Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to:"

Transkrypt

1 Podrêcznik sprzêtu Przewodnik po drukarce Instalacja moduâów opcjonalnych Podâàczanie drukarki Konfiguracja Papier i inne noãniki Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Czyszczenie drukarki Regulacja drukarki Rozwiàzywanie problemów Usuwanie zaciêtego papieru Dodatek Przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik i przechowywaæ go w âatwo dostêpnym miejscu, aby szybko znaleäæ potrzebne informacje. W celu zapewnienia bezpiecznej i poprawnej pracy przed rozpoczêciem korzystania z urzàdzenia naleåy przeczytaæ rozdziaâ Zasady bezpieczeñstwa.

2 Znaki towarowe Microsoft, Windows oraz Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe, PostScript, Acrobat, PageMaker iadobe Type Manager sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. PCL jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS oraz TrueType sà znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Jêzyk drukarki IPS-PRINT Copyright Oak Technology, Inc., wszelkie prawa zastrzeåone. Znak sâowny i logo Bluetooth sà wâasnoãcià firmy Bluetooth SIG, Inc. i sà uåywane przez Ricoh Company, Ltd. na podstawie licencji. NetWare jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Novell, Inc. PictBridge jest znakiem towarowym. Pozostaâe nazwy produktów, pojawiajàce siê w niniejszym podrêczniku, zostaây wykorzystane jedynie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich firm. Nie roãcimy sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: System operacyjny Microsoft Windows 95 System operacyjny Microsoft Windows 98 System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows 2000 to: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Nazwy produktów Windows Server TM 2003 sà nastêpujàce: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows NT 4.0 to: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 i

3 Rozmieszczenie etykiet RNIEBEZPIECZEÑSTWO i ROSTRZEÅENIE Etykiety i oznaczenia RNIEBEZPIECZEÑSTWO i ROSTRZEÅENIE zostaây umieszczone na urzàdzeniu w sposób pokazany poniåej. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa naleåy przestrzegaæ instrukcji i obchodziæ siê z urzàdzeniem w zalecany sposób. AQC0 Czêãci nagrzane do wysokiej temperatury. Podczas wymiany zespoâu grzejnego lub usuwania zaciêtego papieru wyâàcz zasilanie i zachowaj ostroånoãæ. Wewnêtrzne komponenty drukarki nagrzewajà siê do wysokiej temperatury. Nie naleåy dotykaæ czêãci oznaczonych etykietà v (wskazujàcà goràcà powierzchniê). Dotykanie tych czêãci moåe spowodowaæ poparzenia. ii

4 Nie naleåy spalaæ tonera ani pojemników po tonerze. Pyâ tonera moåe siê zapaliæ przy zetkniêciu z otwartym ogniem. Nie naleåy paliæ rozsypanego lub zuåytego tonera. Pyâ toneru jest âatwopalny i moåe siê zapaliæ przy zetkniêciu z otwartym ogniem. Zuåyte pojemniki z tonerem naleåy przekazaæ upowaånionemu dystrybutorowi lub do punktu odbioru. W przypadku pozbywania siê pojemników ze zuåytym tonerem we wâasnym zakresie naleåy przestrzegaæ lokalnych przepisów. iii

5 Podrêczniki do tej drukarki Opis poszczególnych funkcji moåna znaleäæ w odpowiednich czêãciach podrêcznika. Zasady bezpieczeñstwa Zawiera informacje na temat bezpiecznego uåytkowania urzàdzenia. Aby uniknàæ obraåeñ i zapobiec zniszczeniu urzàdzenia, naleåy siê z nimi zapoznaæ. Poradnik szybkiej instalacji Opisuje wyjmowanie drukarki z opakowania, podâàczanie do komputera i instalowanie sterownika. Podrêcznik sprzêtu Zawiera informacje na temat papieru oraz opis procedur takich jak instalowanie wyposaåenia opcjonalnego, wymiana materiaâów eksploatacyjnych, postêpowanie w przypadku komunikatów o bâêdach i usuwanie zaciêtego papieru. Podrêcznik oprogramowania Opisuje korzystanie z urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym, uåywanie oprogramowania oraz funkcje zabezpieczeñ. Podrêcznik bezpieczeñstwa Ten podrêcznik jest przeznaczony dla administratorów urzàdzenia. Zawiera on opis funkcji zabezpieczeñ, z których administratorzy mogà korzystaæ w celu ochrony danych przed ingerencjà albo zapobieganiu nieautoryzowanemu uåytkowaniu urzàdzenia. W tym podrêczniku opisano takåe rejestrowanie administratorów oraz konfigurowanie autoryzacji uåytkowników i administratorów. iv

6 Jak czytaæ ten Podrêcznik? Symbole W podrêczniku uåywane sà nastêpujàce symbole: Waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Nieprzestrzeganie instrukcji moåe prowadziæ do powaånych urazów, a nawet do ãmierci. Naleåy koniecznie zapoznaæ siê z tymi uwagami. Zamieszczono je w rozdziale Zasady bezpieczeñstwa w Podrêczniku sprzêtu. Waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. Nieprzestrzeganie instrukcji moåe prowadziæ do drobnych lub ãrednich urazów albo uszkodzenia sprzêtu lub zniszczenia mienia. Naleåy koniecznie zapoznaæ siê z tymi uwagami. Zamieszczono je w rozdziale Zasady bezpieczeñstwa wpodrêczniku sprzêtu. Wskazuje tematy, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåytkowania urzàdzenia i objaãnienia prawdopodobnych przyczyn zacinania siê papieru, zniszczenia oryginaâów albo utraty danych. Naleåy koniecznie zapoznaæ siê z tymi objaãnieniami. Dodatkowe objaãnienia funkcji urzàdzenia i wskazówki dotyczàce rozwiàzywania bâêdów uåytkownika. Ten symbol jest umieszczany na koñcu poszczególnych sekcji. Informuje on, gdzie moåna znaleäæ dodatkowe informacje na dany temat. [ ] Oznacza nazwy przycisków widocznych na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Oznacza nazwy przycisków na panelu operacyjnym urzàdzenia. v

7 Opis dotyczàcy okreãlonego modelu W tym podrêczniku informacje dotyczàce okreãlonych modeli drukarek oznaczono w nastêpujàcy sposób: Opis dotyczàcy modelu drukarki V. Oznaczenie modelu moåna znaleäæ na etykiecie z tyâu drukarki. Jeåeli posiadasz ten model urzàdzenia, przeczytaj zawarte tu informacje. Opis dotyczàcy modelu drukarki 120 V. Oznaczenie modelu moåna znaleäæ na etykiecie z tyâu drukarki. Jeåeli posiadasz ten model urzàdzenia, przeczytaj zawarte tu informacje. Uwaga Oznaczenie modelu drukarki moåna znaleäæ na tabliczce z tyâu drukarki, w miejscu pokazanym na rysunku. AQC065S vi

8 Instalacja Instrukcja obsâugi Doâàczony do drukarki dysk CD-ROM Manuals (Podrêczniki) zawiera Instrukcja obsâugi w wersji HTML. Aby jà zainstalowaæ, zastosuj siê do wskazówek w tym rozdziale. Waåne Wymagania systemowe: Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0. Rozdzielczoãæ monitora lub wiêksza. Przeglàdarki internetowe: Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 lub nowsza wersja Firefox 1.0 lub nowsza wersja A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. B Wâóå dysk CD-ROM Manuals (Podrêczniki) do napêdu CD-ROM. Uruchomi siê program instalacyjny. Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim wypadku naleåy uruchomiæ program Setup.exe, znajdujàcy siê w katalogu gâównym na dysku CD-ROM. C Wybierz jêzyk interfejsu i kliknij przycisk [OK]. D Kliknij przycisk [Zainstaluj podrêczniki]. E W trakcie instalacji postêpuj zgodnie ze wskazówkami wyãwietlanymi na ekranie. F Gdy instalacja dobiegnie koñca, naciãnij przycisk [Zakoñcz]. G Kliknij przycisk [Zakoñcz]. Uwaga Przy pewnych ustawieniach systemu operacyjnego funkcja Auto Run moåe nie dziaâaæ. W takim wypadku naleåy skopiowaæ wszystkie dane z gâównego katalogu dysku CD-ROM na twardy dysk i uruchomiæ program Setup.exe, aby rozpoczàæ instalacjê. Aby odinstalowaæ Instrukcja obsâugi, wybierz opcjê [Programy] zmenu [Start], zaznacz swój sterownik drukarki i kliknij przycisk [Odinstaluj]. Poszczególne podrêczniki moåna odinstalowaæ oddzielnie. Jeåeli uåywasz niekompatybilnej przeglàdarki internetowej i uproszczona wersja Instrukcja obsâugi nie jest prawidâowo wyãwietlana, otwórz folder MANUALLANG (jêzyk) \ (nazwa podrêcznika) unv na dysku CD- ROM Manuals (Podrêczniki), a nastêpnie kliknij dwukrotnie plik index.htm. vii

9 SPIS TREÃCI Znaki towarowe...i Rozmieszczenie etykiet RNIEBEZPIECZEÑSTWO i ROSTRZEÅENIE...ii Podrêczniki do tej drukarki...iv Jak czytaæ ten Podrêcznik?...v Symbole... v Opis dotyczàcy okreãlonego modelu...vi Instalacja Instrukcja obsâugi...vii 1. Przewodnik po drukarce Elementy zewnêtrzne: widok z przodu...1 Elementy zewnêtrzne: widok z tyâu...3 Wnêtrze drukarki...4 Panel operacyjny...5 Wyãwietlacz...7 Odczytywanie wyãwietlacza i uåywanie przycisków Instalacja moduâów opcjonalnych Dostêpne moduây opcjonalne...9 Lista moduâów opcjonalnych...9 Schemat instalacji moduâów opcjonalnych...10 Instalacja moduâów opcjonalnych...11 Ãrodki ostroånoãci przy ponownej instalacji pâyty kontrolera...13 Instalacja - Paper Feed Unit Type 4000 (zespóâ kaset na papier typ 4000)...14 Instalacja - Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (moduâ SDRAM)...17 Instalacja - User Account Enhance Unit Type E (moduâ rozszerzenia kont uåytkowników)...22 Instalacja - Hard Disk Drive Type 4000 (dysk twardy typ 4000)...27 Instalacja - IEEE b Interface Unit (interfejs IEEE b)...33 Instalacja - Bluetooth Interface Unit Type 3245 (interfejs Bluetooth)...37 Instalacja - IEEE 1284 Interface Board Type A (interfejs IEEE 1284)...41 Instalacja - USB Host Interface Board Type A (interfejs hosta USB)...43 Instalacja - Gigabit Ethernet Board Type A (kontroler Gigabit Ethernet)...45 Instalacja - Data Overwrite Security Unit Type E (moduâ bezpiecznego nadpisywania danych)...48 Instalacja karty bezpoãredniego druku z aparatu cyfrowego...50 Instalacja - VM Card Type D (karta VM)...52 Instalacja - Data Storage Card Type A (karta przechowywania danych)...54 viii

10 3. Podâàczanie drukarki Poâàczenie sieciowe...57 Znaczenie kontrolek LED...59 Poâàczenie USB...60 Podâàczanie cyfrowego aparatu fotograficznego...61 Poâàczenie równolegâe Konfiguracja Konfiguracja sieci Ethernet...65 Uåywanie DHCP - automatyczne wykrywanie adresów sieciowych...69 Wprowadzanie ustawieñ sieciowych do korzystania z Netware...71 Konfiguracja interfejsu IEEE b (bezprzewodowa sieæ LAN) Papier i inne noãniki Papier i inne media obsâugiwane przez tê drukarkê...79 Zalecenia dotyczàce papieru...83 Âadowanie papieru...83 Przechowywanie papieru...83 Rodzaje papieru i innych noãników...84 Papier nie obsâugiwany przez drukarkê...90 Obszar drukowania...91 Âadowanie papieru...92 Âadowanie papieru do kasety 1 i opcjonalnego zespoâu podawania papieru...92 Âadowanie papieru do tacy rêcznej Zmiany kaset na papier Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Wymiana pojemnika z tonerem Wymiana zespoâu ãwiatâoczuâego Wymiana zespoâu transferu poãredniego Wymiana pojemnika na zuåyty toner Wymiana zestawu eksploatacyjnego Przed wymianà Wymiana pâytki ãciernej Wymiana rolki podawania papieru Wymiana rolki transferowej Wymiana zespoâu grzejnego Wymiana filtra przeciwkurzowego Czyszczenie drukarki Ãrodki ostroånoãci podczas czyszczenia Czyszczenie pâytki ãciernej Czyszczenie rolki podawania papieru Czyszczenie rolki rejestracyjnej ix

11 8. Regulacja drukarki Regulacja rejestracji koloru Korekta gradacji koloru Ustaw wartoãæ korekcji gradacji Wyãwietlanie arkusza wzorcowego kalibracji koloru oraz arkusza korekcji gradacji Przywracanie poczàtkowej wartoãci korekcji gradacji Regulacja rejestracji kasety Rozwiàzywanie problemów Komunikaty o bâêdach i o stanie urzàdzenia wyãwietlane na panelu operacyjnym Sygnaây däwiêkowe panelu operacyjnego Drukarka nie drukuje Sprawdzanie portu drukarki Inne problemy z drukowaniem Rozwiàzywanie dodatkowych problemów Usuwanie zaciêtego papieru Usuwanie zaciêtego papieru Gdy pojawi siê komunikat o zaciêciu papieru (pokrywa A) Gdy pojawi siê komunikat o zaciêciu papieru (pokrywa Z) Dodatek Przenoszenie i transportowanie drukarki Przenoszenie drukarki Materiaây eksploatacyjne Pojemnik z tonerem Pojemnik na zuåyty toner Zespóâ ãwiatâoczuây Zespóâ transferu poãredniego (zespóâ transferu) Zestaw eksploatacyjny Opis techniczny Urzàdzenie gâówne Opcje INDEKS x

12 1. Przewodnik po drukarce Elementy zewnêtrzne: widok z przodu AQC021S 1. Panel operacyjny Zawiera przyciski do obsâugi drukarki oraz wyãwietlacz pokazujàcy stan drukarki. 2. Przednia pokrywa Otwarcie przedniej pokrywy umoåliwia wymianê zespoâu grzejnego lub rolki transferowej i usuniêcie zaciêtego papieru. Przednià pokrywê moåna otworzyæ na dwa sposoby: Aby wymieniæ zespóâ grzejny lub rolkê transferowà, pociàgnij za däwignie po obu stronach drukarki, oznaczone literà A. Aby usunàæ zablokowany papier, naciãnij przycisk z prawej strony oznaczony literà Z. 3. Taca rêczna Mieãci maks. 100 arkuszy zwykâego papieru. 4. Wyâàcznik zasilania Ten przeâàcznik sâuåy do wâàczania i wyâàczania zasilania. 5. Kaseta 1 Mieãci maks. 550 arkuszy zwykâego papieru. 6. Taca standardowa Na tê tacê trafiajà wydruki, stronà zadrukowanà skierowanà w dóâ. 7. Górna pokrywa Naleåy jà otworzyæ w celu wymiany pojemnika z tonerem. 8. Däwignie otwierania pokrywy przedniej (A) 9. Otwór wentylacyjny 1

13 Przewodnik po drukarce Otwory wentylacyjne Odprowadzajà ciepâo wytwarzane przez podzespoây wewnàtrz urzàdzenia, aby zapobiec ich przegrzaniu. Zasâoniêcie lub zablokowanie otworów wentylacyjnych moåe prowadziæ do awarii urzàdzenia. Wâaãciwa konserwacja urzàdzenia obejmuje regularnà wymianê filtra przeciwkurzowego. 11. Przycisk otwierania pokrywy przedniej (Z) Uwaga W przypadku papieru wiêkszego niå rozmiar A5K naleåy wysunàæ przedâuåenie tacy w sposób pokazany na rysunku. Szczegóâowe informacje na temat rozmiarów i typów papieru moåna znaleäæ na str. 79 Papier i inne media obsâugiwane przez tê drukarkê. AQC022S 2

14 Elementy zewnêtrzne: widok z tyâu Elementy zewnêtrzne: widok z tyâu 1 AQC200S 1. Pâyta kontrolera Wysuñ jà, aby zainstalowaæ wyposaåenie opcjonalne, takie jak moduâ pamiêci, moduâ rozszerzenia kont uåytkowników lub dysk twardy drukarki. Podâàcz kable, takie jak kabel USB i kabel Ethernet, do odpowiednich zâàczy. 2. Port Ethernet W celu podâàczenia drukarki do sieci naleåy uåyæ kabla sieciowego. 3. Port USB W celu podâàczenia drukarki do komputera naleåy uåyæ kabla USB. 4. Gniazda na opcjonalne karty interfejsu W tym gnieädzie moåna zainstalowaæ opcjonalny moduâ interfejsu IEEE b, kartê interfejsu bezprzewodowego lub kartê interfejsu Moåna zainstalowaæ maksymalnie dwie karty interfejsu. 5. Gniazda na karty rozszerzeñ W tych gniazdach moåna zainstalowaæ karty rozszerzeñ. Dostêpne sà trzy takie gniazda. Gdy uåywasz jednej karty rozszerzeñ, skorzystaj ze ãrodkowego gniazda. 6. Däwignie otwierania pokrywy przedniej (A) 7. Lewa pokrywa Jej otwarcie umoåliwia wymianê zespoâu ãwiatâoczuâego, poãredniego zespoâu transferu lub pojemnika na zuåyty toner. 8. Kabel zasilajàcy Kabel zasilajàcy jest dostarczony oddzielnie. Naleåy podâàczyæ kabel do drukarki. Kabel zasilajàcy jest zamocowany na staâe z tyâu drukarki. 3

15 Przewodnik po drukarce Wnêtrze drukarki 1 AQC023S 1. Pojemnik z tonerem Tonery sà umieszczane w drukarce od tylnej strony, w kolejnoãci kolorów: magenta (M), åóâty (Y), cyjan (C) i czarny (K). Wymieñ pojemnik z tonerem danego koloru, jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat o koniecznoãci wymiany tonera. 2. Zespóâ transferu poãredniego (zespóâ transferu) Wymieñ zespóâ transferu, jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat o koniecznoãci jego wymiany. 3. Zespóâ ãwiatâoczuây Wymieñ zespóâ ãwiatâoczuây, jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat o koniecznoãci jego wymiany. 4. Pokrywa wewnêtrzna Otwórz jà w celu wymiany zespoâu ãwiatâoczuâego lub poãredniego zespoâu transferu. 5. Pojemnik na zuåyty toner Tutaj zbierany jest toner zuåyty podczas drukowania. Wymieñ pojemnik na zuåyty toner, jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat o koniecznoãci jego wymiany. 6. Zespóâ grzejny Wymieñ zespóâ grzejny, jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat o koniecznoãci jego wymiany. 7. Rolka transferowa Wymieñ rolkê transferowà, jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat o koniecznoãci jej wymiany. Zajrzeæ do instrukcji... Komunikaty na wyãwietlaczu, wskazujàce na koniecznoãæ wymiany poszczególnych elementów wyposaåenia, opisano na str. 161 Komunikaty o bâêdach i o stanie urzàdzenia wyãwietlane na panelu operacyjnym. 4

16 Panel operacyjny Panel operacyjny 1 PL AQC024S 1. Wyãwietlacz Pokazuje informacje o bieåàcym stanie drukarki oraz komunikaty o bâêdach. Komunikaty o bâêdach sà opisane na str. 161 Komunikaty o bâêdach i o stanie urzàdzenia wyãwietlane na panelu operacyjnym. 2. Przyciski wyboru Odpowiadajà elementom widocznym na dole wyãwietlacza. Przykâad: Gdy w niniejszym podrêczniku pojawi siê polecenie naciãnij [Opcje] w odniesieniu do ekranu poczàtkowego, naciãnij przycisk wyboru po lewej stronie. 3. Przycisk {Online} Pokazuje, czy drukarka pracuje w trybie online czy offline. Naciãniêcie tego przycisku umoåliwia przeâàczanie drukarki miêdzy trybem online i offline. Gdy lampka ãwieci, drukarka jest gotowa i moåe przyjmowaæ dane zkomputera. Gdy lampka nie ãwieci, drukarka jest w trybie offline i nie moåe odbieraæ danych z komputera. Po naciãniêciu tego przycisku drukarka powróci do stanu gotowoãci. 4. Przycisk {Reset zad} Jeãli drukarka jest w trybie online, naciãniêcie tego przycisku spowoduje anulowanie bieåàcego zadania drukowania. 5. Przycisk {Menu} Naciãniêcie tego przycisku umoåliwia wprowadzenie ustawieñ drukarki oraz sprawdzenie bieåàcych ustawieñ. Szczegóâowe informacje zawiera Podrêcznik oprogramowania. 6. Kontrolka zasilania Kontrolka ta ãwieci, gdy zasilanie jest wâàczone. Nie ãwieci, gdy zasilanie jest wyâàczone lub drukarka znajduje siê w trybie oszczêdzania energii. 7. Kontrolka Bâàd Zapala siê w przypadku wystàpienia bâêdu drukarki. Ãwiatâo czerwone oznacza, åe wystàpiâ bâàd uniemoåliwiajàcy drukowanie; ãwiatâo åóâte oznacza moåliwy bâàd podczas drukowania. Jeåeli kontrolka zapali siê na czerwono, postêpuj zgodnie z instrukcjami na wyãwietlaczu. 5

17 Przewodnik po drukarce 1 8. Kontrolka Dane Miga podczas odbierania przez drukarkê danych z komputera. Kontrolka Dane ãwieci, gdy dostêpne sà dane do wydrukowania. 9. Przyciski przewijania Naciãniêcie tych przycisków umoåliwia stopniowe przesuniêcie kursora w åàdanym kierunku. Gdy w niniejszym podrêczniku pojawi siê przycisk {U}, {T}, {V} lub {W }, naciãnij przycisk przewijania w odpowiednim kierunku. 10. Przycisk {OK} Naciãniêcie tego przycisku powoduje wykonanie polecenia menu wybranego na wyãwietlaczu. 11. Przycisk {Wyjãc.} Naciãnij ten przycisk, aby powróciæ do poprzedniego stanu wyãwietlacza. 6

18 Wyãwietlacz Wyãwietlacz W tym rozdziale opisano elementy widoczne na wyãwietlaczu na ekranie poczàtkowym. 1 PL AQC060S 1. Stan urzàdzenia i komunikaty Pokazuje aktualny stan urzàdzenia: Gotowa, Offline, albo Drukowanie [Opcje] Naciãnij ten przycisk, aby wyãwietliæ stan moduâów opcjonalnych zainstalowanych w drukarce. 3. [Dr.zad.] Naciãnij ten przycisk, aby wyãwietliæ zadania drukowania wysâane zkomputera. Szczegóâowe informacje zawiera Podrêcznik oprogramowania. 4. [Mat.eks.] Naciãnij ten przycisk, aby wyãwietliæ menu materiaâów eksploatacyjnych do drukarki. Odczytywanie wyãwietlacza i uåywanie przycisków Niniejszy rozdziaâ wyjaãnia sposób odczytywania wyãwietlacza i korzystania z przycisków wyboru na ekranie poczàtkowym PL AQC061S 1. Przycisk {Wyjãc.} Naciãnij go, aby anulowaæ operacjê albo powróciæ do poprzedniego ekranu. 2. Przycisk {OK} Naciãnij go, aby zastosowaæ wybrane ustawienie lub wprowadzonà wartoãæ numerycznà. 3. Przyciski przewijania Naciãniêcie tych przycisków umoåliwia stopniowe przesuniêcie kursora w åàdanym kierunku. Gdy w niniejszym podrêczniku pojawi siê przycisk {U}, {T}, {V} lub {W }, naciãnij przycisk przewijania w odpowiednim kierunku. 7

19 Przewodnik po drukarce 1 4. Przyciski wyboru Odpowiadajà elementom widocznym na dole wyãwietlacza. Przykâad: Gdy w niniejszym podrêczniku pojawi siê polecenie naciãnij [Opcje] w odniesieniu do ekranu poczàtkowego, naciãnij przycisk wyboru po lewej stronie. 8

20 2. Instalacja moduâów opcjonalnych Dostêpne moduây opcjonalne Ten rozdziaâ opisuje sposób instalacji moduâów opcjonalnych. Dziêki zainstalowaniu moduâów opcjonalnych moåna zwiêkszyæ wydajnoãæ drukarki i rozszerzyæ jej funkcjonalnoãæ. Parametry techniczne poszczególnych moduâów zamieszczono na str. 189 Opis techniczny. R OSTRZEÅENIE: Przed instalacjà moduâów opcjonalnych naleåy wyâàczyæ urzàdzenie i odâàczyæ je od zasilania na co najmniej godzinê. Podzespoây wewnàtrz urzàdzenia nagrzewajà siê do wysokiej temperatury i ich dotkniêcie moåe spowodowaæ poparzenia. Przed przenoszeniem urzàdzenia naleåy odâàczyæ kabel zasilajàcy z gniazda. Odâàczanie kabla gwaâtownym szarpniêciem moåe spowodowaæ jego uszkodzenie. Uszkodzone wtyczki i kable stwarzajà zagroåenie poraåenia pràdem lub poåaru. Podnoszàc urzàdzenie, naleåy trzymaæ za uchwyty znajdujàce siê po obu stronach obudowy. Upuszczenie drukarki moåe spowodowaæ jej uszkodzenie lub obraåenia przenoszàcych jà osób. Waåne Napiêcie znamionowe zâàcza moduâów opcjonalnych wynosi 24 V (pràd staây) lub mniej. Lista moduâów opcjonalnych Poniåej zamieszczono listê moduâów opcjonalnych do tej drukarki. Model drukarki 25 ppm Model drukarki 30 ppm Paper Feed Unit Type 4000 Dostêpne Dostêpne Hard Disk Drive Type 4000 Dostêpne Dostêpne Memory Unit Type D 128MB Dostêpne Dostêpne Memory Unit Type E 256MB Dostêpne Dostêpne IEEE b Interface Unit Dostêpne Dostêpne IEEE 1284 Interface Board Type A Dostêpne Dostêpne Bluetooth Interface Unit Type 3245 Dostêpne Dostêpne User Account Enhance Unit Type E Dostêpne Dostêpne USB Host Interface Board Type A Dostêpne Dostêpne Gigabit Ethernet Board Type A Dostêpne Dostêpne Camera Direct Print Card Type B Dostêpne Dostêpne Data Overwrite Security Unit Type E Dostêpne Dostêpne VM Card Type D Dostêpne Dostêpne Data Storage Card Type A Dostêpne Dostêpne 9

21 Instalacja moduâów opcjonalnych Schemat instalacji moduâów opcjonalnych 2 W przypadku instalowania kilku moduâów opcjonalnych zalecana jest nastêpujàca kolejnoãæ instalacji: A Doâàcz zespóâ kaset (Paper Feed Unit Type 4000). Przyâàcz zespoây kaset do podstawy drukarki. Moåna doâàczyæ maksymalnie dwa zespoây kaset. Umoåliwia to zaâadowanie maks arkuszy papieru. B Zainstaluj moduâ pamiêci SDRAM (Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB). Zainstaluj moduâ w gnieädzie pâyty kontrolera przeznaczonym na moduâ SDRAM. Dostêpne sà dwa rodzaje moduâów pamiêci: o pojemnoãci 128 MB i 256 MB. C Zainstaluj moduâ rozszerzenia kont uåytkowników (User Account Enhance Unit Type E). Zainstaluj moduâ w gnieädzie pâyty kontrolera przeznaczonym na moduâ rozszerzenia kont uåytkowników. D Zainstaluj twardy dysk (Hard Disk Drive Type 4000). Zainstaluj twardy dysk na pâycie kontrolera. E Zainstaluj kartê interfejsu IEEE 1284, interfejs IEEE b, interfejs Bluetooth, kartê interfejsu hosta USB lub kontroler Gigabit Ethernet. Zainstaluj na pâycie kontrolera interfejs IEEE 1284, interfejs IEEE b, interfejs Bluetooth, kartê interfejsu hosta USB lub kontroler Gigabit Ethernet. Moåna zainstalowaæ maksymalnie dwa z poniåej wymienionych moduâów: IEEE 1284 Interface Board Type A IEEE b Interface Unit Bluetooth Interface Unit Type 3245 USB Host Interface Board Type A Gigabit Ethernet Board Type A F Zainstaluj moduâ ochrony (Data Overwrite Security Unit Type E), kartê wydruku bezpoãredniego (Camera Direct Print Card Type B) lub kartê VM (VM Card Type D). Umieãæ te moduây w gnieädzie pâyty kontrolera przeznaczonym na kartê SD. 10

22 Dostêpne moduây opcjonalne Instalacja moduâów opcjonalnych Zainstaluj moduây opcjonalne w miejscach pokazanych na rysunku. Elementy zewnêtrzne 2 AET061S 1. Paper Feed Unit Type 4000 Zespóâ kaset na papier typ 4000 mieãci maks. 550 arkuszy papieru. Do drukarki moåna przyâàczyæ maksymalnie dwa zespoây kaset. Zainstalowane zespoây kaset sà oznaczone jako Kaseta 2 i Kaseta 3. patrz str. 14 Instalacja - Paper Feed Unit Type 4000 (zespóâ kaset na papier typ 4000). 11

23 Instalacja moduâów opcjonalnych Wnêtrze drukarki 2 1. Memory Unit Type D 128MB/ Memory Unit Type E 256MB (moduâ SDRAM) Zainstaluj moduâ pamiêci SDRAM 128 MB lub SDRAM 256 MB w gnieädzie na pâycie kontrolera. patrz str. 17 Instalacja - Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (moduâ SDRAM). 2. Opcjonalne karty interfejsów patrz str. 33 Instalacja - IEEE b Interface Unit (interfejs IEEE b). patrz str. 37 Instalacja - Bluetooth Interface Unit Type 3245 (interfejs Bluetooth). patrz str. 41 Instalacja - IEEE 1284 Interface Board Type A (interfejs IEEE 1284). patrz str. 43 Instalacja - USB Host Interface Board Type A (interfejs hosta USB). AQC040S patrz str. 45 Instalacja - Gigabit Ethernet Board Type A (kontroler Gigabit Ethernet). 3. Opcjonalne moduây patrz str. 48 Instalacja - Data Overwrite Security Unit Type E (moduâ bezpiecznego nadpisywania danych). patrz str. 50 Instalacja karty bezpoãredniego druku z aparatu cyfrowego. patrz str. 52 Instalacja - VM Card Type D (karta VM). 4. Hard Disk Drive Type 4000 patrz str. 27 Instalacja - Hard Disk Drive Type 4000 (dysk twardy typ 4000). 5. User Account Enhance Unit Type E patrz str. 22 Instalacja - User Account Enhance Unit Type E (moduâ rozszerzenia kont uåytkowników). Uwaga Jednoczeãnie moåna zainstalowaæ dwa z nastêpujàcych typów kart rozszerzeñ: IEEE b Interface Unit, Bluetooth Interface Unit Type 3245, IEEE 1284 Interface Board Type A, USB Host Interface Board Type A i Gigabit Ethernet Board Type A. W niektórych modelach drukarek twardy dysk i moduâ bezpiecznego nadpisywania danych sà zainstalowane fabrycznie. Zajrzeæ do instrukcji... Dane techniczne poszczególnych moduâów zamieszczono na str. 189 Opis techniczny. 12

24 Dostêpne moduây opcjonalne Ãrodki ostroånoãci przy ponownej instalacji pâyty kontrolera W tym rozdziale opisano obchodzenie siê z pâytà kontrolera w przypadku instalowania opcji. Jeåeli pâyta kontrolera zostaâa wysuniêta z urzàdzenia w celu instalacji moduâu SDRAM, moduâu rozszerzenia kon uåytkowników albo twardego dysku, przestrzegaj dokâadnie poniåszych zaleceñ, aby z powrotem zainstalowaæ jà wdrukarce. Wsuñ pâytê kontrolera z powrotem do drukarki, naciskajàc dolnà ãrodkowà czêãæ pâyty, wskazanà na rysunku. 2 AQC004S Waåne Jeåeli pâyta kontrolera nie jest prawidâowo zainstalowana, mogà wystàpiæ nastêpujàce objawy: ãwiecà wszystkie kontrolki na panelu operacyjnym. nie ãwieci åadna kontrolka na panelu operacyjnym. na wyãwietlaczu widoczny jest komunikat o bâêdzie SC

25 Instalacja moduâów opcjonalnych Instalacja - Paper Feed Unit Type 4000 (zespóâ kaset na papier typ 4000) 2 W przypadku instalacji kilku moduâów opcjonalnych naleåy najpierw zainstalowaæ zespóâ kaset. R OSTRZEÅENIE: Drukarka waåy ok. 50 kg (110,3 funta). W razie przenoszenia drukarki naleåy trzymaæ jà za uchwyty po obu bokach i podnosiæ powoli. Upuszczenie drukarki grozi jej uszkodzeniem lub obraåeniami przenoszàcych jà osób. R OSTRZEÅENIE: Nieostroåne podnoszenie lub upuszczenie kasety moåe spowodowaæ obraåenia. Waåne Do drukarki moåna przyâàczyæ maksymalnie dwa zespoây kaset. Po zainstalowaniu dwóch zespoâów kaset górny zespóâ bêdzie oznaczony jako Kaseta 2, a dolny jako Kaseta 3. Przed rozpoczêciem korzystania z nowego zespoâu kaset konieczne jest wprowadzenie ustawieñ w sterowniku drukarki. Sprawdä model urzàdzenia na tabliczce znamionowej drukarki. A Sprawdä, czy w opakowaniu znajdujà siê nastêpujàce elementy: Zespóâ kaset (wraz z kasetà na papier) AET108S B Wyâàcz zasilanie, a nastêpnie odâàcz kabel zasilajàcy. C Usuñ pomarañczowe taãmy mocujàce z zespoâu kaset. 14

26 Instalacja - Paper Feed Unit Type 4000 (zespóâ kaset na papier typ 4000) D Podnieã drukarkê, trzymajàc za uchwyty po obu bokach. 2 AQC031S Waåne Drukarka powinna byæ zawsze podnoszona przez co najmniej dwie osoby. E Ustaw drukarkê równo nad dwoma pionowymi koâkami na zespole kaset i powoli jà opuãæ. AET074S W przypadku instalacji dwóch zespoâów kaset naleåy najpierw poâàczyæ je ze sobà, postêpujàc zgodnie z poniåszà procedurà, a dopiero potem podâàczyæ je do drukarki. AET075S 15

27 Instalacja moduâów opcjonalnych 2 Uwaga W razie przenoszenia drukarki naleåy odâàczyæ zespóâ kaset. Po zakoñczeniu instalacji moåna sprawdziæ, czy zespóâ kaset jest zamontowany prawidâowo: wydrukuj stronê konfiguracyjnà za pomocà menu [Lista/strony testowe]. W przypadku poprawnej instalacji w punkcie Podâàczone wyposaåenie na stronie konfiguracyjnej bêdzie wymieniona Kaseta 2 albo Kaseta 2, Kaseta 3. Jeãli zespóâ kaset nie zostaâ zainstalowany prawidâowo, powtórz procedurê instalacji. Jeãli ponowna instalacja równieå siê nie powiedzie, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Zajrzeæ do instrukcji... Drukowanie strony konfiguracyjnej opisuje Poradnik szybkiej instalacji. Âadowanie papieru do kasety na papier opisano na str. 92 Âadowanie papieru. Dostosowanie poâoåenia wydruku opisano na str. 158 Regulacja rejestracji kasety. 16

28 Instalacja - Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (moduâ SDRAM) Instalacja - Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (moduâ SDRAM) R OSTRZEÅENIE: Nie dotykaj wnêtrza komory pâyty kontrolera. Moåe to spowodowaæ wadliwe dziaâanie urzàdzenia lub poparzenie. Waåne Aby usunàæ âadunki elektrostatyczne, przed dotkniêciem moduâu pamiêci naleåy siê uziemiæ, dotykajàc jakiegoã metalowego przedmiotu. Wyâadowanie elektrostatyczne moåe uszkodziæ moduâ pamiêci. Moduâów pamiêci nie naleåy naraåaæ na wstrzàsy. Dostêpne sà róåne moduây pamiêci, zaleånie od modelu drukarki. Przed rozpoczêciem korzystania z nowego moduâu pamiêci konieczne jest wprowadzenie ustawieñ w sterowniku drukarki. A Wyâàcz zasilanie, a nastêpnie odâàcz kabel zasilajàcy. B Odkrêæ trzy wkrêty mocujàce pâytê kontrolera. 2 AQC630S Ãrub nie moåna caâkowicie wyjàæ. 17