem sieci Ethernet, opcjonalnie IEEE 1394 (IP po 1394) lub IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN). Zajrzeæ do instrukcji... str. 97 Korzystanie ze skanera sieciowego TWAIN ZZZ605S 1. To urzàdzenie Funkcje skanowania tego urzàdzenia mogà byæ obsâugiwane z komputera klienckiego za poãrednictwem sieci. 2. Komputer uåytkownika Oryginaây sà skanowane przy uåyciu sterownika TWAIN Driver z aplikacji. Gdy urzàdzenie jest uåywane jako skaner sieciowy TWAIN, nie ma potrzeby naciskania przycisku {Skaner} na panelu operacyjnym. Po uaktywnieniu TWAIN Driver na komputerze klienckim na wyãwietlaczu automatycznie pojawia siê poniåszy ekran. Jeãli chcesz uåywaæ funkcji innej niå skaner sieciowy TWAIN, naciãnij przycisk [Wyjãcie]. 9

18 Czynnoãci wstêpne Instalowanie oprogramowania 1 W niniejszym podrozdziale opisano sposób instalacji oprogramowania dostarczonego na dysku CD-ROM Scanner Driver and Document Management Utility. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje na temat oprogramowania zamieszczonego na pâycie CD-ROM i jego wymagañ systemowych moåna znaleäæ na str. 153 Oprogramowanie dostarczane na dysku CD-ROM. Szybka instalacja Po wâoåeniu dysku CD-ROM do komputera klienckiego z systemem operacyjnym Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 instalator jest uruchamiany automatycznie (Auto Run) w celu zainstalowania poszczególnych programów. Po zadziaâaniu funkcji Plug and Play kliknij przycisk [Anuluj] woknie dialogowym [Znaleziono nowy sprzêt], [Kreator instalacji sterownika urzàdzenia] lub [Kreator dodawania nowego sprzêtu], a nastêpnie wâóå dysk CD-ROM do napêdu. W zaleånoãci od uåywanego systemu operacyjnego wyãwietlane jest okno dialogowe [Znaleziono nowy sprzêt], [Kreator instalacji sterownika urzàdzenia] lub [Kreator dodawania nowego sprzêtu]. Funkcja Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim wypadku naleåy uruchomiæ program SETUP.exe znajdujàcy siê w katalogu gâównym na dysku CD-ROM. W celu wyâàczenia funkcji Auto Run naleåy przy wkâadaniu dysku CD-ROM do napêdu nacisnàæ klawisz {SHIFT} i przytrzymaæ go do czasu zakoñczenia przez komputer jego odczytu. Jeãli podczas instalacji naciãniêty zostanie przycisk [Anuluj], proces instalacji zostanie zatrzymany i pozostaâe oprogramowanie nie zostanie zainstalowane. Jeãli naciãniêty zostanie przycisk [Anuluj], naleåy ponownie zainstalowaæ pozostaâe oprogramowanie po ponownym uruchomieniu komputera. Informacje na temat oprogramowania, które moåna zainstalowaæ przy uåyciu funkcji Auto Run, patrz str. 153 Oprogramowanie dostarczane na dysku CD-ROM. Ograniczenia W celu zainstalowania oprogramowania w systemie Windows 2000/XP, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 naleåy zalogowaæ siê jako czâonek grupy administratorów. 10

19 Instalowanie oprogramowania TWAIN Driver Aby urzàdzenie mogâo pracowaæ jako skaner sieciowy TWAIN, konieczne jest zainstalowanie na komputerze klienckim sterownika TWAIN Driver. Jeãli aplikacja obsâugujàca standard TWAIN nie jest zainstalowana na komputerze klienckim, naleåy takåe zainstalowaæ oprogramowanie DeskTopBinder. Informacje na temat instalacji oprogramowania DeskTopBinder, patrz str. 12 DeskTopBinder. 1 Przygotowaæ siê Przed rozpoczêciem instalacji naleåy sprawdziæ wymagania systemowe oprogramowania TWAIN Driver. Informacje na temat wymagañ systemowych, patrz str. 153 Oprogramowanie dostarczane na dysku CD- ROM. Podczas instalacji moåna uåyæ funkcji Auto Run. A Uruchom system Windows, a nastêpnie wâóå dysk CD-ROM z napisem Scanner Driver and Document Management Utility do napêdu komputera klienckiego. Zajrzeæ do instrukcji... Jeãli proces instalacji nie rozpocznie siê automatycznie, patrz str. 10 Szybka instalacja. B Kliknij przycisk [TWAIN Driver]. Zostanie wyãwietlony ekran instalacji oprogramowania. C Zostanie uruchomiony instalator oprogramowania TWAIN Driver. Postêpuj zgodnie z wyãwietlanymi instrukcjami. Po zakoñczeniu instalacji moåe zostaæ wyãwietlony monit o ponowne uruchomienie komputera klienckiego. W takim wypadku uruchom ponownie komputer kliencki. Po zakoñczeniu instalacji w folderze [Programy] wmenu [Start] znajdzie siê folder o nazwie odpowiadajàcej nazwie uåywanego urzàdzenia. Z tego folderu moåna wyãwietlaæ ekran pomocy. Uwagi na temat uåywania skanera sieciowego TWAIN znajdujà siê w pliku Readme.txt. Naleåy je przeczytaæ przed rozpoczêciem korzystania z urzàdzenia. 11

20 Czynnoãci wstêpne DeskTopBinder 1 Aby umoåliwiæ sprawdzanie skrzynki odbiorczej lub odbieranie plików za pomocà funkcji sieciowego skanera dostarczajàcego, na komputerze klienckim naleåy zainstalowaæ oprogramowanie DeskTopBinder. Przygotowaæ siê Przed rozpoczêciem instalacji naleåy sprawdziæ wymagania systemowe oprogramowania DeskTopBinder. Patrz str. 153 Oprogramowanie dostarczane na dysku CD-ROM. Podczas instalacji moåna uåyæ funkcji Auto Run. Aby moåliwe byâo korzystanie z funkcji sieciowego skanera dostarczajàcego, na komputerze peâniàcym rolê serwera dostarczania naleåy zainstalowaæ oprogramowanie dostarczajàce ScanRouter (opcjonalne). A Uruchom system Windows, a nastêpnie wâóå dysk CD-ROM z napisem Scanner Driver and Document Management Utility do napêdu komputera klienckiego. Zostanie wyãwietlony ekran CD-ROM Launcher. B Kliknij przycisk [DeskTopBinder Lite]. Pojawi siê ekran instalacji oprogramowania DeskTopBinder Lite. Zajrzeæ do instrukcji... Informacje o kolejnych krokach procedury instalacji znajdujà siê w dokumencie Podrêcznik instalacji, który moåna wyãwietliæ z poziomu ekranu instalacyjnego oprogramowania DeskTopBinder. 12

21 Autoryzacja uåytkownika Autoryzacja uåytkownika Jeãli ustawiona jest autoryzacja uåytkownika (autoryzacja z wykorzystaniem kodu uåytkownika, autoryzacja podstawowa, autoryzacja Windows lub autoryzacja LDAP, autoryzacja serwera integracji), wyãwietla siê ekran autoryzacji. Bez wprowadzenia poprawnej nazwy uåytkownika i hasâa nie jest moåliwe wykonywanie na urzàdzeniu åadnych operacji. Przed rozpoczêciem pracy z urzàdzeniem naleåy zalogowaæ siê, a po jej zakoñczeniu wylogowaæ siê. Wylogowanie siê uniemoåliwia korzystanie z urzàdzenia przez nieuprawnionych uåytkowników. 1 Informacje dotyczàce nazwy uåytkownika, hasâa i kodu uåytkownika moåna uzyskaæ od administratora uåytkownika. Szczegóâowe informacje na temat róånych rodzajów autoryzacji uåytkowników moåna uzyskaæ od odpowiednich administratorów. W przypadku autoryzacji z wykorzystaniem kodu uåytkownika naleåy wprowadziæ numer zarejestrowany w ksiàåce adresowej jako [Kod uåytkownika]. Autoryzacja z wykorzystaniem kodu uåytkownika (przy uåyciu panelu operacyjnego) Po wybraniu opcji autoryzacji z wykorzystaniem kodu uåytkownika wyãwietlany jest poniåszy ekran. Wprowadä kod uåytkownika (8-cyfrowy), a nastêpnie naciãnij przycisk [#]. Po autoryzacji z wykorzystaniem kodu uåytkownika nie trzeba siê wylogowywaæ. 13

22 Czynnoãci wstêpne Logowanie (przy uåyciu panela operacyjnego) 1 Po ustawieniu opcji autoryzacji podstawowej, autoryzacji Windows, autoryzacji LDAP lub autoryzacji serwera integracji logowanie odbywa siê zgodnie z poniåszà procedurà. A Naciãnij przycisk [Wprowadä] obok pola [Nazwa logowania uåytkown.]. B Wprowadä nazwê uåytkownika, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. C Naciãnij przycisk [Wprowadä] obok pola [Hasâo logowania]. D Wprowadä hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. E Naciãnij przycisk [Logowanie]. Po autoryzacji uåytkownika wyãwietlany jest ekran uåywanej funkcji. Wylogowanie (przy uåyciu panela operacyjnego) Po ustawieniu opcji autoryzacji podstawowej, autoryzacji Windows, autoryzacji LDAP lub autoryzacji serwera integracji wylogowanie odbywa siê zgodnie z poniåszà procedurà. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. B Naciãnij przycisk [Wylogowanie]. C Naciãnij przycisk [Tak]. D Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 14

23 Programowanie adresów ifolderów Programowanie adresów i folderów Adresy i foldery moåna programowaæ za pomocà funkcji Zarzàdzanie ksiàåkà adresów z menu Narzêdzia administratora w obszarze Ustawienia systemowe. Zaprogramowane adresy i foldery moåna równieå zarejestrowaæ wgrupie. 1 Pozycje moåna zarejestrowaæ w ksiàåce adresowej za pomocà programu Web Image Monitor lub SmartDeviceMonitor for Admin. Szczegóâowe informacje na temat instalacji programu SmartDeviceMonitor for Admin zawiera Podrêcznik sieciowy. Szczegóâowe informacje na temat rejestracji adresów zawiera system pomocy kaådej aplikacji. W zaleånoãci od typu urzàdzenia, moåe nie byæ moåliwe korzystanie z niego w czasie aktualizacji ksiàåki adresowej za pomocà plików CSV, (pobranych przy uåyciu SmartDeviceMonitor for Admin) zawierajàcych kody uåytkownika. Zajrzeæ do instrukcji... Podrêcznik ustawieñ ogólnych 15

24 Czynnoãci wstêpne 1 16

25 2. Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Urzàdzenie umoåliwia wysâanie zeskanowanych plików do okreãlonych odbiorców, przy uåyciu systemu poczty elektronicznej. W tym rozdziale opisano procedurê przygotowywania do wysâania plików przy uåyciu systemu poczty elektronicznej, poszczególne ekrany oraz procedury wysyâania i sprawdzania rezultatów wysyâania. Przygotowanie do wysyâania pliku pocztà elektronicznà Aby wysâaæ zeskanowane pliki przy uåyciu systemu poczty elektronicznej, naleåy wykonaæ przedstawione poniåej czynnoãci przygotowawcze. Chcàc skorzystaæ z serwera poczty elektronicznej uruchomionego w sieci, naleåy go najpierw skonfigurowaæ. Informacje dotyczàce konfiguracji serwera poczty elektronicznej moåna znaleäæ w instrukcjach obsâugi serwera pocztowego, który ma byæ uåyty, a takåe w instrukcjach obsâugi oprogramowania, które ma byæ zainstalowane. 1 Podâàcz urzàdzenie do sieci za pomocà kabla Ethernet, kabla IEEE 1394, lub skorzystaj z sieci bezprzewodowej. Podâàczanie urzàdzenia za pomocà kabla IEEE 1394 wymaga posiadania karty interfejsu IEEE Podâàczenie urzàdzenia do sieci bezprzewodowej LAN wymaga posiadania moduâu interfejsu IEEE b. Patrz Podrêcznik sieciowy. 2 Aby wysâaæ pliki za pomocà poczty elektronicznej, naleåy poprawnie skonfigurowaæ ustawienia [Ustawienia systemu] (naleåy równieå okreãliæ pewne inne ustawienia). Adres IP Maska podsieci Serwer DNS Nazwa serwera SMTP Szczegóâowe informacje na temat tych i innych ustawieñ zawiera Podrêcznik sieciowy. Naleåy równieå zarejestrowaæ odbiorców i inne informacje w ksiàåce adresowej. Szczegóâowe informacje zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych. 3 Wprowadä ustawienia wysyâania wiadomoãci , jak np. priorytet typu pliku oraz domyãlne ustawienia nadawcy. Patrz str. 143 Wyãlij ustawienia. 17

26 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Ekran 2 Ekran wyglàda nastêpujàco. Wyãwietlane pola funkcyjne sâuåà za przyciski wyboru. Lekkie naciãniêcie pola powoduje jego wybranie lub zaznaczenie. Wybranie lub zaznaczenie pola na wyãwietlaczu panela powoduje, åe zostaje ono podãwietlone:. Przyciski, które nie mogà byæ wybrane wyãwietlane sà w nastêpujàcy sposób: Pole odbiorcy Wyãwietla wybranego odbiorcê. Jeãli wybrano kilku odbiorców, po naciãniêciu przycisku [UPoprz.] lub [TNast.] zostanà oni wyãwietleni w kolejnoãci, w jakiej zostali wybrani. Aby sprawdziæ wybranych odbiorców, naciãnij przycisk {Sprawdzanie ustawieñ}. 2. [ ] /Skanowanie do folderu Naciãnij ten przycisk, aby zmieniæ funkcjê na funkcjê skanowania do folderu. Plik moåe zostaæ wysâany jednoczeãnie do odbiorców poczty elektronicznej oraz do okreãlonego folderu. 3. Ikona ( ) Informuje, åe wyãwietlany jest ekran poczty elektronicznej 4. [Nr rejestracji] Naciãnij ten przycisk, aby okreãliæ odbiorcê przez podanie piêciocyfrowego numeru rejestracji. 5. [Rêczne wpr.] Jeãli wskazanego odbiorcy nie ma na liãcie, naciãnij przycisk [Rêczne wpr.], a nastêpnie wprowadä odbiorcê, korzystajàc z wyãwietlonej klawiatury. 6. [Doâàcz nazwê nadaw.] [Potwierdzenie odbioru] [Temat/Komunikat] [Nazwa / typ pliku] Naciãnij, aby wybraæ nadawcê, ustawienia potwierdzenia odbioru, temat, treãæ wiadomoãci oraz nazwy i formaty plików do wysâania. 7. [ ] Przeâàcz listê odbiorców/ Wyszukiwanie/Przeâàcz indeks Naciãnij ten przycisk, aby przeâàczyæ siê z listy odbiorców zarejestrowanych na serwerze dostarczania na listê odbiorców zapisanych w tym urzàdzeniu, w celu wyszukania odbiorcy. 8. Lista odbiorców Wyãwietla odbiorców zarejestrowanych na serwerze dostarczania lub w tym urzàdzeniu. Jeãli caâa lista nie mieãci siê na ekranie, moåna jà przewinàæ przy uåyciu przycisków [U] i [T]. Odbiorcy grupowi sà oznaczani symbolem ( ).

27 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Procedura wysyâania wiadomoãci Zeskanowany plik jest wysyâany po okreãleniu ustawieñ skanowania oraz wybraniu odbiorców. A Naciãnij przycisk {Skaner}. 2 PL ZZZ607S Ilustracja stanowi jedynie przykâad. Rzeczywisty wyglàd wyãwietlacza moåe siê nieco róåniæ. B Upewnij siê, åe zostaây usuniête wszelkie wczeãniejsze ustawienia. Jeãli wczeãniejsze ustawienia nie zostaây skasowane, naciãnij przycisk {Kasowanie ustawieñ}. C Umieãæ oryginaây. Zajrzeæ do instrukcji... Procedura umieszczania oryginaâów jest taka sama, jak w przypadku umieszczania oryginaâów do kopiowania. Szczegóâowe informacje na temat umieszczania oryginaâów zawiera Poradnik kopiowania. D Wprowadä ustawienia dotyczàce orientacji oryginaâów, skanowania stron oraz inne konieczne ustawienia. Zajrzeæ do instrukcji... str. 103 Okreãlanie ustawieñ dotyczàcych orientacji oryginaâu iskanowanych stron E Wprowadä ustawienia skanowania. Zajrzeæ do instrukcji... Istniejà dwa sposoby okreãlania ustawieñ skanowania, opisane poniåej: Skonfiguruj poszczególne ustawienia skanowania. Szczegóâowe informacje, patrz str. 101 Okreãlanie ustawieñ skanowania. Przywoâaj zarejestrowane ustawienia. Szczegóâowe informacje, patrz str. 114 Przywoâywanie programu. 19

28 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà F Jeãli pojawi siê ekran sieciowego skanera dostarczajàcego, przeâàcz siê na ekran poczty elektronicznej. A Naciãnij przycisk [ ]. B Naciãnij przycisk [Zmiana listy odbiorców]. 2 C Naciãnij przycisk [ ]. D Naciãnij przycisk [Wyjãcie]. Wyãwietla siê ekran poczty lub ekran Skanowanie do folderu. E Jeãli wyãwietla siê ekran Skanowanie do folderu, naciãnij przycisk [ ]. Zostanie wyãwietlony ekran poczty elektronicznej. G Okreãl odbiorcê. Odbiorcê moåna okreãliæ w nastêpujàcy sposób: Wybierz go z listy odbiorców. Podaj jego numer rejestracji. Bezpoãrednio wprowadä adres . Wyszukaj go na liãcie odbiorców. Wyszukaj go na serwerze LDAP. Odbiorców znajdujàcych siê na liãcie odbiorców oraz numery rejestracji naleåy wczeãniej zarejestrowaæ w menu [Ustawienia systemu]. Szczegóâowe informacje zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Szczegóâowe informacje na temat maksymalnej liczby odbiorców, których moåna wybraæ dla kaådej transmisji, patrz str

29 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Przed wybraniem odbiorcy upewnij siê, czy jest wybrana opcja [Do]. W razie potrzeby wybierz ustawienie [Cc] lub [Bcc] i wprowadä odpowiednich odbiorców. W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ, niektórzy odbiorcy mogà nie byæ wyãwietlani. Wybieranie odbiorcy z listy A Wybierz odbiorcê. 2 Wybrany odbiorca zostaje podãwietlony i pojawia siê dodatkowo w polu odbiorcy w górnej czêãci ekranu. Jeåeli docelowy odbiorca nie jest wyãwietlany, wykonaj jednà z nastêpujàcych czynnoãci: Wyãwietl odbiorcê wpisujàc jego pierwszà literê z indeksu. Wyãwietl odbiorcê poprzez naciãniêcie przycisku [U] lub [T]. B W celu wybrania kolejnych odbiorców, powtórz kroki A. Aby anulowaæ wybór odbiorcy, naciãnij ponownie odpowiadajàce mu pole albo naciãnij przycisk [UPoprz.] lub [TNast.], aby odbiorca pojawiâ siê w polu odbiorcy, a nastêpnie naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}. Wybieranie odbiorcy przy uåyciu numeru rejestracji A Naciãnij przycisk [Nr rejestracji]. B Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä piêciocyfrowy numer rejestracji przyporzàdkowany danemu folderowi odbiorcy. Jeãli wprowadzany numer zawiera mniej niå 5 cyfr, po wprowadzeniu ostatniej cyfry naciãnij przycisk {#}. Przykâad: Aby wprowadziæ

30 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Naciãnij przycisk {3}, a nastêpnie przycisk {#}. 2 C W celu wybrania kolejnych odbiorców, powtórz kroki A - B. Aby anulowaæ wybór odbiorcy, naciãnij [UPoprz.] lub [TNast.], aby go wyãwietliæ w polu odbiorców, a nastêpnie naciãnij przycisk {Zeruj/ Zatrzymaj}. Rêczne wprowadzanie adresu A Naciãnij przycisk [Rêczne wpr.]. Wyãwietlona zostanie klawiatura. W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ, opcja [Rêczne wpr.] moåe nie byæ wyãwietlana. B Wprowadä adres . Szczegóâowe informacje na temat maksymalnej liczby znaków, które moåna wprowadziæ, patrz str Moåna wprowadzaæ znaki alfanumeryczne i kropki. Nie wolno uåywaæ symboli ( ) \, ; : oraz spacji. Szczegóâowe informacje, patrz str C Naciãnij przycisk [OK]. Jeãli naciãniesz przycisk [Zarej.odb.], wyãwietli siê ekran rejestracji i zmian pozycji w ksiàåce adresowej. Na tym ekranie moåesz zarejestrowaæ adresy bezpoãrednio w ksiàåce adresowej. Aby zmieniæ wprowadzony adres, naciãnij przycisk [Zmieñ] umieszczony z lewej strony pola odbiorców. Wyãwietlona zostanie klawiatura. Wprowadä zmiany, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Aby sprawdziæ wybranych odbiorców, naciãnij przycisk {Sprawdzanie ustawieñ}. W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ, opcja [Zarej.odb.] moåe nie byæ wyãwietlana. 22

31 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà D Aby wprowadziæ kolejnych odbiorców, powtórz kroki A - C. Aby anulowaæ wybór odbiorcy, naciãnij [UPoprz.] lub [TNast.], aby go wyãwietliæ w polu odbiorców, a nastêpnie naciãnij przycisk {Zeruj/ Zatrzymaj}. Wyszukiwanie odbiorcy na liãcie odbiorców A Naciãnij przycisk [ ]. 2 B Naciãnij przycisk [Szukanie wg odb.]. Wyãwietlona zostanie klawiatura. Aby wyszukiwaæ wedâug adresów , naciãnij [Adres ]. C Wprowadä czêãæ nazwy odbiorcy. Wprowadä pierwszy znak lub kilka poczàtkowych znaków nazwy odbiorcy. Moåliwe jest wyszukiwanie mieszane przy uåyciu opcji [Szukanie wg odb.] i [Adres ]. D Naciãnij przycisk [OK]. 23

32 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà E Wybierz odbiorcê. 2 F Naciãnij przycisk [Wyjãcie]. Wyszukiwanie odbiorcy na serwerze LDAP A Naciãnij przycisk [ ]. B Naciãnij przycisk [Szukanie LDAP]. C Naciãnij przycisk [Wybierz serwer]. D Wybierz serwer LDAP. Rejestracji serwera LDAP moåna dokonaæ wczeãniej w menu [Ustawienia systemu]. Szczegóâowe informacje zawiera Podrêcznik sieciowy. Upewnij siê, åe serwer LDAP, który ma byæ przeszukany jest wybrany i podãwietlony. Jeåeli serwer nie jest wybrany, wyszukiwanie nie bêdzie wykonane oraz pojawi siê komunikat o bâêdzie. E Naciãnij przycisk [OK]. 24

33 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà F Naciãnij przycisk [Szukanie zaawansow.]. 2 G Wprowadä ciàg znaków zwiàzanych z danym odbiorcà dla warunków wyszukiwania, takich jak: [Nazwa], [Adres ], [Numer faksu], [Nazwa firmy], lub [Nazwa departamentu]. Kaådy z warunków wyszukiwania (nazwa, adres , numer faksu, nazwa firmy, nazwa departamentu) odpowiada zarejestrowanej pozycji na serwerze LDAP. Wybranie ustawienia warunków wyszukiwania powoduje wyãwietlenie klawiatury. Wpisz ciàg tekstowy zgodnie z kryterium wyszukiwania. Wybranie elementu [SWyszukaj opcje] w [Zarejestruj/Zmieñ serwer LDAP] w [Narzêdzia administr.] w [Ustawienia systemu] umoåliwia dodanie pola do wyszukiwania na serwerze LDAP. Szczegóâowe informacje zawiera Podrêcznik sieciowy. Jeãli do wyszukiwania wykorzystywany jest warunek wyszukiwania [Nazwa], ustawienia dotyczàce wyboru wyszukiwania wedâug imienia lub nazwiska sà zaleåne od administratora. Chcàc na przykâad wyszukaæ osobê o nazwisku "Jan Kowalski", wpisz "Jan" lub "Kowalski", zgodnie z ustawieniami dokonanymi przez administratora. Skontaktuj siê z administratorem swojej sieci, aby dowiedzieæ siê, którego z czâonów nazwy uåyæ. 25

34 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà H Naciãnij przycisk [Szuk. kryteriów] odpowiadajàcy danemu polu, a nastêpnie wybierz kryteria z wyãwietlonej listy. 2 Kryteria moåna wybraæ z nastêpujàcej listy: [Szukanie wyrazów zaczyn.]: Szukane sà nazwy zaczynajàce siê od wprowadzonego znaku lub znaków. Na przykâad, aby wyszukaæ ABC, wpisz A. [Szuk. wyrazów koñcz.]: Szukane sà nazwy koñczàce siê wprowadzonym znakiem lub znakami. Na przykâad, aby wyszukaæ ABC, wpisz C. [Dokâadnie pasujàce]: Szukane sà nazwy, które odpowiadajà wprowadzonemu znakowi lub znakom. Na przykâad, aby wyszukaæ ABC, wpisz ABC. [Zawieraj. 1 ze sâów]: Szukane sà nazwy, które zawierajà wprowadzony znak lub znaki. Na przykâad, aby wyszukaæ ABC, wpisz A, B lub C. [Wykluczajàc wyrazy]: Szukane sà nazwy, które nie zawierajà wprowadzonego znaku lub znaków. Na przykâad, aby wyszukaæ ABC, wpisz D. [Szuk.po czêãci wyrazu]: wyszukanie przybliåone (dziaâanie funkcji wyszukania przybliåonego zaleåy od systemu obsâugiwanego przez serwer LDAP). I Naciãnij przycisk [OK]. Jeåeli adres wyszukiwany na serwerze LDAP zawiera zbyt wiele znaków, nie moåe zostaæ wâaãciwie okreãlony. Szczegóâowe informacje na temat maksymalnej liczby znaków, które moåna wprowadziæ, patrz str Jeåeli nazwa uåytkownika oraz hasâo autoryzacji do serwera LDAP nie zostaây skonfigurowane, pojawi siê ekran logowania. Wprowadä nazwê oraz hasâo uåytkownika. 26

35 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Do jednej osoby moåna przypisaæ wiele adresów, jednak podczas wyszukiwania znaleziony zostanie tylko jeden adres dla danej osoby. W zaleånoãci od serwera LDAP, zwykle wyszukiwany jest adres, który zostaâ zarejestrowany jako pierwszy. Aby wyãwietliæ informacje szczegóâowe dotyczàce odbiorcy, naciãnij [Szczegóây]. J Wybierz odbiorcê. K Naciãnij przycisk [Wyjãcie]. 2 Jeãli naciãniesz przycisk [Zarej.odb.], wyãwietli siê ekran rejestracji i zmian pozycji w ksiàåce adresowej. Na tym ekranie moåesz zarejestrowaæ adresy bezpoãrednio w ksiàåce adresowej. Sprawdzanie wybranych odbiorców A W polu odbiorcy u góry ekranu sprawdä, którzy odbiorcy zostali wybrani. Listê moåna przewijaæ, naciskajàc przyciski [UPoprz.] lub [TNast.]. Odbiorcy sà wyãwietlani w kolejnoãci w jakiej byli wybierani. Aby sprawdziæ wybranych odbiorców, naciãnij przycisk {Sprawdzanie ustawieñ}. H Jeãli potrzeba wybierz typ pliku. A Naciãnij przycisk [Nazwa / typ pliku]. B Naciãnij przycisk [Typ pliku]. C Wybierz typ pliku. D Naciãnij dwukrotnie [OK]. I W razie potrzeby wybierz nazwê pliku. A Naciãnij przycisk [Nazwa / typ pliku]. B Naciãnij przycisk [Nazwa pliku]. Wyãwietlona zostanie klawiatura. C Wprowadä nazwê pliku. D Naciãnij dwukrotnie [OK]. 27

36 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà 2 J Okreãl nadawcê wiadomoãci . Nadawcê moåna wprowadziæ w nastêpujàcy sposób: Wybierz nadawcê z listy. Wprowadä numer rejestracji nadawcy przy uåyciu klawiszy numerycznych. Wyszukaj nadawcê. Najpierw zarejestruj nadawcê w menu [Ustawienia systemu]. Szczegóâowe informacje zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych. Wprowadzenie nadawcy powoduje, åe informacja o nadawcy zostanie doâàczona do wysyâanego pliku. Podana nazwa nadawcy zostanie automatycznie umieszczona w polu Od wiadomoãci , dziêki czemu moåliwe jest zidentyfikowanie nadawcy odebranej wiadomoãci. W zaleånoãci od ustawieñ systemowych, adres administratora moåe automatycznie pojawiaæ siê w polu OD nagâówka wiadomoãci . Aby zmieniæ ten adres, naleåy okreãliæ nadawcê w kroku J. Aby zapobiec nieuprawnionemu uåyciu nazwy nadawcy, zaleca siê wprowadzenie kodu zabezpieczajàcego nazwê nadawcy. Patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych. W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ, opcja [Doâàcz nazwê nadaw.] moåe zostaæ wybrana jako nazwa uåytkownika podczas logowania. Wybieranie nadawcy z listy A Naciãnij przycisk [Doâàcz nazwê nadaw.]. B Wybierz nadawcê. 28

37 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Jeãli zostaâ ustawiony kod zabezpieczajàcy, po wybraniu nadawcy pojawi siê ekran sâuåàcy do wprowadzania kodu. Wprowadä kod zabezpieczajàcy, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Jeãli wprowadzony kod zabezpieczajàcy jest poprawny, zostanie wyãwietlona nazwa nadawcy. C Naciãnij przycisk [OK]. Wybieranie nazwy nadawcy przy uåyciu numeru rejestracji 2 A Naciãnij przycisk [Doâàcz nazwê nadaw.]. B Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä piêciocyfrowy numer rejestracji przyporzàdkowany danemu folderowi odbiorcy. Jeãli wprowadzany numer zawiera mniej niå 5 cyfr, po wprowadzeniu ostatniej cyfry naciãnij przycisk {#}. Przykâad: Aby wprowadziæ Naciãnij przycisk {6}, a nastêpnie przycisk {#}. Jeãli zostaâ ustawiony kod zabezpieczajàcy, po wybraniu nadawcy pojawi siê ekran sâuåàcy do wprowadzania kodu. Wprowadä kod zabezpieczajàcy, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Jeãli wprowadzony kod zabezpieczajàcy jest poprawny, zostanie wyãwietlona nazwa nadawcy oraz opcja [Potwierdzenie odbioru]. C Naciãnij przycisk [OK]. 29

38 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wyszukiwanie nadawcy A Naciãnij przycisk [Doâàcz nazwê nadaw.]. 2 B Naciãnij przycisk [ ]. C Naciãnij przycisk [Nazwa odbiorcy]. Wyãwietlona zostanie klawiatura. Aby wyszukaæ adres , naciãnij [Adres ]. D Wprowadä czêãæ nazwy nadawcy. Wprowadä pierwszy znak lub kilka poczàtkowych znaków nazwy nadawcy. Moåliwe jest wyszukiwanie mieszane przy uåyciu opcji [Nazwa odbiorcy] i [Adres ]. E Naciãnij przycisk [OK]. 30

39 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà F Wybierz nadawcê. 2 Jeãli zostaâ ustawiony kod zabezpieczajàcy, po wybraniu nadawcy pojawi siê ekran sâuåàcy do wprowadzania kodu. Wprowadä kod zabezpieczajàcy, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]. Jeãli wprowadzony kod zabezpieczajàcy jest poprawny, nazwa nadawcy zostanie podãwietlona. G Naciãnij przycisk [Wyjãcie]. H Naciãnij przycisk [OK]. K Aby uzyskaæ potwierdzenie odbioru wiadomoãci , naciãnij przycisk [Potwierdzenie odbioru]. Aby skorzystaæ z funkcji [Potwierdzenie odbioru], naleåy: Zalogowaæ siê jako uåytkownik Okreãliæ nadawcê w kroku J Wybranie opcji [Potwierdzenie odbioru] powoduje, åe do okreãlonego wkrokuj nadawcy zostanie wysâane powiadomienie o odczytaniu wiadomoãci przez odbiorcê. Jeãli oprogramowanie poczty odbiorcy nie obsâuguje standardu MDN (Message Disposition Notification), wysâanie wiadomoãci moåe byæ niemoåliwe. L Jeãli jest to wymagane, okreãl temat. Aby okreãliæ temat, moåna wybraæ go z listy, wprowadziæ bezpoãrednio lub uåyæ obu tych metod âàcznie. Szczegóâowe informacje na temat maksymalnej liczby znaków, które moåna wprowadziæ, patrz str Jeãli zostanie okreãlony temat, bêdzie on doâàczony do zeskanowanego pliku. Temat zostanie automatycznie umieszczony w polu Temat wiadomoãci . Wybranie tematu z listy jest moåliwe po jego uprzednim zarejestrowaniu wmenu [Ustawienia systemu]. Patrz Podrêcznik sieciowy. 31

40 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Jako przykâad przedstawiono tutaj procedurê okreãlania tematu [Urgent] New product appearance. A Naciãnij przycisk [Temat/Komunikat]. B Naciãnij przycisk [Doâàcz temat]. 2 C Wybierz temat [Urgent]. D Naciãnij przycisk [Rêczne wprowadzenie]. Wyãwietlona zostanie klawiatura. E Wprowadä temat New product appearance. F Naciãnij przycisk [OK]. G Naciãnij dwukrotnie [OK]. M Jeãli jest to wymagane, wprowadä treãæ wiadomoãci. 32 Szczegóâowe informacje na temat maksymalnej liczby znaków, które moåna wprowadziæ, patrz str Po wprowadzeniu treãci nastàpi doâàczenie tej informacji do zeskanowanego pliku. Wybranie wiadomoãci z listy jest moåliwe po ich uprzednim zarejestrowaniu w menu [Ustawienia systemu]. Patrz Podrêcznik sieciowy. Wiadomoãæ moåe byæ wybrana z listy lub wprowadzona bezpoãrednio.

41 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wybieranie wiadomoãci z listy A Naciãnij przycisk [Temat/Komunikat]. B Naciãnij przycisk [Wiadomoãæ ]. 2 C Wybierz treãæ wiadomoãci. D Naciãnij dwukrotnie [OK]. Rêczne wprowadzanie treãci wiadomoãci A Naciãnij przycisk [Temat/Komunikat]. B Naciãnij przycisk [Wiadomoãæ ]. C Naciãnij przycisk [Rêczne wpr.]. Wyãwietlona zostanie klawiatura. D Wprowadä treãæ wiadomoãci: Thank you what you did yesterday. 33

42 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà E Naciãnij trzy razy [OK]. 2 N Naciãnij przycisk {Start}. Szczegóâowe informacje na temat maksymalnego rozmiaru zeskanowanego pliku i maksymalnej liczby stron, które moåna wysâaæ, patrz str Aby przerwaæ proces skanowania, naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} lub [Zatrzymaj] na wyãwietlaczu. W przypadku skanowania wielu oryginaâów strona po stronie, umieãæ nastêpny oryginaâ po zeskanowaniu poprzedniego. Szczegóâowe informacje, patrz str. 108 Skanowanie oryginaâów w kilku czêãciach. Jednoczesne zapisywanie i wysyâanie wiadomoãci Funkcji oraz funkcji przechowywania plików moåna uåywaæ âàcznie. Zeskanowany plik jest wysyâany pocztà elektronicznà i jednoczeãnie zapisywany. W tym rozdziale opisano procedurê jednoczesnego zapisywania pliku i wysyâania go pocztà elektronicznà. Szczegóâowe informacje, patrz str. 19 Procedura wysyâania wiadomoãci . Pliku zapisanego podczas jednoczesnego zapisywania pliku i wysyâania go pocztà nie moåna wysâaæ ponownie z ekranu . Aby ponownie wysâaæ plik, wybierz go na ekranie [Wybierz zapisany plik] i wyãlij. Patrz str. 70 Wysyâanie zapisanych plików pocztà elektronicznà, przy uåyciu funkcji skanowania do folderu lub dostarczania. A Umieãæ oryginaây. Procedura umieszczania oryginaâów jest taka sama, jak w przypadku umieszczania oryginaâów do kopiowania. Szczegóâowe informacje na temat umieszczania oryginaâów zawiera Poradnik kopiowania. 34

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Informacje o urzàdzeniu

Informacje o urzàdzeniu Instrukcja obsâugi Informacje o urzàdzeniu 1 2 3 Wprowadzenie Wprowadzanie tekstu Dodatek Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS I. Podłączyć kablem internetowym UTP kamerę do sieci (przez router lub switch) aby ustawić parametry sieci lokalnej. Standardowy kabel internetowym UTP podłączyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo