Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to:"

Transkrypt

1 Podrêcznik sprzêtu Przewodnik po drukarce Instalacja moduâów opcjonalnych Podâàczanie drukarki Konfiguracja Papier i inne noãniki Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Czyszczenie drukarki Regulacja drukarki Rozwiàzywanie problemów Usuwanie zaciêtego papieru Dodatek Przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik i przechowywaæ go w âatwo dostêpnym miejscu, aby szybko znaleäæ potrzebne informacje. W celu zapewnienia bezpiecznej i poprawnej pracy przed rozpoczêciem korzystania z urzàdzenia naleåy przeczytaæ rozdziaâ Zasady bezpieczeñstwa.

2 Znaki towarowe Microsoft, Windows oraz Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe, PostScript, Acrobat, PageMaker iadobe Type Manager sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. PCL jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS oraz TrueType sà znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Jêzyk drukarki IPS-PRINT Copyright Oak Technology, Inc., wszelkie prawa zastrzeåone. Znak sâowny i logo Bluetooth sà wâasnoãcià firmy Bluetooth SIG, Inc. i sà uåywane przez Ricoh Company, Ltd. na podstawie licencji. NetWare jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Novell, Inc. PictBridge jest znakiem towarowym. Pozostaâe nazwy produktów, pojawiajàce siê w niniejszym podrêczniku, zostaây wykorzystane jedynie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich firm. Nie roãcimy sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: System operacyjny Microsoft Windows 95 System operacyjny Microsoft Windows 98 System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows 2000 to: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Nazwy produktów Windows Server TM 2003 sà nastêpujàce: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows NT 4.0 to: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 i

3 Rozmieszczenie etykiet RNIEBEZPIECZEÑSTWO i ROSTRZEÅENIE Etykiety i oznaczenia RNIEBEZPIECZEÑSTWO i ROSTRZEÅENIE zostaây umieszczone na urzàdzeniu w sposób pokazany poniåej. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa naleåy przestrzegaæ instrukcji i obchodziæ siê z urzàdzeniem w zalecany sposób. AQC0 Czêãci nagrzane do wysokiej temperatury. Podczas wymiany zespoâu grzejnego lub usuwania zaciêtego papieru wyâàcz zasilanie i zachowaj ostroånoãæ. Wewnêtrzne komponenty drukarki nagrzewajà siê do wysokiej temperatury. Nie naleåy dotykaæ czêãci oznaczonych etykietà v (wskazujàcà goràcà powierzchniê). Dotykanie tych czêãci moåe spowodowaæ poparzenia. ii

4 Nie naleåy spalaæ tonera ani pojemników po tonerze. Pyâ tonera moåe siê zapaliæ przy zetkniêciu z otwartym ogniem. Nie naleåy paliæ rozsypanego lub zuåytego tonera. Pyâ toneru jest âatwopalny i moåe siê zapaliæ przy zetkniêciu z otwartym ogniem. Zuåyte pojemniki z tonerem naleåy przekazaæ upowaånionemu dystrybutorowi lub do punktu odbioru. W przypadku pozbywania siê pojemników ze zuåytym tonerem we wâasnym zakresie naleåy przestrzegaæ lokalnych przepisów. iii

5 Podrêczniki do tej drukarki Opis poszczególnych funkcji moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Zasady bezpieczeñstwa Zawiera informacje na temat bezpiecznego uåytkowania urzàdzenia. Aby uniknàæ obraåeñ i zapobiec zniszczeniu urzàdzenia, naleåy siê z nimi zapoznaæ. Poradnik szybkiej instalacji Opisuje wyjmowanie drukarki z opakowania, podâàczanie do komputera i instalowanie sterownika. Podrêcznik sprzêtu Zawiera informacje na temat papieru oraz opis procedur takich jak instalowanie wyposaåenia opcjonalnego, wymiana materiaâów eksploatacyjnych, postêpowanie w przypadku komunikatów o bâêdach i usuwanie zaciêtego papieru. Podrêcznik oprogramowania Opisuje korzystanie z urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym, uåywanie oprogramowania oraz funkcje zabezpieczeñ. Podrêcznik bezpieczeñstwa Ten podrêcznik jest przeznaczony dla administratorów urzàdzenia. Zawiera on opis funkcji zabezpieczeñ, z których administratorzy mogà korzystaæ w celu ochrony danych przed ingerencjà albo zapobieganiu nieautoryzowanemu uåytkowaniu urzàdzenia. W tym podrêczniku opisano takåe rejestrowanie administratorów oraz konfigurowanie autoryzacji uåytkowników i administratorów. iv

6 Jak czytaæ ten Podrêcznik? Symbole W podrêczniku uåywane sà nastêpujàce symbole: Waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Nieprzestrzeganie instrukcji moåe prowadziæ do powaånych urazów, a nawet do ãmierci. Naleåy koniecznie zapoznaæ siê z tymi uwagami. Zamieszczono je w rozdziale Zasady bezpieczeñstwa w Podrêczniku sprzêtu. Waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Nieprzestrzeganie instrukcji moåe prowadziæ do drobnych lub ãrednich urazów albo uszkodzenia sprzêtu lub zniszczenia mienia. Naleåy koniecznie zapoznaæ siê z tymi uwagami. Zamieszczono je w rozdziale Zasady bezpieczeñstwa wpodrêczniku sprzêtu. Wskazuje tematy, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåytkowania urzàdzenia i objaãnienia prawdopodobnych przyczyn zacinania siê papieru, zniszczenia oryginaâów albo utraty danych. Naleåy koniecznie zapoznaæ siê z tymi objaãnieniami. Dodatkowe objaãnienia funkcji urzàdzenia i wskazówki dotyczàce rozwiàzywania bâêdów uåytkownika. Ten symbol jest umieszczany na koñcu poszczególnych sekcji. Informuje on, gdzie moåna znaleäæ dodatkowe informacje na dany temat. [ ] Oznacza nazwy przycisków widocznych na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Oznacza nazwy przycisków na panelu operacyjnym urzàdzenia. v

7 Opis dotyczàcy okreãlonego modelu W tym podrêczniku informacje dotyczàce okreãlonych modeli drukarek oznaczono w nastêpujàcy sposób: Opis dotyczàcy modelu drukarki V. Oznaczenie modelu moåna znaleäæ na etykiecie z tyâu drukarki. Jeåeli posiadasz ten model urzàdzenia, przeczytaj zawarte tu informacje. Opis dotyczàcy modelu drukarki 120 V. Oznaczenie modelu moåna znaleäæ na etykiecie z tyâu drukarki. Jeåeli posiadasz ten model urzàdzenia, przeczytaj zawarte tu informacje. Uwaga Oznaczenie modelu drukarki moåna znaleäæ na tabliczce z tyâu drukarki, w miejscu pokazanym na rysunku. AQC065S vi

8 Instalacja Instrukcja obsâugi Doâàczony do drukarki dysk CD-ROM Manuals (Podrêczniki) zawiera Instrukcja obsâugi w wersji HTML. Aby jà zainstalowaæ, zastosuj siê do wskazówek w tym rozdziale. Waåne Wymagania systemowe: Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0. Rozdzielczoãæ monitora lub wiêksza. Przeglàdarki internetowe: Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 lub nowsza wersja Firefox 1.0 lub nowsza wersja A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM Manuals (Podrêczniki) do napêdu CD-ROM. Uruchomi siê program instalacyjny. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim wypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe, znajdujàcy siê w katalogu gâównym na dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk interfejsu i kliknij przycisk [OK]. D Kliknij przycisk [Zainstaluj podrêczniki]. E W trakcie instalacji postêpuj zgodnie ze wskazówkami wyãwietlanymi na ekranie. F Gdy instalacja dobiegnie koñca, naciãnij przycisk [Zakoñcz]. G Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Uwaga Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim wypadku naleåy skopiowaæ wszystkie dane z gâównego katalogu dysku CD-ROM na twardy dysk i uruchomiæ program Setup.exe, aby rozpoczàæ instalacjê. Aby odinstalowaæ Instrukcja obsâugi, wybierz opcjê [Programy] zmenu [Start], zaznacz swój sterownik drukarki i kliknij przycisk [Odinstaluj]. Poszczególne podrêczniki moåna odinstalowaæ oddzielnie. Jeåeli uåywasz niekompatybilnej przeglàdarki internetowej i uproszczona wersja Instrukcja obsâugi nie jest prawidâowo wyãwietlana, otwórz folder MANUALLANG (jêzyk) \ (nazwa podrêcznika) unv na dysku CD- ROM Manuals (Podrêczniki), a nastêpnie kliknij dwukrotnie plik index.htm. vii

9 SPIS TREÃCI Znaki towarowe...i Rozmieszczenie etykiet RNIEBEZPIECZEÑSTWO i ROSTRZEÅENIE...ii Podrêczniki do tej drukarki...iv Jak czytaæ ten Podrêcznik?...v Symbole... v Opis dotyczàcy okreãlonego modelu...vi Instalacja Instrukcja obsâugi...vii 1. Przewodnik po drukarce Elementy zewnêtrzne: widok z przodu...1 Elementy zewnêtrzne: widok z tyâu...3 Wnêtrze drukarki...4 Panel operacyjny...5 Wyãwietlacz...7 Odczytywanie wyãwietlacza i uåywanie przycisków Instalacja moduâów opcjonalnych Dostêpne moduây opcjonalne...9 Lista moduâów opcjonalnych...9 Schemat instalacji moduâów opcjonalnych...10 Instalacja moduâów opcjonalnych...11 Ãrodki ostroånoãci przy ponownej instalacji pâyty kontrolera...13 Instalacja - Paper Feed Unit Type 4000 (zespóâ kaset na papier typ 4000)...14 Instalacja - Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (moduâ SDRAM)...17 Instalacja - User Account Enhance Unit Type E (moduâ rozszerzenia kont uåytkowników)...22 Instalacja - Hard Disk Drive Type 4000 (dysk twardy typ 4000)...27 Instalacja - IEEE b Interface Unit (interfejs IEEE b)...33 Instalacja - Bluetooth Interface Unit Type 3245 (interfejs Bluetooth)...37 Instalacja - IEEE 1284 Interface Board Type A (interfejs IEEE 1284)...41 Instalacja - USB Host Interface Board Type A (interfejs hosta USB)...43 Instalacja - Gigabit Ethernet Board Type A (kontroler Gigabit Ethernet)...45 Instalacja - Data Overwrite Security Unit Type E (moduâ bezpiecznego nadpisywania danych)...48 Instalacja karty bezpoãredniego druku z aparatu cyfrowego...50 Instalacja - VM Card Type D (karta VM)...52 Instalacja - Data Storage Card Type A (karta przechowywania danych)...54 viii

10 3. Podâàczanie drukarki Poâàczenie sieciowe...57 Znaczenie kontrolek LED...59 Poâàczenie USB...60 Podâàczanie cyfrowego aparatu fotograficznego...61 Poâàczenie równolegâe Konfiguracja Konfiguracja sieci Ethernet...65 Uåywanie DHCP - automatyczne wykrywanie adresów sieciowych...69 Wprowadzanie ustawieñ sieciowych do korzystania z Netware...71 Konfiguracja interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Papier i inne noãniki Papier i inne media obsâugiwane przez tê drukarkê...79 Zalecenia dotyczàce papieru...83 Âadowanie papieru...83 Przechowywanie papieru...83 Rodzaje papieru i innych noãników...84 Papier nie obsâugiwany przez drukarkê...90 Obszar drukowania...91 Âadowanie papieru...92 Âadowanie papieru do kasety 1 i opcjonalnego zespoâu podawania papieru...92 Âadowanie papieru do tacy rêcznej Zmiany kaset na papier Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Wymiana pojemnika z tonerem Wymiana zespoâu ãwiatâoczuâego Wymiana zespoâu transferu poãredniego Wymiana pojemnika na zuåyty toner Wymiana zestawu eksploatacyjnego Przed wymianà Wymiana pâytki ãciernej Wymiana rolki podawania papieru Wymiana rolki transferowej Wymiana zespoâu grzejnego Wymiana filtra przeciwkurzowego Czyszczenie drukarki Ãrodki ostroånoãci podczas czyszczenia Czyszczenie pâytki ãciernej Czyszczenie rolki podawania papieru Czyszczenie rolki rejestracyjnej ix

11 8. Regulacja drukarki Regulacja rejestracji koloru Korekta gradacji koloru Ustaw wartoãæ korekcji gradacji Wyãwietlanie arkusza wzorcowego kalibracji koloru oraz arkusza korekcji gradacji Przywracanie poczàtkowej wartoãci korekcji gradacji Regulacja rejestracji kasety Rozwiàzywanie problemów Komunikaty o bâêdach i o stanie urzàdzenia wyãwietlane na panelu operacyjnym Sygnaây däwiêkowe panelu operacyjnego Drukarka nie drukuje Sprawdzanie portu drukarki Inne problemy z drukowaniem Rozwiàzywanie dodatkowych problemów Usuwanie zaciêtego papieru Usuwanie zaciêtego papieru Gdy pojawi siê komunikat o zaciêciu papieru (pokrywa A) Gdy pojawi siê komunikat o zaciêciu papieru (pokrywa Z) Dodatek Przenoszenie i transportowanie drukarki Przenoszenie drukarki Materiaây eksploatacyjne Pojemnik z tonerem Pojemnik na zuåyty toner Zespóâ ãwiatâoczuây Zespóâ transferu poãredniego (zespóâ transferu) Zestaw eksploatacyjny Opis techniczny Urzàdzenie gâówne Opcje INDEKS x

12 1. Przewodnik po drukarce Elementy zewnêtrzne: widok z przodu AQC021S 1. Panel operacyjny Zawiera przyciski do obsâugi drukarki oraz wyãwietlacz pokazujàcy stan drukarki. 2. Przednia pokrywa Otwarcie przedniej pokrywy umoåliwia wymianê zespoâu grzejnego lub rolki transferowej i usuniêcie zaciêtego papieru. Przednià pokrywê moåna otworzyæ na dwa sposoby: Aby wymieniæ zespóâ grzejny lub rolkê transferowà, pociàgnij za däwignie po obu stronach drukarki, oznaczone literà A. Aby usunàæ zablokowany papier, naciãnij przycisk z prawej strony oznaczony literà Z. 3. Taca rêczna Mieãci maks. 100 arkuszy zwykâego papieru. 4. Wyâàcznik zasilania Ten przeâàcznik sâuåy do wâàczania i wyâàczania zasilania. 5. Kaseta 1 Mieãci maks. 550 arkuszy zwykâego papieru. 6. Taca standardowa Na tê tacê trafiajà wydruki, stronà zadrukowanà skierowanà w dóâ. 7. Górna pokrywa Naleåy jà otworzyæ w celu wymiany pojemnika z tonerem. 8. Däwignie otwierania pokrywy przedniej (A) 9. Otwór wentylacyjny 1

13 Przewodnik po drukarce Otwory wentylacyjne Odprowadzajà ciepâo wytwarzane przez podzespoây wewnàtrz urzàdzenia, aby zapobiec ich przegrzaniu. Zasâoniêcie lub zablokowanie otworów wentylacyjnych moåe prowadziæ do awarii urzàdzenia. Wâaãciwa konserwacja urzàdzenia obejmuje regularnà wymianê filtra przeciwkurzowego. 11. Przycisk otwierania pokrywy przedniej (Z) Uwaga W przypadku papieru wiêkszego niå rozmiar A5K naleåy wysunàæ przedâuåenie tacy w sposób pokazany na rysunku. Szczegóâowe informacje na temat rozmiarów i typów papieru moåna znaleäæ na str. 79 Papier i inne media obsâugiwane przez tê drukarkê. AQC022S 2

14 Elementy zewnêtrzne: widok z tyâu Elementy zewnêtrzne: widok z tyâu 1 AQC200S 1. Pâyta kontrolera Wysuñ jà, aby zainstalowaæ wyposaåenie opcjonalne, takie jak moduâ pamiêci, moduâ rozszerzenia kont uåytkowników lub dysk twardy drukarki. Podâàcz kable, takie jak kabel USB i kabel Ethernet, do odpowiednich zâàczy. 2. Port Ethernet W celu podâàczenia drukarki do sieci naleåy uåyæ kabla sieciowego. 3. Port USB W celu podâàczenia drukarki do komputera naleåy uåyæ kabla USB. 4. Gniazda na opcjonalne karty interfejsu W tym gnieädzie moåna zainstalowaæ opcjonalny moduâ interfejsu IEEE b, kartê interfejsu bezprzewodowego lub kartê interfejsu Moåna zainstalowaæ maksymalnie dwie karty interfejsu. 5. Gniazda na karty rozszerzeñ W tych gniazdach moåna zainstalowaæ karty rozszerzeñ. Dostêpne sà trzy takie gniazda. Gdy uåywasz jednej karty rozszerzeñ, skorzystaj ze ãrodkowego gniazda. 6. Däwignie otwierania pokrywy przedniej (A) 7. Lewa pokrywa Jej otwarcie umoåliwia wymianê zespoâu ãwiatâoczuâego, poãredniego zespoâu transferu lub pojemnika na zuåyty toner. 8. Kabel zasilajàcy Kabel zasilajàcy jest dostarczony oddzielnie. Naleåy podâàczyæ kabel do drukarki. Kabel zasilajàcy jest zamocowany na staâe z tyâu drukarki. 3

15 Przewodnik po drukarce Wnêtrze drukarki 1 AQC023S 1. Pojemnik z tonerem Tonery sà umieszczane w drukarce od tylnej strony, w kolejnoãci kolorów: magenta (M), åóâty (Y), cyjan (C) i czarny (K). Wymieñ pojemnik z tonerem danego koloru, jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat o koniecznoãci wymiany tonera. 2. Zespóâ transferu poãredniego (zespóâ transferu) Wymieñ zespóâ transferu, jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat o koniecznoãci jego wymiany. 3. Zespóâ ãwiatâoczuây Wymieñ zespóâ ãwiatâoczuây, jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat o koniecznoãci jego wymiany. 4. Pokrywa wewnêtrzna Otwórz jà w celu wymiany zespoâu ãwiatâoczuâego lub poãredniego zespoâu transferu. 5. Pojemnik na zuåyty toner Tutaj zbierany jest toner zuåyty podczas drukowania. Wymieñ pojemnik na zuåyty toner, jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat o koniecznoãci jego wymiany. 6. Zespóâ grzejny Wymieñ zespóâ grzejny, jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat o koniecznoãci jego wymiany. 7. Rolka transferowa Wymieñ rolkê transferowà, jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat o koniecznoãci jej wymiany. Zajrzeæ do instrukcji... Komunikaty na wyãwietlaczu, wskazujàce na koniecznoãæ wymiany poszczególnych elementów wyposaåenia, opisano na str. 161 Komunikaty o bâêdach i o stanie urzàdzenia wyãwietlane na panelu operacyjnym. 4

16 Panel operacyjny Panel operacyjny 1 PL AQC024S 1. Wyãwietlacz Pokazuje informacje o bieåàcym stanie drukarki oraz komunikaty o bâêdach. Komunikaty o bâêdach sà opisane na str. 161 Komunikaty o bâêdach i o stanie urzàdzenia wyãwietlane na panelu operacyjnym. 2. Przyciski wyboru Odpowiadajà elementom widocznym na dole wyãwietlacza. Przykâad: Gdy w niniejszym podrêczniku pojawi siê polecenie naciãnij [Opcje] w odniesieniu do ekranu poczàtkowego, naciãnij przycisk wyboru po lewej stronie. 3. Przycisk {Online} Pokazuje, czy drukarka pracuje w trybie online czy offline. Naciãniêcie tego przycisku umoåliwia przeâàczanie drukarki miêdzy trybem online i offline. Gdy lampka ãwieci, drukarka jest gotowa i moåe przyjmowaæ dane zkomputera. Gdy lampka nie ãwieci, drukarka jest w trybie offline i nie moåe odbieraæ danych z komputera. Po naciãniêciu tego przycisku drukarka powróci do stanu gotowoãci. 4. Przycisk {Reset zad} Jeãli drukarka jest w trybie online, naciãniêcie tego przycisku spowoduje anulowanie bieåàcego zadania drukowania. 5. Przycisk {Menu} Naciãniêcie tego przycisku umoåliwia wprowadzenie ustawieñ drukarki oraz sprawdzenie bieåàcych ustawieñ. Szczegóâowe informacje zawiera Podrêcznik oprogramowania. 6. Kontrolka zasilania Kontrolka ta ãwieci, gdy zasilanie jest wâàczone. Nie ãwieci, gdy zasilanie jest wyâàczone lub drukarka znajduje siê w trybie oszczêdzania energii. 7. Kontrolka Bâàd Zapala siê w przypadku wystàpienia bâêdu drukarki. Ãwiatâo czerwone oznacza, åe wystàpiâ bâàd uniemoåliwiajàcy drukowanie; ãwiatâo åóâte oznacza moåliwy bâàd podczas drukowania. Jeåeli kontrolka zapali siê na czerwono, postêpuj zgodnie z instrukcjami na wyãwietlaczu. 5

17 Przewodnik po drukarce 1 8. Kontrolka Dane Miga podczas odbierania przez drukarkê danych z komputera. Kontrolka Dane ãwieci, gdy dostêpne sà dane do wydrukowania. 9. Przyciski przewijania Naciãniêcie tych przycisków umoåliwia stopniowe przesuniêcie kursora w åàdanym kierunku. Gdy w niniejszym podrêczniku pojawi siê przycisk {U}, {T}, {V} lub {W }, naciãnij przycisk przewijania w odpowiednim kierunku. 10. Przycisk {OK} Naciãniêcie tego przycisku powoduje wykonanie polecenia menu wybranego na wyãwietlaczu. 11. Przycisk {Wyjãc.} Naciãnij ten przycisk, aby powróciæ do poprzedniego stanu wyãwietlacza. 6

18 Wyãwietlacz Wyãwietlacz W tym rozdziale opisano elementy widoczne na wyãwietlaczu na ekranie poczàtkowym. 1 PL AQC060S 1. Stan urzàdzenia i komunikaty Pokazuje aktualny stan urzàdzenia: Gotowa, Offline, albo Drukowanie [Opcje] Naciãnij ten przycisk, aby wyãwietliæ stan moduâów opcjonalnych zainstalowanych w drukarce. 3. [Dr.zad.] Naciãnij ten przycisk, aby wyãwietliæ zadania drukowania wysâane zkomputera. Szczegóâowe informacje zawiera Podrêcznik oprogramowania. 4. [Mat.eks.] Naciãnij ten przycisk, aby wyãwietliæ menu materiaâów eksploatacyjnych do drukarki. Odczytywanie wyãwietlacza i uåywanie przycisków Niniejszy rozdziaâ wyjaãnia sposób odczytywania wyãwietlacza i korzystania z przycisków wyboru na ekranie poczàtkowym PL AQC061S 1. Przycisk {Wyjãc.} Naciãnij go, aby anulowaæ operacjê albo powróciæ do poprzedniego ekranu. 2. Przycisk {OK} Naciãnij go, aby zastosowaæ wybrane ustawienie lub wprowadzonà wartoãæ numerycznà. 3. Przyciski przewijania Naciãniêcie tych przycisków umoåliwia stopniowe przesuniêcie kursora w åàdanym kierunku. Gdy w niniejszym podrêczniku pojawi siê przycisk {U}, {T}, {V} lub {W }, naciãnij przycisk przewijania w odpowiednim kierunku. 7

19 Przewodnik po drukarce 1 4. Przyciski wyboru Odpowiadajà elementom widocznym na dole wyãwietlacza. Przykâad: Gdy w niniejszym podrêczniku pojawi siê polecenie naciãnij [Opcje] w odniesieniu do ekranu poczàtkowego, naciãnij przycisk wyboru po lewej stronie. 8

20 2. Instalacja moduâów opcjonalnych Dostêpne moduây opcjonalne Ten rozdziaâ opisuje sposób instalacji moduâów opcjonalnych. Dziêki zainstalowaniu moduâów opcjonalnych moåna zwiêkszyæ wydajnoãæ drukarki i rozszerzyæ jej funkcjonalnoãæ. Parametry techniczne poszczególnych moduâów zamieszczono na str. 189 Opis techniczny. R OSTRZEÅENIE: Przed instalacjà moduâów opcjonalnych naleåy wyâàczyæ urzàdzenie i odâàczyæ je od zasilania na co najmniej godzinê. Podzespoây wewnàtrz urzàdzenia nagrzewajà siê do wysokiej temperatury i ich dotkniêcie moåe spowodowaæ poparzenia. Przed przenoszeniem urzàdzenia naleåy odâàczyæ kabel zasilajàcy z gniazda. Odâàczanie kabla gwaâtownym szarpniêciem moåe spowodowaæ jego uszkodzenie. Uszkodzone wtyczki i kable stwarzajà zagroåenie poraåenia pràdem lub poåaru. Podnoszàc urzàdzenie, naleåy trzymaæ za uchwyty znajdujàce siê po obu stronach obudowy. Upuszczenie drukarki moåe spowodowaæ jej uszkodzenie lub obraåenia przenoszàcych jà osób. Waåne Napiêcie znamionowe zâàcza moduâów opcjonalnych wynosi 24 V (pràd staây) lub mniej. Lista moduâów opcjonalnych Poniåej zamieszczono listê moduâów opcjonalnych do tej drukarki. Model drukarki 25 ppm Model drukarki 30 ppm Paper Feed Unit Type 4000 Dostêpne Dostêpne Hard Disk Drive Type 4000 Dostêpne Dostêpne Memory Unit Type D 128MB Dostêpne Dostêpne Memory Unit Type E 256MB Dostêpne Dostêpne IEEE b Interface Unit Dostêpne Dostêpne IEEE 1284 Interface Board Type A Dostêpne Dostêpne Bluetooth Interface Unit Type 3245 Dostêpne Dostêpne User Account Enhance Unit Type E Dostêpne Dostêpne USB Host Interface Board Type A Dostêpne Dostêpne Gigabit Ethernet Board Type A Dostêpne Dostêpne Camera Direct Print Card Type B Dostêpne Dostêpne Data Overwrite Security Unit Type E Dostêpne Dostêpne VM Card Type D Dostêpne Dostêpne Data Storage Card Type A Dostêpne Dostêpne 9

21 Instalacja moduâów opcjonalnych Schemat instalacji moduâów opcjonalnych 2 W przypadku instalowania kilku moduâów opcjonalnych zalecana jest nastêpujàca kolejnoãæ instalacji: A Doâàcz zespóâ kaset (Paper Feed Unit Type 4000). Przyâàcz zespoây kaset do podstawy drukarki. Moåna doâàczyæ maksymalnie dwa zespoây kaset. Umoåliwia to zaâadowanie maks arkuszy papieru. B Zainstaluj moduâ pamiêci SDRAM (Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB). Zainstaluj moduâ w gnieädzie pâyty kontrolera przeznaczonym na moduâ SDRAM. Dostêpne sà dwa rodzaje moduâów pamiêci: o pojemnoãci 128 MB i 256 MB. C Zainstaluj moduâ rozszerzenia kont uåytkowników (User Account Enhance Unit Type E). Zainstaluj moduâ w gnieädzie pâyty kontrolera przeznaczonym na moduâ rozszerzenia kont uåytkowników. D Zainstaluj twardy dysk (Hard Disk Drive Type 4000). Zainstaluj twardy dysk na pâycie kontrolera. E Zainstaluj kartê interfejsu IEEE 1284, interfejs IEEE b, interfejs Bluetooth, kartê interfejsu hosta USB lub kontroler Gigabit Ethernet. Zainstaluj na pâycie kontrolera interfejs IEEE 1284, interfejs IEEE b, interfejs Bluetooth, kartê interfejsu hosta USB lub kontroler Gigabit Ethernet. Moåna zainstalowaæ maksymalnie dwa z poniåej wymienionych moduâów: IEEE 1284 Interface Board Type A IEEE b Interface Unit Bluetooth Interface Unit Type 3245 USB Host Interface Board Type A Gigabit Ethernet Board Type A F Zainstaluj moduâ ochrony (Data Overwrite Security Unit Type E), kartê wydruku bezpoãredniego (Camera Direct Print Card Type B) lub kartê VM (VM Card Type D). Umieãæ te moduây w gnieädzie pâyty kontrolera przeznaczonym na kartê SD. 10

22 Dostêpne moduây opcjonalne Instalacja moduâów opcjonalnych Zainstaluj moduây opcjonalne w miejscach pokazanych na rysunku. Elementy zewnêtrzne 2 AET061S 1. Paper Feed Unit Type 4000 Zespóâ kaset na papier typ 4000 mieãci maks. 550 arkuszy papieru. Do drukarki moåna przyâàczyæ maksymalnie dwa zespoây kaset. Zainstalowane zespoây kaset sà oznaczone jako Kaseta 2 i Kaseta 3. patrz str. 14 Instalacja - Paper Feed Unit Type 4000 (zespóâ kaset na papier typ 4000). 11

23 Instalacja moduâów opcjonalnych Wnêtrze drukarki 2 1. Memory Unit Type D 128MB/ Memory Unit Type E 256MB (moduâ SDRAM) Zainstaluj moduâ pamiêci SDRAM 128 MB lub SDRAM 256 MB w gnieädzie na pâycie kontrolera. patrz str. 17 Instalacja - Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (moduâ SDRAM). 2. Opcjonalne karty interfejsów patrz str. 33 Instalacja - IEEE b Interface Unit (interfejs IEEE b). patrz str. 37 Instalacja - Bluetooth Interface Unit Type 3245 (interfejs Bluetooth). patrz str. 41 Instalacja - IEEE 1284 Interface Board Type A (interfejs IEEE 1284). patrz str. 43 Instalacja - USB Host Interface Board Type A (interfejs hosta USB). AQC040S patrz str. 45 Instalacja - Gigabit Ethernet Board Type A (kontroler Gigabit Ethernet). 3. Opcjonalne moduây patrz str. 48 Instalacja - Data Overwrite Security Unit Type E (moduâ bezpiecznego nadpisywania danych). patrz str. 50 Instalacja karty bezpoãredniego druku z aparatu cyfrowego. patrz str. 52 Instalacja - VM Card Type D (karta VM). 4. Hard Disk Drive Type 4000 patrz str. 27 Instalacja - Hard Disk Drive Type 4000 (dysk twardy typ 4000). 5. User Account Enhance Unit Type E patrz str. 22 Instalacja - User Account Enhance Unit Type E (moduâ rozszerzenia kont uåytkowników). Uwaga Jednoczeãnie moåna zainstalowaæ dwa z nastêpujàcych typów kart rozszerzeñ: IEEE b Interface Unit, Bluetooth Interface Unit Type 3245, IEEE 1284 Interface Board Type A, USB Host Interface Board Type A i Gigabit Ethernet Board Type A. W niektórych modelach drukarek twardy dysk i moduâ bezpiecznego nadpisywania danych sà zainstalowane fabrycznie. Zajrzeæ do instrukcji... Dane techniczne poszczególnych moduâów zamieszczono na str. 189 Opis techniczny. 12

24 Dostêpne moduây opcjonalne Ãrodki ostroånoãci przy ponownej instalacji pâyty kontrolera W tym rozdziale opisano obchodzenie siê z pâytà kontrolera w przypadku instalowania opcji. Jeåeli pâyta kontrolera zostaâa wysuniêta z urzàdzenia w celu instalacji moduâu SDRAM, moduâu rozszerzenia kon uåytkowników albo twardego dysku, przestrzegaj dokâadnie poniåszych zaleceñ, aby z powrotem zainstalowaæ jà wdrukarce. Wsuñ pâytê kontrolera z powrotem do drukarki, naciskajàc dolnà ãrodkowà czêãæ pâyty, wskazanà na rysunku. 2 AQC004S Waåne Jeåeli pâyta kontrolera nie jest prawidâowo zainstalowana, mogà wystàpiæ nastêpujàce objawy: ãwiecà wszystkie kontrolki na panelu operacyjnym. nie ãwieci åadna kontrolka na panelu operacyjnym. na wyãwietlaczu widoczny jest komunikat o bâêdzie SC

25 Instalacja moduâów opcjonalnych Instalacja - Paper Feed Unit Type 4000 (zespóâ kaset na papier typ 4000) 2 W przypadku instalacji kilku moduâów opcjonalnych naleåy najpierw zainstalowaæ zespóâ kaset. R OSTRZEÅENIE: Drukarka waåy ok. 50 kg (110,3 funta). W razie przenoszenia drukarki naleåy trzymaæ jà za uchwyty po obu bokach i podnosiæ powoli. Upuszczenie drukarki grozi jej uszkodzeniem lub obraåeniami przenoszàcych jà osób. R OSTRZEÅENIE: Nieostroåne podnoszenie lub upuszczenie kasety moåe spowodowaæ obraåenia. Waåne Do drukarki moåna przyâàczyæ maksymalnie dwa zespoây kaset. Po zainstalowaniu dwóch zespoâów kaset górny zespóâ bêdzie oznaczony jako Kaseta 2, a dolny jako Kaseta 3. Przed rozpoczêciem korzystania z nowego zespoâu kaset konieczne jest wprowadzenie ustawieñ w sterowniku drukarki. Sprawdä model urzàdzenia na tabliczce znamionowej drukarki. A Sprawdä, czy w opakowaniu znajdujà siê nastêpujàce elementy: Zespóâ kaset (wraz z kasetà na papier) AET108S B Wyâàcz zasilanie, a nastêpnie odâàcz kabel zasilajàcy. C Usuñ pomarañczowe taãmy mocujàce z zespoâu kaset. 14

26 Instalacja - Paper Feed Unit Type 4000 (zespóâ kaset na papier typ 4000) D Podnieã drukarkê, trzymajàc za uchwyty po obu bokach. 2 AQC031S Waåne Drukarka powinna byæ zawsze podnoszona przez co najmniej dwie osoby. E Ustaw drukarkê równo nad dwoma pionowymi koâkami na zespole kaset i powoli jà opuãæ. AET074S W przypadku instalacji dwóch zespoâów kaset naleåy najpierw poâàczyæ je ze sobà, postêpujàc zgodnie z poniåszà procedurà, a dopiero potem podâàczyæ je do drukarki. AET075S 15

27 Instalacja moduâów opcjonalnych 2 Uwaga W razie przenoszenia drukarki naleåy odâàczyæ zespóâ kaset. Po zakoñczeniu instalacji moåna sprawdziæ, czy zespóâ kaset jest zamontowany prawidâowo: wydrukuj stronê konfiguracyjnà za pomocà menu [Lista/strony testowe]. W przypadku poprawnej instalacji w punkcie Podâàczone wyposaåenie na stronie konfiguracyjnej bêdzie wymieniona Kaseta 2 albo Kaseta 2, Kaseta 3. Jeãli zespóâ kaset nie zostaâ zainstalowany prawidâowo, powtórz procedurê instalacji. Jeãli ponowna instalacja równieå siê nie powiedzie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Zajrzeæ do instrukcji... Drukowanie strony konfiguracyjnej opisuje Poradnik szybkiej instalacji. Âadowanie papieru do kasety na papier opisano na str. 92 Âadowanie papieru. Dostosowanie poâoåenia wydruku opisano na str. 158 Regulacja rejestracji kasety. 16

28 Instalacja - Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (moduâ SDRAM) Instalacja - Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (moduâ SDRAM) R OSTRZEÅENIE: Nie dotykaj wnêtrza komory pâyty kontrolera. Moåe to spowodowaæ wadliwe dziaâanie urzàdzenia lub poparzenie. Waåne Aby usunàæ âadunki elektrostatyczne, przed dotkniêciem moduâu pamiêci naleåy siê uziemiæ, dotykajàc jakiegoã metalowego przedmiotu. Wyâadowanie elektrostatyczne moåe uszkodziæ moduâ pamiêci. Moduâów pamiêci nie naleåy naraåaæ na wstrzàsy. Dostêpne sà róåne moduây pamiêci, zaleånie od modelu drukarki. Przed rozpoczêciem korzystania z nowego moduâu pamiêci konieczne jest wprowadzenie ustawieñ w sterowniku drukarki. A Wyâàcz zasilanie, a nastêpnie odâàcz kabel zasilajàcy. B Odkrêæ trzy wkrêty mocujàce pâytê kontrolera. 2 AQC630S Ãrub nie moåna caâkowicie wyjàæ. 17

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik konserwacji

Podrêcznik konserwacji Podrêcznik konserwacji Informacje wstêpne Znaki towarowe...3 Jak czytaæ ten Podrêcznik?...4 Papier i inne noãniki Papier i inne media obsâugiwane przez tê drukarkê...5 Zalecenia dotyczàce papieru...9 Âadowanie

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik sprzętu

Instrukcja obsługi Podręcznik sprzętu Instrukcja obsługi Podręcznik sprzętu Informacje wstępne Rozmieszczenie etykiet NIEBEZPIECZEŃSTWO i OSTRZEŻENIE...6 Podręczniki do tej drukarki...8 Jak korzystać z tego podręcznika?...9 Symbole...9 Opis

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania.

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik sprzętu

Instrukcja obsługi Podręcznik sprzętu Instrukcja obsługi Podręcznik sprzętu Informacje wstępne Rozmieszczenie etykiet NIEBEZPIECZEŃSTWO i OSTRZEŻENIE...6 Podręczniki do tej drukarki...8 Jak korzystać z tego podręcznika...9 Symbole...9 Opis

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_ Disk Station DS409+, DS409 Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_20090616 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Skrócony sposób działania przy użyciu po

Skrócony sposób działania przy użyciu po Skrócony sposób działania przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Wstęp (1) 2. Instalacja i aktywacja (2) Usuwanie starych sterowników (2.1) Instalacja w Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktywacja w Windows

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: 50241 www.qoltec.com 1. Zawartość opakowania Kabel zasilający Drukarka Instrukcja Zasilacz Oprogramowanie Kabel USB 2. Główne akcesoria i funkcje

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Wstęp Dziękujemy za zakup Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Sweex. Multi panel pozwala na rozszerzenie możliwości połączeniowych komputera i umieszczenie złączy

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A SATA/IDE, 0,53 m Numer produktu: 986091 Strona 1 z 11 1. Właściwości Obsługuje nadajniki SATA Obsługuje funkcję SATA II Asynchronous

Bardziej szczegółowo

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Nagrywarka CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Dla Windows 48x Prędkość zapisu 16x Prędkość zapisu RW 48x Prędkość odczytu Dziękujemy za zakup napędu CDRW-4816A IDE. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drukarka etykiet QL-700 Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

DA Podręcznik użytkownika. Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA

DA Podręcznik użytkownika. Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA DA-70200-1 Podręcznik użytkownika Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA 1. Własności Obsługuje nadajnik SATA z widmem rozproszonym Obsługuje własność SATA II asynchronicznego odzyskiwania sygnału (Hot Plug) Zgodny

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku z jakością wydruku Wiele związanych z drukowaniem można rozwiązać, wymieniając materiał eksploatacyjny lub element, dla którego upłynął zamierzony okres eksploatacji. Więcej informacji o innych sposobach

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji

Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

h Komputer h Akumulator

h Komputer h Akumulator Numer PN: 92P1933 Dziękujemy za zakup komputera IBM ThinkPad serii X. Prosimy sprawdzić, czy pozycje na tej liście odpowiadają elementom znajdującym się w pudełku. Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub jest

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-130C Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. W celu uzyskania pomocy w rozpoczęciu konfiguracji urządzenia i instrukcji instalowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo