Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe"

Transkrypt

1 Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej zawartych.

2 Wprowadzenie Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje eksploatacji i konserwacji urzàdzenia. Aby jak najpeâniej wykorzystaæ moåliwoãci urzàdzenia, wszyscy operatorzy powinni dokâadnie przeczytaæ i stosowaæ instrukcje zawarte w tym podrêczniku. Podrêcznik naleåy przechowywaæ w porêcznym miejscu w pobliåu urzàdzenia. Przed przystàpieniem do korzystania z urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z zasadami bezpieczeñstwa opisanymi w Poradniku kopiowania. Zawierajà one waåne informacje dotyczàce BEZPIECZEÑSTWA OBSÂUGI i ZAPOBIEGANIA PROBLEMOM TECHNICZNYM. Uwagi: Niektóre ilustracje mogà siê nieznacznie róåniæ od Twojego urzàdzenia. Niektóre opcje mogà nie byæ dostêpne w pewnych krajach. Szczegóây wyjaãni handlowiec. Bezpieczeñstwo Uåytkownika: Urzàdzenie to zostaâo zaklasyfikowane jako urzàdzenie laserowe klasy I, bezpieczne do zastosowañ biurowych/edp. Urzàdzenie zawiera diodê laserowà o mocy 5 mw emitujàcà ãwiatâo o dâugoãci fali nanometrów. Bezpoãredni (lub poãredni - ãwiatâem odbitym) kontakt oczu z wiàzkà laserowà moåe prowadziæ do uszkodzenia wzroku. Urzàdzenie zostaâo wyposaåone w zabezpieczenia i mechanizmy blokujàce, które chronià operatora przed naraåeniem na dziaâanie wiàzki lasera. Na bocznej ãcianie urzàdzenia umieszczono nastêpujàcà etykietê: Bezpieczeñstwo ukâadu laserowego: Zespoây zawierajàce urzàdzenia optyczne mogà byæ naprawiane jedynie w fabryce lub w miejscu, w którym dostêpny jest odpowiedni sprzêt. Podsystemy laserowe moåe wymieniaæ na miejscu tylko wykwalifikowany inåynier obsâugi klienta. Obudowa lasera nie jest naprawialna na miejscu. W zwiàzku z tym inåynierowie obsâugi klienta sà poinstruowani, aby wszystkie obudowy i podsystemy laserowe zwracaæ do wytwórni lub do magazynu serwisowego, gdy niezbêdna jest wymiana systemu optycznego. : Uåywanie przyrzàdów sterujàcych, regulowanie urzàdzenia lub wykonywanie operacji niezgodnie z zaleceniami podrêcznika moåe prowadziæ do kontaktu z niebezpiecznym promieniowaniem. Uwagi: Nazwy modeli nie wystêpujà w dalszej czêãci podrêcznika. Nazwê modelu naleåy sprawdziæ przed zapoznaniem siê z treãcià podrêcznika. (Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, patrz str. 3 Typy urzàdzenia ). Typ 1: Bez zainstalowanej funkcji faksu Typ 2: Z zainstalowanà funkcjà faksu Okreãlone modele mogà nie byæ dostêpne w niektórych krajach. Szczegóâowe informacje moåna uzyskaæ u lokalnego sprzedawcy. W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny. Dla uzyskania dobrej jakoãci kopii, zalecamy uåywanie oryginalnego tonera producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialnoãci za jakiekolwiek szkody lub koszty wynikâe z uåywania w urzàdzeniu biurowym tej firmy czêãci innych niå oryginalne czêãci producenta. Zasilanie: V, 50/60 Hz, 4 A lub wiêcej Urzàdzenie wolno podâàczaæ wyâàcznie do äródeâ zasilania o parametrach podanych powyåej. Szczegóâowe informacje dotyczàce parametrów äródâa zasilania przedstawiono w sekcji Przyâàczanie zasilania w Poradniku kopiowania.

3 Program ENERGY STAR Jako partner ENERGY STAR stwierdzamy, åe ten typ urzàdzenia speânia Wytyczne ENERGY STAR dotyczàce oszczêdnoãci energii. Wytyczne ENERGY STAR majà na celu ustanowienie miêdzynarodowego systemu oszczêdzania energii dla rozwoju i wprowadzania energooszczêdnego sprzêtu biurowego dla przeciwdziaâania zagroåeniom ãrodowiska takim jak globalne ocieplenie klimatu. Partner umieszcza logo ENERGY STAR na urzàdzeniu speâniajàcym Wytyczne dotyczàce oszczêdnoãci energii. Niniejszy produkt zostaâ tak zaprojektowany, by zminimalizowaæ wpâyw sprzêtu biurowego na ãrodowisko przez wbudowanie weñ opcji energooszczêdnych, takich jak oszczêdny tryb pracy. Tryb energooszczêdny Urzàdzenie automatycznie zmniejsza pobór mocy po upâywie 15 minut od zakoñczenia ostatniego zadania kopiowania lub drukowania. Odbieranie faksów i drukowanie w trybie energooszczêdnym jest nadal moåliwe, natomiast przed wykonaniem kopii naleåy najpierw nacisnàæ przeâàcznik roboczy zasilania. Szczegóâowe informacje dotyczàce zmiany domyãlnego czasu oczekiwania przed przejãciem do trybu energooszczêdnego moåna znaleäæ w sekcji 4. Oszczêdz. energii, str. 20 Ustawienia systemowe. Tryb uãpienia (zainstalowany faks lub drukarka) Jeãli zainstalowana jest funkcja faksu lub drukarki, urzàdzenie automatycznie obniåa pobór mocy o kolejny poziom po upâywie 30 minut od zakoñczenia ostatniego zadania kopiowania lub drukowania. Tryb uãpienia pozwala drukowaæ i odbieraæ faksy, natomiast przed wykonaniem kopii naleåy najpierw nacisnàæ przeâàcznik roboczy zasilania. Szczegóâowe informacje dotyczàce zmiany domyãlnego czasu oczekiwania przed przejãciem do trybu uãpienia moåna znaleäæ w sekcji 6. Auto wyâàczenie, str. 20 Ustawienia systemowe Tryb auto-wyâàczenia (tylko kopiarka) W celu zmniejszenia poboru mocy urzàdzenie wyâàcza siê automatycznie po upâywie 30 minut od wykonania ostatniej kopii lub wydruku. Aby wykonaæ kopie w czasie, gdy urzàdzenie znajduje siê w trybie auto-wyâàczenia, naleåy najpierw nacisnàæ przeâàcznik roboczy zasilania. Szczegóâowe informacje dotyczàce zmiany domyãlnego czasu oczekiwania przed przejãciem do trybu auto-wyâàczenia moåna znaleäæ w sekcji 6. Auto wyâàczenie, str. 20 Ustawienia systemowe. i

4 Dane techniczne Tryb energooszczê dny Tylko kopiarka Pobór mocy 50 Wh 60 Wh Domyãlny przedziaâ czasowy 15 minut 15 minut Czas regeneracji 10 sekund 10 sekund Tryb uãpienia Pobór mocy - 20 Wh Domyãlny przedziaâ czasowy - 30 minut Tryb autowyâàczenia Czas regeneracji - 20 sekund Pobór mocy poniåej 2 Wh - Domyãlny przedziaâ czasowy Czas regeneracji 30 minut - 20 sekund - Zainstalowany faks lub drukarka Papier z surowców wtórnych Zgodnie z programem ENERGY STAR zalecamy stosowanie papieru wytwarzanego z surowców wtórnych za pomocà technologii nieszkodliwych dla ãrodowiska. W celu uzyskania informacji na temat zalecanego papieru naleåy skontaktowaæ siê z przedstawicielem handlowym. ii

5 Przewodnik po niniejszej instrukcji Symbole W niniejszej instrukcji stosuje siê nastêpujàce symbole: R OSTRZEÅENIE: Ten symbol oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która moåe spowodowaæ ãmieræ lub ciêåkie obraåenia ciaâa w razie niewâaãciwego uåycia urzàdzenia wbrew zaleceniom podanym pod tym symbolem. Naleåy dokâadnie przeczytaæ wszystkie polecenia zawarte w rozdziale "Uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa". R OSTRZEÅENIE: Ten symbol oznacza sytuacjê potencjalnie niebezpiecznà, która moåe przyczyniæ siê do låejszych lub ãrednich obraåeñ ciaâa lub wystàpienia szkód majàtkowych w razie niewâaãciwego uåycia urzàdzenia wbrew zaleceniom podanym pod tym symbolem. Naleåy dokâadnie przeczytaæ wszystkie polecenia zawarte w rozdziale "Uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa". * Powyåsze stwierdzenia to uwagi sâuåàce Twojemu bezpieczeñstwu. Waåne W razie nieprzestrzegania tego zalecenia wciàganie papieru moåe byæ nieprawidâowe przez co oryginaâ moåe ulec uszkodzeniu lub dojdzie do utraty danych. Dokâadnie przeczytaj ten fragment instrukcji. Przygotowaæ siê Ten symbol oznacza koniecznoãæ zapoznania siê z czymã lub przygotowania czegoã przed uruchomieniem. Ten symbol wskazuje ãrodki ostroånoãci jakie naleåy zastosowaæ lub dziaâania, jakie naleåy podjàæ po wystàpieniu nieprawidâowoãci dziaâania. Ograniczenia Ten symbol oznacza ograniczenia liczbowe lub funkcje, których nie da siê realizowaæ równoczeãnie, bàdä teå warunki, w których dana funkcja nie moåe byæ realizowana. Zajrzeæ do instrukcji... Ten symbol oznacza odsyâacz. { } Przycisk wbudowany na panelu sterowania urzàdzenia. iii

6 SPIS TREÃCI Podrêczniki obsâugi urzàdzenia... 1 Typy urzàdzenia... 3 Dodatkowe funkcje oferowane przez opcje wewnêtrzne... 4 Tryb kopiowania... 4 Tryb faksowania (opcja dla Typu 1)... 4 Tryb drukowania (opcja) Tryby Zmiana trybów... 5 Wielodostêp... 6 Tryb kopiowania... 8 Przechodzenie do trybu kopiowania... 8 Tryb faksowania... 9 Przechodzenie do trybu faksowania... 9 Wysyâanie faksu... 9 Drukowanie odebranego faksu Tryb drukowania Przechodzenie do trybu drukowania Drukowanie Narzêdzia Uåytkownika (Ustawienia systemowe) Przyciski Narzêdzi Uåytkownika (Ustawienia systemowe) Korzystanie z Narzêdzi Uåytkownika (Ustawienia systemowe) Wychodzenie z trybu Narzêdzia Uåytkownika Drukowanie wartoãci licznika Menu Narzêdzia Uåytkownika (Ustawienia systemowe) Ustawienia, które moåna modyfikowaæ za pomocà Narzêdzi Uåytkownika Ustawienia systemowe INDEKS iv

7 Podrêczniki obsâugi urzàdzenia To urzàdzenie jest urzàdzeniem wielofunkcyjnym âàczàcym funkcje kopiarki, drukarki i faksu. Kaåda z tych funkcji zostaâa opisana w odrêbnym podrêczniku. Naleåy zapoznaæ siê z odpowiednimi podrêcznikami. Ustawienia systemowe Zawiera ogólny opis urzàdzenia. Podrêcznik ten przedstawia funkcje urzàdzenia. Prezentuje równieå opcje umoåliwiajàce stosowanie dodatkowych funkcji i opisuje sposób korzystania z narzêdzi konfiguracyjnych uâatwiajàcych uåytkowanie urzàdzenia. Kaåda wersja jêzykowa znajduje siê w odpowiednim folderze na dysku CD- ROM w postaci pliku PDF. Naleåy otworzyæ odpowiedni folder i wybraæ preferowanà wersjê jêzykowà. Do otwarcia tych plików potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Jeãli program ten nie jest zainstalowany na komputerze, moåna zainstalowaæ go z dysku CD-ROM zawierajàcego podrêcznik Ustawienia systemowe oraz Poradnik kopiowania. W zaleånoãci od systemu operacyjnego i jêzyka, plik PDF moåe byæ wyãwietlany lub drukowany nieprawidâowo. Poradnik kopiowania Podrêcznik ten opisuje róåne funkcje kopiowania - od podstawowych do bardziej zaawansowanych, takich jak zmniejszanie/powiêkszanie kopii lub âàczenie dwóch oryginaâów w jednà kopiê. Kaåda wersja jêzykowa znajduje siê w odpowiednim folderze na dysku CD- ROM w postaci pliku PDF. Naleåy otworzyæ odpowiedni folder i wybraæ preferowanà wersjê jêzykowà. Do otwarcia tych plików potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Jeãli program ten nie jest zainstalowany na komputerze, moåna zainstalowaæ go z dysku CD-ROM zawierajàcego podrêcznik Ustawienia systemowe oraz Poradnik kopiowania. W zaleånoãci od systemu operacyjnego i jêzyka, plik PDF moåe byæ wyãwietlany lub drukowany nieprawidâowo. Podrêcznik funkcji podstawowych Zawiera opis najczêãciej stosowanych funkcji kopiarki oraz wskazówki dotyczàce rozwiàzywania problemów. Podstawowe funkcje faksu (opcja dla Typu 1) Zawiera opis najczêãciej stosowanych funkcji faksu i typowych operacji. Zaawansowane funkcje faksu (opcja dla Typu 1) Zawiera opis bardziej zaawansowanych funkcji faksu i objaãnienia dotyczàce ustawieñ zwiàzanych z najwaåniejszymi operacjami. 1

8 Poradnik drukowania 1 (opcja) Zawiera opis ustawieñ systemowych, procedur i funkcji umoåliwiajàcych uåywanie urzàdzenia jako drukarki. Poradnik drukowania 2 (opcja) Opisuje procedury postêpowania i podaje niezbêdne informacje dotyczàce uåywania urzàdzenia jako drukarki. Podrêcznik szybkiej konfiguracji karty Network Interface Board (opcja) Opisuje procedury postêpowania i podaje niezbêdne informacje dotyczàce konfigurowania drukarki i korzystania z niej w ãrodowisku sieciowym. Suplement do instrukcji obsâugi sterownika PS Level 2 Emulation Type 2 (opcja) Zawiera opis menu i funkcji, które moåna ustawiæ za pomocà sterownika drukarki PostScript. Podrêcznik uåytkownika karty Network Interface Board Type 2 (opcja) Opisuje procedury postêpowania i podaje niezbêdne informacje dotyczàce konfigurowania drukarki i korzystania z niej w ãrodowisku sieciowym. Dodatek dotyczàcy systemu Unix (opcja) Zawiera informacje dotyczàce konfigurowania drukarki i korzystania z niej w ãrodowisku systemu Unix. Wymagania systemowe Do uruchomienia podrêcznika z dysku CD-ROM potrzebne sà nastêpujàce skâadniki: System: Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000 lub komputer Macintosh Jednak nie moåna zapewniæ moåliwoãci otwarcia podrêcznika w kaådych okolicznoãciach. Otwarcie podrêcznika przy uåyciu niektórych komputerów i/lub wersji systemu operacyjnego moåe nie byæ moåliwe. 2

9 Typy urzàdzenia Dostêpne sà dwa modele urzàdzenia. Urzàdzenie Typu 2 jest standardowo wyposaåone w faks. Typ 1 Typ 2 Faks Opcja Standard Drukarka Opcja Opcja 3

10 Dodatkowe funkcje oferowane przez opcje wewnêtrzne Moåliwoãci urzàdzenia moåna rozszerzyæ o funkcjê faksu i drukarki. Aby dodaæ funkcjê, naleåy skontaktowaæ siê z punktem sprzedaåy lub serwisem. Tryb kopiowania W trybie kopiowania moåna wykonywaæ zwykâe kopie, a takåe korzystaæ z bardziej zaawansowanych technik, takich jak zmniejszanie/powiêkszanie oraz âàczenie dwóch oryginaâów w jednà kopiê. Istnieje moåliwoãæ zainstalowania opcjonalnego rozszerzenia pamiêci w celu przechowywania obrazów i optymalnego wykorzystania pamiêci w poâàczeniu z róånymi funkcjami kopiowania. Opcje rozszerzenia pamiêci Moduâ pamiêci kopiarki 32 MB Umoåliwia zwiêkszenie iloãci pamiêci. Tryb faksowania (opcja dla Typu 1) W trybie faksowania moåna wysyâaæ i odbieraæ wiadomoãci faksowe. Tryb drukowania (opcja) Po zainstalowaniu opcjonalnego kontrolera drukarki urzàdzenia moåna uåywaæ w charakterze drukarki. 4

11 1. Tryby Zmiana trybów Aby wybraæ tryb kopiowania, faksowania lub drukowania, naleåy nacisnàæ odpowiednio przycisk {Kopiowanie}, {Faks} lub {Drukarka}. Ograniczenia Trybów nie moåna zmieniaæ w nastêpujàcych przypadkach: W czasie skanowania wiadomoãci faksowej przed transmisjà. Podczas transmisji bezpoãredniej. W czasie korzystania z narzêdzi uåytkownika. Podczas wybierania numeru do transmisji faksu przy odâoåonej sâuchawce. W trybie energooszczêdnym. 5

12 Tryby Wielodostêp 1 W czasie wykonywania bieåàcego zadania moåna wykonaæ kolejne zadanie wymagajàce uåycia innej funkcji urzàdzenia. Umoåliwia to efektywnà obsâugê zadañ niezaleånie od sposobu korzystania z urzàdzenia. Na przykâad: Podczas wykonywania kopii urzàdzenie moåe wysyâaæ wiadomoãæ faksowà zapisanà wczeãniej w pamiêci. W czasie odbierania faksu moåna wykonywaæ kopie. Urzàdzenie moåe odbieraæ dokumenty do drukowania podczas pracy w dowolnym trybie. Moåliwoãæ jednoczesnego wykonywania wielu funkcji okreãla siê mianem "wielodostêpu". -Przykâadowe operacje Szczegóâowe informacje dotyczàce operacji wykonywanych w innych warunkach moåna uzyskaæ od przedstawiciela serwisu. Poprzednio wybrany tryb Tryb wybrany jako nastêpny Kopiarka Faks Drukarka Tryb gotowoãci do kopiowania Kopiowanie Tryb gotowoãci do faksowania Transmisja z pamiêci Odbiór do pamiêci Automatyczne drukowanie odebranych danych Rêczne drukowanie odebranych danych Odbiór rêczny Automatyczne drukowanie raportów/list Rêczne drukowanie raportów/list Tryb gotowoãci do drukowania Odbiór danych Drukowanie Narzêdzia Uåytkownika (licznik) Narzêdzia Uåytkownika (kopiarka, faks lub drukarka) Obsâuga Kopiowanie Kopiarka Zatrzymywanie Podczas korzystania z zewnêtrznej sâuchawki 6

13 Wielodostêp Poprzednio wybrany tryb Tryb wybrany jako nastêpny Kopiarka Faks Drukarka Tryb gotowoãci do kopiowania Kopiowanie Tryb gotowoãci do faksowania Transmisja z pamiêci Odbiór do pamiêci Automatyczne drukowanie odebranych danych Rêczne drukowanie odebranych danych Odbiór rêczny Automatyczne drukowanie raportów/list Rêczne drukowanie raportów/list Tryb gotowoãci do drukowania Odbiór danych Drukowanie Narzêdzia Uåytkownika (licznik) Narzêdzia Uåytkownika (kopiarka, faks lub drukarka) 1 Obsâuga Skanowanie oryginaâu przed transmisjà zpamiêci Transmisja z pamiêci Transmisja bezpoãrednia Odbiór do pamiêci Automatyczne drukowanie odebranych danych Rêczne drukowanie odebranych danych Odbiór bezpoãredni *1 Automatyczne drukowanie raportów/list Rêczne drukowanie raportów/list Faks Podczas korzystania z zewnêtrznej sâuchawki Obsâuga Odbiór danych Drukarka Drukowanie Podczas korzystania z zewnêtrznej sâuchawki Korzystanie z Narzêdzi Uåytkownika oznacza, åe tych funkcji moåna uåywaæ razem. oznacza, åe za pomocà przycisków funkcyjnych moåna przerwaæ bieåàce zadanie, aby przejãæ do nastêpnego zadania. oznacza, åe nastêpne zadanie rozpocznie siê automatycznie po zakoñczeniu bieåàcego zadania. oznacza, åe nastêpne zadanie naleåy uruchomiæ rêcznie po zakoñczeniu bieåàcego zadania (tj. funkcji tych nie moåna uåywaæ jednoczeãnie). *1 Faks przechodzi na odbiór do pamiêci, jednoczeãnie wykonujàc zadania. 7

14 Tryby Tryb kopiowania 1 Przechodzenie do trybu kopiowania Jeãli urzàdzenie nie drukuje ani nie skanuje faksów, moåna wykonywaæ kopie. A Naciãnij przycisk {Kopiowanie}. Na wyãwietlaczu pojawi siê ekran kopiarki. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ w Poradniku kopiowania. 8

15 Tryb faksowania Tryb faksowania Przechodzenie do trybu faksowania Wysyâanie i odbieranie faksów jest moåliwe zawsze, gdy nie jest uåywana funkcja skanera. A Naciãnij przycisk {Faks}. Na wyãwietlaczu pojawi siê ekran faksu. 1 Operacja transmisji z pamiêci/odbioru do pamiêci jest wykonywana automatycznie, nawet jeãli uåywana jest inna funkcja. Nie ma potrzeby przeâàczania wyãwietlacza. W czasie odbierania danych do pamiêci ãwieci siê wskaänik odbioru pliku. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ w Poradniku faksowania. Wysyâanie faksu Wysyâanie faksu podczas kopiowania A Naciãnij przycisk {Faks}, aby przejãæ do ekranu faksu. Po naciãniêciu przycisku {Faks} podczas skanowania oryginaâów lub sortowania w trybie kopiowania naleåy wyjàæ wszystkie kopiowane oryginaây. B Wykonaj typowe czynnoãci zwiàzane z wysyâaniem faksu, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. C Po zakoñczeniu transmisji naciãnij przycisk {Kopiowanie}. D Ponownie wâóå oryginaây do kopiowania, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. Urzàdzenie wznowi przerwanà operacjê kopiowania. 9

16 Tryby Wysyâanie faksu podczas drukowania 1 A Naciãnij przycisk {Faks}, aby przejãæ do ekranu faksu. B Wykonaj typowe czynnoãci zwiàzane z wysyâaniem faksu, a nastêpnie naciãnij przycisk {Start}. Drukowanie odebranego faksu Jeãli nie jest wykonywana operacja kopiowania, odebrany faks jest drukowany automatycznie. Nie ma potrzeby przechodzenia do trybu faksowania. 10

17 Tryb drukowania Tryb drukowania Przechodzenie do trybu drukowania W przypadku drukowania z aplikacji komputerowych nie trzeba przechodziæ do trybu drukowania. 1 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ w Poradniku drukowania. Drukowanie Urzàdzenie moåe odbieraæ dane wydruków w trakcie dziaâania innej funkcji. 11

18 Tryby 1 12

19 2. Narzêdzia Uåytkownika (Ustawienia systemowe) Przyciski Narzêdzi Uåytkownika (Ustawienia systemowe) Jeãli urzàdzenie posiada wyâàcznie funkcjê kopiarki Jeãli urzàdzenie posiada funkcjê drukarki i/lub faksu 1. Przycisk {Anuluj} Powrót do poprzedniego poziomu menu. 2. Wyãwietlacz Pokazuje stan operacji, komunikaty o bâêdach i menu funkcji. 3. Przycisk 0 lub 1 (przyciski kursora) Przyciski te sâuåà do wyãwietlania poprzedniej/nastêpnej pozycji menu oraz wybierania pozycji na wyãwietlaczu. 4. Przycisk {OK} Przycisk Zastosowanie nowych ustawieñ i powrót do poprzedniego menu. 13

20 Narzêdzia Uåytkownika (Ustawienia systemowe) 2 5. Przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik} Przycisk Patrz: str. 15 Korzystanie z Narzêdzi Uåytkownika (Ustawienia systemowe). 6. Przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} Przycisk Usuniêcie wprowadzonej liczby lub zatrzymanie kopiowania. 7. Przycisk {Kasowanie ustawieñ} Przycisk Usuniêcie wprowadzonych wczeãniej ustawieñ kopiowania. 8. Przycisk {Faks} (tylko w urzàdzeniach z zainstalowanym faksem) Korzystanie z funkcji faksu. 9. Przycisk {Kopiowanie} Korzystanie z funkcji kopiarki. 10. Przycisk {Drukarka} (tylko w urzàdzeniach z zainstalowanà drukarkà) Korzystanie z funkcji drukarki. 11. Przyciski numeryczne Wprowadzanie liczb. 12. Przycisk {Start} Przycisk Rozpoczêcie kopiowania lub faksowania. 13. Przeâàcznik roboczy zasilania Wâàczenie zasilania lub powrót z trybu energooszczêdnego, trybu uãpienia lub trybu auto-wyâàczenia. Ponowne naciãniêcie tego przycisku powoduje wyâàczenie zasilania. 14

21 Korzystanie z Narzêdzi Uåytkownika (Ustawienia systemowe) Korzystanie z Narzêdzi Uåytkownika (Ustawienia systemowe) Ta sekcja przeznaczona jest dla operatorów gâównych odpowiedzialnych za urzàdzenie. Moåna zmieniæ lub ustawiæ domyãlne ustawienia urzàdzenia. Przygotowaæ siê Po zakoñczeniu korzystania z narzêdzi Uåytkownika naleåy powróciæ do trybu kopiowania. Wprowadzone ustawienia nie sà anulowane nawet po wyâàczeniu zasilania lub naciãniêciu przycisku {Kasowanie ustawieñ}. 2 Zajrzeæ do instrukcji... Informacje dotyczàce Narzêdzi Uåytkownika sâuåàcych do obsâugi kopiarki, faksu i drukarki moåna znaleäæ w odpowiednich podrêcznikach. A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. Wyãwietlone zostanie menu gâówne Narzêdzi Uåytkownika. B Naciskaj przycisk 0 lub 1, aå zostanie wyãwietlona pozycja menu 2.Parametry systemu, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Aby wyãwietliæ caâkowità liczbê wydruków wykonanych przez urzàdzenie, patrz str. 18 Drukowanie wartoãci licznika. Aby zmieniæ jêzyk obsâugi wyãwietlacza, naleåy wybraæ opcjê 6. Jêzyk, a nastêpnie nacisnàæ przycisk {OK}. Naciskaj przycisk 0 lub 1, aå zostanie wyãwietlony odpowiedni jêzyk, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 15

22 Narzêdzia Uåytkownika (Ustawienia systemowe) C Naciskaj przycisk 0 lub 1, aå zostanie wyãwietlone åàdane menu, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 2 *1 *1 16

23 Korzystanie z Narzêdzi Uåytkownika (Ustawienia systemowe) *1 Opcja ta jest wyãwietlana, gdy urzàdzenie jest wyposaåone w opcjonalnà tacê na papier. 2 1: Przejãcie do nastêpnego menu. 0: Powrót do poprzedniego menu. Zajrzeæ do instrukcji... str. 19 Menu Narzêdzia Uåytkownika (Ustawienia systemowe) D Zmieñ ustawienia, postêpujàc wedâug instrukcji na wyãwietlaczu, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. Zajrzeæ do instrukcji... str. 20 Ustawienia, które moåna modyfikowaæ za pomocà Narzêdzi Uåytkownika {OK} : Zastosowanie nowych ustawieñ i powrót do poprzedniego menu. {Anuluj} : Powrót do poprzedniego menu bez zmiany ustawieñ. Wychodzenie z trybu Narzêdzia Uåytkownika A Po zmodyfikowaniu ustawieñ Narzêdzi Uåytkownika naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 17

24 Narzêdzia Uåytkownika (Ustawienia systemowe) Drukowanie wartoãci licznika A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/licznik}. 2 B Upewnij siê, åe wyãwietlana jest opcja Licznik, a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}, aby wyãwietliæ caâkowità liczbê stron. C Naciãnij przycisk {Start}. 18

25 Menu Narzêdzia Uåytkownika (Ustawienia systemowe) Menu Narzêdzia Uåytkownika (Ustawienia systemowe) 2 *1 Wyãwietlane, gdy urzàdzenie posiada opcjonalnà tacê na papier. 19

26 Narzêdzia Uåytkownika (Ustawienia systemowe) Ustawienia, które moåna modyfikowaæ za pomocà Narzêdzi Uåytkownika 2 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje dotyczàce otwierania Narzêdzi Uåytkownika moåna znaleäæ w sekcji str. 19 Menu Narzêdzia Uåytkownika (Ustawienia systemowe). Ustawienia systemowe Menu Opis 1. Priorytet moduâu Wybór trybu (kopiarka lub faks) wyãwietlanego bezpoãrednio po wâàczeniu lub wyzerowaniu urzàdzenia. Domyãlnie: Kopiarka 2. Licznik kopii Moåliwoãæ wybrania opcji wyãwietlania liczby wykonanych kopii lub liczby kopii pozostajàcych do wykonania. Domyãlnie: Narastajàco 3. Zerowanie systemu Automatyczny powrót urzàdzenia do trybu priorytetowego po zakoñczeniu zadania. Jest to funkcja Zerowania systemu. Ustawiajàc czas, naleåy ustawiæ opcjê 1. Tak/Nie na Tak, a nastêpnie ustawiæ odpowiednio 2. Czas zerowania. Czas moåna ustawiæ w zakresie od 10 do 999 sekund. Domyãlnie: Tak (60 sekund) Tryb priorytetowy moåna wybraæ za pomocà Narzêdzi Uåytkownika. Patrz: 1. Priorytet moduâu. 4. Oszczêdz. energii Urzàdzenie automatycznie przechodzi do trybu energooszczêdnego po upâywie okreãlonego czasu od zakoñczenia zadania. Czas moåna ustawiæ w zakresie od 1 do 240 minut. W trybie energooszczêdnym pobór mocy zmniejsza siê o 5% w porównaniu z trybem gotowoãci. Domyãlnie: 15 minut Tryb energooszczêdny moåe nie dziaâaæ po wyãwietleniu komunikatu o bâêdzie. Jeãli urzàdzenie odbierze faks lub dane dla drukarki podczas pracy w trybie energooszczêdnym, odebrane faksy i dokumenty zostanà automatycznie wydrukowane. 20

27 Ustawienia, które moåna modyfikowaæ za pomocà Narzêdzi Uåytkownika Menu Opis 5. Poziom oszcz.en. Istnieje moåliwoãæ wyboru poziomu trybu energooszczêdnego. Poziom 1 Pobór mocy: Zmniejszony o okoâo 5% w porównaniu z trybem gotowoãci. Czas nagrzewania siê: okoâo 5 sekund 2 Poziom 2 Pobór mocy: Zmniejszony o okoâo 40% w porównaniu z trybem gotowoãci. Czas nagrzewania siê: okoâo 10 sekund Poziom 3 Pobór mocy: Zmniejszony o okoâo 80% w porównaniu z trybem gotowoãci. Czas nagrzewania siê: okoâo 20 sekund Domyãlnie: Poziom 2 6. Auto wyâàczenie W celu zmniejszenia poboru mocy urzàdzenie wyâàcza siê automatycznie po upâywie okreãlonego czasu od wykonania ostatniej kopii. Jest to funkcja auto-wyâàczenia. Czas moåna ustawiæ w zakresie od 1 do 240 minut. 7. AOF zostaw wâàcz. Domyãlnie: 30 minut Funkcja auto-wyâàczenia moåe nie dziaâaæ po wyãwietleniu komunikatu o bâêdzie. Urzàdzenie powraca do trybu peânej mocy w takim samym czasie, jak w przypadku pierwszego wâàczenia zasilania. Jeãli urzàdzenie odbierze faks lub dane dla drukarki podczas pracy w trybie auto-wyâàczenia, odebrane faksy i dokumenty zostanà automatycznie wydrukowane. Szczegóâowe informacje dotyczàce tej funkcji moåna uzyskaæ od przedstawiciela serwisu. 8. Format pap.kas. Moåliwoãæ wybrania formatu papieru umieszczonego na tacy. Zajrzeæ do instrukcji... Patrz: Zmiana formatu papieru w Poradniku kopiowania. 21

28 Narzêdzia Uåytkownika (Ustawienia systemowe) 2 Menu 9. Priorytet kaset (tylko dla trybu kopiowania) Opis Jeãli urzàdzenie jest wyposaåone w opcjonalnà tacê na papier, domyãlnà tacê na papier moåna wybraæ w nastêpujàcych sytuacjach: Gdy przeâàcznik roboczy zasilania jest wâàczony. Po naciãniêciu przycisku {Kasowanie ustawieñ}. Po ustawieniu czasu zerowania. 10Auto zmiana kaset (tylko dla trybu kopiowania) 11Kontrast wyãwietl. 12Jednostka miary 1: Taca 1 2: Taca 2 (opcjonalna taca na papier) Domyãlnie: Taca 1 W przypadku zaâadowania papieru o tym samym formacie i orientacji do dwóch tac urzàdzenie automatycznie wybiera nastêpnà tacê po wyczerpaniu siê papieru w pierwszej z nich. Ustawienie to moåna wâàczyæ lub wyâàczyæ. Do korzystania z tego ustawienia wymagana jest opcjonalna taca na papier. Domyãlnie: Tak Moåliwoãæ ustawienia jasnoãci wyãwietlacza. Moåliwoãæ wybrania jednostki miary. Domyãlnie: mm 22

29 INDEKS A J Automatyczna zmiana kaset, 22 Auto-wyâàczenie (pozostawiæ wâàczone), 21 K Jednostka miary, 22 Kasowanie ustawieñ, 14 Kontrast, 22 W Z Wielodostêp, 6 Wâàcznik trybu energooszczêdnego, 20 Wyãwietlacz, 13 Wyãwietlanie liczby kopii, 20 Zerowanie systemu, 20 Zeruj/Zatrzymaj, 14 N Narzêdzia uåytkownika/licznik, 14 Narzêdzia Uåytkownika (Ustawienia systemowe), 13 O P OK, 13 Poziom trybu energooszczêdnego, 21 Priorytet funkcji, 20 Priorytet tacy na papier, 22 Przeâàcznik auto-wyâàczenia, 21 Przeâàcznik roboczy zasilania, 14 Przyciski kursora, 13 Przyciski Narzêdzi Uåytkownika (Ustawienia systemowe), 13 Przyciski numeryczne, 14 R S T Rozmiar tacy na papier, 21 Start, 14 Tryb drukowania, 4, 11 Tryb faksowania, 4, 9 Tryb kopiowania, 4, 8 Tryby, 5 23

30 24 PL PL B045

31 Deklaracja zgodnoãci z wymogami Produkt speânia wymagania dyrektywy EMC 89/336/EWG oraz dyrektywy 73/23/EWG w sprawie niskiego napiêcia. Zgodnie z normà IEC wyâàcznik gâówny urzàdzenia opisany jest nastêpujàcymi symbolami: a oznacza ZASILANIE WÂÀCZONE. c oznacza OCZEKIWANIE. Znaki towarowe Adobe, Acrobat i PostScript sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Macintosh jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Incorporated.

32 PL PL B Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI JAK KORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Drukarka sieciowa z dupleksem Laserowa Rodzaj druku Monochromatyczny Rozdzielczość min, 1200 x Format wydruku 40 stron na minutę

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Pobierz folder PDF» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Nashuatec MP2500/LN/SP to wydajne i oszczędne urządzenia wielofunkcyjne o formacie A3 i szybkości 25 stron A4 na minutę, łączące

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 185

Konica Minolta Bizhub 185 Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 185 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Prędkość drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych kopiarek wg poniższego zestawienia: CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu Sage Symfonia Analizy Finansowe Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 17.12016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0 1 1. Wstęp Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla użytkowników Trust Ami Mouse Wireless 300, umożliwiającej przeglądanie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI KOLOR - 2 SZTUKI Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 2 sztuki. Szybkość wydruku w czerni i kolorze

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk 28.12.2006 wersja 0.01 - wstępna 1. Opis problemów Drukarka 1018 jest bardzo popularną drukarką laserową na rynku polskim. Problemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo