Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek"

Transkrypt

1 Podrêcznik sieciowy Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik i przechowywaæ go w âatwo dostêpnym miejscu, na wypadek, gdyby okazaâ siê potrzebny w przyszâoãci. Aby bezpiecznie i prawidâowego korzystaæ z urzàdzenia, naleåy przed uåyciem zapoznaæ siê z Zasady bezpieczeñstwa zapisanymi w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu.

2 Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce dziaâania i uåytkowania urzàdzenia. W celu zapewnienia wâasnego bezpieczeñstwa i odniesienia korzyãci, przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik. Podrêcznik naleåy przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby móc w kaådej chwili z niego skorzystaæ. Waåne Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne, powstaâe w wyniku obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia. Konwencje oznaczania wersji oprogramowania wykorzystane w niniejszym podrêczniku NetWare 3.x oznacza NetWare 3.1 i 3.. Nazwa NetWare 4.x oznacza systemy operacyjne NetWare 4.1, 4.11, 4. i IntranetWare.

3 Podrêczniki do tego urzàdzenia Dodatkowych informacji naleåy szukaæ w podrêczniku odnoszàcym siê do danej funkcji urzàdzenia. Waåne Noãnik róåni siê w zaleånoãci od podrêcznika. Drukowana i elektroniczna wersja podrêcznika majà takà samà treãæ. Aby móc przeglàdaæ podrêczniki w formacie plików PDF, na komputerze musi byæ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub Adobe Reader. W niektórych krajach dostêpne sà równieå podrêczniki w formacie html. Aby korzystaæ z tych podrêczników, naleåy zainstalowaæ przeglàdarkê internetowà. Informacje o urzàdzeniu Przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasady bezpieczeñstwa zawartymi w tym podrêczniku. W podrêczniku zawarte sà podstawowe informacje dotyczàce funkcji tego urzàdzenia. Omówiono takåe panel operacyjny urzàdzenia, procedury przygotowawcze do uåycia urzàdzenia, wprowadzanie tekstu i instalacjê oprogramowania z doâàczonej pâyty CD-ROM. Podrêcznik ustawieñ ogólnych Omawia ustawienia Narzêdzi uåytkownika i obsâugê ksiàåki adresowej, np.: wpisywanie numeru faksu, adresu i kodu uåytkownika. Równieå informacje dotyczàce podâàczania urzàdzenia sà zawarte w tym podrêczniku. Rozwiàzywanie problemów W tym podrêczniku omówiono metody rozwiàzywania najczêstszych problemów, a takåe sposób wymiany papieru, tonera i innych materiaâów eksploatacyjnych. Poradnik bezpieczeñstwa Podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Zawiera opis funkcji bezpieczeñstwa, których mogà uåyæ administratorzy, by chroniæ dane przed uszkodzeniem lub zapobiegaæ nieautoryzowanemu uåyciu urzàdzenia. W podrêczniku tym zostaây równieå omówione procedury rejestracji administratorów, a takåe konfigurowanie autoryzacji uåytkownika i administratora. Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Omawia operacje i funkcje kopiarki i serwera dokumentów. Informacje dotyczàce umieszczania oryginaâów sà zawarte równieå w tym podrêczniku. Poradnik faksowania Omawia funkcje i dziaâanie faksu. Poradnik drukowania Omawia funkcje i dziaâanie drukarki. i

4 Poradnik skanowania Omawia funkcje i dziaâanie skanera. Podrêcznik sieciowy Omawia, jak skonfigurowaæ i uåywaæ urzàdzenia w sieci oraz jak uåywaæ dostarczonego oprogramowania. Podrêcznik przeznaczony jest do wszystkich modeli urzàdzenia, dlatego moåe zawieraæ opis funkcji i ustawieñ, które nie sà dostêpne w tym urzàdzeniu. Zdjêcia, rysunki i informacje dotyczàce obsâugiwanego systemu operacyjnego mogà równieå nieznacznie róåniæ siê od tych dla tego urzàdzenia. Inne podrêczniki Podrêczniki do tego urzàdzenia Zasady bezpieczeñstwa Krótki poradnik kopiowania Krótki poradnik faksowania Krótki poradnik drukowania Krótki poradnik skanowania PostScript3 Supplement Dodatek UNIX Podrêczniki do programu DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji DeskTopBinder Wprowadzenie Podrêcznik narzêdzia Auto Document Link Uwaga Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu urzàdzenia. Dodatek UNIX dostêpny jest na naszej stronie internetowej lub u autoryzowanych sprzedawców. PostScript3 Supplement oraz Dodatek UNIX zawierajà opisy funkcji i ustawieñ, które nie sà dostêpne w tym urzàdzeniu. Aby móc przeglàdaæ podrêczniki w formacie plików PDF, na komputerze musi byæ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub Adobe Reader. ii

5 SPIS TREÃCI Podrêczniki do tego urzàdzenia...i Jak korzystaæ z tego podrêcznika...1 Symbole...1 Instalacja urzàdzenia w sieci... Drukarka/LAN-Fax... Faks internetowy Skanowanie do folderu...10 Sieciowy skaner dostarczania...1 Skaner sieciowy TWAIN...14 Serwer dokumentów Korzystanie z Serwera drukarki Przygotowywanie Serwera drukarki...19 Powiadamianie o drukowaniu za poãrednictwem programu SmartDeviceMonitor for Client...0 Korzystanie z NetWare... Konfigurowanie jako Serwer druku (NetWare 3.x)...3 Konfigurowanie jako Serwer druku (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)...5 Korzystanie z Pure IP w ãrodowisku NetWare 5/5.1 or 6/ Konfigurowanie jako zdalna drukarka (NetWare 3.x)...8 Konfigurowanie jako zdalna drukarka (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Korzystanie z programu Web Image Monitor...35 Wyãwietlanie strony gâównej...37 Gdy ustawiona jest autoryzacja uåytkownika...38 Informacje na temat menu i trybu...39 Dostêp w trybie administratora...40 Wyãwietlanie Pomocy programu Web Image Monitor...41 Korzystanie z programu SmartDeviceMonitor for Admin...43 Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Admin...44 Zmiana konfiguracji karty sieciowej...45 Blokowanie menu na panelu operacyjnym urzàdzenia...46 Zmiana typu papieru...47 Zarzàdzanie informacjami o uåytkowniku...48 Konfigurowanie trybu oszczêdzania energii...51 Ustawianie hasâa...51 Sprawdzanie statusu urzàdzenia...5 Zmiana nazw i komentarzy...53 Wczytywanie dziennika faksu...54 Wyãwietlanie i usuwanie buforowanych zadañ drukowania...54 Zarzàdzanie informacjami adresowymi...55 Korzystanie z programu SmartDeviceMonitor for Client...56 Monitorowanie drukarek...56 Sprawdzanie statusu urzàdzenia...56 Podczas uåywania IPP z programem SmartDeviceMonitor for Client...57 iii

6 iv Powiadomienie o statucie drukarki korzystajàc z poczty Autopowiadomianie pocztà Powiadomienie pocztà na åàdanie...60 Autoryzacja poczty...61 Powiadomienie pocztà na åàdanie...6 Zdalna obsâuga za poãrednictwem programu telnet...64 Korzystanie z programu telnet...64 access...65 appletalk...66 autonet...66 btconfig...67 devicename...67 dhcp...68 diprint...69 dns...70 domainname...71 help...7 hostname...7 ifconfig...73 info...74 ipp...74 netware...75 passwd...76 prnlog...77 rendezvous...77 route...78 set...79 show...81 slp...81 smb...81 snmp...8 sntp...85 spoolsw...86 ssdp...87 status...87 syslog...87 upnp...87 web...88 wiconfig...89 wins...91 SNMP...93 Pobieranie informacji o drukarce poprzez sieæ...94 Bieåàcy status drukarki...94 Konfiguracja drukarki Odczytywanie wyãwietlonych informacji...10 Informacje o zadaniu drukowania...10 Informacje dziennika drukowania Konfigurowanie ustawieñ karty interfejsu sieciowego Lista komunikatów Informacje dziennika systemowego...109

7 3. Specjalne operacje w systemie Windows Drukowanie plików bezpoãrednio z systemu Windows Konfigurowanie Uåywanie nazwy hosta zamiast adresu IP Polecenia drukowania Dodatek Uåywanie oprogramowania Windows Terminal Service/MetaFrame...13 Ãrodowisko pracy...13 Obsâugiwane sterowniki drukarki...13 Ograniczenia...14 Uåywanie DHCP...16 Uåywanie AutoNet...17 Ãrodki ostroånoãci...18 Podâàczanie routera Dial-Up do sieci...18 Drukowanie NetWare Jeãli zainstalowana jest opcjonalna karta IEEE 80.11b Informacje o zainstalowanych aplikacjach...13 RSA BSAFE...13 Dane techniczne INDEKS v

8 vi

9 Jak korzystaæ z tego podrêcznika Symbole W podrêczniku uåywane sà nastêpujàce symbole: Wskazuje waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji moåe spowodowaæ powaåne obraåenia ciaâa lub ãmieræ. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych objaãnieñ. Moåna je znaleäæ w czêãci Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa. Niezastosowanie siê do tych informacji moåe spowodowaæ umiarkowane lub niewielkie obraåenia ciaâa lub uszkodzenie urzàdzenia albo innej wâasnoãci. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych objaãnieñ. Moåna je znaleäæ w czêãci Zasady bezpieczeñstwa w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu. Wskazuje punkty, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåywania urzàdzenia oraz wyjaãnia prawdopodobne przyczyny zâego podawania papieru, uszkadzania oryginaâu lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych objaãnieñ. Wskazuje dodatkowe informacje dotyczàce funkcji urzàdzenia i instrukcje, jak rozwiàzywaæ bâêdy wywoâane przez uåytkownika. Ten symbol umieszczany jest na koñcu sekcji. Wskazuje on, gdzie moåna znaleäæ wiêcej informacji. [ ] Wskazuje nazwê przycisku, który pojawia siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. { } Wskazujê nazwê przycisku na panelu operacyjnym urzàdzenia. 1

10 Instalacja urzàdzenia w sieci W tym rozdziale opisano ustawienia sieciowe, które moåna zmieniæ za pomocà narzêdzi uåytkownika (Podrêcznik ustawieñ systemowych). Wprowadä wymagane ustawienia zaleånie od funkcji, z jakich chcesz korzystaæ iuåywanego interfejsu. Waåne Ustawienia te powinny byæ wprowadzane przez administratora systemu lub po konsultacji z administratorem systemu. Przeglàdanie informacji z listy $ Tak oznaczone elementy muszà zostaæ skonfigurowane, aby moåliwe byâo korzystanie z danej funkcji. Naleåy skonfigurowaæ je przed pierwszym uåyciem odpowiedniej funkcji. Tak oznaczone elementy muszà zostaæ skonfigurowane, jeåeli sà potrzebne. Drukarka/LAN-Fax Interfejs Ethernet Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia Adres IP $ Adres bramki Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny * $ Protokóâ dostarczania NCP Typ ramki NW Nazwa komputera SMB Grupa robocza SMB Szybkoãæ sieci Ethernet Typ LAN *1 $ Polecenie ping Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Nazwa maszyny

11 Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia Adres IP $ Adres bramki Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny * $ Protokóâ dostarczania NCP Typ ramki NW Nazwa komputera SMB Grupa robocza SMB Szybkoãæ sieci Ethernet Typ LAN *1 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Nazwa maszyny Ustawienia interfejsu/ Tryb komunikacji $ IEEE 80.11b *1 Ustawienia SSID Kanaâ Ustawienia WEP (szyfrowanie) Szybkoãæ transmisji *1 Dostêpne, jeãli zainstalowana jest opcjonalna karta IEEE 80.11b. Jeåeli urzàdzenie ma dostêp zarówno do poâàczenia Ethernet, jak i IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), pierwszeñstwo ma wybrany interfejs. * Sprawdä, czy [Efektywny] jest wybrany dla TCP/IP. 3

12 Faks internetowy Interfejs Ethernet Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia Adres IP $ Adres bramki $ Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny *4 $ Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ sieci Ethernet Typ LAN *1 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Przesyâanie pliku Serwer SMTP * $ Autoryzacja SMTP POP przed SMTP Protokóâ odbioru *3 $ Ustawienia POP3/IMAP4 *5 Adres administratora *7 Port komunikacji *3 *6 $ Odstêp odbieranych i Maks.rozmiar odbieranych i e zapisane na serwerze Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ wiadomoãæ Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ temat Konto faksu * *3 $ Autom. okreãlanie nazwy nadawcy 4

13 Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia interfejsu/ IEEE 80.11b *1 Adres IP $ Adres bramki $ Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny *4 $ Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ sieci Ethernet Typ LAN *1 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Tryb komunikacji Ustawienia SSID Kanaâ Ustawienia Ustawienia WEP (szyfrowanie) Szybkoãæ transmisji 5

14 Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia Przesyâanie pliku Serwer SMTP * $ Autoryzacja SMTP POP przed SMTP Protokóâ odbioru *3 $ Ustawienia POP3/IMAP4 *5 Adres administratora *7 Port komunikacji *3 *6 $ Odstêp odbieranych i Maks.rozmiar odbieranych i e zapisane na serwerze Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ wiadomoãæ Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ temat Konto faksu * *3 $ Autom. okreãlanie nazwy nadawcy *1 Dostêpne, jeãli zainstalowana jest opcjonalna karta IEEE 80.11b. Jeåeli urzàdzenie ma dostêp zarówno do poâàczenia Ethernet, jak i 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), pierwszeñstwo ma wybrany interfejs. * Minimalne ustawnienia wymagane przy korzystaniu z transmisji. *3 Minimalne ustawnienia wymagane przy odbiorze. *4 Sprawdä, czy [Efektywny] jest wybrany dla TCP/IP. *5 Wybierajàc [Wâàczone] dla [POP przed SMTP], naleåy równieå wybraæ tê funkcjê. *6 Wybierajàc [Wâàczone] dla [POP przed SMTP], naleåy sprawdziæ numer portu dla serwera [POP3]. *7 Wybierajàc [Wâàczone] dla [Autoryzacja SMTP], naleåy równieå wybraæ tê funkcjê. 6

15 Interfejs Ethernet Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia Adres IP $ Adres bramki $ Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny * $ Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ sieci Ethernet Typ LAN *1 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Przesyâanie pliku Serwer SMTP $ Autoryzacja SMTP POP przed SMTP Ustawienia POP3/IMAP4 *3 Adres administratora Port komunikacji *4 Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ wiadomoãæ Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ temat Odstêp miêdzy wywoâaniami skanera Liczba ponownych wywoâañ skanera Autom. okreãlanie nazwy nadawcy 7

16 Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia interfejsu/ IEEE 80.11b *1 Adres IP $ Adres bramki $ Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny * $ Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ sieci Ethernet Typ LAN *1 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Tryb komunikacji Ustawienia SSID Kanaâ Ustawienia Ustawienia WEP (szyfrowanie) Szybkoãæ transmisji 8

17 Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia Przesyâanie pliku Serwer SMTP $ Autoryzacja SMTP POP przed SMTP Protokóâ odbioru *3 Adres administratora Port komunikacji *4 Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ wiadomoãæ Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ temat Odstêp miêdzy wywoâaniami skanera Liczba ponownych wywoâañ skanera Autom. okreãlanie nazwy nadawcy *1 Dostêpne, jeãli zainstalowana jest opcjonalna karta IEEE 80.11b. Jeåeli urzàdzenie ma dostêp zarówno do poâàczenia Ethernet, jak i 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), pierwszeñstwo ma wybrany interfejs. * Sprawdä, czy [Efektywny] jest wybrany dla TCP/IP. *3 Wybierajàc [Wâàczone] dla [POP przed SMTP], naleåy równieå wybraæ tê funkcjê. *4 Wybierajàc [Wâàczone] dla [POP przed SMTP], naleåy sprawdziæ numer portu dla serwera [POP3]. 9

18 Skanowanie do folderu Interfejs Ethernet Ustawienia interfejsu/sieæ Przesyâanie pliku Ustawienia Adres IP $ Adres bramki $ Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny * $ Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ sieci Ethernet Typ LAN *1 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Domyãlna nazwa uåytkownika/hasâo (Wyãlij) Odstêp miêdzy wywoâaniami skanera Liczba ponownych wywoâañ skanera 10

19 Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia Adres IP $ Adres bramki $ Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny * $ Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ sieci Ethernet Typ LAN *1 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Ustawienia interfejsu/ Tryb komunikacji $ IEEE 80.11b *1 Ustawienia SSID Kanaâ Ustawienia WEP (szyfrowanie) Szybkoãæ transmisji Przesyâanie pliku Domyãlna nazwa uåytkownika/hasâo (Wyãlij) Odstêp miêdzy wywoâaniami skanera Liczba ponownych wywoâañ skanera *1 Dostêpne, jeãli zainstalowana jest opcjonalna karta IEEE 80.11b. Jeåeli urzàdzenie ma dostêp zarówno do poâàczenia Ethernet, jak i IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), pierwszeñstwo ma wybrany interfejs. * Sprawdä, czy [Efektywny] jest wybrany dla TCP/IP. 11

20 Sieciowy skaner dostarczania Interfejs Ethernet Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia Adres IP $ Adres bramki Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny *3 $ Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ sieci Ethernet Typ LAN *1 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Przesyâanie pliku Opcja dostarczania * Przesyâanie pliku faksu nad. Odstêp miêdzy wywoâaniami skanera Liczba ponownych wywoâañ skanera 1

21 Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia Adres IP $ Adres bramki Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny *3 $ Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ sieci Ethernet Typ LAN *1 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Ustawienia interfejsu/ Tryb komunikacji $ IEEE 80.11b *1 Ustawienia SSID Kanaâ Ustawienia WEP (szyfrowanie) Szybkoãæ transmisji Przesyâanie pliku Opcja dostarczania * Przesyâanie pliku faksu nad. Odstêp miêdzy wywoâaniami skanera Liczba ponownych wywoâañ skanera *1 Dostêpne, jeãli zainstalowana jest opcjonalna karta IEEE 80.11b. Jeåeli urzàdzenie ma dostêp zarówno do poâàczenia Ethernet, jak i IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), pierwszeñstwo ma wybrany interfejs. * Gdy opcja dostarczania jest ustawiona na [Wâàczone], naleåy upewniæ siê, czy ustawiony jest adres IP. *3 Sprawdä, czy [Efektywny] jest wybrany dla TCP/IP. 13

22 Skaner sieciowy TWAIN Interfejs Ethernet Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia Adres IP $ Adres bramki Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny * $ Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ sieci Ethernet Typ LAN *1 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta 14

23 Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia Adres IP $ Adres bramki Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny * $ Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ sieci Ethernet Typ LAN *1 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Ustawienia interfejsu/ Tryb komunikacji $ IEEE 80.11b *1 Ustawienia SSID Kanaâ Ustawienia WEP (szyfrowanie) Szybkoãæ transmisji *1 Dostêpne, jeãli zainstalowana jest opcjonalna karta IEEE 80.11b. Jeåeli urzàdzenie ma dostêp zarówno do poâàczenia Ethernet, jak i 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), pierwszeñstwo ma wybrany interfejs. * Sprawdä, czy [Efektywny] jest wybrany dla TCP/IP. 15

24 Serwer dokumentów Interfejs Ethernet Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia Adres IP $ Adres bramki Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny * $ Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ sieci Ethernet Typ LAN *1 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta 16

25 Interfejs Interfejs IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) Ustawienia interfejsu/sieæ Ustawienia Adres IP $ Adres bramki Konfiguracja DNS Konfiguracja DDBS Nazwa domeny Konfiguracja WINS Protokóâ efektywny * $ Protokóâ dostarczania NCP Szybkoãæ sieci Ethernet Typ LAN *1 $ Pozwól na komunikacjê SNMP V3 Pozwól na komunikacjê SSL/TLS Nazwa hosta Ustawienia interfejsu/ Tryb komunikacji $ IEEE 80.11b *1 Ustawienia SSID Kanaâ Ustawienia WEP (szyfrowanie) Szybkoãæ transmisji *1 Dostêpne, jeãli zainstalowana jest opcjonalna karta IEEE 80.11b. Jeåeli urzàdzenie ma dostêp zarówno do poâàczenia Ethernet, jak i IEEE 80.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), pierwszeñstwo ma wybrany interfejs. * Sprawdä, czy [Efektywny] jest wybrany dla TCP/IP. 17

26 18

27 1. Korzystanie z Serwera drukarki Przygotowywanie Serwera drukarki Ten rozdziaâ zawiera instrukcje dotyczàce konfigurowania urzàdzenia jako drukarki sieciowej systemu Windows. Urzàdzenie jest skonfigurowane tak, by klienci sieciowi mogli z niego korzystaæ. Gdy drukarka sieciowa jest poâàczona za poãrednictwem programu SmartDeviceMonitor for Client, moåna ustawiæ funkcje powiadamiania o drukowaniu, aby informowaæ klientów o wynikach ich zadañ drukowania. Waåne W systemie Windows 000, Windows XP Professional lub Windows Server 003, aby zmieniæ wâaãciwoãci drukarki w folderze [Drukarki], konieczny jest dostêp z autoryzacjà Zarzàdzanie drukarkami, a w systemie Windows NT 4.0, dostêp z autoryzacjà Peâna kontrola. Zaloguj siê do serwera plików jako Administrator lub czâonek grupy Uåytkowników zaawansowanych. A Otwórz okno [Drukarki] zmenu [Start]. Pojawi siê okno [Drukarki]. W systemach Windows XP i Windows Server 003 pojawi siê okno dialogowe [Drukarki i faksy]. B Kliknij ikonê urzàdzenia, które bêdzie uåywane. W menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci]. Pojawià siê wâaãciwoãci drukarki. C Na karcie [Udostêpnianie] kliknij opcjê [Udostêpniona jako:]. D Aby udostêpniæ drukarkê uåytkownikom innej wersji systemu Windows, kliknij przycisk [Dodatkowe sterowniki...]. Jeãli alternatywne sterowniki zostaây zainstalowane podczas instalacji sterownika drukarki poprzez wybranie opcji [Udostêpniona jako:], ten krok moåe zostaæ pominiêty. E Kliknij przycisk [OK], a nastêpnie zamknij okno wâaãciwoãci drukarki. 19

28 Korzystanie z Serwera drukarki 1 Powiadamianie o drukowaniu za poãrednictwem programu SmartDeviceMonitor for Client Aby skonfigurowaæ urzàdzenie tak, by korzystaâo z funkcji powiadamiania o drukowaniu programu SmartDeviceMonitor for Client, naleåy postêpowaæ zgodnie z poniåszà procedurà. Konfigurowanie serwera druku Waåne W systemie Windows 000, Windows XP Professional lub Windows Server 003, aby zmieniæ wâaãciwoãci drukarki w folderze [Drukarki], konieczny jest dostêp z autoryzacjà Zarzàdzanie drukarkami, a w systemie Windows NT 4.0, dostêp z autoryzacjà Peâna kontrola. Zaloguj siê do serwera plików jako Administrator lub czâonek grupy Uåytkowników zaawansowanych. A Kliknij przycisk [Start] na pasku zadañ, wskaå polecenie [Programy], nastêpnie [SmartDeviceMonitor for Client] i kliknij [Ustawienia serwera wydruków]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe ustawieñ serwera druku. B Zaznacz pole wyboru [Powiadom stacje robocze o wydruku/transmisji danych], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Po skonfigurowaniu ustawieñ serwera druku, pojawi siê okno dialogowe. Potwierdä zawartoãæ okna dialogowego i kliknij przycisk [OK]. Kliknij przycisk [Anuluj], aby przerwaæ procedurê. Pojawi siê okno dialogowe z ustawieniami klienta. C Kliknij przycisk [OK]. Konfigurowanie serwera druku zostaâo zakoñczone. Aby otrzymywaæ powiadomienie o drukowaniu, kaådy klient musi byæ ustawiony. Uwaga Bieåàce zadania drukowania rozpoczynajà siê od poczàtku po tym, jak program buforujàcy na krótko siê zatrzymuje. Jeåeli funkcja rozszerzenia nie jest uåywana, funkcja jest automatycznie ustawiana jako dostêpna. Klient nie zostanie powiadomiony, jeãli logowanie nastàpiâo za pomocà konta innego niå konto z uprawnieniami administratora. 0

29 Przygotowywanie Serwera drukarki Konfigurowanie klienta A Kliknij przycisk [Start] na pasku zadañ, wskaå polecenie [Programy], a nastêpnie [SmartDeviceMonitor for Client] i kliknij [Ustawienia funkcji rozszerzonych]. Pojawi siê okno dialogowe konfigurowania funkcji rozszerzenia. B Zaznacz pole wyboru [Powiadom o anulowaniu wydruku/transmisji danych.], a nastêpnie kliknij przycisk [Ustawienia szczegóâowe]. C Zaznacz pole wyboru [Powiadom o wydruku/transmisji danych podczas korzystania z serwera druku] na ekranie [Ustawienia powiadamiania]. D Kliknij przycisk [OK]. Okno dialogowe konfigurowania funkcji rozszerzenia zostanie zamkniête. Konfiguracja klienta zostaâa zakoñczona. 1 Uwaga Ustaw funkcjê powiadamiania o drukowaniu równieå w programie SmartDeviceMonitor for Client. 1

30 Korzystanie z Serwera drukarki Korzystanie z NetWare 1 Ten rozdziaâ zawiera opis procedury konfigurowania drukarek sieciowych w ãrodowisku NetWare. W ãrodowisku NetWare, moåliwe jest podâàczenie urzàdzenia jako serwer druku lub drukarka zdalna. Waåne Nie moåna uåywaæ protokoâu IPv6 z tà funkcjà. Procedura konfigurowania Uåywanie urzàdzenia jako serwera druku A Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Admin B Konfigurowanie karty interfejsu sieciowego. C Wyâàczanie i ponowne wâàczanie urzàdzenia. Uåywanie urzàdzenia jako zdalnej drukarki A Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Admin B Konfigurowanie karty interfejsu sieciowego. C Konfigurowanie NetWare. D Uruchamianie serwera druku Uwaga W tej procedurze, zakâada siê, åe przeprowadzajàc konfiguracjê usâugi drukowania, ãrodowisko jest juå przygotowane do normalnej pracy NetWare. Procedura jest pokazana za pomocà nastêpujàcych przykâadowych ustawieñ: Nazwa serwera plików CAREE Nazwa serwera druku PSERV Nazwa drukarki R-PRN Nazwa kolejki R-QUEUE Korzystanie z programu SmartDeviceMonitor for Admin Aby korzystaæ z urzàdzenia w ãrodowisku NetWare, naleåy uåyæ programu SmartDeviceMonitor for Admin do skonfigurowania ãrodowiska drukowania NetWare. Uwaga Klient NetWare dostarczony przez firmê Novell jest niezbêdny do ãrodowiska drukowania wykorzystujàcego program SmartDeviceMonitor for Admin w nastêpujàcych ãrodowiskach: Tryb NDS w Windows 95/98/Me Tryb NDS lub Bindery w Windows 000/XP, Windows NT 4.0 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóây na temat instalacji SmartDeviceMonitor for Admin moåna znaleäæ w str. 44 Instalacja programu SmartDeviceMonitor for Admin

31 Korzystanie z NetWare Drukarki wyãwietlone w programie SmartDeviceMonitor for Admin SmartDeviceMonitor for Admin pokazuje drukarki podâàczone do sieci. Jeãli nie moåna zidentyfikowaæ urzàdzenia, które ma byæ skonfigurowane, naleåy wydrukowaæ stronê konfiguracji, a nastêpnie sprawdziæ nazwê urzàdzenia. Konfigurowanie jako Serwer druku (NetWare 3.x) 1 Aby skonfigurowaæ urzàdzenie jako serwer druku wykorzystujàc NetWare 3.x, naleåy postêpowaæ zgodnie z poniåszà procedurà. A Zaloguj siê do serwera plików jako administrator gâówny lub uåytkownik z uprawnieniami administratora gâównego. B Uruchom program NIB Setup Tool korzystajàc z menu [Start]. C Kliknij przycisk [Kreator], a nastêpnie przycisk [OK]. D Wybierz drukarkê, którà chcesz skonfigurowaæ, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz]. W oknie dialogowym wyãwietlanym przez przeglàdarkê internetowà zostaniesz poproszony o skonfigurowanie pozostaâych zadañ. Kliknij przycisk [OK], a nastêpnie poczekaj do momentu automatycznego uruchomienia Web Image Monitor. E Pojawi siê okno dialogowe do wprowadzenia opcji [Nazwa uåytk.] i [Hasâo]. Wpisz nazwê uåytkownika i hasâo, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Szczegóâowe informacje na temat nazwy uåytkownika i hasâa logowania moåna uzyskaæ u administratora sieci. F Kliknij przycisk [Konfiguracja] z lewej strony, a nastêpnie przyciski [Sieæ] i [NetWare]. Nazwa serwera druku: wpisz nazwê serwera druku NetWare. Aby uåyæ kartê jako serwera druku, wpisz nazwê serwera druku tego, który nie jest aktywny na serwerze plików. Uåyj w tym celu nie wiêcej niå 47 znaków. Tryb logowania: Okreãl, czy podczas logowania w systemie NetWare wskazaæ serwer plików lub drzewo NDS. Nazwa serwera plików: Wpisanie tutaj nazwy serwera plików, spowoduje wyszukiwanie tylko tego jednego serwera. Ten element jest obowiàzkowy. Uåyj w tym celu nie wiêcej niå 47 znaków. Drzewo NDS: Aby wâàczyæ tryb NDS, wpisz nazwê drzewa NDS, w którym chcesz siê zalogowaæ. Uåyj w tym celu nie wiêcej niå 3 znaki alfanumeryczne. Nazwa kontekstu NDS: Aby wâàczyæ tryb NDS, wpisz kontekst serwera druku. Uåyj w tym celu nie wiêcej niå 17 znaków. 3

32 Korzystanie z Serwera drukarki 1 Tryb pracy: Okreãl, czy uåyæ karty interfejsu jako serwera druku lub drukarki zdalnej. Numer drukarki zdalnej: Ten element jest aktywny, jeãli karta interfejsu jest okreãlona jako drukarka zdalna. Wpisz ten sam numer, co numer drukarki utworzonej na serwerze druku (od 0 do 54 znaków). Limit czasu zadania: Jeãli karta interfejsu zostaâa uåyta jako drukarka zdalna w systemie NetWare, po zakoñczeniu zadania drukowania nie moåna wykryæ drukarki. Dlatego drukarka przerywa drukowanie po upâywie okreãlonego czasu od otrzymania ostatnich danych drukowania (tzn., jeãli drukarka nie otrzymaâa danych drukowania przez pewien okres). Tutaj okreãl ten okres czasu (od 3 do 55 sekund). Wartoãæ poczàtkowa wynosi 15 (sekund). Typ ramki: Wybierz z rozwijanego menu typ ramki. Protokóâ serwera druku: Wybierz z rozwijanego menu protokóâ dla systemu NetWare. Protokóâ dostarczania NCP: Wybierz protokóâ dostarczania NCP. G Sprawdä ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [Zast.]. Konfiguracja jest teraz kompletna. Poczekaj kilka minut przed ponownym uruchomieniem oprogramowania Web Image Monitor. H Kliknij przycisk [Wylogowanie]. Uwaga Aby sprawdziæ poprawnoãæ konfiguracji, wpisz poniåsze polecenie wwierszu poleceñ: F:> USERLIST Jeãli drukarka pracuje zgodnie z konfiguracjà, nazwa serwera druku pojawi siê jako poâàczony uåytkownik. Jeãli nie moåna zidentyfikowaæ drukarki, która ma byæ skonfigurowana, naleåy sprawdziæ nazwê drukarki na stronie konfiguracyjnej wydrukowanej z drukarki. Szczegóâowe informacje na temat drukowania strony konfiguracyjnej, patrz Poradnik drukowania. Jeãli na liãcie nie ma åadnych nazw drukarek, naleåy dopasowaæ typy ramek IPX/SPX komputera i drukarki. Uåyj okna dialogowego [Sieæ] w systemie Windows, aby zmieniæ typ ramki komputera. 4

33 Korzystanie z NetWare Konfigurowanie jako Serwer druku (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Aby podâàczyæ urzàdzenie jako serwer druku w systemie operacyjnym NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 lub NetWare 6/6.5, naleåy postêpowaæ zgodnie z poniåszà procedurà. 1 Waåne Podczas korzystania z drukarki jako serwera druku w NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 lub NetWare 6/6.5, naleåy ustawiæ jà w tryb NDS. Podczas korzystania z NetWare 5/5.1 lub NetWare 6/6.5, drukarkê naleåy ustawiæ jako serwer druku. A Zaloguj siê do serwera plików jako administrator lub uåytkownik z uprawnieniami administratora. B Uruchom program NIB Setup Tool korzystajàc z menu [Start]. C Kliknij przycisk [Kreator], a nastêpnie przycisk [OK]. D Wybierz drukarkê, którà chcesz skonfigurowaæ, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz]. W oknie dialogowym wyãwietlanym przez przeglàdarkê internetowà zostaniesz poproszony o skonfigurowanie pozostaâych zadañ. Kliknij przycisk [OK], a nastêpnie poczekaj do momentu automatycznego uruchomienia Web Image Monitor. E Pojawi siê okno dialogowe do wprowadzenia opcji [Nazwa uåytk.] i [Hasâo]. Wpisz nazwê uåytkownika i hasâo, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Szczegóâowe informacje na temat nazwy uåytkownika i hasâa logowania moåna uzyskaæ u administratora sieci. F Kliknij przycisk [Konfiguracja] z lewej strony, a nastêpnie przyciski [Sieæ] i [NetWare]. G Sprawdä ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [Zast.]. Konfiguracja jest teraz kompletna. Poczekaj chwilê przed ponownym uruchomieniem Web Image Monitor. H Kliknij przycisk [Wylogowanie]. Zajrzeæ do instrukcji... str. 3 Konfigurowanie jako Serwer druku (NetWare 3.x) 5

34 Korzystanie z Serwera drukarki Korzystanie z Pure IP w ãrodowisku NetWare 5/5.1 or 6/6.5 1 Aby podâàczyæ urzàdzenie jako serwer druku w ãrodowisku Pure IP systemu NetWare 5/5.1 lub NetWare 6/6.5, naleåy postêpowaæ zgodnie z poniåszà procedurà. Waåne Podczas tworzenia kolejkowanego serwera druku w ãrodowisku Pure IP systemu NetWare 5/5.1 lub NetWare 6/6.5, naleåy utworzyæ kolejkê druku na serwerze plików za pomocà administrtora NetWare. Ta drukarka nie jest dostêpna jako zdalna drukarka w ãrodowisku Pure IP. Konfigurowanie za pomocà programu NWadmin A W systemie Windows uruchom program NWadmin. Szczegóây na temat programu NWadmin znajdujà siê w podrêcznikach NetWare. B W drzewie katalogów zaznacz obiekt, w którym znajduje siê kolejka druku, a nastêpnie kliknij polecenie [Utwórz] wmenu [Obiekt]. C Wpolu [Klasa nowego obiektu] kliknij pozycjê [Kolejka druku], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. D Wpolu [Nazwa kolejki druku] wpisz nazwê kolejki druku. E Wpolu [Wolumen kolejki druku] kliknij przycisk [Przeglàdaj]. F Wpolu [Dostêpne obiekty] kliknij wolumen kolejki druku, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. G Sprawdä ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [Utwórz]. H Zaznacz obiekt, w którym zlokalizowana jest drukarka, a nastêpnie wmenu [Obiekt] kliknij polecenie [Utwórz]. I Wpolu [Klasa nowego obiektu] kliknij pozycjê [Drukarka], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Dla NetWare 5, kliknij [Drukarka (Nie NDPS)]. J Wpolu [Nazwa drukarki] wpisz nazwê drukarki. K Zaznacz pole wyboru [Okreãl dodatkowe wâaãciwoãci] i kliknij przycisk [Utwórz]. L Kliknij przycisk [Przydziaây], a nastêpnie w grupie [Przydziaây] kliknij przycisk [Dodaj]. M Wpolu [Dostêpne obiekty] kliknij utworzonà kolejkê, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. 6

35 Korzystanie z NetWare N Kliknij przycisk [Konfiguracja] izlisty [Typ drukarki] wybierz opcjê [Równolegâa], a nastêpnie kliknij przycisk [Komunikacja]. O Wczêãci [Rodzaj komunikacji] wybierz opcjê [Âadowanie rêczne] i kliknij przycisk [OK]. P Sprawdä ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Q Wybierz kontekst zdefiniowany w programie NIB Setup Tool, a nastêpnie kliknij polecenie [Utwórz] wmenu [Obiekt]. R Wpolu [Klasa nowego obiektu] wybierz pozycjê [Serwer druku], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Dla NetWare 5, kliknij [Serwer druku (Nie NDPS)]. S Wpolu [Nazwa serwera druku], wprowadä nazwê serwera druku. Uåyj tej samej nazwy serwera druku, co okreãlona za pomocà programu NIB Setup Tool. T Zaznacz pole wyboru [Okreãl dodatkowe wâaãciwoãci] i kliknij przycisk [Utwórz]. U Kliknij przycisk [Przydziaây], a nastêpnie w grupie [Przydziaây] kliknij przycisk [Dodaj]. V Wpolu [Dostêpne obiekty] kliknij utworzonà kolejkê, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. W Sprawdä ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. X Uruchom serwer druku wpisujàc nastêpujàce polecenia z konsoli serwera NetWare. Jeãli serwer druku dziaâa, naleåy go wyâàczyæ i uruchomiæ ponownie. 1 Aby wyjãæ CAREE: unload pserver Aby uruchomiæ CAREE: load pserver nazwa serwera druku Konfigurowanie za pomocà programu NIB Setup Tool A Zaloguj siê do serwera plików jako administrator lub uåytkownik z uprawnieniami administratora. B Uruchom program NIB Setup Tool korzystajàc z menu [Start]. C Kliknij [Arkusz wâaãciwoãci], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. 7

36 Korzystanie z Serwera drukarki 1 D Wybierz drukarkê, którà chcesz skonfigurowaæ, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz]. W oknie dialogowym wyãwietlanym przez przeglàdarkê internetowà zostaniesz poproszony o skonfigurowanie pozostaâych zadañ. Kliknij przycisk [OK], a nastêpnie poczekaj do momentu automatycznego uruchomienia Web Image Monitor. E Pojawi siê okno dialogowe do wprowadzenia opcji [Nazwa uåytk.] i [Hasâo]. Wpisz nazwê uåytkownika i hasâo, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Szczegóâowe informacje na temat nazwy uåytkownika i hasâa moåna uzyskaæ u administratora sieci. F Kliknij przycisk [Konfiguracja] z lewej strony, a nastêpnie przyciski [Sieæ] i [NetWare]. G Sprawdä ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [Zast.]. Konfiguracja jest teraz kompletna. Poczekaj chwilê przed ponownym uruchomieniem Web Image Monitor. H Kliknij przycisk [Wylogowanie]. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje w str. 3 Konfigurowanie jako Serwer druku (NetWare 3.x) Konfigurowanie jako zdalna drukarka (NetWare 3.x) Aby skonfigurowaæ urzàdzenie jako zdalnà drukarkê w systemie NetWare 3.x, naleåy postêpowaæ zgodnie z poniåszà procedurà. Konfigurowanie za pomocà programu PCONSOLE A W wierszu poleceñ wpisz PCONSOLE. F:> PCONSOLE B Utwórz kolejkê druku. Jeåeli korzystasz z istniejàcej kolejki druku, przejdä do procedury opisujàcej tworzenie drukarki. C Zmenu [Dostêpne opcje] wybierz polecenie [Informacje o kolejce druku] i naciãnij klawisz {Enter}. D Naciãniju przycisk {Wstaw}, a nastêpnie wpisz nazwê kolejki druku. E Naciãnij klawisz {ESC}, aby powróciæ do menu [Dostêpne opcje]. 8

37 Korzystanie z NetWare F Skonfiguruj poâàczenie sieciowe z drukarkà. G Wmenu [Dostêpne opcje] kliknij polecenie [Informacje o serwerze druku], a nastêpnie naciãnij klawisz {Enter}. H Aby utworzyæ nowy serwer druku, naciãnij przycisk {Wstaw}, a nastêpnie wpisz nazwê serwera druku. Dla definiowanego serwera druku, wybierz serwer druku na liãcie [Serwer druku]. Uåyj tej samej nazwy drukarki, co okreãlona za pomocà programu NIB Setup Tool. I Z menu [Informacje o serwerze druku] wybierz polecenie [Konfiguracja serwera druku]. J Zmenu [Konfiguracja serwera druku] wybierz polecenie [Konfiguracja drukarki]. K Wybierz drukarkê oznaczonà jako [Nie zainstalowana]. Uåyj tego samego numeru drukarki, co okreãlony jako numer drukarki zdalnej za pomocà programu NIB Setup Tool. L Aby zmieniæ nazwê drukarki, naleåy wprowadziæ nowà nazwê. Drukarce zostaje przypisana nazwa Drukarka x. x oznacza numer wybranej drukarki. M Jako typ, wybierz [Zdalna równolegâa, LPT1]. IRQ, rozmiar bufora, forma poczàtkowa oraz tryb kolejkowania sà konfigurowane automatycznie. N Naciãnij klawisz {Esc}, a nastêpnie w oknie potwierdzenia kliknij przycisk [Tak]. O Naciãnij klawisz {Esc}, aby powróciæ do menu [Konfiguracja serwera druku]. P Przypisz kolejki druku do utworzonej drukarki. Q Zmenu [Konfiguracja serwera druku] wybierz polecenie [Kolejki obsâugiwane przez drukarkê]. R Wybierz utworzonà drukarkê. S Naciãnij przycisk {Wstaw}, aby wybraæ kolejkê obsâugiwanà przez tê drukarkê. Moåna wybraæ kilka kolejek. T W celu dokonania innych niezbêdnych ustawieñ, postêpuj zgodnie z instrukcjami wyãwietlanymi na ekranie. Postêpujàc zgodnie z poniåszymi instrukcjami, sprawdä czy kolejki sà przypisane. U Naciskaj klawisz {Esc}, aå do wyãwietlenia komunikatu Wyjãæ?, a nastêpnie wybierz przycisk [Tak], aby wyjãæ z programu PCONSOLE. 1 9

38 Korzystanie z Serwera drukarki 1 V Uruchom serwer druku wpisujàc nastêpujàce polecenia z konsoli serwera NetWare. Jeãli serwer druku dziaâa, naleåy go wyâàczyæ i uruchomiæ ponownie. Aby wyjãæ CAREE: unload pserver Aby uruchomiæ CAREE: load pserver nazwa serwera druku Uwaga Jeãli drukarka pracuje zgodnie z konfiguracjà, pojawi siê komunikat Oczekiwanie na zadanie. Konfigurowanie za pomocà programu NIB Setup Tool A Zaloguj siê do serwera plików jako administrator gâówny lub uåytkownik z uprawnieniami administratora gâównego. B Uruchom program NIB Setup Tool korzystajàc z menu [Start]. C Kliknij [Arkusz wâaãciwoãci], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. D Wybierz drukarkê, którà chcesz skonfigurowaæ, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz]. W oknie dialogowym wyãwietlanym przez przeglàdarkê internetowà zostaniesz poproszony o skonfigurowanie pozostaâych zadañ. Kliknij przycisk [OK], a nastêpnie poczekaj do momentu automatycznego uruchomienia Web Image Monitor. E Pojawi siê okno dialogowe do wprowadzenia opcji [Nazwa uåytk.] i [Hasâo]. Wpisz nazwê uåytkownika i hasâo, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Szczegóâowe informacje na temat nazwy uåytkownika i hasâa logowania moåna uzyskaæ u administratora sieci. F Kliknij przycisk [Konfiguracja] z lewej strony, a nastêpnie przyciski [Sieæ] i [NetWare]. G Sprawdä ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [Zast.]. Konfiguracja jest teraz kompletna. Poczekaj chwilê przed ponownym uruchomieniem Web Image Monitor. H Kliknij przycisk [Wylogowanie]. Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje w str. 3 Konfigurowanie jako Serwer druku (NetWare 3.x) 30

39 Korzystanie z NetWare Konfigurowanie jako zdalna drukarka (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Aby skonfigurowaæ drukarkê jako zdalnà drukarkê w systemie NetWare 4.x, 5/5.1 i 6/6.5, naleåy postêpowaæ zgodnie z poniåszà procedurà. Waåne Aby uåyæ drukarki jako zdalnej w systemie NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5, naleåy ustawiæ jà na tryb NDS. Drukarki nie naleåy uåywaæ jako zdalnej, gdy uåywane jest ãrodowisko Pure IP. 1 Konfigurowanie za pomocà programu NWadmin A W systemie Windows uruchom program NWadmin. Szczegóây na temat programu NWadmin znajdujà siê w podrêcznikach NetWare. B Skonfiguruj poâàczenie sieciowe z kolejkà druku. W drzewie katalogów zaznacz obiekt, w którym znajduje siê kolejka druku, a nastêpnie kliknij polecenie [Utwórz] wmenu [Obiekt]. C Wpolu [Klasa nowego obiektu] kliknij pozycjê [Kolejka druku], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. D Wpolu [Nazwa kolejki druku] wpisz nazwê kolejki druku. E Wpolu [Wolumen kolejki druku] kliknij przycisk [Przeglàdaj]. F Wpolu [Dostêpne obiekty] kliknij wolumen kolejki druku, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. G Sprawdä ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [Utwórz]. H Skonfiguruj poâàczenie sieciowe z drukarkà. Zaznacz obiekt, w którym zlokalizowana jest drukarka, a nastêpnie w menu [Obiekt] kliknij polecenie [Utwórz]. I Wpolu [Klasa nowego obiektu] kliknij pozycjê [Drukarka], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Dla NetWare 5, kliknij [Drukarka (Nie NDPS)]. J Wpolu [Nazwa drukarki] wpisz nazwê drukarki. K Zaznacz pole wyboru [Okreãl dodatkowe wâaãciwoãci] i kliknij przycisk [Utwórz]. L Przypisz kolejki druku do utworzonej drukarki. Kliknij przycisk [Przydziaây], a nastêpnie w grupie [Przydziaây] kliknij przycisk [Dodaj]. 31

40 Korzystanie z Serwera drukarki 1 M Wpolu [Dostêpne obiekty] kliknij utworzonà kolejkê, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. N Kliknij przycisk [Konfiguracja] i z listy [Typ drukarki] wybierz opcjê [Równolegâa], a nastêpnie kliknij przycisk [Komunikacja]. O Wczêãci [Rodzaj komunikacji] wybierz opcjê [Âadowanie rêczne] i kliknij przycisk [OK]. Sprawdä ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. P Skonfiguruj poâàczenie sieciowe z serwerem druku. Wybierz kontekst zdefiniowany w programie NIB Setup Tool, a nastêpnie kliknij polecenie [Utwórz] wmenu [Obiekt]. Q Wpolu [Klasa nowego obiektu] wybierz pozycjê [Serwer druku], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Dla NetWare 5, kliknij [Serwer druku (Nie NDPS)]. R Wpolu [Nazwa serwera druku:], wprowadä nazwê serwera druku. Uåyj tej samej nazwy serwera druku, co okreãlona za pomocà programu NIB Setup Tool. S Zaznacz pole wyboru [Okreãl dodatkowe wâaãciwoãci] i kliknij przycisk [Utwórz]. T Przypisz drukarkê do utworzonego serwera druku. Kliknij przycisk [Przydziaây], a nastêpnie w grupie [Przydziaây] kliknij przycisk [Dodaj]. U Wpolu [Dostêpne obiekty] kliknij utworzonà kolejkê, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. V Wczêãci [Drukarki] wybierz przypisanà drukarkê, a nastêpnie kliknij pole [Numer drukarki]. W Wpisz numer drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Sprawdä ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Uåyj tego samego numeru drukarki, co okreãlony jako numer drukarki zdalnej za pomocà programu NIB Setup Tool. X Uruchom serwer druku wpisujàc nastêpujàce polecenia z konsoli serwera NetWare. Jeãli serwer druku dziaâa, naleåy go wyâàczyæ i uruchomiæ ponownie. Aby wyjãæ CAREE: unload pserver Aby uruchomiæ CAREE: load pserver nazwa serwera druku 3

41 Korzystanie z NetWare Konfigurowanie za pomocà programu NIB Setup Tool A Zaloguj siê do serwera plików jako administrator lub uåytkownik z uprawnieniami administratora. B Uruchom program NIB Setup Tool korzystajàc z menu [Start]. C Kliknij [Arkusz wâaãciwoãci], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. D Wybierz drukarkê, którà chcesz skonfigurowaæ, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz]. W oknie dialogowym wyãwietlanym przez przeglàdarkê internetowà zostaniesz poproszony o skonfigurowanie pozostaâych zadañ. Kliknij przycisk [OK], a nastêpnie poczekaj do momentu automatycznego uruchomienia Web Image Monitor. E Pojawi siê okno dialogowe do wprowadzenia opcji [Nazwa uåytk.] i [Hasâo]. Wpisz nazwê uåytkownika i hasâo, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Szczegóâowe informacje na temat nazwy uåytkownika i hasâa logowania moåna uzyskaæ u administratora sieci. F Kliknij przycisk [Konfiguracja] z lewej strony, a nastêpnie przyciski [Sieæ] i [NetWare]. G Sprawdä ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [Zast.]. Konfiguracja jest teraz kompletna. Poczekaj chwilê przed ponownym uruchomieniem Web Image Monitor. H Kliknij przycisk [Wylogowanie]. 1 Zajrzeæ do instrukcji... Szczegóâowe informacje w str. 3 Konfigurowanie jako Serwer druku (NetWare 3.x) 33

42 Korzystanie z Serwera drukarki 1 34

43 . Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Korzystanie z programu Web Image Monitor Za pomocà programu Web Image Monitor moåna sprawdziæ status urzàdzenia i zmieniæ ustawienia. Dostêpne operacje Nastêpujàce operacje mogà byæ wykonane zdalnie z komputera klienta, za pomocà programu Web Image Monitor. Wyãwietlanie statusu lub ustawieñ urzàdzenia Sprawdzanie statusu lub historii zadañ druku Sprawdzanie, zmiana, drukowanie lub usuwanie zadañ drukowania zapisanych na serwerze dokumentów. Przerywanie aktualnie drukowanych zadañ. Resetowanie drukarki Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà Wprowadzanie ustawieñ urzàdzenia Wprowadzanie ustawieñ protokoâu sieciowego Wprowadzanie ustawieñ bezpieczeñstwa Konfigurowanie urzàdzenia Aby wykonaæ operacje z programu Web Image Monitor, konieczny jest protokóâ TCP/IP. Po skonfigurowaniu urzàdzenia tak, by korzystaâo z protokoâu TCP/IP, operacje z programu Web Image Monitor stajà siê dostêpne. Zalecane przeglàdarki internetowe Windows: Przeglàdarka Internet Explorer 5.5 SP1 lub nowsza Netscape Navigator 6. lub nowsza Mac OS: Netscape Navigator 6. lub nowsza Safari 1.0 lub nowsza 35

44 Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Uwaga Aby korzystaæ z programu Netscape Navigator z protokoâem Secure Sockets Layer (SSL: protokóâ szyfrowania), naleåy uåyæ programu Netscape Navigator 7.0 lub nowszego. Przeglàdarka Safari nie moåe byæ uåywana w systemie operacyjnym Mac OS X Jeãli wykorzystywane sà wczeãniejsze wersje powyåszych przeglàdarek lub JavaScript i pliki cookie (znaczniki kontekstu) sà wyâàczone w uåywanej przeglàdarce, mogà wystàpiæ bâêdy w wyãwietlaniu i dziaâaniu. W przypadku uåywania serwera proxy naleåy zmieniæ ustawienia przeglàdarki. Informacje o ustawieniach moåna uzyskaæ u administratora sieci. Po naciãniêciu przycisku Wstecz w przeglàdarce moåe nie pojawiæ siê poprzednia strona. Jeãli tak siê stanie, naleåy nacisnàæ przycisk Odãwieå w przeglàdarce. Aktualizacja informacji o urzàdzeniu nie jest dokonywana automatycznie. Kliknij przycisk [Odãwieå] w wyãwietlanym obszarze, aby zaktualizowaæ informacje o urzàdzeniu. Zalecamy uåywanie Web Image Monitor w tej samej sieci. Nie masz dostêpu do urzàdzenia z zewnêtrznego firewalla. W momencie korzystania z urzàdzenia z protokoâem DHCP, adres IP moåe zostaæ zmieniony automatycznie przez ustawienia serwera DHCP. Wâàcz w urzàdzeniu ustawienia DDNS, a nastêpnie podâàcz je korzystajàc z nazwy hosta urzàdzenia. Alternatywnie ustaw statyczny adres IP, odpowiedni do serwera DHCP. Jeãli port HTTP jest wyâàczony, podâàczenie do urzàdzenia korzystajàcego z adresu URL urzàdzenia nie moåe byæ ustanowione. Ustawienie SSL musi byæ wâàczone w tym urzàdzeniu. Szczegóâowe informacje moåna uzyskaæ u administratora sieci. Jeãli jest uåywany protokóâ szyfrowania SSL, wpisz drukarki)/. Program Internet Explorer musi byæ zainstalowany na komputerze. Korzystaj z najnowszej dostêpnej wersji. Zalecamy przeglàdarkê Internet Explorer 6.0 lub nowszà. 36

45 Korzystanie z programu Web Image Monitor Wyãwietlanie strony gâównej Ten rozdziaâ zawiera opis strony gâównej i instrukcje dotyczàce wyãwietlania programu Web Image Monitor. A Uruchom przeglàdarkê internetowà. B Wpisz http: //(adres urzàdzenia)/ na pasku adresu przeglàdarki internetowej. Pojawi siê strona gâówna programu Web Image Monitor. Jeãli na serwerze DNS lub na serwerze WINS zostaâa zarejestrowana nazwa hosta urzàdzenia, moåna jà wpisaæ. Podczas konfigurowania SSL, protokoâu szyfrowanej komunikacji w ãrodowisku, w którym wysyâana jest autoryzacja serwera, naleåy wpisaæ urzàdzenia)/. Kaåda strona programu Web Image Monitor podzielona jest na nastêpujàce obszary: 1. Obszar nagâówka Pojawi siê âàcze do pomocy i pole wyszukiwania wedâug sâów kluczowych.. Obszar menu Pojawi siê okno dialogowe przeâàczania pomiêdzy trybem uåytkownika i administratora oraz menu kaådego trybu. Jeãli menu zostanie wybrane, jego zawartoãæ zostanie pokazana w obszarze roboczym lub podobszarze. 3. Obszar wyãwietlania Wyãwietla zawartoãæ elementu wybranego w obszarze menu. Informacje o urzàdzeniu w obszarze wyãwietlania nie sà automatycznie aktualizowane. Kliknij przycisk [Odãwieå] w prawym górnym roku obszaru wyãwietlania, aby zaktualizowaæ informacje o urzàdzeniu. Kliknij przycisk [Odãwieå] w przeglàdarce internetowej, aby odãwieåyæ caây ekran przeglàdarki. Zostanà wyãwietlone: status urzàdzenia, nazwy kart interfejsu sieciowego ikomentarze. 4. Pomoc Uåyj Pomocy aby przeglàdaæ lub pobieraæ zawartoãæ plików Pomocy. 37

46 Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Gdy ustawiona jest autoryzacja uåytkownika Logowanie (za pomocà programu Web Image Monitor) Aby zalogowaæ siê, gdy ustawiona jest autoryzacja uåytkownika, naleåy postêpowaæ zgodnie z poniåszà procedurà. A Kliknij przycisk [Logowanie]. B Wpisz nazwê uåytkownika i hasâo, a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Uwaga Aby dokonaæ autoryzacji kodu uåytkownika, wpisz kod uåytkownika wpolu [Nazwa uåytk.], a nastêpnie kliknij przycisk [OK]. Procedura moåe siê róåniæ, w zaleånoãci od uåywanej przeglàdarki internetowej. Wylogowanie (za pomocà programu Web Image Monitor) Kliknij przycisk [Wylogowanie], aby siê wylogowaæ. 38

47 Korzystanie z programu Web Image Monitor Informacje na temat menu i trybu Istniejà dwa tryby dostêpne w programie Web Image Monitor: tryb uåytkownika i tryb administratora. Wyãwietlane elementy mogà siê róåniæ, w zaleånoãci od urzàdzenia. Informacje na temat trybu uåytkownika W trybie uåytkownika, mogà byæ przeglàdane ustawienia statusów urzàdzenia i statusów zadañ wydruku, ale ustawienia urzàdzenia nie mogà byæ zmieniane. 1. Stan Wyãwietlany jest status urzàdzenia, wâàcznie z iloãcià papieru pozostaâego w kasetach na papier i iloãcià pozostaâego tonera.. Zadanie Pozwala wyãwietliæ listê buforowanych zadañ drukowania, historiê zadañ, dziennik bâêdów, listê zadañ wydruku bezpiecznego i wydruku próbnego. Umoåliwia teå wykonanie lub usuniêcie zadañ wydruku bezpiecznego i wydruku próbnego. 3. Konfiguracja Wyãwietla aktualne ustawienia urzàdzenia i sieci, a takåe pobiera pliki pomocy. 39

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 3 4 Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed uåyciem urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ ten podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przez skanowanie do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3030. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik bezpieczeñstwa

Podrêcznik bezpieczeñstwa Instrukcja obsâugi Podrêcznik bezpieczeñstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wprowadzenie Zapobieganie wyciekaniu informacji Zapobieganie nieupowaånionemu uåywaniu funkcji i ustawieñ Rozszerzone bezpieczeñstwo sieciowe

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Opcja faksu typ 7500. Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Opcja faksu typ 7500 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 7 Nadawanie Inne funkcje nadawania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci Zapisywanie dokumentów Wysyâanie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Podręcznik bezpieczeństwa Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik faksowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 6 Nadawanie Ustawienia wysyâania Odbieranie Zmienianie/Sprawdzanie informacji o sesjach âàcznoãci5 Wysyâanie faksu za pomocà komputera Dodatek Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo